Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1899

Btttndui 4 48 i ii l ll 7 88 7 t8 8 40 8 18 a i8 11 81 11 18 18 87 8 80 8 4 i 4 01 4 40 l tt 0 17 7 88 8 87 10 f Bt D Iraian MUt 3a ll4 4 81 1 08 f f D i lO tt f V t f 4 i0 V t l7 V a 47 1 n U U Bk XUiwnkwk lJRotdr ht I Ot 8 U t V f f 10 88 f v 4 17 f t t4 f 9 84 t nisigor uoat liok I U t iv v doet K 10 48 t V e V 1 04 8 41 f V 10 01 t bonadim roonun fa d i ir 88 8 18 7 41 1 11 47 10 18 VI 48 11 84 lt 08 18 47 H no 4 01 4 84 8 10 t ii 47 7 48 t tt 10 01 lO SQl Mn btiriji i f OM Oottdi 7 80 8 10 8 17 17 10 14 11 11 11 18 18 18 ll lt 1 14 8 48 4 48 4 11 t li B 84 8 11 7 84 1 88 8 88 8 t4 10 10 88 11 10 lomkuiuD HoarklMllo 7 48 ti 11 80 ff 1 8 1 7 ff ff ff 4 jj ff 8 18 10 18 7 11 8 11 ff ff 11 41 ff 1 1 ff ff ill ff ff f 10 81 Vooibug 1 07 8 08 ff ff U li ff 1 18 ff ff ff 1 88 ff ff ff 8 88 door 10 88 H 8 11 08 8 48 10 88 10 44 11 41 18 18 41 1 89 1 48 4 18 l ll 1 87 t lt 0 88 48 8 04 8 84 8 it 88 10 88 ll I 1 44 tütf l 4 7 80 7 40 7 48 8 t 8 84 ï S 4 10 11 11 87 11 81 18 88 1 88 8 t 3 40 4 4 88 1 80 1 18 7 80 7 11 8 18 10 W Tootbwf i tl V ff 10 17 ff ff ff 1 41 ff ff ff 4 8 ff g ii ff 8 84 t l 10 88 ff ff ff l ll ff ff ff 4 88 ff 10 ff ff 8 48 ff tntakiim Uoorktptlli 8 17 r 8 88 1 dooi H 10 48 ff ff ff 1 08 ff ff ff 1 04 ff 1 88 ff 8 18 ff Sndii 8 7 48 8 08 8 14 8 08 10 84 11 17 18 01 18 80 1 17 8 14 4 08 4 17 i lB t 10 7 48 8 81 10 10 10 81 1 0 1 D 4 t T a 1 U H 1 nra 1 U d 8 80 8 8 84 7 11 8 14 8 07 10 18 10 17 18 0 II IO 18 18 8 80 8 17 4 88 I IO t Ot t lt 8 81 10 17 1 Stl Oud i tl I II ff n ll l ff lO 1 1 41 7 8 I OI ff ff U M ff 18 87 ff 8 48 1 84 ff 8 48 t tt 7 11 8 48 10 41 ff 1 Woud ff L Ulmkt t OS 7 at 7 04 ajt Ml 1 89 10 11 11 41 U 88 1 14 8 08 8 10 8 04 4 7 8 S 88 11 11 u d Utnoki l ll 8 88 7 4t 8 87 8 41 8 00 8 80 lO lf 10 88 11 18 18 08 1 87 8 08 8 l 88 4 48 8 88 t 8i 8 88 7 88 it 8 07 10 08 10 84 1 Woordti l W 8 18 I DI ff ff a tt 10 88 ff 11 11 1M4 8 47 4 1 t U 7 11 m 10 ff 8 14 ff ff 10 41 ff ff ff ff 4 84 ff ff ff 8 11 l t4 1 Oidav oud 8 87 M 8 88 ll 1 8 11 10 18 11 t 8 8 40 4 8 i iO 10 7JI 8 11 8 41 18 I4 11 10 1 Per Telegraaf Veemarh te Rotterdam Dinadag 14 Februari 18 8 VETTE OSaBN en KOKIBN groote aanvoer prijioa waren voor Ie kwaliteit 80 ie bwaliteil 17 te kwaliteit 89 C nt per half Cilo MAGKKE OSSEN en ME KVEE goede aanvoer TBTTE KALVEREN go la aanvoer voor Ie kwaliloil 80 8e kwalit ll 88 9e kwaliteic 85 Cent per half Kilo STIEBEi rodeiyk aangevoerd De baailel wai in Ie kwalildit Velvee prijihoudend mimlefu aoortt traag minder in pryi Vaar Kooien fljuwer in pr jp Vette Kalveren en Slieren prijshoudeail HEEREN en DAMES PARAPLUIES bjj A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teleiikamt Xo 3t Beurs van Amsterdam Vtkra 7 100 881 88W 81 iUotkrt 981 97 88 88 41 871 7 lOJl 89 V 23 s 7 101 loov 100 6 8 478 108 HO 1011 198 I i4ii 100 98 1 88 80 IU UI 80SV 808 100 851 H l 158 99 41 65 58 106 108 S l 1S8 14 109 108 U 18 118 185 8511 ll l Directe Spoorwegverbindingen met tiOUüA Winterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October W vao Greenwich GODDA aOTT lKOillTaa nra 8 14 t li 9 14 10 11 11 11 jr f V t M 48 1 18 lO lt ll M 4 18 i l8 1 81 18 7 S1 51 t lO MO in 80 7 10 I7t 108 lts 10 99 9 11 11 SOUDA DEN B AS i i GBOOTE OPRUIMING VAN alle WINTKIIMA TELS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienljke partji WITTE GOEDEREN tot Bpotprfzen D SJLMlMlfl G O U O A fflIH T B B D A U looii It 8 14 8 10 7 18 10 l l i aor Sl tl ll l i iaut W 8 al 8 08 10 88 18 48 1 I OO 0 87 8 40 10 0 j 1 8 AlutO 8 80 8 81 10 80 108 1 18 111 8 18 10 8 11 41 iKlt aS 7 08 8 10 g Oi 11 111 18 