Goudsche Courant, zaterdag 18 februari 1899

Maandag 20 Februari 1890 37ste Jaargang o 7818 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T M i l N ff A D V E R T E N T i E N worden geplaatat vau 1 6 regels a 50 Centen iedere regel moer 10 Centen Uroote letters worden bcrekund ifipu plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid TelefM Re M De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1J25 franco p r post 1 70 Aizonderlqke Nommerg VUP CENTEN mms osiEBWus Toelatiiiff van I erlingen p tïv Kosteloozeeu BewaarHchulen De COMMISSIE van TOEZirHT gj h Lager Ouderw s ttlbior iniiakt bfkiuil dal de luscbrlJvInK van Lrerlingen wier pluuKiriK ukii iiu l li n luli U April 1899 op een der bovengenoemde Weliolfn verlangt zal geHchieden of WN SDAÖ 21 FEBRUARI 1899 d 8 namiddag ten vtjl Dtr Voor verdere biiondcrbeden wordt verweien naar de aanplakbiljetten Nanieiui de CuminiHiiie J H Vin DEf VOORT He retariB öotm 7 Februari 189 HOLLANDSCHE AMSTEHIIAM PrgsuotMnng China Congo Btoftbee 45 en 50 o Qrot 80 55 Lekkere 60 Bouobon 75 Oeurige 80 Congo 100 Ontbijt Tbee 65 namiddag Tbee 75 AlietD Ttrkrggbaar bg P H J vanWankum Oo tlMoen BH Nieuw onovciroflen rof Dr Lialjor wiilboVi iid IHVW SHACBT kUZIB AIImii ecbt wet Ftbrialuiiieik tot roortdarende radicale an lekare goaeiing van alle lellsde meeat hardnekkigi tenuuiMiekteiit vooral oiilitaan doorlatdwalingeo op ieugdigi n leeitydTotale geneaiog van elke swakte Bleek tocht Benauwdheid Hooidpgn U Miiraine Hartklopping Maagpgn lechte apëivertering Onvermogen Impotenx Pollotione eni Uitvoerige proepeotniiMn Priji per lleuili A 1 dubbele lleMli lt r OntraalUopai i Malth v d Vegto iallbommol OflpdU M Oléban k Co Amitortlau V Happel VOmvenliage 1 Halmmaiu de Joag J GiD Rotterdun Wolir k Co Uouda en bil alle drogisten A SLEGT beveelt aiob aan tut fart levorea van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t eent At K O NIBPWB HAVEN 28 WÊÊj Bekroond op de Intarnatlonale TenlooBBtalUag van Bakkerij Uaaldarü en Kookkniiet te t QTavtnhagt met een diploma Ver £ gald Zilveren Medaille EEHISBEFOTTAlITm Ren watdt veriochl op t MRRK telettu UIT Hit M o vmii Ti M ftAVENSWAAY ZONEN QORINOHBII Dom THBBEN wordan afgeleverj m vertegelda pakjoa van ny Ime n A Aa en ni Ned om met vermelding van Nommer ea Prga vooralen van navenataaud Merk volgena da Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van gaeerde ordera aanbeveleaae i BREEBAAHT VI Lensvelt Nieola mriEVERANClER Veenes lraat 2 t den llaaiy UR60 F Gin BESCHVITFABklEK LÏÏITCHEÖITBOOV Pain de Luxe Ai teruoonTea Koffie Chocolade Melk Uttsda DrtUc van A lUUNiQUAI Zi TB SCTJTJie texstoaa d of letter KBN Te bevragen Uamtoor earn WaêU ii tieren KIAWKKLK N SINUEL So 6 2 Stpom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFIATTEK AllGEIT ATE EU LUSTEN ook volgens op te geven Profiel filpoedlge aflevering Nette ultvoerlug Concurreerende prijasen NIEUW IIEUW HlfilJWI ÖE80HIKÏ VOOR ÜTaclitlicliten Koffie en Theelichten Welke 4V uur branden k S i en 6 uar brandende k 3 cent per stuk E nig Agent Toor Gouda en Omiikteken IZAAK C VrS Papiermolen GOUD Vind u dit niet gpoedkoop en g emakke ik Hen behoeft hiervoor geen Olie geen Olaaqe I Alleen een luotfer aansteken ia noodlg Oeheel zonder gevaar voor brand ali ook zonder reuk MHHIii MHHBHHMMBHHHHHHHHB9i Indien gy niel wilt hoesten gebrnikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract