Goudsche Courant, donderdag 16 februari 1899

No 7816 Vrijdag 17 Februari 1890 37ste Jaargang Vraagt v lVIJIilCAAR E i fi CRÈPEES RUIF én 1 ËKKAM1IIEI DAMES mimm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeletMi N at DVEBTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen tedere regel meer 10 Centen Uroote ett wordfA bacak end naar plnataniuate Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd TelcfMi H at De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a e 1 g k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prige per drie maanden ie 1J26 franco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Heden Ontvangen EEN N UWE ZKNIJIKO Ëao de Vichy CELESTIJSE Aanlievclond SL0TEN4KKR A Go HOLLANDSCHE AMSTEHUAM PrgniotMriiiK Obina Congo Stof thee 4S en 50 o Qrot 60 55 hekkete 60 Soaobon 76 Oeurige 90 Congo 100 OntbUt Thee 66 Namiddag Thee 76 AIImh Ttrkrygbur bg P H J vanWankum OoêtKaven B14 A SLEGT iMTMUueh ÉU tut bet Inann nu Zuiver Zeeuvsoli Tarwebrood t cent de K O NIEUWE HAVEN 28 Wgf Uekrootid op dn InterDitiouile Ten oout lling TW Bikkery Hulderg au KookkDDit ta t 3Tmenlia i met eau diploma Verguld Zilraren Medaille TANDARTS E CASSITO öouda Turfmarkt aPBBEKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG n ZATERDAG ran tot uur WOENSDAG an VRIJDAG nu ttotf ur ZONDAGS Diat Slijm en Maagpillen Sehrtucl4r $ Fillm zBn Maanvemtwki nd saihtLaxeerend bijïondcr goud tcgiin NUfin en bevordpren do Spasvertofriiig ItVi eeM per düo VerkrÖRbuar to Ootoa alloeii bjj de firma WOI FK Co Havisii 198 MiTi Wttclitti zii h V ior naniank ieli I Elk doonjo i gewikkeld in uen biljet met de iiaamteckenlng van den vervaardiger J 1 SCHllEUDEU Apetbckir fEMSCHE STOOMVEEVpU ohewischi WutctieriJ VA H Ot ËNHeiMEIt 10 KruUkade Botterdatn Mbiantaurd dour U dan Koning dar Balgan Baofddeptt voor OOUDA da Haar A ykü OH Az Spaoialitait Toor het toornen en terra van Ua Baeranen Damaagardernbau alaook alle EindergDederen Bpaoiale inrioliting voor het atoom o vui Inehamantelii voeren bont enx Oordgnen tatalkleeden eni worden naar da ianwata en laatate ihéthoda everfd Alle goederen betag geetoomd of geverfd wgnlen onachadeln voor do gemndceid volgen etaal bewerkt VAN Rl OMM SttlM S In T uro tt üiler nüeii Ji BESTE 1 n volK jiiien ÜNSCH AÜtL JK At i iU O RN HUUANt Freitag 17 SonnabendlS FEBRi AKI Zaal mi m VERMAAK Abends T Uhr iwei gru se popnlare Experimental A ben de G DAHNB I Blektrieehe Wellen und Strahlen etektt Kraft Bleclr BaumUiegraphie ohne Drath II Spektral Analy e Krumme Llchtutrahlen Beide k üit HchIÜer l Mtn Abend 1 S0 Schuier Q 7S Karten in T f SWABTSENBUBO ond am Eingange IJnterzeichncr crbalten Karten zngestellt TROPO WOLFF dl Co WESTHAVEN 198 EERSTE NBDSRLAliDSCHE BIJWIELFABHIEL Directeur H BURGERS DEVENTER H H Handelaren enEeparateorsl Aangeztfin wü ons tbaDs ook speciiuil gsaa toeleggen op bet verrurdigen van FITTING raor den baadel Framea Wielen Banden Zadele ena ena loowol voor Bgwielen met ale iion l r ketting raden wn U ten leerate aan onte uttergt lage prgien te vragen Teven maken wg U er opmerkzaam op dat de prgzen outer Rgwielen voor WW belangrijk verlaagd ign loodat wg êcherjt eoneurreeren Waartiiet verlegenuioordlgd worden UVBUIOE AOBJiTES gevraagd in t byzonder voor den verkoop onzer Aoatènea dia iedere aoliad handelaar kan bekomen Vraagt onze Prijzen NIcBW noretreftCB rof Dr l iobors woibtikeiid ntVW XftACBT IUZIft AUmb echt met Kkbriakjmerk tot voartdnraode radicale en cekere genezing van alle zalfa de meest hardnekkige MenuéfMlekten vooral ontstaan door