Goudsche Courant, maandag 13 februari 1899

Hada 6 t0 8 8 84 7 61 8 14 07 lO l 10 67 11 00 U IO 18 88 8 80 8 17 4 8 6 80 8 06 6 66 8 18 10 17 Oadev 6 86 8 6 er 11 14 8 87 8 87 7 10 10 84 6 48 7 8 8 08 11 88 ll 7 8 46 8 4 6 46 94 7 18 8 48 10 41 f Waard UUeekt 8 08 7 88 7 04 8J6 8 68 I S 10 61 11 46 11 88 1 96 8 08 3 80 8 04 4 7 S9 8 69 11 18 11 1 Utraakt 8 81 8 88 7 46 8 87 8 4 00 t iO 10 16 10 M 11 88 11 0 1 87 8 08 8 90 8 66 4 48 § M 8 88 6 18 7 88 6 07 10 08 10 84 Woaidaa 49 8 61 8 08 9 18 10 8 11 66 ll i4 8 47 4 18 8 68 7 U n 1 8 14 lO a 4 84 88 10 64 Otdaw e Saaia 8 87 t OI U 10 6 11 10 U ll 1 0 8 40 4 87 6 0 8 10 7 M 8 86 49 10 84 11 1 de uitvoering van het Oratoria La Ei iirrezione Di Lazzaro Naar wij vernemen inllen ongeveer honderd personen aan de nitvoermg medewerken JTSOBAROMETBISCHB t iPINHlCHTIHe In eene gisterenavond gebonden vergadering van de Kiesvereeniguig 6onda zijn tot bestnnrsleden gekozen de bh H Knuttel H E van der Roer en E Oostenrijk Haastrecht Woensdag trad de heer L Akkerhuijs JEz van Schoonhovtn als spreker op in ons departement der Maatschappö tot Nut van t Algemeen Voor een vrijtalr k publiek had de spreker vóór de pauze eene lezing over Stokpaarden waarin veel voorkwam dat waarlijk overdenking waard was Ni de pauze gaf ZEd eenige voordrachten ten beste Het publiek ging dankbaar huiswaarts want het had zoowel vóór als n4 de pauze veel genoten In een volgend seizoen hoopt men den spreker hier weer te ontmoeten viLisr I m ma m m emii ê A t gfetapt worden met versterkt Koolzuur gehalte zonder aan de lucht blootg esteld geweest te zijn Deze bewerking heeft het groote voordeel boven alle tot hiertoe bestaande systemen dat bt l Bier veel fijner moussecrl en zijn volle smaak en aroma behoudt bovendien wordt dit Bier geschonken als of het versch van t vat ware De Commissie van Haastrecht en Vlist heeft voor het gesticht Sanatoria voor longlijders jipgehaald de som van f 227 45 waarvalf f 64 aan jaarlijkscho giften uit Haastrecht en f 3 uit Vlist het overige aan giften in eens J l Zondag vierde de Eerw heer Nolet R C priester het feest dat hy 12 jaar lang bij deze parochie was werkzaam geweest Het ontbrak den jubilaris niet aan deebieming niet alleen van zijne parochianen maar ook van andere gezindten Een paar praohtige zilveren lusters ontving hij van zijne gemeenteleden ten geschenke Moge het den wanrdigen leeraar gegeven worden nog menig jaar als hun leidsman te kunnen optreden NiEBWEUKBBK A D IJsEL Op de VOOr dracht voor onderwijzeres aan de tweede openbare school aan s Gravenweg zijn geplaatst de dames M S Bochove volontair te OudBeierland A M ïeeling idsm te Gouda en AV C Lazonder idem te s Gravenhage U tot eene proefname beleefd uitnoodigende verblijf ik onder aanbeveling hoogachtend ÜEd D v Dienaar 3 X3C IR O O ZD IE Men schrijft ons uit Bodegraven Wil hadden het voor onze gemeente zeer zeldzaam voorrecht in de gelegenheid te ziJn een concert te hooren Het GouSsche strijkorchest onder directie van den heer Arentz gaf eene uitvoering Zelf niet in staat tot beoordeeling vroeg ik enkel6 kenners hoe de uitvoering hun beviel zj WMen opgetogen over e schoone vertolking der verschillende nommers Zoowel de ürkèstnummers als de solo s voldeden uitstekend Het glanspnnt van den avond was