Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1899

No 7811 Zaterdag 1 Februari 1890 ItTste Jaargang fiOMCHE COURANT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No SV ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regfls a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Urftote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van AdVertentiën tot 1 uur des midd Tdefimii No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Hommers VtJF CENTEN Zaal KUNSTMIN Sociëtei t Ons Ge nof gen Donderdag 9 Febrluari Buitengewone Gastvoor telling door tien bfiroemdeu i 8olo TooneeIspel r Zie verder de groole bill tten Leden O Nict leden Aanvang 8 aar precie Het i een elk geraden met het oog op den groeten toeloop vooruit plaathen te bespreken h 5 lts per plaats aan het lokaal Abr de Winter DIUËSKË DË SCilAËKËSLIËPËR Ë B4BBIËR m UOUTIJM Ivouiisclie Voordrachten Piija 73 cent met Muziek Prö i 30 eent alleen tekst Voorhanden in den Boek en Muziekh van ALBs JONÜENEKL liOUUA Oosthaven B 78 Zenuw en ülaagflijders vordt ait oTertuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek ISaacSLg e ver aanbevolen Jicht tinpijoHi kortom Na üutrvaugst van adres per briefkaart nordfc dit boekje Irauco per post toegezonden door BLOKPOBL S Boekh Zaltbomme l Mer Pain Expeller larWi umi gf il m t lk9t kNH umi un t wenden tegen i Anker Pain Expeller VerktQdluU Il WMI 1 Itndi In At hmigaijii Apker Painixpeller P iBgtn Prtjg 50 oant 7B o Bt m f ib de fiuttoii V orh Dden In d mefiste Apotiiehen 9ii bv F ii Biokt r t Oo to Rottcrtlsm Te GOUDA bj C LUUKlt Apothekar Markt en bij WOLPK Co Westhaïen 199 EEMBEFOT TAN THEE Ilcii wordt verzocht op t HEIIK telettaii VIT HEI MaO IIJ TAM M RAVENSWAAY imm OOBINCHEM Deze THEEËN worden algelererd in verzegelde pakjes van eij liMe m etn half en i Ned oni met vermelding v u Nommer e Pr fl voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanBevelende J OREEBAAUT LI A SLEGT beveelt rich i tüt liet laveren van Zuiver Zeeuwsoi Tarwebrood IX ee t de E O NIBOWK HAVEN 28 W r Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Uakkerg Maalderg en Kookkunst te i rmenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille VAN Blommestein s Inkt S protfoniierViiHieliil ue BESTP ienvolkom in üN SCHADELIJK APEI DOORN HOIIANn Societeil O S GENOEGEN € omini§§ari§sen verhleden volgens ari 47 van hel Regleiuenl in Lokalen en Tuin hel werpen van Confelll en Serpentines en het hehben van Panwenveeren HïT Bebtcbk y J M NOOTHOVEN vas iOO Voorzitter F Hl aMAN Fz Secretarh GouOa 7 Februari 1S99 TB HTJTJIS terston ca of later EEN Te bevragen Hautoor can faête Uoederen FLUVVEELEN SINGEL No 612 tOoedkoopste en aoliedgt adre8 voor Vervoer van Inboedel coowel binnen ats boiten de stad met gesloten wageni GRAVESTEIJN Oude Gouwe Alle wordt tegen TratupoH aehade vemekerd L A BLUYlSitSEl ZONCl Wat is BLÏÏYSSEFS Margarine Boter niuytêen t margarine Boter is een voortreffelük voedinganilddel in komt met Natunrboter in aanzien smaak en kleur volmaakt overeen alleen de nuam verfichilt is een mengsel van het zuiverste vet met de fijnste plantaardige olie enversche rooml staat in verteerbaurhcid on voedings waarde gelijk met Natunrboter vervangt Natuurbotor maar is véél goedkooper in prijs wordt onder den waren naam verkocht en draagt daardoor bij een eind te maken aan de misbruiken n den boterhandei Ê beter dan vele soorten Natunr boter en zoogenaamde Natunrboter is do eenige die rechtstreeks door den labrikant in t