Goudsche Courant, dinsdag 14 februari 1899

7 88 8 10 9 88 14 9 1 7 8 V 8 48 ff Ê 7 89 K 8 4 ff 0 7 48 ff 8 88 ff n 7 18 8 18 H i 9 84 MB 1 water Onder dien last schijnt het gevaarte bezweken te z n Men schrijft uit Sas van Gent aan de N R Ct r Omtrent de zaken van den voortvlachtigen pep erfabrikant K D biykt nader dat hy lid was van een groote firma te Brus el Hy hield zich naar het schjut bezig met het venralschen van peper en andere speccryen o a notemoRkaat Verschillende afnemers waaronder een Duitsehe flrma voor een groote hoeveelheid ontvingen onder rembours peper waarvan bu onderzoek bleek dat ze met andere ingrediënten vervalscht was De werkzaamheden in de fabriek werden steeds heimeiyk verricht De voordraclitea Daliiie Velen van hen die voornemens zyn zich onder het gehoor van den heer Ufthne te begeven is het allicht welkom vooraf eonigszins gewezen te worden op de verschynsolen die hun aldaar zullen worden vertoond en verklaard Door die everweging geleid geef ik gaarne gevolg aan de uitnoodiging door de redactie van dit blad tot mjj gericht om het programma in t kortte doorloopen De eerste avond dan is gewyd aan elektrische verschynselen waarby op den voorgrond treedt de overeenkomst tusschen elektrische lichten warmtestralen Vooraf gaan eenige beschouwingen over de elektrische vonk waarvan bewezen wordt dat ze van zeer korten duur is en dat ze uit partieelontladingen bestaat Dit geschiedt door middel van een ebonieten schyf beplakt met bladtin in die schyf bevindt zich een opening waarin de vonk van een kleine Leidsche flesch overspringt Wordt nu deschflf langzaam gedraaid dan ziet men by elke ontlading een vonk van geringe lengte by snelle draaiing daarentegen moet de vonk zich uitgerekt vertoonen dit gebeurt dan ook doch tegeiykortyd biykt ze te bestaan uit een reeks van vonkjes De ontlading eener Leidsche flesch bestaat uit meerdere elkander zeer snel opvolgende wisselstroomen d w z dat de richting der elektriciteit zich elk moment omkeert en dit geschiedt in zulk een ondeelbaar oogenblik dat men deze wisselstroomen kan beschouwen als trillingen op dezellde wyzo als die waardoor we het ontstaan van licht verklaren Men kan das spreken van elektrische trillingen waarvan er eenige millioenen per seconde plaats hebben die dus in frequentie nog verre bfl do liclitvibraties welke by honderdbillioeriên getold moeten worden achterstaan Het verschil tusschen elektrischeen lichttriUingcn is van quantitaticven aard De elektrische trillingen hebben onder meer de eigenschap in gasverdunde huizen ontladingen in het leven te roepen en gloeilampen te doen lichten zelfs wanneer een betere geleider die dns veel minder Weerstand geeft dan de gloeilamp wordt ingeschakeld De spanning dezer elektrische stroomen kan nog verhoogd worden met behulp van een transformator een apparaat dat overeenkomt met de bekende iuductieklos van Buhmkorff een korten biimen en een zeer langen buitendraad bezit De snelle wisselstroomen worden geleid door den binnendraad tengevolge waarvan in de buitenwindingen stroomen van zeer hooge spamiing worden geïnduceerd Die stroomen worden genoemd H o chfrequenzströme Hoogst merkwaardig is het dat deze stroomen niettegenstaande hnn hooge spanning op het menscheiyk organisme geen in October TUd van Greenwich Blrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA 4 88 8 88 J 61 8 18 7 81 8 10 8 40 8 10 8 80 7 80 8 17 8 87 8 84 8 41 47 8 18 7 18 7 e8 8 40 D doot 8 88 7 48 8 11 5 15 5 54 6 15 7 84 17 8 B7 10 14 11 15 8 65 J 48M4 i lo 10 44 11 48 4 88 4 8 4 58 5 04 6 16 8 84 8 8 1 8 64 oud 