Goudsche Courant, dinsdag 21 februari 1899

STste Jaargang Dinsdag 21 Feb llAri J890 No 7819 mimm mm Nieuws en Advertentieblad véor Gouda en Omstreken r Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 0roote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd r Telefoln No 89 oi Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vaö Zon en Feestdagen Oe prijs per drie manden is ƒ 1 26 franco per port ƒ 1 70 j AfzonderUjke Nommérs VIJF CENTEN t oed oopsteenBo lm 4 stadres Toon t H er vatt l i ed zooÉreibinuiiAéla buiten de staif ipit gialoten i ftge fl j gebruikt de allefweija bekroonOT mi ireldbl foèmde i A 1 Superior I rmveii Borstli ig EMtr d kiianHiej uit de Koninklijke Stoomfabriek De Horiig flïoeU Jvan GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTERMANTELS Costumes Blouse Peig noirs Gekleurde Katoenen en eene aauzienlgke party WITTE GOEDEREN tot spotprijzen D SAIilSOM INQBZONOEN Als htt kalf verdroDken is dempt men de Pul ü ïult mij zeer verplichten onderstaande regelen in nw blad op te nemen Als men met de tram van Gouda naar Haastrecht gaat zal het verscheiden met m j reeds lang opgevallen zgn aan welk gevaar het pnbliek en het personeel elk oogenblik is blootgesteld daar de t am fén der boomen by de Hanenpraai rakelings passeert zelfs is die boom gemerkt waar de tram of de locomotief er mede in aanraking is geweest Insgelijks is bet met enkele boomen gesteld op de Goejanverwelle dyk Dient hierin geen verandering gebracht te worden ik vermeen beslist bevestigend Üerop te moeten antwoorden opdat bovenstaand spreekwoord niet tot waarheid zal moeten gemaakt worden lit het eene questie is die de maatschappy tot Exploitatie van Tlramwegen aangaat öf de Gemeente Gouda ól Bijnland staat niet aan mj te beoordeelen doch in t belang van t algemeen zal het zeer zeker ziJn dat diegeen die de schoen past hem aantrekke M FOSTBKylJnSTsT Lyst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Januari 1899 en terng te verkregen door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda Verzonden van Gouda H G Dierscher Amsterdam J Herkemey s Gravenhage H J Eayraakers Helmond C Jansen Eotterdam Koek en beschuitfabriek de Nj verheid Eotterdam A Michael Tilburg Vlaardingsche Haringpakkery Vlaardingen G Goemans Voorschoten Mej E Israel Amsterdam De Directeur van het Post en Telegaafkantoor VOBSTEE Bargsrltjke Stand GEBOEEN 17 Febr Hendrika Coenradina Wilhelmina ouders W J van Zanen en J Wester Frederik Karel Johannes ouders J B Timmerniann en M L H Kagie 18 Leonardus Antonius ouders B Boosen W M van der Sprong OVEELEDEN 16 Febr A de Mol 73 j 17 P van Okkeren 49 j 10 m M C Moons 3 m ONDEBTBOUWD 17 Febr G de Wjs en P van der Staal Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Ooederen VEILING 16 FEBBUAEI 1899 gehouden door Notaris MAHLSTEDE te Berg Ambacht Een Landbouwerswoning met Bouwland aan den eenigen dyk onder Berg Ambacht groot 13 Aren 88 Centiaren koopsom f 1000 ADVERTENTIEN Twee Rijwielen één heer en één dames MOSABCH voor biliyke prfls ook afzonderiyk zonder eeuig gebrek Te bevragen aan het Bureau van dit Blad g GEEN BETER drei Toor alle aootUin SCHOEN WERK alt het Noordbrabantjoh Schoen en Laarzenmagtigu Kleiweg JE 30 tegenover de Ktetwegateeg Aanbevelend Alle repuatiSB en tangemeteu werk Opraiming van het nog voorradig winterwerk en oageiorteerd ichoeuwerk üie de etalage Slijm en Maagpillen Sckreuder t Pillm zyn Maagversterkend zacht Laieerend bgzonder goed tegen Siym en bevorderen de SpBsverteering eent per doos Verkrygbnar te Gouda a Jwn by de flrma WOLFF Co Haven 198 Men wachte zich voor uamaaksels Elk doosje is gewikkeld