Goudsche Courant, maandag 13 februari 1899

m Maandag 3 Februari i t O 378le laargaug t o ïsia miwm coiRMT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefotn No M De üitguve dezer Courant g esehiedt d a g e I ij k 8 met uityondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 26 franco p post 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN TomMa zonder nieten Ieder heeft prijs Buitendien krijgt men voor elk dubbeltje Sigaren dat men koopt nog een c xtra nummer op een m KINDERWAGEN Heden Zaterdagavond om II uur worden er twee nummers voor getrokken en bekend gemaakt Vóór half twaalf moeten de pryzen in ontvangst genomen zjjn er op en wordt er da en krijgt degene den den prijs in ontvangst 3 K i i vervalt het recht Jjj Bi delyk opnieuw voor getrokken prijs die dan het nummer heeft Deze moet ook dadelijk nemen Zoo niei dan doen wij het weer opnieuw zoolang tot zich de persoon op doet die op h it laatst getrokken nummer te voorschijn komt Zaterdag 11 Februari t EEN FIETS wi miti öoud Druk vaiTA BBINKMAN De Loten ijn reeds verkrijhaar TWEEDE BLAD LA RISVBRËZIONE Dl LIZZARO ÜON Lorenzo Pkbosi Toen in 1750 ie Leipzigci l njitoi Johaii Seliastiaan Bach in zekeren zin de grootste der toondiclitors dien de geseliiedenis kan aanwijzen stierl vierde men op enkele plaatsen zjiii Ipfee l ile i eipziger ra irt uoemdt Iu m den i area OrgeU u tno en on leiifelmHhsigei ÖeschickhcUkeit en daarbij Weel het Door de nageKlathten zoa hij geheel vergeten ztju geworden zoo Mendcksohn Bach s werken niet nithet stof had te voorschijn gebracht Toen in 1898 einde Tnli in de groote zaal van den schouwburg Fenice te Venetië de eerste uitvoering plaats had van Perosi s Oratorium La RisurreziouediLazzaro De opwekkmg van Lazarns uit den dood was het van het begin tot het einde juichen eu juichen een aan t verwonderlijke grenzenden bijval In de voornaamste schouwburgen van Italié werd het werk ten gehoore gebracht In den tjd van één hall jaar is de nog jeugdige priester eene Europeesche vermaardheid geworden Die bekendheid in zoo n korten tjjd is wel voor n groot deel te danken aan do reclamebazuin van den uitgever Eicordi te Milaan doch zeker niet minder aan de verdiensten van het tooneel zeU aan de vele mooie schilderingen het juiste weergeven in tonen der gemoedsaandoeningen van Martha en Maria der ziels aandoeningen van Tezus In het geheele werk heerscht een toon van weemoed en aandoenlphcid waarvan de sbewogenheid van den Heer bij het graf van Lazarus zjjn vriend wel het meest treffende is De wjjze van uitdrukking in tonen is sober rein maar zonder eenig effectbejag Oogenblikken voor bizondcre aandacht zjjn het voorspel de woorden van den Heiland infirraitas haec non est ad mortem deze krankheid is niet doodeljjk gevolgd door eene fuga uit willende drukken de toegenegenheid trouwe oprechte vriendschap van Christus voor de verwanten van Lazarns het bezoek door Israëlieten die Maria en Martha zusters van den overledene trachten te troosten het machtwoord van den Heiland resurget frater tuus uw broeder zal weder opstaan Vervolgen de teedere motieven die Martha begeleiden als ziJ tot Marja zegt Magister adest et vocat te de Meester is d4Ar en roept n terwijl het koor het treurlied zingt quia vadit ad monnmentum want Hj gaat naar het graf In het tweede deel waar Maria zegt Domine si fnisses hic non esset mortuus frater meus Heer indien gij hier geweest ware zoo zon mijn broeder niet gestorven zjn is roerend en van het verhevendste der droefheidsuitdrukking Jezus Maria ziende