14 kmit W 8 01 06 10 85 18 48 1 5 00 8 87 8 40 10 81 lAmitG 8 80 IS 10 50 1 08 1 18 8 16 8 66 10 8 6 48 7 8 408 ff ff ll l 8 0 7 88 7 0 4 8 J8 8 66 8 10 61 lU 6 86 8 88 7 46 8 87 8 4 00 S0 10 16 10 88 U 88 It I 6 48 8 68 8 08 ff ld 10 88 11 66 II 1 0 8 Am W Ond 10 48 l 10 8 11 10 18 11 was enflD het einde van b t Hed is hterboyen reedt verhaald BKLOIt lilt de Iflkuchonwing van den In de kloo teruchool te Rtjssel vermoorden knaap hiykt dat bff de worging de moordenaar zich achter het slachtoBer bevond wien hfl met beide handen vooral met de rechterhand de keel heeft toegeknepen de nagel staan in het vleesch het licliaam vertoonde dporen van geweldpleging reed sedert eeuigen tijil voor den moord De gevangen geeitteiyke bidt aldoor zi n rozenkrans at Sg het lijk geliraclit wilde h er niet naar zi n en riep jammerend O die ellendelingen die n jn armen kleinen Gaston vermoord hebben Gevraagd waarom hy niet naar het kind wilde kgken antwoordde hy Omdat ik onschuldig ben evenals all broeders Hfl bl ft de vijanden der broederschap van de daad beschuldigen Niettemin meent de rechter van instructie dat broeder Flaminien ongetjjteld de schuldige is en heeft zells alle andere naar aanleiding van het feit gearresteerden in vrijheid laten stellen De voornaamste aanwjjzingen ijn de gcliJkoniB tusschen het schrift van den broeder en dat van het bij het Igk gevonden briefje dat bovendien op een soort van papier geschreven is als ook in de cel van den broeder is gevonden het vinden van een pjj van den broeder in de bergplaats waar de kist stond gebruikt om het ISkje in te stoppen de afwezigheid van den broeder uit de gemeenschappelijke zaal Zondag tusschen 6 en 7 nar toen de misdaad begaan moet zjjn Verder een verklaring van den vader van het slachtoffer en diens buurman dat zj Zondagavond in do school zoo kende waar het kind kun ziJn zich den toegang verboden zagen tot een kabinet waarop de bedoelde kiatenbergplaats uitkomt De broeders preken dit tegen maar de twee mannen houden hpn bewering vol BINNENLAND Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben gehandhaafd het besluit van lykgraaf en hoogheemraden van Kijnlnnd van 20 Ang 1898 waarby goedkeuring is onthouden aan de bogrooting vaneden polder Middelburg voor 1898 op grond van het ontbreken op die begrooting van een post l etret ende het onderhond der Gouwe kaden De minister van bnitenlandsche zaken heeft goedgevonden de waarneming der betrekking van inspecteur van het middelbaar onderwys opengevallen door hot overiydon van den hoerdr A T van Aken tot en mot tl Maart 1899 op te dragen aan den heer dr W B J van Eyk inspecteur van het middelbaaronderwys te s Gravenhage i Stct üit Delft meldt men aan de N R Ct In een Vrydagavond gehouden vergadering van het bestunr en aaudeelhondors der Vereeniging tot exploitatie van automobielen alhier bleek dat het vereischte kapitaal aonwezig is zoodat de aanvang van den dienst Delft Rotterdam op bogin Mei kan worden vastgesteld voorloopig met twee rytuigen Het tarief zal zeer nmtig zgn in concurrentie met andere middelen Van vorvper en soctiosgewyze worden berekend Uwld MMfiiMht doot Hitawnkeik 0 mU K ltard4B 8 80 a ttatdw Oapallt irin rkerk Uomimkt nda 8 80 8 48 8 81 08 8 08 7 80 7 41 7 88 8 07 8 18 7JI Ooud bT haiHD MMtk Mll iMteraiMtZagvuid Toorborg Hw Hat 8 48 V rS i 8 88 ZMUraiMrZwwurd S 8 l Mh Um Mo rkipdl 8 17 d 88 7 40 7 4f C S4 m 8 14 8 8 8 58 7 8 6 80 6 88 5 48 mdt Oidew m i IJtweht Woardn Otdtw 8 14 1 17 8 08 8 8 De verschillende stations zulle zooveel mogeiyk in hot midden der gemeente zyn Gemengde Berichten