Goudsche Courant, zaterdag 18 februari 1899

Blr cte SpoorwegvjBrblndlngeD net GOUDA Wlnterdlesst 1898 99 AangevasgeR 1 October TUd vap Gre Dwicli fiOVDi ROTTIlOlMitn nn 4 11 I U i ll I ll 7 11 1 14 Ml Omda I MaoidiMkl imt NlMmrkvk OutUa l n a 0 Uttwlw 4 41 t ll II 7JÏ tl 1 40 Otviïto 4 11 I Ot t ri Nimwakuk 1 04 11 Hswdndil I ll 1 I t t daor 1 1 II M 1 41 I U 1 10 I 4II 4 10 10 7 50 4 4 10 11 10 10 ii n U ll l l ll tl ll M ISSt 1 44 S IO 1 4 4 01 4 40 I ll 17 7 l I I7 10 1 1 Dt D tr iUnlllMl t 10 M I I4 4 10 J7 1 47 en e U Bk e 10 l i Ol I k 4 17 14 I 1 14 reiiiger mo t üok t i 10 48 fff 1 01 r ff f 1 04 ff 1 41 ff ff 10 01 ff iMTendiearconiHiTtt 47 10 11 1 4 11 14 U OI 11 47 1 14 n 4 0 4 14 1 10 Ml 47 7 41 I IO 10 07 t 1 en b y t f 0 0 aOIlDi DIN Ht4Sfi nea Il ll ff l i ff ff 1 7 ff 1 1 ff lil ff l il ff ff IJl li 4 t lS 1 41 4 11 i ll 1 17 i ll i l4 1 1 7 14 7 BS 8 Iu D e ff ff ff 0 1 I ll door 7 1 l 1 17 i l tl 10 14 Il ll ll li 7 41 1 41 ff ff ff U O 7 11 l il ff ff t ff ii i 1 07 S OI ff ff ff ff 11 I ll 1 01 1 41 10 11 10 44 11 41 1 i ti 11 41 1 04 1 14 l il t ll iJ jl II 1 44 11 17 11 11 11 11 7 41 7 II I M 3 low 1 14 jii 11 17 ll OI ll M e o V U 4 4 H T I D 4 V lo d Lil LU 10 17 11 10 l l S 107 J1 I ll n Ï7 M AmLW LOI los 10 II 11 41 1 1 00 Li7 L40 10 01 1117 Amit a 110 U 10 10 1011 18 111 8 1110 11 IMl 0 S I U LIO I OB ll li l ii 1 41 4 4i I IO 7 4t 1 4 Amet W 7 10 8 ii t lO 11 80 8 08 4 00 B OO I ll 1 00 10 0 Oówh 1 0 l lO OS 11 11 Lil 4 47 i 4 7 4 l 4t 1 1 t o l D l l T re H T iie 1 14 t 07 10 11 U I7 11 00 11 10 11 11 I IO 1 17 4 ii I IO ff II M ff 1M7 ff l 4i I ll i lO il 11 41 l l 4 1 0 10 1 10 ii l ii 7 41 Lit 1 4 I M 10 1 10 ii 11 11 11 01 l f 1 01 I U i ii 4 41 I M I S3 il 7 11 M I OT 10 01 Il I M ff ff I ll 10 U ff ll ii lt 14 ff ff I 4T 4 11 ff I ll 7 li Q 1 10 n ff I W ff t t 1 4 t ff 1 17 I O LU I M n t 11 10 ILIl LI 4 17 I i0 MO 7J Lil 4 ll M 11 10 Hook gejtusetjrd hetgeen ei iiif heet in de geschiddeniH vao Ne r k 8 Uiivcn Berichten over de eerste dagen van de leunde bpvatten het volgende Ziiterdag en Zundagniicht zegt de NewYork Herald w Ue el New York met eeii lykwa overtogen De wind flwt door de lange r en BiKwrwagenH en trams dl eralH groote gralttteenen uitzagen l een Bchlp ging in ol Dit de haven en behalve een ol twee treinen nit de vuursteden kwam ut giug er evenmin een enkele trein Met uitzunderin van den halven dienst op den bovengrondachen poorweg en op den gewonen spoorweg stond ook in New ork zcU hot verkeer geheel stil De Filth Avenae een der hooidstrateB was niet meer dan een nanw teegje tuHschen twee sneeuwwallen van 3 tot 6 voet hoog waarbinnen twee r tnigen elkaar naowelijk kunden passeeren hi andere straten was het nog erger gesteld velen waren ecuvoadig onbegaanbanT Alle hotels waren vol er was temanwt rnood een bod voor geld ol goede woorden te krijgen want vele rijke lieden hadden met bnn gezin hnn intrek moeten nemen in een hMcl daar in de meeste hnizen de waterleiding en do gaalelding niet met t werkten en de kamers niet verwarmd konden worden O a waren ouk 75 1 nieisjen van de teleloonmaatschappi in de naburige hiHel gelogeerd Ue vele menschen die Zondag vau buiten waren gekomen uni den nationalen feestdag Lincoln verjaardag mee te vieren droegen tot de iivervulling der hotels btj l e reizigers hebben het overal in den lande hard te verantwoorden gehad Zoo is een trein van den Urooten Ci ntraalspoorweg 15 uren door oen sneeuwstorm geblokkeerd gebleven De ellende die de armen doorstaan hebben moet verschrikkelijk zijn Zeker KKI iKK hadden aan alles gebrek wajit de gewone treinen mot melk en goedkoope voedingsmiddelen waren niet anngekoraen en de prils van alle levensmiddelen en ook van de steenkolen was plotseling ge