afdwalingen op iengdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Blwk euoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte apgavertoring Onvermogen Impotens Polintione anz Uitvoerige proapaotnaaen Priji per llesoh H 1 i dubbele llesoh fl 61 r C nlr l Dep t Matlh t d Vegte Zaltboaimel Dapdto M OMban fc Oo Amsterdam y Happel s Gni edhaga l Halmasuis ds JoogJ Cu Bottaidaa yrolIF 8i Co aouda an bil alle dmglilan Een ware Schal voor da ongelnkki alaoktoAr dar iSeHbevlokking Onanie en gehe me oitapattingen ia nat beroemde wark Z Dr Rptau ELFBEWABi HollandMha uitgave met 27 afb Prgs 2 golden Ieder die aan de verachrikkalgke gevolgen van deze onden Igdt moet het lazen de oprechte leenng die het ge redt jaarlgkn doitend van een aakenn dood Te verkrggen bg hatVerlags tdagaain te Lei ig Neamaikt 34 franco tegeB inzending van hot bedrag ik m poslsegels n iii nlken boekhandel u Holland iieuw tllEDW NIEUW gem hikt vook Naclitliclitéii Kofflo en TheeHcliten Welke 4 uur branden k 2 i en 6 uur brandende k 8 cent per stuk £ n g Agent roor Gouda en Omatreken IZAAK CATS Papiermolen QOCDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen behoeft hiervoor geen OUe goan Olaaqje 1 Alleen een lucifer aaniteken ii noodlg Qeheel londer gevaar voor brand aU ook londer reuk Indien gij niet wilt hoesten gpbrnikt de allerweg bekroonde an wereldberoemde Superior Druiven Borstliomg Extract mkM uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van N ¥ AN CHAIii Ce Uen Haaj Utilefertncim H SOHAIK 80HAIK 8CHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN TAN VAN CO S Melianthe hst besU triddsl dar araield ft 00 S Melianthe geneest Ciskboest Co s Melianthe i eaoost soowel oad sis joDft ft Co 8 Melianthe loaft m Reen huiBgeüin oDlbra ea ft CO s Melianthe stast THortdurend ondsr Srheikuuilig tMziokt ft Oo b Melianthe belpt oahorroepelyk OO B Melianthe ie bukrooud met Kersdlplosas s ft Go 8 Melianthe bekrooud mot Uoud ft Oo 8 Melianthe l bekroon met lïiUor ft CO S Melianthe s rerkrijgbasr in flaoons van 40 CU to CU e fl bg A BUUUAN ifoordraaM J O RATKLANü B uiom B V WIJK OudmaUT M KOLKMAN Wad Mnt II ROLLMAN Bodtgratm PI N KSE JVi uio rt r a dl hu Pirma WOLFF k Co Weathaven 198 Gaudn 1 MIJiBlES K eiwg G 100 Gouda E H VIN MILD Vewatal R 126 te Uauda TB HTJTJIS terstofxca pf latex EEN Te bevragen UaHtaor van Watte tloeOereu FLl WEELE N SINGEL No 12 TftQteui fliuufdi Hii f tot d voorafgni oog taedM klle mlddcleu door dB m liHc ie wet aBoliap aonge d Mr to dat IJ door bet sebniik uulMu vkb dea eenvouaijcitAit w g ntmelÜk UÜa d böll ouldekklncg dUD b Bft dii na bondard di en t rwijl ilJ la w Uiiid IJkt l ijnvoorder dtm oor den guweion Offlcler w usi usbs u v a si DtHsassauu isauvioa vu soru vy on drrvtDdtUB opiedUD In IIO rlge praktik n r waa hln T a het M anniuftl prr ilny Httrdt n diiartaa Kraeblktc taffen i r da tonld de keattekenen vaa aiitplule btfWnIwroarU tM trotMWH dilcleu door de m liHc ie wet aBoliap KonKsweiid Kent uk d n Bl nwM ÜÜ koHtt piijr lolnrUobe ouldekklnc gadun beeft die na bondarde proêtneinlagi vMbraidle en Utwijl IJ fa waUuiohiiiipelIJke krugan da hoogata be Weldaad blijkt tii alju vonr de aan lenDwlcwalan lijdende aieDBobheld Dwe aeaeeewlfxa la altgevoa Sexoiidbell Ur BomanWelumaaataVilibofea n beraatop da i hlnff T a het b M aniHUftl BaèlAd lllJkaRnb lBeBuw KVHlittl Hi deardeel l UatHaze geaeeRwkJta werdaa waitalUk ebutaranda vaaoltaUn varkrwaa eu ig maakta looveel ougimi lal van een door dea oltvliider faaabravaa warUa OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hire