Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1899

f Jo t814 Woensdag lö Februari J899 37ste Jaargang fiOüDSCHE COHMT J ieuw8 en Advertentieblad poifr Gouda en Omstreken tllCUW TdefMD No at Oe Uitgave dezer Courant gesohiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia ƒ 1 26 franco p r post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tclefeoa N S AÜVERTENTtEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Aêvertentiën tot 1 uur des midd Aanbesteding De COMMWSIB VAN T KZI HT up lu l LAGER ONDERWIJH te iouda zal ondoi nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der liemeeiite op MAANUA i 27 FEBR 189 des avonds t n 8 ure bji inschrijving aanbesteden De Levering der benoodi beden ten dienste van het onderwUs In de bandvrerken ten behoeve der openbare BOholen In de Hemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen van MAANUAW SJ FEBRUARI 1899 op lederen werkdag de vüormiddags van 10 12 ure ter lezing liggen bij den conciërge van het üebouw Abti Lkoi aan de Markt alwaar de inschrgvingubiljettcn alsmede do monsters op den dag der aanbesteding v66r des middags twaall uur moeten ingeleverd worden Namens de CommiBsie voornoemd De Heurotaris J H VAS UER VÜÜKT Een ware Schat root de ong lukkij e alacbtoffura der Zallbevlekking Oname n g8h8 me nitapattingen il net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G Hollandiche uitgave met 27 sfb Prua 2 golden leder die aan de Tersohritkelgke gevolgen vau deze ondeu d lydt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt JMrlgli daizend van een wkeren dood Te verkregen bg hetVerlagi Magazin te Leipzig Neumarkt S4 fruioa tegen inzending van het bedrag ook in poitzegela en in eiken boekkudel in Uolhind FBANSCHE STOOMVEEVJSEIJ eli niij cb WtsseherIJ j VAH H OLH ËNIIEIMER 19 Kruitkadt Botterdam GMmveteerd door Z U dan Koning der Belgen HoofddepAt voor ÜOUDA da Heer A VAN 08 Az SpaoiaUteit roor het atoomen en rorven ran all Uearen en Uameagarderuben alaook alle Eindergoederen Bpeoiale innohting toor het atooum laa pluuie mantfila veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden eni worden naar de nienwate en laatate methode geverfd AlU goederen hetig geatooiad of geverfd worden onaohadelnk voor de geiondaeid volgena ataal bewerkt Nieuw onovetroflen rot l r l ieberB welboVeijd OVVW KBAOBT SLIZIB AUmii echt met F briekimerk tot vooitdarende radicale en zekere genezing van alle lelfa de meeat hardnekkige xenuwniekten vooral outataan door afdwalingen op ieugdigin leeftgd Totale genezing tan elke zwakte Bleek zQOht fleoanwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpfln slechte ipyavortering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige proapeotaaaen l rij per li 11 1 8 i dubbele owh ttutmeNDepül Mntth d VoRte ZiJlliomraal DepflU M OWIiwi fc o Annterdam 1 H ppel i Oraveoh ge 1 Halmmwii da Jong J Oio Boltardam Wolir k Co iouda en bil Ue drofpaten n P D 1KB OODK f 2r SCHIEDAMMEK GEIE EE Merkt Verkrijgbur b jt M PEETER8 Jz N B A l bewga vait echtheid ouhet 0D kurk steedi rooi itOD ran den naam dar Firma P HOPPiB Qouda Dl k A BRINICMAH ÜOON NIGHTCAF HOLLANDSCHE lii raiiKïmiB AMSTERHAM Prganoteering China Congo Stofthee 45 en 50 c Grot 60 65 Lekkere 60 Bouohotl 75 aeurige 90 Congo 100 Ontbijt Thee 06 Namiddag Thee 76 Alleen verkrggbaar bj P H J van Wankum Ooithaven bl4 TANDART8 E CASSITO Gouda Turfmarkt SPSMBKUBUlf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot uur WOENSDAG an VRIJDAG