Ml l 4M I0 7 4 9 4 km W 7 80 8Ji 9 10 11 80 8 08 4 00 8 00 8 88 8 00 lO t Gaul 8 0t ia 10 0V 18 81 8 18 4 47 Ml 7 40 8 4111 teltrap brokkc bedolviin metmli gedood brokkelend met elikar8baBs IngeBtort onder het hout en bet afmnnrwerk werden vjjl menschen De vader van den architect een en drie metselaar werden een blikslager kreeg ernstige verondingen In hüt Mainzener voorstadje Kinthen heeft de gemeenteraad den politie agent tut opvolger i van den bargemeester gekozen Twee candiditen die van katholieke ijde waren gesteld beiden zeer geziene landheeren warcu In de iniinderheid Men ebt de bekrachHging viin de benoeming lang niet zeker ook omdat de politie agent doorgaat voor Pfu gunsteling van de sociaal democraten BINNENLAND l e grootendeelB verbrande stroocartontabrlek te Leeuwarden was verzekerd voor p m een haU millioen golden niet onder voorwaarde van herlionw 0 dit laatste al dan niet zal geschieden nn nog altkans een gedeelte der fabriek is behonden is nog niet bepaald Uit een groote gzeren brandkast die in een steencn kluis stond is de geheele inhoud waaronder de boeken ongeschonden te voorsebtjn gebracht Oeschonken die niet dageiyks voorkomen t Naar nit Kampen bericht wordt is door een onhokenden gever aun de Jeref ii meente a daar een gilt geschonken van f lf 0 IKK voor den bouw en het onderhoud van oen gesticht de grond is aaugekorht Gemengde Bericjhten Door een achttal politie agcnten is van den Zeedijk naar het bureau Undebrugsteeg te Amsterdam gebracht een persoon die een tapper In dte straat met een dolkmes had bedreigd omdat deze hem geen sterken drank wilde tappen Twee agenten die aanvankeljjk ter assistentie waren geroepen werden eveneens bedreigd Ken groot aantal menschen was Inmiddels toogestroonjd on drong tegen de agenten aan om den arrestant te ontzetten waarbtj de agenten met allerlei straatvuil werden geworpen Ook de arrestant zelf verzette zich hevig tegen zjjne arrestatie door de agenten te trappen en te slaan Door 8 inmiddels toegesnelde agenten werd Terder geassisteerd Eergisterenmlddag stelde de jnstitie uit Dordrecht te IJssclmonde een onderzoek in naar aanleiding van het vry piotBiiling overItjden van den tuinier A Sparreboora Naar het gerucht loopt zou diens dood het gevolg z jn eener ernstige verwonding met een hooivork hem eenige dagen geleden toegebracht door den landbouwer C Q na een twist over den verkoop van een varken Esterhazy heeft eergisteren aan het Hollandsche Spoor in Don Hang zich voorzien van biljetten naar Londen t lO 8 88 a t 4 8 18 Cl Owd Mtoidniikl doet Minmrkok Oféü toltarlui a 10 7 11 7 88 7 7 4 11 8 18 Te Houtrök en Polnnen Halweg is gisternacht in twee perceelen ingebroken nl in do consistoriekamer der Ned herv kerk en in de op eenigeti afstand staande pastorie bewoond door ds Heeringa Uit de consistoriekamer zyn biykbaar door het kerkgebouw heen twee jzeren kisten weggedragen die voor twee man te zwaar zjjn een dezer hield in f 1400 aan 6 cortilicaten Ncd Work Schuld In de pastorie aar men zich door oen bovenraam toegang wist teverschaffen zjjn allo vertrekken en kasten doorzocht geld werd evenwel niet gevonden zoüdat slechts enkele kleine zilveren voorwerpen worden vermist Omstreeks 7 uur gisteravond brak er een zware brand uit in de boerderij Nooit gedacht van de weduwe öraveland gelegen aan sOravenweg even voorbjj de centnurbaan onder Kralingen Hy werd ontdekt door den boerenarbeider J Nodel die in een belendende arbeiderswoning met zfln gezin woonachtig is en het toezicht op de boerderij heeft Zeer snel en met groot geweld grepen de vlammen om zich heen zoodat Nodel nanweiyks den tyd had zyne vrouw en het kind en