stegen De gouverneur van Newyurk heelt upenb ro gebouwen voor de dakloozen openge teld en ook do p i itieliuri anx verschaften aan velen onderkomen Tames Koene en andere grootebenrsmannen braihten 1 4 000 bjjeen die zy uan de iierald ter onmiddellijke verdi cling gaven Kiohard Jroker gal I lSi 5 K Tammany Hall t 25 0 H nnz I hhlladelphia Boston en Washington zyn nog behalve teioloun en telegraal van allo Terkeor met Newyork afgesneden Hlechts enkele booten slagen er in het ijs in de North Rivier te breken Long Island kon evengoed aan do noordpool liggen Washington was door do sneeuw ingesloten de helft der inwoners dreigden van honger om te komen De voorzitter van de Kamer kon van zijn woning uiet naar het Kapilool komen zuodat do vergadering door oen plaatsvervanger moest worden geleid In Kentucky een dor zuideiyke staten wee de thermometer 71 vorst Van allo zyden voor zoover ten minste de gemeenschap niet is gestoord komen by tientallen berichten van mgcsnceuwdo ol doodgcvroren menschon Uaandng was hot warmer en KKH man waren te Nowyork bezig de sneeuw weg te rnimeta 1 10 7 7 M 7 M 7 41 T ll S lt 1 41 1 4 l lt Il I ll Omda tenakWieii MowkiHll iMleneet JUgwuni Towbug Hagi I 4 7 10 7 40 eH Voorbug i ti Zaeltraieer Zegvutl I I lenikaiui Moerkepelle 1 OMdt Il 1 01 7 41 1 14 7 11 tl ilMi 7 1 I M tJI IMida 0 W Dimkl 1 01 7 04 IJl irimkt LM W wd 1 4 Oadiw Men zal intnsschen wJsl doen met by deze beschryviug te denken aan een woord van dr Kuyper dat de meriknnnsi he pers leelt van het sensaliiinoeli wat de mogelykheid van althans eenige overdryviug uiet geheel uitBlsit BINNENLAND Men meldt uit s Hravenhage Nu de door den Tsaar voorgeslagen vredesconlerentie naar bIIi waarschynlgkheid hier ter stede zal bgeenkumcn wordt reeds liet een en ander besproken omtrent de leiding van deze gewichtige vergadering Naar diplomatiek gebruik zou deze toekomen aan den minister van buitenlandsche zaken van bet ryk dat de algevaardigden ontvangt Aangezien echter verzekerd wordt dat de heer De Beaulort by vocjrbaat voor de hem toegedachte hooge eer zal bedanken zon mocht hy by dit voornemen biyven daarvoor in de plaats komen het plu om aan de conlerentie voor te steliei den Noderlandschen minister van bnitenlandsehe zaken uit te noodigeu het eerevoorzitter schap te willen aanvaarden De keuze van een elfectievcn voorzitter zal dan uit de andere leden der conferentie geschieden Reeds hoort men twee eminente mannen in ons land op het gebied van internationaal recht noemen die voor eene benoeming tot gedelegeerden van Nederland in aaniMrking komen Komt het vredescongres hier ter stede byeen dan zullen groote holleesten en Mrtycn ter eere van de gedelegeerden niet uitleven Een Kranschman Henri de R4gni i Svydt een beschouwing aan de keuze van DeS Haag als plaats voor de conferentie en d pt dit onder den titel La apitale de la Paix Hy acht Den Haag uitmuntend geschikt om de Hoofdstad van den Vrede te worden Den Haag is niet kenschetsend Hollaudscb Lelden heriimert aan een lang verleden van wetenschap A m8tcrdam met baar ontelbare grachten is grillig en verrukkeiyk Dordt heelt liaar molens Delft haar aardewerk Haarlem de bollenveUon om zich heen Don Haag is de koninklgke stad zy heelt een maagd tot Koningin zy zal misschien in de gcscliiedenis den prachtigen en roemvolleu eerenaam dragen van Hooldstad van den Vrede Den Haag is juist een rustig plekje voor de ernstige kalme aandachtige menschen OU uver de groote zaak te beraadslagen De schrgvor ziet hen daar al saamgekomen lielst in een zaal van het BinnenhoL met het gezicht over den vyvorr tTKn dtó komt het by hem op dat hy dut al ecus meer gezien heeft ja het doet denket uun Rembrandt s Eenige lieden die by dè feesten te Amsterdam tribunes bonwd n om