schreien aan zijne voeten is ziekbewogen Men leidt Jezus naar het graf en bovenmenschelijke droefheid overmeestert Hem zóódat hij tranen schreidt Is de hoorder bij de uitvoering morgen in eene stemming om bovenstaand te genieten zoo zal zekerlijk de ontroering van Jems aan de grot gruf de opstanding van Lazarus eenen hoog verheven indruk op hem maken Dat de uitvoering hiertoe moge medewerken Dit ter inleiding van de uitvoering van Perosi s Oratorium op morgen door het solo koor en Orkest personeel der Nederl Opera dirigent C v d Linden B Gemengde Berichten Onze correspondent te Utreeht schrijft ons In een particulier schrijven dezer dagen door den heei v Hall verzonden en waarvan ik inzage heb gehad verklaart mi v Hall in de overtuiging geen strafschuldige liandeling gepleegd te hebbon met verti ouwen den uit ilag van het gerechtelijk onderzoek te gemoet te zien in zake de aanklacht van den heer Loais S Tacobs 0i4 in het jaai 1889 heeft de hoor lacohs een Jiiklacht tegen mi v Hall btj den officier van jnstitie ingediend en mr v Hall beleedigende brieven en telegrammen gezonden Spoedig daarna heeft hij den heer v Hall geschreven in geestelflk overspannen toestand gehandeld te hebben en vraagt hij dezen vergiffenis Omtrent de wederrechtelijke vrijheidsberooving door den heer Jacobs een nacht inde directiekamer van het Paleis voor Volksvlijt opgesloten te houden wordt de volgende lezing gegeven De heer J had volgens zyn zé en verscheidene jaren geleden antiqniteiren naar Paiijs gezonden die daar in commissie gegeven en daarop een voorschot ontvangen Werd dit voorschot afgelost en werden de op de goederen vallende kosten tótaald dan zouden die antiquiteiten temggeghTOTi khniien worden en biJ verkoop een belangrijk overschot opleveren Niettegenstaande de heer v Hall gewaarschuwd werd niet daarop in te gaan verleende hii op aandringen van J hulp door die antiquiten onder rembours te laten overkomei Bij een deskundig onderzoek bleken de antiquiteiten echter imitaties te zjjn De heer J hield echter de echtheid jjl en beweerde dat men er hier geen verstand van had waarop de heer v Hall vroeg hem de uaraen der verkoopers op te geven opdat bil nog dienzelfden avond iemand naar Parijs zou kunnen zenden die dan per telegram des anderen daags den uitslag van zjn onderzoek zou kunnen melden Ten einde te voorkomen dat de heer J door naar Parjjs te telegrapheeren invloed zou kannen oefenen op het door de verkoopers te geven antwoord stelde hfl den heer J voor dien nacht in het Paleis v V te blijven wat deze goed vond De uitkomst was echter dat de antiquiteiten niet goed waren zooals nW bovenstaande blijkt is hiel van geen vrijheidsberooving sprake en staat die zaak ook in geencrlei verband met de waardelooze aandeden Parijs Chalons zooals door sommige bladen werd aangegeven Ook het sluiten der Compascumer vaart is een dood gewone zaak De heer v Hall bezit in Friesland een drietal polders ter gezamenlijke grootte van 8 0 H A Van een daar doorloopende vaart werd door stoombooten gebruik gemaakt met het gevolg dat door de deining de kanten dier vaart afkabbelden en den heer v Hall jaarlijks oen paar duizend gulden aan onderhoud veroorzaakten Daar de stoomboot ondernemingen niet genegen waren die kosten te dragen en ook Provinciale Stfiten op een desbetreffend verzoek weigerden de kosten ten laste der Provmcie te brengen besloot do heer v Hall die vaart te stremmen door de brug enkele dagen gesloten te houden opdat procesverbaal tegen deze handeling zou kunnen worden opgemaakt