Goudsche Courant, maandag 13 februari 1899

Maandag 13 Februari 1800 37ste Jaargang I o 7812 J ± I Soddeit ONS GE ÖEGEN ftOlMHE mRMT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooi Xo SI AÜVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën Un 1 uur deg midd Ttlefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1 25 franco per poet 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N Direetie C VAN DEE IJNDEN Zondag U Februari 1899 des namiddaKt t m unr Zaal iKuDsImini Sociekii löns GeDftegenï UlVllJ UIIWB O De opwekking van Lazarus Beroemd Oratorio van Don Loreszo Pkhohi Voor Soli Koor en OrkcHt ctnoov SVVCKS te Amsterdam s ravcnliagii Rotterdam en Utreclit enz Zie Dagbladen Prijzen der plaateen l SO voor vreemdelingen 0 0 voor de leden Gelegenbcid tot plaat behpreking Zaterdag 11 Febr in de Hoeieteit Ons Genoegen voor Inteekeuaien van 6 H voor nietIntee kenarcn van H lfl Lasten ter inteekening bü de H H Bnekhandekren SWART SENHIIRG eii VAN BENTUM OFENBAAS ONIE WIJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIB van TOEZICHT op bet Lager Onderwijs albior maakt bekend dat de Inschrljvina van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten April 1899 op een der bovengenoemde Seliolen verlangt zal gcscbicden ojj DINSDAG ai FEBRUARI l 9it des namiddag ten vijf nnr Voor verdere bizonderlieden wordt verwezen naai de aanplakbiljetten Namens do ommisHie 1 H ïiNDEB VOORT I Secretaris i GoBDA 7 Febrnari 1899 Een ware Schal voor de ongelukkige slacbtoffers der Zelfb Tlekktng Oname en gehe jne iiitRpattingen is het beroemde work Z Dr Retau s ELFBEWARIÏ G Hollandache uitgave met 27 afb Prus 2 ffuldeu Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondea d Igdti moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgkB duizend vau een aekeren dood Te verkregen by hetVerlags Mï aein te Leipzig Neitfaorkt 34 franoo tegen inzending van het bedrag ook in pofltzegels en iu eiken hoekka del in HoUaiid FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ RN cheitilscbe Wassctieri VAN U OPPËKIIEIMEU 19 Krulfthaile Rotterdam Oabrevetciord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OSt Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle ïCindergoederen Bpectale inrichting voor het stoom n van pluche ra an tel 8 veeren bont enz Gordijnen tafolkleeden enz worden uaar de nieuwste en laatste methode geverM AUe goederen hetzg goetoorad of geverfd worden ouBchndelflk voor ds gezondheid Tolgena taal twwerkt 0 PÜIKE oudh f ji NCHlKDAMMEli GENEVEE Mei Ar NIGHTCAF TsrkrügljMr bjji Iz M PEETERS N B AU bewijs VHi oriitlioiil li oftchüt en kurli stwds voorren vRn Ion naam ter Kirm p noppp Oou l Druk n A BRINKMAN t XOÜN 1 geu § art 47 i aii hel Iteslciiient lil Lokalen en Tuin het werpen van Confetti en iSerpentlnes en het hehheii van Paiiwenveereii Het BEBTi tra 1 M NOOTHOVEN vas GOOR Voorzitter F HERMAN Fz Secretaris Gouda 7 Febmarl 1899 TB ISLTJTJ S terstoa Ld of la tex CBN l e bevragen Ilt lir or Dan Vatte UoeOeren FLL WEEfeKN SINGEIj No 612 Indien gij niet will Iroesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract MimH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H VAN 8CHAII4 Co Uen llaa Hofleveranciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCaAIK 80HA1K 80HA1K SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK CO S Melianthe is het beste nriddel ilsr wereld Co s MsUantbS genent Kiuklinoat Po s Melianthe gonoett zamd oud aU ymg CO S Melianthe mn m fteen huisgezin ontbreken ft Co a Melianthe staat yoortduretid onder SrheiltuntUg teeiioht Co s Melianthe helpt onhenoepelijk Co s Melianthe is bekroond reet Kerediplom t Sc Co s