Goudsche Courant, maandag 20 februari 1899

AmstelBockbiervandeBrouwerLdeAmstel Amsterdam rMMNJEj J KEIZERSTRAAT K 116 DAM ES 1 Vraagt v WlJNGAARDEIl l Vi CRÈPEES KUIF en EKKAM1I1E ToOOÜDA bg C LUGER Apothekor Markt eu by WOLF Co We th en 199 I Weggevlogen twee Gryze DUIFJE S met zwarte troepen op de Vlerken on korte bekjes die dezelva gevangen heelt wordt verzocht ze tj ng t bezorgen tegen belooning by A LBs JONCëNEKL Bbekl ndel Oostlmveii 78 BOEKÏÏOÏÏBEI c a Onderricht per corr met succes Br fro Korte Groenewegjo 8 De Haau tusschen Koningstr en Stationsweg WlDlerdleDSt 1898 d9 JkaDKevaigen 1 Oc ülFMle Spoorwegverblodlngen net GOUDA u M lo n u ii eOtlDA OTTItDAII iMT H tl ll U 4i I U f I ll 11 11 l t UI t l 4 11 I M i il 1 5 10 S 0 i l S JMIO m lo u i o ii 11 11 Il tO IM 11 14 it oa lt 4I QOUDA OEN s AAS fi ntaa 11 11 U U li ll l 1 41 4 41 4 tt III i ll 1 11 7 14 7 11 U tO 1 1 1 7 14 11 41 Ui Ill I I ll tl ll 1 11 t li I il U 11 41 1 H i 4i 4 11 I 1 17 I ll ii 8 04 1 14 17 l l i 4 81 4 1 4 18 1 04 1 11 U II 11 11 10 11 10 17 10 11 10 41 10 1 Vt U 11 17 o l D A U T k 11 OH T ilia nm 10 17 U II 1M7 l 4t 11 41 It li I ll i OI J0 7 40 7 41 Mt i S lail I M 1 14 f 11 11 1I M 80UÜA A T DA1I imita 110 lil 10 80 108 1 18 111 S JIjlp n 1 Uniiuf l 1 11 1 14 7 11 1 14 Okdaw i ll 1 11 Wwd I 4i tl I ll UttyH Mi Ml 7 04 UI I II i i lo ti ii Ulnokl I H I ll f 41 1 11 1 41 1 00 LM 10 11 10 11 U II 11 01 1 17 I M I K 8 l 4 41 1 88 8 88 1 11 7 81 Wiwdm I U I II 1 08 1 11 10 lf 11 11 11 14 1 47 4 11 I II Hl U dt 1 14 1I 4 4 14 U k I II i N 1 11 t ll lO II 11 10 11 11 i ul 1 T 140 1 10 IM I il 1 84 8 10 I M iut 0 8 7 01 1 10 i OI 11 111 18 l 4i 4 t MO 1 4 1 4 Am W 7 fO 8 11 9 80 U 80 8 1 8 4 001 00 15 8 00 10 1 Qoada I W 1 11 10 0 li ll 1 18 4 47 5 411 4 1 4 I 1 Vondea door e n der basmbten von het station I ie ongelukkige wbk toen reed gentorven I e I heer Garsonnet wae de vorige week oor de I tweede maal in het huwelijk getreden en 1 bevond zich op i n bnwettjkareig 1 De overledene laat verschillende juridische 1 geacbrüten na 1 Sruiju l By de camavaUeesten te Madrid maak e 1 een luitenant der gendarmerie lich twos o 1 een onbekende die wat te veel aandac t 1 schonk aan i n vrouw De jaluerscb ccb 1 genoot loste twee revolverschoten op den galanten caraavalvierder I e ernstig g 1 wonde bteek een bekend Madridsch rechts I geleerde te z fn 1 Te Melbourn heelt een brand gewoed n 1 een winkel waar een miUioen pond the een groote party wjnen en spiritnalieu i I de vlammen opgingen 1 BINNENLAND Wegens de benoeming van mr E A Smidt thans sabst oMcier van justitie e Utrecht tot hoold van het parket by de rechtbank te Dordrecht moet een verkiezing voor do Tweede Kamer plaats hebben althans indien de heer Hnüdt die benoeming aanneemt Hy is thans afgevaardigd voor he t district Veendam waarvoor hy sedert 2S Nov 18113 zitting heelt en in 1897 werd herkozen Volgens de slotbepaling van artikel 96 der Uroudwet verliezen zy die na hun verkiezing tot lid van de Htaten Generaal een bezoldigd staatsambt dat zg niet reeds tgdens die verkiezing vervulden aannemen van rechtswege hun lidmaatschap