en de rechter zou kunnen uitmaken of mr v Hall daartoe alof niet de bevoegdheid had Alléén voor dit doel werd de vaart enkele dagen afgesloten en daarna weder opengesteld N E Ct BiJ een firma te Rotterdam is een valsch bankbiljet van f25 in ontvangst genomen Het schijnt photographisch te zjjn gemaakt zoodat de reproductie identiek is De eenige kenmerken ziJn dat het papier wat te glanzig en er geen watermerk in is Telefoon No M ADVERTENTIËN worden geplaatst va 1 5 reg els a 50 t nten iedere reg el meer i10 Centen liroote letters worden bprekendnaar plaatsruimte jp Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd t gebergte schuil daar zjj geen steun meer vinden bjj het volk dat omdat wjj ons de machtigsten toonden onze zjjde gekozen heeft aan deii anderen kant Zflii zjj liun leven niet meer veilig gcljjk in den naeht van 2 op 3 Januari do imam vanLaniara een der medestaudeis van Vli Ba id ondel vond 7 zullen dus óf zich voor goed onderwerpen geljjk onlangs t Moeda Latjf deed óf gedwongen worden zich voor goed in het onafhankelijke gebied terug te trekken ATJ HM Hbl geeft nog eens in hoofdtrekken aan wat in de laatste drie jaren is verricht om te doen beoordoelon of men nu op don goeden weg is Zooals men weet is behoudens een klein gebied dat rechtstreeks vroeger door den sultan thans door ons wordt bestnnrd TrootVtjeh vordeeld in drie sagis afdeelingen de XXV de XXVI en de XX U mOekims Beurs lusterdain Vikrs 6 i loov 88 88 88 van 10 FEBRUAW l tDMl i MD Uorl Nacl W 8 dllo dito Jito Stiito dito dito 8 HoNOia OM Gou II 1881 88 9 iTALll iDictbrgTiDg l6eS SI B OosTXNa Obl m papier 1888 S dito in Ktlrer IS ÏS 5 VoETCaAL 0 1 mot coupoa 8 dito ticket 3 KoeUND Obl Binoenl 1894 4 dtto Geoons 1880 4 diloMIRolha 1889 4 dllo bij Hop 1889 90 4 dito ia goud ieeo 1883 8 dito dito dito 1884 5 SPASIII Ferpt t irliuld 1891 4 TuHKllJ Oopr Oonr leen 1890 l Ge IfenioR eeiio t Qiw leeiiiug gor e C L Km o Ara Rep v obl 189 l Mbiioo Obl Buit Soh 1880 8 ViNCZOELA Obl 4 oubep 1881 AMaTiaDAK Obligaliau 1895 3 BoTTliDAll atüil leeu 1894 3 NlD N Arr 11 inJe if aaud AroDd b Tab Mu Certifimten DeliMaatschappij dito Arn liypotheekb paudrir 4 Cult Mij der Vortlonl nand Or Hvpollipekb pandbr S i Nedürlaadsohe batik aand Ned IliiDilelinaatacb dito N W Si Pao Hjp II pandbr S Rott lly otlieokb paniH r Si Utr Hyiiotheekb dito 8 OosTENH Öoat Hong bank aand Rosi Hypotheokbnnk paudb 4 Amikika Ëqui brpoth paailb 6 Maiw L a Pr LiM rort NiD Holl IJ 8poori Mij a nd Mli tot Ripl t SI Sp aand Ned Il d Sjioorwegm iini d Ned Zuid Afr Spin aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 IIAUB Spoorii 1 1887 89 A Eobl 8 8 5 1 Zuidlul Spa mij A H obl 3 M Poi H Waiachan Weouen aand 4 ISJ i Eosi Gr Ruw 8p M j obl 4 99 fialliacho Hto aand Foïtowa dito aand 5 Iwang Pombr lüto ai d 5 108 KurekCb AwwSp kap opl 4 102 dito dito oblig 4 Ameuka Ci n Pao Sp Mij ol 1 8 S6 Ch 0 h North W pr O t aand dit dito Win 81 Peter obl 7 j 1S8 Denver fito Gr Spm oert r a 14 Illiaoia Central obl iu goud 4 Loui T itNabfilHCorl v aan I Meiiio N Spw M lp byp o 6 Ifiss Kaofau r 4pCt pren aand N ïork Ontaa o 4 Weit aand dito Peno Ohio oblig 6 OregOD Calif lo hyp in goud ft SI Paul Minn iManit obi 7 Ud Pao Hoof lyn ob ig 6 dito dito Lir o Col Ie byp O i Oanada Can Soutb Chert r aan 1 ViK 0 Ballw lNa leh d r O Amsterd Omnibufl Mg aand E lterd Tram o M aB iiand NlD Stad Amalerdam aand 8 Htad Bo terd im aand S BlLollI Start Anl erpeu 1887 i l Sad BruMel 1886 Hom Theiaa Begullr Q leltoh 4 OosTi Staataleenig 1880 5 K K Ooit B Or 18S0 