Melianthe u bekroond toot Ooud ft Co S Melianthe n bekroond met ZiUor ft Co s Melianthe is verkrgi baBr in tlaoons ï n 0 Cl ro Cl en ft k BOUMAN MoordrtttU J C BATELANU BosLoop B V WIJK Oudeaakr M KOLKMAN Waddinman a ROLLMAN Sodegravm PINK8E Nimuierkerka dJJatt Pirni WOLFF Co Westhaven 198 ioudn D MIISBlE8 K eiveg E 100 Oouda E H V MILÜ Veersl B 126 te floudo A BLUYfSiSBN ZONflW Wat is BLUYSSEN S Margariiie Boter Hlugtien margarine ttmter k een voortreffelijk voediugMiiiddel komt met Natuurboter in aanzien smaak en kleur volmaakt overeen alleen de naam verschilt i i een mengsel van het zuiverste vet met de fijnste plantaardige olie enversehe room staat in verteerbaarheid en voedings waarde gelflk met Natuurboter 11 vervangt Natuurboter maar i véM goedkooper in pr js n BS vordt onder den xearen naam verkocht n draagt daardoor btj een eind te ma ken aan dé miebrniken in den boterhandel e I beter dan vele soorten Natuur I boter en zoogenaamde Natuurboter is de eenige die rechtstreeks door den fabrikant in t klein tegen fabrieksprijzen wordt verkocht n e dankt haar kolossaal succes aan on geëvenaarde kwaliteiten bij ongekend lage prijzen is gegarandeerd zniver is kortom zonder wee rga is te GouuA uitshitend verkrijgbaar in het bekende eigen Verkoophnis HET WAPEN VAN ASTEN De prijzen ü n Wfldbtruat 160 AUerfijnste Mengboter in tinkken ran V pond 50 et per pond Heerlijks Deensohe Mélange 10 ot per VI pond Zuivere Mar garineboter 6048 44 40 30 en 22i öt per Vl pond Met de bekende praohtige nuttige en waardevolle Oadeaux en gratis aandeeleu in de verlotina der 90 FRAAIE KOSTBARE BOUILLOIR8 Vestigen in t bijzonder da aandacht op onze versohillende heerlijke kaassoorten alsmede op onze versehe Deventer Eieren aTbluvssew zomeiv NIEUW I miciiw HIEUW I GESCHIKT VOOR Haclitlicliteii Koffie on TlioeUcMeii Welke 47 uur branden k a g en 6 uur brandende h 3 cent per stuk Ëenig Agent roor Qouda en Omatreken IZAAK CATS Papiermoien GO DA Vind u dit niet goedkoop en gemakkei ijk Men behoeft hiervoor geon GUe Ko 3n Glaatueüü Alleen een luoifer aansteken is noodig Qebeel zonder gevaar voor brand als ook londpr reuK EERSTE NEDERLAHDSGHE BIJYIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER H H Handelaren en Reparateurs Aangezien wij odb thans ook speciaal gaan toeleggen op het vervaardigen van riTTINGf vaor den handel Frames Wielen Banden Zadels enz enz zoowel voor Rfl wielen met als xonder ketting raden wy ü ten zeerste aan onze uiterst lage prijzen te vragen Tereos maken wy ü er opmerkzaam op dat de prtjzen onzer Rijwielen voor 1899 belang rijk verlaagd zjn zoodat wj scherp eóncurreeren Waarniet rertege woordlgd worden IJVMUrOJE AGBNTVy gevraagd in t bijzonder roor den verkoop onzer Acatènes die iedere soliede handelaar kan bekomen Vraagft onze Prijzen i Mieiiw oiiovetroflen rof Dr Lieljors welbekend Alleen echt met F briek merk tot voortdurende radicale en Hii H zekere genezing ran alle zelfs sA n de meest hardnekkige zenuw j jnfl xiektent vooral ontstaan door ESlJ H afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek zocht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagp jn slechte spysvertenng Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectcssen Prija per fle ck fl 1 fl fl S dubbele flewli fl 6 CentrnalDepÖt Mnttb v d Vegte ZaltbommtlDepöta M OMbaii U Co Amatevdam F llnppel b G ravenhage I MBlmtnanb do Jong Cen Rottvrdam Wolff Co fiouda V en bü allo drogisten Lensvelt Nicoluy HOFLEVERANCIER Veeneslraat2 t den Haaof BROOD m BESCHUITFABRIEK LUITCHEOÏÏ EOOM Van eene levering vergeMeveDM 2000 stnks Boogenaamde Pain de Luxe Alternoon Tea Koffie Chocolade Melk wordaii wogdi