Goudsche Courant, donderdag 16 februari 1899

Donderdag 10 Februari 1899 37ste Jaargang So 7815 60ÜMHËP11ANT JSwuwS en Advertentieblad voer Gouda en Omstreken Ttfefeea Ne M ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 6 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur des midd Telefon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij8 per drie maanden is 1 25 franco pfir post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Te aODDl H C LUOBB Apotfaaker Uarkt ra bg WOLW k Co Wothaven 19 OpeEl are Yerkooping te GOUDA op WOENHDAÖ 1 MAART 1899 dfs morgens te uren in het Koüiehuis jHakhos OM de Harkt ten iverstaan van den NotarU a C FOHTüUN DKOOOLEKVEH VA 23 goed onderhoudcD SUIZEN PAKHUIS ea EEVEN allen staande en liggende te Quuda en wel M in het Bnnrtje van den Tnrlsingel en wel No 1 Een WINKELHIJIH HCHUURen EBF wijk P No r 0 te aanvaarden den 1 Mei 1899 ol zooveel vroeger als met den vcrküoper kan worden overeengekomen No9 2 tot 9 Aeht HUIZEN on ERVEN wtjk P No 51 tot bi en Nos 55 tot 5 allen bt de week verhnnrd en wel No 51 voor f 1 40 Noa 52 63 en 54 elk voor 1 1 75 No 55 voor t 2 10 Nos 57 en 58 elk voor 1 l liO en No 59 voor I 1 40 No 10 I5en PAKHUIS en ERK wykP No 63 in eigen gebraik te aanvaarden al8 No 1 Nos 11 lot 13 Drie HUIZEN en ERVEN wSk P NoH Ö4 65 en 6 i allen bj de week verhnnrd en wel No 64 voor fl flft No 65 voor f 1 40 en No 66 voor t 1 30 Nos 14 tot 18 vyj HUIZEN en ERVEN aan de Tnrblngelgracht w k I Nos 43 tot 47 j verhuurd bij de week No 43 voor 11 90 No 44 voor J 1 No 45 t 1 90 No 4 i voor l 1 85 en No 47 voor t 1 75 Nos 19 en 20 Twee HUIZEN en ERVEN als voren wflk P Nos 38 en 39 Verhnnrd b dd week No 38 in 2 gedeelten vooi i 1 60 en I 1 35 en No 39 voor I 2 20 No 21 Een niet lang geleden gebonwd KAA8PAKHÜIS en ERF met atonderiyke BOVENWONINU aan de Niepwe Haven te Gonda wp N No 122 Verhuurd b j de week beneden voor f 1 26 en hoven voor I 2 No 22 Een in tweeën bewoond HUlü en ERF met grooten TUIN in de Eerste Kade aan de Kamonielksloot te Wouda wyk R Noa 298 en 299 Verhnnrd by de week elk voor I 1 20 No 23 Een HUI8 ERE on TUIN aan de smalle ïsdo der Karnemelksloot te Gouda wyk R No 811 Te aanvaarden 1 Mei 1899 Do percejlen zyn te beïichtigen 24 27 en 28 FEBRUARI 1899 van 10 tot 3 uren on op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORÏUIJN DROOOLEEVEK te öouda OpenUre Verkooping te GOUDA op MAANDAO 13 MAART 1899 des morgens te elf ween in het Ijebonw der S K LBEevEBEBKiaiHa aan de Westhaven Wp B Nu 482 ten overstaan van den Notaria j ö 0 FOJtTülJN DBOÜÖLEEVEB vw 31 Huizen Pakhuis en Krven allen b elkander gelegen in de Boolekade te Gonda naast de Sociëteit Oss Gksoeoii wyk R Nos 29 tot 49 allen by de week verhaard en wel No 4 waarin VMKGVMUya en 49 voor i 2 611 Nos 2 tot 38 voor f 1 en Nos 39 tot 47 voor 1 1 80 De porceelen lyn Ie bezichtigen 9 10 en 11 MAART 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tol 1 uren Nadere inlichtingen zfln Ie bekomen ten I kantore van genoemden Notaris FORTUI IN DROOGLEEVER te Oonda Ödid Druk van A BRINKMAN Z te ÜOIIDA op DfXSDAG S JUAAUT 1899 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van den Heer V Bkki ij s achter de Vischmarkt wyk I No 149 van eene netten en goed onderhoude INBOEDEL Daags te voren van 9 tot 12 en n 2 tot 5 uren te zien j Nadere inlichtingen geeft Notaris G 0 FORTUIJN DROGÖI EEVER Ie iiovuk Voor diiect GEVRAAGD een VROUW genegen om het hnishouden