maar z n herkiesbaar Naar wy vernemen wordt de laatste hand gelegd aan de in de Troonrede aangekondigde herziening van het tarlel van invoerrechten zoodat te verwachten is dat het daartoe strekkende wetsontwerp In den loop van het aanstaande byeenzyn der Tweede Kamer zal kunnen ingediend worden Du veranderingen zullen van zuiver fiscalen aard ziJn en strekken om gebreken weg te nemen die zich voor de administratie by de toepassing van het tariel hebben voorgedaan en andere moeiiykheden die in de praktyk zyn voorgekomen op te heden Enkele artikelen die tot dusver vrjj kondenIngevoerd worden en geen grondstoUcn zflnde waarvan de vrystelling gehandhaald biyit luUen belast worden I Wegens hot technische karakter dezer I tarlelswyziging ligt verlnoging van het 5 Ipercent invoerrecht builen het kader van het bestaande ontwerp 1 STADSNIEUWS GOUDA 18 Kebrnari 1899 VERG ADEKING VA DES GEMEENTERAAD op Dinsdag den 21en Kebrunri 1899 d a namiddags ton hall twee ure Aan dcWrde lo De benoeming van eeue onderwyzeres aan do Ie Burgerschool voor meisjes 2e Het voorstel tot het doen uitvoeren van verschillende werken ten behoeve van de gèmoente gaslabriok 8e De ontwerp vorordoningen op de helling en do invordering van begralenis en gral rechten op do Algeraeene Begraalplants 4e De ontwerp verordoningeu op de hetflng en de invordering van rechten en loonen voor het gebruik van het stoombooteu 0 id IJ M W NlMwwkark 1M hiwll T UtlMia M M U IJ i 1 li 4t 4 11 i 04 t U t l l Si i ll 11 11 kttirdoi Sturila HInvvkirk KoMliMkt Swds t tt T 4t 1 11 i ie 1 41 I ll 01 I OI t 7 41 7 11 1 07 1 11 fiottds bTMhiiwa UowksMlIt iMtmmmUvnui VooAug 1 V Zlf ItUmen Utfntti In il iM Mo k pdle I U n 7 41 veer enz 5e Het voorstel tot wjifiging der gemeentebegrooting dienst 1899 Volgnnmmer U Ingekomen stuk ie Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1899 bigekomei stuk no 11 7e De ontwerp verordening regelende de bouw politie 8e De ontwerp verordening tot wgziging der verordening op de brandweer De ontwerp verordening tot wyziging der Algemeene politic verurdenlng Hedenmiddag ten ongeveer i uur is in een schuurtje in gebmik bfl de werkverschading door het vlamvatten der p k die gebruikt wordt om de vuurmakers te koken de vlam in de pot geslagen zoodat dat schuurtje gedeelteiyk is afgebrand De werklieden der Werkverschafftng hebben zelf de brand gebluscbt Twec Jspuiten der emcente waren spoedig aanwezig doch btbowle geen water te geven BüRO AiiBACin oensdag gaf de zangvereenlging C rescendo alhier eene uitvoering voor hare kunstlievende leden en geintroduceerden Het militair muzickgeielschw van Schoonhoven verleende daarby welwillend medewerking Een 16 tal nummers muziek en zang werden ten gehoore gebracB de muziek was prachtig en ook de zang liet op een kleine nitzondering na niets te wensehen over De degeiyke leiding van den directeur de heer W Van Eossera droeg niet weinig het hare er toe by dat een en aiMer uitmuntend van stapel liep Een geanimeerd bal besloot dezen gezelligeli avond en het talrgk opgekomen aantal leden en genoodigden ging zeker zeer voldaan huiswaarts HiASTRBCHT In den avond