Goudsche Courant, zaterdag 11 februari 1899

Directe Spoorwegverbindingen net UülÜA Wlnterdlenst 1898 99 OOUDl lOTTIXDAMTiM hxd 8 7 86 8 10 8 88 9 14 0 18 0 64 10 11 11 li 11 81 11 18 11 6S 8 11 8 4 8 67 Moonlnmbt doot 7 88 8 48 ff ff ff ff 11 88 i ff KlnwoiVatk 7 89 8 48 IhH ff 1 7 ff ff 0 Us ff 7 48 ff 8 6 ff ff ff ff 11 48 1 1 14 ff ftoHardui 8 80 7 66 8 88 g C 8 84 48 10 18 10 80 U S8 11 61 IB Si I IS 8 80 4 4 18 Aangevangen 1 October TUd van Greenwicb lÜ s 4 68 6 18 6 61 6 11 7 81 7 68 1 81 8 6 10 04 10 88 V l 6 6 ff ff 8 01 j 10 11 6 18 t ff ff ff 8 09 10 18 6 19 ff ff 8 16 door 10 88 6 88 6 10 6 16 6 80 7 60 8 16 8 60 I IO 10 S4 10 64 1180 Battordm 4 48 6 68 8 16 OapelU 4 66 8 08 NIauwwkuk 8 04 8 11 Hoordraobt 6 11 8 19 oud 6 17 8 16 8 88 7 86 ff 7 S8 8 40 D ff ff door 8 11 9 88 8 63 10 18 11 86 11 60 11 87 1 44 8 80 8 45 ff ff 10 89 1 84 ff 10 86 8 01 ff ff 10 48 8 08 47 10 18 1X49 11 84 11 08 18 47 8 14 1 09 4 06 4 06 ff ff ff 4 14 4 40 6 86 4 60 4 67 ff 6 04 6 10 6 66 6 17 6 17 6 84 6 41 6 47 7 86 8 37 10 10 9 47 ff ff 64 ff ff 10 81 ff 7 46 10 10 07 loss Do D Iremra allMi Ie ID U kl Elk reiiignr moot liob borendiffD rooniea ra a n bewijt i f 0 60 Goud E M huiMQ Mo rVapeU ZMtamoarZagnini Voorburg H fc 7 8 1 7 48 7 68 8 07 8 18 8 80 17 8 48 8 61 e oé 9 08 1 46 S 0 67 10 14 11 16 il ff ff ff ff ff ff ff 11 16 10 86 10 44 11 46 eoUDl DEN BHAfi 11 18 18 16 18 86 1 14 8 46 11 80 ff 1 8 ff ff 11 41 1 19 11 61 1 88 ff 18 11 41 1 88 8 48 4 18 fUM 4 48 ff ff 16 4 86 6 88 6 64 6 16 8 ff ff ff il ff ff ff 88 ff ff 8 87 66 6 88 6 48 7 84 7 88 8 19 8 4 10 ff 84 n 10 11 8 18 10 11 a lt door 10 81 8 4 8 84 8 66 9 11 10 81 10 89 11 10 ff ff ff ff 1 1 6 M 44 iHige 6 48 Voorburg 6 61 Zootarmêtr Zeirvurd 6 8 ZerukuiHa Uonkipollt 8 17 Oondi 8 88 7 8tl ff 1 7 40 7 46 s 8 8S 9 46 10 11 7 68 = n ff 10 17 ff 8 84 3 ff 1 ff 8 88 3 dooi 10 48 8 08 8 64 08 10 18 10 64 11 87 11 86 11 88 1 86 ff 1 41 ff ff ff 1 66 1 06 11 67 11 01 11 60 1 17 8 4E ff ff ff 8 14 8 40 4 ff ff r ff 4 08 4 17 4 38 4 8 8 M 6 18 6 80 6 11 7 80 7 6S ff 6 18 ff 6 80 ff 6 89 6 80 7 48 8 H 9 881 10 06 84 48 6a 10 10 IBS Uoldlu 6 80 8 19 8 84 7 1 Oudiw 6 86 8 66 ff WookI 6 48 7 8 8 08 t it hl 8 01 7 88 7 04 8J8 8 14 9 07 ff D 8 86 9 8 bül Dl liTKIVHIiiai rmt 10 19 10 67 18 00 11 10 11 68 8 80 8 17 4 88 6 80 8 06 6 66 ff 11 14 ff ff ff 8 37 ff 8 87 ff 7 10 ff 11 18 ff 18 87 ff 8 46 8 84 6 46 8 14 7 18 10 b1 11 46 18 88 1 16 8 08 S BO 6 04 4 7 i9 8 88 ff 8 48 89 J e 0 n D A 1 UI T E E 1 K 10 17 10 86 a 6 8 14 9 J 8 Utmkl 6 16 6 88 7 46 8 8T 8 49 00 10 111 16 10 88 11 88 11 08 1 87 8 08 8 88 8 66 4 48 6 88 6 83 8 86 7 63 8 Woardt 6 48 8 68 8 06 16 10 88 11 86 19 14 t 8 47 4 16 6 86 7 18 n 10 Oodffw 8 14 t ff 10 46 ff ff ff 4 84 1 1 3 40 4 17 6 10 6 10 4ul t 0 8 7 06 8 10 9 06 11 16 8 68 8 48 4 8 10 7 46 9 4 Adu W 7 10 8 11 9 10 11 80 8 08 4 00 8 W 6 8S 8 00 10 1 Soud 8 08 9 18 10 0118 61 8 66 4 47 6 41 7 48 8 49 1 9 11 10 6 U IO 11 11 doudo biljetten mogen worden afgegeven moeten voldoen aan de volgende vo orwaarden Z j moeten bebtaan nit mln t jn6 20 leden eener bestaande vereeniging als mnziek ïang schietverconigingon tooneelgezeiscliappen enz on zich als zoodanig tegenover den stationschef legitimceren IJe leden moeten de geheele reis eventueel ook de terugreis te zamen afleggen In België is het vervoer met sneltreinen uitgesloten Worden retoarbiljetten afgegeven dan is de geldigheidsduur daarvan 1 of 2 dagen in gewone omstandigheden 3 dagen indien zg des Zaterdags of daags