de lieden inde gelegenheid te stellen het vuurwerk Ophet I I te zien en daarvoor voor f 5531 grondvan de gemeente huurdea hebben daar K slechte zaken maakten en het uitzicht vanuit hnn tribunes door allerlei schepen eilvaartuigen belemmerd was eworden aai iJegemeente schadevergoeding gevrHftgil l enW stellen voor hun de helft der p chi omm n terng te geven 11 11 11 11 lt ll 11 11 1 11 11 9 1 7 11 41 t 1 14 11 11 11 11 I U 14 10 11 IMi l il D 4i 10 11 10 17 U U 10 41 10 14 10 11 i M 1 10 1 04 Ons werd toegezonden het jaarverslag van het Instltoat W Schinimelpleng Ie Anisterdam dat in de voornaamste steden van ons land zyn Aiialen heelt Daaruit biykt dat het Instituut in 1 98 het getal zyner em ploye s van 666 t t 702 deed toenemen ten deele als een gevolg van de verdere uitbreiding van zyn uilorraatiedienst en de grondige wyze van onderzoek Ktsuc waarschuwende beschouwing is in het verslag geWyd aan de pogingen om consalatei en over het algemeen staatsorganisaties met bet credietonderzoek te belasten De algemeene vergadering van de vereeniging lot opleiding van onderwyzers cu ondi rwyzcrcs en in Zuid Hollaud zal dit jaar gehouden worden op Zaterdag 2 Mei a s Gemengde Berichten Men mag toch ook maar weinig doeu CJisteren namiddag rolde in de Prinsensteeg te Hchiedam een kuccht van een brander di tillat ar een aam gedistilleerd ruim 150 liter zonder gelelbiljet De komuiiezen Engelman en Mellema merkten dat op en namen dat als verbeurte in beslag terwfll zy de betrokken brander bekeurde Men meldt uit Nymegen aan de N R Vt Woensdagavond is op de Wa i een roeibootje waarin 4 personen van hier gezeten waren omgekanteld tengevolge van de zuiging van het water veroorzaakt door de stoomboot Tenbergen waaraan het bootje was vastgemaakt Het stoombootiiersoneel wist 2 der drenkelingen vader en zoon te redden de andere 2 zyn verdronken zynde lir Engelacr 58 jaar een ongehuwd schipper en lohs ïo ossenberg 32 jaar schoenmaker Deze laatste laat eene vrouw en drie kinderen achter Thans meldt men aan de N R Ct uit Heerenveen dat Bontje A te Oldetryne de gewezen dienstbode van notaris v Oillen te Wolvega en haar man gevankeiyk te Heerenveon zflh binnengebracht als verdacht de daders te zyn van den hg genoemden notaris gepleegden dielstal met braak Omtrent de umstandigheden waaronder deze diefstal plaats had deelt men nog het volgende mode Het is zoo goed als zeker dat eene exdienstbode die reeds met name genoemd wordt den diefstal gepleegd heeft Deze vrouw werd te Peperga gezien en begaf zich in de richting Wolvega Vry zeker is zy eerst in de schuur op het hooi geslopen tydons de koetsier de paarden voederde L it die schuur had zy het oog op de keuken die zy door moest gaan om naar boven te konen Vrü zeker heelt zy daartoe het oogen I U 1 41 S I7 4 11 I I I ll 1 1 l il I IO ♦ 4 11 I 4E 1 40 4 l il 1 41 l il I IM 1 17 4 13 4 1 4 11 1 04 1 11 4 01 4 S7 01 l iS 7 10 7 11 7 U 10 17 10 14 10 41 11 11 l iT I U 14 4 1 41 10 14 10 14 verliet om liet Imnengood van de bleek te halen De heer v Hllen en zyne huishoudster zaten toen aan talel Boven gekomen heelt zy zich waarscbynlyk neergelegd iu een bedstede die niet beslapen doch gebruikt werd als bewaarplaats van beddegoed dat niet gebruikt werd Deze bedstedo was slechts door een houten schot gescheiden van het ledikant waarop de notaris sliep Om gerinkel te voorkomen heeft zy niet de sleutels uit de pantalon genomen doch de broek naar beneden gedragen Althans dit kleedingstnk werd beneden gevonden Zy heeft toen de trapdeur van bniten gesloten Zeer waarwhyniyk is alles vödr 2 uur s nachts geschied immers naar gewoonte stond de heer v G toen op om turi in de kachel te doen en hy heelt toen geen onraad tiespeurd De Sievegge is nu van boven te zyn