van Dinsdag zyn een paar personen by den bode K zoodanig bezig geweest dat e politie er aan tepas is gekomen Zy hadden de blinden van de ramen afgenomen en op straat geworpen en daarna de ruiten ingegooid NreuwEKKBBK i B UsEt Woensdagavond trad in plaats van den heer M H A Van der Valk die bericht gezonden had niet te kunnen voor een goed bezette zaal op Ds G Wisse van Gouda daartoe ter elfder ure door de A R Kiesvereeniging Nederland en Oranje aangezocht Sprekers onderwerp was Het begin en het einde dezer eeuw Van de gelegenheid tot debat werd slechts door èëu persoon gebmik gemaakt n l door den heer Vliegen van Kotter A MaoKDKECiiT Op de bovenzaal van de wed den Braber word gSiteravond een nutslezing gehouden door den heer W Otto uit Amsterdam Door zyn vroeger optreden alhier heef £ de heer O ïoo n goede reputatie achtergelaten dat velen waren opgekomen om te genieten vou de gaven van een gevierd auteur Hoe treffend schoon was de novelle Geertje waarin jaloezie en liefde met elkander om den voorrang kampten doch eindeiyk do liefde overwon De novelle na do pauze voorgedragen getiteld Een jaar dat niet meetelt was en en al humor Het vryend paartje daarin voorkomende bewees weer het spreekwoord Liefde zoekt list Ten slotte werd nog ten beste gegeven een Amsterdamsche schets In de kooi Ook dit stukje beviel allen 1 40 D dMt M i tt 1 47 41 I il lo lt 1 4 11 41 1 1S D dM I OI 11 1 1 41 1 07 10 1i O 1 1 10 11 Do voorzitter der Afd bedankte den heer O harteiyk e riep hom een tot weerziens toe waarmede zeer zeker alle aanwezigep Instemden BoDEOKivzi Gisternacht 12 snr ontdekte 1 de schildwacht van het fort de Wierickcr 1 schans dat de hooiberg van de naastbyge 1 legen boerdery bewoond door C Bejen ui 1 brand stond Onmiddeliyk trokken twee spni ten met een gedeelte der bezetting uit en lbet was slechts aan deze onmiddelluke en 1 krachtige hulp te danken dat niet de geheele 1 boerdery in de ascb werd gelegd Nadat de 1 brandweer uit het dorp was aangekomen 1 nam deze de taak van bin sschmg over Daar 1 de hooiberg by bet ontdekken van het vaar op twee verschillende punten in brand stond 1 meent men aan kwaadwilligheid te moeten denken Dank zy de windstilte bestond er I geen gevaar voor de buskmit magazynen I van het fort 1 PARUS EN EËN ANDERE HOOFDSTAD De hersenen zp voor het meuschnjyk I lichaam wat Par s voor Frankrük is d w 1 z zyn zenuw centrum Alle deelen van het 1 organismus verbinden er zich aan en hangen 1 er van af het zyn de hersenen die hen beI velen Aangename of pynljke gewaarwordingen die dikwylu den schgu hebben slechte plaatseiyk te zgn en die wel degelyk Uunni n zetel in de hersenen hebben Hetgeen wg het verstand noemen is niets anders dan het resultaat van zekere tot de hersenen behoorende werkingen maar wg kunnen nog niet be rypen hoe de scheikundige werking der spjzen in den bloedsomloop invloed uitoefent I op de spieren en op h et verstand I Zeer zeker hebben alle menschen op t geI bied der zenuwen dezelfde organibatie niettegenstaande gevoelen allen niet de zelfde gewaarwordingen In t algemeen zgn de vrouwen gevoeliger dun de mannen zy zgn vrooiyk