van Itoti nnr ZONDAGS niet EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIBLFABRIEL Directeur H BUR0EK3 DEVENTER H H Handelaren en Reparateurs Aaugeziea wy ons thaoB ook speciiwï goaa toeleggen op het verTftardigen tan F I T T 1 G vaur den handel Fraraea Wieiep Banden Zadela enz enz zoowel voor R wielen mei ala tonder ketting raden wy ü ten zeerate aan onze uiterst lage prgzen te vragen Tetene maken wj U er opmerkzaam op da de prgzen onzer Ruwielen voor 1899 6eIa H riJk verlaagd zgn zoodat wg scherp conourreeren Waarniet vertegenuioordigd wordm UrmitlOM AQEHTBS gevraagd in t bgzonder voor den verkoop onzer Aoatdnea die iedere aollede handelaar kan bekome Vraag t onze Prezen A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuw oli Tarwebrood M cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 l gf Bekroond op de Internationale Tentoonatalling van Bakkerjj Maalderfl en Koakknnat te U Ormmhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille AHMEHZOHa Afdeeling WERKVERSCHAFFING voor VROUWEN en MEISJES verzoekt NAAIWERK aan hnia voor een nette Naaister Inlichtingen roratrekt Mej SïLTSER Gouwe C leSa nr l la 4a b lta livrMlf ta a Jiolil Wal Bkaoiiuiliak Laauepiinaa kortom Tv Aflkir PaiRExpeller Iwd aard mm v m yg lamMhiilMtllMHnntoweiidMtegw h Airinr Piinlxpeller TarkealkaM yifX Mat tm aMa la lader luUaiei 4 j£rAilBrliiit xpBlhf Pmi SO oaat 75 oaat an l 25 da Isnii Tavhliilaa la a maaata Apotheken in b t kJUlMu t Oi a Bottariam Te GOUDA b j C LUGER Apotheker Markt en bij WO LFK fc Co Weathaven 199 IV GËËN BETER adr voor alle aoorten 8CH0ENWERK alahet Noordhrabantsch Schoen en Laarzenmagazgn mel eeg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C S MITIS Alle reparatiSB en aangemeten werk Opraiming van het nog voorradig winlerwerk en oigeaorteard aoboenwerk Zia de aialaga Heden OPENIiXG VAX DEN Kantoor Boekhandel m lagazijn van Sclirijf en Teekenbelioeften Kleiweg 43 H J W van LEENT NIEUW IIËUWI GESCHIKT VOOR UacMlicliten Koffie en Theelichten Welke 47a uur branden k 2 a en 6 uur brandende k 8 cent per stuk Eanig Agent voor Gouda en Ümstreken IZAAK CATS Papiermolep GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeluk Hen behoeft hiervoor geen Olie goan Qlaa eüH Alleen een lucifer aansteken is uoodlg Qeheel zonder gevaar voor braod aU ook zonder reuk TE HTJTJIS texetoaad of latex EKN I Tc büvraifen Uautoor can Vatte éloedereu FLUWEELEN SINüEL No 612 Indien gij niet wilt hoeste n gebruikt de allerwe $e bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract iieiia ihe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloein van H H VAM fil€HAII4 € o Uen llaagf 8CHAIK SCHAIK 8CHA1K 8CHAIE 80HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN b CO B Meliaothe is het beiUi middal dar wereld C0 8 Meiianthe t eneeat Kiakhooat b Co 8 Meiianthe genooel zoowel oud als jong b OO S Meiianthe m m Keeo hoiagotin onlbra aa b CO B Meiianthe slaat voorUlürend oader Sohaikuoilig taazlalit Co s Meiianthe ii iipt ooherroopsigk CO S Meiianthe w bBkrooud mei lierediploaia i Co s Meiianthe h bekroond mot Qouii b Co s Meiianthe bakroond met ZiUer b CO S Meiianthe rarkrijgbaar in flaoon van o Ctt to CU n fl bii A BüUMAN Moordridit J C RATEL AND JBoêUop B V WIJK Oudeaalir M KOLKMAN Wadómmrmn H ROLLMAN Bodtgraven PINK8E Nimumkeria dLhn Firma WOLFF t Co Weathaven 168 Omda D Jf A BIB Kleiweg E 100 Gouda E H viK MILD Veeratal B 126 te Gouda Steeds voorradig eene ruime keuze der Soliedste