gekomen in den kelder gegaan waar eene lamp stond Deze is aangestoken doch het doosje lucifers dat daarvoor gebruikt werd is biyvenj liggen Het doosje is niet van den heer v Uillen zpodat hier eene aanwyzing bestaat In het kantoor is de brandkast met den sleutel geopend wnt moeite gekost heelt althans de slentel werd verbogcm gevonden Uit de brandkast werden ontvreemd muntbiljetten van I KI en bankbiljetten van l 25 on I 40 beneven aan geld I 30 Onaangeroerd weriwn gelaten een zak met I 300 aan specie benevens bankbiljetten van 1100 en hooger die ook voor het grypen tonden De heer v j had een gedeelte der ontvreemde bankbiljetten teSteenwiJIt ontvangeneergisteren is hy dadeiyk derwaarts gereisd De nummers dier biljetten waren te Steenwyk gelukkig genoteerd By het verlaten der woning liet zy de deuren ojien ea nam baren weg achterlangs Daarvoor moest een zware mestplank over een perceel weiland gedragen en over eaie sloot gelegd worden Olschoou de vrouw als sterk Iwkend staat men oordeelt het voor onmogelyk dat zy alleen dat werk heeft ktfnnen verrichten Zy moet daartoe hulp gehad hebben Op 13 lannari 1899 werd te Arnhem wegens dielstal aangehouden een persoon die opgal te zyn Hendrik van Lauu machinist geboren te Londen 4 Juni 1855 By het consulaat generaal der Nederlanden te Londen bleek liy bekend te zyn als Willem Hardy teekenaar geboren te Amsterdam 4 luui 1855 wonende te Londen Hy zegt nn te zyn William Hardy geboren te Londen 4 luni 18 5 eu dat zyn vader William Hardy daar ui 1870 zou zyn overleden Nasporingen te Vmsterdam en te Londen ingesteld hebben bewezen dat daar in 1855 geen Hardy geboren is en evenmin in 1870 een Hardy overleden is In de lubrieken waar hy zegt in Eivgeland te hebben gewerkt bleek hy onbekend Hy spreekt vloeiend Nederlandsch De rechtercommissaris voor stralzakcn te Arnhem verzoekt dringend inlichtmgen die er toe kunnen leiden om de identiteit van den verdachte vast te stellen Op aanvrage wordt zyn portret gaarne toegezonden Ook te Amsterdam is by de politie gedeponeerd een valsch bankbiljet van f 25 t Mist het watermerk is op ongeschept papier gedrukt welk papier bovendi harder van kleur is dun dat der echte biljetten en bevat in de stralbepaling een spellout Ahlaar komt nl het woord gevangenisstral met een I voor Het biljet is door een kellner by de politie gebracht De man had het ontvangen van iemand dien hy tenianweruood kende en die hem I 1 50 schuldig was De oude kennis zou het overschietende geld by den kellner komen temghalen doch heeft zich niet weder rOMtnN ilMw f f jiiiIrtniB ynril dnJIrfiUDcr op de valschheid attent gemaakt Hbld Voor het examen van onderwyzeres en onderwyzer dat voor Zuid HoUand dit jaar 5 Vpril aanvangt zullen naar wy vernemen met het oog op het te wachten groote aantal candidaten wederom twee examen commissies worden aangewezen 7 11 I U i i 10 04 1 01 D lO U I Ot 10 11 I ll door 10 11 1 1 8 10 10 10 14 lO M 11 11 10 14 11 10 lO St 11 o S S4 10 10 11 10 11 10 11 i tO t ll 10 01 t I4 ff 4 ff ff ia 0 10 lolt I ll II JO 7 S0 7 i M IO 7 4 De verklaringen waarmee de superieur van de kloosterschool te Kyssel den verdachten broeder Flamidien van den moord op den jongen Foveuu heeft trachten vrSte pleiten en waarvan wy gisteren meldingmaakten worden spoedig tegengesproken Naar de Kysselsche correspondent van de jTemps beweert heeft de gehcele broederschap vari het eerste oogenblik der ontdekking saamgespannen om alle verdenking van den beschuldigde al te leiden De broeders zeiden een dergolyke kist ab waarin het lyic gevonden werd nooit gezien te hebben en kort daarna werd een volkomen geiyk uitziende kist in een der bergplaatsen van de kloosterschool gevonden zy vestigden de aandacht op den gearresteerden schrynwerker