taorlioniing ee geitering Mnnni ket aa HH reede de lie drnk vfrettieon in Dit bopk e bevat niat allaaa vor kat n ala asblii k vtret eabara verkiartngea oaitreut liet wvehd ilei Aieuwere tberaple en da daarouda eelfa lil wanhutijgn fnvallaa erkregeu Ditweiklng mani ook vindt man daario wetanaebappalUlH vm huiidf lliie ii oTtdo iiei laahvbl dri dl eii Aftts gcneeitwljie gewUdEUB Boomedea br idf lliie ii oTtdo iiei laahvbl dri dl eii Aftts gcneeitwljie gewUdEUB Boomede anebrlft vaa au getni ioUriften van baoggeiilafttRie Kenee kuudignn onder valka F ÉéalAra taad r profaeaar rl Folyki iiiAk 11 Pari ru Roujamont to Bfemo ebir mod dr fraktlaaaraad B a ltaar aan kat kraak Het groote aantal zenuwkwalen tal kraa QroiimanH mti ir érrani aria taJBbUe a QihfAMraik Dr Bahvlai taataal ftrtaafjiit 1 s M rlta i llnn 0 0 cMtlchl dr ChQr l0rt Sanillliralh 0 Co n la Slet ir f Fore tler j er flirtolsur ven htt hoipKaal e lad Er i Oiriui mtt f otineeihanr dlrielgur dar silviRo tliGraniultaoiie lancktlRBw r tMMMHièêri la Parlle r e 61 Haeerd 334 ConJitI ven Aichaebiili maé ar U Cerfu Dr uabaBh airead arte ê ntilti U f aidttwil Jiehl Red dr Ie Weenee Dr L eon Bvel ULa Farrlère Eare llri¥aadaaOaaaellCeatral d hygiiaa kt de fteirfl In frankrijk en velu andereu Aan allen wier iawi e al niver nt mindlar Micadwan II mt utn iranaMMd ciiQwaaktlghcId lljtlan wnarvau de kanteehenen tijn ohraaifolia hoanplln micraNia lahala hoaf pHn 6loa aMlrai arOBle BrfkkelUaarhe J iJaaiOe d lepetBaibeM liokamat ke aemel an aabahaoeUlka H aland verder alia aieken dia door beioerta ratroffan waiiiaB nnog lyden aan da gavolgen iaama Kooal verlaaintlageM oanrateieit Igliprtken rwcratonfral mooleHlk aNkkee atljrMfd dar iwrrioNlen metveartduraada pi n piaalieli ka iwakta venwakktea van akak Pn ana an alj la reeda oadar fanaeakandte ehandtiliDg geweoit zijn maar door da bafcnnde mlddelaa ala ontbondlugaan an kandwatarknnr vrijven eteHriaeeren atooetoot of Ke badtin fe n geaailng of IWlcliV bnnnar kwaal ga adM taebVn en ten alotta ilj dia vrefs j vaal u v 0r beraarte aa aaotoa tada babfeaa ac Ba reraobtJnBelon ala Hah aanhwidend aanHt wnataa vardooving bat baaN banNal Mil aHalliMM UkkarinMR an denker wprden vaor da 0 ii drutltandt pifn aadar bat aarbaaN anialni da aarea hal vee ea van krlakoHni In en bat napen van karden an vatttn aan al daae drla aataforlln van B wlli l a bla Otfh jan a ia MsHlaii lijdende aan btetkiveat en kraaMeleoelteM a E an gaaonda lalft aan taefe paraaneanlla vaal nat hal fceafd rark na geeetelijka reactie wlllbn voarkoman wordt dtiiuend aangaradaB alab bat bovan vemalde werkje aan te BobatTan hetwelk op aanvraga koatarsn ie mhso var Koodaa wordt door AMat r Bi door M XBttAK C Helllnwag O ttardwn r B n AMTRM HOUF AaatbaMT Korte Hoofttaag 1 Vtiwckt LOIIBV peUTdkSf Oadagraob bU da Baardbnig F tt Op da longate farglannlaeh ttadloinate tentodantelllng la d Ur W lnH iin aoba eanaw wUm iaat da HadlBi ha Jorti naat da Xllraaan bakg mC DB STBDELMKE BTPOTHEIIBAINL fteeecl di U $ tiHMrKMBJniB Volteekeitd Maatschappelijk Kapitaal fl l OOO OOO waarop gestori 100 000 Sluit op billgke voorwaarden SrÜUetntHgen onder Ber$ta Mf pnlkeemlr VerImn4 Of Kuime en iMméerffeH onder vooruitbetaling van rente üeeft Ji en 4 U Faiuibrltcem uit tegen den koera van 99 en fOO 7 Inlichtingen te bekomen te Gouu voor de Fan4brleeem bg d Beeren M J OOIBB A Co Kaaners en Commiaaionniiirs in Kffeaten voorde UlfpoHtekeu bg den HearW J FORTUUN DBOOOLKBVEB Haven aldaar Directeuren DROOöLBEVEBrORTUYN M a S JULBS BNTHOVEN tOoedkoopste en soliedsl adres voor