soorlen Naaim achin es welke tot billijke prijzen worden geleverd or Deaierkiezend op afbetaling per maand en per week Vil A LKWKNSTKIIV GOUDA Kleiweg 4Q Het groote aantal zenuwkwalen Dog tücdii alta middelen door do medUcbe welMWcbap Mn w iid Bent fc ii Uu aleawtn tUd komt da Br toe d t ij door hot jebnUk raakBi vaa den Biivondifptfln weg ntttelljk Unp dj Unld iclacbe 0 it4 kklnïMda u heeft dit na honderde prootneminaen thanaover de aeheelewereld Serbiew reo UtwUl elf fn wetenioliapueUJke krlnfan it liooaite beUngitelUnB wekl Uveye eene eldJïd bl Ikl leVn voir e een ennirï eleB IflSnde meneSblield Deje ieneee j e U nltaeTef den loor den aöweein OMeler en Oeiondbell Dr Bomen WelaemMm te ÏUeheten en bemet op de on d rvlndüij opïodean In eene HHerife preVtlJk loor wmaaeliiBé het ii oH aennuai Mr 1 wonleu dnnrl e aeaehifceeaUwaa a d li ia onaeltldeUIJbann heaaamaw ï i M orfe J M de neeewilie erden erkelljk ioUlterende r nltat4n veikrefea in 111 o eel opiana d t ren een door den nttrUiderjeaekteran werHa OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE har voarkainiiig en laneilng Mnnini k rt a UM ede dellledrnk veisilienon in DU boekje brvat niat aïleMVor bet i U piibHek vflFaUaabara vrrklartDKen omtreut hat wez n der meawere tb rap en d daarmedt aaln in anhoijlBe Mvallau VBrkregeu uilweiklnf maar ook vindt man daarin wetenaohappaiyke far h iidpUiiK ullde ii e na li ni len die aan deze gt nee wi ze jfiwljd lUn foowada aftohrlft van tal vtiu et tai aobE irten vas hooggeiilaatate Keneaakuudiien ouder walka r nt4 ir freraiiar a I 6 Bolïkllnieli to rarlj rua RouRamont 10 STelngrcber metf ér prakllietrend gaeeeahHr ata het kraaklinalaen laallcht da Charenlon SaniUlsrstti Dr Oafiii Ie SlBtijii Sroiamaan mari rir rreari arte taJttllHaHa Dr P FeraiUar gataci ar lirecleur vak hd hoipüaal ta Agnn flshalroralb Or Saharlag kaataal BaliarVta ftai En t Oaraaf med ir ganaoihajr dirtttiurder gtlv ne lh rapeutl ahD iiwlsktlaa vaar taMBwHIéari tafarlja rat SI Haaw 334 Contul Mon Ainhentadh MDd dr te Corfu Dr Suafeagb arrgad arit d Ztrkalti IMr lBk tt lechl mts dr te Wfl non Dr C Boigivel tela FarriAra Eura Itdvaa aa einaallOaalral d hyiièaa ft ds laalé ta Fmnlirttt en vele anderen FoaUarlkkftltiairlieid giiaa dhe d ila loBiliald lieliaMetl keoarHBt en BabaU HJkalM Ila ilPlieii il dMr boroarU tttroSSn watdaa a lljdan aan da laTOlgaa dauw ooala verlaawriagea oavaraiaHa lot aprakaa rxira loBgral noalt k tikkaajatlJItaW lf WfWi J ÏJJfiJ f vardar alla BsMr gen a eJii rlaataalijka iwakto anwaklüai vaa ab u aa ant fr al dlla raada oitd r genaaUud behanddlnf xtwepet atjn maar door da b Aaiida nlddelaa ala nHioBdlni kondwatartnii r wrijveti elertrlaeeren atoomlooi of teabadeu a anaal s of Ualttnc bQnnar kwul laTondeB hebVn en ten aiotte Ü die reaa cevoclan T r b re vt dMrtoa rtda MbWa f veraohijnaalaa ala atak aaakaadaad aagatla vaalta wrttavtai ia bal kaoN MaMil a at d tangkaM lkkarii an an dankar ard vaar da oegaa drakkaada f antfar Mt vaarkaaN aalting la da aaraa Mt oa aa krleliiiaa ia aa brt ala ta aa kaadaa aa vaelen aan al da drti aatafóriln T n MMwUJdera ala ook aan enge nttaiaa lltdanda aan kleaktaefet en kraahtalooahatd ftot an faxonda M aaraaaia dia vaal mat kat baard werk en reeHtetlJka reaotia willen TovrkomaB wordt anapine aradaB llcli bet bovan vamelde werkja aan te acbaffan betwelk op aaaTraca kaatalaaa an A aM ouden wordt door d or M CLBBAM dt Co Halllcawac mud aaa AMflt rd H daor M CLBBAM dt Co