vó6r een erkenden feestdag worden afgegeven en i dagen indien de dag volgende op een erkenden feestdag een Zondag of de Maandag volgende op den Zaterdag waarop het biljet is afgegeven een erkende feestdag is De algemeene vergadering van het Nederlandsch LandbouwComité zal dft jaar vermoedelflk in Mei gehouden worden ter behandeling van de rapporten betreffende het tiendrecht en het pachtwezen met het onderzoek van welke vraagstukken de daartoe benoemde commission zich bezighouden De corrospoudent van de Kölnische Zeitnng te Petersburg seint Aangaande de deelneming aan de ont wapeningscoiiferentie verklaart het ministerie van buitenlandsohe zaken hier officieel en openlyk dat de Nederlandsche ri geering nu ij erin toegestemd heeft dat de conferentie In Den Haag zal zjjn thans als gastvrouw elf heeft te bepalen aan wie uitnoodigingen moeten worden gericht tot hot afvaardigen van gedelegeerden aan de conferentie Dr Schaepman optredende in het R K Dispuntgezelschap St Thomas Aquinns te Amsterdam bond het aan tegen de veronwaarding dezer eeuw en vcrkondigdu hare glorie Hjl i er fier op haar kind te zijn want deze eeuw is er een van arbeid arbeid voor een hoog ideaal dat uit het verschiet ons toelicht Z j begint met geweld Nadat in haar allereerste begin de groote Ion vrvjheid gelijkheid en broederschap weerklonken had woorden den volke als iitrooipenningen in de hand gestopt kwam het geweld verpersoonlpt in den man van kracht en genie die aan den ingang dezer eeuw staat Kracht en genie die de macht baarden waarvoor alles zich ten offer had te brengen De man de vrouw het kind werktuigen staatsproducten Het huwelijk wordt afgeschaft het wordt staatsinstelling Na den Corsicaan do Bourixm na den adelaar de kraaien De macht bigff regeeren op het Weener congres in de revoluties van 1830 en 1848 Daarna komt een andore strooming na driekwart eeuw van opstand tegen tiod Er gaat oen kreet op om rocht al luider dringender Het is een blijk dat de monsch zich bewust wordt van het onrecht dat gepleegd is en gepleegd wordt In Nederland is de strp om de vrijo school een strp om recht De dag dei overwinning nadert Jood en heiden komen tot de erkenning dat in de vriJo school het ware beginsel ligt De strijd om de sonverciniteit van den Paus ziet hoe het koninkrp Italië don Europeesche kanselarijen een doorn in het vleesch is geworden Het onrecht gaat zich wreken 8 87 8 01 8 In de wereld der wetenschap is kentering Br begint zich iets te openbaren een bidden een smeekon om de oude vastheid om den ouden eeuwigen öod Het is nog wel een zoeken en stamelen inaar men verneemt toch reeds den klank waaruit het woord zich vormt Onze eeuw draagt een dubbel karakter Verleden jaar daalden twee mannen ten grave Bismarck Gladstone De eernte de macht de ander het recht Toen de laatste het hoofd neerlei bad geheel Europa zijne ziele heil toe Onze eeuw heeft bij haar heengaan de wederontwaking gezien van de menschel jke fonscientie de opleving van de vrflheid van het recht Twee mannen rijzen in deze eeuw boven allen uit de balling van Gaëta die de wereld welke zich afwendde van id met ïjn vloek beladen heeft de andere Leo XIII die haar gered heeft en een nieuw doel gegeven Laat u leiden gj leden van dezen kring door drie beginselen gelooft bemint werkt öjj hebt daden in de vuist laat ze er uit komen 1 Gemeng de Berichten Men meldt uit Den Haag aan de N E l t Esterhazy was gisteren hier ter stede Ken reporter ontmoette hem in de Korte Houtstraat Hij was in gezelschap van