het vee te redden Vooral ook hot rieten dak van de boerdery bevorderde het verspreiden der vlammen zoodat toen de brandweer ter plaatse verscheen er aan redding van do hofstede niet meer te denken viel Zy brandde geheel af en met haar twee daarmede under Hn gevel staande arbeiderswoningen waarvan de eene door den arbeider J Nodel bewoond werd en de andere onbewoond was Zóó groot was de vuurzee dat op verren afstand de lucht rood gekleurd was Te 10 unr iu den avond was de brand door de werking van de spuiten 6 4 2 en 5 van Kralingen zoo goed als geblnscht onder leiding van den hoofdman den heer J van der Lecq Dn inboedel van den arbeider J Nodel was niet tegen brandschade verzekerd de hotstede en verder toebehooren wèL Toen men den brand meester was werd aangevangen met de zwak staande muren en vooral bat nog altyd smeulende rieten dak uiteen te halen De 70ordrachteii D9 1i e n De tweede avond zal dus gewyd zgn aan de spectraalanalyse Algemeen bekend is het dat wanneer wit licht door een prisma gaat het in kleuren ontleed wordt een z g spectmm vormt znlks als gevolg van de omstandigheid dat de verschillende kleuren niet evenveel gebroken worden het rood het minst het violet het meest Gewooniyk komt het licht dat men op het prisma laat vallen door een nauwe rocnte spleet neemt men in plaats daarvan een anderen vorm b v dien van oen cirkel of kruis dan vertoonen zich spectra van oen eigenaardige gedaante tonvormige en dndere waaraan men den naam van rcliefspeotra heeft gegeTon Behalve het voor ons zichtbare spectrum zyn er stralen die door minder trillingen dan het roode en door meer trillingen dan het violette licht worden voortgebracht het infrarood en het ultraviolet waarvan het eerste minder en het laatste meer dan de zichtbare spectraalkleuren gebroken wordt Het bestaan van het ultraviolet zal de heer D hne aantoonen door middel van fluorescentie daaronder verstaat men de eigenschap van sommige stoffen uraanglas ohinineoplossing om de trillingssnelheid van het licht dat er opvalt te verkleinen en dus licht van geringer aantal vibraties uit te zenden Een fluorosceerend lichaam derhalve geplaatst in ultraviolette stralen zal zich violet moeten voordoen 18 18 U tl 11 88 11 11 11 48 11 11 18 88 1 1 7 1 14 1 18 Het zonnespectrum vertoont de bekende Franenhüfersche streepen is dus niet continu Het zonlicht passeert alvorens ons te bereiken de zonne atmosfeer de wereldruimte en den aardschen dampkring daarin komen gasvormige lichamen voor die lichtsoorten kleuren van bepaalde aantallen trillingen absorbeeren en daardoor tot het optreden der streepen in het spectrum aanleiding geven Hloeieiide vaste en vloeibare lichamen geven een continu spectrum aangenomen natuurlgk dat het licht geen absorbeerende dampen op zyn weg ontmoet Een van de meeit typische Ijnen in het zonnespectrum ia een streep die aangetroffen wordt in het geel en die moet worden toegeschreven aan de aanwezigheid van nalrinmdamp men noemt haar de natrium lgn of de f streep andere streepen of stelsels van streepen wjzen op het voorkomen van andere dampen bij eiken damp behoort alzoo een bepaald lynenstel Wordt nu een damp zelf lichtgevend gemaakt en laat men dit licht op een prisma vallen dan ontstaat een z g lynenspectrnm dat bestaat uit een zwarten achtergrond waarop één of meer lynen voorkomen en volgens de beroemde wet van Kirchhotf 18i80 komen die lynen nauwkeurig overeen met de donkere streepen die dezelfde d rap in een spectrum te voorscliyn brengt wanneer hy zich in niet of zwak gloeienden toestand op den weg van het licht bevindt m a w lichtgevende dampen stralen dezelfde lichtsoorten uit als ze in niet