Goudsche Courant, zaterdag 18 februari 1899

iMo 7817 Zaterdag 18 Februari 1890 378te Jaargang NieuwS en Advertentieblad vaör Gouda en Qwstrekeu TelefMi Ha M X e Uit ve dezer Cknurant geschiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pry per drie maanden is 1 3 iranco per post 1 70 Aizonderl ke Nommers VIJF CENTEN Telafeaa Na W I E N worden geplaatst van Centen iedere regel moer 10 Genten j rajote letters worden berekend naar plaatsn imteJ Inzending van Advèrtentiën tot 1 uur dea midd ADVERTENT 1 6 regek a 60 Te bevragen iil w tmm Vtut t0ederen HA WEELKN SINGEL No 612 Goada Crnk van A USINKMAN Z Boboiw 16 Willem ihUliéiui Gcrardoa Maria oBdurs M M van boon en A E M ran Leeuwen OVERLEDEN 14 Kebr h J VCTüIni 24 i E M van der Hetfden huisvr van D Vonk 37 j 1 5 W f A üeUeB H3 J W Sclirailer huliivr van C Kor 52 J ÖEHUWD 15 Febr I Sever en 1 E Keajier BeenwUk GEBOEEN Jolianna Pl teniella itudir J van den Berg en A Hoogendootn Jobanneii Onniell onders 3 Bannflc n M van Leeuwen ADVERTENTIEN Vourevücdig bevallen van cenen fUnken Zuon A E S T liOOU j Sonni 18 yebniari 1899 V Heden overleed mgn waarde 1 Vriend de H er w d A UELSES in den ouderdom van byna K4 jaren 1 H00 4KNB0 M Ti 1 Gouda 15 Kebruari HU Voor Ie talrijke bljjken vun deelneming ontvnngen bj het overiydcn van niOne innig geliefde Eelitgenooto Mej V D ViK IIEK LINDEN PBLgTIBK betuig il mede nament de Familie nitiiien harti lijlton dank H VAK DBR LINDEN ÖoiJBA 16 Februari 1899 Aanbesteding De t OMMISHIE VAN TOEZICHT oplu t LAUEB ONDEBWIJH Ie Gouda mal oiidir nadere goedlienring van Bnrgcnieerter en Wethouder der C4euioente op MAANDAl 27 FEBR 1899 de avond ten 8 uri bö InschrUvIng aanbesteien OeLeverlnR der benoodU beden ten dienste van het onderwlja In de handwerken ten behoeve der openbare lobolen In de Oemeente De voorwaarden van aanbentoding uilen van MAANDAO 20 FEBRUARI J 9 op lederen worlulan des voorniiddagx van 10 12 ure ter Iraing liggen i den concicig van het Uebouw Auti Lkoi aan de Marlet alwaar de inHcbriivlngKbiljetten alsmede de monsters op den dag der aanbesteding v6ór des middag twaall nur moeten ingeleverd worden Namen de CommlBsle voornoemd De Secretaris J H VAM UKE VOORT E CASSUTO TANDARTS Turfmarkt Ie Gouda aal Maandag 20 Febniari HIET te Consolteeren ajn Znnu en Maajflijdors ordt it 0T rtniging al m wwkolylw hulp tn d nood het boek ï5eiad gre v ©Xf aasberolan Na ont aiig t tao adtoiparbrieftaartaoidt 4it bMJii franco par po t lo g ond n door BLOKPOEL 8 Boekh ZaUbomme B J m MUM Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behttiigselpapiei en tAPIJTEN Gordijastoffen Vitrages ZKIUN LISOLEUM LOOPÜRS enTarelkleedeu eii u Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN ABOIITBATEN E LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige afleverlag Nette ultwoerlug Coiicurreereode prijzen MIEUIW IVIEUWl HIEUW GESCHIKT VOOK Uaclitlicliten Koffie ea TheeUcMen Welke i l uur branden k 2 i ea 6 nur brandende 8 cent per tak £ nig Agent voor Gouda en Omitrelieo IZylAK CAT8 Papiermolen G013DA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelgk Men behoeft hlenroor geen Olie geen Olaude I Alleen een lucifer aanstelcen is noodlg Geheel londer geTMr voor brand als ook sonder reult X t vooral op d ECHT Muuït0éJt xiiJïff met rood JetterSi nhorJahn Qtpin jOberlahnstein Woe Overal g UCrSMA VICTOKIABItOM OBCKlAHMSWIt