een lang slecht Fransch sprekend persoon Onmiddellijk viel de gelijkenis van Esterhazy met de hier en daar van hem verspreide portretten op maar zekerheid had de reporter nog niet Die verkreeg hfl eerst ruim anderhalf uur daarna na een geforceerden marsch door de stad Want t bleek dat noch Esterhazy die naar het hoofdpostkantoor moest noch zijn geleider den terugweg wisten naar de Houtstraat waar zij in een der kleine koffiehuizen of hotels verblijf hielden Om uit den twijfel te geraken sprak de reporter den commandant eindelijk aan op straat HiJ had niets geen bezwaar et voor uit tl komen wie hiJ was maar een onderhoud met journalisten wilde hij tot geen prijs Bniteudien was hi slechts voor enkele uren hier Maar afgescheiden daarvan oordeelde hij dat de HoUandscho journalisten zich te zijnen opzichte te malveillant hadden gedragen Leugenachtige interviews waren in sommige grootere zoowel als kleinere bladen geschreven en één courant had zelfs de z i verregaande onbeschaamdheid gehad zjjn bezoeken aan Holland in verband te brengen met oeno vrouw Men laat een vrouw buiten dergelijke zaken zeide hij met fonkelenden blik en indien hü den reporter die dat geschreven had ontmoette zou hü hem tooueu ju il sait boxer of hem brttler la cervelle Hü bleef ten slotte weigeren iemand te ontvangen Zijn laatste woord was toua les jouraalistes hoUandais sont dos dalen Nu weot men het Nader meldt men ons Esterhazy nam gisteren alhier pied A terre in het hotel stad Dusseldorf in de Korte Houtstraat HiJ was vergezeld door den heer Edward Platt solicitor te Londen die mededeelde den commandant als raadsman ter zijde te staan Naast de bekendmaking dat een belooning van f 500 zal worden uitgereikt aan hen die inlichtingen kunnen geven omtrent de daders van don diefstal aan de Bierkade heeft de Haagsche politie thans ook in facsimile den volgenden in deze zaak gevonden brief openbaar gemaakt roterdam 28 Januwari Vrient Jan van avont kom ik in de Haag om die ouwe te neme met jou ik zal buite op de uitkijk staan en Jjj doet de slag dan zal die Jouw niet meer peste met de huur maar JÜ zeg dat die koetzier wel es terug komp als die naar de kerk is nou wat hep Jij daar an dat is oraers maar een jongen geev die een rotslag wij smeere hem dadelek naar roterdam nouw salu Jan van Kees Een paar minder voegzame woorden ill den brief zijn weggelaten Men meldt uit Alkmaar Omtrent den brand van Zondag 29 lanuari kan nog het volgende gemeld worden By het verhooor door de politie verklaarde de bewoner van het in brand gestoken pand dat voor eene waarde van ruim f 500 aan meubelen enz was verbrand terwijl werden vermist eenige gouden voorwerpen en een bloedkoralen halssnoer Afgaande op de maatschappelijke gesteldheid van den persoon kwam dit der politie zeer twijfelachtig voor er werd toch in zekere mate gebrek geleden zoodat de onderstelling niet gewaagd was dat de bewoner ware hiJ werkelijk in het bezit dier voorwerpen geweest ze zon hebben beleend Bij de pandjeshouders werd een ondei zoek ingesteld en waarlijk werden de als vermist aangegeven zaken beleend gevonden bj zekeren M doch door niemand anders in beleening gegeven dan door den eigenaar Van vermissing was dus geen sprake Toen dit foit aan het licht kwam volgde spoedig de bekentenis van den bewoner dat hö op den zolder zelf den brand had gesticht met het doel de uitkeering der assurantiemaatschappij deelachtig te worden De schuldige bleek nu ook reeds enkele malen te voren elders brand te hebben gehad H j