klein tegen fabrieksprijzen wordt verkocht dankt haar kolossaal succes aan on geëvenaarde kwaliteiten bij ongekendlage prijzen is gegarandeerd zuiver f h kortom zonder weerga is te UouDA uitsluitend verkrijgbaar iu het bekende eigen Vcrkoophuis HET WAPEN VAN ASTKN Do prijzen z n Wjjdstraat IGO AUerfljnate Mengboter m stukken vim pond 50 et per pond Heerlijke Deensolie Mélange IQjOt per 1 pond Zuivere Mar garineboter 80 4B 44 40 30 en 2aVi ot per 1 pond Met de bakendo praoUtige nuttige en waardevolle Oadeaux en gratis aandeelen iu da Terlotm der 93 FRAAIE KOSTBARE BOUILLOIR3 Veatigen in f bijaouder de aandaoht op onae versohlllende heerlijke kaassoorten alsmede op onze verscbe Deventer Bieren II I H BLUYI§il EN ZOMEN Steeds voorradig ecDt mime keuze der Soliedsle soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd r Deiverkieiend op afbetaling per maand en per week A LEWENSTEIIN GOUDA Kleiweg 40 NlEU I NIEUW nÉËiJW GESCHIKT VOOR IfacMlichten Koffie en Tlieelichten Welke 4 a uur branden k 2 i en 6 uur brandende 3 cent per stuk Ëanig Agent voor Gouda en Omatreken IZA ÏK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeiyk Hen behoeft biervoor geen Olie geen Olaa e Uil AUeen een luoifer aansteken Is noodlg Oebeel londer gevaar voor brand als ook londer reok 1 Uederlandsclie Opera Directie C VAN DER LINDEN Imihg 12 Februari 189 des namiddags ten t uur Zaal iKunsImigt kietelt lOns GeooegeDi U KKiEMZH 1 1 MM De opwekking van Lazarus Beroemd Oratorio van Don Lobeszo Peeosi Voor Soli Koor en Orkest ROOT SUCCES te Amsterdam s Graveuhage Rotterdam en Utrecht enz Zie Dagbladen Prijzen der plaatsen ƒ l iO voor vreemdelingen O CO voor de leden Gelegenheid tot plaatsbespreking Zaterdag 11 Pebr in de Sociëteit Ons Genoegen voor Inteekenaren van 6 8 voor nietIntee kenaren van 8 10 Lijsten ter inteekening bij de H H Boekhandelaren SWARTSENBÜBG on VAN BENÏUM FEANSCHE STOOMVEEVERIJ chemische Wasscherij VAM H OPPËNHElMËIt 11 Kriiifhade Sotterdam GebreTet 3ürd di or Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor QOUOA da Bmt A VAN OS Ai Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom ii van pluche mantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enx worden uaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetsü gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid volgens staal bewerkt intomfttisebe vallen vrjor rnttaii it IB 2 4n voor inuiBOn tt fl U i voor torren kakhorlakkoD t ii k fl 1 20 vanseu voortdorend Eoiider toeiioht So U rattan maissD of dmiende kevern in oan UAoht stellen riiih vftniaUN weder o ta laat n niet 1 Dniiate ruuk nk Voikoip tegioii toeeeiidlng Tan het hMilrag of oniler remboara Verzendhuis Merknur Gom mand it Huattiahappy € Sehnbert A Co AtiiUaraam NZ Vootborgwftl StS TANDAilTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt aPBEMKURMy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot uur WOENSDAG enVRIJDAGvan Itot rZONDAGS ni t HOLLANDSCHE AMSTEHDAM Pr jinoteering China Congo Stofthee 45 en 60 cGrot 60 S5Lekkere 60 Souohon 75 Geurige 90 Congo 100 Ontbijt Thee 66 HamlddagThee J6 Alleen verkrggbaar bjj P H J van Wankum Ooathaven B lé QJSjj PUIKE OODB m è 8CHIEDAMMEB GEÜTEYEE Uerkt knjgbaaT PEETERS VerI il = 3i K m bewijs ran achtheid ii cachet on kuik sUeds voon stea vaa den aumder Pirma P HOPFX NIGHTCAP BuUenl aiidscli Over lclit B j het debat over het adres van antwoord op de troonrede in het Engelsche Lagerhuis werd een amendement van den heer Smith waarin een