up den dag waar te nemen j Fr br lett M aan JONGENEEL S Adv Bureau Gosthavcn B 78 Gouda Wegens hnweiyk der tegenw WDRDT GEVR AGI in een gozin zonder kinderen en iinkeDienstbodeF G Adres Vepcrstraat K 2 ii Uoiida mienw onovetroften rof Dr l iebers welhelcemi llVVW K lACBT II IXia Alleen eeht met Fkbriekimvrk tot Tourtdarende radicale en zekere genezing ran alle zelfs de raeest hardnekkige MenuW Mtekten vooral ontetaan duor afdwalingen op ieugdifr in leeftyd Toiaie genezing van elke zwakte Bleek tocht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn êlechte êpyafertering Onvermogen Impotens PullutioDe enz Uitvoerige prospectniaen I rysper fiewli fl 1 fl fl 3 dubbela fleiob II 8Vr OntrruilDopftl Mnttb v d Vepte Zaltbomm Pt p6tB M ütélmn Oo Amsterdam V Happel 8 Jrave bago Htlnimitni do JoDg J Cct Rotterdam Wolff fc Co Gouda en bii Ue drogUten I J TAN SCHALEN Behang er en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Hehangselpapieren TAPIJTEN Gordijiistoffen Vitrages ZEILEN LIPLEUM L00PER8 eiiTarelkleedeu enz m ËËMPÖTVANm Men wordt veriocht op t HEKK te leltn UIT Hrr Maoibiin taw M RAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEM Deie THEBEN worden afgelel rerd in veriegelde pakjes van vyl JtUPA Ime n ten half en len Ned m MaH met vermelding van Nommer en g Sm SO Pra Toonien van neTenstaand MMnflBMerk volgens de V7et gedep Hn D Zich tot de uitroeriog van g B g nl orde orders aanbevelende JMt kortom gt liMlMMIlMtl utiw i t taf w fg M t 4 sM4l h Mor k is Mb Fii M oat 7t oaat 1 M tt onliT fr4ea U f wMét AfoA m ktf kJfiiiMm k O BoMenlMi J BREKBAAHT LZ IVIEII1¥I mCUW HIEUW GESCHIKT VOOR Uaclitliclitoii Koffie en Theelicliteii Welke 47 uur branden h 2 s en 6 uur brandende k 3 cent per ituk Eenig Agent voor Gouda en Umstrekeo IZ US ÏS Papiermolen OIIIA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft blerToor geen Olie goen Olaa e Alleen een lucifer aansteken is noodlg Oebeel zonder gevaar voor brand als ook londer reuk TE HTJTJI3 texstoxxd of latex EEIt Te bevragen Uantoor ta faaU KoeOereu FLUWEELEN SINGEL No 612 Indien gij niei wilt boesten gebruikt de sllerw a bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract mhA uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H N VAM l§t CHAHi Co en llaag Hoflcvemiiciers SOHAIE SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co B Mellantbe ii bet beite naddal dor werald ft Co s Msliantbe iDeest Kinkhooit ft Co s Mellantbe Ronocat zoow l oud bU jnnft ft Co s Mellantbe maft m gvm hmsgesin OQtbre eu ft Co B Mellantbe Btaat raortdurend onitor Solioikunilig toeziobl Co 8 Mellantbe helpt oolicrroepol k Co B Mellantbe is bukrouud taet Korodiplona i ft Co S Mellantbe bekroond met aoail ft Co s Msliantbe bokroond met Zilvor Co B Meliantbe ia vorkrggbaar in llacona van 40 Cl tO Cl M f by A BUUUAN UeordreelU J O BATELAND Bot op B V WIJK Oudtu l T M KOLKMAN Waddinmeeti a liOLLMAN BocLegratm PI N KSE Mêuwerkerk o dl lue Firma WOLFK 3o Westhaven 198 loud li MIEBIEH Kleiweg E 100 Oouda H VIN MILU Voerstal B 126 te ioHda Stoom Zageri en Schaverij J VERGEER ÖOUDA LEVERT SOFLATTEN AEDEITKATEK EN LIJSTEN ook volgens op te g even Profiel üpoedlgc aflevering Metle uitvoering Conenrrcerende prijzen Z et voor l op de ECHT IttLlldtaBJceiiinff met roode lottarvt T J berlahnstein OIHlCKUKDCKVICTORMBKOfl OBilllAHIISWll y Overal 4£££ S wrkriigbaar ï Maatsehappy tot ExploUalie van dè FMorUt Bron Kantfior voor Nederland