woonde in het verbrande perceel nog slechts een veertien dagen In de provincie Utrecht wordt tegenwoordig oen nieuw tenminste zeker nog weinig bekend beroep uitgeoefend dat van koeienopknapper Men heeft hieronder te verstaan van oude koeien worden jonge gemaakt De werkzaamheden bEstaau o a in het verkleinen der horensl van oude koeien Die horens worden daarna netjes bijgewerkt de er om gelegen ringen die den leeftp aanwijzen worden verwijderd en het jonge dier is gereed Ot deze verinngiiigskuur bevorderlijk zal blijken te zijn aan de uitbreiding onzer haiidelsrjlatiën mag worden betwijfeld Een spookgeschiedenis Onder Bergen Limburg leeft een behoeftig arbeidersgezin waarvan het 1 O jarig zoontje aan een ongeneeslijke hersenziekte lijdende is Voor eenige weken verspreidde zich het gerucht dat in de bedstede waar het ventje lag telkens mnziek en het slaan van dorschvlegels gehoord werd Hot spookte er zeiden de eenvoudige dorpsbewonei s de duivel huisde er zeiden nog eenvoudiger schepsels en cinde ljk vond het gerucht dat het kind behekst was algemeenen ingang Bij honderden trok men naar het hutje niet alleen de onontwikkelde boeren neen zelfs de onderwijzers hoofden van scholen ja van uit Nijmegen kwam men naar het behekste wezentje zien Wat is nu later gebleken f Dat de vader van het behekste ventje de spookhistorie zelf in omloop had gebracht om mededingers bij den verkoop van zijn eigendom te weren en af te schrikken en het pand dan voor een appel en een ei te kunnen terugkoopen Zoo komen dus heksen historietjes wel eens in de wereld 10 34 10 4 9 07 10 01 88 ff 8 86 9 49 10 14 D 7 i 8 86 11 10 Het ziekje ventje is nu door bemiddeling van den heer v d L een invloedrijk geestelijke in een gesticht te Boxmeer opgenomen U D STADSNIEUWS GOUDA 10 Februari 1899 In verband met de dezer dagen door het Gemeentebestuur te verzenden uitnoodigingen aan werkgevers om opgave van het door hunne werklieden genoten loon ter verkrijging van kiesrecht voor ioonkiezers meenen wj goed te doen er op te wijzen dat volgens een arrest van den Hoogen Eaad van 30 September 1898 het bedrag zelf van het genoten loon moet worden opgegeven en dat dus niet kan worden volstaan met de mededeeling meer dan of minstens een zeker bedrag Wij herinneren de onderwijzeressen en onderwijzers uan de vergadering van de Afd Gouda Ned Onderwijzers Genootschap op morgen avond halt acht in t lokaal van den heer A Dam Ook niet leden zfin tot deze byeenkomst uitgenoodigd Gisteren avond had in de Sociëteit de Eéume Oosthaven alhier de twfcde op verzoek voorstelling plaats van G Homes Frau HomesFey en Prl Davenport Ook deze keer werden de nummers van het programma wederom met succes uitgevoerd en verwierven steeds de bijval van het publiek Eigenaardig was te zien lioe verschillende hoeren bezoekers zichi op het tooneel begaven om iets meer van de wonderen vertoond machtig te wordeni De lachtlust telkens opgewekt bewees voldoende dat men zich ook nu wederom voldaan over het genotene gevoelde Gisteren avond had in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen de aangekondigde Gastvoorstelling plaats van Angeloti Een linke opkomst bewees dat men nieuwsgierig was dezen solo tooneelspeler te zien en ieder heeft verbaasd gestaan over de vlugheid waarmede hij zich verkleedde iu oen oogwenk was hü heer dame kollner agent van politie en meer dergelijke personaliteiten Met bliksemsnelheid wisselt de kunstenaar van rol en wel zoo dat de samenhang van het stuk waarin hü alleen optreedt