Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1899

Ratterdu 4 45 5 51 8 15 7 81 7 68 8 40 9 18 9 58 10 19 11 96 11 50 18 17 1 44 8 50 S 4 06 4 40 6 86 8 17 7 15 9 9 87 10 1 DaDtroUmtUM Otpella 4 56 1 09 K O V 10 19 1 54 4 60 8 17 9 47 r la on te kl Bft Nituwarkerk 5 04 8 11 f 10 89 8 01 4 57 9 94 ff 9 54 reuigar noat nok MoordrKht 5 11 8 19 ilnd 5 17 86 9 99 door V 10 48 8 08 5 04 8 41 t 10 01 barendiaa Toonien vaa 7 45 8 11 9 9 47 10 18 10 49 11 64 11 08 11 47 1 14 8 09 4 05 4 14 5 10 5 66 8 47 7 45 1 10 10 07 10 üi aan bairiJB k 1 0 80 SOUDA DBN Htie ria nnt Bond 7 80 6 90 9 17 9J 9 57 10 14 U 15 11 18 11 18 11 58 1 14 8 48 4 49 4 55 5 15 6 5 8 15 7 94 7 51 8 19 8 64 10 10 80 11 10 Z T liuiun U rkip ü 7 41 8 41 r 11 80 1 8 5 7 84 D 10 11 Euterme r Z gwurd 7 59 8 51 Ê 11 41 1 19 J 5 18 8 15 10 11 Voorbarg 8 07 8 01 11 51 1 89 5 98 8 19 door 10 88 Him 8 1 9 08 9 48 li 5t 10 15 10 44 11 45 11 11 41 1 91 1 41 4 15 5 15 5 97 5 55 9 11 9 49 8 04 8 84 8 58 9 91 10 98 11 5 11 44 llltge 6 48 7 80 7 40 7 46 o 8 95 9 48 10 11 16 17 11 17 11 95 11 11 1 95 1 46 9 40 4 4 38 6 90 8 11 7 20 7 65 9 88 10 06 Voorbiiri 5 61 7 61 D t l l 4 19 8 18 9 84 ZoetamiMr Zeftnurd 8 8 1 84 8 89 S f 10 81 1 66 4 59 t 8 80 9 48 eiaiiliitiui MMfktpallg 8 17 door y 10 48 oa 6 04 89 K 9 5 Onuai 8 18 7 48 8 08 8 54 9 08 10 18 10 64 11 57 18 05 11 50 9 17 9 14 4 08 4 17 5 16 6 8 50 7 48 8 18 10 10 10 81 0 IDA UTBICHT Ti nnt 1 ieada 5 80 8 99 8 84 7 61 8 14 9 07 10 19 10 67 11 00 u l 11 58 8 10 8 17 4 88 6 10 05 8 55 8 88 10 17 10 8 0 air 6 95 8 65 8 08 11 8 11 87 1 45 5 87 7 10 10 84 Woerd 5 49 7 8 1 84 5 45 8 94 7 18 8 49 10 41 f Itroaht 8 09 7 88 7 04 8Jia 9 55 9 99 10 51 11 45 11 81 1 16 8 08 9 50 5 04 4 7 8 11 69 11 19 11 il Utreahl 5 M 8 88 7 46 6 87 8 49 9 00 8 10 10 15 10 88 11 88 11 01 1 87 8 08 8 18 8 55 4 48 5 98 8 98 8 58 7 59 t t 9 07 10 01 10 94 1 9 19 10 88 11 55 11 84 8 47 4 18 9 55 7 19 9 1 9 18 8 10 6 0 da 9 14 10 41 4 14 ea x 6 87 8 08 9 18 8 51 10 19 11 10 It ll 1 1 9 8 40 4 87 5 10 8 10 7 19 9 86 1 49 10 84 11 18 Directe Spoerwegverblndlngen mi GOUDA Wioterdienst 1898 99 Aangevaogeo 1 October TUd vao Greenwich eOVDA ROTTIItDlHTin nru 10 11 11 18 11 81 11 11 11 58 1 11 8 48 8 57 4 58 11 98 l l l 11 95 1 7 5 11 11 41 1 14 5 19 4 51 5 18 5 51 9 11 7 81 10 19 10 80 11 81 11 51 11 81 1 88 1 80 4 4 15 5 18 6 10 5 40 8 10 8 90 7 80 8 15 8 50 1 10 10 S4 10 64 118 1 GOUD k k WH T e K D 4 U tand e 9 8 14 8 10 67 18 10 1 11 6 10 7 SI 8 88 1 KV it ImiLW a Ol 9 06 10 85 18 48 1 6 00 8 97 9 40 10 01 11 17 st 0 9 10 9 18 10 50 108 1 19 5 15 9 55 10 8 11 41 V lt OS 7 06 1 10 9 06 11 15 1 58 H 45 I 4M 10 7 41 9 4 Amab ff 7 80 8 98 9 10 11 90 9 09 4 00 5 00 8 86 9 00 lO lSoiuU 8 09 9 18 10 09 18 61 8 69 4 47 5 41 7 48 8 49 1 1 bare vergadering Tot underwerp van zjn rede heeft by gekozen Heden en Mergen KB4SKHOK De ex luitenant Boiü ou verdacht van spionnage te Parijs gearresteerd is afkomstig van voomarae familie Als luitenant maakte hij veel schulden hoofdzakelp door een liefdesbetrekking die liü aangeknoopt had werd ten laatste nit den dienst verwperd en trachtte een poos als handelsreiziger den kost te verdienen HJ vestigde zich later met zjjn geliefde te Parijs en knoopte verbindingen aan met agenten van den bnitenlandschen spionnendient Belangrijke mededeelingen kon hij niet verschaft hebben Zijn maitresse ontkent medeplichtig te zijn geweest men heeft haari desondanka gearresteerd Na het laatste bal door de stad Parijs in het Hotel de ville gegeven werden vermist 367 kopjes 29 schoteltjes 7 koffielepeltjes 290 gebakschoteltjes en een groot aantal flesschen I