Verveer vaii lnlK edel Boowel binnen ala buiten de stul met floten wageua I b A aRA VESTEIJN Oude Oouwe jae wordt tegen Trantporteehade verétkerd BulteolaiMlsch Overzicht De Indép Beige zegt dat men niet meer behoeft te vragen met welk doel de Fraii8che ministerpresident de Htralkamer heeft ontheven van haar taak Charles Dnpny wil de Zaak brengen in de handen der politieke macht om aldus de ood niiiiisterH te redden die door de revisie van het Drejinbproees in zeer ernstige moeiltjtheden zonden komen En niet alleen zg maar heel een bent van generaals enhooge officieren zonden gecompromitteerd onmogelijk gemaakt werden indien de onsehnld bleek van Dreyfu s en de schuld van Erterhazy of eenigen andereu tot dusver uog onbekenden verrader Daarom schreeuwen de Dreylusards het thans lulde uit dat er vin den kant der regeering een aanslag wordt beraamd tegen recht on waarheid Bltjkt dit ook niet duidelgk nit haai voiirnemen om de meest bezwarende stukken nit den bundel van de Htrafkamer niet te doen drukken Het ge woue klenvlooze bericht te dier zake zegt dat de regeering nog aHöd met de Kamer van ijtratzaken in onderhandeling is over het dmkkeii en dat jmoeilgkheden zgn gerezen wfll sommige stukken niet voor openbaarmaking geschikt zouden zvin Men begr pi wat het zeggen wil merkt C lemencean op De medeplichtigen van den falsaris Henr voortaan alvermogend gaan er zich nn toe zetten het onderzoek pasklaar te maken Door di f rechterlijke macht de haar toekomend taak td ontnemen rauwelings de band te slaali aan stukken die kaar niet toeb o oreu voltooit de regeering haar geweldenar J tegen de gerechtigheid en waarheid De man die Esterhazy heeft dueu zaligen gaat nu het verbeteren van de drukproeven op zich nemen AUe waarborg van oprechtheid maakt plaats voor de waarborgen van valschheid en lengen Men gaat nieuwe valschhcden samenstellen Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Fraakrgk schrglt de Weeuer correspondent van het Berl Tageblatt Uet steeds klimmende bezorgdheid slaat men hier de gebeurtenissen in Frankrgk gade die geheel het karakter dragen van een sokerpïinnig uitgedacht en goed georganiseerd complot De stemmingen in de Kamer het optreden der agiators die telkens het parool uitgeven en alle offlcieele regeeringspersonen beheerschen de opstootjes in do straten alles wgst op een organisatie waai v o Dreyfus slechts het voorwehdsel is doch de Bepnbliek het slachtoffer worden zal Als het waar is dat de bankhorfler te VtUlLLISTOtM iii I I Gfdeaksokrifteii van mb Gelukzoeker or AMIBAL DE VONDELING attr hH Tratueh Doo W NVTTEBS 110 Zg wiueU blikkeo met gute vaa bur echtgenoot di hur dora boBw mea zij is tot atlea in atut vNees neoD miJD liefate Nooit sal ik dulden dut WD dergatüke rardeoking in m n faart opkomt wtat ze zoo mjin hart erontreioigeti en onwaardig lijo Ik rerdeok b Niei Qpd ii mija getuige dat ilr geen Termotdeoa jegens u koester dat ik in het miut met ud k twijfel aan u ds deugd IkÜchaamd mur een gevoel eren oaredetgk ala onwillekeurig kwelt Riy ik l OD 100 b og UatbUdt hel s mg zoo bang om het faarl g Waarom mjJDhaer On blies om alias niJKiveii en iedereen ik ben buitea mgzelTe Ik begrgp a niet irïk begrijp mgseWen niet Mur laiater latt mg tenminste trachten te bescbrgten wat er omgut in mjjn hart Gij zjjt nog joog eo sobcon loo uboon dat aller oogee net bewondering op a rusten dat ii hart sneller klopt wanneer men utiei orai t waar ge gaat zgt go omringd van aanbidding 1 tnkt la Terroeriiif de handen tüt naar n Monaco Blanc eenigo millioenen heeft beschikbaar