zoo natuurlijk mogelü k wordt vervolgd onbegrijpelijk snel tot het einde toe Zfln stembuigingen zün verrassend In de eerste pjaats kregen we te zien een Engelsche gerechtecène waarin de handeling plaats vond tusschen drie pörsonen daarna het blüspel Ontdekt met 4 personen Nadat deze twee stukjes tot aller genoegen waren afgewerkt werd opgevcjerd Let blijspel in 1 bedrijf De Gruweldaden van Fieberman Er is heel wat gelachen om do dwaasheden die hierin voorkomen vooral Van deii heer Jean Charlier die de rol van Fieberman vervulde en hier ter stede welbekend is Ook mevrouw van Westerhoven en de heer Woelders beide in dit stuk optredende sjjeelden hunne rollen voortreffolük Na de pauze gaf de heer Angeloti Een nacht in Londen of de bliksemkellner e handeling hiervan d plaats met 8 personen allen vertegenWiordigd door dea heer Angeloti Wü werden verzocht even achter de schermen te zien bü dit laatste stukje en geven daarvan gaarne de volgende beschrüving Angeloti bevindt zich als kellner ob het tooneel en moet Weldra optreden dl bloemenmeisje Hji zal de rechter deur vin het vertrek waarin hü is uitgaan om t ee of hoogstens drie seconden later op te tomen door de linker deur als bloemenverbrnpster Nu staat achter de scherm bü de rechter deur zün knecht gereed met een japon die hfl uitgespreid voor zich houdt een eind verder tusschcB de midden en de linkerdeur staat Angeloti s vrouw met een hoed waaraan teven een damespruik bevestigd is en een bloemenmandje in de hand Vngeloti is op het punt om af te gaan De knecht geeft aan zü n meesteres eenl sein Beiden houden zich gereed Daar nkdert Angeloti de deur en bevindt zich achter de coulissen Steeds door sprekend gaat hü onmiddellük over in de rol van het bloemenmeisje maar intusschen heeft hü reeds zün pantalon tot aan de knie opgeslagen zoodat zwarte kousen en verlakte schoentjes zicjhtbaar zgn de pantalon bljft vanzelf zitten Op t zelfde moment dat pet schort vanden kellner dat niet met banden maar meteen langen veer om het middel houdt eneen servet door de lucht vliegen stort Angeloti zich met uitgestrekte armen iu de japon van het bloemenmeisje j steeds voortÜlend achter de coulissen en Ireeds met een meisjesstem Blumen schone Blumen aanbiedend ontvangt hfl van zün vrouw hetmandje voelt zich de muts en de pruik ophet hoofd drukken en bevindt zich weer op het tooneel natunrlük onnoemltjk veel vluggerdan men uoodig heeft om bovenstaande regels te lezen S Op een dergelüke wüze verkleedt Angeloti zich 25 maal Op t laatst verschünt hü plotseling als agent van politie in do zaal om eenige oogengUkken daarna als hü het welverdiende applaus van het publiek heeft lugeoogst het internationaal ioncert te dirigeeren en doet dit met dé grime en de beweging van de Componisten wier werken gespeeld worden o a Thomas Ferdi Oftenbach Haydn Strauss Donizetti Gomiod Liszt en Johan Coeiien Het publiek amuseerde zich kostelük het was dankbaar voor het genotene en het applaus was dan ook wel verdiend Naar wü vernemen bestaat het voornemen de volgende week nogmaals hier op te treden is dit zoo dan zal de zaal Kunstmin blyktn te klein te zün want dati zal geen enkele plaats onbezet zün I Naar wü vernemen zal Gustav DShne Vrüdag 17 en Zaterdag 18 Februari hier optreden Het succes dat df Heer Dahiie reeds in onze universiteitssteden en op andere plaatsen mocht behalen zalhem daaraan twüfelen wü niet ook ziiker te Gouda te beurt vallen Gisteravond werd in het Café Unie van den heer G Tuüthof alhier het 40 jarig