en treurig in Verhouding dezer gevoeligheid Sinds een paar jaren heb ik aan blcekzucht en matheid geleden alle lust tot eenig werk was mö ontvallen doch sedert ik Uwe wondcrvolle l iiik Pillen van Dr Williams gebruikt heb is mijne zwakte en blcekzucht verdwenen en kan ik mg op t oogeublik weer in mgne beste krachten verheugen Dank Uwe Pink Pillen die mg na het gebruik van eenige duozen myne oude gezondheid hebben terug gegeven Zoo schreef ons Mej Marie H modiste Veldstraat te Roermond Wy mogen don naam niet voluit vermelden doih honden haar eigenhandig schryven ter inzage voor een ieder Do Pink Pillen zgn de onovertreffelgkste spierversterker zg hergeven kracht aan de zwakken en zgn voor niemand nodeelig zelfs niet voor de delicaatste personen Geiyk alle goede produkjen worden oiik de Pink Pillen reed nagemaakt eene ieder geve dus wel acht dat er in t fransch op het omhulsel staat Pilules Pink pourPerBonnes Pftles du Dr yiUiams t Omhulsel en het etiket zjn van rooskleurig papier met blauwe letters Men hoede zich voor nakaaksels Prys f 1 7 5 de doos f 9 perbdoozen Verkrggbaar by T H I Sicabilié Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel I 17 1 17 1 14 41 a 47 4 01 4 40 4 10 4 1 1 014 1 10 i tO 8 4S 1 44 1 14 1 01 i OI 1 14 a n 4 0 1 4 14 4 40 1 41 I ll 1 41 I ll I OI 1 17 4 01 4 17 10 17 10 4 10 41 ll li 8 15 7 10 7 18 7 8 I IO 1 17 1 41 8 48 Il 1 14 4 lO Oi 10 14 10 14 i H ll lO 51 1 07 1 10 I II A 1 41 Zeer werkdadig voor bloedarmoede rheumatiek zenuwpgn nenra sthenie henpjicht verlamming atatie locomotrico zenuwziekte klierziekte enz enz Zg hergeven schoone kleuren en haiidWen bi llf gevallen van verzwakking bg de vrouw on hebben op den man eene werkdadige werking tegen alle ziekten veroorzaakt door overdreven arbeid en bniteosporighedeD Otltik alU gotdt produhm vorim ook dt Pink Pitten reedê nagtmaakt een ieder geve dut vel acht dat er in l nuteh op ktt omknlaet ttaai Piiuiee Pink potr Pereotme Patet du Ut Wiiliamit t OmhuM en hel etiket zijn om roOekUurig pofter nut blauvt letUr Men hoede ekh voor namaakeeU velke dikmjte gevaartqk zijn voor de gezondheid Wij kunnen de toerkdadigheid der PinkpUlen niet waarborgen indien zij niet de rechten zijn d ie z gelijk aan jmms netenêtaand model ADVERTENTIEN Heden overleed te Uteeobt in den ouderdom van M jaar onze veelgeliefde Broeder Db a h raabe M E RAABE F W RAABE GoiDA 16 i ebr 1899 Eenige henniegeving Voor de vele bewyzen van deelneming ontvangen bg het zoo plotseling overiydeo van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Bchuwdvader den Heer S SIJTSMA betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam S SIJTSMA Fabeb BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zuUen DINSDAG den 28 FEBRUARI 1899 des namiddags ten half twee ure bg enkele inschryving op het Raauuiis aldaar AAIVBKSTEDEK 1 Het vernieuwen van hout n bovendekken op braggen rij voeringen 2 Het Verbouwen van de Oudü Hoofdwacht by de Werkinrichting 3 Het maken levefen en stellen van IJzerenhekken a Ken IJzerenhek met tweeinrijhekken voor de Algemeene Begraafplaats b EenUzerenbekopdenmuur ibij de aanlegptaats