Kkoeukd 7000 koSlsiers van hunrrijtuigeu te Londen hebben het werk gestaakt In het museum yan Birmjngham is diefstal gepleegd De nachtwacht vond Maandagavond de kist waarin kostbaarheden van den vorst van Delhi bewaard worden opengebroken Het gouden gevest van een zwaard en een armband waaraan jnweelen vingerringen vastzitten stukken van groote kiihst en geldswaarde waren verdwenen De kroon waarin jnweelen en piiarlen de zwaardkring en nog een armband bad de dief ia de kist gelaten BviTmniinv Uit Berlijn wordt een nieuwe inhechtenisneming gemeld in verband met de zaak der speelclubs een luitenant der reserve de refcndaris vou Kaiser eeu der bestuursleden van de club waarvan ook Egloffstein en Kröchoi deel uitmaakten is gearresteerd De Keizer moet hi t verlangen te keimen gegeven hebben in deze zaak met alle gestrengheid op te treden ZWITSEBLAND Twee Duitscho jongelui uit St Croix die Zondag een slodevaart naar Pontarlier maakten haddeil de onhandigheid de Fruuscho grensvesting Fort de Ioux te fotografeeren Zy werden onmiddellijk gearresteerd BINNENLAND In een te Haarlem gehouden vergadering van handelaars en winkeliers in boter en margarine is besloten een adres aan de Tweede Kamer te zonden in zake het nieuwe ontwerpboterwet Adiessanten zijn van oordeel dat te zeer het oog is gericht op de bestrijding van misbrniken en te weinig rekening gehouden met den oerlijken handel in margarine Zy uiten daarom verschillende bezwaren tegen sommige art van het ontwerp en verzoeken wijziging daarvan Omtrent de aanstaande werkzaamheden dor Tweede Kamer vernemen wfl het volgende De voorstellers van hefmtwerp strafrevisie beijveren zich hun voorstel tegen de aanstaande terugkomst der Kamer gereed te hebben voor openbare behandeling Zjj houden heden oene bgeenkomst Uwidi 8 7 85 8 10 8 85 9 14 l ordr kt dooc 7 81 S 4I Ki u etk l 7 89 8 49 kpalle 7 48 8 58 toltnr4 m 80 7 55 8 18 9 C5 9 94 Of het wetsontwerp betreffende de verzekering van werklieden t gen ongelukken in de aan8ta ande zittingperiode behandeld zal worden staat nog niet vast De memorie van antwoord op het ontwerp leerplieht nadert hare voltooiing en zon ten aanzien van twee hoofdpunten den leerplichtigen leeftyd en den duur van het berhalingsonderwijs belangrijke wjziging ondergaan In verband met het vroeger bepaalde beeft het hoofdbeetnar der post en telegraaf thans aan het personeel der pofrteryen medegedeeld dat aan het verzoek van particulieren om briefkaartformulieren te mogen bezigen als waarvan zy zich tot dusver bedienden met een te nitgebreide aanduiding van hun beroep of waarop een telegramadres of telefoonnummer dan Wel meer dan één woonplaats op de voorzyde is vermeld niet kan worden voldaan Dientengevolge zullen nA 1 Juli geen kaarten ook al voldoen deze overigens aan de voor briefkaarten gestelde eischen ter verzending worden toegelaten indien het beroep van den afzender niet in één woord of daarmede geiykgestelde uitdrukking is vermeld of indien op de voorzyde een telegramadres telefoonnnmmer of andere ongeoorloofde vermelding voorkomt In De Heraut levert dr Knyper een uitgewerkt pleidooi over de koepoküienting waarin hy aldus concludeert Alles komt dus ten slotte neer op de vraag of 4e inenting of welk ander middel ook proefondervindeiyk metterdaad biykt eenerzyd de vatbaarheid voor depokziekte te verminderen en andcrzyds geen andere ernstige schade aan het lichaam toe te brengen Dit nu moet beproefd moot onderzocht moet door de ervaring uitgemaakt worden Is de uitkomst vaïi dat onderzoek ongunstig dan vervalt het vanzelf Maar ook is de uitk mst van dat onderzoek ïjièl gunstig dan staat