gloeienden toestand absorbeeren De heer Dïhne zal verschillende metaaldampen lichtgevend maken dus lynenspectra doen ontstaan daarby zal dan o a moeten biyken dat gloeiende natriumdamp aan een gelen streep het aanzyn geelt omdat zooals gezegd is niet of zwak lichtende natriumdamp juist geel licht opslorpt Een verklaring van genoemde wet volgt door middel van de slingercombinatie van Oberbeck Twee even lange slingers zyn door een dwarsstuk verbonden een der beide wordt in beweging gebracht maar geeft zyn beweging over aan den anderen deze op zgn beurt weer aan den eersten uitsluitend geschiedt dit wanneer de lingertyden dus de lengten volkomen aan elkander geiyk zyn zoo zullen de lichttrillingen die op de moleculen van een lichaam overgedragen worden deze in een vibratie brengen van dezelfde snelheid terwyi omgekeerd die moleculen wanneer ze op hun beurt licht uitzenden aan de aetherdeeUjes wederom even snelle trillingen afgeven Vervolgens zal de heer Dahne de toepassingen der spectraalanalyse op de astronomie behandelen in de eerste plaats hoe ze het vooruitzicht opent snelheden vanhemellichamen te loeren kennen die zich inde richting der gezichtsiyn bewegen Evenalseen geluidsbron die hare i afstand tot hetoor verandert by naderuig meer en by verwijdering minder geluidsgolven op hetgehoororgaan doet inwerken zoodat bgnadering de toon allengs hooger en in tomgekeerde geval lager moet worden zoozal ook een lichtbron al naarmate ze dichter by komt of verder weggaat meer of minder trillingen op het netvlies afgeven m n w een nadering moet zich openbaren door een verschuiving dor spectraalstreepen naar hetviolet een verwyddring door een verschuivingnaar het rood Men noemt dit het beginselvan Doppler 8 11 8 48 8 87 4 18 l l i ia t ii 5 88 4 11 Voorts heeft de spectraalanalyse uitgewezen dat de gloeiende dampen op de zon in dichtheid afnemen hoe verder ze van het centrum verwyderd zjn juist als by den dampkring der aarde Een scherpe grens van dl zonneschyf moest dus niet verwacht worden in tegendeel zou voor de hand liggen dat de omtrek zich zwak lichtend nevelachtig in de hemelruimte verloor Het is prof Schmidt uit Stuttgart geweest die voor het eerst de vraag heeft opgeworpen hoe het komt dat we de zon als scherp begrensd hemellichaam waarnemen Genoemde geleerde ia tot de conclnssie gekomen dat de scherp begrensde zonnerand een optisch bedrog is en voorts dat de protnberanzen die vlamachtige uitwassen welke men bj een totale zonsverduistering opmerkt niet opgeworpen gasmas sa s zjn maar een gevolg van onregelmatige straalbreking In verband daarmede neemt de heer Dïhne eenige interessante proeven Licht valt op een spiegeltje waardoor het wordt teruggekaatst naar een glazen trog die gevuld is met een zoutoplossing van onderen verzadigd van boven verdund Daardoor hebben dé onderscheidene lagen een verschillende dichtheid en een regelmatig veranderend brekend vermogen het gevolg daarvan is dat de lichtstraal in de trog kromlünig is En dan eenige experimenten over Schlieren Men verstaat daaronder trillingen zooals men ze boven een kachel of in t algemeen boven een sterk verwarmd oppervlak ziet en die veroorzaakt worden door onregelmatige refractie Wanneer men een brandende kaars of een met aether bevochtigde hand op bet scherm projecteert worden dcrgeiyke Schlieren waargenomen in t eerste geval is het de verwarmde lucht in het andere de aetherdamp die ze veroorzaakt Ik besluit deze opstelletjes mot den wensch dat ze tot goed begrip van de door den heer Dilhne te houden hoogst belangryke voordrachten ietwat mogen bfldragen Dr J VAN DE STADT Middelburg 10 Febr 1899 Middelburgsche