derstoombooten langs de Vest Inlichtingen wo den gegewn door den Gemeente Bouwmeester De bestekken en teekeningen liggen terinzage op de G eent Secretarie en hetStadserf De gedrukte bestekken zgn te verkrggen I voor f 0 50 TUd vai 6re Dwlcl io r i l l it I OI i OI t I t it I U D teor S tO lO Ot le ir 10 11 10 11 10 S4 10 14 1 10 1 17 1 47 1 14 10 01 10 07 I 7 11 80 lO Kk D D trraimilKfa 1 s u Uk nisijer mo t ioh bonndiuTooniaavu 10 H na bewüi i f 0 10 I M 7 41 Bjjl 10 IM U J 10 11 t 10 81 I in St 11 1 44 7 0 7 l r 48 l l J 10 10 10 1 8 M 1 84 O door I SI 11 I IO I ll 18 80 M I IO Openbare Yerkooping te GOUDA op WOENSDAG 1 MAART 1899 des morgen te eJ nreu in het Koffiehuis Hakmosik Ma de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVHat vak 23 goed oDderhoudeD ÏÏÏÏIZEN PAKHUIS en EEVEN ifllen staande en liggende te Gonda en wel in het Buurtje van den Turfsingel ea el No 1 Een WINKELHUIS SCHUUR en ERF wyk P No 50 te aanvaarden den 1 Mei 1899 of zooveel vroeger alsjmet den verkooper kan worden overeengekomen Nos 2 tot 9 Acht HUIZEN en ERVEN wgk P Nos ilitot 55 en Nos JbT tot 59 allen t de week verhuurd en wel No 51 voor f l +O Nü8 52 53 en 54 elk voor f 1 75 No 55 voor f 2 10 Nos 57 en 58 elk voor f 1 60 en No 59 voor f l No 10 Een PAKHUISXen ERF wgk P No 63 in eigen gebruik te aanvaarden als No 1 Nos U tot 13 Drie HUIZEN enERVEN wyk F Nos 64 65 en 66 allen bg de week verhuurd en wel No 64 voor f 1 95 No 65 voor f 1 40 en No 66 voor f 1 30 Nos 14 tot 18 Vgf HUIZENjtn ERVEN aan de Turfsiugeigracht wgk P Nos 43 tot 47 verhunrd by de week No 43 voor f 1 90 No 44 voor f 1 No 45 f 1 90 No 46 voor f 1 85 en No 47 voor f 1 75 Nos 19 en 20 Twee HUIZEN eu ERVEN als voren wyk P Nos 38 en 39 Verhuurd by de week No 38 in 2 gedeelten voor f 1 60 en f 135 en No 39 voor I 2 20 No 21 Een niet lang geleden gebouwd ASPAKHUIS en ERF met afzpnderiyke B0 ENW0N1N6 aan de Nieuwe Haven te Gouda wyk N No 122 Verhuurd by deweek beneden voor f 1 26 eu boven voor f 2 No 22 Een in twee bewoond HUIS en ERF met groeten TUIN in de Eerste Eode aan de Kamemelkaloot te Gonda wjk B Nos 298 en 289 Verhunrd by de week elk voor f 1 20 No 23 Een HUIS ERF en TUIN aan de smalle zyde der Kamemelksloot te Gouda wyk B No 311 Te aanvaarden 1 Mei 1899 De perceelen zgn te bezichtigen 24 27 en 28 FEBRUARI 1899 van 10 tot 3 uren ea op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETUUN DROOGLEEVER te Gouda PRIMA KWALITEIT M Rund en Kalfsvleeseh Tegeii sldi nnoirreeKiile prijng lIulsJesRookvleescli IN GEROOKTE RUHBERWORST BIJ J P van Leeuwen Helzerstraai Go d n gotMoope Tleeiehhouieerlit Openbare Vrij willige Verkooping TE GOUDA A De Notaris 1 3 A MONTIJN gevestigd te Gouda zal opMAANDAG den 6 MAAKT1899 v m ft ure In bet Kolïehms van denheer C A J DE tWEIJ aan den Kleiwegaldaar in Mne zitttn publiek veilen enverküopen Een modern bigerieht HEERENHÜIS met ERF en TUIN staande en gelegen aan de Crabethstraat wgk Q no 268 te Gonda kad Sectie H no 922 ter grootte van 1 A 29 cA vry van huur Het HUIS bevat beneden 2 Kamers en Suite met Serre Keuken Kelder en Vestibule en boven Voor en Achterkamer in gemeenschap