gesteld voor zgn schoonzoon prins Roland Bonaparte dan begrijpt men waar het heen moet AUc8 wat nn geschiedt zgn slechts toebereidselen voor den groeten dag dan zal de premier rnle optreden die op het beslissende oogenblik op de planken moet verschijnen ec zgn slag moet slaan Wle het wezen zal Dat is een vraag die nog niet te beantwoorden is Maar zeker hangt van hem het lot van Frankrgk en wellicht de vrede in Europa af Men ziet zeer dnldelgk in dat een monarchie in Frankrgk om vasten grond onder de voeten te krggen een revanche oorlog zal moeten Toeren zonder zich zelfs af te vragen hoe de uitslag wezen zal Het zou een ware ironie van het noodlot zgn als juist aan den vooravond van de ontwapenings conferentie In Frankrgk gebeurtenissen plaats grepen die tot een oorlog zonden leiden Het EngeUche Lagerhuls zal nog wel ver heiden dagen met de behandeling van de araendementen op het adres van antwoord zoek brengen hoewel het vrg wel Vaststaat dat geen der amendementen genade zal vinden in de oogen der meerderheid niet zoozeer omdat zg alle stellingen uitspreken waarmede geen unionisten hut vinden kunnen inaar omdat deze in elk min ut meer een votum van wantrouwen in do regeering zien Een liberaal stelde o a voor in het adres van antwoord te vragen om een wet die eigenaars van land dat aan steden grenst belet zich ten koste van de burgerg dier stad te verrgken De voorsteller en verscheidene andere sprekers het debat van dit amendement nam een gehaole zitting in haalden voorbeelden aan van eigenaars die land in de nubgheid van een stad hadden liggen en dat land niet wilden verkoopeii en evenmin er op lieten bouwen terwgl jr groote behoefte aan woningen was Het gevolg was dut Se hnnr in de stad al maar opliep en de kleine man al slechter bekrompener en ongezonder gehuisvest werd En intnsschen steeg dat onbebouwde land enorm in waarde on naar rato werd daarvan nagenoeg geen belasting betaald Dat er m het parlement een krachtige strooming gaat om een einde te maken aan dit slapend r$k warden van landeigenaars ten koste der gemeenschap bleek nit de kleine meerderheid 33 waarmede het amendement verworpen werd Eeu ander amendement was om aan te dringen op wgziging van de bevoegdheid van het Hoogerhnis dit werd verworpen met ik weet bet en neem hat Dlemaud kwalgk want Aen ken u niet nen en koud blgveQ £ n daar beo ik arme afgeleefde gr iaard aet den eeneo Toet als ÏD het graf door den dood tot nn toe vergeten maar elk oogenbHk kuDneode verwaobten opgeéisoht te wArden SSiedssr wat mg rersobrikt en bet hsrt doet kloppen en onbekende angsten in mijn ziel brengt ziedaar wat me dagen zonder rust eo naohteu zonder alaap brengt want mijn Aart ia rog eTeu teeder en goToelig als in mgn jeagd fiy tijt mgn benige vreugde mgu eenlge geiukaanbrengende herinnering uit mgn donker treurig verleden In a ia al mgn golok en ik i dder bg de gedachte dat ta eeniger tijd de een of ander de oatevredenbeid ia uwe ziel zat zaaien dat bij u zal spreken van den grgseard van zgn machteloosheid om it grlukkig te maken en dat een ander u liefde zal inblazen hartBtochtelgker onstuimiger muschïen maar mg ten doode mg ten doode I ffMjjn vriend mgn vriend onderbrak de hertogin blozende irOh I laat rag spreken ik wit tbans alles eggen alles l pmim de hertog Laat ik geknield a smeeken om nedeljjdeu met mijn arm hart um medelijden euo de liefde voor mg niet sterk genoeg eg Ik begrgp bet ik lie het volkomen in met de helderheid der laatate oogenbtikken eens stervende dat de last die ik o heb opgelegd Joodzwaar is en u eennaal lal