Vrydagnacht is het stoomschip Werkendam van de Holland Araerika Ign te Rotterdam aangekomen met verlies van 4 sloepen 2 vlotten afgebroken davids weggeslagen machinekamerkap gedeeltelgk verbrgzelde reeling en andere lichtere averj aan dek een en ander veroorzaakt door zee n die overgekomen waren bji zwaar stormweder in den nacht van Donderdag j l Bg ilil noodweer stond er 7ü dnlm water inde machinekamer en hoofdzakeiyk aan de zeemauschap van den gezagvoerder kapitein Brninsma danken de pas sagiers het d t lij na een rei van Ifi dagen behouden zyn aangekomen jM Men schryit uit s Gravenhago Op een bovenhois in de Kieuwstraat No W alhier is heden het Vegetarisch Restaurant geopend vlak naast een vleeschhonwery terwyi het pand zelf aan den eigenaar dier zaak toebehoort Onzelfzuchtiger kan het dus wel niet De eigenaar heeft voor Jne grootsten concurrent in de toekom de inlichting zoo voortreffeiyk mogelgk gemaakt Voor het oogenblik is die natnurljk klein van proportièn een nette voorkamer met een zevental gedekte tafeltjes voor vier personen en een aangrenzend kabinetje waar ook nog een paar menschen kunnen zitten en waarin tevens het buffet is en daarachter het voornaamste de keuken met een fomnis en een grooto gaskachel waar nette gedienstige geesten de spyzen bereiden Op de spysiyst komen voor een paar soepen linzencrociuetten groenten aardappelen macaroni rjjst tal van eiergerechten en als nagerecht vruchten Bfl zgn maal krögt men bruin brood De dranken warm en koud zyn alle niet alcoholhondend Dit eerste vegetarische restaurant in Nederland is oigeniyk een uitvloeisel van de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid Mejuffrouw Jungins die met een aardig spceohje het restaurant opende wees er op dat ofschoon op de tentoonstelling de zaak zeer beknopt was aangevangen en men fouten had begaan de onderneming zoo goed geslaagd was dat de aandeelhouders hun aandeelen gedurende 5 jaar renteloos badden gegeven voor deze nieuwe underneiping zoodat financieelo steun van wege den Vegetarischen Bond verzekerd is aan dedireetrioe de wed E M Van der Molen op wie nu de zware taak rast om de zaak te laten bloeion De spreekster hoopte dat dier Moei zoo zon toenemen dat het Haagsche restaurant weldra door gAeel Nedarland navolging zou vinden Do aanwezigen tr arei vele dames on heeren die door mej S Grosham en den heer M Valk Lzn werden ontvangen juichten deze woorden hartelyk toe De pryzen zgn zeer matig de bedlening eenvoudig en netjes en woldra zal er zelfs gelegenheid zgn voor eenige personen om in de bovenverdieping te logeeren De gerechten voor zoover ze aanwezig waren tagen er smakeiyk uit De veldartillerist te s Hertogenbosch dieverleden week op zulk een avontauriykewflze het hazenpad koos is naar het garnizoen aldaar teruggebracht door z jne moeder Na 107 nren achtereen geslapen te hebben is te Bedum een vrouw van 67 jaar overleden Vrydagavond omstreeks half tien is te Helmond de watertoren met een donderend geraas ingestort De toren was dien dag juist afgewerkt en stond voor het eerat vol Wlnterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 OOUDi 18 18 18 88 17 1 14 1 88 4 88 b i8 1 1 5 88 iOTTIIBkUim ni 1 11 8 4 S B7 84 10 11 11 18 ii ti 11 81 11 88 11 48 11 81 8 80 18 81 10 18 10 80 11 88 4 40 4 50 4 87 8 04 5 10 1 50 8 4S 4 08 4 4 1S 11 88 11 80 1SJ7 1 44 1 84 8 01 8 08 I U SS S n 4 05 4 84 10 1 10 8 10 88 10 48 lf li 8 47 10 18 11 S tm 8 48 4 4 e0lID4 l 18 18 18 88 8 14 1 8 1 1 ff 1 88 1 8S 11 84 U 08 18 47 4 68 11 18 11 80 11 41 11 58 If li 4 6 7 8 18 5 88 8 48 4 15 5 15 6 87 4 1 88 1 41 1 