Goudsche Courant, donderdag 16 februari 1899

Bottoidni 4 48 6 68 16 7 16 7 S8 S 40 9 98 9 68 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 60 8 4t t 06 4 40 6 86 17 7 86 8 9 87 10 10 DtDlroiaeiiUMi OapelU 4 66 6 08 f X O ff ff 10 99 ff ff 1 64 ff 4 60 ff 97 ff ff 9 47 1 en e kl Bk Mieiw rkuli 6 04 11 ff ff ff 10 88 ƒ ff ff 8 01 ff 1 4 67 ff 8 84 ff ff 9 64 ff reisiger uo t lioh llootilrwlil 6 11 19 ff ff door ff ff 10 48 M ff ff 8 08 ff ff 6 04 ff 41 ff ff 10 01 ff ttor DdisD Toonien vu oud 6 17 96 88 7 46 8 11 9 9 47 10 18 11 11 84 19 08 19 47 9 14 o 4 06 4 94 6 10 6 66 47 7 46 8 90 in 07 lOa lMO bewiji i 0 0 G0DD4 DEN BilSfflffffnnL Qoud 7 80 8 80 9 17 9 8 9 67 10 14 11 16 11 18 18 18 18 68 8 14 8 48 4 49 4 66 6 86 6 64 8 16 7 84 7 68 8 89 8 64 10 10 89 u o J 48 8 49 ff ff ff ff ff 11 80 1 8 ff ff 6 7 ff ff ff ff 84 n 8 16 10 18 ff 7 68 8 61 ff ff ff 11 41 1 19 ff 6 18 ff ff ff f 10 81 Voorburg 8 07 9 08 ff ff V ff 11 66 ff 1 88 ff ff ff 6 88 ff ff ff ff 8 99 door ff 10 88 ff H n 8 19 9 08 9 48 l 6 10 88 10 44 11 48 11 18 48 1 ii 8 48 4 16 6 16 6 87 6 66 98 48 8 04 8 84 8 6 9 99 10 88 11 8 1 44 VMrtui 6 4 7 80 7 40 7 46 6 8S ff 8 84 J ff 8 89 g door U 4 10 11 11 87 11 86 18 98 1 88 8 41 8 40 4 4 88 6 80 8 18 7 80 7 66 8 88 10 98 6 68 ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff 4 89 ff 8 18 ff ff 9 84 ff fc 10 88 ff ff 1 66 ff 4 68 ff 80 ff 9 48 ff 7 rnUiM Mowbipille 17 10 48 ff ff ff ff ff 6 04 89 9 89 ff idi 8 88 7 41 8 08 8 64 9 0S ln i 10 84 11 87 18 06 18 M 8 1T 8 14 4 08 4 97 6 16 60 7 48 8 88 10 10 JSJl Uiri Cle SpoiirwogVfTbindIngen mot UOL UA Wlulerdleusl 18S8 99 Aau evaggeD 1 October TUd vaa Greenwich SOUDi ROTTIRDlIiiin nri S ll 8 48 8 67 9 14 9 86 6 61 6 18 7 81 10 I SO 7 60 O D D i i T S R D i 10 osd 9 8 14 9 8 10 7 18 10 I V n 7 M t lli H 17 Si Allul W 8 01 9 0610 86 19 48 1 6 00 87 8 40 10 0J 11 87 Amit 0 8 80 9 89 10 60 108 1 18 6 16 8 6610 8 11 41 8 80 8 89 8 84 7 61 8 14 9 07 10 19 10 61 19 00 18 10 18 68 8 10 8 17 4 88 6 86 8 68 ff ff n 6 48 7 8 8 08 ff ff 11 88 18J7 ff 8 08 7 88 7 04 8J8 8 86 9 89 10 61 11 46 18 88 l it 6 80 8 06 8 66 6 87 ff 7 10 8 84 ff 8 48 8 84 7 18 8 60 6 04 4 7 U Ulnokl 8 86 1 88 7 4S 8 81 8 49 9 00 9 80 10 16 10 S8 11 88 18 08 1 87 8 08 8 8 8 66 4 48 88 8 88 7 68 69 Wo rdn 8 49 68 8 08 9 18 10 88 11 66 li 84 8 47 4 18 88 7 18 9 19 Md 8 14 ff ff ff 10 48 ff ff ff ff 4 84 i aik 8 97 0 8 88 9 81 1 69 11 10 18 11 8 8 8 40 4 87 1 1 8 10 7 99 8 86 iMfcCS 7 1 6 8 18 9 06 11 16 8 58 V46 4 4S 80 7 4S 9 4An W 7 8 8 98 9J0 11 80 8 08 4 00 6 00 8 88 8 00 10 8 OowU 8 09 949 l I O 18 61 8 t 4 47 6 49 7 49 8 49 1 1 Ken menigte dronlien personen en zwerr lingeu lieett men van de traat opgepakt om te Vüorlcomen dat zg beviiezen ilepolitie agenten liadden het daardoor bjjzondcr droit Uorh de brandweermannen niet minder want overal werd bovenmatig gestookt en menige brand is ontstaan doordat men onliandig trachtte de pjjpeu der wal rieiding te ontdooien De superintendent diT armen verzekert dat te New York thans tien duizend personen schier stervende ztjn van geljrek en er zich zestig duizend bevinden dia zich allerlei ontberingen moeten getroosten De algemeene weldadigheid vindt dus een uitgestrekt terrein en het moet gezegd dat zjj zich daarop niet onbetuigd laat en dat di r ke KewYorkers hulp verleenen waar zji dat kunnen Doch niet aller nood kan gelenigd worden NOOBWKOKN Ook Nansen de groote Noordpoolrelziger is van meening dat de ballon welke in liberie is gevonden niet die van Andréie kan ztjn en du de gevonden lijken niet die van Andrée Strindberg en Kr nckel BINNENLAND De heer mr J K jraaf van Byland is toegetreden als lid van het plautseiyk comité te I s Uravenhage voor de Vredesmaniieettttie De ürma