van de zflde des geloojs nielf alleen niets aan de aanwending ervan in den weg maar dun zou het roekeloos en onvroom zfln een door God ons aldus aapgewezen middel ter bescherming van het leven van ons kind niet aan te wenden Van dwang der overheid spreken we nu niet Dit is steeds ongeoorloofd Over myn lichaam en het lichaam van myn kind heeft de overheid niets te zeggen Tegen overheidsdwang zal deswege ons protest in naam van onze burgervrijheid steeds biyven uitgaan Maar nit dat oogpunt bezien we nu de zaak niet We leggen de zaak thans nitsluitend voor aan de consciPntie der ouders We vragen wat het zesde gebod hun als plicht oplegt ter bescherming van bet leven van hun kind En we zouden zoo gaarne aair wie nog aarzelen later het bitter berouw hatparon dat we helaas by zoo menigeen zagen als by het graf van een giliefd kuid eindeiyk toch besloten werd om de kinderen die men nog behonden mocht te laten inenten En dit doel nu kan en zal o i bereikt worden zoo biykt dat Gods Woord bestryding van alle lyden en ziekten eischt dat dit volgens Gods Woord ook plichtmatig is door middel van voorzorgsmaatregelen ter voorkoming dat gifstof niet absoluut kwaad is maar ook ter genezing kan strekken en dat tnsschen een ziektestof en haar genezing vaak dit wondere verband bestaat dat dezelfde ziektestof die in overmacht n ovlervallend u doodt in minieme mate en op andere wys toegediend het kwaad voorkomt of beteugelt Uit Amsterdam meldt men aan de N B Ct 4 t Het bekende gebouw der socialisten ConMantia aan de Gedempte Rozengracht komt 20 Maart in veiling op verzoek van den hypotheekhouder notaris mr L Zegers Veeckens Waarschynlgk zal geen bod worden gedaan van sociaEstische zyde waardoor dan dit gebouw een gansch andere bestemming zou krijgen Onder den titel De Scheveningsche haven rykszaak heeft de onder den pseudoniem van C Benedictus zich verbergende schrgver oen tweede brochure by G J Thieme te Nymcgen doen verschijnen waarin hy een bescheiden laatste woord tegen havenaanleg doet hooren De strekking der brochure biykt genoegzaam nit het slot waarin de schryver de haven noemt niet van algemeen belang niet noodig voor de Scheveningsche visschery van het ryk enorme uitgaven aan aanleg en vooral aan onderhoud vorderende volstrekt onevenredig aan het nnt waarbj in s lands belang voor ondiepte moet gezorgd worden op zich zelf ondoelmatig maar waarvan de kleinste verbetering van ingrijpend nadeel zal kunnen worden voor de hoogste belangen van het vaderland een haven diê lil geen toekomst heeft en daardoor de thans gevraagde offers doelloos maakt 6f een put zal worden die s lands millioenen verslindt en waarvan men den bodem niet ziet Gemengde Berichten Gisterochtend is op de Zuiderbegraafplaats te Groningen ter aardebesteld het stofteiyk overschot van den ouden heer Boomgaard in allen eenvoud zonder bloemen en woorden maar onder zeer veel biyken van nieuwsgierige belangstelling Alle straatjes en stegen schenen loeggeloopen de legendaire hooge ouderdom van den overledene had tot het volk biykbaar luide gesproken Geert Adriaan Boomgaard was geboren op 21 September 1789 Hg was weduwnaar van Grietje Abels 1onker geboren 1793 overleden in 1864 De vader van den overledene Adriaan Jacobs Boomgaard bereikte den ouderdom van 81 jaar zyne moeder Geessien Bontekoe dien van 72 jaar De overledene had in 1812 met de groote armee van Napoleon I den tocht naar Rusland meegemaakt Gedurende de maand Januari werden door de booten der Stoomvaart Maatschappy Zeeland tusschen Engeland en Nederland via Vlissingen vervoerd 6540 personen terwgl van de route via Hoek van Holland door 