66 8 08 8 17 8 85 D dm t os 11 88 18 88 11 87 8 48 10 11 10 17 10 88 10 48 10 U 8 40 18 80 11 67 18 06 10 18 4 08 4 17 10 8 1 O l D 4 11 r 11 0 H 1 la nm 10 57 ll On K IO 11 58 S SO 8 17 4 81 8 10 11 14 ff ff ff 8 87 ff ff 8 87 ll I 18 87 ff 8 46 8 84 ff 8 48 11 46 18 88 l 4 8 0 8 60 6 04 1 88 66 7 10 7 18 7 8 8 07 lO l D 8 10 61 8 48 S 6 8 14 4 10 17 10 84 10 41 11 18 10 84 10 54 5 10 07 8 88 S 8 4 08 1 87 8 08 8 8 8 66 4 48 8 88 88 8 J6 7 68 1IJ4 ff 8 47 4 16 ff ff 8 6 7 18 j l 08 40 4 8 80 8 l0 7J 8 86 10 08 10 84 11 10 vloed uitoefenen dat men dus ongestraft den transformator kan aanraken Voorts biykt dat deze stroomen afstandswerking vertoonen in dier voege dat Geisslersche buizen gaan lichten zonder door een geleiddraad verbunden te zgn Die afstandswerking Fernwirkung nu wordt verklaard door het bestaan van elektrische golven analoog aan die waardoor licht en warmte en ook geluid worden voortgeplant Het is Hertz geweest die proefondervindciyk de overeenkomst tusschen licht en elektriciteit bewezen heeft Zgn proef in nienwercn vorm is de volgende Twee parabolische cylindrische spiegels staan tegenover elkaar in de brandiyn van den eersten worden vonken van een inductor teweeggebracht de daarvan uitgaande stralen vallen op dien spiegel worden evenwgdig terug gekaatst naar den tweeden en convergeeren vervolgens naar zgn brandlgn üp die plaats bevindt zich een luchtledig buisje waarin twee platinadraadjes zyn aangebracht tusschen die draadjes ontstaat zoodra de inductor een vonk geeft een z g glimontlading die door den heer Dahue voor het gansche auditorium waarneembaar wordt gemaakt door middel van een elektroskuop welke up het scherm geprojecteerd wordt Ook is intusschen gewezen op een overeenkomst tusschen elektrische en gelnidstrillingen geiyk twee stemvorken met elkaar kunnen meeklinken wanneer ze een zelfde aantal vibraties maken kannen ook twee Leidsche flesschen op elkander worden afgestemd Reeds sedert het begin dezer eeuw kont men gepolariseerd licht terwyi by gewoon licht de trillingen in alle mogeiykc richtingen loodrecht op de vuortplantingsrichting plaats hebben wordt gepolariseerd licht voortgebracht door trillingen uitsluitend in één vlak het trillingsvlak een kenmerk van oen gepolariseerden lichtstraal is o a dat hf door oen Nicols prisma niet in alle standen wordt doorgelaten De heer D hne zal bewyzen dat ook elektrische stralen gepolariseerd zgn Daarbg wordt gebruik gemaakt van een traliewerk van koperdraod met draden in één richting Houdt men dit traliewerk zóó dat de draden vertikaal staan dan worden de elektrische trillingen doorgelaten draait men het 90 komen dus de draden horizontaal dan is het voor den gepolariseerden elektrischen straal niet meer doorgankeiyk Wat een nicol is voor t gepolariseerde licht is das dit traliewerk voor den elektrischen straal Elektrische stralen worden ook teruggekaatst de desbetreffende proef zal na het VOorgafgaande geraakkeiyk te begrgpenzgn Deze eerste voordracht eindigt met een bespreking van de telegrafie zonder draad de vinding van Marconi met Branly en Lodge als voorloopers Men weet dat deze inrichting berust op de weerstandsvermindering die do z g cohaerer een buisje gevuld met metaalvgisel door elektrische bestraling ondergaat de stroomintensiteit wordt daardoor grooter waarvan men dan gebruik kan maken tot het doen spreken van een Mortetoestel enz In niet rechtstrecksch verband met het onderwerp staat de slotpruef waarmede de heer DAhne zes jaar geleden een gro ot succes had en die daarom op verzoek andermaal op het programma voorkomt Zg