j Meiia ii uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H N VAN SCHA i € 0 Uen llaa r Uoneveraiicier SOBAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOBAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN TAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Ss Co l Mellantbe i bet boiu niddel dar eteld CO B Mellantbe genent Kinkboeit Po fl Melianthe gonoeit zoowi l oml bU jnug ft Co 8 Kellantbe H gf en huiagmin ODtbre n Co a Melianthe siant vourtdurimd onder SoltuikuiiJtg tee tcht ft Co s Melianthe belpl ooherroepolijk Oo a Mellantbe i b krooi l net Kerediplons ft Oo a Kellantbe bek oond mot Qouil ft Oo B Mellantbe bekrooiut mei Zilrer ft Co B Melianthe i verkrijKlmar in llaoona bÖ van O Cl ro Cf en fi A BOUMAN Uoerdruht I C RATBLAND Bm cop B V WIJK Oudemil r M KOLKMAN Waddinmit II aOLLMAN Bodtgraom PIN K8B Nieumrkifrl a dl lm Firma WOLFF k Co I Weathaven 198 Goudn D £ SiBS Kleiweg E 100 1 Qouda S B via MILD Veeratal B 12S te tiowkk I Steeds voorradig cese ruimo kenie der Solledste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzes worüeo grleverd KT Deavarkieaead op aibetaling per maand en par waak W OOUDA Kleiweg 49 ECHT op de net rood l tfX9 JOberlahnslein oiitteTcuKDtn neroRiABKOM oBtmAHKsrm JlfaateeAafV UA BxploUaUe van de rittoHa Bnm J aalMr 00 JMtrlctMt Boemtfftê éO Sotttrtiam Freitag 17 Sonnabe dl8 FEBRUARI 2aal MJT ei VERNAAIL Abends T ühr jwi i grottae popnlire Ë X p e r i ni e n t a I A b e n d e G DÏH1C I BlektrUehe Wellen und StrahUu elekir Kraft Bleetr Baumtetegraphie ohne Ihvth II Spektral Aualyêe Krumm LiehtêtraMen Beidt Abende Sehttler Mn Abend J SO SchtUer 0 75 Karten in J T SWART8ENB0RW Md am Eingange üuterzeichner erhalten Karten zngestellt FEANSCHE STOOliYEEVEBU BK ekeinlsehe Wtsstberij VA 11 OPPËNHËIMER to Kruiskfule Botteritam Gebrevetacrd door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt voor QOUDA de Haar A VAN OS Az ipeciBliteit Toor hei itoomen eu Terveii ran fttle Ueeren en Damesguderoben aïsook He fCindtirgoederen Speciale mnobiing voor het itoontn van ptache maoieU veereu bont enz üordgnen tafelkleeden enz worden naar 9 nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen betz gestoomd of geverfdworden onschsdelflk voor de goEondheid ToïgenB itaal bewerkt Wat laiR ria tifMi Jidit LMHaapqBlo kortom ArterMaExpeBer DBnm nn altirili laid Hd liBMtk MiinMauitiwKd ali i Jggl Kut tal itiifc h Mu bniigubi T RiInrliiifxpeile il ai Male lai Prul 00 OMt 79 oeat f i u il lanb I la ia meiat Lter A O tl Aottiidira TeorhanJla la ia mliatl Apotbekin lo by f iJSlokl Te QOUDA bji C LUÜER Apotheker Markt en bg WOLFF h Co Weathaven 199 Slijm en Maagpillen Schrtuder i Pillm zijn Maagversterkend zacht Laxeerend büzonder goed tegen Sljjm en bevorderen de Spjjsverteering tVi eent per doos Verkrijgbaar te Gouda alleen bO de Hrma WOLFF f o Haven 198 Men wachte zich voor namaakBels Elk doosje is gebikkeld in een biljet met do uaamtoekening van den vervaardiger J J SCHREUDER Apotheker O Jfc PO IKK 00 DB f SCHIEDAMMEB GENEVEE Merk Terkrijgbiar bjii M PEETER8 Je N B A U bewjjfl vu aohtheid ii p eieliet en kmk itiedi Toor CHIEDAM ien vaa dar RrDii p NIGHTOAP unu vjiuiiuuuuii Se AkoanementraarsteiUar Donderdag 23 Februari 1899 Vereenigde RoUerdainseke TeoBeeiislen LE tlRAS HASPELS Colinette Tooneelspel in 4 bedreven Aanvang half 8 uur xowoBe bepalingen