d ejiiolo voor viool in de tweede afdeeling voorgedragen door den Directenr Uitstekend balmuziek was het slot van dezen kunstavond Te betreuren was het dat zoo weinigen van deze uitvoering gebruik maakten Het gezelschap had trouwere opkomst ten volle verdiend Niet onmogelijk is het dan ook dat mochten de Gondsche heeren nog eens terug komen er van invloed hebbende personen pogingen znlleu gedaan worden om hen oen welverdiend succes te verzekeren CRÈPEES KUIF en 1 EKRAMME1 ROOKT DA CAPO 2 CT SICAAR Amstel Bockbier van de Brouwerij de Amstel Amsterdam De bekende en onbekende scbuldeiscbcrs van wijlen den heer JANJOMGEEÏ in leven van beroep koopman gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 3en Augustus 1898 worden b j deze overeenkomstig artikel 1082 van het Burgerlijk Wetboek opgeroepen om te verschijnen op Woensilag 1 Haart 1899 des voortniddagg te 11 uren ten kantore van den notaris J J A MOÜTIJS aan den Kleiweg te Qouda om door de beneficiaire erfgenamen te liooren afleggen Bekening en Verantwoording van hnn beheer en het bedrag der schuldvorderingen in verband met het bepaalde bj voormeld artikel te ontvangen Voor de Erfgenamen voornoemd J J A MONTIJN Notaris Volksgaarkeuken Door hnwelijk der tegenwoordige wordt met 1 APRIL a s gevraagd een KEÏÏKENIEID loon aanvankelijk ISS per jaar met verval enz en door vertrek een Binnen Zaalmeid om in dienst te treden 19 FEBRUARI a s loon 130 per jaar tevens ook met verval enz beide extern en van goede getuigen voorzien In persoon zich aan te melden aan de Gaarkeuk Q Keizeritraat K 150 OuDBRKEBK A D IJsEL In dc glstereu alhier gehouden raadsvergadering is met 5 stemmen tegen 1 besloten aan H M de Koningin een adres te zenden van adhaesie aan het door het gemeentebestuur van Haastrecht ingediende verzoek om niet ongewijzigd goed te keuren de nieuwe Gondsche verordening op do heffing van brnggelden voor de Haastrechtsche brug op grond dat de niet gerechtvaardigde vrijstelling van Gouda s ingezetenen van de beta Directe Spoorwegverbiodlngen net GOUDA WlnterdieDSt 1898 99 Aaogevaogen 1 October TUd van Greenwich lOUOA BOTTISDiUrin irtna U Sl 18 18 lt 88 a ll 3 18 8 67 4 88 11 88 l t 6 U 8 1 7 8 19 11 4 1 1 14 8 1 11 81 lt 8t 1 88 80 4 18 t S 4 6 6 S E 61 6 18 7 81 84 10 11 U 18 14 18 6 10 6 40 10 8 80 7 80 1 84 a 48 10 18 10 811 11 81 8 88 U 86 11 80 18 87 8 40 D f doof 8 11 8 10 1 lO M lt U 10 4 10 4 11 64 1 08 18 47 47 10 18 eonOA DEN B A AO ri Ittle 1 68 9 14 8 48 1 8 1 1 f 1 88 lt 48 l SS 8 48 4 16 6 8 6 64 8 16 7 84 7 80 1 80 17 8 8 9 67 10 14 11 16 11 18 7 41 8 48 11 80 7 68 8 61 U 41 8 07 9 08 11 88 8 1 0 08 1 48 88 10 86 10 44 11 46 18 6 86 8 8 48 8 04 1I S6 8 SS D door 9 08 11 87 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 7 46 o 7 6 8 4 3 8 8 38 84 18 06 O o U U A A T l I O A H lonil 8 14 I8 lO f 7 18 10 4 11 S 80 7 S1 9 81 11 17 8 Ainet W 8 01 9 06 10 88 19 48 1 6 00 87 8 40 10 08 11 7 Amat a 8 80 88 10 60 108 1 18 618 8 68 10 18 U 41 A met CS 7 i t lO t 06 11 1 6S M8 4 41 0 7 46 1 4 Ama W 7 80 8 88 tM 11 80 8 08 4 00 6 00 86 8 00 10 0 Oosda 1 09 1S in O II 61 8 8 4 47 t 48 7 4 8 4 1 1 l e mlnistBr van Marine jhr RSell neemt in beterscliap toe en deed reeds een kleine wandeling Gemengde Berichten Men meldt nit Uen Haag aan de N R Ct Een 