ttgenstaan en misschien al er een oogenblik komen dat ge bet oogenblik waarop ik h t eeiRt mgn liefde bloot gaf vervloeken zult Koehtans Uathilda draag hetl Het zal niei van langen duur zgn Laat deze trenrige troost uw troost B D eb mu weinig gedold en er zal een 257 tegen 107 stemmen een amendement van Labiini here om eeii wetsontwerp in een zittmg door het Lagerhuis aangenomen maar door het Uoogerhuis verworpen door de Koningin tot wet te laten verklaren ala het Lagerhuis hot in een volgende zitting nog eens aaimam werd verworpen mot iVi tegen li 5 stemmen Hoe het gesteld is met de crisis in Hongarge weet men niet Terwyi aanhet Berl Tageblatt wordt gemeld dat de ondorhandeUngau met de oppositie niet tut een resultaat hebben geleid daar deze zoowel ten opzichte der indemmiteit als der herziening van het Kamerreglement niet wil toegeven meldt de Ncnc Freie I roase dat de oplossiM dezer dagen zal komen Baron Banffy do KAnvedmmister baion Fejerwary de minister van ttnanciün Ven Lucacz on de heer Koloman Hzell zgn door den Koning ontboden Banify heeft reeds verleden week don Koning het ontslag van het ministerie aangeboden Verspreide Berichten niiBVrcs De Liberie acht het noodlg tegenover luopende gernchten te verzekeren dat ook in d zitting der Vereeiügde Kamers van het Jt f van Oassalie mr Manan het openbaar ministerie zal waarnemen Inderdaad is de procureur generaal de hoogste ambtenaar van bet parket en heeft niemand het recht hem te beletten zgn fnnctie uit tu oefenen wanneer hjj dat nóodig acht De heer Hiuiau is reeds met zgn requisitoir begonnen on denkt er niet aan zich te laten vervangen door eeu der advocatengeneraal Hot vraagstuk van het drukken der stukken vun de Dreyfus enijnéte is door den minister van justitie geregeld in overleg met den eersten president Mazeau eu mr Manan Wat voorzien was is al geachied Nu wordt het geheelo Hot van Cassatie in Frankrijk door den bonapartist Paul de Cassagnac voor onwaardig verklaard te vonnissen omdat de IB leden der strafkamer volgens de nlenwe wet die nog door den senaat behandeld moet worden zullen deelnemen aan de beslissing over de revisie ofschoon volgens dien opposant door die deelneming de uitspraak reeds b j voordacht verdacht is Esterhazy heeft een langen brief geschreven aan den eersten president Manan van 11 dezer gedagteekend H beklaagt zich daarin over ie houding van de strafkamer begrafeuia van uit dit huia plaats hebben en g zult vrg zfjn Msar toolaog ik l ef en adem baal en gevoelen kan spaar mg sobuw ook den scbgn Qeef mg rust Ik wil u geheel hebben ik wil leker zgn dat ïk u geheel il Ik zon tevAdenn gelukkig zijn indien gjj en ik de eenlge levenden waren in de grooto voretd Ik wil da gloeiende zekerheid dat bet met u hetzelfde geval is Ik sou u dooden liever dan uw liefde een ander ta gunnen u dooden Mathilda De jonge vrouw hoorde deze woorden net soh nbare kalmte aan sobijnbaar want de zeiiuwachtige trekken die om baar mond liepen het grillen harer nenavleugels verrieden een inubrlgke aandoening Welnu vroeg de grijsaard nauw hoorbaar vb t ge geen antwoord X Ik heb geen antwoord dan dit dat ik u beklaag want ik kan mg voorstellen wat gg lijdt en ik vergeef o van harte alles wat ge mij gezegd hebt ik vind het dwaas en ik kan geen reden voor dit alles vinden Zonder nog een enkel woo d te Zeggen of af te wachten verliet de hertog zgn gemalin H u mij dooden mompelde de jonge vrouw fbij zou mg dnoden heeft hg gezegd en o waarom heeft bg mg dat gezegd F Uat de hemel mij voor alle gevaar behoede want als ik viel sou die ndreiging