h kleine fouten niet jttut volgens iiiodel uilgeToerd randen Iwit d u Hpotprlja tui a a 7S per etuk reohtatteaka mq HH hBmlhonweri en nit rkoeht Des I IKRB warm alii et n PelH ca lïO x ïou oJL groot Idix het Paard gstieel bedekkeiidi donkfi bi aln met buuMide randop on nn a breedo tr epen Tonrsit n Kleins oarr M Engelsehe Sporl Dabbel Paarden dekens Orsnickl4 nr gr c iBoxïM benauid mat prachtige bieede itreepeu Tfioreien bieden wij weirene xetr goringe itechte door mannen vui het ak Lemerkbare fuuteii i 4 p Mtuk MD werkelijke waard fl BeflUllingan te Hcden met dlU delJjk dr e tegen vooroitbetaling of remhonri aan Verzendhuis Merkuur Comtnandit Maatsohappy $ Hehnbert Co Attêlmrdatn NI Voorburgwal SM A SLEGT beveelt licb aan tot hei leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood i cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 tÊf Bekroond op de InternatiODale Tentoonstelling van Bakkerg Haaldery en Eookknnst te i Oraoenhagt met een diploma Vergald Zilveren Medaille IvAN Blommestein s ilMKT ri Jr n ie inceli je E E STE en olkomen ON SCHA DELIJK APELDOORN HOllAND Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Builenlandsch Ovurzlchl Sa een levetuUge diseussie onder eeni0 incident tuesehen den rapporteur BenaultMorUère de afgevnardiyden JUillerand en Camille Pélletan die tegen het regeeringivooretel spraken en den afgevaardigde Base de minieter Zebret en Dupuy die het ontwerp tonder nieuwe argumenten aan te voeren verdedigden werd het voorstel tot ontrekking van revisie alcen aan de Strafkamer van het Bof van Cassatie aangenomen met 332 tegen 316 stemmen Bet ministerie behaalde dus een volslagen overwinning Het wetsontwerp bepaalt het volgende Wanneer een aanvraag om revisie outvankelijk is verklaard beslist de Kamer van Strafzaken over het verzoek om revisie als de zaak in staat van wijzen is Is de zaak niet in staat van wfüSt dan doet de Kamer van strafzaken rechtstreeks of door middel van rogatorie commissies alle enqnêtts over den fond alle confrondaties identiteitsnasporingen en wat verder strekken kan om do waarheid te doen blflken Na afloop der instructie wordt dan over de aanvraag om rcvivie beslist door het Hof van Cassatie in vereenigde zitting van alle Kamers Wanneer de zaak in staat van wjjzen is en de Kamer van strafzaken of de veroenigdo Kamers erkennen dat overgegaan kan worden tot nieuwe contradictoire debatten zullen zÜ de vonnissen en alle acten tlie de revisie zouden belemmeren vernietigen zij zollen de vragen vaststellen die gedaan zullen worden en de beschuldigden verwyzen voor een ander hof of een andere rechtbank dan die welke het eerste kennis hebben genomen vau de zaak In de voorgaande zinsnede ligt het hootd verschil met de thans geldende bepalingen Wanneer bovenstaand ontwerp wet wordt dan zal niet de Kamer van Strafzaken maar het geheele Hof van Cassatie in vereenigde zitting van alle Kamers beslissen over bet verzoek om revisie van het vonnis van 1894 gedaan door mevrouw Dreyfns Qedeukschrlfteo v d een Gelukzoeker ANNIBAL DeVoNDELUJG JV w htt Framch Doo W NUTTERS IU Ktphaél zBggon wy geToelde sioh door een onwserstBinbire duiwling saDgegrapen het wu hem of een oDsiohtbare kraoht bom al omwentelend naar d ii grond trok Daar hiold de muiLek een oogenblik op en daar Blonden le paren til De blik der jonge hertogin oobeBtemd door d ual dwalende bleef onwillekeurig rusten op den heerlijken ruiker in de Japanaohe vaas diobt in haat nabijheid En zij deed een sohrede in de riokting der piédeaUl als om sich aan den balsemgear der Bengaalsche rozen te verkwikken Plotseling ontmoetten hare oogen die van dan jonkman daar aobter de rosei