bestaan herdacht van de kleermakers vereenigiijg Onderling Hulpbetoon onder de iuspreuk Eendracht maakt Macht De zaal was versierd met groen en decoratie wat een echt feestelüke indruk maakte Bü het inkomen der bestuursleden met de president den heer Grootendorst werd een lied aangeheven Door genoemde heer werd een woord van dank aan de vereeniging gebracht Hü hoopte dat deze steeds in bloei moge toenemen Daarna werden door eenige heeren leden der vereeniging verschillende voordrachten gedaan waardoor deze afUhd gezellig werd doorgebracht en zeker een aangename herinnering aan het feest zal achterlaten Eesnltaat van hot bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappü Datum 7 Februari 1899 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 2 kiemen per gram 10 vervloeiende kiemen O soorten 2 ziektekiemen geene Opmerkingen uitstekend W g Dr H J viji tHOFP Gisteren is te s Gravenhage na een ongesteldheid van slechts weinige dagen in den ouderdom van 69 jaar overleden de heer Dr A T van Aken inspecteur van het middelbaar onderwüs voor de provinciën Z en N Holland Friesland ironingen en Drenthe De heer Van Aken die zün leven wüdde aan het onderwüs is ook hier ter stede aan het voormalig gymnasium werkzaam geweest en is steeds ten gevolge van zün hnwelük met mej IJzendoom met onze stad en de Goudsche familiën in betrekking Kebleven Dr Van Aken eerst bü het lager onderwas werkzaam is later leeraar geweest te Gouda en te Leiden en werd in 1887 bü de opening der school directeur der rüks hoogere burgerschool te Alkmaar welke betrekking hü later verwisselde met dien van directeur der hoogere burgerschool in den Haag In 1877 benoen tot Inspecteur van het lager onderwijs werd hü bü den dood van Dr Steyn Parvé tot zün tegonwoordigen werkkring geroepen Met groote toewüding en voorliefde vervulde hü zflne betrekking Ook was hü gedurende verscheidene jaren curator van t gymnasium in Den Haag Aan vele instellingen van onderwas gaf liü overigens zü Btenn Zoo bekleedde hü nog steeds met ingenomenheid de betrekking van voorzitter van het bestuur der school voor volwassenen De overledene was ridder in de Orde van den Nederl Leeuw en van de Belgische Leopoldorde De begrafenis is bepaald op a s Maandagvoormiddag 11 unr van het sterfhuis naar Eik en Duinen Beroambaght Benoemd is tot hoofd der Chr school alhier de heer J Pieterson Moens van Delfshaven onderwüzer aan het instituut van den heer Van Bleek te Rotterdam 1 Mei hoopt de benoemde in functie te treden Krimpe a d Lek Woensdahavond hield de heer P v d Ploeg uit Steenwük alhier in het kerkgebouw eene rede over de krankzinnigengestichten en hmi verpleegden hier te lande Ds Dekking hield een inleidend woord Daarna wydde spreker in don breede uit over de verpleging der krankziimigen O a wenschte hü zoo weinig mogelük ophoopmg van verpleegden terwül verder het ia vrüheid rondloopen van deze ongelukkigen wel zoo goed op hen werkte als het opgesloten zün Verder moest iedere verpleegde bezig gehouden worden overeenkomstig zün vroegeren werkkring De Christelüke gestichten van dien aard waren alle op dergelüke wüze ingericht Spreker dong niets af op de Staatsinrichtingen alloen maar waren deze niet op Christelüke leest geschoeid AANBESTEDING Namens kerkvoogden der Nederd Herv gemeente te Feyenoord werd gisterennamiddag te Rotterdam aanbesteed het bonwen van vül woonhuizen op een terrein aan de Oranjeboomen Persoonstraat Ingeschrevenwerd o a door den heer W A Verbruggc te Waddingveen voor f 42 990 