Courant L4 RISlIlËZIONe Dl ÜZMP composta da Dos LoEEszo Perosi II De uivoering Het meest zinryke der oorspronkeiyke motieven uit dit toonwerk 1 is wel datgene waarmede hoorns en trombonen in twee stygende kwinten aanvangen e b üs als wilde het onze verbeelding tot hooger gedachten verheffen ons wyzen op een geloof in oen Leven na dit leven waarvan den Evangelischen doodslaap van Lazarus een beeld voorstelt Het eerst hoort men dit geloofslmotief by de woorden qui credit in me non morietus in aeternnm wie gelooft in my zal niet sterven in eeuwigheid Later als Martha tot Jezns klaagt Domine Jam f octet klinkt t als eene zachte terechtwyzing doelende op de woorden van Jezns Nonne dixi tibi qnoniam si croderis etc Heb ik niet gezegd dnt zoo gj gelooft enz En machtig als verkondigend do onom stootbare waarheid van t Evangelisch beeld ryst t weer op waar Christus voce magna clamavit roept met luide stem Lazare veni loras Lazarus kom uit Den Juisten indruk weer te geven die men krügt by de schildering der macht daad van Jezus het teruggeven van het leven aan Lazarus acht ik voor my thans niet doenbaar Daar ligt in een gevoels ernst een grootheid van gedachten een kracht en een liefiykheid O fons amoris inclyte die my hen doet beklagen die dit werk niet ten volle genieten kunnen er slechts eene belofte in willen F zien voor de toekomstige werken van Perosi en geene daadzaak van beteekeuis i i lO St 11 18 8 88 D door S tO 7 ii 8 08 8 08 8 18 8 88 10 04 10 11 10 18 in ti 10 S4 10 10 14 11 80 De wyze van uitvoering kan eendegeiyk goed werk totaal afbreken in d oogen van t publiek doch zoo als ik t nu by lierhalug door het personeel van de Nederl Opera heb gehoord kan en mag men den hoogon stand van dit toonwerk niet miskennen Vö6r het werk pleit m i ook dat alle medewerkenden na de talryke uitvoeringen die er door de Nederl Opera reeds van gegi ven zgn alles met eene toewgding voortbrengen alof het d eerste uitvoering was Duideiyk klaar zfln in het orkest de fuga tische gedeelten passend van klankkleur alle instrumenten bizonder de celli en t koper en een niet overdreven relief krygen de verschillende motieven Op vele plaatsen was het notenweefsel zelfs zeer mooi van uitvoering Wat meer matiging iu kracht zou m onze kleine vlakke zaal ten goede zyn gekomen Het koor bekoorde op vele plaatsen by de uitvoering te Rotterdam was t ongeveer driemaal zoo talrflk als bier ook eene grootere bezetting der strykiustrnmenten waardoor de klank in qualiteit won bleef by t k capella zingen byna altyd op toonshoogte en zou in zyn geheel een onverbeteriyk ensemble gegeven hebbon zoo een der dames sopranen het oog meer op den leider hield Het was hinderiyk zooals bedoelde dame telkens vooren achteraan kwam De moeiiykste taak was dunkt my die der solisten Het verschil is groot tusscheii Opera en Oratorium zingen Zooals de solisten allen hunne party weergaven dacht men niet aan Opera artisten Voor onze lokaliteit waren do geluiden nn en dan wat groot doch niet profaan Waardig hoog nobel was de heer Alexanders Christus Hoog van karakter tevens hoog van stemligging zong by zyne party met juistheid van uitdruk in woord en toon Overtuigd van de macht van z n woord waar hy Christus zeggen laat Ego sum resurrectio et vita in gebed dankend het Pater gratias ago tibi etc Vind men by Bach s Lydens Muziek den Cbristusilgnur door gedragen akkoorden der strykinstrumenten als met een aureool omgoven Perosi wend als beeld van s Hoeren macht vaak aan de machtig breedo akkoorden der trompetten boorns bazninen De heer Philipean als Evangelist hetlt t geloof ik in de natnur zyner stem pm die partij niet anders dan naar eisch