betreft de verschynselen die zich voordoen by een vlies dat door de menscheiyke stem in trilling wordt gebracht Morgen hoop ik van de tweede voordracht die over spectraalanalyse een dergelgk overzicht te geven Dr J VAN DE STAIW Middelburg 8 Febr 1899 10 88 11 18 10 04 10 11 10 18 10 81 10 14 1 88 D door 8 60 7 88 8 08 8 0 8 18 8 18 10 84 11 80 S7 10 10 V D Md b tllMi 47 ff 1 m U kL m S4 ff reiligir maat link 10 01 ff boMndiea TooniMWB 10 07 IDS Ihd bexüs i f 0 0 7 88 7 6 8 8 8 64 10 84 D ff 10 18 8 15 10 11 I S door 10 88 S S4 8 5S J tt 10 88 11 5 18 84 8 48 5 10 10 7 80 7 55 8 1 8 18 80 t S 50 6 O U 1 4 4 V T t B l 10 b7 11 10 l l 11 7 l il 7 5 1 06 11 16 1 6 45 i 45 80 7 4 4 710 8 86 9 80 11 80 8 08 4 00 6 00 8 88 8 00 10 0 to II l f 18 51 8 58 4 47 5 4 7 4 8 4 J 1 1 Middelburgsche Courant STADSNIEUWS GODDA 13 Februari 1899 Heden morgen is op de Oosthaven nabg de punt zekere 8 werkman in de glncosefabriek dood op de straat gevonden Heden nacht om 12 uur wilde hg met de stoomboot IJsel naar Rotterdam gaan toen men hem eindelgk deed verstaan dat dit niet ging verwgderde hg zich Hy heelt zich vermoedelgk op de bewaarplaats der klei die zich daar bevindt te slapen gelegd en schynt daarvan afgevallen te zgn is met het hoofd in een kuil gekomen en dood gevonden In de vergadering van Zaterdag avond l l der Afd Gouda van het N O G bracht de Secretaris verslag uit van dep toestand der Afd over 1898 Daaruit bleek duideiyk dat de Afd bloeit het aantal leden bedraagt reeds 72 een getal dat de Afd nog niet heeft bereikt Tut bestuurslid werd gekozen de Heer G D Heg Met het oog op de nieuwe wet werd de contributie daarmede in overeenstemming gebracht Eindciyk deelde de Voorzitter nog mede tot groot genoegen der vele aanwezigen dat de Heer G D Hey eene spreekbeurt zal vervullen in de Mei vergadering Gisteren avond had op de bovenzaal van den heer Dam eene gezellige byeenkomst plaats van de afd Gouda en Omstreken van den Ned Bond van Oud OnderufScieren ter viering van het zes jarig bestaan Een paar tooneelstukjes werden zeer aardig opgevoerd en wekte de lachlust van het aanwezige publiek op Tot afwisseling werden eenige muzieknummers en voordrachten gegeven die ook in den smaak vielen Een gezellig bal Meld de aanwezigen nog geruimen tgd byéen Besoahbacht Voor Bergambacht en Ammerstol heeft zich een sub commissie gevormd tot het inzamelen van gelden voor de oprichting van volks sanatoria voor longlgders in Nederland bestaande uit de burgemeesters dier gemeenten en de artsen Van der Lou en Fanel OOBBESFONDENTIE Het verslag van B over de uitvoering van La Bisurrezione di Lazzaro plaatsen wg morgen Reb VERSCHEIDENHEID Alle biiiiloftsgangers op het politiebureau Edward Vincent een eerzame schoenlapper te Londen beminde reeds sedert langen tgd miss Müllen Nelson een kleine naaister uit een der voorsteden van de wereldstad Emdelgk was de dag aangebroken waarop zy door den band des howelgks aaneengesmeed zouden worden Een prachtige maaltgd in oen restaurant der voorstad zou het glanspunt van het feest zyn De gasten waren in groeten getale verschenen en deden den opgedischten gerechten de grootst mogeiyke eer awi Alles ging vroolgk en in de beste harmonie tot plotseling een woordenwisseling ontstond tusschen den bruidegom en den vader van de bruid over de vraag wie het maal zou betalen De bruidegom was van meening dat ign schoonvader minstens de helft moest betalen maar deze verklaarde dat hg zich tot nieM had verplicht en weigerde iedere deelaéaÜng aan het betalen der rekening Het eene woord haalde het andere uit en spoedig