Herry en f o te Amsterdam houdt er een levende reclame op na In do winkelkast in de Kalverstrant z jn sedert eenigen t jd artikelen tentoongesteld voor kamcrgymnastiek en nu kan het pul liek daar zells een henschen athleet bewonderen die met de verschillende toestellen allerlei krachttoeren verricht De zakkenrollers vooral stellen deze reclame die tal van kflkers trekt op piijs H Ct Te Oorinchem zijn gisteren voor de exportslachtersen te Nienwerkcrk a d I Iscl te Osch 87 varkens geleverd te Leerdam voor Nieuwerkerk alleen 96 tuks tegen 16 cents per pond De minister van koloniPn de heer remer heeft gisteren aan zij departement de werkzaamheden hervat Oemengde Berichten tlit Hallweg meldt men aan de N E Ct Op uur afstand van de plaats vanden diefstal n l onder de gem Sloten z n gistermorgen een 4 K M van den weg halverwege m een sloot de ijzeren kisten teruggevonden I ze waren opengebroken en de certiScaten on boekon verdwenen Men schrvjlt van llrk Olsohoon geen wintervorst het vi fschcrsbedrijl geheel deed stilstaan zjjn de laatste weken voor de talrijke Noordzeevisarhers bedroevend geweest Door het aanhoudend stormachtige weder konden ze hun bedril slechts zeer onvoldoende uitoolenen En bovendien was de vangst in den regel gering Met schrale meermalen zonder verdiensten kwamen de vaartuigen alhier de haven binnen Ooidt 7 86 8 10 8 86 UsoidrwAt door 7 88 8 48 Hlniwtrlwk f 7 89 8 41 O p 115 7 4 8 6 Bo tml m 80 T 66 8 88 9 r6 iffowto l d w Wond ItMakl Vele bniteu visachors houden zich nu bezig met hot kuilen op haring en spiering wat echter nog weinig oplevert Het visschen met de staande of roepnetten lieett ook een aanvang genomen Tengevolge van de be vredigende nitkonntea io het voorjaar van 1898 is het aantal zetters of rcepcrs aannierkeljjk gestegen Jnder oheiden oude vaartuigjes werden van elders aangekocht en netten aangeschaft troor Sis Zniderieevis schorg De metselaar O te Apeldoorn was toegetreden tot de Mormoonsche leer De gebniikeljjke onderdompeling had onlangs plaats y i vr koud weder in het kanaal aldaar Kort daarna werd de man ongesteld en is nn overleden zoodat bet nieuwe lid zijne toetreding niet lang heeft overieeld D Men schrijft M R t Het station Rpzendaal wordt als geklokkeerd door politie Alle van het buitenland komende treinen worden zeer streng opgenomen De reden ia dat gedurende de carnavalsfeesten een Belgische bankier er van door is gegaan zonder orde op z jn zaken te stellen en met medeneming naar men zegt van ö i millioen francs Het carnaval te s Hertogenbonii i ergisteren gevierd met een optocht door de Oeteldonksche C lnb georganiseerd De volgende proklemoatle werd vooraf verspreid Ikke Peer van Muggenhenvel Bnrgervaojer van Oeteldonk Aangezien dè er vaan weges den Raod vaan Kif mit de Vaastelaovond groote Astelijkheden zuilen gegeven worren verznnk ullie vrindelek om zoolaank den optocht deur Oeteldonk trekt gelèk op do stunpkes te blève en het karapoor vr te honwe en nie mit den optoch mee te leupe Ik verwaecht daan ok dè gullie oe mit die doagen netjes zult honwe i n dè ge aas unnen mienarh zult meewerken det alles ordeljjk en kraonig utlopt daan zak et ok nie onder me laote Ik mag dan leije dè ge nie te veul snèvel jenever zult drinken waant dè zèk oc dè ge aanders laast zult krège mit miemie veldwaachter I aast nou op dèk gin klachten aof oe hear Ik wensch ullie dan gelèk innen plozierigen Vaastelaovondi Verameseerd oe goed Omtrent het verdere verloop van het feest schröft de correspondent van het Hblad het volgende Het weer hield zich gelukkig vry goed en toen de hurgervoajcr in t Casino verscheen brak zelfs de zon door Door den president van t Casino den heer Tllman werd de eexewgn aangeboden en daarmee de burgervaojer