iu de buurt maar deze was den dag van de verdwijning van den knaap duor de politie om andere redenen gesurveilleerd en kan het lyk niet in het klooster gebracht hebben omdat hy al gevangen genomen was op den dag waarop dat zon geschied zyn De concierge heeft verklaard dat Maandag na den moord toen iedereen nog gelooide dat het kind eenvoudig weggeloopen was een der broeders tot hem gezegd had Wy weten dat men het lyk van den kleinen Fovean in het klooster zal trachten te brengen om zich op de gemeenschap te wreken Let dus goed op wie inen uitgaat Uit deed de concierge maar was zeer verbaasd toen hy zag dat s avonds de hooldpoort pas twee uur later gesloten werd daft gewooniyk Dit herhaalde zich den vohfonden dag De concierge verklaart stellig dat niemand van buiten het lyk bhinengebracht kan hebben Met den bovengenuemdeu broeder geconirouteerd heelt h zgu beweringen staande gehouden en deze heeft eindeiyk moeten toegeven en het procesverbaal geteekend De rechter van instructie is ten volle overtuigd dat de f eheele broederschap de misdaad van broeder lamidien kent eu de justitie op een dwaalspoor tracht te brengen Het kind is het laatst gezien Zondag om kwart voor zessen het ging toen een donkere trap op die naar den zolder voert Naar het getuigenis van al de kinderen Is broeder Flamidien van zes uur tot hall zeven onzichtbaar geweest en hy weet niet te zeggen wat hy in dat halt uur gedaan heelt Een redacteur van de Matin heeft den procureur der republiek Tainturier te Ryssel bezocht en deze zegt vast overtuigd te zyn van de schuld van den broeder al zal hy het nooit bekennen Het lyk is met geweld iu de kist geduwd zeidc de ambtenaar iu stryd met de verklaringen van den superieur de beepen waren zoo gebogen dat de kniefn aan de kin raakten het lyk kon zeer goed in de kist de proel is ermee genomen en heelt slechts een voet er niet in kunnen krygen Maar bloedsporen in de kist tooncn duldelyk dat het lyk er eenigeu tyd In geweest is toen het gevonden werd lag het ernaast Wat den weerzin van broeder Flamidien betreft toen de rechter hem vroeg de in liet gevonden brieljo voorkomende zinsneden op te schryven do verklaring daarvan door den superieur is volgens den ambtenaar niet juist Vooreerst was het briefje aan do negentien aanwezige brooders voorgelezen Flamidien kon dus niet denken dat men hem een bekentenis wilde laten schryven Dan was het zeer duideiyk merkbaar dat de broeder toen hy eindclyk schreef zyn hand trachtte te verdraaien en eindeiyit vertoont riyn schrift met dat van het brielje ten volle enmerkende overeenstemming i Eindeiyk had de procureur nog zeer be zwarende aanwyzingen ontleend aan een liuhamelyk onderzoek waaraan zoowel liet lyk als do broeder waren onderworpen De Nederlander ontving dezer dagen inzage van een schryven aan een Itamerlid van een tolgaarder die or op aandrong dat by evcntueele alschalflng der tollen toch gezorgd zon worden voor het toekennen van een levenslange rykstoelage aan de overbodig geworden tolgaarders en daaraan hot verzoek toevoegde om dit ook mede te deelen aan dé party waartoe dat Kamerlid behoorde aangezien er in elk kiesdistrict een zwygende overeenkomst onder de tolgaarders allen beiastiugkiezers bestaat urn hoezeej zy in beginsel verschillen toch by de aanstaande verkiezing en ook in het vervolg met hun bloedverwanten aanverwanten vrienden enkennissen die Kamerleden van welke richting ook te steunen die hun belangen behartigen en bepleiten ter verkryging van bedoelde toelage 1 AV4BH Onze correspondent in IndiS seint ons van gisteren Van den controleur te Melaboeh is bericht ontvangen dat Oemar den tiende dezer gedood is m het gevecht naby Melebueh Het lyk is overgebracht naar Pasirmogat waar Oeraars moeder begraven