f tndom i 0ï JHr m MAap Uft BxploUaHe van de FietoHorBron Kantwr voor NederbmO Boompfea 40 SoUerdam Indien gij niet will lioesüni gebrnikt de allerweg Iwkrooinde en wereldberoemde Superior Dniiven Borstlioiiig Extract MémM uit de Koninklyke Stoomfabriek De Honigbloem van H 1 VAM CHAIH COm e Haaff MoBeveranciers VAN SOBAIK VAN 80HAIK VAN 8CHA1K VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK gg 00 l Hellanthe i l t beiU mitUd dtr WMeld k Co 8 Mellanthe v i Kinkhoort tl Co t Mellanthe gmout toow oud i j mj fc 00 g Mellanthe in ir in im koi g i tl Oo l Mellanthe l lourtdurenJ ondBr SotiolkaatUg IMUOU ft OO Mellanthe li lp oolierronpollik OO S Mellanthe li kroOiiil ael EormliplolB ft Oo 8 Heliantha i Iwkroonii mot Oouil ft OO a Mellanthe b lcroona mot Zilur ft OO B Mellanthe rkr jubmr in oom an 40 Ie rO Clê eu ft bjj Pirma WOLFF Co i Waathaven 108 Ooudn X MIXBIHa KLiweg K 100 Gouda i C H vm MliD Veental B laS t Gouda i A BODMAN Uoordreeht J C RATELAND Boi cop B T WUK OudéwaliT M KÜLKMAN Waddinmem H UOLLMAN Bodegraven PINKSK JVieumrierka dlJni mmÊÊamaÊmmm t X Bot groiae erflUg f warnuiio jw h Mil lufk airnn ttttt tcharfo H St Mm Mr w wx £ i a MM Ml ci tii u tt Mt ti m tl emtfUiilf afn UUm em Hue t m n t m W ft y lifes Patent H Stollen I Freitag 17 Sonnabend is KEBHrAKL Zaal NUT en VERNAAKi Abends T Uhr zwei grosse popnlsre Experjmenta 1 A be n d v G DAHie a J eH I MektriMhe Wellen uud Strah eiektr Kraft Meetr Baumt te graphie oHne Drmth II apektral Analy$e Krumme LielUttraMen Belde Abendc Schuier ï Sin Abend i Schuier O r Karten in J T SWABTSENBUBG jud am Eingange l nterzeichner erbalten Karterizngcstelit FEANSCHE STOOMVEEVEBIJ IN ekeaiische WasseberiJ TA 1 11 II OI PEl 1IBIMEI II Krulëhatle Botterdam Qabieveteord docr M dan Eoiiin der Belgen UoofddepSt Toor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het atoomea en TerveaTan Alle Ueereoen üameagarderobeo alaooli le Kmdergoederen Speciale lariabtmg voor het atoomta plucbe mautels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden eu worden naaf da nieuwate ea laatate methode geverid Alle goedereo hetig geatoonid ol gevMdworden onschaJolijk TOor da getondkeid yolgena ataal bewerkt ti aa Jiobi kortom liTal U Uata bwdMM tal Wm HMoiuliak Lanbaptua ItoterPih ExpeBBr fit laMtkatMUMIlaaatawaadaotocra Hi Aiker PiiiilxiHiller Taikaii4kal4 y fX Boat ia alaada In Mar hiiia ai E Aiker Palii eiler Pt 90 o t n coat aa f ie tMiii TtorkudflB la da maaata Apotbskon d ky F Ai BicHar a Oa a Boltanlain Te QOUDA Markt en IDA bil U LUGEll Apotheker ba WOLFF il Cet Weathaten 199 t£0B b PDIKB ODDK If T ♦ SCHïEDAMxMER GENEVEE Uerkt NIGBLTOAF Verkrijghaar li ji M PEETER8 J $ N B Ala bawiji Tan echtheid ii oaohet en kurk ataeda tooi CHIFDAM n don naamdac Kraa P HOPPR HOLLANDSCHE laii ïBfii AMSTEItHAM Prijanotearing China Oongo Stofthee 45 en 60 o i Orot 60 66 I Lekkere S2 Sooobon B 4 Oeurlge 55 Congo 100 t Ontbijt Thee § 6 Namiddag Thee 76 Alleen TerkrjJigbaar bg P H J van Wankum Ooatkav a Bt4 Eien ware Schal rooi de ongelakUge glachtoBsra der SeHbeTlekking Ooame en gohffjae nitapa tingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABtXG HolUndaoha oitiaTe ii La27 alb Pro 2 galden I d r kelgke geTolgrairTUi dei ondenfd Igdt moét het leeea de opr t bwring die het geeft r dt jaarlijka aaiiend a een Mkenn dooJ Te ferkrggen hg hetVerUga Uagatin te Lnpaig