wetsvoorstel werd gevraagd tot onderdrukking van de wetteloosheid in dè Engelsche kerk verworpen met 221 tegen 89 stemmen De enqnête Mazean is gepubliceerd Zjj telt met inbegrip van het supplementoir onderzoek gevraagd door de revisie commissie uit de Kamer 128 stukken W j hebben daaruit een uittreksel van drie bladzpen in den Figaro gelezen en mets kunnen vuiden tegen een der beschuldigde raadsheeren De geheclo enquête is een samenraapsel van metswaardigh iden vankoltlepraatjes van bedienden van lasteringen zonder bewijzen vail ongeteekende brieven mot de zotste volstrekt ongecontroleerde beschuldigingen Het strekt het kabinet Dnpuy niet tot eer dat het op zulke onbeteekcnde gronden heeft durven voorstellen een zoo ingrflpende wyzignig in de rechtspleging als do ontzetting van een bevoegden rechter uit oen deel van zijn jurisdictie Het wordt steeds duideiyker zegt de Neue Frcie Presse dat het middelpunt van deHongaarscheriisisis do personenquaestie De heelo str jd dien de oppositie voert om de zoogenaamde waarborgen geldt de personenqnaestie Het is de oppositie er om te doen dat de komende regeering niet gevormd wordt uit elementen van de libeiale partij die gedurende de crisis hebben behoord tot de groep van de onverzoenlijken en de fusie van de partijen in beginsel uitsluiten Deze groep van de liberale pa sch nt er echter juist waarde aan te hechtfn dat zjj door een van haar vertrouwbaarste leden in do komende regeering vertegenwoordigd is Om die vraagstukken dra ait de strijd achtei de coulissen terwijl olflcieet wordt onderhandeld over de door baron Banöj af te leggen verklaring de rechtspraak in verkiozingszaken en de herziening van het karaerregloment In het Engelsche Lagerhuis is sir Henry Campbell Bannermnn Dinsdagavond voor het etffst opgetreden als aanvoerder d r libei ale partij met eene rede over de betrekkingen tusschen Fiankigk en Engeland Beide volken willen dat is ook z ne meening slechts in goede vriendschap leven maar toch koestert hij eenige vrees dat men het niet ever H£LHLLÊilOl Gedenkschriiten van een Gelnkzoeker OF AMIBAL DE VONDELING JVMr kft Fratuch 000 W NUTTEB8 116 Blijft een Jaar minslena weg tiree jaren indien nw hart nog nipt heeft afgeüen van waar het tbana om Bchreeavt En eoo ge m n raad in den wind slaat heiinner u dan mijn woorden als ga ongeluk kig zalt rijn oader de dwingeland rsn een duivel caotit Want g staat aan den rand Tan een afgrond dien ge eiet noch voelt zoodat ge niet eer tot u xelven xuU komen dan wanneer ge bloedend en verbrijzeld op den bodem ligt G j bereidt u islf een leven van smart en ongehoorde ellende Geloof mij Baphael vtuoht heden is nog beter dan morgen op stsandeo voet ver kiese ijker dan ovor eea uur De graaf de Salluoes uitte dese woorden met een vuur en een ernst die hem in geeneo deele gewoon wareb Eijii stem was bewogon en toen hg ztveeg drukte kij ïijn vriend de hand nHoe nu riep dne uit ineer tm meer verrast en verwoaderd Vluchten mij verbergen P Wat wilt ge met dat allea ceggen f Ik wil niets anders xegeen dan wat ik heb gelegd Niets meer en niets minder Bpreek aoo ge wi t ieti minder raadselachtig en alle punten tegelijk zal kunnen i ons worden De minister Balfour antwoordde Campbell dat hij onbillijk is jegens de tegenwoordige regeering zoowel als jegens hare liberale voorgangster wanneer hjj zegt dat Engeland nu temgkruipt om met Frankrijk tot eene oplossing te komen van alle vraagstokken die hen verdeelen Geen enkele regeering heeft niet erkend dat