ligt let den dood van Toekoe Oeniar V de toestand ter Westkust van Atjeh geheel in ons voordeel veranderd ZooalB wy onlangs schreven 8 Febr Oemar haè diiir nog macht In Groot Atjeh in Pedir durfde hf niet meer te komen op de Westkust alleen kon l j nog aanhang vinden en invloed oeleneh Aan Me krachtige hand van Van Hentsz is het wel ioevertrouwd de wettige hoplden thuis te brengen en te handhaven op de hnn foeXomende plaats en het land dat het meest onder Oemar s dryven leed met hunne medewerking te doen herleven Oemar s deod zal iu hoog mate de rust in die landstreek ten goede komen Nu zyn levensdraad is algesneden mag hier herinnerd worden dat wy hem wegens zfln verraad gro en dank sshuidig zyn Door dat verrtad toch werden wy gedwongen de zoovele jaren aangenomen lamlendige houding in Atjeh voor goed te laten varen eu onze krygsmacht weder ui staat te stellen te toonen wat zy onder goede aanvoering vermag Er zyn groote resultaten verkregen overal bleven wy de overwinnaars zells de gevreesde beriberi vluchtte van Atjeh Als nu op de heuvelen en in de dalen vanAtjeh de Nederlandsche vlag ongestoordwappert als in steeds wyder kring de Companie ais de wettige souverein wordt geëerbiedigd als de gepantserde tramwagens in het aiitiquiteiten musenin zyn opgcl orgenon geen onvertronwbaro hooiden meer worden gesalarieerd om hen te vriend te honden als het werkelyk einde van den Atjehoorlognu by don dag zichtbaarder wordt dunis dat uiet het minst te dunken aan denafval van Oemar waardoor wy tot energiewerden geprikkeld zoo ooit dan kan menwel hier zeggen dat uit het kwade het goedeis voortgekomen Die afval is een gezegendkeerpunt geweest iu de geschiedenis van denAtjehoorlog Hand STADSNIEUWS iOUDA 17 Februari 1899 Op de Bovenzaal van het t afé het Schaakbord hield gisterenavond de Ooudscho Amateur Fotografendub hare eerste Pro jectieavond De heer Straater opende deze byeenkomst die door zeer vele Dames en heeren werd bygewoond en deelde mede dat de club haar eenjarig bestaan niet beter wist tl vieren dan door het ontwerpen van dezen avond ten einde haar meer bekend te maken Door de welwilleudheld van den heer Hwartsenburg die voor dit doel de grootste lantaarn had beschikbaar gesteld en door de medewerking van den heer Ivons uit Nymegen kon men niet alleen het werk dat door de club was vervaardigd maar ook dat van laatstgenoemde heer zien In de eerste afdeeling werden verschillende gezichten vttu louda eli andere plaatsen voorgesteld alles werk van de club leden In do tweede on derde afdeeling werden bloemstukken on gezichten van den heer Ivin vertoond Wy wenschan de amateur fotografen club met dezen avond geink voorzeker zullen velen die nog niet met haar bekend waren zich by do club aansluiten en een volgend jaar kap de club misschien den gchoolen avond het publiek haar eigen werk laten aanschouwen De gewone halfjaariyksche nitkeering door do alhier gevestigde afdeeling der vereent ging van gepensionncerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche Leger zal morgen plaats bobben by welke gelegenheid zos behoeftigcn eene ondersteuning te samen tot een bedrag van f 116 zullen ontvangen Aan het verslag van heeren commissarissen over 1898 der Onderlinge Brandverzekering Maatschappy Gouda het derde boekjaar ontleenen wy b t volgendo Met genoegen kunnen wy op het afgeloopen jaar terugzien Oeduronde 1898 werd in verschillende posten gesloten f 309850 zoodat het totaal op nitimo 1898 bedraagt f 792 550 Op gebouwen is verzekerd f 392950 Op meubelen en gereedschappen 203940 En op koopmansgoederen 195660 Er kwamen twee gevallen van brandschade voor de eerste ad f 2 en de tweede ad f 6 De schade werd door eene commissie uit het bestuur in overleg met de betrokken deelhebbers