Halllgawac tt i Mta i Vtr ht COBRV A POBTOlTOadafraeW by 5 L ¥i p de toniata bydanmlaüh medlaijiala UatoonateUlDf la da r Welwwwui fciht tM wgcatcl F f mlndar HMiB d ftn Is f aaganawaaa I waarvau de kentttekaneu lija eAronlioha haardplln nigrahia lebala mar BuUeDlaiidsct Overzlclii In den Franschen Senaat heelt minister Lebret heden het wetsonti crp betreffende de revisie ingediend Het is aan debniean s verzonden en zal gedrukt en rondgedeeld worden De Senaat heeft de beraadslaging oVer het wetsontwerp ten aanzien der nieuwe schatting van de ongebouwde eigendommen hervat In het Engelsche Lagerhniu deelde ministerBallour mede dat de regeering heeft aangenomen de uitnüodiging van Zweden ommet dit rijk Dnitichland Denemarken enNederland samen te werken tot een stelsel van wetenschappelijk onderzoek van de Noordzee en den Atlantischen Oceaan on te pogeneen conferentie te doen honden in het beginvan de lente i Tijdens het debat over het adres van antwoord stelde de radicale leider Laboncère een amendement voor waarin de wensch wordt nitgesprokeu dat het veto van het Hoogerhnis tot den duur van één zitting wordt bepaald De heer Lawson Walton diende daarop een amendement in verklarende dat de macht van het Hoogeihuisom besluiten van het Lagerhuis te niet te doen dringend de aandacht van het parlement eischt Het amendement Walton werd verworp met 257 tegen 107 stemmen dat van den heer Labonchdre met 225 tegen 105 stemiiieii De heer Edmond Théry van de Economiste Europeen heeft een onderzoek naar den geldelijken toestand van Spanje ingesteld Zjjn i idrukken ziJn overwegtnd gunstig Hy beschouwt het verlies der Kolonifcn als een groot geluk voor Spanje Het land kan thans ongehinderd ztjn grooto hulpbronnen eiploiteeren en werken aan de vermeerdering van zijn welvaart De lage loonen en het groote aanbod van werklieden zijn goede voorwaarden voor alle industrieele ondernemingen Wanneer de binnenlandsche vrede uiet wordt verstoord voorspelt de schrijver een groeten toevloed van bnitenlandsch kapitaal HiJ geeft echter der Kegeering den raad onvoorwaardelijk verder in goud te betalen V Undanks zfln vredelievende verzekeringen in de liberale club heeft Banff j iets gedaan wat al van heel weinig verzöcningsgezindheid getuigt tot gemachtigden om met Horanszk en öyöry te beraadslagen over de rechtspraak in verkiezingsaangelegenheden en de wgziging van het kamerreglement FEViLLiSTOI Gedeokscbriiteii van een Gelnkueker AlllIIBAL DE yONDELING Huf Het Fram ek DOOI We NUTTEEB IIS Het wu hem aliot iader dia een voord ran faur lippeD ODtring of die nch met oea laoh beloond sag voor ren ichertiend woord dst voord ium laoh hem Terraderlyk oDlattl Maar Diettemin koD bij er niet toe bfitlaiteo haar dan omgang met de buiteoirereld ta ooti gen en haar aoht r traliere iters ea met driedahbele grendeU Toonirne deuran aaa allor oog ta onttrokken Maar de liefde om welker voortdurund bectt sich te TerKekeren hy lich Boovcei moeite getrooattp bracht hij vlf onopboadelgk in garaar door rIjd uitbantiagen vin jaloerMhh ud d e hij teo slotte iM meer kon verbargen Daae kleine uitweiding achtten wij noo lig om den lefer ee i weinig voor to bsruideo op hetgeen w in d t hoofdttak te verhalea hebben en waartoe thana nieU ooi verhindert dadelijk orar te gaan a Deo morgen die op et feeit volgde dat wjj Tol Da onxe gewoonte vluchtig hebben beaobreven omatreeka te elf aur trad de hertog da Latour het appartemaot van Mathilda binnen U t boadolr