verwelkomd Prins CarMval is tot z n spijt dit jaar niet laeogekomcn maar de heer Tilman verheugde zfcb in de wedergeboorte der Oeteldonksche Club die in drie weken tvjds t gerei weer op orde kreeg Met de woorden Oeteldonk gaat nooit verloren dat door het talrvjke publiek meegezongen werd besloot hij z nc toespraak De burgervottjor gal in zjjn antwoord een overzicht van liet geheele jaar hot planOoolen de dronkenschap met Nieuwjaar de Toynbee vereeniging de paardentram de eigen aangifte in den hoofdelijken omslag van alles kwam ter sprake in het aardige boeron dialect dat echter voor vreemdelingen vrij onverstaanbaar soms ia 9 64 10 11 11 11 11 81 18 18 18 68 11 98 r 11 88 1 11 49 t 1 14 11 61 18 89 1 98 10 18 10 811 11 88 8 87 8 46 8 08 Op straat was het publiek geheel in de carnavalastemming gekomen een zorgelooze pret waarvoor dikwijls tpen lang gespaard is of van allerlei naar de bank van leening gebracht Er zijn veel vreemdelingen inde stad die vannacht door extra tram voor een gedeelte weer naar hunne dorpen terug zullen gevoerd worden In alle hoofdstraten was het vol maar nergens zib als bS de Bodega van den heer Gonlmy waar de meeste deelnemers aan den optocht verschijnen en waar in de zalen en gangen geen plaattje onbezet blijft De muziek van het stedelijk muziekcorpsop de markt laat zich lustig hoeren doartusschen en daarna klonken o wonderlijkcontrast de zware ernstige ionen van deSt Jansklokken die schenen uit te galmen fldelheid der ydelheden alles jdelheid zij riepen de geloovigen tot vrome gebedenen gepeinzen Des avonds was het leest in alle cafe s overal muziek in de eerste plaats in t Casino waarin wat de groote zaal betre t door de toepasselijke decoraties den gasten veel verrassingen wachtten De twaalf telegraafambtenaren die in de bewaarplaats te öravenhage een deel der telegrafische correspondentie betrekking hebbende op de zaak Haas van Hall hebben op te sporen moeten daartoe ruim een millioen stukken onderzoeken Aan het departement worden al de origincelen der telegrammen gedurende zes maanden bewaard Op het vinden van de gezochte stukken is een premie gesteld Heeds langer dan acht dagen zjjn zj a an het werk 01 er al iets gevonden is is niet bekend daar de ambtenaren onder hun ambtseed staan Terwijl de landbouwer A Ouwens te LageZwalnwc bezig was ziJn paarden te voederen kreeg hü van een der dieren een trap tegen het hoold waardoor hij cenige oogenblikken later overleed In de E K kerk aan de Westzeedjk te Rotterdam ontstond Zondag ochtend een kleine paniek doordat eenige steenen van een Pijler op het klankbord vielen Een belangr ke geUdielstal moet onlangs te Tegal gepleegd ip schrp het Soer Hbld Uit een kas van den regent aldaar die gedeponeerd was in een der kantoorlokalen van de kaboepaten moet f 10 5tK ontvreemd ziJn Het kassaido bedroeg f 12 000 waarvan eerstgenoemd bedrag aan bankbiljetten en het Qverige aan zilver geld De bankbriefjes nu zijn gestolen en de diel heeft zich ook weten meester te maken van het lijstje der nummers van die biljetten natuurlek om nasporingen te beletten Ook vrouwen achgnen aiw oplichting van ftetsen te doen Maandag kwam een dame by een verhuurder aan de LiJnbaansgracUt te Amsterdam een rflwiel huren dat de kruier welke daar in de buurt woont na een paar uren aan haar adres kon temghalen Wel bleek toen dat het adres juist was maar geen dame daar een rijwiel had gehuurd Bjj later onderzoek bleek dat het wiel in een bank van leening was verpand N V N Men meldt uit Wolvega In den afgeloopen nacht heeft ten kantore van notaris van Giffen alhier een brntale inbraak met diefstal plaats gehad Men heelt zich tot do slaapkamer van den heer v G begeven daar de broek van den stoel naast zgn ledikant genomen waarin