geregeld en door de reassnreerende Maatschappyen uitbetaald Totale brandschade sedert de oprichtüig f 26 25 Voor premie is ontvangen f 1048 27 J en voor reassurantie is betaald f iJ76 47l zoodat in 1898 is gereserveerd f 71 80 Het reservefonds is daardoor gestegen tot f 131 6 7i De rekening werd nagezlen door eene commissie van vyf deelhebbers en accoord bevonden De aftredende commissaris de heer Mr M M Schim van der LoefI werd herkozen Commissarissen eindigen hun verslag metde mededeeling dat het verzekerd bedragook iu 1899 weder gestadig toeneemt t isreeds geklommen tot f 835550 terwyi erin den loop van dit jaar nog voor meer danf 100000 toegezegde pesten zullen worden ingeschreven I STOtwUK De gemtenteraad heeft een verzoek gericht aan H M de Koningin om het besluit der gemeente Gouda tot het heffen van tolgeM aan de brug over den Uiwel niet goed te keuren Eenige dagen geleden ontving het bestuur dezer gemeente het bericht dat de V wtzinnige C Kortleven huisvrouw van H Burger het krankzinnigengesticht Endegeest was ontvlucht Djfer jnen later niets moer van haar gehoord heeft vermoedt men dat zy zich door verdrinking van het leve beroofd heeft HEEREN en UAMES PARAPLUIES bij A ▼ OS As Md Tailleu Kleiweg G 73 73 i GOUDA B mrs van Aiiislerdaiii Vikn 7 100 V ülttkri 7 4 II FEBRt ÏL K M LiSO tkrl ed W 3 1 diuj tito tlito S tltto itito dito 8 Huliaia UU aoiill 188 1 88 S ItaUI Ia ilit Tjn t I SIS 81 i 88 8 Ooerast Obl in ripier 1818 dito in i l er 18 8 i PoaTua L Obl mot ooupon 1 dilo tioM 8 4 7V 7 108 RuiUllB Obl Bineenl 1814 4 dito Qticüai 1880 4 d lo bii aoll 1888 4 i a bg Hop 188t a0 4 d to in iton 1 Iien 1888 8 ditSl dllo dito I8S4 i V Sri Ferpel huid 1881 4 ru mu QBpr C Jii l n IMO 4 77 i 11 i V 101 100 100 Ge leening leno 1 ïeo leeuing ter e ü ZcWAie Rep obl 18tl ü Urioo OIiI BuiuSoh 1880 8 VlmlVfU OM 4 oiihop 1881 Awriuu Oliliititien 1885 8 BonlUMM SIdil leeu 1884 8 NlD N Air H nile i na 58 478 108 SO Aien bb T b Mg ilrtilioeteii OeUMRatscbippy dito 88 Acii Hypoiheekb pendbr 4 Oiill Mij lier Vonlenl und Or Hvpolh ekb pendbr 81 lOlV Neilorlendt lie binli aand 1 188Ned HandelmMliob dito I 14 1 N W II Pm Hjp b pendbr i 6 Rott Hy olheokb p nd t S 100 Utr Hï olheekb dito 8 B8Ooeri O it Hong beek ud 188 Uoei Bypotheokbeiikpeiidb 4 l Auuil KquI bjrpotb pan Ib i 81 Mmw L o Hr Li n rerl 1 80 NBD Holl IJ 3poor Mü i nd IUUy t l Eipl i 8t Sp r eend 111Ned I d Simreteitn eud I 10i Ked Znid Afr Bpm aeud i 108 dito dito dito IStl dito i 100 ITUUSpoor 1887 88 A Kobl S 8 Zaltl tul Sp mii A H obl 8 j i7 V Poi W ch u WaoDfn eend IJ lil Bjel Or Rn Spw Mij oM 41 V Baltieebe dito eend 11 Pektowa dito eend 8 Iwenff Oomlir dito eilid ft lOI Kwek Oh Aiotr Bp kep opl 4 101 iHto dito obll 4 Amant C n l ec Sp MiJ obl 8 li Oliie k North W pr ü r und riil j dito Win Bt Koter obl 7 188 DeoTor k Bio Qr Bpm eert r e 14 llltnoii Central obl in Koud 4 lOt i Lanur fc Na b illl Oert r aan l 8 Heii o N Bpw M lehvp o a 101 Mies Kvn ti T 4pGt pret eend 11 N York OulH o k VTeet aud 1 dito Ponn Ohio obllg 8 118 Ongon Gelif lobyp iQgond i 81 Peul Min klieniLobl 7 l iDe Fee Hoof lijn obig 8 dito dito Li o Col Ie hyp O i Oiatoi Oaii BonIh Chert T cenl SI Tm C Bell k Nb lo h d c o Amtterd Omrtibn Mij eend 17 Rotterd Tramvre Ueeti nand 108 Nio Bted AniBterdem Band 8 lOi Btad Ro terdam aand 8 O Bzl s lad Antarorpen 1817 V Bed BrUBiel 1888 8 St HoHa Toein Regu lr O telnh 4 11 OoenH Staaulcenii 1810 i 11 K K Oou B Cr 1880 3 Brui Bted Madrid 8 1188 NlD Ver B i AtIi Spoel eert 80 GROOTE OPRUIMING VAN alle WINITJRMANTELS Jostutnes Blouse PeigTioirs GekleunJe Katoenen en eene aauzieniyke party WITTE GOEDEREN tot potprözen Rechtzaken Iemand in Den Haag was wegens de een of andere overtreding veroordeeld tot 3 gulden