waaria da jonge vroaw aich ophield heeft hy benoemd baron FejoiTary minister van de honved en graaf Steven Tisza De keus van dezen laatste bewijst dat Banffy niet voel anders is dan de bediende van den ouden Tisza die de verzoening tegenhoudt omdat deze zfln invloed zon kunnen fnuiken dat het met Banffy s vredelievendheid dus ook poover gesteld is en dat het aan hem niet zal liggen als do onderhandelingen ondanks alles tot een gunstig einde leiden Maar de kans hierop is verminderd nu de jeugdige kemphaan Tisza de zoon van den miui die ondanks zijn groote verdiensten de schepper is van het bestaande stelsel van knoeierij en omkooperij aan de onderhandelingen deelneemt De benoeming heeft begrijpelijkerwijs de verontwaardiging van de oppositie opgewekt want de oppositie haat den jongen Tisza en moet het vanzelf als een uitdaging beschouwen dat Banffy nu weer denzelfden persoon naar voren schuilt dien zü vroeger onbewimpeld heelt gewraakt toen er een nieuwe voorzitter van het Huis van Vertegenwoordiger moest worden gekozen De benoeming van Tisza voorspelt niets goeds voor den afloop van do onderhandelingen V lu de Vereenigde Staten begint men langzamerhand in te zien dat de staatkunde van Mc Kinley groote kosten na zich zal sleepen De nitgaven v o den orlog met SpM werden ondanks de ontzettend hooge eindcijfers blijmoedig gedragen Doch daarmede is het niet uit In het Huis van Afgevaardigden verklaarde de voorzitter der commissie voor de staatsuitgaven dat wanneer niet de grootste zuinigheid in acht genomen werd in den zomer een uitgifte van nieuwe obligatiën noodig zou blijken Uit zp rapport bleek dat de staatssecretaris van fliiancif n het tekort voor het jaar dat op 30 Juni oüidigt op 112 raillioen dollars geschat hierbij zijn echter niet gerekend de 20 millioen dollars voor den afstand der Philippijnen en de buitengewone nitgaven voor leger en vloot Ook het aanschaffen van twaalf nieuwe oorlogsschepen zal een vorhooging van dit tekort ten gevolge hebben zoodat de Kegeering genoodzaakt wezen zal de buitengewone oorlogsbelasting nog gedurende twee jaren te handhaven Uit Washington wordt verder gemold dat Mc Kinley nadat hy het vredesverdrag met Spanje had goedgekeurd een boodschap richtte aanhet Congres waarin hy wees op de dringende noodzakeiykheid om een telegraphische verbinding met de Philippynen aan te leggen die over Hawaï en Guam een der Dieveneilanden loopen moet was een klein ovaalvormig vertrek ulterat amankvol gemeubeld gobeel behangen met saehlblauwe EÏjdee Prachtige ohineeeche atores beletten da kodd itralen binnen te dringen Dd marmeren aohoorsteanmantel prakte met prachtige kaostig Ijawerkte zeldzame vaien waarin heerlyke ruikere acbitterendeo die de atnoafeer met liefelijke weldadige geareu vervulden Een albasten vaaa aan het plafond opgehangen aan eeu cilvenm keten droeg langarroige slingerplanten die tioh uaar allo s den uitstrekten ta het boudoir als iu eeu prieel herschiepen De jonge vroaw in een peignor van wit rnouss tfne gehuld om het middel aaa tngt bonden door een akuurblaawe ceintuur staarde peiazead oor siob uit es Koehtte nu en dau Haar reohterhaud bladerde ïn eeo boek waarin z j evenwel geensuos scheen te leun Z sidderde toen onverwacht de hertog de lour baar echtgenoot binnentrad Wu er dao in hare gedachten in de beelden die door haar geeat trokken iets wat haar hart veroordeelde eo van aohuldgeroel kloppen deed P Wat waa de oorzaak van dien verwarden blik bjj het bianenkomen