de sleutel der brandkast zat en daarmede in het kantoor de brandkast geopend Ruim 1 400 aan papier en zilvergeld wordt daaruit vermist terwijl do andere daarin aanwezige waarden onaangeroerd zgn gelaten Men heeft de denr dor gang naar boven waar alle huisgenooten sliepen afgcaloten zoodat deze des morgens langs een ladder naar beneden moesten De dieven hadden zich vermoedelijk laten inaluiten 4 68 4 69 6 88 6 6 H t 6 18 r 6 19 6 98 6 10 6 40 8 88 10 17 10 84 10 41 11 18 8 48 S69 9 07 10 08 9 88 ff 9 8 ff 9 49 18 84 10 84 10 64 11 10 Omdat op een ongebruikt ledikant iemand heelt gelegen die zandsporen heelt achter gelaten is het vermoeden niet ongegrond dat men hier met iemand te doen heeft die met de inrichting van het huis bekend is en ook tegenover den hond geen onbekende is daar deze tegen zijne gewoonte buiten zjjnde geen leven heeft gemaakt Men heeft zjjn weg waarschijnlijk over het achter het huis gelegen land genomen daar een mestplank verdwenen was en over een bloot aldaar teruggevonden is Men behoefde dan niet direct op den openbaren weg uit te komen ATJien Gisteren deelden wy het telegram mede dat de regeering ontving over de gevechten ter Westkust van Sumatra tegen de beuden van Toekoe Oemar Van onzen correspondent te Batavia ontvingen wy over dezelfde zaak een telegram waaruit bljkt dat de gewonde luitenant J J Verbrngh het commando had over eene hinderlaag tegen een transport van Oemar naar Oendjoeng Kala Er werd hevig gevochten tegen den vyand die de onzen in getalsterkte verre overtrof N K Ct Rechtzaken Door de Arrondissements Eechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen A K 23 jaar en J J 46 jaar kooplieden te Bergschenhoek wegens mishandeling van een ambtenaar reap tot 2 maanden en B weken gevangenisstraf Drie getuigen werden gister nog gehoord in de zaak tegen L A 36 jaar jager te Niouwerkerk a d IJsel die den 2C Nov aldaar zes tamme eenden zou geschoten hebben welke toebehoorden aan E i Beyen Bekl hoewel jager zgnde zeide niet geweten te hebben dat het tamme eenden waren doch de getuigen wisten een aantal kenteekenen op te geven waaraan te zien was dat het geen wilde eenden waren Toen de veldwachters bfl hem gekomen waren en hem hadden gevraagd of hy H eenden had geschoten had bekl neen geantwoord Dit had hy gedaan zeide hg aan den president omdat hy geen 8 maar 10 eenden geschoten had Een man van de letter Ook bleek dat hfl niet op het terrein van de ateenplaats komen mocht terwyi hy had voorgegeven dat dit wel mocht Eiach 7 dagen gevangenisstraf De 4 2 jarige schnitenvoerder 8 de B van Amsterdam moest in Nov 98 eenpartijvan 70 000 kilo steenkolen toebehooronde aan 1 H Spiering naar Waddingsveen vervoeren Daar scheen hy nogal gul geweest te zyn met zyn zwarte lading althans volgens de dagvaarding zou hy met zfln knecht G 8 20 jaar sjouwerman voor een fooitje in den nacht van O op 7Nov een aanzieniykeparty aan J Schaap en J v d Willik hebben weggegeven wat beiden evenwel ontkenden Schaap en Willik zouden volgens hun verklaring den schnitenvoerder ieder een ryksdaalder gegeven hebben doch toen zy met de roeiboot wegvoeren waarin ze de ateenkolen hadden overgebracht 8 4 10 zakken waren ze door een veldwachter aangeroepen en hadden beiden het bootje in den steek gelaten Het scheen dat de knecht geholpen had by het weghalen der kolen althana had hy de luiken geopend doch de aehipper wist er natnuriyk van omdat er reeds over het geld gesproken was Eisch wegens verduistering resp i maanden en 1 maaud gevangenisstraf 10 88 IJ 18 7 66 8 89 8 6 10 04 8 08 D 10 11 8 09 10 18 8 18 door 10 86 8 96 8 60 10 10 4 10 64 U 80 Ten slotte stond terecht C M 42 jaar herbergier en jager te Jaarsvcld die den 1 Jan van dit jaar den onbezoldigd