Boompjes éO JftoUerdam Steeds voorradig eene raiind keaie der Ssliedste soerlti JVaaimachines welLe tot billijke prljMi w r leH geleverd r Deiverkieiend op ifbeUliog per ni nd en per week A LEWKNSTEIN QOUDA Kleiweg 49 iNftlCUTlNQKN WELKE OEVAaB SCHADE OF UINDllE KUNNEN VEROOBZAKEH BUBGEMEE8TER eo WETHOUDJSRS m Gouda GeUt op de arit 6 en 7 det Hinileriret BrwgOD tar ali emeeiia kennis dat op do Secretarie ter viiie zija gelegd rerzoekeu met bijlagea Tan 1 Ie J Anoaari om Terguoning tot het oprïebten eenor slaohterij achter het perceel gblegen aan den Kattensibgel tr k Q No 160 kadastraal bekend sectie A No S860 Se A Sohrare om rergunniDg tot bet uilbreiden zyner bleekerij door het bijpUaiian ran een itoomketel in het pereeel gelegen aaa de Boelekade wijk n No Hfi kadastraal bekend seoiia K No SSS6 Dat op Dinsdag den 2S Fabruari 1899 dea namiddags ten iVg ure op het Raodhuia gelegenheid LB om baziraran tegen da gevraagde vergunning in te brengen en dal gedurende dria dagen óur dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ler zake ingekomen ecUrifturen kan worden kennis genomen Gouda don 14 Pedruari 1899 Burgemoeeler eo Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER Kamers van Arbeid Bü aüEMEËöTKtt en WETHOUDERS van Gouda nak n bekend dat de op heden door hei rastge letde KiesanlijiteD foor de KA MKRS VAN ARBEID tor Seoretarie der gemeente voor eon ieder ter ineage e u nedargelagd en dat tegen betaling der kosten afdrukken daarvan varkrijgbaar s o Beswaren tegen die l jitea kannen binnea veartieo dagen na heden worden ingediend bq Gedepateerde Staten der Provincie Gouda den Un Februari 18 Burgemeester eu Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Riillenlandseh Overaleht De redevoering van den buitscheu staats ecretaris Vou Bttlow over debetrekkingen van het Duitsche Rgk tot de Vereenigde Htaten heeft een gnnstigen indrnk gemaakt in Engeland En de Duitsche pera hoopt dat de vrymoedigheid en oprechtheid van den minister ook aan de overzyde van den Oceaan hare uitwerking niet zal miBsen Ik zio geen enkel pnnt waarop de Daitbche en F t LI ILL KI O £ 9Mb Gedenksohrtlten v n eea Gelvkioeker ANUIBAL DE V0OTELIN KMitr ktt Trtuuci DooB W NÜTTEBS U Ik geloof bet wel bet komt ma ioo voor en ik rergii me gewoonlijk aiet rWelnn alt ik a genoegen er nee kaït doen dan wil ik wel zeggen dat ik ziek ben gNeen neon Maar de vreea alleen maakt mg misaobieo wat overdreven bezorgd I aat ik u dan volkonen gerust steilen door n oprecht te venekeren dat ik wel ban Dan kan ik u even oprecht verklaren dat ik verheugd beo m te hebben bedrogen Maar hoe it uw feest u bevalien F Heerlijk Oe hebt veel gedanst ffJa nogal Zeveotian contradansen daar ligt nog mijo balboekj riep do jonge vrouw met een glimlaoh terw l de herinneving aan het bal al het andere tijdel ke verdreng Wel en nu kon ik op wat ik eigenluk eggen wilde Er ia oen oogenbtik geweest dat ge mij se t bebl doen eohrikken m sterk oogemtt gemakt hebt Ik waarde vriend P Ja UtthUda Amerikaansche belangen vijandig tegenover elkander staan zeide de heer Vun Bülow Wordt dit ook in do Vereenigde Staten erkend dan moet de verhouding tnsschon de beide landen noodittkelgk van vriendschuppelyken aard worden Pe ïiuieb ziet in de besprekingen in den Dnitschen Rijksdag een goed voorteeken voor het vinden van een vasten grondslag voor den nieuwen stand van zaken door de vernietiging van Spanjes koloniale macht ontstaan Het blad