Laatste Berichten De vele en prachtige groote en nevensalons van het Hotel den Ouden Doelen te sGravenhage welke bü de jaarlüksdhe asinobals steeds zoo smaakvol zün ingericht wareir eergisteravond büzouder luisterrük gedrapeerd en vaak in ware bloementuintjes herschapen en nu de danspartü der aristocratie zou vereerd worden met de tegenwoordigheid van Hare Majesteiten de Koninginnen en Hare Vorstolüke logee Vooral de entree van den hoofdingang van het hotel at tot aan den langs een breede trap te bereiken ingang der salons leverde oen ongekend schoenen en Uefelüken aanblik op daar de vorstelüke bezoeksters tusschen een breede allee van klein groen omzoomd door palmen schreden Tusschen dat stemmig groen maakte een smaakvolle rangschikking van gele en lichtroode bloemen welke zich ook slingerden om de hopfe e voetstukken die veelarmige lustres met ontstoken waskaarsen droegen een verrassend effect Boven den ingang van de eerste dkr doorloopende talons was een groote draperie van rood velours met gouden franje afgezet aangebracht omgevende de door flirt van Hove gebeeldhouwde buste vnn H l De zetels voor de koninklüke Familie waren aangebracht ter linkerzüdc van de balzaal Dit tweede casinobal was druk bezocl t Te kwart voor 10 uur kwamen Hare Mfijesteiten en de prinses ontvangen en naar de zalen geleid door commissarissen van het Casino Aan den ingang der salons namen de Koninginnen en de prinses minzaam bailruikers uit witte seringen gevormd in ontvangst van dames van commissarissen Koningin Wilhelmina droeg een hemelsblauwe balrobe belegd met oen doorschijnende stof van creme kleur H M de Ko ninginMoeder was in wit zflden kleed en de prinses was in t licht geel gekleed Bn het betreden van de salie d honneur klonk HH MM het Wilhelmus in ou e toonzetting tegen Spoedig daarna ving hét bal aan en danste H M de eerequadrille met den president v n commissarissen t R baron Taets van Amerongcn kamerheer van wülen Z M den Koning en hofmaaifBchalk van wülen Prins Hendrik Ten ell uur keerden HH MM naar hetPaleis terug De Prinses had het voomé men nog een gedeelte van het bal te bliven büwonen De dames droegen zeer kostbare avondtoiletten terwül de heeren en frac verschenen Ook de leden van het corps diplomatique verschenen ditmaal niet in ambts Na den cotillon had een souper plaats Uurgerlifka Stand Uaastreoht GEBOREN Agatha Helena Johanna Hendrika ouders J H Mnller en L Verboom Cornelia en Theodorus ouders J van der Ho en M Steenbergen Aafje ouders M Kortleven en J C Goudriaan ONDERTROUWD B van Dam uit B kendorp en J Blankep J Vóorsluüs e G Verboom OVERLEDEN Adriana de Pater oud mim 4 m Ph Hooft 86 j HEEREN en DAMES PARAPLÜIE Hi A van OS Al Md Tailleur Kloiwog E 73 73a GOUDA Teleph n Xo 31 Beurs van Amsterdam Slotkrs 86 Vikra 97 61 100 sey 83 88 V 8 FEBRUABI HlDIELAND JoTl Nad W 3 8 dito dito dito 3 dito dilo ilito 3 Hijl ia ü l Qoa II 1881 88 Italii latohr vinglSei 81 6 OosTimt Obl in papier 1868 8 dito in EÏlver 1818 6 PoilTUQAl Obl inct coupon 8 dito tickol 8 97 103 83 ITh 89 88V 101 88 looV 100 668 4 6 103 60 101 198 Hi l 41V 196 80 RuiLAKD Obl Biuneol 1894 4 dito OecoDB 1880 4 dito bi Bulba 1889 4 d lo bij Hop 1889 90 4 d to iu ud leen 1883 6 dito dito dito I8S4 5 3rAl Jii fnrpct rcbuM 1831 4 To lt lJ Gapr C uv Inen 1890 Ge leeuing s n i D 6ec leemQgier eC ioiD Ari Bep obl 189j i Uliioo Obl Buit 8ob 1880 6 ïlNrzuati Obl 4 onbop 1881 100 dito dito dito 1891 dito 6 108 108 86 8611 109 68 186 61 178 03 106 10 9 9 11 1 iTAtuSpoorKl 1887 