in een biljet met de naamteekening van den vervaardiger J J SOHEEüDEE Apotheker EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directear H BUK6EHS DEVENTER H H Handelaren en Reparateurs Aangezien wy ons thans Ook specia li gaan en op bet verTaardigen van F IT Tl mG vuor den liaudtl Frames Wielen Banden Zadels enz enz zoowel voor Eg wielen met als xonder ketting raden vij U ten zeerste aan onze uiterst laffe pryzen te vragen Tevens maked wy U er opmerkzaam op dat de prezen onzer Bgwielen voor 1899 pelan rfjh verlaagd zgn loodat wg scherp concurreeren Waarniet vertegenwoordigd worden IJVElilGE A GES IMS gevraagd in t byzonder voor den verkoop onzer Acatènes die iedere soliede handelaar kan bekomen Vraagt onze Prijzen I S KEKER Korle TieadewpgHCouda Voortzetting dor Algeheele U I T V K II ü O J P wegens vertrek naar eldert Manufacturen Veeren en Kapok4Jedden Dekens Witte en Loiermand Goedettn alle soorten fan Zwarte E8en en GewerklfStofffn bijzonder geschikt voor Aanneem TiS uw en BoawJaponnen Gekleotde en Zwarte Crépons van 1 25 voor 80 cent de el Groote Sorteering Maskers en andere Artikelen voor Bal Masqué Gekleurde Katoenen 6 cent per el voor Maskerade Costuoms Gevoerde Zyde Bokken van f 4 50 voor 1 2 90 Lakensohe Rokken f 1 25 Echte Leidsche Wollen Dekens 2 persoons lan i 5 voor f 3 75 Hel HUIS is TE HU UB spoedig te aanvaarden S KEISER Korte Tlendeweg Gouda JAN ROND Korte Groenendaal I 199 200 IJxerwaren Staalwaren Gereedschappen voor alle vakken HülSHOÜD AETIKELEN Flguuraaag en KerJSnlJ Artikelen BBEHltBAmtEW P O 1KB ODiiE f if SCHIEDAMMEB GEUEVEE Uerlei NtOHTOAP Verkrijgbaar bjj i M PEETERS Jz ISr B Al bewiJB na echthoid ii oaohet en kurk ateedi toon ziea van den naam der Firma P HOPPE FRANSCHE STOOMVEEVEEU I chemische WikssclierfJ VAK H OPPENHEIMEK 10 Kruiskade Kotterdam Gabrevetsord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heei A VAN OS Az Spsoialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoedelen Speciale inriohting voor het stoomt n van pinuiemantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden eni worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverto worden onschadelijk voor de gezondheid volgens staal bewerkt WIEUW MIEUW IIEUWI GESCHIKT VOOB ïïaclitlicliteii Koffie en TheeUcyen Welke 47i uur branden k 2 g en 6 uur brandende k 9 cent per atuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS i apiermolcn GOCJMA Vind tl dit niet goedk oop en gemakkelijk I Men behoeft blervoor geen Olie geen Qlaai eHH I noodig leuk I I Alleen een lucifer aanstekeq KOebeel zonder gevaar voor brand als ook zonde Stöom Zagerij en Schfiverijt J VERGEER GOU I LEVERT S07LATTEN AfiCEITSATEN Wtumi i ook volg ens op te g even Profiel ki lSl koe l §e aflevering Melle u roerin§ i mm f 4 ihchade mrxeU T € puciirree eii le prijzeil gebruikt de aUerWej a ekri K xxv x i ltó E tr § J felianllie Koninklijke H ü WAN g €HAIH Co üea Hêi g lloileveranw SCHAIK SCHAIE Sc 8CHAIK ac SCHAIE 8CHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO B Mellanthe ia bet boste niiddul der were Co S Mellanthe geneest Kinkhoest Co s Meliantbe geneest zoowel oud ala joug Co 8 Melianthe mag iu geen huiageïin ontbre on Co a Mellantlie stunt voortdurend onder RchoiLmiiIii tMiiebt Co s USeliantbe belpt oaherroopel k Co d Mellanthe is bekroond met Eerediploaiti s Co s Melianthe is bekroond mqt Goud Co S Mellanthe ia bekroond met Zilver Co S Melianthe ia verVnjgbaar in flaooos van 40 Ct $ fO Ct en fi I 8 A BOUMAN Uoordreehl J C RATELAND Bos oop B V WIJK Oudeaat r M KOLKMAN Waddi m eim B KOLLMAN Bodegra m PINKS E Nieuuerhrka dl J tie Firma WOLFF Co