te kunnen vervullen Men denke slechts aan Et lacrymatus est Jesns Un servo is de kleinste der partyen die de heer Leeuwin te vertolken hadt Dat kleine wat hy te vervullen hadt gaf bewys dat de heer L voelt en voelen laat wat hy zingt Van een zelfde omvang is hetgeen Maria Mej Irma Lozin te zeggen heelt Mej Lozm met haar heeriyk getimbreerd geluid gat eene smart niting van Maria weer die men in stilte iu herdenking neemt Het was van n groeten indruk op t geheftlo anditorinm Moj Franciscja in t bezit van een symphatieke stem zong de party van d andere zuster van Lazarus Het zou my wellicht in herhaling van lofwoorden doen vervallen dus bekort ik my door te zeggen dat zg ui t geheele Oratorium medeopging Ontroerend waar zy den Heiland klaagt dat haar broeder gestorven is vastvertronwend by haar Credo Den heer V d Linden nis leider zyn wy dank verschuldigd voor deze uitvoering Do instudeeruig enz van La Eeznrrezione behoort tot een van zyne beste daden Is het niet mogeiyk de strenge symmetrie m het Benedicamus Domino in een quasi rubato te brengen P Het mooie van den Gregoriaanschen zang word daardoor meer behouden De vertaling der Hymnen dient naar my deskundigen zeggen verbeterd te worden Gouda 12 Febr 99 B Ook de Edtter ran mijii iuUidsad arlikel in oan fforig ar deter coarffD ïerlteerde misiobieu in deo wam dtt een Oratorium door oeo Operaee ulaobap te geren eene tooneeloproering moeit zua Ia het rcilgeail lin deel heeft liij toonwerk in 1 0 0 D e e 1 veranderd rdoch lekar niet minder aan de rerdienalen ran het TOONwiai aan da rele mooie lohilderingen eoa Benige regela verder heeft da aetter eene W voor eene M aangecien n l üa wyce van aitdrakking ia tonen ia sober rein Ati tonder eenig effectbejag B STADSNIEUWS JOUDA 14 Febrnari 1899 Aan de raadsleden zgn wederom een paar voorstellofi van B en W onder No 8 en 9 toegezonden No 8 bevat een voorstel tot verbouwing van het huis op de Markt A 152 tot commissariaat van politie en bureau van den gemeeate ontvanger nadat bestek en teekening door den raad zal zgn goedgekeurd No 9 bevat de instructie voor den sluiswachter van het Moordrechtsche Verlaat By beide voorstellen is nog gevoegd eene misalve van de commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs welke commissie een tweetal inzepdt ter vervulling van de vacature ontstaan door het ontslag nemen van den heer G h Soliim van der Loeff De commissie heeft gevolg gegeven aan den wenk in der tyd door het Hoofdbestuur der Maatschappy tot bevordering der geneeskunst om ten einde het medisch hygienisih toezicht op de school nit te breiden en in dergeiyke commissiSu een medicus te benoemen Genoemde commissie heeft op het tweetal geplaatst de hh Dr P J A Levedag en Dr H J de Voogt Gisterenavond had in de sociëteit Ons Genoegen het jaarljksche gemaskerde bal plaats dat zeer geanimeerd was De jury kende de 1ste prgs toe aan de Dame die de Muziek voorstelde de 2de prys werd behaald door de Dame die de wynoogst voorstelde De pry voor heer en Dame Werd behaald door den witten pierrot en de witte pierrotte Vervolgens werdon aan Kluiten Mie en aan den heer die het Commissariaat van politie op éen paar schilden had weergegeven prgzen toegekend De groepprys werd behaald door Hagenbecks menagerie Onder het afdrukken deelde men ons mede dat nabfl de watertoren een drenkeling is opgehaald 18 FEBRUARI UlDlULiSi Cerl Neil W 8 t ditft ito dilu 8 Hito fitto liilo S Ualloii üil Qoull 1881 88 iTlULlasebr Ving 18 8 81 i OoiTBOL Obl in papier 1888 dito ia tilver 18 8 t PoBTUOAt Obl met coupon 8 dito tii kia 8 RmusD Ob Binnonl 1884 i dito Oeeona 1980 4 duo bi Rpjlha 1889 4 dito by Hop 1888 aO 