zegt Het Duitsche volk beziet evenals wij het gebeurde van een practisch standpunt De toenadering van Duitschland tot de Vereenigde Staten zal in Duitschland hartelijk worden begroet nla een waarborg voor den vrede en den vooruitgang der geheele wereld De Morning Post acht het noodzakelijk dat thans de V S de staatkunde van speldeprikken tegenover het Duitsche R k opgeven J ulk een staatkunde is niet in overeenstemming met de waardigheid van het Amerikaansche volk en staat in tegenspraak tot zjjn eigen toekomstige belangen want beide volken hebben gemeenschappelijke hundelsbelungeii op de wereld markten Beide volken hebben ook in meer dan één diplomatieke iiuaestie dezelfde belangen en ziJn biJv in de Samoa quaestie door hetzelfde verdrag gebonden Onder deze omstandigheden mag geen van beiden toogeven aan een ongegronde verdacTitmakTng van hel andere Het blad hoopt dat de regeering te Washington gaarne de hand zal aanvaarden die minister Von BUlow haar zoo hartelp heeft aangeboden In Hongarije blijft alles even onzeker gevolg van do oneenigheid over de door Banffy verlangde indemniteit als voorwaarde voor de schikking met de minderheid Bovendien is men nog op andere punten oneens o ten aanzien van de nieuwe wet betreffende de verkiezingen die betreffende den cencus eu de herziening van het reglement van orde De oppositie heeft haar wenschen ten aanzi an deze drie onderwerpen in den voiwTran geregelde voorstellen gegoten en dairuit blijkt dat ziJ lijnrecht staan tegenover de beginselen der regeering Banffy is nu ongeduldig en heeft de oppositie tot l onderdag tiJd gegeven Worden voor dien tijd de door hem aangeboden concessies niet aanvaard dan breekt hij de onderhandelingen at Te verwonderen is dit niet Want hoe men over de houding van Banffy moge denken hot is en blflft een feit dat hy als premier steunt op hot ver Wanneer dan toob P feGedurende een der lialito quadrUlos toen ik u plotseling lag verbleeken an wankolen alsof ge soudt neerstorten Hat wa een duizeUug niet waarP hebt ge my geugd hI c geloof van ja vOy zqt er toch wol volkomen teker van Mathilda dat die voorbijgaande ongttteldheid geen andere oorzaak had dan vermoeienis of iets van dien aard vEen andere oorzaak waarde vriend F Welke andere oorznak zon er kunnen Ego f tWel eon woord u iugefluisterd weet ik bet een blik eon wenk vai een uwer dansers Een woord een wenk vae een myner dansers mgnheer da hertog riep de Jonge vrouw levendig uit op den toon der vsrontwaardiging terwgl al de fierheid van haar aristocratisch bloed in opstand kwam tegen dergelijk vermoeden Ge hebt gelyk lief kind ik ben dwaaa Maar daar da duivel mij io iets sebijut Ie hebben ingeblaHn i het nu niet bet beste dat ik het u teg Mogen wij geheiiaea voor elknuder hebben ook al is bet meedeelen er van ouangenaaa eo p nlgkP Oe vergoeft mQ niet waar rik noest het eigenlek niet doen eo eau halt uur lang kwaad blijveo leide de jonge vrouw moeite doende om een ecberteoDden toon aan te nemen Maar ik lie ge rekent op müo goed beidi Ja ea goed zyl ge en ge zuh insien dat myo diepe liefde alles verontsohuldigt Wees er zeker van dat ik mijn beat zal doen om allee wat naar tnlke vemoedeoe ivetnt uit mijn ziel t baaneo trouwen van de kroon en van de meerderheid in de Kamer In den legel is dat zoo zou men zeggen genoeg om aan het bewind te blijven on zich niet te voel in te laten mot de oppositie eener betrekkelijk kleine en lang niet aaneengesloten