met elkander een klein en een grooter Kamertje en Badkamer ruimen Zolder met Meidenkamer en Plat en is voorzien van Waterleiding onder en boven en van vele andere gemakken Aanvaarding by de betaling der kooppenningen opll APRIL 1899 Te zien mits belet vragende bg de bewoonster de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van des voormiddogs 10 tot des namiddag8j 2 ure Nadere inlichtingen by voornoemden Notaris MONTIJN BOELHUIS £ j De Notaris J J A MONTUN WjB gevestigd te Gouda zal op WOENSDAG 29 MAART 1899 des voormiddags M ure aan de Landbouwerswoning gemerkt F no 29 i ewOond door M NEDERSTICHT in den Polder Bloemeiidaal onder de gemeente Waddingsveen aan den Kleiweg aldaar m MlfMiir ffoM pu1 Uek velkoopen 6 kalfdragende Koeien en 2 gulste Koeien voorts eenige Bouw en Melkgereedschappen eene breede en eene Smalle Schouw alsmede eene partij goed gewonnen EOOI en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Een en aqjer slgensmmerd te zien des morgens vóór de verkooping 1 In welk gezin wprdt er met de htnge winteravonden eens geen Oliebollen of dergelgke versnaperingen gebakken f Wilt gy verzekerd zgn van orinia qualiteit Bloem Alee Kozijnen Krenten Sucadé Kaneel en vervoegt U dan in de Nieuwe Winkel LAIJGE TIENDEWEG D J o 36 Pryzen sterk concnrreerend kortom Openbare Vrijwillige Verkooping Ie CreiiDA A De Notaris JAN JAttlB Va iiBdiMMi Mi Sg g Aihrliiiilxpelter I Ptti 90 oait Ti 0 M ri 3S d g l Tnriivi4aa 4 inOMU ApothukOD n b i t klmdün 4 t 0 la RoUonln n L gJU ABRAHAM MONTIJN jd EH k resideerende te Gouda SW zalopDONDEKDAGKN 16 en 23 MAART 1899 by inzet vertfboging en afslag in het Koffiehuis van den Heer C A J DE GOEIJ aan den Kleiweg aldaar telkens des voormiddag ten II ure publiek veilen en veikoopen Perceel 1 De LandTjouwerswoniiig rOTOGRinK STUDIO FttfHiln auittl ISl OimJe Reproductie werk Vergrootingen Bnste Dpname s Interieurs KinderopitHine H enz enz Btldllu nk te baltia M n1 tierteutwerk BlUilftepril en gemeikt F Nummer 29 in don l older Bloemendaal onder de gemeente Waddisgsveen aan den Kleiweg met STALLING SCHUURBERG en STÜEPHÜK ERF zoomede diverse perceelen uitmuntend WEI en HOOILAND WATER en KADE Kad Sectie I nos 632 580 630 136 137 140 eu 141 te zaraen groot S03 30 B A En Perceel 2 Eenige perceelen nitmnntend Wei en looiland WATER en KADE gelegen naast het vorige perceel Kad Sectie I der gemeente Waddingsveen nos 631 629 133 134 135 138 en 139 te zamen groot 2 98 09 HA Een en ander by elkander gunstig gelegen nabg de gemeente Gouda Combinatie voorbehouden Aanvaarding bij de betaling dor kooppenningen op 1 Mei 1899 vBreedor bg biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden N otaris MONTIJN aan den Kleiweg te Gouda GKOOTI Toorjaars OproimiDg van af lAANBAG 20 FEBEÏÏAM en de overige dagen lep week GEBR DE RAADT Steeds voorradig Moe ruime keute dtr Soliedsie soortti Naaimachines welLe lot billijke prijzen worden geleverd fT DetrerkieMud op afbetaling par maand en per we4k VU A LEWENSTEIN GOUDA Kleiweg 4 TiS HTJTJ3E3 texetoaa d q £ latex EBlf ® t¥iiawïio Te bevragen K lii r va riute ll refi FLUWEELEN SINGEL No 612 4