ryksveldwachter J M Elenbaas zou hebben toegevoegd De bekeuring van myn broer Gerrit van het vorige jaar zit nog in myn maag waarvoor je in Hotterdam een valschen eed hebt afgelegd Bekl zeide dat dit de waarheid was Zyn bioer was voor een jachtovertreding gestraft zeide hy welke hy bedreven had l5e president bracht bekl onder het oog dat al was dat het geval nog niet kon gezegd worden dat Elenbaas zich aan meineed had schuldig gemaakt Bovendien werd bekl s bewering door dezen ambtenaar pertinent ontkend Eisch 14 dagen gevangenisstraf Uitspraken over 8 dagen Posterijeo m Telegraphle Benoemd 1 Maart Tot klerk ter Directie der Rykspostspaarbank A A J Hidderhof 0 de Hoog J E B J Hoog mej D Hooybergh mej X A A van Ooy mej S F M Taverne mej A E Z Schoenmaker L A P Poll en mej T Tuyn 1 April Tot brievengaarder te Poortugaal L van der Schee Bevorderd 1 Febr Tot klerk der posteryen en telegraphle 1ste klasse mej C A de Broekert te Eottcrdam telegraalkantoor L 1 N Bruinier te Weesp en C J 1 Venema te Ede allen thans klerk der posteryen en telegraphic 2de klasse Verplaatst 16 Febr De brievengaarder G C Bora van Ond de naar Kypwetering 1 Maart De commies der t elegraphie 2de klasse J J Hetterschy van Kotterdam bflposten telegraatkjintoor Kruiskade naar a Gravenhage postkantoor de commiezen der telegraphic 3de klasse B van Krimpen van Eotterdam naar sGravenhage M T van Leer van Rotterdam telegraalkantoor naar sHertogen bosch postkantoor C Horsman Tr vanRotterdam naar Tilburg H Lybaart vanhet hoofdtelegraafkantoor naar het byposten telegraalkantoor Kruiskade te Rotterdam en W B H Meiners tydciyk teZwolle naar Amsterdam de commies der telegraphic 4de klasse G W Eóhner thans tydeiyk te Amsterdam naar Zwolle de telegraftst A M Lambregtse van Rotterdam naar s Hertogenbosch de klerken der posteryen en telegraphle 1ste klasse J Meyer van Rotterdam telegraalkantoor naar a Gravenhage postkantoor P van der Meulen van Amsterdam byposten telegraafkantoor Amsteldyk naar Rozendaal telegraafkantoor de klerken der posteryen en telegraphle 2do klasse P G Dnker van Amsterdam telegraafkantoor naar Arnhem telegraafkantoor L M Hartz en J W H M Meyer van Amsterdam telegraafkantoor naar Nymegen telegraafkantoor J Siemelink en mej B H de Boer van Arasterdam telegraalkantoor naar Groningen telegraalkantoor S Donmu en 0 Molenaar van Amsterdam telegraafkantoor naar Leeuwarden telegraafkantoor H J Crols van Amsterdam telegraafkantoor naar Breda telegraalkantoor G van der Torren D van Arkel en S M Hogerzeil van Amsterdam telegraalkantoor naar utrecht telegraalkantoor J A H Mattonsch van Amaterdam bSpost en telegraalkantoor Amstelstraat naar Venloo telegraafkantoor W J Oly van Amsterdam telegraafkantoor naar Venloo telegraafkantoor mej O C des Bouvrie van Amsterdam telegraalkantoor naar Maastricht telegraalkantoor 1 W Sineenk van Amaterdam telegraalkantoor naar Zutphen telegraalkantoor H D Winter van Amaterdam telograalkraitoor naar Zwolle postkantoor mej A van Diermen en J Zwart van Amaterdam telegraafkantoor naar Zwolle telegraafkantoor J de Vries van Amsterdam telegraafkantoor naar Haarlem telegraafkantoor mej C A de Broekert van Eotterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage telegraafkantoor B L Vermeulen van Eotterdam telegraafkantoor naar Tilburg postkantoor D Wyers van Amsterdam telegraalkantoor naar de Bilt J W Smeenk van Amsterdam telegraalkantoor naar Kampen in plaats van naar Zutphen telegraafkantoor de adsistent B de Groot van Amsterdam telegraafkantoor naar Arnhem telegraafkantoor 1 April De commiea eer posterijen Iste klasse E Houwink van het bureel van den Inspecteur der posterjen te Breda naar dat van den Inspecteur der posteryen en telegraphic te Middelburg de commiezen