3242 reizigers werd gebruik gemaakt Een Hilversumsche instmmentsiyper heeft eene circulaire rondgezonden waai in hy na de mededeeling dat hy orgels levert verder het volgende mededeelt Hy beveelt zich minzaam aan als siyper van alle soorten sny instrnmenten en ook van het maken van parapluien brillen en hulsorgels en tevens het schoonmaken van orgels en geeft onderwys in het orgelspelen en scherpt koffimolens en bascules en balansen en tevens verzoekt de trouw om gunst en recommandatie voor bet breien van kousen zoo goed aanbryen als nieuwe De commissaris van politie der 2e afdeeling te s Gravenhage heeft bekendgemaakt dat een belooning van f 500 vanwege den bestolene verdeeld zal worden onder degenen die hem commissaris zoodanige inlichtingen verstrekken die tot gevolg hebben aanhouding en onherroepeiyke veroordeeling van do schuldigen aan den vroeger vermeien diefstal uit eene woning aan de Bierkade te BGravenhage Men meldt ons aan de N R Ct Noch te Tornaard noch te Perwerd noch te BMja alle dorpen in Frieslands noordoosthoek wil een kastelein eene zaal afstaan voor eene Hogerhuismeeting Te Ternaanl weont lemkje Jansma de huishoudster by Haisma tydens de nachteiyke inbraak zy zyn hier op zoo n vergadering niet gesteld zoo luidde het antwoord van een der herbergiers aan het comité Het Vad zegt dat omtrent bet byeeukomen van de vredes conlerentie te s Gravenhage by onze regeering nog geen officicele mededeeling ontvangen is Wel is vanwege het Nederlandsch gouvernement op een desbetreffende vraag verklaard dat de samenkomst hier te lande hoogst aangenaam zon zgn en het ia ook waarschynlgk dat de Tsaar Den Ifeag zal kiezen voor do conferentie Dat deze reeds in het begin van Maart zou worden gehouden geiyk de Köln Ztg berichtte is aan ernstigen twgjel onderhevig Volgens de inlichtingen die het Vad ontving zo het vermoedelgk niet v66r Mei kunnen geschieden De heer A J S hoofd der school te Noordbroek is wegens misbruik maken van sterkedrank door den gemeenteraad ontslagen H Ct Een heer te Güineken schoot onder het eten een stuk vleesch in de keel Ofschoon spoedig geneeskundige hnlp werd verleend gelukte t niet het vleesch te verwgderen en bumen weinige oogenblikken was de man een lyk Tc üostwold gem Leek struikelde een vrouw terwgl zg den vloer veegde over haar kind en viel met het hoofd op den stoffer waarvan de steel haar in een der oogen drong Dit oog werd geheel verbrgzeld en ook nit het andere is het licht geweken zoodat de ongelukkige blind is De Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen heelt een drietal gesloten goederenwagons zoogenaamde sneltreinwagens met Westinghouse snelrem van vaste stollingen voorzien en tot vervoer van kaas ingericht Zy worden wit geschilderd en o a voorzien van het opschrift Kaaswagen In de luncheonroom Kalverstraatt Amsterdam was sedert een paar dagen eennieuwe bediende in dienst gekomen Gisterenavond omstreeks half negen had deze man eenvader van vgf kinderen het ongeluk indenliftkoker te vallen en op de plaats dood te biyven Echo Naby Wassenaar is dezer dagen in de duinen door een jager van baron Van Pallandt een arend geschoten Nadat het dier gewond was nedergevallen kostte het groote moeite het te bemachtigen en te binden ten einde het levend naar het dorp te brengen De arend had eene vlucht van 2 i meter 7 55 8 91 8 5 8 01 8 09 1 18 dooc 10 04 10 88 l 810 11 10 18 10 16 Dinsdag is in het volkrgke dorp Assenede by Gent een in aanbouw zgnd pand van twee verdiepingen waarvan de buitenmuren reeds waren opgetrokken en dat reeds onder den kap stond onverwachts ingestort waarbg verscheidene werklieden