Weathaven 198 Oouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda B H vin MILU Veerstal B 126 te Gouda Patent H Stollen iy x D T p OMO Ertolg Hm S CrnUKQ m rt Pment H StoUai trnitigtn litl Antau ztt rar Mhliaenm w rflUiisen Haclmhmtuigen itittw Man k ufa ithir itmgté stetê nühwrfen H SloU i J oor ron iM JIrtcl Mr In oWmi ai n S ni k K iÊtiin UMitr flii l Hf luttmtêliiiHll imlihSngl fo S = VreUUstm atH Xtugn öebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Bttïmatige door de nieuwste uitvindingen op macïiinaal geblisd verbeterde fabricatie ea uHalaituid gebruik van ne en fijnste grondötoffen garan li erei Ifn verbniikor van Stollwerck s Chocolade en öacao een aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkenrig beantwoordende ijc don inbond der resp Etiketten Dt irma behaalde 87 Brevets als HofleTernHcler 44 Eere Dlploma 8 gouden enü Medailles een bewga tan uitamntend labrika t Keeds 187i hrotf Je Accademie national de Faïis Nou vou déMmona una Hedaille d or première elume m oonsldfamtten da votia ezoellente tabrleation de Ohooolat bonbons varlêB oto eto StfUwsrok t fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Confiseura Banketbakkers ena at Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jalim Hattemlodt Amsterdam Kalvorstraat 103 ¥ ÏIM K INGEVING I i De BURGEMEESTER van GOUDA brengt pij deze ter kennia van de belanghebbenden dat Moor den Heer pirecleur der Directe Belastingen W ie Rotterddm op den 17 FebjitHn 1899 executoir is verklaard Een Kohier der personeele belasting No 9 voor de gemeente Gouda Belastingjaar 1898 dat voornleld Kohisr ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat leopr die 1 daarop Voorkomt verplicht is zijflen aan g op 1 Iden bij de Wet bepaalden voet te voldoen en d4t heden ingai de termijn Ivan 3 wekem binden Tvelko d reclames bet poten tq worden ingediendf i p L f GouM den 20 Februari 1899 f e Burgemeester voorno i R L MARTENS 5 Bj lteniaï sch Over chr T é teer Lonbet werd Zaterdag gikozen tot Wbaident der Kransche Eepnbliek met 483 1 ste iïien tegen H9 op den heer Méline 11 steijunen waren in blanco nitgebracht D0 ylce presideint Franck Chavean verliet daart J de zittiAgzaal met het bnrean en een groot aantal leden Hü begaf zich naar het kabinet van den heer Lonbet overhan digde hpm het proces verbaal der zitting en richtte gelnkwenschen tot hem De heer Loabèt bedankte zeggende dat h j alle pogingen in het werk zou stellen te voldoen aan de wenschen van het land en de repnblikoinsche oendracht te herstellen Toen de heer Loubet het station St Lazare verliet slaakten groepen der nationalisten Terachillende kreten De heer Lonbet legde een plechtig bezoek af aan het Klysée en begaf zich daarop naar het ministerie van buitenlandsche zaken waar hem door den ministerpresident Dnpny in hot ministerie van buitenl zaken de ontslag aanvrage van het Kabinet werd aangeboden De heer Loubet verzocht den minister hun functies te blijven waarnemen Een merkwaardige rode hield Loubet in antwoord op de overdracht der regeering door Dupny Ik wil mj ne heeren zeide de President onder meei dat het Elysée een republikeinsche woning zij en wjjd opensta voor alle republikeinen Later nog merkwaardiger de zmsnede WiJ zullen onze beginselen niet vergeten WiJ zullen geen der groote beginselen laten varen welke de eer der Kepubliek z jn en den roem van Frankrijk verzekeren De nieuwe President ruim zestig jaar oud was totnogtoe het tegendeel van z jn voor FEVILLETOX Gedeoksohriften van een Gelakzoeker OF ANNIBAL DE VOOTEUNG Naar het Fransch DOOR W NUTTERS Ik neem dit kaartje goed op om het te herkennen al3 ik