ontstond een vechtparty De kastelein werd het angstig en bang te moede hg vreesde schade aan dit vreugdeleest te zniien hebben en zond zoo snel niogeiyk om de politie De agenten kwamen en trachtten de opgewonden gemoederen tot kalmte te brengen met goed gevolg Bruidegom en schoonvader vielen elkaar geroerd in de armen en ieder betaalde gewillig de helft van het maal Na dit kleine intermezzo zette men zich weder aan tafel en spoedig was ieder weer vroolgk en goed gehumeurd Men liet muzikanten halen en er werd vlug gedanst en nog vlugger gedronken By de schuimende bokalen geraakten de verhitte gemoederen weder verdeeld doch ditmaal bleven schoonzoon en schoonvader beste vrienden Hnn gemecnschappelgke woede richtte zich tegen den kastelein door wien zg zich by het voldoen der rekening beetgenomen achtten Opnieuw begon men te vechten en het duurde niet lang of er dansten inplaats van vreedzame paren flesschen glazen stoelen enz door de zaal Het lokaal geleek spoedig een beschoten vesting Weder rukte de heilige Hermandad aan en het eind van het lied was dat het geheele bmiioftsgezelschap de wandeling naar het politiebureau moest maken waar het jonggehuwde paar met de gasten den eersten nacht van hnn jonge hnwelgk moest doorbrengen In het station Saint Quentin zgn twee geinen die van uit het Noorden zich naar ParjJB begaven met elkaar in botsing gekomen Dertig reizigers zgn gewond naar het schgnt niet ernstig De eene trein was de expres trein oit Keulen de andere kwam van Maubeuge Er is weer eens een dwaasheid ontstaan door de waarburgen welke de menschelykerwgs gesproken volmaakte Kieswet verschafte Te Diniperloo verliest iemand voor een jaar zyn kiesrecht omdat in December zyn vader en moeder overleden Hg was als inwonende zoon by zyn vader in diens zaak werkzaam op de kiezersiyst geplaatst Maar wyi zgn vader 30 December overleed is hy nu geen 13 achtereenvolgende maanden inwonende zoon en verliest zyn kiesrecht ofschoon uy nog in hetzelfde huis woont de zaak voortzet en financieel niet is achteruitgegaan Te Kaapstad is Maandag een boksparty gehouden tusschen een Engelhch soldaat en een Kaffer De blanke bleek alras de baas en herhaaldolgk werd de zwarte tegen den grond gebokst Maar telkens stuud hy weer op om opnieuw te beginnen tot hy eindelgk tegen alle regelen van de beschaafde hokskunst in onder de touwen die het strijdperk afsloten door kroop en buiten bereik van de blanke vuisten neerzeeg Terwgl de Kaffer daar bleef liggen werd de Engelschman door de toeschouwers in triomf op de schouders rondgedragen De Kaffer kwam niet meer bg en stierf eenige uren later Hieruit blijkt zonneklaar dat het zwarte ras het in beschaving moet afleggen tegen het blanke I Aan een particulier schrijven van een officier dio voor de derde maal den toestand in Atjeh met eigen oogen heelt knnnen waarnemen is het volgende ontleend Wat vind ik het hier in Atjeh veranderd sedert ik het in 96 verliet ik meen u wol eens geschreven of gezegd te hebben dat ik in Van Heutsz den eenigen persoon zag die den Atjeh oorlog tot een goed einde zou kunnen brengen en ik geluof mg niet vergist te hebben Wat is die toestand in twee jaar tgd veranderd Geheel GrootAtjeh benevens Noord en Oostkust byna geheel liggen aan onze voeten en zullen op het emde van het jaar in bedwang worden gehouden door een troepenmacht even groot als vroeger de enkele geconcentreerde linie vorderde Selimoen waar Van der Heyden slechts eveneens oen kykje nam wordt nu binnen drie uur ttfds per stoomtram bereikt einde 99 gaan we op dezelfde wyze van Kota Radja naar Segli en