Nenmarkt Si banco tagen inxending ran het bedfag ook in poatiegeli en in eUns hoAkandel in Holland Bultenlandscti Jveralcht Felix Fanre president der Franbche repnbliek ifc gisteravond om 10 anr overleden Reeds langen tSd was de president Ijjdeiide aan een hartkwaal Om hall zeven gevivJlde hg zich zeer onwel men liet onverwijld de ministers waarsehnwen die liih naar het Elyséc begaven Ondanks de zorgen der geneesheeren stier de president om tien nnr aan een aanval vuu beroerte Het kabinet van den president liet de ofücieele personen waarschuwen de gezanten de militaire gouverneur van Parys den prelect der Seine en den prefect van politic de presidenten van Senaat en Kamer die zich onVerwflId naar hot Elysée begaven Minister president Dupny zond de prefecten en onder prefecten het volgende telegram Met leedwezen mold ik n het overlijden van den president den republiek Wees zoo goed alle mogelijke maatregelen te nemen om de bevolking van het sterfgeval in kennis te stellen De Regeering rekent op uw waakzaamheid De dood van den president werd om half twaalf in Parijs bekend en veroorzaakte groote ontroering Kr is geen enkel incident voorgevallen alles is kalm Faare w d te Pargs iD beschoide levensomstandigheden geboren maar verkeerde toch reeds spoedig in een zekere ambachtawelvaart waaruit bü zich heeft opgewerkt tot een van de groote recders uit Havre waar hij o a voorzitter van de Kamer van koophandel is geweest In den oorlog van 70 was biJ bataljonschef bjj de garde mobile In 81 stelde hjj zich candidaat voor de Kamer tegenover een monarchist Bü de vorming van Gambetta s kabinet in November van dat jaar werd hü onder secretaris voor handel en koloniën Een klein jaar daarna kreeg hj dezelfde functie in het laatste kaUnet Ferry In 88 kreeg hiJ het ondersecretariaat van koloniën in het kabinet Tlrard In het tweede kabinet Dupny Mei 94 tot Jan 95 was hij minister van marine Bg de verkiezing van een president der republiek na het aftreden van Casimir Perier den nen Januari 95 kreeg Brisuon 338 stemmen Fadre 2i4 Waldeck Rousseau 184 Doordien de laatste ten gunste van Faare zich terugtrok werd deze met 430 tegen 361 stemmen gekozen In 9 i werd het bezoek van den Tsaar een triumi voor hem en agn glorie bij het in 97 beantwoorde bezoek ia men niet vergeten Gedenksekriiieo m m Gelnkioeker ANNIBAL DB VoinDBLniG JV ar het Frwueh DOOE W NUTTfiEfi ODgetwyfeld wil ik dat aotwoorddd de baron gXk wK hlt hem vQoed D dag waarde heer twroo U catde de joDgo graaf eeniga oogenblikksn later btoDeatredeode eo dea baroa z a baud kw keode GoedfD dag antwoordde de baroQ afgetrokken f Ia er nieawt Neen vOij hebt den burggraaf Elapnaël genen ooob gesproken beer graaf Ik TerHet hem EOoeren tEn hü heeft nleraendat gelegd F H hetü in t geheel ciet losgelaten fNieta Het is onmogelijk ott ook maar het minte nU hem te krygen De uak ui Eyo dat gij oabebolpeo de saak aanpakt Oij eijt onhandig Vergeef mij dat ik dat wcord betig myn waanle graaf tBeaehimp my looreel ge vilt en uAreel u goeddBnkt maar al t ivaitl vilt ge dat ik doen aal om ieouad die bealoten hoeft e xw gen aan t iMk Zljt gé moet f d t nratea te krggen Wat ge aoen i l f commissie van rapporteurs uit den Senaat voor het wetsontwerp om revisiezakep door het geheele Hof van Cassatie te doen berechten telt vyf leden welke v66r en drie welke tegen het ontwerp gestem 1 zjjB