Mathilda de Latour verbleekte een siddering gi g door geheel baar lichaam en aij wondde sohïel k het gelaat af Maar alsof er magnaliscbe kraoht uit die oogen straalde die het niet mogelijk was te wederstaan rirhtte ig nogmaals im blik op het bleeke gelut tusschen de bloemen De iwee joage DMosohen staarden Ikander enkele Hcondta atnk uu Eu i deze beslissing kan het Hof njet gelijk thans nog mogelijk is de onschuld van Dreyfus proelameeren maar moet de zaakDreyfua verwijzen naar eenkrijgsraad Alfred Dreyfus komt dan als beschuldigde dus als kapitein terug en moot opnieuw terechtstaan voor militaire rechters In de Belgische Kamer heeft men weer eens beproefd achter het geheim der Kegecring te komen met de kiesverandeviug De heer Lorand diende een intofpellatie daarover in De Minister president Vandeiipeereboom die de interpellatie had aangenomen legde geen enkele besliste verklaring af Hij herha lde alleen dat de Regeering zich bezig houdt met de kiesrechtuitbreiding en omtrent de hoofdtrekken van de voor te stellen wijzigingen zich niet zal uitlaten voordat het betreflende ontwerp is ingediend Met de verzekering dat do Begeering een wet zal maken gegrondvest op do beginselen van billpheid en rechtvaardigheid kon de interpellant zich tevreden stellen Met 70 tegen 28 stemmen werd overgegaan tot de eenvoudige orde van den dag Op het Balkanschiereiland waar het nooit up ustis rustfg is schijnt de gisting thans toch weer iets sterker te zün dan gewoonlflk In de eerste plaats in Albanië De Christenen onder de Albaniers hopen steeds op een vernietiging van het Turkache rijk en werken er steeds op dat tegen dat dit gelukkige feit zich voordoet alle Albaniers eensgezind zullen zijn Mohammedanen en Christenen opdat dan heel Albanië één zal zijn on een onafhankelijk rp zal worden De Turken nu gaan dit tegen door te trachten zooveel mogelijk verdeeldheid te brengen onder de Albaniers Zij hebben dezer dagen een aantal Mohammedaanscbe Albaniers bijeengeroepen te Ipek waar de aanwezigen twee verklaringen onderteekenden een van trouw aan den sultan een ander waarin veiklaiiugen worden gedaan over do taak van de Mohammodaansche Albaniers in geval van opstanden of onlusten in Macedonië De aanvoerders hebben zich bereid verklaard terstond 17 000 ft 20 000 man ter beschikking van de Turksche regeering te stellen en bü een groeten oorlog zelfs a00 00 man Gevaarlper is evenwel de Servische beweging Een nieuw blad te Nikshitie uitgegeven doch geheel geïnspireerd van uit Jettinje bepleit tegenwoordig vooi tdurend de vereeniging van het geheele Servische ras onder vorst Nicolaas van Montenegro Ten gevolge van deze Montenegrijnache agitatie I athilda s aangesicbt had plotseling een reraDderlng ondei aan De glimlach was van haar Uppen verdwenen hare oogeu starende zonder misschien te zien waren tenhaWe gesloten terwijl eeo onbekende pijnlijke gewaarwording eeo instinclmatige en oDwiHekeurige vrees ziob van haar aoheen meester te maken Bsphael steeds het oog strak op haar gevestigd zag dat alles en zocht naar de oorzaak Hij ontrukte zich met bovenmonsohelgke kraoht aan de bekoring der beschouwing en deed een beweging om baar te naderen en al ware het maar een enkel woord in te fluisteren wat er iu hem omging hoe h leed Maar op hetzelfde ooj enbhk werd ag door verscheidene pers9nen omringd Verschitlende gasten die de veranderiBg in baar voorkomen bemerken snelden toe vreezende dat een plotselinge ongesteldheid haar overviel En inderdaad wankelde zij en scheen een steunpunt te zoeken hetgeen evenwel niet langer dan een paar seconden duurde Spoedig herstelde zij zioh en zeide glimlaehend Het is niets een weinig