Goudsche Courant, dinsdag 21 februari 1899

OODDA aOTTIBDlHTin T l 11 81 18 18 18 68 8 11 8 48 8 57 4 68 11 98 1 H K 5 5 11 88 1 7 K V 5 18 11 49 J 14 f f 6 19 11 61 18 88 1 88 8 80 4 4 16 5 98 10 19 11 36 11 60 18 87 1 44 8 50 8 4 4 06 4 40 6 86 6 17 7 85 8 9 87 10 101 Do O troiiioii U 2 10 89 ff ff 1 64 ff ff ff 4 60 6 87 ff ff 9 47 ff la an Se kl Bft 10 8 8 01 ff ff ff 4 67 6 84 ff ff 9 54 ff reiaiger moet aieli 10 48 9 08 tl ff ff 5 04 6 41 V ff 10 01 ff borendieB roornen ttm 10 4 11 84 18 08 19 47 9 14 3 0 4 05 4 94 6 10 6 66 6 47 7 46 8 80 10 07 10 Waan bevyi il f 0 60 1 lOlV 67 V Directe Spoorwegverbindingen met GülDA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevangen l October TUd van Greenwich 4 8 6 88 6 61 6 19 7 81 9 14 9 86 9 64 10 11 U l 6 10 6 40 8 10 6 80 7 60 9 84 9 48 1Ö 18 10 80 11 89 8 40 D door 9 SOt DA DEN HAAetin tuk 11 18 18 16 18 66 8 14 8 45 4 49 4 65 11 80 ff 1 8 ff ff ff 5 7 ff ff ff 11 41 ff 1 19 ff ff ff 8 18 ff ff ff 11 5 1 83 ff ff ff 5 8 ff ff ff ff l li 4 1 38 8 48 4 16 5 15 5 87 6 58 6 88 6 48 8 04 5 96 64 6 15 7 34 9 17 9 8 9 67 10 14 11 15 9 45 8 111 95 10 44 11 46 9 88 10 06 9 84 9 48 ff O O ff 8 98 10 10 10 8 8 iOÜUA 4 WWT BRDAH 6 05 6 66 8 8 10 17 10 36 j 8 14 9 48 10 67 18 10 l Il 9n 7 Ï1 8 ï6lï l7 si AmaLW S Ol 9 06 Ifc S 19 48 1 6 00 6 37 8 40 10 0 11 97 AmtO 8 90 9 8 lV 6 108 1 18 6 18 8 55 10 8 11 41 4 38 4 89 4 8 6 04 6 15 7 68 8 84 3 8 39 door 8 64 03 UI DA UTEBUH I Tiaanm 8 14 9 07 10 19 10 67 19 0 l 18 10 18 63 9 80 8 17 4 U 6 80 ff ff 11 14 ff ff 8 87 ff ff 5 87 ff ff 11 98 ff 18 97 45 8 84 46 8 55 9 89 10 61 11 46 18 88 1 86 3 08 3 60 6 04 Utraobt 6 96 6 83 7 45 8 87 8 49 9 00 8 90 10 16 10 88 11 38 18 08 1 37 8 08 8 86 8 55 4 48 88 6 88 6 6 7 68 9 16 10 88 ff 11 65 18 84 8 47 4 16 6 6 7 18 t 9 10 4 94 Blt 0 8 7 06 8 10 9 05 11 16 8 8 8 45 4 45 6 80 7 41 9 4 Ama Vr 7 80 8 85 9 90 11 80 8 08 4 00 5 00 6 8 8 00 10 0 Oouda 8 09 9 19 IK O 19 1 8 56 4 47 6 49 7 49 9 4 11 1 Woaidan 49 6 6S 8 06 Oadaw 8 14 10 46 Oandt 8 97 9 06 9 98 9 69 10 9 11 10 19 11 9 1 9 8 40 4 87 6 0 10 7 99 8 86 Chika Tusschen Russen en CUneezen te Talienwan heeft een gevecht plaats gehad waarbij een honderdtal Chineezen werden gedood Men zegt dat een quaestie over de belastingen aanleiding gaf tot den strijd Bjzonderhedeu ontbrekeij BeloiS Over de ontiettende ramp welke Vrijdagochtend te half negen in het station Forest in de buurt van Brussel heeft plaats gehad kuimen wij de volgende bijaonderheden meedeeleu De trein van Doornik had in het station gestopt en vertrok juist met oen te laat van een kwartier in de richting van Brussel toen in vliegende vaart de sneltrein van Bergen in deu mist aankwam Ben ontzettende schok volgde Do locomotiel van den sneltrein drong als een ram door de drie achterste wagens van den anderen trein Beide treinen stonden op hetzellde oo enblik stil doch de weerschok had tengevolge dat de andere derde klas waggons van den trein van Doornik in elkaar werden gedrukt Zonderling genoeg bleven alle tweede en eerste klas compartimenten onbeschadigd De trein van Doornik was vol mannen vrouwen en kinderen die zich naar hun dagelüksch werk te Brussel ol naar school begaven Dadelijk toen het ongeluk te Brussel bekend was stroomde liet naar Forest toe Overal ontmoette men weeklagende menschen die onder de overblijfselen wilden zoeken om te weten of er ook bloedverwanten van hen bij waren Doch niemand werd tot het