minderheid De laatste had gehoopt op een nauwere aaneensluiting van de afgeschoiden liberalen tnet de nationale partij maar daarvan is niets gekomen en zoo is de toestand er niet helderder op geworden In Oostenrijk is een tijdperk van Hiterlijke rust aangebroken De parlementaire groepen roeren zich nog wat geiyk b v de Jong Czochen wier autonomistiseh manifest wy in ons vorig nummer mededeelden Maai als de kamers uiteen zijn is van zulke uitingen der groepen hot mooie er af De commissie die bolast was met het ontwerpen van een grondwet voor Kreta is thans met huur arbeid gorocd De voornaamste puntou van hot ontwerp zgn het instellen van een autonome i i gcering de landsverdediging en het handhaven der orde wordt opgodragon aan de gendarmerie on de stedelijke politie J voor alle godsdiensten zal volkomen gelijkheid heerschen de offlcieele taal is het Urieksch de openbare ambten z jn toegankelijk voor alle Kretensers prins George zal JvitJ nitVfwaid bemnd deelen met een verantwoordelijken ministerraad enz Onderscheiden maatregelen door den hevelhebber der Engehiche troepen to Kandia getroffen veroorzaken groote ontevredenheid Voornamelijk maakt men zich ongerust over den bouw van barakken voor 17 000 soldaten het invoeren van ei i en post en stempelmerken en het instellen van een vredesgerocht bestaande uit Christenen en Mohammedanen onder voorzitterschap van een Engolschman dat namens Koningin Victoria recht zal spreken Ook Prins George moet door deze maatregelen die hü als inbreuken op ziJn rechten beschouwt zeer onaangenaam getroffen zijn V Lord Bercsford predikt oen gezamenlijk optreden van Engeland Duitschland Amerika en Japan in en teg enover China als zijnde de staten die de meeste belangen in het hineobche rü £ hebben Rusland wordt dus uit het verbond buitongoslotcn Doch het rijk van den Czaar draagt klaarblijkelijk zorg dat het niet door zulk een verbond verrast wordt Het zet zijn versterking van PortArthur althans met kracht voort Nacht en dag wordt er aan gewerkt meldt eon correspondent van de Standard Do oorlogs en aoohiana De hertog zww eensklaps fWelnn en nochtans vroeg Mathilda fHet kwam mg zoo duldelgk voor ik meende zoo klaar en duidelük te bagrgpen te lien Wat daa toob allemaal Neen ik erken het kan niet anders geweest zga dan zelfbedrog niets andere Spreek toob mgo vriend verberg niets laat mjj booren wat u bekommert riep da jonge vrouw dringend vol nieuwsgierigheid en ongednld yGoed ik ui u aNes zoggen zoo ga het verlangt wilt ge bet bepaald Ja beslist I vrïet z j dan soo antwoordde de hertog ik sal u dan zeggen wat ik heb meooen te sien Een oogenblik voor uw onpasselijkhold waart ge in oen der boeken van de SpiegeUaal is t niet waar Hija hamel wel raogelgk Gy stond met uw gelaat ekrerd oaardepièdestal met de Japansohe vaas Ik herinner me er iats van het kan weiMaar waar wilt ge been Hierheen Het scheen me toe dat eeo manspersoon achter de reusaehtige vaas verborgen de breeda bladeren die terzijde afhangen van elkander schoof en u aanstaarde en dat op datzelfde ongonblik dat ztjn blik de nwe ontmoet moet hebben gij overvolUn werd door w duizeling e verder dat ge OW b ik niet van die plaaU koodt afwenden ik heb dit gelo fd eo ik heb bet laten varen en thans gelcof ik weer dat dtt de eigenlijke oorzaak van het vreemde geval is want zie hoe ge verbleekt n oogen afwendt haven is nu omringd door een keten van batterijen terwijl de handelshaven uitgediept