het weerzie Half zes Madame heeft zich zooeven met den hertog aan tafel begeven Ik treed het saion binnen en beschouw de naamkaartjes die op den schoorsteenmantel liggen Op het kleinste dat wat de hertogin zoodanig deed ontstellen zie ik in deo linkerbenedsnhoek een wapenschildje verder den naam Vicomte Raphael Elf uur s avonds Madame is hedenavond niet uitgegaan Er heeft een vrij levendige discussie plaats gehad tusschen madame en mijnheer den hertog Ik heb aan ds deur van het boudoir geluisterd maar heb geen woord kunnen verstaan Middernacht Ik heb zooeven madame helpen ontkleeden zij scheen zeer treurig en uit haar humeur Ztj heelt geen enkel woord tot mij gezegd geheel tegen haar gewoonte Toen ik ncenging hoorde ik dat zij den grendel voorschoof en hoorde ik haar duidelijk weenen Maandagmiddag Ziehier nieui straks toen ik het hotel verliet kwam er een soort krui u l xa m i un mim lüi u yux i i ganger liefst alm thuis innig gelukkig in zijn lamilielevdd een groot muziekliefhebber afkeerig vi n a lle vertoon De verkiezing van een neutralen persoon éphSnt in plaats vaa rust te brengen den hartstocht der partijen nog meer op to wekken De aanvoerders der Liguc de la Patrie Frani aise Ligue anti sémite en Li e des Patriotes nemèil op heftige wijze stelling tegen Lonbet De leden der bonden trekken mot hen partij Hun bladen vei g hijnen met de opschriften Verkozene der Dreyfusards Verkozene der Panamisten éii Toen de uitslag der verkiezing te i uur op de boulevards bekend werd was het publiek wei kalm Er werden geen kreten gehoord en geen manifestaties werden gehouden De edities def bladen volgen elkaar van minuuttot minhut op Tegen zes uur neemt d onnmt toe De terugkobist der parlementsleden veroorzaakt nogal wat beweging De heer Lonbet aan het station Saint Lazare te Parijs teruggekeerd wordt ontvangen door 6000 monschen die verschillende kreten slaken die min ol meer vijandig klinken Er wordt gefloten Onaangename manifestaties wachtten den heer Loubet op het Elysée waar hg een bezoek ging brengen aan mevrouw B aare Daarop ging iedereerrl t mlddagmaaljgubrniken s Avonds zijn do boulevards buitengewoon levendig dank zij ook het verrukkelpe weer De cafe s zijn dichtgevuld met een keurig publiek waaronder vele dames De voetpaden zijn geheel ingenomen door wandelaars Verschillende kleine troepen betoogers schreeuwen vooral voor de bureaux der nationale bladen Conspuez Lonbet Panama Vive l armée Enkele malen klinkt de kreet AVeg met de Joden doch deze vindt weinig weerklank De politie treedt niet op tegen de betoogingen zy laat de betoogers schreeuwen doch belet verzamelingen Te halfeU is de boulevard Moutmartre waar de bureaux gelegen zijn van de Libre Parole versperd door een troep Er heeft eenig gedrang overigens zonder beteekenis plaats Tegen middernacht keert het publiek langzaam huiswaarts Wegens de manifestation zijn in den loop van den avond 150 personen in arrest genomen De Pransche bladen bevatten nog geen beschouwingen over den nieuwen president Hoogstens een vluchtig opgestelde levens er of boodschaplooper op me toe en hield me staande t Mamzelle t Wat is t f WiU ge deze vijf loms verdienen mamzelle Als wat ge ervoor vraagt te doen is mogelijk is dan ja t iNeem dezen brief ïs dat alles t Bijna c iWat dan nog meer Wat moet die brief Voor wie is hij f Luister Deze brief moet op een plek neergelegd worden waar het zeker is dat madame de hertogin de Lautour hem zal vinden t Is dat alles Ja iMaar deze brief van wien is hij afkomstig waar vandaan Dat 13 een geheim Neemt ge het voorstel aan ja of neen Geef maar hier c iZiehier den brief en daar ia