terrein en stationsgebouw toegelaten De aanblik van het terrein der botsing was afzichtelijk Tusschen de balken en verwrongen machinedeelen zag men misvormde Ifl ken meestal slechts ledematen Overal stegen de jammerkreten der gewonden op Men kwam handen tekort om te redden Zoo spoedig mogelijk werd een trein te Brussel geformeerd om hulp te brengen een aantal geneeshoeren naar do plaats des onheUs brengend In den sneltrein bevonden zich een aantal medische studenten die wakker meehielpen en de eerste hnlp verleenden Wion de schuld van het ongeluk geweten moet worden is moeilijk uit te maken Op het oogonblik van de botsing Was de mist zoo dik dat men op geen tien pas vooruit kon zien En het was die mist die den trein van Doornik een kwartier had opgehouden Bij de botsing trachtte de machinist van den sneltrein nog te remmen doch dit mislukte en met onverminderde vaart liep de achterste trein op den voorste Van het treinpersoneel werd niemand gowonS Tegen drie uur s middags kwam de justitie van Brussel en mot behulp der geneeshoeren werd daarop overgegaan tot een onderzoek naar de herkomst der doeden en gewonden Voor zoover de Indépendance de namender gewonden en dooden geeft meenen wijgeen namen van Hollanders gevonden tehebben Hbl 8 86 S 48 8 49 8 66 9 Ci Ooudl 8 7 85 Moordreoht doK 7 88 KInwarVerk 7 89 0 p lle 7 46 Bsttardam 6 80 7 56 6 16 7 86 7 68 5 68 6 03 6 11 6 19 6 96 4 45 4 65 6 04 5 11 6 17 RetMrdui Oipelle Hienwerkerk Moordrwkt 8anda 6 33 7 46 8 11 8 80 8 49 8 1 9 08 9 08 7 S0 7 48 7 68 8 07 8 18 Goud Zaraikuiun Moarkaralk Zoatamaar Zagwaard Voorburg Ha a Hage 6 46Voorbirg B 68 Zaalarmeer Zogwaard 6 6 ravanhaitaa Moarkapalle 6 17 0 uda 6 98 7 80 7 40 8 08 4 S4 7 61 6 80 6 86 5 48 08 6 89 6 6 7 8 7 98 Üooda Oudaw Woard Utiaobl 8 08 8Ji6 Het is een afschuwelijk tooneel schreef de berichtgever van de Indépendance De locomotief van den trein uit Quiévrain is bovenop de onderstellen der vernielde wagens geschoven en de daken van deze wagens hebben een soort van dak boven de locomotief gevormd De zware raderen van de locomotief schflnen als klauwen de slachtoffers Ie omklemmen men dot do lichamen er tusschen hangen vreesolijk verminkt Gewonden jammeren Een juffrouw de öreef uit Hal is slei ts geschramd maar bovenop haar ligt het lijk van een man en stukken hout en ijzer houden haar gevangen Men is twee en een haU uur bezig om haar te verlossen maar zij heeft zich niet bewogen en heeft haar bewustzijn niet verloren Op het terrein zelf worden gekwetsten geainpufeerd Velen blazen den laatstpn adem uit terwi zij vervoerd worden Een jonge man wordt met het hoofd tegen het voorwiel van de locomotief gevonden hy heeft slechts een schram aan zijn wang maar zfjn horloge is zoo plat geslagen als een stuk papier Overal bloed en menschelpe overblijfselen het is vreeselijker dan een slagveld BINNENLAND Te Utrecht is overleden in den ouderdom van 64 jaren de letterkundige en paedagoog dr A Eaabe HiJ was te Nflmegeir geboren alwaar hij zijne opleiding tot onderwjzer genoot aan de bekende school op den Klokkenberg Na zijne promotie tot floctor in de klassieke letteren stiolltte hij te Utrecht op den huize Raadwijk eene inrichting van onderwijs waaraan tal van mannen die later een geachte positie bekleedden hun opleiding ontvingen Later was hj werkzaam als docent aan het Afcsterdamsche Gymnasium en van 1888 1892 ak directeur van Noorthey Om zijn onkreukbare trouw hüoge