25jarige Amsterdamsclie vrouw wierp zicli eergisteravond aan het Staatsspoorstation voor een in gang zgndc locomotief Een poorwegbeambte kon de vrouw nog juist bljtps van de rails trekken Aan het politie eommissariaat werd haar daarop nachtverblijf verstrekt Uit Sneek meldt men De Ned Tramweg W heeft niet bewilligd in den eisch van de wed Potma te Sneek die looals bekend is vuor hare dochter eene schadevergoeding vraagt van 5 gulden per week tot het kind meerderjarig is benevens een nitkeering ineens van 2 00 als de wekelflksche toelage ophoudt De MafitschappJ wU nog alleen uit medciyden zegt z j aan Theresia Potma gedurende drie achtereenvolgende jaren 4 gulden s weeks geven De moeder wil van dat aanbod echter niets weten en is daarom besloten de kwestie voor den rechter te brengen Uit Leeuwarden wordt geseind Gisternacht is de stroocartontebriek alhier met 6 stoombuizen te zamen van 650 paardenkracht en 10 ketels bijna geheel afgebrand De brand is eergisterenavond te ruim 9 nnr ontstaan on kroeg terstond een zoo danigen omvang dat aan blussohen niet te denken viel De brandweer was er dus op bedacht de omliggende gebouwen te sparen Hierin is zObslaagd De brand ofthrdo bjjna den geheelen nacht voort Het was eene ware vnnrzee De spuiten werkten steeds door Gisterochtend waren er nog eenige in werking Op nren afstands was de brand zichtbaar Do laatste trein van Groningen kon slechts met moeite het nabijgelegen station bereiken en moest daartoe mot eene groote vaart langs do vnurmassa en door een regen van vunrvonken doorstoomen Er hebben geen persoonlijke ongelukkenplaats gehad Alles is op beurspolis verzekerd 270 man grootendeels gehuwd zjjn zondor werk De oorzaak van het onheil is nog onbekend Nader wordt nog gemeld De gedeeltelijk verbrande labriek behoort aan de heeren Wejt en Ticlielaar te Groningen Alleen aan machineriën is er voor bijna twee ton schade Den geheelen dag waren er nog slangen van de labriek zelve werkende voor net blusschen van de smeulende overblijfselen Na eene woordenwisseling met haren beminde sprong gisterenavond om lialf twaalf een meisje van 25 jaar in ziJn tegenwoordigheid aan het Spui biJ de sluis van do Vlasmarkt te Rotterdam in hot water De sterke stroom sleepte haar onmiddellijk onder die slnls door en deed haar in de diepte verdwijnen Te 1 uur in den nacht was haar lijlt nog niet gevonden hoewel al dien tijd eenige politieagenten en burgers van den wal aan den Steiger en in roeibootjes nabij de sluis naar haar dregden STADSNIEUWS GOUDA U Februari 1899 Wij vestigen er de aandacht op dat heden 8 88 S 49 8 4 8 88 Ct 0 idi ÜMidnokt Kinwarkwk OtLfM ktterdu 7 88 8 10 7 88 7 8 7 48 tl 8 88 door 80 7 8 7 8 4 46 8 4 86 e 8 04 8 6 U 6 17 86 8 88 7 46 6t 8 16 I Ot 1 U I IB Kattanhm Captll Nlrawerkuk HoordmiKt Bondo Gouda Zevenkuiun MoerkaMlle Eoatermeer Zagvaara Voorborg e Ha e 7 80 1 40 6 48 6 6 waard 8 6 oukapolle 8 17 88 aUago Voorbnrg Zaetermeer Zei Zerenkuiien Bi Oonda 7 48 avond de plaatsbespreking plaats heelt voor ling dier gelden in de nlenwe verordening wordt bestendigd OrDEWATEK Bij Koninklijk besluit is o a benoemd tot lid der commissie die gedurende de jaren 1899 1900 en 1901 belast zal ziJn met het afnemen van het veeartsenijkundig examen de heer H Anker plaatsvervangend