Inl den bnitscben Rgksdag interpelleerde de i fgevaardigde Johannsen over de itwi zing van Deensche onderdanen uit NoordSleei wijk Dö rijkskanselier verklaarde dat het recht tot uitwijzing van buitenlanders een uitvloeisel is van het souvereinitcitsrecht der bondsstaten en de uitoefening van dit recht staat niet onder toezicht vaii het rijk De uitwijzigingen wolk de Pruisische regeering heeft gelast VttUeii buiten den werkkring van den rijkskanselier Spr weigert op grond daarvan de interpellatie te beantwoorden ook zouden de verbonden regeeripgeu aan een eventueele bespreking an het mderwerp niet deelnemen Inj de Revue de Paris heeft de Jong zecjiische afgevaardigde dr Kramar een artikel geschreven over de positie van Oostenrijk De afgevaardigde meent dat een staattigreep voor Oostenrijk het ccnige oplossingsuiiddel is en meent dat Oostenr k dien zeer goed kan doorstaan Maar van meer gewicht is de beschouwing ovor ds bnlten landache politiek van dezen afgevaardigde die ten vriend is van graaf Golucllowsky m die biJv in November 1897 toen een zijner partiigenooten in de delegatie klaagde over het IJrievondig Verbond en de entente mot Rusland begroette als een zege voor het Panslavisme het woord nam om den voorhangen JongC zech terecht te wijzen en Duitschland een verklaring van goed gedrag te geven daar het zich tegenover de binnenlandscho politiek van Oostenrijk volkomen correct gedroeg Maar thans schijnt de positie anders geworden te ziJn Want nu echrgft dezelfde dr Kramar dat Oostenrijk nu den oppersten beschikker over zijn lot niet meer behoeft te zien in den Dnitschen gezant te Weeuen En dan volgt de merkwaardige verklaring voorheen vriend van graaf Goinchowsky zeer merkwaariüg zelfs dat bet Drievoudig Verbond Igkt op een oude afgespeelde luxepiano piano Al verwijst men het nog niet naar de rommclkamer men speelt er toch niet meer op De correspondent te Weenen vande Fiif Ztg deelt mede dat wat dr Kramar nn in het openbaar heeft geschreven blijkbaar de meening is van velen in de hoogste militaire een sohoohvogeoF Miaaohien wel t Qij rijt een dare hulp heer graaf k had gedacht in u een geschikte en flinke hulp te Tindei en Mg me traarin tgt ge mij tot na toe Tan dienst geweeet aüjj tijt zeer oDblUytC heer baron gg eïseht het onmo lijke tOnbiiiyk dat zie ik in de rerete verte niet in Hoe daaP Aan wien hebt fre het te danken dat gij met dea hertog 4 Lttour in kennis xyt gekomen uodat ge u ïuni oadei z rrienden kuat rekenen tenminste onder dezulken dte toegang hQbben tot zgo woning Afto u door tttssohenkomst ran uw oom tntar sedert M Sedert I wet ik heb strikt uwe berelen opgérotgd is dit niets F Ik heb de opkomende iefde bij Raphael aangeblazen ik heb don liddereaden peinzer prer bet oomogetyke herschapen in een vo6r nftts terugdeiDzenden waaghals ik heb het vuur ran den moed ia zyn brein geplant ik heb de reiende begeerte ontstoken in eiJQ hart Dat atlei kan zgn hernam de baroo maar thane aa zgn hartstocht in rella werking is on hij u slets denkt dan aan plannen m t o doel te bereiken no hebt ge eensklaps al z jn vertroawen rerloren Waariyk het i $ zeer twijfelachtig dat Baphaël zgo hartstoofat en het beloop errso verbergt vtOr dengone die er mee bekend is en die h n heeft aangemoedigd Het ontbreekt u ten eenenmale aan tAot De baros iduen buiteqgettoon ontevreden en en wore kringen Dm men zich