het geld Ik heb de eer u te groeten De kruier vertrok en liet den brief in mijn handen achter Hij droeg als adres de woorden Aan madame de hertogin Twee uur Mijnheer de hertog is naar de Chambre dea Paris Ik waag er dus niets mee Ik heb zooeven namelijk den brief op de schrijftafel van madame neergelegd met nog twee andere brieven aan den hertog gericht die juist met de post gekomen waren Het kan niet anders of madame moet h m binnen een oogenblik beschrijving Van de Duitsche bladen zegt de Frankfurter Zeitung Als president der Republiek is de heer Loubet een onbeschreven blad papier Hij is een liberaal gezind oprecht republikein met den besten wil bezield en wat ziJn persoon aangaat van een eerlijk karakter Het komt hem ten goede dat hiJ door een zuiver republikeinsche meerderheid gekozen is dat hij dus niet als Casimir Perier en Faure zijne hooge waardigheid verschuldigd is aan een deel der rechterzijde en zich daarvoor beleefd moet tuonen Het kwam hem ook ten goede dat hg in de zaak Dreyfus geen partij t oft genomen Hier in dit kwetsbare punt der Fraiische politiek zal hij ook eerst nog moeten toonen wat men van hem als president der Republiek te wachten heeft Hg mag zich heden metal degenen die hem gekozen hebben overgeven aan de vreugde dor overwinning maar morgen reeds zal de harde werkelijkheid roet ernstige vragen hem naderen In het Hongaarache Huis van afgevaardigden deelde Banffy mede dat hg morgen zijn ontslag zal indienen Hij verzocht het Huis de zitting te schorsen tot na de beslissing van den Koning Aldus werd besloten th het Dnitsche rijk wordt een ministerieele crisis aanstaande geacht Thans zijn het de minister van landbouw Von Hammoratein Loxten en de minister van eeredieiist Von Bosse wier aftreden men verwacht wegens verschillen van meening met den Bgkskanselier en den minister van buitenlandsche zaken De Voss Ztg wgst erop dat dit niet kon uitblijven De heer Von Hammerstein is een Agrariër en een Pruisisch Junker die niets begrijpt of begrijpen wil van de vooruitziende staatkunde van den heer Von Bülow Hg heeft in zyn bekrompen agrarische opvatting de staatkunde zijner ambtgenooton tegengewerkt en de onderhandelingen met de Voreenigde Staten over de handelsovereenkomst in govaar gebracht Deze toestand is onvereenigbaar met de beginselen eener ernstige Eegecring Het Berl Tageblatt zegt Wg zijn in een volslagen ministerieel anarchisme De ministers bestrijden elkander openlijk 01 de kanselier zal aftreden en vervangen worden door den stadhouder van Elzas Lotharingen prins Herman von Hohenlohe Langenbourg of door prins Radolin en of prins Herbert von Bismarck gezant wordt te Petersburg het geeft alles niets want de invloed van het Parlement bljjft vóór en na nul vinden Mijn hart klopte hevig toen ik den bnef da tr neerlegde Half drie Nog niets Ah ik hoor loepen boven in het boudoir Er wordt hevig geschald ik ga naar boven Drie uur Toen ik het boudoir binnentrad stond de hertogin voor haar schrijftafel Kunt ge niij ook zeggen Justine hoe deze brieven hier komen t 2 ker madame Ik zelf heb ze er neer gelegd zooeven Twee of drie geloof ik Ik zag dat zij den brief aan haar persoonlijk gericht in de hand hield Ook merkte ik op dat zij buitengewoon bleek en ontdaan was iHoe krijgt ge het in uw hoofd om de brieven van den hertog bij mij te brengen hier breng ze vhig waar ze behooren Of neen ik zal ze eigenhandig den hertog wel ter hand stellen Dit zeggende opende zij een laadje in haar schrijfbureau en wierp er de drie brieven m Ge kunt gaan Ik vertrok Maar ik ben er zeker an dat de hertogin wonderwel wist dat met alle brieven die ik gebracht