districts veearts alhier MoosDBECHT De Harmonie Enterpe alhier gaf gisteravond bjj den heer Joh de Wilde eene uitvoermg bestaande in betten gehoore brengen van een achttal muziekstukken van verschillende componisten als Torelli Benoidt Renaud en anderen Ook werden drie tooneelstukjes opgevoerd die eene gewilde afwisseling bleken te zijn Na de uitvoering volgde een gezellig bal waarvan door velen die de uitvoering hadden bijgewoond werd gebruik gemaakt WEEGT DE BEWIJZEN MET KiLMTE Al degenen die niet blind zijn kunnen wit van zwart onderscheiden Hoe ongelukkig is het niet dat wj niet altijd het echte van het valsche kunnen onderscheiden Wj ziJn zoo dikwijls bedrogen geworden dat wij aan alles beginnen te twijfelen met uitzondering van hetgeen uit zich zelf klaarblijkelijk is Indien het anders ware indien men de waarschijnlijkheden voor en tegen een belangrijke publieke verklaring wenschte te wegen zou men van de eene zpe vermijden kunnen in eene vergissing te vallen en van de andere zijde van feiten proflteeren welke vangroot belang zj n zoowel in een particulier als in een algemeen oogpunt Sedert lang bevatten de dagbladen bijna dagelijks eenig artikel met betrekking tot het snccès dat door een middel verkregen wordt In bijna al de gevallen zijii deze verslaggevingen vergezeld van brieven en verklaringen door de zieken zelf geschreven en van eene onbetwistbare echtheid De handteekeningen ziJn meestal gelegatiseerd door den burgemeester der stad of dorp Evenwel gebeurt het dat deze verklaring niet die uitwerking op het pnbliek heeft en zulks komt daaruit voort dat men zoo dikwijls bedrogen is geworden met plechtige doch leugenachtige verklaringen over werkdadigc geneesmiddelen die in werkelijkheid jilet een deugdelijkheid bezaten Daarom hebben de Pink Pillen van Dr Williams overal zoo n goede reputatie bekomen daar hunne eigenschappen zulks verzekeren Maar met den tp zullen zü nog meer bekend zijn Er blijft ons slechts over een enkel geval te vermelden n 1 t volgende De familie Dommerholt te Colmschate bü Diepenveen prov O ver ijs el schrijft ons Lang hebben wij t uitgesteld om U te schrijven daar de drukke bezigheden het ons verhinderden maar thans kunnen wii niet meer verzwijgen den voorspoed die wij in ons gezin door het gebruik Uwer Pink Pillen gehad hebben de gezondheid die gekrenkt was is weer geÈeel teruggekomen zooals vroeger wij zijn U duizendmaal dankbaar 6 6 8 80 8 4 4 06 4 40 4 80 MT 1 04 6 10 8 17 87 8 84 8 41 47 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 8 0 4 66 6 818 8 88 6 87 6 18 18 8 1 86 1 41 1 66 0S 1 17 4 38 4 8 4 68 6 04 1 16 4 08 4 17 Do Pink Pillen zjjn de onovertreffolpo spierversterker zij hergeven kracht aan de zwakken en zijn Voor niemand nadeelig zelfs niet voor de delicaatste personen Gelijk alle goede produkten worden ook de Pink Pillen reeds nagemaakt een ieder geve dus wel acht dat er in tfransch op het omhulsel staat Pilnles Pink pour Personnes Piles du Dr Williams t Omhulsel en het etiket zijn van rooskleurig papier met blauwe letters Men hoede zich voor namaaksele Prijs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Zeer werkdadig voor bloedarmoede rhcumatiek zenuwpijn neurasthenie heupjicht verlamming ataxie locomotrice zenuwziekte klierziekte enz enz