zgn gedood en meerderen verwond Een ernstig onderzoek wordt ingesteld naar de oorzaak van de ramp die aan zoovele werklieden het leven heeft gekost Waarschyniyk zgn de bulten mnren outlet en is bet dak daardoor naar beneden gekomen Het was een ware catastrophe toen met een verschrikkelgk leven het gebouw meenviel Een aantal burgers snelden terstond toe om de werklieden onder het puin te voorschgn te halen Doch dit werkje was verre van gemakkeiyk en niet zonder gevaar daar de nog overeind staande stokken munr nog voortdurend afbrokkelen en telkens dreigden de moedige redders te zuUen verpletteren Eerst na een paar uur mocht het gelukken de meeste der twintig werklieden te bevrgden Drie hunner waren door de gaervallende balken en stukken steen gedood l flvill Ie anderen min of meer ernstige iBBfondingon hadden opgeloopen Een der Ipln was in letterlgken zin verpletterd geheele lappen vleesch waren door de scherpe kanten der balken afgerukt zoodat men het ten spoedigste naar het kerkhof moest overbrwigpn Een treurig incident had er bg het wegruimen der puirthoopen nog plaats doordat men eenige werklieden onder het pniu hoorde kermen Langzamerhand kwgnde dat weg en toen men ten laatste op de plaats geko nien was waar de werklieden lagen waren ze reeds gestorven Verscheidene onder de gewonden zgn z66 ernstig verwond dat men voor hun behoud vreest Het huis werd voor rekening van den heer Van Hoorebeke brouwer te Ledeberg gebouwd door een aannemer uit Eecloo De kieviten die den geheelen winter op Tessel vertoefden zgn voor eenige dagen plotseling verdwenen Men brengt dit in verband met nog te wachten vorst De tegenwerking die de nieuwe burgemeester van Ewgk by een deel van den raad vindt blgkt een vraagstuk van erfopvolgingsrecht te zyn Naar aanleiding van het verslag der raadszitting schrgft men nl nader aan t Nienws De betrekking van burgemeester der gemeente Ewyk te geiyk met die Van secretaris is sinds de invoering der Gemeentewet in 1851 steeds bekleed geworden door een lid der familie van Koolwgk het laatst door den heer H van Koolwgk Hz die in het laatst van het vorig jaar ontslag nam Ond r de sollicitanten naar de betrekking behoorde ook de zoon van den vroegeren burgemeester de heer H F van Koolwyk thans waarnemend secretaris In de gemeeiite heerschte sinds jaren groote verdeeldheid partgschappen ontstonden daardoor velk £ hare afspiegeling vonden in de samenstelling van den raad waarin de partyvan Koolwgk nu eens de meerderheid dan weder de minderheid uitmaakte Vermoedelgk om aan die partyschappen zooveel mogelgk een eind te maken waardoor dikwyis veel goeds in eene gemeente ongedaan biyft heeft de Begeering en naar het oordeel van den schryver zeer terecht een nietingezetene tot burgemeester benoemd den heer W Overmars secretaris der gemeente Huisen bij Arnhem Een brandende kwestie is nu wie ge meentesecretaris zal worden n Mooie grap Men Bchrytt nit Doetiuchem aan de Zutph Courant Voor eenige dagen hielden een paar acrobaten van het circus M alhier zich onledig met het schieten naar de schgf Nadat ze een gemimen tyd geschoten hadden zonder doel te treffen bood een van hen zgn zitvlak tot schyi aan Ook dit doelwit bleek ontrefbaar Een tweede stelde toen zgnerzgds datzelfde lichaamsdeel ter beschikking der schutters maar nu met het ongelukkige gevolg dat een kogel in het vleezigste deel van zyn lichaam verdween Daar de geneeskundigen het projectiel niet konden terugvinden is de ongelukkige naar Arnhem overgebracht STADSNIEUWS GOUDA 9 Februari 1899 Naar wg vernemen zullen van 1 Mei al wanneer de nieuw aangelegde Centnprbaan om Rotterdam klaar