der posteryen 2de klasse C Schreuder van het bureel van den Inspecteur der posterflen en telegraphle te Zwolle naar dat van den Inspecteur der postergen en telegraphic te Venloo en J e Singels van het bureel van den Inspecteur der posterjen te Breda naar dat van den Inspecteur der posteryen en telegraphle te s Hertogenbosch de commies der postenjen 3de klasse H 1 L Gout van het bureel van den Inspecteur der posteryen en telegraphic te Amsterdam naar dat van den Inspecteur der postei yen en telegraphic te Zwolle de commies der posteryen en telegraphic 4de klasse A P F Dnynslee van Arnhem jwstkantoor tydeiyk naar het bureel van den luspectenr der posteryen en telegraphic te Venloo de opzichter der telegraphic 1ste klasse P J H de Jager van Leeuwarden naar Utrecht de opzichters der telegraphic 2de klosse A Hoeneveld van Venloo naar Leeuwardenen 1 G e Degen ven Groningen naarVenloo de adsistenten 1 Hozeloop en W A Lanrense jr van het bureel van den Inspecteur der posteryen te Breda respectieveiyk naar de bureelen van de Inspecteurs der posteryen en telegraphle te s Hertogenbosch en te Middelburg de telegraSst P van den Tol van Rotterdam tydeiyk naar het bureel van den Inspecteur der posteryen en telegraphic te s Hertogenbosch Werkzaam gesteld 16 Febr De directeur van het post en telegraafkantoor te Geldcrmalsen D 1 van Dieren aan het Hoofdbestnur 1 April De commies der teiegraphie 2de klasse J Vergeuwe van het bureel van den Inspecteur der teiegraphie te Arnhem tydeiyk ten bureele van den Inspecteur der posteryen en teiegraphie te Arnhem de commies der posteryen 2de klasse F B A van der Voort Maarschalk van hetbureel van den Inspecteur der posteryente Arnhem ten bureele van don Inspecteurder posteryen en telegraphic te Arnhem de adsistent J Bakker van het bureel vanden Inspecteur der posteryen te Arnhemten bureele van den Inspecteur derpoateryen en teiegraphie te Arnhem Ontheven van het beheer 1 Groote Markt te Arnhem de commies der teiegraphie late klasse F K C Kahle met werkzaamstelling ten bnreele Van den luspectenr der posteryen en teiegraphie te Arnhem Eervol ontslagen 1 April De opzichter der teiegraphie late klasse W J van Gnlik te Utrecht de brieven gaarder 1 Nieuwenhuizen te de brievengaarder T van der Schee te Poortngaal 15 Mei de brievengaarder G J Suudo te Willemsdorp 1 Juni de klerk der pgsteryen en teiegraphie 2de klasse mej G H A Clausen te Arnhem telegraafkantoor Vacante directie Telegraafkantoor s Hertogenbosch jaarwedde f 26 K borgtocht 1 1019 reëel Sollicitaties in te zenden vó6r 1 Maart a a STADSNIEUWS GOUDA 15 Februari 1899 Gisteren namiddag omstreeks 5 uur is alhier aangespoeld het lyk van een man van i 45 4 50 jaren grazend haar en dito knevel middelmatig lang en gezet gekleed met fantasie pak molière schoenen Jilger hemd en kousen geen onderbroek had een effen gouden ring aan de pink van de linkerhand met de initialen J H B op de linkeronderarm getatonëerd J B Op het lyk werd gevonden een yzer remontoir horloge met koperen ketting op do wyzerplaat zyn met roode inkt binnen den cirkel van de Romemsche cyfers aangebracht de letters L R en de cyfers 1 20 21 22 23 24 13 14 16 Verder een paar bruine glacé handschoenen een bruin lederen aigar oker een houten sigarenpypje en een doosje lucifer waarop W C Boele Sr sigaronfabrikant Men vermoedt dat het lyk in den IJsel is gedreven van de zyde van Eotterdam het kan niet lang te water hebben gelegen De Commissaris van politie te Gouda verzoekt beleefd inlichtingen omtrent de herkomst de kleederen biyven voor mogeiyke herkenning bewaard De detacheering van den le luit J Jungeling van het 4e reg vest art by de constructie werkplaatien is met ingang van 1 Jnli a s met 1 jaar verlengd zynde hem