4 d to iu goud leen 18SS 6 ditJ dilo dito 18i4 5 BpiSJ Parpet irhuhl 1831 4 Tu K u Qepr L uv Iien 18 0 t Qe linuingBi ri i D toc lecnins ser e O Ï1 1D An Eep V obl 18 Hllioo Obl Ruil Sob 1880 8 VlNUUtLi OSI 4 onliop 1881 A aT Du Obligalien 18S8 8 Bottiidah Sted lceu 1894 8 NlD N Afr il nlo K aaiid Arendib Tab Uu C erlili aten Deli Maatacbaiipij dito Am HypotUeekb puud ir I üult Mi der Vofitenl aand Or Hypolbiekb pandbr S i Kederlandacba baik aand Kad HandalmaatBoh dito N W II Pao Hyp 11 pandbr 8 Sott Hy ollieokb pomll r 8 Ulr Uy olheekb dito 8 OesTENB Ojil Hong bank aand BoiL Hyiicilbeekbauk pandb 4 AMtHiKA Equ hypolfa pan Ib 8 Maiw L O Pr Liin lert NlD Holl lJ Spoorw H j aind Hij I t Elpl V BI Spw aand Ned li d Spoorwegm aatid Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1881 dito 6 Laatste Berielite ii Naar aanleiduig van de opstootjes die nog na de begrafenis van het slachtoffer van den laaghartigen moord te Ryssel voortduren hebben de burgemeester en eenige gemeenteraadsleden een bericht op de stadsmuren laten aanplakken waarin de manifestaties worden toegejuicht doch tevei s verzocht wordt de orde te doen wederkeeren Het aanplakbiljet eindigt hiermede De geestelyke scholen loopen leeg Bedt uwe kinderen De stad Ryssel zal voor geen enkele opoffering terugdeinzen om nieuwe scholen open te stellen daar zyn wg van ivertuigd De ouders kunnen op ons rekenen in de pogingen hun kinderen te beschermen tegen de Flaminiens de ordebroeders waartoe de verdachte behoort VERSCHEIDENHEID In den nacht sneltrein Bordeaux Pary s is een allorbmtaalste aanslag gepleegd op een Parysch advocaat den heer Rons Deze zat alleen in zyn coupé By het station Veyre werd hy uit zyn slaap gewekt door eenl scherpe lucht hy opende het portierraampje en zag op den loopplank een individu dat pogingen deed het portier te openen De advocaat nam zfln revolver en trok te gelyker tyd aan bet noodsignaal Toen de trein stil stond kon men den aanrander niet weervinden Wel V jnd men in het aangrenzende compartiment bussen met chloroform terwyi men ook een gat in het schot ontdekte waardoor de belager waarschgniyk getracht heeft zyn slachtoffer te verdooven om hem daarna te knnnen uitschudden De I eensche kapitein Daniël Brnmi zal den aaud Buil Or Ruia Spw Mij oll 41 Baltiaohe dito aand Fai towa dito aand B Iwaog Dombr dito eind 6 Kurak Ch Atow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AxtulA Oi n Pac Sp My old 8 Chic k Notlh W pr O v aand dito dito Win Bi Peter obl 7 Denror k Rio Qr Spm eert v a Illinoia Central olil iu goud 4 Lottiav fc Na hvlIllOorl v aan 1 Iteii o N Spw H Ie liyp i Mil Kaora V 4pCt prof aand N York Outaa o k Weal aaud dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 SI Paul Mio k Manit ob 7 On Pao Hoof lijn obig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 8 OUUA Can South Chert v aanil Tan C Rallw k Na Ic h d c O Amtard Omnibn Mij aand Botlerd Tramwe Maala and KiD Stad Amaterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 BtuII BUd Antwerpen 1887 t Stad Brulael 1888 8 Horni Theiis Begullr O aelaob 4 Oonm Staauleenig 1880 i K K Ooat B Cr 1880 8 SrutJi Sud Madrid 8 1888 Nni Ver Bu Arb Spoel eert yo i =ouai uo napuem ijamei ürnmi zal ücn u 3 i isii ol i MB volgenden zomeneen expeditie leiden die over XS K Sn m i H R Usland en Jan Mayen eJand naar Oost Groen p i w L Woonen nd 4 land en van daar noordeiyk tot knap Bismarck gaan wil om sporen van Andrée te vindon Wanneer de expeditie al niet in dit doel slaagt dan kan zg toch gewichtige geographische gegevens verzamelen Zg kan wellicht de van het noorden komende expeditie van den Noor Sverdmp te gemoet gaan