had asn den hertog waren gericht en dat ZIJ bij mij maar eens visschen wilde of het mij bekend ware dat een ervan persoonlijk voor haar was Wel ik durf zeggen dat ik mij goed heb gehouden lEn ik stem het volmondig toe Justine maar wacht een oogenblik De chef van het kabinet dos keizers de heer Von Lucanns ia naar Hubertusstock vertrokken Verspreide Berichten linBYFlTS De strafkamer van het Hof van Cassatie heeft Zaterdag haar zitting niet opgeheven maar met het oog op de vele zaken die afdoening oischen slechts een uur verdaagd ten teoken van rouw FRiSKEÜK De Soir van Zaterdagavond is begrgpelijkerwgze zeer heftig De naam Loubet zoo heet het in dat blad beteekent leve Dreyfus I leve Artonl Hij zal dus de aangewezen vijand zijn van eiken dag elk uur elke minuut Evenzoo Framjois Ooppéo ineen intervieuw die bevestigd dat het stukjevan Leinaïtre in de Echo de Paris opgesteld is in overleg met het bestuur van denBond van het Fransche Vaderland Loubet verklaart hg is de man van Clemenceauen de vijanden van het vaderland Als zoodanig zullen wii hem bestrgden zonder ophouden en den strgd eerst opgeven op dendag der overwinning Van Lemaitre dieniet aan het eind van zgn dwaasheden is wordt het volgende gezegde bericht Allons ik ga mij laten opbergen voor beleodigingen tegen het hoofd van den staat De Soir verzekert dat Loubet dadelgk het ontslag verlangd lieeft van den prefect van politie en den verantwoordelijken commissaris die niet hebben voorkomen dat het rijtuig waarmede hij van het station naar het Elysée is gereden door een bende schreeuwers vergezeld werd Dit bericht eischt bevestiging In Parijs ia het druk maar de benden welke de straten doorkruisen Weg met de joden I on Leve het leger schreeuwende vinden slechts nieuwsgierige toeschouwera De Parijschc correspondent van de Neue Fieie Presse Frischaner is Donderdagavond bjj den piefect van politie geroepen die hem zgn uitzetting heeft aangekondigd binnen 48 uur De Oostenrgksche ambassadeur heeft op dit punt vei lenging voor Iiera verkregen Frischaner was Zaterdag te Versailles maar niet op de tribune der journalisten Hg vertelde dat hem geen enkel feit verweten maar slechts de algemeene strekking van zijn telegrammen en corre pondentiei waaraan door do Eclair hoofdzakelijk de in Oosteiirgk Hongarije heerschende stemming is toeg Mfevon Pit zeggende opende de baron een lade van zijn schrijfbureau en haalde twee envelloppen met zijn adres voor den dag hield er een van Justine onder de oogen en vroeg Kent ge deze hand van schrijven c Voorzeker Laat dan eens hooren van wien Wel dat IS dezelfde hand als het adres van den bnef aan madame Ge zijt er zeker van Volkomen zeker Ga dan voort Uw verhaal boezemt mIj veel belangstelling in Justine vervolgde Dinsdagmorgen lo uur Ik heb zoo even madame gekleed Blijkbaar heeft zij den ganschen nacht geen oog toegedaan want hare oogleden zyn rood en gezwollen haar wangen zijn bleek haar trekken vermoeid afgemat geheel haar persoon spreekt van lusteloosheid T w e e u u r Ik had het een en ander te doen in het appartement van mijnheer den hertog die naar de Chambre des Paris is gegaan Op den schoorsteenmantel van zijn salon vind ik een groot boek Ik blader er onwillekeurig in Het IS een soort dagboek van den hertog heel klein onduidelijk geschreven en verschillende talen door elkaar Enkele volzinnen zijn saamgesteld uit vier verschillende talen Behalve fransch vind ik engelsch en duitsch De andere taal kan ik niet thuis brengen ïk geloof Spaanbch of Italiaansch De laatste maanden van het dagboek schijnen geheel en al te handelen over madame de hertogin Wordt verveigdk