van hem dien zq toebehoorde f Den hertog acheen dece bgionderheid niet te ontgaan Zijn bleekheid nam nog toe De rimpels in zjJn voorhoofd sohenen plotwliag dtepei te worden Zyn droevif blik aiijo ontdaan voorkomen sohenen aan te dnideu dat er iets b onders waa voorgevallen dat er een goweldige storm in cgn bionenat had gewoad of nog voead 7an de Philippynen is bericht ontvangen da de Amerikanen een nieuwe overwinning heliben bevochten op de Filipinos bij aloocan rie compagnieën van het Regiment Kansas hebben onder bescherming van den kruiser f oncord en van de kanonneerboot Callao de insurgenten aangevallen en de stad in brand geschoten Daarop werd storm geloopen waarby aloocan iii handen der Amerikanou viel De Filipinos bekwamen vele dooden gekwetsten en gevangenen Verspreide Berichten In de Kamervergadering van Vrydag heelt Millerand van avaignnc gezegd Geen revisie zoo laiddu de kroot vanden man die den dag na de ontdekking van Henry s bedrog overtuigd zich grol te hebben laten misleiden en met zichzelf Frankryken het parlement te hebben misleid de onmogelijke aanmatiging had den weg naarde revisie te willen versperren in naam vanziJn onfeilbaarheid Wegens deze woorden heelt Oavaignac aan Ijillerand zyn getuigen gezonden die echter met de getuigen van laatstgenoemde uitmaakte dat er geen aanleiding bestond om Wvee1tt B Daar de president van de strafkamer Loew bevel heeft gegeven tot sluiting van het onderzoek zullen heden alle stukkun in handen van den procureur generaal Manau gesteld worden Fbimkbuk Omtrent het spoorweg ongeluk Zondagmiddag te ruim vier uur aan het statio i Saint ljnentin wordt nader gemold De sneltrein no 122 van Keulen naar Pargs die een paar minuten te laat vertrok werd door den sneltrein 124 van Erquellnes en eveneens naar Parys bestemd ingehaald doordat de machinist van den laatsten trein de baan voor vrfl hield Met een vreeselykon schok liep de locomotief van sneltrein 124 op do achterste wagens van trein 122 die gedeeltoiyk werden verbrijzeld Acht en dertig reizigers werden gewond moest aan t hoofd de aruiun of de beenen Nederlaudsche namen treffen wy onder de lyst van gewonden niet aan Na vier uur vertraging kon de trein de reis voortzetten Een treurig tooneel is Vrijdag in het ge bouw van het Chineesch gezantschap t En deie uiterlijke kenteukenen waren niet badrirgelyk of ongegrond Vaa dat de laatste gaat vertrokken was had hij in ijjs kamer geteten diep tn gedachten fenonkeo Eondsr zich te verroeren zooder het minste toeken van teron Ie geveo dan aijn ongeregelde ademhaliog Ba gedurende die oogenb ikken bad hij oen vreelelgkeo strijd gestreden En thans nog haar reraohrikken op ijjn b nnentreden alsof zijo verschijnen haar onaangeuaam was Zqa tinnolonze acbterdjcht die geen vorm had noch reden die hij zelvo erkende dat ongegrond dwaas en zianelooa waa nam in weerwil van homzelve toe Hy nam een fauteuil en zette aich eaost de oanenae wurop Mathilda ruatle Goedendag mgn vriend I zoido Mathilda dej term gebruikende dien zij gewoon wae en faem hare hand toestekende vhebl ge nog geslapen na het feest Ik vind o wat bleek op t oogeobtik irik Igd qok luderdi ad maar het ia nieta btselemaal niets En gg glï F Oh I ik gevoel mjj zoowel ala ooit zelfs niet in t miaat vermoeid vToch klopt uw pota zeer anel oo uw hand gloeit juist alsof ge koorts badt ffik geloof hei niet Ik ben er zoo goed ala zakar van gjj hebt het een of ander dat niet in orde is rKoTt kom in t geheel