en prjjxen Dit No bestaat uit Twee Bladen EEKSTE BLAD BulteBla odsch Overzlchl De Franscbe mmister president Onpny richtte een rondscbryven aan de prelecten en sonsprelecten waarm hjj hun last geelt hnnue posten niet te verlaten ol daarop terug te keeren indien z j met verlol zijn Niets deed het overlöden van den prebidout voorzien President Fanro hield zich de laatste dagen bezig met i gewune sverkzaaraheden en reed oHs paard wel klaagde hü Donderdag over zwakte in de beenen Doudermorgeu reedhy daarom niet te paard nit maar nam tochkennis van de aangi komeu stnkken presi deerde daarna de vei gadering van den ministerraad en gebruikte daarna het dejeftuer Kerst tegen zes nnr juist nad t hij ecu besluit geteekend had riep hjj generaal Le UaU zeggende kum gauw ik voel my niet goed De president wankelde en bracht de hand aan het voorhoofd zeggende Ik ben niet goed Hij was volkomen by bewnstzyn Doctor Parant bggestaan door maj Humbert die aan den dienst van het Elyaeé verbonden is w dde zyn zorgen aan den zieke Toen de bestand niet verbeterde wenschte de president zyu vrouw en kinderen te zien Deze kwamen Ministerpresident Dupuy werd gewaarschuwd eu deze liet de andere ministers waarschuwen President Faure nam hartroerend afscheid van zjn familie sprak vriendeiyke en bartelykc woorden tot het personeel van zgn huis eu verloor om 9 uur bet bewustzijn Hfl gal te 10 uur den geest naar de mcening der geneesheeren overleed hy ten gevolge van bloeduitstorting in de hersenen Op de herhaalde verzoeken der familie was eenige oogenblikken voor het overlijden een priester ontboden die bem de laatste genademiddelen der kerk schonk Na het overiyden werd onmiddeliyk de vlag op hot Elysée halfstok geheschon Faare overleed in zyn kabinet hy is als t ware te midden van zjn arbeid heengegaan Hy ligt thtAis met de handen op de borst gekruist zflu gelaat is niet in t minst veranderd de uitdrukking er van is kalm en rustig Twee geesteiyke zusters waken by den doode Het was aandoeniyk de smart van mevrouw Faure to zien Het lichaam zal worden gebalsemd FEVlLLËrO i GedeDksehriUeD ftn eea Gelokioeker AïraiBAL DE VoOTELmG iVlar htt IrmKk Doo W NUTTKBS Mi Zy wu foUlTekt Qïit tchoon dm joogl vrouw Zjj wu hoekig bModerig met een pUtte ili ingexonkea bont en een geeUcbtige tinl rirdroogd lilt wu dnidliyk dat iowendig vuur hur Tirteerde dat brandi de begeenea door het niet Ttodio no beTndiging iteidi lellir bUkcnde hau organisme veroieldiD Zij had n bin maniirio ieti van e kat Hare aeberpi Vobittarende oogen rirriadin bawMglijkbiid van gwltohtan opgiwondenbeid altijd dareode onroit inel vUm vattindi en inel ittkaelende een dier naturen die tot kuipen in intrigeiren sohünea voorbeatemd tl zyn die aan een gavftarlyke leuKon dan roorkeur geren boven veilige waarheid geilepen en liitig sondir overleg zonder berekeuing aloohta gelei l door len boosaardig inatinct iTiniU een ilim dier Z waa voUtiekt niet mooi toob bekoorde tij en trok uj aan de gloed dia van haal uitatroomde waa aanitekelqk Zy waa vlug en ruiteluoa en gevat een Pran9aiae van het iniverate bloed vQoedendag Juitioi goedendag zyt ge daar laüe de baron t Het t mgres zal heden te Versailles byeenkomen voor de verkiezing van een President der Republiek De plotselinge dood van president Faure maakt overal levendigen indruk maar de orde en rust worden nergens bedreigd Men stelt algemeen groot