vergund een cursus in werktuigbouwkunde aan rfe Polytechnische school te Delft te volgjih Heden middag omstreeks 12 S uur is aan de Reenwyksche brug brand uitgebroken in de kruidenierswinkel van Schouten Binnen enkele oogenblikken stond het gebouw in lichte laaie vlam zoodat het geheel is uitgebrand OuBEMMiK A D IJsïL Hartelijk was de welkomstgroet waarmee dé burgemeester de eerste raadsvergadering opende Met eene herinnering aan het vele goede dat land gewest en gemeente in t afgeloopen jaar ontvingen o a in de troonsbestyging onzer geliefde Koningin Wilhelmina sprak hy de beste wenschen uit voor t welzyn der burgery en hare vertegenwoordiging in dit jaar Na voorlezing en goedkeuring der notulen en mededeeling der ingekomen stukken w o de goedkeuring van de drie raadsbesluiten betreffende de verlegging van het veer werden de volgende besluiten genomen lo tot verbetering van het lokaal bestemd tot verbiyf van arrestanten en passanten te doen yvergaan 2o tot nitkeering van de toegezegde subsidie van 1 2 X aan het Polderbestunr van de Nesse voor het onderhoud van den Lugeweg iu 1898 waarvan de totaal kosten bedragen hebben f 286 81 3o tot wyziging en nieuwe vaststelling der verordening op hot venten in overeenstemming met het pas door den Hoogen Raad gewezen arrest betreffende gelijke verordening elder 4o tot het zenden van een adres van adhaesie aan het door het gemeentebestuur van Haastrecht aan de Koningin ingediende verzoek om niet ongewyzigd goed te keuren de nieuwe Goudsche verordening op de heffing van bruggelden voor het gebruik van de Haastrechtsche brug op grond dat de niet gerechtvaardigde vryatellmg van de ingezetenen van Gouda in de nieuwe verordening wordt bestendigd Ook hier vond men er eene tegenstrgdigheid tn dat de welvaart brengende bezoekers van buiten die hun producten ter markt brengende tegelgk hun inkoopen deden belast werden bovendien terwyi de ingezetenen van Gouda die zooveel aan do omliggende gemeenten danken vrystelling genieten Ook werd opgemerkt dat de hcele verordening wellicht van de baan zou raken indien ook de Goudsche bnrgers aan de lasten dani van onderworpen werden Ecu ontwerp adrea uan de Koningin werd goedgekeurd 5o tot wijziging der gom begrooting voor 1898 Hierna werd overgegaan tot de behandeling on vaststelling van de kohieren der plaatseiyke belasting voor 1899 het kohier van den hooldel omslag bedraagt f 8605 dat van de belasting op de honden f 271 Naafdoening dezer agenda werd eene klacht geuit over de gladheid der Kalverstraat tjdens de laatste vorst en t gevaar hieraan voor voertuigen verbonden vooral als deze s nachts die straat moesten passecren Wel word gevoeld voor het genot dat de jeugd heelt van die gladheid door het bekende sleedje ryden maar de eischen van het publiek verkeer staan hooger en vorderen bS gladheid meer atdoende voorziening door de straat breeder te doen bezanden De vergadeiing ging hierna uiteen Hekendorp Maandagavond koerden te ongeveer halftien twee meisjes van Hen 13 jaar van Ondewater waar zy eenige boodschappen gedaan hadden naar hun huis iu Hekendorp terng Even buiten de kom der gemeente Ondewater worden zy achtervolgd door ongeveer acht opgeschotefl jongens di hen reeds in het stadje lastig gevallen hadden De jongens wierpen het jongste meisje tegeu den grond en trapten haar gelukkig zonder eenig letsel te veroorzaken het oudste meisje kreeg een slag met een stok in den nek Een en ander gebeurde onder vervaariyk zingen ten einde het hnlpgeschrei te overstemmen Laatste Itericiiteiu Op het Micbihan meer is hot ys over een aanzieniyke lengte losgeraakt waardoor 16 personen die aan het schaat enryden waren in het water vielen Tien personen werden gered de overige verdronken Een lawine