niet Ik heb ma oouit frtisober n gezonder gevoeld Nu als gij er zelf zoo zeker van z jl dan mo t j het wet getooven fin bet valt me niet moailijk Parys afgespeeld Te 2 i uur hoorde men in een der gangen eeniije schoten en de toegesnelde beambten vonden den secretaris der egatic dood liggen en iiaa t hem een der Mtachés stervende De laatste had reeds vroeger teekenen van verbijstering gegeven l y meende vyanden te hebben onder het personeel vooral den secretaris zoodat er sprake was geweest hem onder geneeskundige behandeling te stellen Vrydag is het tot een uitharstiiig gekomen en heelt hy fierst don secretaris en toen zich zelf dood j eschoton VsRsiiNiaDE Staten Op oen tournee door do Vereenigde Staten heeft een athleet het publiek onthaald op een worstelstryd met een leeuw Do leeuw een sterk woest dier 550 K O zwaar weed iflet veel moeite geinuUband terwfll om zyp klauwen dikke sokken van elastiek werden bevestigd Do athleet trad toen in do kooi en de leeuw sprong dadeiyk brullend op hem af De athleet wist door een vluggen sprong uit Ie wijken voor het dier een tweeden sprong kon doen had de athleet bet dier in den nok gepakt en het oen duw gegeven dat het togen den muur viel Daarna stelde de leeuw zich op de achterpooten en borst tegen borst volgde iin een vrecsoiyke worstelstryd De nagels van den leeuw kwamen door de gnttapercha sokken en het tricot van den worstelaar werd er door opengescheurd Zoodra de sterke man dit bemerkte liet hy don leeuw op zyn rug springen pakte het dier toon by den nek en slingerde don loonw oen eind van zich af op den grond waar bet dier als levenloos bleef liggen Het talryk publiek juichte den overwinnaar uitbundig toe Wivt zou het gedaan hebben indien de leeuw had overwonnen V DUITBCULASD Te Stuttgart is Zaterdagochtend in een toomhoStzagery de stoiimkete ontploft Do Stukken van het ketelhuis werden in een kring van veertig meter naar alle richtingen Weggesliugerd In de naburige huizen wor len muren ingedrukt en veel ruiten stuk teslagen Twee werklieden bleven op slag dood en verschillende monschen hebben zware en lichte kwetsuren opgeloopen Eon steen die 30 meter verder door het open raam Van een huis plofte verwondde een vrouw In de kamer ernstig aan het hoofd Het cetelhuis is een hoop puin Te Haleosee by Berlijn is Zaterdagmiddag in een huil dat In aanbouw was eeuwen kant men gelooft zoo gomakkelgk wei meu gaarne Wil evenals wat men diet gaarne wij Ziedatr daar worden uw wangen eensk ape hoogrood ia cr ieU Mathilda kon niet nalaten eeo beweging van ongeduld te maken Da hertog zag dat langer aandringen haar onaangenaam zou ign en h j vweeg vardar over dit punt I fWat deedt ge toch mijn lieftte op het oogenplik dal ik binnenkwam f I fik laa antwoord Ie Mathilda verheugd dat hot gesprek eeo wending a heen te tuUen nemen Ah eeo hartatochtelgk opwindend romannotje waarsohgnlijk vandaar uw hooge ktour Ik geloof het niet maar als ik er dan niet uitaia ala anders zal het lezen het gedaan hebben j De hertog bokte tïeh eu nam het boek dat tilt laar hand gegleden was op Los maximes de Laroohefouoanld het ia de eerste maal dat ik zie dat die eroslige mo trali jonge vrouwen intereuetrt en ze zelfs opwindt Maar wie zegt u toch eigenlijk dal het leienhet doet n wat doet h eigenlijk F Ik herhanl u 4at ik volkomen wol ben dat mij nie a maak rt Nogmaala ik ben volkomen in orde Maar ga zult tosstemmeo lieve Mftthllda dalM in of neer zenuwachlig zgl In t minat niet w iW0nH mmtfé