vertrouwen in den minister president Dupuy die nu reeds voor de derde maal belast is met de tusschenregeering en die de onafhankeiykheid en de vryheid van het Congres zal weten te dden eerbiedigen zooals hy dat de vorige malen heeft gedaab De algomeene indruk is dat de doudvan president Faure wel is waar een ontzettend verlies is voor zyn gezin maar geen onherstelbaar verlies voor Friinkryï Over het algemeen houdt men zich het meest bezig met d vraag wie tot zgn opvolger zal worden gekozen op een oogeublik dat de partyen zoo scherp tegenover elkander staan en de inogeiyke candWatcnvoljjtrektniet zgn voorbereid op dit ontydig openkomen van de hoogste waardigbdvd in den ytaat Men noemt de heercii 5 iiUne Brisson en Dupuy maar men acht hun kansen weinig gunstig Lftubet de preaident van den Senaat en WaldeckRousseau worden geacht meer kans te hebben men sprejkt ook van de raogeiykhcid op een militawo candidatunr Van enkele z den wordt avaignac genoemd maar diens verkiezing is weinig waarschijnlyt De jiresident der Kamer l eschanel is nog wel wat jong en is niet gehuwd Dientengevolge is er veel kans dat de keuze op een out dder valt Keizer Wilhelm heeft uit Hubertusstock telegraflsoh mevrouw Faure zyn deelneming betuigd Do Keizer seinde ook aan graal Munster om uit zgn naam een krans bg de lykkist te leggen en om hem te zeggen dat de Keizer zich by de begrafenis door een byzonder gezantschap zal laten vertegenwoordigen De vergadering van den Bykudag begon met de keimisgeving van president Faure s dood door den rykskanselier Ik beu overtuigd zeide prins Hohenlohe dat de Byksdag mot den keizer en de bondsregeeringen harteiyke deelneming voelt voor het Fransche volk by hot overiyden van een man die ongetwyfeld de groote belangen van vrede eendracht en welvaart der volkeren bevorderd heeft Gedachtig aan den band tusechen de beschaafde volken drukken wg onze droefheid uit ovei het verlies van een volk nat nooit opgehouden heeft gaarne een drager der beschaving te zgn Do Rgksdag verhief zich van zyn zetels hetgeen graaf 0f ik bier boo t Ik geloof bet wel ik aou bel wel denkoQ Zet je dan neer hiar naait mij Ik hoop dat wij veel tl ipreken tullen bobben De jonge vrouw dia wij hoorden a nipreken met den naam van Juitioe en die daarop geen aanmerking eobeen te hebbea zoodat wij kunnen aanne man onder voorbehoud dar mogel kbeid dal bij valioh wal dat dit inderdaad baar naam il waa de kemsnicr dar jonge hertogin de Latour Op de nitnoodiging ran den baron de Maubert om zichneer te zetten ontdeail zg lioh rlug van voile en mantel en oam plaata Er heerachte een oogfiob ik van itilzwijgan inaaoheu den baron en de kamenier Mijnheor de Maubert waa de eerste die daaraan een eind maakte vik waobt I zeide h j Ik opk gelijk ge zien zult ala ge mij goed aaokykt Drommels het is waar I ad mg teo goede dat ik bel vergat tHet is waar dat ik ook vergeet naarmate gg sulks doet Dia kleine is bü e pinken zeide de baron m aya aak tastende Men beeft me dat zoo vaak gezegd dat ik bet zolf geroot Bg da pbken zyn ia een heerlgke eigenschap een aehitterende deugd Trotach te ijn op aan deugd ia een ondengd die tegelijkertijd de deu d die den hoogmoed gaande maakte te niet dpel Biyf nederig Justine en blijf bij de pinken f Word aiat ijdel verhef u niet laat u aiet voora an op BWlestrem de president constateerde t aure s doudbericht lokt in de heele Eng