heeft in het Carroke dal olorado 17 huizen door Italianen bewoond bedolven Zes lyken zyn reeds gevonden II VERSCHEIDENHEID Vyi en zeventig duizend gulden heelt mevrouw Astor de vrouw van een der rykste Amerikanen onlangs betaald voor een eetservies van 212 stuks Het werd gemaakt in de Koninkiyke poraeleinlabriek te Dresden Een bord werd aan mevrouw Astor op zicht gestuurd toen zy verleden voorjaar te Pargs vertoefde zy was er z66 mee ingenomen dat zy het servies onmiddeliyk bestelde Er zgn vier dozyn elk van vier soorten borden beneven achalen van verschillende grootte en een dozjn schoteltjes Het porselem is roomwit de rand helder rood met gouden banden het dessin is zeer eenvoudig en smaakvol het porselein zelf uiterst teer elk stuk wordt afzonderlgk opgeborgen om breken te voorkomen Een afzonderiyke dienstbode is door mevr Astor aangesteld om op het kostbare servies te passen en de geheele zorg ervoor op zich te nemen HEEREN en ÜAME8 PARAPLUIES bij A van OS A Md Tailleur Kioiwag B 73 730 GOUDA Telepk m Xo 31 Beurs van Amsterdam Slotkra 8 V 97 14 FEBRUAÏl NTiunusD Uart NmI W S 9 dito dito ililo 3 dito dito dito S HoNDil ü ol Qouill 1881 88 8 ITALII losohr vmg 1889 81 6 Oo Ti8 Olil m papier 1888 8 lilo ia cilver Xi i 6 PomTüoil Obl mot ootipoti 8 dito Imkn 8 UutUHD Obl Bianoul 1894 4 dito OocoM 1880 4 duo bij Balbs 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 d lo io gouil teen 1888 O dito dito dito 18S4 6 BriH Perpel lobuU 1881 4 Vrkrs 8 l 97 98 100 867 8S7 83 881 8 ♦ 97 97V 97 41 103 ii TintKJU Qepr Coin leen 1880 4 7 4 0 K e iinK luris D 1 98 Geo leening une G I 88 V KuiDAr Kep obt 189 101 Huioo Ubl Buit 8ob 1880 Vldnuiu Obl 4onbop 1881 88 A TiBn ui Obligitien 1896 3 100 KonilD tM 9te l leen 1894 8 lOO NlD N kit lljnde K Mnd Arend b T b Mu Cenienatea 663 DeliMtatuhappij dito 476 Km Hypotbcekb piiDdl 4 103 OuUMi depVorilw1rtób8 60 Or Hypolb ekb p nilbp 8 101 V Nederl udvhe b HJt asod 193 Hed lAmleliDKiituh dito I4fiV 6t 68 N W 6 Pm Hyp li pwidbr 8 06 Bott Hy ollieokb panill r 100 Utr Hypotbeekb dito 8 98 OoniNK Ont Hoog baokraod 188 HUBL Kyiiotheokbaiik psodb 4 AmsllIA £ i Ut hypoth pan b 6 8 Biai Ia 1 Pr Lii n tori 80 Nio Holl U Spourv Ulj aind lie 111 tnt Sipl T 81 Sp aand UI Ned Ii d Spoorwegn aud 8U6V Nad Zuid Air 8pm aand 8 808 dito dito dito 1891 dito 6 100 lTiU Spoor l 1887 89 A Kolil S 66 Zuid ll l Sp mlj A H eb 3 671 PoL N Waraohnu Weoneo aaud 4 168 It1 lL Qr Ruil 8pw Hlj obl 4 i 9 BaltiBcba dito aand Faatowa dito aud Iwang Dombr dito Jljd 6 108 Kunk Cli Auw 8p kap opl 4 109 dito dito oblig 4 Vi AXIUIA Oud Pao 8p H j o il 96 Ch C k North W pr 0 r aand dito dito Wm 81 Heter obl 7 1 118 Denrer It £ lo Qr Spm eert v a 14 Itlinoi Csotral obl in oud 4 109 Louiar tNa hTilliCerl v aand 6 V Heii o N 8p H lebyp o I 108 pre aand 11 ll 18 118 Ifias KinFaiy 4püt prei N Tork Out o it Well aand dito Püiin Ohio oblig 6 Oregon Galif lebyp iugond 6 8t Paul Hinn kHanit ob 7 Un Pao Hoof Ign obtg dito dito Li o Col la byp O 6 M 176 08 106 10 99 n 11 u Oamaua Cau South Cliert T aan l Vm C Ralln kNa loh d r o Amiterd Omiiibo My aand Eotterd Tramwe Ma tfl iiand Niu Stad Amtterdam aand 8 Ptad Bo ter lnm aand 8 BlI iIB Stad Antnerpen 1887 8 Stad BruBiel 1888 HoNS Tbeiu Rfgullr Q club 4 OoaTKNB Staatalrenig 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 SriJiJS Stad Madrid 1 U88 NlD Ver B z Arb Spoel eert GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTKRMANTELS Costumes Blouse PeigTioirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke party WITTE GOEDEREN tot spotpryzen D ISAMIStOiU ADVERTENTIEN 1 V Heden overleed myn w arde 1 1 Vriend de Heer 1 1 W J A UELSES 1 1 in den ouderdom van byna 84 ja en f 1 D HOOGENBOü Tz 1 1 ttoiiiiA 15 Februari 99