vermoeid en daardoor een lichte duizeligheid in mgn hoofd het ii al weer over Onderbreken we tooh vooral tie feestvreugde niet bid ik u £ r ia niets gebeurd gaan wg voort ik eou nog gaarne rat willen dansen Ieder hematn na deu geruatstellende opl ldarlng zijn plaats en Mathilda wendde opnieuw den blik naar de Japauache vaas Het gelut te midden dei rozen het gelaat met de vuunohiete de oogeo wm vardweatDr is do verhouding tusschen de hoven van 1 Belgrado en Cettinje tot op bet vriespunt gedaald De beweging is vooruamelijk gericht tegen Oostenrjk dat naar do PanSer viërs beweren biimen het jaar uit Bosnië en de Herzegowina zal worden gezet De 30 000 geweren die Czaar Nicolaas niet lang geloden aan den vorst der Zwarte Bergen heeft gegeven zullen weldra dienst doen zegt het opniiende blad Het schfliit dat vorst Nicolaas geheel de waarschuwing vergeet die Rusland en Oostenrijk hem onlangs hebben gegeven Hü moet wel een goede reden hebben om deze in dèn wind te slaan Verspreide Berichten DRKYFIIS Beaorepairo gaat nog voort met zijn lastercampagne In het niet openbaargeinaakte gedeelte van Mazeau s dossier zegt hij bevindt zich een verklaring van generaal Chaiioine waaruit volgt dat de oud ministcr SarrioJ reeds vóór de behandeling van de zaak doA de strafkamer wist dat son mige leden toen reeds besloten waren Dreyfus onschuldig te verklaren Maar dit is nog mooier de dienst der inlichtingen bij het ministerie van oorlog weet dht Bard vier dagen vóór de zitting zijn rapport heeft voorgelezen aau lemcnceau Labori en Reinach en Clcmenceau heeft dat bekend Frahebijk Bij Setif in Algerië hebben de Kabylen een markt overvallen onder den kreet Weg met de joden Zij plunderden alles en misImudeldon verscheiden personen waaronder drie Europeanen Bkloié De vermoedelijke dader van de afschuwelijke misdaad te Rijssel gepleegd beet Isaie Amet als geestelijke bekend onder den naam van broeder Flavininn Het briefje dat bij het lijk van den knaap gevonden werd was aan diens vader gericht en luidde Mijnheer Foveaux het smart miJ u zooveel verdriet te moeten aandoen Ik heb uw zoon geworgd om aan een onzuiveren hartstocht te voldoen Ik heb bet gedaan uit haat tegen de broedei scliap van de Monnaie Ik haat die kUek en vooral broeder Monrico Binnen enkele dagen zult gij weten hoe de misdaad tegen nw zoon Gaston gepleegd is Een ex geestclpe vurig socialist Een mediacli onderzoek beeft sporen van Toen was het alsof d kracht ecnor geheimzinnige betoovering eensklaps van baur week Zjj kwam weer tot sichzelven en begon met vernieuwde drift deel te nemen aan het feest Dit tooneel Insscheu de hertogin ea Bsphaél had een toeschouwer gehad Bqat reoht tegenover den burggraaf stond in eeu deur die toegang gaf tot een zgkamer een grgaaard do hertog de Latour Mathilda s grgze echtgenoot De verschillende aandoeningen die door ziju ziel gingen teekenden zich af op zijn sterksprekend gelaat Berst Mathilda beschouwende Mathilda zijn kinderlyke gemalin soo vorblyd opgewekt en vrooIgk teekende ego gelaat vergenoegdheid als een vader dU tevreden is over dan indruk die zgn dochter maait en zioli v rheagt over faare triomphan Langzamerhand waa deze uitdrukking van zgn gelaat verdwenen Mathilda danste nu met dezen dan met een ander £ o telkenmale wanneer haar danser zich naar haar overboog om haar iets aangenaams in het oor te fluisteren en eiken keer dat zij de halfgehoorde vleiery met een glimlachje of een schertsend gezegde beantwoordde kwamen er diepe rinp In ia het gelaat van don zwggendeo tacBchoower werd zijn bÜk somber en ontevredeo hoe onbeteekenend en louter beloefdheidahalve d gUmlacJi of het woord ook ware geweest