che pors voor Frankryk sympathieke a kelen uit Do Daily Chronicle heeft e rouwrand om haar hoofdartikel De ftmes schrgft ledere Engelschraan zal diap sympathiseeren met de motie die de regeel ing beden tot betuiging van rouw in het parlement zal voorstellen Het blad gelooft dat Dupuy de meeste kansen heeft Faure op te volgen maar dat Cavaignac en andeie derguiyke intriganten alle krachten zullen inspannen De Times ziet FrankrQks toekomst zeer donker in De berichten over den uitslag van de be raadslagingeii lusschen den Koning van Hungarye zgn ministers en Koloman Szell biyven tegenstrydig Maar gisteren had bepaald de meoning do overhand dat Banffy Zondag of Maandag voor het laatst in don ministerieelen aolonwagen van Boedapast naar Woenen zal sporen en weldra terug zal komen met het ontslag van het kabinet in den zak on door Koloman Szell zal worden opgevolgd Hot bl kt dat ds minisWrpresident werkelgk viOeger al ontslag heel gevraagd maar de Koning weigerde toen omdat hg niet den Bcbgn wilde hebben voor de oppositie te wijken et onwaarschijnlgk klinkt de lezing dat jW tt 4troottrKad twee vuonitallon tegen clkanili i zgn gewogen het voorstol van Banffy om do oppositie door gewelddadige maatregelen tot redo te brengen en een voorstel van Szell om de oneenigheid iivder minne te schikken De Koning die nu cindelgk overtuigd schynt te wezen dat dit laatste de eenige weg fa om het Vcrgeiyk erdoor te krygen daar de oppositie en do regeering het toch niet eens worden heeft zich dan met het voorstel van Szell vereenigd Indien Szell minister wordt voorspelt men hem geen lang leven Niet dat hg spoedig ten val zal komen maar men verwacht dat htj slechts zoo lang minUter zal willen biyven totdat alles weer op rolletjes gaat en aan zSu opvolger zal overlaten daarvan to gemeten Het Huis van Vertegenwoordigers is intnssckeu weer bgeeugekomen na een week mat Natnurlgk werd d obstructie voortgezet op dejelfde vervelende manier als v66r de rust Vanavond vergadert de liber le party en men verwachtte dut Banffy daar zon meedeeleu wat zgn laatste woord aan de oppositie zal zyn Maar in verband met bet bovenstaande is het geenszins mogeiyk dat hg nog andere onverwachte modeeliugen uw gaven eu pak dit aau Al sprekende liet de baron eenige gelditukken ia haar band giyden Als elke ledelei in di wiretd buloteo werd op die wgze dan zou mon er over bet algofneeo minder afkeerig van zijn dan tbans het geval ia Ook beschouw ik dat gold gerosz ns als lea veriterkiog bij uw raadgevlogeo eigenlijk beaobouw ik sa heelimanl nif t ik ga dit geld verdienen Ik ben tot uw orders het zal me aangenaam zgn op uwe vragen te antwoorden Waartoe vragen P Varhaal maar op uw eigen manier wat ge weet Dat is ook goed Bn enden ik heb bier mijn notitieboekje Laat eens fien Ziehier maar niet aohteriu kijken beer baron dat mag niet Dit zeggende haalde Justine uit haar gewaad een klein boelÈje te voorschijn Laat ons daar eena zien alleen vooraan Laat ons eena zien I Hat is heel wat bijzondersj heer baron ge kunt niel zeggen dat ge uw gelirwggoo t maar wel dat ik dwaas beo door niet meer te vragen Bravo I Goed gesprokao Jammer maar dat ik zoo n slimme ros beo Ik ban volstrekt niet voornemens meer te vragen Ik ben een eerlijk meisje ik hoop niet dat ge daaraan twgfelt i Loop heen kleine dnirelio wie twijfelt er nog aan uwe esriykbeidP Iedereen die u kent heeft zekerheid