80 A lüobl S 66 1 Zuid lul Sp nü A H bl S j 67i FoL N Wftrsobau Wannen annd 4 162 B08L Or Bus 8pir Mij übl 4 Biitiache i ito aan I Fftcl twa dito aand 5 Iwanv Dooilir dito a ud 6 KnraK Gh Aaoir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahiiiu ü n Pao 80 GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTKRMANTELS Costumes Blouse Peig noirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienlüke partü WITTE GOEDEREN tot spotprflüen 359 Staats loter 8e Klaaie Trekking ran Donderdag Februari Ko 14869 1000 met premie ƒ 30 000 No 6008 10 61 eu 17779 ieder 1000 No 11396 en 13S76 ieder 400 No laes 3884 4069 8156 18113 134 8 16989 1 918 en 80800 ieder iOO No 74 1720 lOSfl 3006 4148 4762 6987 899 8981 9336 11914 18777 1300S 13799 14663 1881 1781 18417 en 80043 ieder 100 Prijien van 70 180 8100 6496 8386 11480 13077 19188 18999 iil 76 68 6 78 70 13704 1851 l i97 41 162 6718 8682 11616 18887 28 18331 328 84 6818 40 11002 70 16707 19608 680 8 8018 8688 48 14080 88 60 8 2888 80S 8706 99 8834 707 41 00 61 82 3118 1003 8304 1874 8679 1408 3724 88 2 1621 4131 68 40 87 4318 96 0 837 4461 1782 72 89 4683 61 4866 1876 4720 80 38 2020 4 69 66 60S3 2100 6150 7S 97 2202 6923 89 6S38 40 87 88 8719 98 8942 6196 89 87 8918 8804 46 48 9tlS0 6318 134 S 98 61 8648 92 8682 43 6747 97 6826 9848 8947 86 7339 9988 7406 1P003 79 10281 7t89 10366 7787 10572 99 828081 10804 8137 11024 7 39 8201 UUO 8366 36 63 11222 18808 18 6 19788 16993 1V888 17041 68 17429 70 31 20344 17884 69 17741 77 65 88 17826 84 H 20484 11960 20668 66 r 2 84 88 n 20716 18001 37 18147 20826 18671 78 7 79 18834 20904 76 11 H 84 18827 46 18979 11798 14183 11800 14392 O 97 11936 145U 86 14780 IIOOS 16092 60 16198 12178 6281 12a2 1641118401 87 4 16823 12S36 87 18888 44 12738 16608 40 62 I8 92 84 13097 16920 13286 26 96 47 13183 18l9t 18407 18311 36 88 13667 91 13640 18119 43 39 61 46 6c KlaMe Trekkeug ran Vrijdag 10 Februari No 6117 70 mat preraio 8000 No 2BC1 400 No 6931 800 Prison tan 70 1089 8369 6106 7060 8179 11398 16277 18989 1100 3H0 6128 7430 8781 18478 16728 20308 1874 68 8281 7663 IOI1I6 18181 18676 20995 3019 4643 63i 0 8091 11281 ADVERTEWTIEN ♦ De Heer en Mevrouw BAKKER NIEMEIJER Dopper geven kennis van de geboorte van een Zoon OoüDA 10 Fehr 189i TANDARTS E CASSl TO Grouda Turfmarkt SP HKEK UltEA MAANDAG DINSDAG DONUEKDAG au ZATBllUAG van tot 5 uur WOENSDAG en VRIJDAG ran ttot aur ZONOAGa niot HOLLANDSCHE AMS I ICIIBIAIH PrüanoteeriDg i Cblna OoDgo Stofthee 45 en 60 c i Grol 50 BB l Lekkere 60 Souohon 75 f Geurige 90 i Congo 100 j Ontbijt Thee 66 jf Namiddag Thee 76 I Alleen rerkrggbaar by F H J van Wankum Ooatliaoen U li Êimöïliiïm Hen wordt verzocht op t UliRK te lettnii UIT HÏT MaOIKIIN VAK M IUVENSWAAY ZONEN QORINOHBU Deze THEEËN wordta afgeleverd in verzegelde pakjea vau vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en iPrya voorzien van nevenstaand Merk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering vau geëerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ MT GEEN BETER adre voor alle aoorten 8CH0BNWERK ala het Noordbrabanisch Schoen en Laarzenmagazyn Kleiweg E 30 tegenover de Ktelwegsteeg Aanbevelend € I IIIITIS Alle reparatiëo en aaagemeteu werk OpruimiQg vau hel nog voorradig wmterwerk eti ougeaorteerd schoeuwerk Zte de etalage GRATIS bekomt elke leser Tin dit bliui bet niet alleen toot iitktn maar ook roor fezonden hoogti belangrijke en nuttigt bo DE VIIIEID m HEK Uen 8ohr jT eene briefkaart aan Biehtor Boekhandel te Botterdani vuwwa