in vele landen door de naii i e conferentie niet laat weerhouden te werm aan de versterking der weerkracht ly o egrooting8 ommissie heelfaiig Dinsdag het nieuwe legervooi stel der Igccimg aangenomen De minister van oorlog heeft daarby gewezen op de groeten vooruitgang van het Fransche leger en op het rusteloos arbeiden van Rusland ann de voltooiing van zgn militaire organisatie In de openbare zitting houdt de ryksdag zich echter bezig met ecu onderwerp dal in zoowftt alle groote parlementen meer en meer op den achtergrond treedt de sociale wetgeviife Maandag nl ving men aan met het voorstel ot wüziging van de verzekering tegen de luraliditeit en ouderdom Gelgk wy vroeger by du indiening van de wet mededeelden gold Set een zeer moeilgke qunestie Men heeft bij de oorspronkeiykc regeling naar decei trali8atie gestreefd en in de verschillend deelen des ryks afaonderigke klassen opgefjcht die haar eigen vermogen hebben Al imoedig bleek dat de risico s voor de versolillende deoleu des ryks niet gelgk warljli het verschil was zelfs zoo groot dat enkAi kansoD bepaald nuodiydond zyn en andere een gioot kapitaal kunnen vormen De toestand was van dien uanl dnt de regeering op maatregelen moest zinnen en ten slotte met het voorstel kwam om uit een gpdeelte der bydragen een aigemecne kas te vormen welke oen gedeelte van het risico der afzonderiyke kassen zou overnemen Dete laatstir zouden dan een gedealte van haar kapitaal en inkomsten behouden en een evenredig aandeel in de uitkomsten dragen Dit voorstel heeft erastigen tegenstand ontmoet en byna geen enkele party heeft er vrede mede Vooral de linkorzyde is sterk tegen het ontwerp gekant waarin men een onteigening zonder schadeloosstelling ziet De socialistische afgevaardigde JSchmidt uit Elberfeld ontwierp het ontwerp aan eene scherpe critiek en stelde voor het in handen te stellen van eene commistie bestaande ui 28 leden Ver8 rei le Berichten DRKVFVS Eergisteren is te Pargs liéhandold de aanklacht wegens laster die Plcciuart heeft ingediend tegen de Jonr welk blad had be wecid dat den gi iierale stal in het bezit was zioh Toorgouoinoii te hebban den jongen graaf eens fern te ergeren Het onlb eekt u aan tact aan handigbetd Gg weet niet hoe de zaken aan te pakken on tot iets wat op esn goed eind gQlykt te brengen Hen moet u alles voorseggen ev voordoen van eigen vindiag is bjj u geen spoor Og kunt dat geloovee als ge Vilt het kan me weinig scheten Ia elk geval is beter doen moeilijker dan afkeuren Ik weet dat ik alles beproefd heb wat moget k was zonder aohterdoeht op te wekken Maar naawelgki raakt het gesprek maar TBD uit de verlle op z n liefde of hy begint ovor iets anders te praten Eenmaal dat ik besloten had my niet van iQijp etuk te laten brengen werd h kwaad en vroeg mg wat mgn nieuwagierighdid toob te beteekenen bad Allemaal de schitld van nw onhandigheid m ja waaKle graaf nMaar e duikel hoe moet imen het dan aanleggen P Kies een beter spion I Sn kat bewgs dat de oorzaak vin het niet slagen alleen by u is te zoeken kan ik u overleggen want ik ik ben ven punt tot pant en van stap toi stap volkomen met alles p de hoogte wat den burggraaf betreft Heer baron vergun mq de rrghetd daaraan to twg felen Wilt ge bewyzenP Ik stem toe dat ïk razend nienwaglerig ben om te weten eny n Uit welke bronnen die inliohtingeny my toerloeien niet waar F rFmiH vi n een