op dat punt Allemaal kennen we uw aer ykheld heel wel zal doen Is dat niet hit geval dan vraagt men zich af waarimi Banffy dr clnbvergadering al vandaag beott belegd daar de oppositie haar antwoord op de laatst overhandigde boodschap van de regeeruig niet wil opmaken voordat zü l ell die pas vandaag nit Weenon terugkeert hoeft geboord Dat de Hongaarsche luinisteri risis een Ooslenrgkscho iiij zich zal sleepen wordt betwist Verspreide Berichttüi Het verzoek tot wraking van den heer Bortnles door Esterhazy ingediend by liet Hof van Cassatie zal door de Kamer van Htrafzaken aanstaanden Donderdag worden behandeld Mr Accarias is mul zgn rapport gereed on heelt dit den procureur geiierant toegezonden Onnoodig te zeggen dat de rapportuur van oordeel is dat hot verzoek rondweg geweigerd moet worden Nader wordt gemeld Het rapport van den rapporteur der strafkamer van het Hof van Cassatie over het verzoek van Esterhazy dio den rechter van instructie Bertniiis onbevoegd wil laten verklaren om in de zaak t hristiaii Esterhazy Walïiu Esterhazy op te treden cümdudonrt tot verwerping van het verzoek Het gerucht gaat dat de rcgeeriiig een vervolging zal doen instellen togen bel bukendc blad Droits de THommc In verband met een artikel waarin verklaitrd wordt dat Felix Faure en Dnpny de eerste ak minister van marine de laatste als premier toen Casimir Pericr president der Republiek was kennis droegen van de onwettige niededeeling van geheime stukken aan don cerstc ikkryKSraad en zulks lustig toelieten welk feit volgens genoemd blad zou zyn gebleken uit do bekentenissen van generaal Merclor en uit dl verklaringen van Casimir l crler voor de Strafkamer en waardoor te verklaren zon zyn het verlangen van Folii Faure en Dupuy oni de zaak in den doofpot te stopjien I De regeering van de Republiek heeft niet alleen het recht doch is zelfs zon men zoo zeggen moreel verplicht het blad in jnaestie te vervolgen Of zij daartoe evenwel zal overgaan zal wel afhangen van du al of niet gegrondheid der bewering Fhakkiujk De hoer IJarsonnet deken van den rechtsgeleerde facnitoit te l arys is aan het station te Felgnies door een open luik in een kelder gevallen Na eenige uren werd hy eerst gc Du burou zeute ilit larbaiiile eu begon do I log Haar weldra reikte bg Justine bet boekje ovor met de woorden Justine mijn kind uw aahrift ik kan er niets uit maken Ik scbrgf zooala ik kan Dat neem ik wel eao maar hot lebyet my eeoigszius onduidelijk toe Wat nu Lees hst maar voor Het zal u als sobtgfster gemakkelijker vallen Gaarne het is vandaag Donderdag V AU ik me niet vergis ja I lk beo bet laatste bier geweest Zondagmiddag om twee uren Om vier uur waa ik ia het bdtel de I atour terug Mijne mededeellngeo vangen aan op dleo Zondagmiddag vyf minuten over viorea Ziedaar wat men eerst noemen kan geen ougenbllk verliezen I Niet waar beer baron i dat zou ik ook denken Luliler nn ik begin Zondag 6 miuuteik orer vieren Madame laat me roepen Zjj eeft order gegeven niemand bij baar toe la laten en stuurt my heen om bg den kamerbedionde die opent ala er gebeld worde do Igst vao bezoekers die zieb in den loop van den dag aangemeld hebben le balen Ik breng baar een dozijn visitekaartjes die aan da deur afgegeven zyn Madame beaohouwt ze een voor een en leest biykhaar met iele andera bezig halluid de nemen £ an kaartje van zeer klein formaat doet haar aiddaren iranUMTK A