over een paar jaar vermoedelyk naar Medan Overal het verzet gebroken enkel op de Westkust zit Oemar nog opium schuivende met een duizend volgelingen Het heet dat hg op is maar in ieder geval hem moeten wy nog hebben Naast de tramiynen overal wegen gebaand zoodat elk gewenscht punt met spoed door een colonne kan worden bereikt De oude posten bgna alle opgedoekt en vervangen door eenige open kampementen De verlichting om den kraton of liever om Kota Radja weg t Is zeker wg zgn ontzagiyk vooruitgegaan Pech in het geluk heeft de Peterburger koopman Grigorjew gehad Hy was namelgk in hot bezit van een lot waarop onlangs een som van 75000 roebel gevalle was Hg begaf zich naar de bank en presenteerde het haar Hier word hem echter te kennen gegeven dat men hem het geld niet kon uitbetalen wanneer hg de tweede helft van het lot niet kon vertoonen In werkeiykheid bezat Grigorjew slechts een half lot daar hy de tweede helft indertgd aan zyne dochter ter gelegenheid van haar huwelijk cadeau gegeven had Nu wilde de koopman tenminste graag de helft van het bedrag uitbetaald hebben dit werd evenwel afgewezen Op zyn vraag wat met het geld zou geschieden indien de tweede helft van het lot verloren was geraakt kreeg hg ten antwoord dat dan de 75000 roebel aan de schatkist ten deel vielen Daarop werd door den koopman luid jammerend verklaard dat hy niet wist waar zyne dochter zich met de tweede helft van het lot ophield zy was voor twee jaren naar Siberië vertrokkenen sedert dien tyd verdwenen Voorloopig heeft hg in alle Russische en Siberische plaatsen een annonce laten plaatsen inhoudende MarieZwanownaGrigorjew keer temg of zend de helft van het lot Uw ongelukkige vader Iwan Grigorjew die de gewonnen IbOOO roebel niet opnemen kan Z5SCX ifi LvCB HEBT M ASTHMA Dr R SCHIFFMANM S Middel tegen Aithms geeft onmiddelüke verlichting idii bg de Eerigate MinTaflan en genaaat waar andere middelen falan Yerkrggbur bg A WoLrr k Co Haren 198 taOoada in kies ran I l SOen a 2 75 HEEREN en DAMES PARAPLUIES bij A van OS Al Md Taillanr Kleiweg B 73 73a GOUDA Teleitheou Xo 9i Beurs van Amsterdam Vrkr 100 8 V 88 iSlotkri 88 10 FEBRUARI NlM l4SD Cerl Ned W 3 dito dito di o 3 dito dito dito 3 HokulOjI Goull 1181 881 iTAUI lDffcbrgTiiig 1881 81 5 88 Ooerixi Obl in r pie I8 8 dito ia tilver 1818 5 Poatveil Obl mot coupon 8 dito lioket 3 Ro UKD Obl Binnenl 18 4 4 dito OeooQff 1880 4 7V 108 1 dila bij Bolbl 1889 4 il to bil Hop 1889 tO 4 l lo in goud Irao 1888 duo dito dito 1814 5 41 Spasji Purpet cbuia 1881 4 To BU Qepr Oom leen 1 8 0 4 77 Oen letning Kiie D 88 OecleoiiingMreC toluAr Rep T obl 18 5 101 Hllioo Obl Buil Scb 1880 VlKfzoiu Obl 4oiili p 1881 88 AvnilDlH Obligitien 1885 3 100 BoTHMiM Stjd iceu 1894 3 100 NlD N Afr Ilinde nd Arend b T b Mu Oerti i leii 868 DeliH itu bap iij dito 476 Aru Uypotheekb puudlir 4 103 üult HJ derVonteol ulid 80 Or Hjrpolhrekb pendbr 8 101 Kederlenduhe biak uud 1B8 Ned HandelmaUioh dito 14II 64 N W i Pm Hyp h pendbr 8 8 Botl Hy otheekb pandlr 8V I 100 0tr Uy iolbeekb d lo 8 88 OonetiB Üjit Houg bauk aand RciL Hypotheekbank pindb 4 Amkuka Ëqu bypoth paadb 8 Muir L O Pr Libu erl KiD HoU IJ Spourv Mü saiid Mij I IEl l r BI Bpvr mi Ned I d Sfjoorwegm Mud Ned Zuid Afr Spoi aind B dito dito dito 18 1 dito 8 Itlu 9poor l 1887 8 A Eob1 3 Zuid Ital S my AH obl u V 88 80 Ut UI 806 908 100 1 88V 87 Pol H WarK au Weeuen aand 4 188 EBsi Qr BuM 8pw Mü obl 4 i Billis dito aand PaaliJWB tlito aand 5 Iwang Dombr dito aand 8 108 KnrikOb Auar gp kap opl 4 1087 dilo dito oblig 4 lOS u ie 118 ie6 tl l AuuiA ün I ao Sp Mu o I O S6 