zal zgn de treinen van Amsterdam naar Vlissingen niet meer over trtrecht doch via Harmeien Gouda Rotterdam naar en van Vlissingen gaan De reis wordt hierdoor aanmerkeljk verkort De Baad van State afd voor de geschillen van bestuur behandelde o a gisteren Het geschil tusschen de gemeentebesturen van Stolwijk en Zevenhuizen Z H over de woonplaats van de krankzinnige C Kortleven huisvrouw van H J Burger Rapporteur was de staatsraad mr De Nerée van Babberich Gemachtigde van burg en weth van Stolwijk mr B C J Loder advocaat te Rotterdam idem van burg en weth van Zevenhuizen mr W Thorbecke advocaat te sGravenhage De koB besUasing volgt later Blbiswhk Alhier is een coöperatieve landbonwvere niging opgericht ten doel hebbende aankoop van kunstmest veevoeder zaaigranen enz Het bestuur bestaat uit de heeren M Dogterom voorzitter G Uitdenbogerd secretaris en G Ratten penningmeester OüDEWATEB De ryits ambtenaar G De Groot is verplaatst van hier naar Uithoorn NiEuwERKERK A D IJssEL By Kon beslnit is aan den heer J E van Voorthnysen op zgn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester dezer gemeente Keikpen a d Lek De zangvereeniging Krimpen a d Lek alhier zal hedenavond haar 30jarig bestaan vieren BoDEORAVES Tc Amsterdam is benoemd tot onderwgzer aan eene openbare lagere school de heer D Groenendyk alhier ZOETERMEER Gisterenmorgen omstreeks acht uur ontlastte zich alhier een hevig onweder Een schaap in het land werd gedood VERSCHEIDENHEID Zóó gewonnen zóó geronnen Donderdag heeft bg een sterke daling van Standard Ofls John Rockefellers zes minntéh lang iedere minuut 2 millioun gulden verloren t Is niet aangenaam voor John Rockefellers Maar tis toch prettig als men 15 millioen verliezen kan De Oostenrgksche pojitie heeft do hand gelegd op een dief die een internationale reputatie had door de handigheid waarmede hg zgn stukjes volvoerde Zgn naam is Matluas Engel vroeger van beroep koopman te Weenen later toen zgn zakfn verliepen zeer toegejuicht als goochelaar en nog weer later portefenilledief Want dit was een eigenaardigheid van den heer Engel dat hg alleen werk maakte van moeilgk to ontfutselen por tefeuilles dat was een caprice die hem uit zgn vroeger goochelaarsberoep wasbygebleven dat hg alleen moeilgke toeren uitvoerde Maar by een laatste experiment liep hg er in Terwgl hy in een trein in druk politiek gesprek met een medereiziger verdiept zat lichtte hy dezen diens brieventasch uit den binnenzak doch liet hem by ongeluk vallen Met een beleefd lachje raapte hü de portefeuille op met een u heeft u portefeuille laten vallen Do reisgenoot begreep echter in welk gezelschap hg zich bevond en aan het eerstvolgend station verzocht hg de politie den ex goochelaar wiens toer mislukt was in verzekerde bewaring te willen nemen Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen Bouwinanswonüig A 136 met 18 hectaren Weien Hooiland te Lekkerkerk door notarisMahlstede te Bergambacht geveild 1 Febr 1899 op f 21045 Verhoogd en afgeslagen 8 Febr daaraanvolgende met 7330 Totale koopsom f 28375 DEIE GELUKKIGEN Degenen die nooit door eene nens keelziekte of doofheid waren aangetast kunnen zich niet voorstellen welke vreugde er by de daaraan Igdenden ontstaat wanneer zy van deze kwalen verlost worden vooral wanneer eene radikale genezing daar an het gevolg is Een nieuw leven begint voor voor deziüken Hedendaags dank aan de vooruitgaande wetenschap neemt het getal dezer gelnkkigsn sedert de toepassing van de methode van den beroemden dokter Drouet waarvan het Instituutj 140 Anspachlaan te Bmssel gevestigd 18 dagelgks meer en meer toe Ziehier 3 nieuwe bewgzen