Een paar weken geleden werd Senders te Zeelst door P van Kronenburg met oen schop op het hoofd geslagen Eergisteren is de man te Eindhoven in het gasthuis aan de gevolgen overleden In verband hiermede is Van Kronenburg in arrest gesteld De overledene laat een vrouw met 6 kinderen nu BurgerUJke Stand GEBOREN 10 Febrnari Johannes Marinus ouders J Kwinkelenberg en j Zorg Jan Hermannus Bakker ouders J H Bakker Niemeger en E A D Dnpper Adriana Neeltje ouders T Binnendgk enW M van Bodsgraven 11 Johannes ouders N van Egk en J A Radix Gerardus Theodoms ouders J W Kurvers enM van Engelen Johannes Franciscus ouders J van den Ring en J H van derKind 12 Arie Johannes ouders W vanLoon en A van Buuren Maria Adriana ouders P Ziere en M Schmieman 13 Jntva nus Theodoms ouders H van Meerten en P W Simonis Hendrik Hendrikus Jacobus ouders G Snoek en J Verhaar Neeltje ouders C H den pdel en J J Pont OVERLEDEN 10 Febrnari J Blok 3d 11 J de Vos 63 j S van Loon 66 J 13 H G Maas Smitkamp 2 i H Konings 89 j E A A Peletier 3 m A Bach 78 j H A Spee 56 j Hoordrecht GEHUWD W Hoogendoom 23 jaar en en M van der Graaf 24 jaar OVERLEDEN P W ö Ham 8 m ADVERTEWTEIN Zjj die iets te vorderen hebben van of verschnldlgd jjn aan de Nalatenschap van den Heer FALBSTIJS BEBLIJN gewoond hebbende te Gonda en aldaar don 24n Januari 1899 overleden worden verzocht daarvan vóór den eersten April 1H99 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G FORTUIJN DEOOGLEEVER te Gooda ÖpiiÏBËlËËËöii te GOUDA op MAANDAG 27 MAART 1899 dos mojgens te tl uren in hot koffiehnis JIarmosik aan de Markt te overstaan vwi den Notaris G C F0RTUI 1N DROOQLEEVEB van 9t goed onderMeD HUIZEN PAKÏÏÏÏIS en MVm allen staande en liggende te ionda en wel No 1 Een HUIS cii ERF aan de Gouwe Oostzijde wyk C no 15 Te aanvaarden 1 Mei 1899 No 2 Een HUIS en ERF achter de Vischmarkt Wjjk I no 149 Te aanvaarden 1 Mei 1899 No 3 Een PAKHUIS en EKF met afzonderlijke BOVENWONING naast het vorige perceel Wijk I Nrs L O en ISOa Het l akhnis hi terstond te aanvaarden de Bovenwoning is verhunrd voor f 2 per week Nrs 4 5 en ti Drie HUIZEN en ERVEN elk in tweeün bewoond naast het vorige perceel Wijk I Nrs 151 l6la 452 152a en 153 en lf 3a Verhnnrd hi do week en wel 151 en 151a voor f 1 80 en 1 1 70 No 162 en 152o voor f 1 80 enf l 0 en No 153 en 168o voor f 1 8Öen f 1 20 Nr 7 8 en 9 Drie HUIZEN on ERVEN Achter do Vischmarkt smalle zjjde Wp I no 172 174 en 175 Verhnnrd bjj de week elk voor 1 1 50 No 10 tot 14 Vier HUIZEN on ERVEN en een SCHUUR en perceel GROND in de Vischsteog Wök I No 177 185 180 en 187 Verhnnrd bü ile week No 177 voor 50 cents No 185 voor f l p5 No 180 en 187 elk voor f 0 75 en de Schunr met den Grond is terstond te aanvaarden No 15 en l i Twee HhZEN en KRVEN in lie Keizerstraat Wjjk K Nrs 118 en 119 Verhnnrd bij de week No 118 in 2 gedeelten voor f l HO en f 1 50 enNo 119 voor f 1 80 No 17 Een HUIS on ERF ui de Kniperstraat Wijk K No 107 Verhnnrd biJ de week voor f 1 70 No 18 Een HUIS en ERF in de Uappenaarstoog aan de Zengstraat Wyk G No 27 Verhnnrd by de week voor f 1 50 No 19 Een HUI8 en ERF in de Vrouwevestesteeg te Gonda Wijk N No 240 Verhuurd by de week voor f 1 80 No 20 Een HUIS en EBF in den Langen Groenendaal te Gouda Wyk I No 80 Te aanvaarden 1 Mei 1899 En No 21 Een WINKELHÜIS en ERF in de Keizerstraat te Gouda Wyk K no 130 Verhnnrd by de week voor f 3 60 De perceelen zyn te bezichtigen den 23 24 en 25 Maart 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTÜUN DROOGLEE VËH te Gonda Lensvelt I icola HOFLEVERANCIER Veeneslraat iit den llaa BBOOn ZJt B M UUITrABHIEK LraCHEOH ROOM Pain de Luxe Afteiijoon Tea Koffie Chocolade Melk