fotogratie uit Karlsruhe waarop Pieqitart nrm in arm met den voormaligen Duitsoheu militairen attaché Von Schwurtzkoppeu was voorgesteld I e verdediger van den lonr verklaarde da rechtbank onbevoegd deze zaak te behiindelen doch de rechtbank icmcludeerde tot bevoegdheid en verdaagde de behandeling van het proc H tot over 14 dagen Da aaawj zigheid van Picquart die vergezeld wa dijor een politiebeambte gaf geen aanleiding tot incidenten iPicquart heeft in de gevangens van een vriend een bronzen plaat ontvangen waarop gijgraveerd is het volgende devies van Willem den Zwyger Point n est besoin i esjpèrer pour entreprende ni de réussir pour p rsévArer Het is niet noodig te hopen om te ondernemen noch te slagen om te biyven vtjlhardon Italik Te Rome heeft een soortgeiyk schandaal plaats gehad als te Ityssel Daar zyn niet minder dan vyitien verplegers uit een krniikzifniigongesticht ontslagen ei aan het gerecht oïi rgcleverd moeten worden Kerst was door oen klacht van e U jeugdig verpleegde aan een dokter het misdryt van een der wakers ontdekt waarop do man word weggezonden z nder meer Haar nn maakte hy aanspraak op pensioen en toen dot geweigerd werd ging hy in zyn woede veertien kameraden vt p m even afsclniweiykc feiten aanklagen Duitsoulihd h e Frohnan by Annaberg in Saksen ztjn b een brand vader moeder en twee kinderen in de vlammen omgekomen nadat men er reeds in geslaagd was zea Idnderen te redden Amkiiika Omtrent het noodweer dat in Amerika gowoed heeft verijield do correspondent van dn N H C t te Londen het volgende nit dnnr ontvangen teli grammen iDe sneeuwstorm heeft te New York enorme schade berokkend naar schatting van den cprrcspondeiit van do Times voor raiUioMien dollars De toestand van de straten waar Maandag 10 duim sneeuw lag verbeterde de volgende dagen cenipzins daar het weder warmer werd maar de Oostoiyko stralen bleven ingesneeuwd De Missisippi on andore groote rivieren zin dichtgevroren Verscheidene schepen die over bun tjd waren zjii te Sew Vork binnengivallen maar zes stooraschepen nit Knropa zyn nog uiwehleven Oedurende een vol etmaal is 6r gden enkel schip gaande of koiuoiid iSandy HlI ha me uiterst geuiakkelyk vallen uwe nieuwsgierigheid te voldoen jiHot is nu juist twaall nur mtjoe agenten zullen waarsobynlijk reeds hier zyn on verslag te Aoka pa baron stond op opende de deur van een zykamertje en deed den joegea graaf hier hlnneugian mot de woorden Als ge nu goed luistert dan suit ge allei opperbest kunnen hooreo oodra de deur der eykomor achter de Selueees gesloten was seholde de baron en vroeg den bediende die oogonbjikkelyk was komen aanstulron 1 er iemand roor mij m de autiohambrr JjaOeur E i Ja mynbeer da barf p drie personen WMbten de eer toegelaten te worden DrieF wie z p datP Db kleine gesluierde darae die tweemalen s we ks hier komt Verder de twee bedienden ran my nhoer de vlcomte Kaphffil de neger on do gropm Uitstekeud laat eerst den neger neen de kleine dame binnenkomen Ka verloop van een minuut hoogstens trad een jongevrouw vlug en bowegelyk van gestalte gekiend met een eenvoudigheid die bet volstrekt niet ont brak eau bevalligheid het kabinet bmoeo Hiar Ï el at was geheel 4lirter een dikken sluier aao 4en oke vilten hoedie bevestigd rerborg o Z teetto deu baron op de wuee dv danseoses of uugai elMen waEinHr K j door een royaal pubUik ioegquiebt wordM mm ét fftrw