ons pas medegedeeld Te Utrecht 43 Lange Nienwestraat woont mejufvrouw Smit die aan eene neusaandoening Igdende daaitoe gedurende twee en een half Jaar te vergeefs genezing had gezocht ten gevolge eener betrekkelgke korte behandeling is zg daarvan volkomen genezen Te Ostende is mejufvrouw Marie Franco 18 jaren oud Romestraat no 52 die êedert hare MndeheM doof was van deze inilrmiteit geheel en al verlost Te Dubbeldam bg Dordrecht is mgnheer Arie van Es volkomen genezen van eene doofheid en oorontsteking waaraan hj êedert nfjne kinderfaren Igdende was thans BO jaren oud hoort hg even goed als ieder gewoon menseh en vindt geene woorden genoeg om zgnen dank te betuigen Kan men nu nog deugdelgker bewyzen vuden van de geneeswijze van JDr Dronetf Dat de lezing van deze troostende regelen nuttig zg aan degenen die hetzy door ongeloof of om andere redenen tot nu geaarzeld hebben zich tot bovengenoemd Instituut te wenden Op aanvraag aan den directeur zullen zy fco te2 het blad voor doofheid neusen keelziekten benevens eene vrageniyst ontvangen Daardoor kuimen zy zonder zich te verplaatsen of zonder verandering in hunne ievenswgze eene geneeskundige behandeling bekomen HEEREN en DAMES PARAPLUIES bij A van QS Al Md Tailleur Kleiweg g 73 73a GOUDA Telephaou Mo 31 Beurs van mslerdam Vikrs 97 98 lOOV 88W e Si otkrs 8 V 97 8 FEBRUABI 88 88 IflDUUSD Cart Nad W S 1 dito dito duo 3 dito dito dito 3 HoKOii O il Oouill 1881 88 2 Ituii loMbrgTing 1898 81 6 OosTlüt Obl in papier 1988 6 dito in ilvor 18i 8 6 FoBTüOAL 0I 1 utit ooapOQ 8 dito tinkiit 8 84 T i 1031 i nv s 98 101 33 10 100 668 475 108 50 101 198 1461 100 98 18 V 88 80 116 UI 06 908 100 661 57 Vil 162 41 85 SciUND Obl Binnenl 1894 4 dito QoooDS 1880 4 dilobi iHutht 1889 4 ilito bg Kop 1889 90 4 dito in goad leen 1883 dito dito dito 1894 6 SpiSJt Porpet lohnld 1881 4 Tmiuj Gepr CoQv loeo I8D0 4 Oe leaning iurie D Gec leening ler e C ZlilDAn Bnp V obl 1898 5 Uuioo Obl Buit Seh 1880 0 VlBlBMLi Obl 4 onbep 1881 A STlasAM Obligitien 1895 8 BoTTlUAii Stad leen 1894 3 NlO N Air Hinde asnil Arenil li T b Mg CertiAriten DetiMantaehappy dito Ara Hypotbeekb pandor 4 Cult Mg der Vontenl aand Or Hjpotbcakb paodbr 8Vi Nedorlaadache baak aand Nad Handelmaatioh dito N W il Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hy iothoekb p ndl t Utr Hjpotheekb dito 8 OontHa O iit Hong bank aand SunHypotheekbank psndb 4 AimiKa Kqut bypoth panJb 5 Maiir L G Pt Litn oerl KiD Holl IJ 8poor r Mij aind l Hy tot Ëipl r St Spw aand Ked li d Spoorwegm aand 1 Ned Zuid Afr Bpm aand i dito dito dito 1691 dtio 5 lTALn3poor l 1887 89 A Kobl S 68 108 1097 26 lus 14 109 58 102 11 18 118 lt6 14 lïVl 61 178 90S 106 10 99 99 11 1 Zuid Ilal Spamg A H obl 3 Pol n Warflohau Weeaen aand 4 Biu Or Kuil Spv Mg obl 41 Bahisohe dito aaad Faatowa dito aand 6 Iwaog DombE dito aand 5 Karsk Oh Aiov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Am mi a C i Pao Sp Mi obl 8 Ohc k North W pr 0 7 aand dito dito Win 8t Peter obl 7 I Denver k Rio Qr 9pm oert r a Illinois Central obl iu goud 4 j liouitT k N a hf illi üort n aand Maxi o N Spw M Ie byp o Miss K mas f 4pCt pref aand N York OniM o 8i VTott aand dito Poiin Ohio obhg 6 Oregon Cahf Ie byp in gond 6 St Paul Minn kHanit ob 7 ün Pao Hoofign ob ig 6 dito dito Li c Col lo byp O 6 OaHADa Can South Ohort T aan I Vm C Eallw i Na lo b d o O Amiterd Omnibui Mij aand Botterd Tramwe MaalB Band NlD Stad Amsterdam aand 3 stad Eolterdam aand 8 BueiE Btad Antwerpen 1887 8 Blad Bruasel 1888 8 HoMe Tbeiss Regutlr O aelioh 4 OosTXMB Staatsleenig 18 0 6 K E Oost B Cr 1880 8 Sralin Stad Madrid 3 1688 Nin Ver B z