elk verschil van meening tusschen beide landen aanleiding kon geven tot een onmiddellijken oorlog maar ook geen enkel gouvernement heeft niet elk dier geschillen op minnelijke wijze willen oplossen ♦ In Spanje is eindelp de oorlogsstoestand geëindigd verklaard De Cortes zijn tegen 20 i ebrnari bijeengeroepen de censuur op de pers is opgeheven en de normale grondwettige toestand zal worden hersteld De heei Magasta heeft aan een journalist de volgende verklaring medegedeeld over zijn plannen en die der Begeering Door het votum van den Amerikaanschen Senaat is de buitengewone toestand waarin wiJ verkeerden eindel k opgeheven en kan de Regentes de besluiten teekenen die den grondwettigen toestand herstellen Met den president der Kamers zal ik overleggen op welke wijze wij hot parlement kunnen doen beslissen over do vredesvoorwaarden want de Cortes kunnen het vredestractaat niet aannemen noch verwerpen daar dit een inbreuk wezen zon op de rechten der Kroon Waarschijnlijk zal de Bogeering aan de Kamers een mededecling doen die zjj aan de beraadslagingen kan onderwerpen Sagasta rekent er op dat er in de Kamer van Afgevaardigden dertig stemmen meerderheid voor de Begeering zullen gevonden worden en dat dus daar do voorstellen der Begeering zullen worden aangenomen in den Senaat heeft de Rogeering altoos een minderheid gehad daar de onafzetbare senatoren en de bisschoppen bijna alle tot de conservatieve partij behooren Doch hij hoopt dat deze thans niet tegen de Regeering zullen stemmen en daardoor het land in gevaar brengen Indien zooals Sagasta verwacht velen de er senatoren zich biJ de linjcerzijdo nanslniten zal de Begeering ook in den Senaat dé overwinning behalen Wel zal de leider der oppositie in den Senaat graaf Alnienns d taak der Regeering zeer bemoeilijken maar Sagasta zal trachten hem van meening te doen vci anderen Mocht onverhoopt de Regeering door de Cortes worden verlaten dan zal Sagasta aan de Regentes verzoeken te kiezen tusschen hem en het Parlement Want ik kan niet regeefcn met Kamers verklaar me wat ge bedoelt nik kan niets verklaren Waarom nietP rik kan niét zeg ik je Ru ik w igcr om ook nog een eokol woord bij wat ïk gezegd heb te voegen Ik heb gevolg gegeven aan een edelmoeilige inblazing van mijn hart Ik bob u een raad gegeroDy die voor mij de schromelykste gevolgen EOtt kunnen hebben maar die u nameloos lyden besparen zal indien ge hem opvolgt Thans is uw heil uw gelak in eigen htinden gij zijt gewaarschuwd Handel zoonls ge verkiest ik waich myu handen in ottsohuld alleenlijkl herinner ik u wat ge m op uw eerewoord beloofd hebt Hiermede verdween do jonge graaf in een zijlaan Baphael aan zijn gedaohteo overlatendeEen geruimen tijd bleef de jongeling bewegingloos itaan de oogen strak op eeu pi nt gerioht Eensklaps hief hij het hoofd op on strekte de hand uit en mompe de Salluoes is gek dwazer nog dan ik Vlnohteu f waarom waarvoor voor wten in s hemels naam mo verbergen P waarom en voor wien P Een oogelnk bedreigt mij welk ongeluk P Hersenschimmen van een verwilderd brein maar noen Ik begrijp ik versta hij is een mededinger en w mij gaarne verre aieo A h I beiden hebben ze het toegestemd dat door te willen bUos mogelijk is Welnu ik zal wHlen koortsachtig willen De hertogin de Latour ui mij eenmaal toebehooren iïiet hier duivelen en engolen mijn besluit Ik wil t ik wil I Demons en bescbermgeesten hoort m n eed hij alles wat leeft of dood ia zweer ik dat zij die ik liefheb eenmaal mfj ui toabeboorea die