Cho k Nortb W pr C v aand dito dito Win 8t Heter obl 7 1 lm Denver tRio Gr apm oert T a 14 Illinois Central obl in goud 4 I 1 0 V Loui v tNa bfilliüert v aend 8 A lleii o N Spw M lehyp 0 6 is K nfB v 4pCt pref aand N York Onl a o li Weit aand dito Ponn Obio obhg O Oregon Galif lobyp ingood S 81 Paul Uino i Hanit ob 7 Do Pao Hoof lijn obig 8 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 Ouui Oan South Cliert T unl 61 V C Eallir lNa loh d r O 178 03 106 40 9 99 U 1 Amiterd Ommbu Mg aand Rottord Traniwo Ma li Mand NSD Stad Amsterdam aand 3 Stad Boiterdam aand 8 Biu 8tad Anlverpen 1887 a ad Bruiiel 1888 Kano Theii Begullr G aeUeh 4 OoiTEiu Staataleenig 1880 6 E K Oou B Cr 1880 3 Sfihi Stad Madrid 3 1888 Nb Ver B i Arb Spoel eert 80 GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTERMANTËLS Costumes Blouses Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke party WITTE GOEDEREN tot spotpryzen D SAMfikOil MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen HOTTKRDAM Noieeriug rau i Pebrnari 1899 TARUE per HL 5 80 i 90 per 100 KO f t f 8 60 bitore qual per 100 K O i CANADA per HL 0 KOQOI per H L 4 50 i 6 81 WINTEBOEBST per HL i per 100 K 0 8 k 8 0 ZOMERGEBST per H L 4 6 40 per 100 K 0 7 0 a 8 80 CHKVALIEBGERST per 100 K G 8 6 i f 8 86 per HL f 60 i ƒ a SS HAVKE per H L 8 80 k 8 76 per 100 K G 7 4 7 0 PAARDÏBOONEN per H L 6 90 i 40 WITTE BOONKN per H L a BBÜI E BOONEN per H L 7 76 i 10 90 BLAUWE ESWTEN Kookaoorleo per HL 7 O 4 8 110 Niel kookworten p H L f0 4 6 90 KANARIEZAAn per H L 6 75 KOOLZAAD nieuw per H L 4 Per Telegraat BOTTER AH 19 Pebrnari 18 Tarwe 6 4 70 Rogge 4 40 4 6 6 Wintergerat 8 40 4 Zomergerat 4 80 4 f 6 80 Wille Boouen so 4 10 76 Kookerwteo ƒ 7 J6 4 8 S5 niet kokende 8 60 4 5 Kanariaoad 6 0 76 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dioadag 13 Fsbruari 1899 VETTE OSSEN en KOEIEN goede aanToer prüaeo aren voor Ie kwaliteit 30 9e kwaliteit 88 8e kwaliteit Gunt per half Kilo VETTE KALVEREN redelijke aanvoer foor Ie kwaliteit 30 Ie kwalit il 98 8e kwaliteit 86 Cent per half KUo VETTE VARKENS groote aanroer ie kwaliteit 17 8e kwaliteit 17 8e kwaliteit 18 oeot per half Kilo SCHAPEN en LAMMEKEN weinig aangeroerd De handel wa in runderen kalveren en Bohapen prtjahoodend varken flauw minder in prijs ADVERTENTIEN BUEGEMEKSTKR en WKTHOUDEES van Gouui zoUen DINSDAfl den 2H FRHBtJAKI 1899 des namiddag ten hoif twee nre by enkele innehryving op he Kaauhuis aldaar 1 Het vernieuwen van houten hovendekken op bnig g en rijvoerinffen 2 Het verbouwen van de Oude Hoofdwacht liij de Werk 3f Het maken leveren en stellen van IJzerenhekken a Ken IJzerenhek met twee inrijhekken voor de Alg emeene Uegraafplaats h Een IJzerenhek op den muur bij de aanleg plaats der stoombooten tang s de Vest Inlichtingen worden gegeven door den Oemcente Bonwmeester De bentekkep en teekeningen liggen tor inzage op de Öeraeontc Secretarie en het StadserJ Do gedmkte bestekken zjjn te verkrijgen voor J 0 50 E Fe Sits Tiondcweg 59 GLOEILICHT Branders compleet 85 Cts Beste Sousjes 20 CtsPrima qualiteit l 30 Cts SCHAÖLOr ES letters om te borduren verkrijgbaar A l i cent bji ALBs JONG EN EEL Boekhandel Oosthaven Gouiii Aulomatisehe vallen voor r tt n k S 4fi v mr mTiiMn H I 3fi voor torr ii knkkorUkki riN k fl l S i TküKSD vufirtdarand K iuUr tuMtclit ïu f 0 rftttsn matMn ut dniEan lfl hevani In nn luuhtj MUllflii fioli VMiMlti wiKler 4 i a litiit n niet il mtnaia rauk n Vsrkor j gflti to znnaiii rui ti t bodrHg fif onder ramboan Verzendhuis Merknur Oommftnillt MutMohkppy Hehabi rt A e Amêfrdam N Z Toorbmrlrml t