Kn eindelijk toen de jonge vrouw zoo plotaeliDg verbleekt en a a op bet punt stond van in Kwgm te vallen kwam de hertog haastig te voorach n om iloh aangaande de oortaak van dit alles zekerheid geweldpleging voordat de moord begaan werd aan den dag gebracht De rechter van instructie veronderstelt dat hot bovonstaando raadselachtige briefje geschreven is om de vei denking van den waren schuldige al te leiden Broeder Plavinien is na aanvankelijk geweigerd te hebben eindelijk gedwongen om te schrijven en ziJn schrift vertoonde een volkomen gelijkenis met dat van het gevonden briefje Maar hy ontkent hardnekkig Bü het lijk gebracht hield hj voortdnrenk hot hoofd algewenden betuigde herhaaldelük zjn genegenheid voor den knaap Zelfs is hy voordat er vermoedens tegen Kem waren gerezen bü de familie Foveaux geweest om hun zün smart te betuigen Hj liad zich steeds bijzonder veel mot den jongen bemoeid en schoen zeer op hein gesteld te zün Men vermoedt dat de misdaad in de cel van den broeder gebeurd is en dut deze het lük s nachts naar de kist in de spreekkamer heeft overgebracht om die van daar naar buiten te voeren De aanwezigheid van den portier zou hem dit belet hebben Eerst dacht men dat de kist van buiten do kloosterschool afkomstig was en dat er dus medepliehtigeu waren inaar later is een tweede dergelükc kist in de school gevonden zoodat die veronderstelling vervalt De verdachte is van zün ordekleeding ontdaan naar de gevangenis overgebracht Dit ging niet zonder moeite want een Inidrucbtige menigte staat voor de school opgehoopt en nit kreten Ter dood I Weg met de broeders Een lezing dio Bruuetiére te RÜse zou komen houden is op verzoek van de politie afgezegd Op straat blü ft hot rumoerig en het is voor een piiestor niet geraden zich in zün kleedö buiten te vertooncn Rusland De ballon van Andr e met de lyken der drio Noordpoolrcizigers moet 7 Januari biJ Pit iu bet stroomgebied van den Jeuissoi door de Toengoescn zün gevonden BINNENLAND Met zekerheid kan bet Hand het onlangs verspreide bericht tegenspreken als zouden de nieuwe postzegels van f 1 en hooger bedrag zgn ingetrokken omdat H M de Koningin daarop te oud was voorgesteld Ten bewyze dat dit bericht onwaar is kan dienen dat van deze postzegels waarvoor pi of R Stang de teekening heeft gemaakt nog telkens bestellingen door de Regeering bü de flrma Joh Enschedé worden gedaan te verachaiTen eeu onzinnige achterdocht raaakle zich van hem meester Hij trad de zaal binnen zag rond naar alle kanten en zag niets bijzonders Hg wierp een blik op Mathilda Zjj had zioh reeds weer geheel hersteld en maakte zich gereed voir een nieuwen dans De hertog aohndda het hoofd terwgl hg baar besehouwde en zuchtte Intnasehen tiep dea nacht ten einde Velen der aanwezige gasten hadden zioh verwijderd De kaarsen vetbleekteo bg het Hcht van een doorbrekeaden dageraad Alleen in da salons waar het spel de gasten bazig hield heersohte nog het wilde onvermoeide vour on waren de harUtoohten nog meur gespannen dan b j den aanvang tiende dat het oogenblik van vertrek naderde verdubbelden en verhoogden de ver lezers hanne inzOtUa teneinde hun verlies nog zooveel mogelyk te b retellen De tafel aan welke de baron Maubert gezeten was verdween letterlijk onder de maaaa goldsLaklieu en papieren van waarde Hot geluk scheen hem dien nacht wondSrIgk boguoatigd to hebben want al wat de taful droeg was hot zijne Aardig wat gewonnen merkte een der ap ten op een blik op bet geld werpende Kigenlgk te veel antwoordde de baron vlk ben aodera volstrekt geen liefhebber of voorstander vau grof spel maar als winner is men eenigszlua afhankelijk van de willekeur des rerliozers