Zü hergeven schoone kleuren en handelen in alle gevallen van verzwakking bij de vrouw en hebben op den man eene werkdadige werking tegen alle ziekten veroorzaakt door overdreven Mbeid en buitensporigheden Gelijk alle goede produkten worden ook de Pink PilUn reedt nagemaakt een ieder geve dat ml acht dat er m franeck op het omhuM ttaat f PiluU Pink pour Perionnet Pales du Qr mlliamet t UmL Ml en het etiket zim tan rooskleurig pajner met blauwe letUrs Men hoede zich voor namaakeelt welke dikmjU gevaarlijk eün voor de gezondheid Wij itunnm de mrkdadigheid ier Pinkpitlen niet waarborgen tndien zij j r t mA nietderechten JMia Tl Vï zijn dat Wm U our gelijk aan Hif IrACOMurcJ nevenstaand WÊ A LES model VS7 m a a ADVERTENTIEN V De Heer én Mevrouw BAKKER NIEMEIJER Ddppee geven kennis van de geboorte van een Zoon Gouda 10 Febr 1899 Heden overleed onze jongste lieveling FOPBERTUS slechts 9 weken oud A JONKER Kz C M JOfJKER jMiJNl lEFF Gouda 10 Februari 1899 V Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bij het overljden onzer geliefde Moeder Mej de Wed S C VANDAM Bik betuigen wiJ onzen hartelijken dank Uit aller naam Wed M L KINT TAS Dam Gouda 9 Februari 1899 Amandel Stokjes VANILLE SPRITS Aanbevelend 8 8 D door 7 88 8 0S 8 0B 8 18 8 86 10 04 10 88 lj 18 10 11 10 18 10 81 10 84 10 84 11 80 87 47 9 84 10 01 10 07 D D treilen lUMi Ie D Se kl Bft reixtger moet ok borendiee roonien vea een bewjja f O gO JS 11 ID 8 89 D door 8 66 7 6 84 8 18 8 99 8 84 6 13 8 18 S 80 6 89 60 T ZAAL Coniseur Door dezen bericht ik mijne geachte Stadgenooten de aanscbading eener waardoor alle bij mij voorradige Itiersoorten ook B O C K B 1 E R DAMES B J llsobarometrische Tapmachine VOORTZETTING VAN DE UITVERKOOP in het Schoen en Laarzenmagazijn Die nu nog wil proflteeren van een goedkoope 19c hoen en mooi model kome naar de goedkoope li il verkoop van B VAN TONGEaiOO ƒ Korte Groenendaal ZIE ETALAQK ZIE ETALAGE sf CIratis Verloting in het Sigaren Uagazijn De Uagneef i S LANGE GROENENDAAL I 23 Sedert ZATERDAG 4 FEBRUARI wordt aan ieder die Voor 10 cent 3 koopt aan SIGAREN SIGARETTEN TABAK THEE KOFFIE on g i HOCOLADE een = genummerde gratis Bon uitgereikt J welke recht geeft op één der fraaie pr1J en in de uitstalling te zien en t aangewezen ZIE ETALAGE welke aangewezen wordt door de STAATSLOTERIJ ZIB BTALAQE Zuivere Medicinale Levertraan O ao per VteêCh Yer rggbaar bjj D JIIIEBIfilS Droginl Mleiweg E 100 LOUIS BISSCHOP Verkrijgbaar bjj M M BELONJEJ KEIZKR STRAAT K 110 FOTOCRAFIE STVMO FtuKtlllH Stngtl 682 Qouda Reproductie werk Vergrootingen Buste Opname s Interieurs Kinderopname s enz enz St U ki nk Ih l d W nl I Serieus werk Billijke prijzen ITedorlandsclie Opera Directie C VAN DER LINDEN Zondag t Februari 1890 des namiddags ten S nnr Zaal iKunsImini Societeil lOns Gcnoejieni laisiiffli 01 lifflM Üe opwekking van Lazarus Beroemd Oratorio van Don Loeenzo Perosi Voor Soli Koor en Orkest e R o OT SUCCES te Amsterdam s Gruvenhage Rotterdam en Utrecht enz Zie Dagbladen Prijzen der plaatsen t © voor vreemdelingen 0 90 voor de leden Gelegenheid tot plaatsbespreking Zaterdag 11 Febr in de Sociëteit Ons Genoegen voor Inteekenaren van 6 8 voor nietIntee kenaren van 8 10 Lijsten ter inteekoning b de H H Boekhandelaren SWARTSENBUEG en VAN BENTUM