Arb Spoil oort 80 HargerlUke Stand GEBOREN 6 Febr Anthonia Alida ouders J den Braber en K Oosterom 7 Jacobus Frederik ouders J Nuvelstgn en A Laurier Adriana Maria ouders H J van Lonkhnysen en T van der Lingen 8 Herbertus Antonius Johannes ouders A Bontekoe en G Vos Gerarda Cornelia ouders R Over de Linden en G K Stekhof Hendricus Martinns ouders A Tennissenen A Hommels Gerrit ouders P R Prevo en W Bonefaas Franciscns Johannes ComeliS ouders B van der Kist enG Jongeneel 9 Willem ouders J Kerrebgn en P Hoegee Helena ouders A F T Egntalder en W C Blom OVERLEDEN 7 Febr M C Abbema 12 j E J M van Mourik 11 8 E L Boiaman 4 d J van Veen 1 j 9 m T Fennet 3 d GEHÜ VD 8 Febr J Blanken en J Klerks D de Rotte en E van der Weyde B P Byvoets en W Bisschop BeanwUk GEBOREN Maria ouders C Oosterwyk en G van Es OVERLEDEN B Swaab wed A Weiy 77 j UAR TBEHICHTEN QOUda 9 Februari 1899 Hoewel de bianenvaart reed weder heropend is ging er in granen weinig on In de prijken kwam weinig reranderiog Tarwe Zoeuwsoha 7 96 i 7 SO Nieuwe dito il Mindere dito 8 60 4 6 0 Afwgkendo 6 96 1 6 41 Poldur ƒ O a 8 90 Zeeuwioho Boggei 5 60 i ƒ 6 76 Polder 6 i 6 9S bnitenlandsohe per 70 kilogram a Oersti Winter ƒ 4 90 k f 6 60 Zomer 6 i 6 f0 Cberallier 6 60 a 6 26 Harer per heet 3 30 ji 8 80 por 100 kilo 7 26 i f 7 80 Henaopiaad Inlandscb O a O Buitenlandaohe 7 50 a 8 Kanarieiaad i 7 50 Karweiiaad i per 40 Kilo Koolzaad ƒ 8 96 a 8 80 Erwten Kookerwlen ƒ 8 25 i B 60 Niet kokende 7 25 è 7 60 BuileulandKho Toererwtcn per 80 Kilo 8 10 k 6 60 Boenen Bruine boenen 11 26 4 12 Witte boonan k f Dnivenboonen ƒ 8 76 k 6 90 Paardenbaonen i k f 6 80 Mail per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe 6 it 6 96 Ctnquautme 6 76 il J6 Feuniao 6 90 k 6 50 Inlandiohe meeting 6 y E¥i i T Uelkree aanroer handel en prijion Vette rarkens goede aanroer handel redel 16 k 18 ct per half KQ Biggen voorEngeland redel aantoer bande red 16 ii 17 ot per half KO Magere biggen goede aanroer bandol stug 0 85 k 0 96 por week Vette sehapen goede aanvoer handel flauw 10 it 4 18 Wei Lammeren aanvoer handel è Nuchtere kalveren goode aanvoer handel vlug k lo li okkalveron aanvoer hnndel Handel vtug 2e qual ƒ 1 NoorilHoliandsche t k It Rraskalveren fkt Aangevoerd 10 partijen kaas Ie ijual k f k 28 Zwaardere 88 ü 26 Boter redel aanvoer handel afloopend Ooeboter 1 30 k l 0 Woiboler 1 10 1 20 por Kilo ADVERTENTIEN EERSTE NfiDERLANDSCHE RUWIfiLfABRIEI Direotwr H BURGERS DEVENTER H H Handelaren en Reparateurs 1 Aangezien wg ons tbane ook speciaal gaan toeleggen op bet vervaardigen vao VITTIUGI voor den handel Frames Wielen Banden Zadels enz enz coowel voor Rgwielen rnet als xonder ketting raden wg U ten teerste aan onze uiterst lage prgzen te vragen Tevens maken wg L er opmerkzaam op dat de prgzen onzer Rgwielen voor l i belang rijk verlaagd zgn zoodat wg echerp eoncurreeren Waar n let vertegenwoordigd worden UVEUIOE AGENTEN gevraagd in t bgzoQder voor den verkoop onzer Acat4nes die iedere soliede handelaar kan bekomen Vraag t onze Prijzen AUMEITZOIIG Afdeeling WERKVERSCHAFFING voor VROUWE N en MEISJES verioett NAAIWERK un huis voor een nette i aaistera Inlichtingen verstrekt Mej SüLTSËR QoQwe C 166a Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe me iiitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G Hollandsche nitgave met 27 afb Prgs 2 gnlden Ieder die aan de versehrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt i arlgks duizend van een zekeren dood Te rerkrggen bg beiiVerlaga Mogacin te Leipzig NoiiUBrkt 34 frauo9 tegen iniending van bet bedrag ook in postzegels en in olken boekhandel in Holland