Wordt Het is niet onwaarschijnljk dat dele haven binnenkort toegankelijk zal zijn voor schepen mot een diepgang van twintig voet Verspreide Berichten Maandagmiddag heeft president Loew de stukken van het ondorzook aan den procu reurgenoraal Manau overhandigd Geen der rechters van de Strafkamer zal ontslag aanvragen Do rechters hestr jdün ten sterkste eonige vooringenomenheid te hebben betoond Strikte onpartijdigheid is steeds in acht genomen en zelfs waar geiyk bö t onderzoek van Esterhazy s brieven twijfel niet meer mogelijk was is het onderzoek desondanks verder voortgezet Het wetsontwerp tot vereoniging van do Kamers van het H v C voor do beslissing over den einduitslag van het onderzoek naar revisie is op voorstel van den zegelbewaardor ter onderzoek nunr de bureauz van don Senaat gezonden De vertegenwoordiger der Daily Telegraph te Cayenne hoeft een ondeihoud gebad met den president van het gerechtshof aldaar dio juist was teruggekeerd van een bezoek aan het Dnivelselland De president weigerde een volledige medodeeling te doon van hetgeen do gevangene verklaard had op de vragen van het Hol van Cassatie maar wel gaf hö de verzekering dat die verklaringen duidelijk waren en een nieuw licht op do zaak zullen werpen Dreyfus geniet oen goode gozondhoid Goed ingelichte personen te Cayenne verzekeren dat hij naar ï rankrijk zal terugkeeron doch dut zulks wordt geheim gehouden AUERIKJI Te New Vork heorscht reeds sedert oenige dagen oen echt Noordsche koude waaronder natuurlijk de armsten het meeste lijden En of dat lijden nog niet voldoende was heeft zich bij do koude een sneeuwstorm gevoegd die de voornaamste straten moeilijk begaanbaar maakte en de kleinere voor het publiek verkoer geheel en al sloot Zaterdag was het de koudste dag welken men zich kan herinneren Spoorwegen rivieren havens alles is één stuk ijs met het gevolg dat er gebrek begint te komen aan steenkool levens v middelen on brandstoffen Het gebrek aan deze laatste is zóó nijpend dat in openbare gebouwen oudo meubels zijn stuk geslagen om als vorwarmingauuddelen te dienen Da jonj e vrouw wankulda inderdaad op iln oaaseuse de maUe tint vnn haar gelaat nas i waarheid overgegaan in oen doodelljk wit ztlfs hare lippen badden alle kleur verloren Mynheer de Latour w ens kommervolle onzekerheid lader oogeoblik toenam en die tleh als tuS Bohen hemel en aarde voelde zweven beaobouwde haar met een blik vol van drift an smart Maar eensklaps sobeeo de jonge vroow ziob te herstellen Zg richtte ziob op Hara wangen worden purperkleurig lij begon te sidderen bare lippen trilden Zg rlobtte bare groote blauwe oogen fonkelepd van vorontwaardiging op haren gemaal eo vrofg met trillende sten op hoogoo toua eo mot oen hevigheid die baar ongewoon waa fis het bggeval heer hertog dat ga mg wantrouwt mij wantrouwt mg Ik u wantrouwen Mathilda antwoordde de hertog in verwarring gebracht door dete vraag op den man af die in dutdelgkheid niets te wonsohon overliet en waarop een bellist antwoord sleehte bevredigen kon Spreek maar vrijuit beer hertog eeg precieswat ge denkt wat ga gezien hebt waar ge getuigeva gt geweest en wat ge uit da alles opmaakt Draai f niet omheen op een wgta din u onwaardigis Spaar mi volstrekt met Krken dat ge mg verdenkt mij e hertogin de Latour uw wettige vrouw het bew tdadigde kind eener i rme vrouw opgevoed in uw wof pg door u met weldaden overladen d l kind thank ow vrouw misleidt u te hebt het gezien V