mij vijandig zijn en ik zou die moeten ontbinden Ik geloof echter niet dat dit noüdig wezen zal en ik hoop dat alles goed van stapöi zat loopen Verspreide Berichten nREYFUS De letterkundige Armand Charpentier heeft aan Maoiice Barras don volgenden eigenaardigen maar moedigen brief geschreveu In de tatk Dreyfus zijt giJ overtuigd van de schuld van den veroordeelde van 1894 In tegenstsllhig met u heb ik enkel en alleen door de bestudeering der offlrieele stukken tot heden openbaar gemaakt de wiskunstige zekerheid van een gerechtelijke dwaling verkregoj GiJ zult binnenkort een voordracht over dit onderwerp honden in de Ligue de la Patrie frsncjaise Ik stel u voor daarbij als uw tegenpartij op te treden Wy zullen ieder een uur spreken Ik laat u de vrijheid Ie om het eerst of het laatst te spreken 2e om uw voordracht te improvisceren of voor te lozen 3e om het publiek samen te stellen naar uw keuze Daarentegen zal ik verplicht zijn op aanteekeningen te improviseeren en slechts officieele stukken ter mijner beschikking te J j bben Ik vraag van u slechts vijfen twin tig tm angskaarteu voor mijn vrienden en de belofte in stilte te zullen worden aangehoord Is dit afgesproken dan zal elke toehoorder bij het heengaan zjjn stem uitbrengen met een van deze drie biljetten Zekerheid van schuld Zekerheid van onschuld Twpl Ik wacht uw antwoord en houd mij tot uw beschikking Tl RKIJE In Prilep in het wilajct Monastir is Zaterdag een vechtpartij geweest tusschen Bulgaren Serviërs en Turken Twee Bulgaren begonnen met een Sorvischen oproerstoker te mishandelen Eenige Tnrkeii schoten toe en sloegen een van de aanvallers dood Er ontstond een algemeen gevecht waarbij twee mohems het leven lieten en verscheiden gewond werden Ten slotte kwam de politie tusschenbeide en nam eenige vechtersbazen in hechtenis Beloiè Heel Bijssel is in opschudding gebracht door het volgende voorval Iu een kloosterschool was Maandag oen twaalfjarige knaap verdwenen De politie deed onderzoek on dervroeg de geestelijken leeraars bedien HOÜFDSTUK UI IH I E PttSTZAAL Het was half twee in den morgenatond Da koelheid in den tuin had alle gasten of bijna alle binnenahula gedreven zoodat het in de zalen wemelde van menschen In do spiegelzaal aldas genaamd naar de reusachtige fijnbewerkte spiegels die deze zaal bevatte hadden zirh versoheidene quadrilles georganiseerd Het is in deze zaal dat wij den burggraaf Raphael terugvinden Met den elleboog geleund op een piëdestal van wit marmer die een groot Japansche vaas met natunrlijke bloemen gevuld droeg tenhalve achter da welriekende planten veracbolen rtohtto de jongaliog vlammeDde blikken op de groep die de quadrille vormde welke het meest in zijn nabijheid uitgevoerd werd De lezer zal gemakkelijk kunnen afleiden wie deze blik gold Het was de hertogin do I Atonr 1 Qshoel in het vit gekleed zonder bloemeu of juweelen of versiering van welken aard ook evenals een j ng meisje dat nog niet de weceld betreden hebbende als per ongeluk hier verdwaald was getefk da jeugdige bprtogin eene uit den hemol gedaalde engelin of meer nog een fee een nymph haar kristallen paleis op den bodem dor see vour enkele oogenbUkken ontvloden en in nederbnigende goedheid de menschen wezens van eene lagere orde met een bezoek begunstigende Hare lange blonde baren ongerloobtan en oog den leerlingen doorzocht de gaiische school totdat eindeljk in een hoek van de spreekkamer in een kist het lijk van den jongen word gevonden Het gelaat was zwart opgezwollen