8 SPAITJt Stad Madrid 3 1888 NiD Vtr B t Arb Spoel eorl lülotkra 8 V 97 a 8 83 64 97V 103 39 77V 33 6V 101 m 100 loov 868 476 10 60 lOlV 198 1461 i 100 9S 1861 88 80 116 UI 06 308 41V IJU de heide eeisli sagis nu Is de toestana zonder voorbehoud gunstig te noemen van verzet is geen spoor de pacificatie maakt snelle vorderingen De nmtenaren voeren het bestunr in ovorleg en door tusHchenkomst van do volkshoofden en alles geschiedt wat aan onze zjjde verlangd en bevolen wordt Het is in die sagia volkomen veilig de gemeenschap heeft plaats zonder eenige militaire dekkingj de officieren w o civiele gezaghebbers bewegen zich oveial met slechts een politieoppasser of een Atjehs hoofd bij zich officieren gaan soms in gezelschap van Atjehers op de wiide varkensjacht het land wordt weder bebouwd weldra zullen vergunningen tot het doen van mijnbouwkuadige opsporingen worden verleend Gewillig gaven de sagihoofden d ijechtspiaak in Ojize handen over alles wordt door onze ambtenaren met de hoofden op de z g raoesapats berecht en op vaste bijeenkomsten brongen hoofden en bevolking hunne belangen bij die ambtenaren ter sprake Kan incn in bUlpheid meer verlangen 6 6 In de XXII moekims gaat het geleideiyk ook denzelfden weg op maar doordien er nog voorname hoofden ontbreken is de toestand er nog niet zóó geregeld Intusschen s ert verscheidene maanden is in de geheele Atjeh vallei geen schot gevallen W ij herinneren hier dat ons gezag zich daai thans vrjj wat verder uitstrekt dan in den tijd van generaal van der Heyden toen was Indrapoeri met de aan de overzijde van de rivier gelegen heuvelstelling ölikainbing en den voorpost Djerir onze uiterste stelling thans worden wjj ook gehoorzaamd in Gleieng Selimoen Reiing Renng enz 100 68 8 i 100 68 10 U 18 118 106 Van Selimoen noordwaarts langs de westzijde van den C ondberg voert een voetpad naar Kroeng Kaja halverwege ligt Lamtobah In de bosschen van Lamtobah nu hield zich volgens de jongste tijdingen nog een ea 4Q man sterke rooversbeude op om deze te verdrijven zou tjjdeljjk eene compagnie daar in bivak gelegerd worden het terrein zal dan weldra gezuiverd zijn De imam van Lamtobah die trouw bjj onzen ambtenaar te Selimoen komt is niet bjj machte om do bende zonder onze hulp te doen aftrekken daarvoor hebben de leden van de Polimfamilie in die streek nog te veel invloed Maar de houding dier leden bewjjst dat zjj de zaak van panglima Polim verloren achten zjj uJormeeren reeds nu en dan op welke voorwaarden hunne onderwerping ll l zoude worden aangenomen Polim zelf wil nog van geen onderwerping weten maar op den duur zal hjj het zwervende leven hetwelk hjj thans genoodzaakt is te leiden niet kunnen volhouden 51 I7 208 106 10 99 09 U U In öroot Atjeh heeft de bevolking ontegenzeglijk vertrouwen gekregen in den toestand en in ons bestuur De stoomfluit heeft haar op doordringende wijze verkondigd dat de Hollanders nu zouden blijven en zjj heeft er in bernst Overal is zjj rustig aan haar bedrijf de in 96 verbrande woningen worden wedei opgebouwd het verkeer neemt b den dag toe 80 Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Febr Jacobns Johannes ouders J M van Hofweegen en J J van Het is waar in de XXII moekims zjjn nog sommige hoofden in verzet niet omdat zS en hunne onderhoorigen zoo n haat gevoelen tegen de ongeloovigen maar om persoonlijke redenen zooals bv tookoe All Bald die ons de verbanning van zjjn vader t Moeda Ba fd nog niet vergeven heeft Maar aan den eenen kant durven zjj weinig meer te ondernemen zjj honden zich in