mgn verontaohuldiging zfjn HOOFDSTAK V Dl PoLITII TAK DBK BaEIOH Ken maand was verstreken sedert het tooneel in ten jnen opiicbte toen hO getuigenis kwam afleggen en o m voert hy aan dat president Loew en verschelden randsheeren hem belet hebben op ign wjjze de redenen in het lieht te stellen van de plotseling veranderde houding van zekeren getuige tegenover hein Esterhazy Volgens de Figaro zou d getuige van wien Esterhazy hier spreekt niemand anders z jn dan dn Paty de Clam Aan de Daily Telegraph wordt uit Cayenne gemeld dat de president van het Hof van Appèl van tluyana teruggekeerd is van hot Dnivelsoiland Dreyfus heeft goweigard te antwoorden op de vragenlijst van het Hof van Cassatie te Pargs Hy zegt dat zgn antwoorden niet Juist zyn overgebracht Do a woorden die Dreyfns den president van Cayenne heeft gedaan zgn helder en precies on werpen werkelgk cii helder licht op de zaak De getondhuidatoestand van Dreyfus is nitstekend Volgens de 8i cle londen een aantal generaals zich hebben schuldig gemaakt aan oen hoogst bedenkeiykijpressio opde regeering welke in elk ander laftd tot zware bestraffing der schuldigen zou leiden Een aantal generaals nainciyk moeten zyn uvereengekuman i ciillectiel hun unfslag te nemen als da lrortie nlngszaak niet unttrokkeu word aan de slrat kamer en de minister van oorlog De Freycinet heeft er in oan der laatste kablnetaiittiiigi n melding van gemaakt terwyi Dnpny in dit hoogst laakbare doen een stenn zag voor zyn gelegenbeidswot FaAaaiBUK Te Ploancvonter in Bretagno is oen huis afgebrand waarby de bewoners een echtpaar en hnii dochter In de vlammen omkwamen DtllTSCHLalO Het Olympia theator te Heriyii is gefailleerd De schulden bedragen lafl üOOMark Activa zyn er weinig In Mei zal te Beriyn oen proef worden genomen mot den groeten luchtballon die vroeger op de Industrie Tentoonstelling als baUon captif dienst deed De reusachtige ballon wordt met watorstotgns gevuld kt lie vereenigde chemische fabrieken van Iieupoldshall zulk n leveren Men zal nu ciiiilerzóekeu hoe lang deze ballon het in de hoogere luchtlagen kan uithouden waardoor men zal kunnen berekenen welke kansen Andrée gehad heeft om gn waagstuk to volbrengen De Dnitsehe ballon ia lïfX M grooter het vorige hoofdaiuk beaobruvuu De baron dê Maubsrt gezeten foor i jn bureau waarvan wij bg een vorige gelegunhoid reed maiding genaakt hebben rookte mot smaak een p jp y ebuld io ee lieht kamargewaad aebteroier in een fantenil liggende aabe hij voor het oogenblik geheel bevrijd los maakt van de iakeii deur wereld Hg blips langsaam de bl nwe rookwolkjn nit en fi lgdo aamUfibtig de btanwaehtige kringen di langzaam optrokken zloh uitbreidende tieh ia elkaar verliezende rn verdwijnande lig staarde de wolkjes na a sof bg l leerzame leasea putts uit het opstggen en spoorloot verdwguan van den gearigen damp die van t n lippen ontsnapte met gelgke tusMhenpoozoo alsof zjj een nieuw instrument van tijdregeling waren ern kostbare pendule op de grootte van een mensch die don t d uuigaf op een geheel nieuwe manier Nooit lag er een éultan vermoeiil ran liefde en bedwelmd naergealort bg het g not wAienloozur van uitputting op lijn divi n uitgestrekt dan de baron da Maubert thans daar terneer lag Nochtans nemen w op onze verantwooriiiDg ie verklarent dat hj nadaeht eo scherp nadsobt en dat zyn gedachten van weinig vreedzameo aard waren Ben zacht geklop op de deut bracht b w D ia zijn lis eritilfd liebaam Binnen 1 riep h j Ken bediende verscheen Hünheer de graaf de Balluoei vraagt of heer da baron hem wil ontvangen r