de tong hing uit den mond de hals vertoonde sporen van worging de armen bloeduUstortingen Het lp moest er s nachts gebracht zjjn want Dinsdag had de politie niets in de kist gevonden H het lp lag een briefje waarop geschreven stond Beschuldigdegemeenschap niet er is slechts ééu schuldige Dadelijk liet do rechter van instructie alle in het huis aanwezigen diezelfde woorden voor zich opschrijven Een der broeders weigerde gaf verwarde antwoorden en werd gearresteerd Een groote menigte stond gisteren voor de kloosterschool en uitte dreigende kreten togen de broeders s Avonds trokken troepen meusehen door de stad gooiden met steonen naar andere geestelijke inrichtingen en schreeuwden voor de bureaux der katholieke bladen Op straat worden priesters uitgescholden Of de gearresteerde bekend beeft weet men niet evenmin het motief vanden moord De inwoners van het dorp Neerglabbcek bij Timgeren zijn om een nietige familiezaak verdeeld in twee vflandigo partijen die elkander eeu doodelijken haat hebben gezworen Vechtpartijen zijn in het dorp een zeer gewoon verschijnsel maar nog nooit is het er zoff woest toegegaan als Dinsdag Midden in bet dorp werd tusschen de twee partijen een geregelde veldslag geleverd De strijders waren gewapend met pieken bifien hooivorken en zelfs geweren waarmoe fel geschoten werd zoodat er na een niinunt of tien van weerskanten een twintig gekwetsten waren Do vrouwen en kinderen zetten den strijd nog een poosje voert Sommige gekwetsten zullen Iran vechtlust met den dood bekoopen De heeren van den gerechte nit Tongeren hebben een groot aantal wapens in beslag laten nemen en onderzoeken de zaak BINNENLAND 1 00 de Staatsspoorwegmaatiichappg is bepaald dat al bate stations knnnen afgeven collectieve biljetten naar die stations in België waarmede zv in reohtstreoksch verkeer ziJn opgenomen De prijs van zoodanig biljet bedraagt per persoon voor een enkele reisbiljet de halve enkele reisvracht voor een retourbiljet de geheclo enkele reisvracht De gezelschappon waarvoor deze collectieve bondtin zwierven roiuloiu bare schnu lurs Hare blauwe oogen met het zaohte diepe azuur schoten stralen an vreugde en van genot eenigszina getemperd door oen begin van vermoeienis De teatienjarige hertogin gaf zich geheel aan de vreugde over eu genoot met volle teugen met al de opwinding van haar jeugdigen leeftgd Gaheel ondrr den indruk der welluidende muziek door de harmonie der lonen verrukt begeeaterd door de kracht die uitstroomde vnn die muziek in vereeniging met den dana met de bcwegingea door den maatslag der tonen ingegeven hnor Ie z j ternauwernood wat men tot haar zeido en lachte vroolgk en gaf schertsende antwoorden op beleefdheden en kleine vleierijen die zij in t geheel niet vorataan had on nog iqtnder begreep Wanneer z oor een oogenblik stilstond sloeg haar toet da maal op den schitterenden parkotvloer Oodor ds Aguren van den dans trilde hare fijne dooracbijnende hand in die van haren geleider en weeMe voort alsof zg buiten de wet der aantrekking stond licht en lilchtig men zou gezegd hebben dat hare voeljee bevlengeld warea Mathilda was het beeld der lieftAlligs bovalltghcid vol ounavolgbare na uur ijke gratie Raphael was ton prooi aan eene extaaa een opwinding gelijk aan die waarin de meest fanatieke volgelingen van Mahomed eichzelren brengen in welken toestand zij de hemelen als geopend don hen een blik gunnende op genietingen zonder naam door geen taal te heschrijven door geen penaeul te malen il tdt vwolffd