boete by wanbetaling te vervangen door 2 dagen hechtenis De man kreeg per briefkaart de aanzegging tot betaling Juist was de zwager van den veroordeelde by hem thuis en toen deze de briefkaart zag bood hy aan voor de helft van den prys f 1 50 voor zijn familielid te gaan zitten om zoodoende iets te verdienen Hoewel de veroordeelde tier niet op in ging nam de man die met zitten aan den kost wilde komen de briefkaart mede en meldde zich aan in het Huis van bewaring waar hy werd opgenomen Den volgenden ochtend eid i MmiwiI de bedriegery ontdekt en nu is tegen den iiiitn die op naam van i m ander de heehtenisstraf had willen ondergaan priioeweibaal opgemaakt VERSCHEIDENHEID Upi de wereldtentoon itelliug die in ISXK te Parys gehouden zal worden zal de Kifleltoren worden overtruHen De l aryzeiiaars en hun guslen zullen een vulkaan te zien krygen een byna echten vuikuan met een krater waaruit rook en vlammen opstygen waarvan stroomen gh eiende lava uilen ontspringen Deze merkwaardige don zal van zandsteen worden opgetrokken tot een hoogte van 100 meter met oen middeliyn van 150 meter aan den voet De kosten zullen zes miUioen Iranes bedragen en zyn door mteekeaing by elkaar gebracht Men krygt dus oen Vesuvius te Parys maar zonder de blauwe golf van Napels un het betooverend sthoone landschap van Sorronte Daarentegen wordt de knnstvulkaiin meteen prachtigen plantsoenaanleg versierd met MMitervallen terrassen calé s on restaurants biergrotten en een palais du Siècle palehi der eeuw met kinematograflsche voorstelUngen van de gewichtigste g ibeurtenissen der 19dc eeuw De vulkaan zal echter in zyn hoedanigheid van kunstmatigen berg een bewoonbaar interieur hebben wat by echte vulkanen zooals men weet vanwege de hooge tüinpuratnur niet hot geval is Men zal zich daar tussehen docoratie s en beelden voorstejlende het rijk van Vulkaan bcvmden In de Znid Anieriknansi ho republiek Eguador groeien de matrassen aan ile boomen natuuriyk geen matrassen zooals de Europeanen ze gebruiken want anders zou de invoer ervan in Europa een niet onbelungryk voordeel opbrengen Noen de matrassen welke bedould worden en die door do Indianoii worden gebruikt hebbon meer overeenkomst met dikke dekens Zy zyn niets anders dan de bast van een boom welken de Indianen deniaJBgua noemen Door een speciale bewerking maakt men deze bast zoo zacht on buigzaam dat men ze op kan rollen cu kan vouwen zonder zo te breken Om ze van deu boom al te halen maken de Indianen op een ouderlingen lstand van twee meter insnydlngcu In den stam maken do bast met tienige werktuigen los en leggen ze daarna eenige uren in het water te wecken Nadat het harde bovenste gedeelte it vorwydord wordt ze zoolang met groote hamers geslagen tot zezacliton buigzaam is genorden AOVERTENTIEN Heden overleed tot myn diepen droelheid na eene korte ongesteldheid myn gelielde Echtgenoot PIKT V mim in den ouderdom van byna 5 1 jaar Uit aller naam Wed P v OK KEUEN V u Vu T OouDA 17 a 99 ifdeeling WKrtKVKllHCnAt FlNÖ voor VBOÜWE N eu MEISJES venoekt NAAIWERK un huis voor een nette Naaister Inliehtiogtn erelrekt Mei SilLTSEK QoBwe O faila EBRSTE NEDERLANDSCHE RIJ¥IELFABR fiL Directeur B BUKOBBS DEVENTER H B Handelaren en Reparateurs Aangezien wy one thane ook epeciul gaan toeleggen op bet Vervaardigen rfli VITTIIVGIS vsor den handel Framea Wielen Banden Zadele enz enz zoowel foor Bgwieleo met aU imwter ketting raden wy U ten teerste aan onze uiterst lage prgien te vragen Tevene maken wn l er opmerkzaam op dat de en onzer Kgwielen voor 1899be r n rUk verlaagd zyn zoadat wj cherit eoneurreeren Waarniet vertegenwoorillad worden IJVmtlQB AOBSTBS gevnu f d in t byzonder voor den verkoop onzer Acatéiiee die ledere eolieda handelaar kan bekomen Vraaft onze Pryzen