waarheidsliefde en groote kennis was dr Kaabe geacht bij allen die hem kenden Van zijne hand verschenen 0 a De Poëtica Platonicae philoso phiae nature de Compagnie van LoyolaGeschiehte und Bild von Nero Mr J J h V d Brugghen herdacht Naar aanleiding van een verzoek der Vereeniging tot bestrijding van knoeierijen in den boteren kaashandel en na kennisneming van de antwoorden der afdeelmgen op de circulaire betreffende het ontwerp boterwet heeft het hoofdbestuur der Holl Maatschappij van Landbouw besloten adhaesie te betuigen aan het dd 2 Pebr door genoemde vereeniging aan den minister van bnitenlandsche zaken ingediend adres Bil de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot wijziging van de wet op de nationale militie Het strekt om te verhoeden dat de plaatsvervanging opnieuw langs een omweg herleve m a w om de tenuitvoerlegging van het zoogenaamde plan Ceolen te verpelen Toen vroeger de onderofficieren en minderen van M M Zeemacht elke 3 maanden opnieuw voor bevordering moesten worden voorgedragen ontstonden nu en dan vergissingen die hoewel steeds t dig hersteld taoh de wenschelijkheid deed gevoelen van ene moor rationeele regeling Daarom geschiedt de voordracht nu slechts eenmaal en wordt daarvan aanteekening gedaan in het conduiteboekje Wanneer lie voorgedragene de bevordering niet meer waardig is wordt een voorstel ingediend om de voordracht te royeeren Bjl het dep van Marine worden de voorgedragenen op eene ranglpt geplaatst Naar de volgorde dier lijst worden de vacaturen aangevuld Gremengde Berichten Goedkoop buitenleven Te Montfoort is de villa Buitenlust van den vorigenburgemeester met fraaien groeten tuin en prachtig uitzicht in publieke veiling verkocht voor f 4450 9 8 9 88 9 47 10 18 8 8S D 11 87 V 46 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 19 05 10 16 11 67 In den laatsten trein van Amsterdam naar Nijmegen is Vrydagavond een dame het slachtoffer geworden van een handigen medereiziger die zich biJ aankomst in laatstgenoemde plaats met haar koffertje waarin eenige gouden sieraden en een portemonnaie met f 10 geborgen waren uit de voeten maakte Men schrijft uit Deventer De stakende sigarenmakers van de sigarenfabriek Van Os Co alhier doen in een strooibiljet een ernstig beroep op de medewerking der burgers Volgens een ingezonden stuk in het Dev Dagblad van de firma Van Os Co komen daarin grove onwaarheden voor Van loonsvermindering is geen sprake De staking is ontstaan door een verschil van meening over het uitleggen van de loonlijst De firma protesteert er tegen als zou zü vóór het uitbreken der staking haar werklieden op straat gezet hebben Een der woordvoerders der werklieden die echter met de hangende kwestie niets te maken had zeide Maandag 6 Febr tot de patrot ns Ik proclameer de werkstaking verdere discussies helpen niet meer Gij kunt nu onderhandelen met het hoofdbestuur Wat de weekloonen betreft waarvan in het strooibiljet doorschemert dat de sigarenmakers daarvan nauwelijks kunnen leven deze zijn door het wegens stilte in zaken op taak zetten van het personeel in overleg mot het werkvolk gesteld op f IC iO voor een getrouwden en f 7 80 voor een ongetrouwden werkman dit bij een werktp van 8 12 v m en lVi 7 n m Een der eisehen van de stakers die de firma Van Os Co nooit zal inwilligen is het ontslaan van een sigarenmaker wiens ontslag door zijn gezellen verlangd wordt omdat hij geen lid is van den Socialistischen Internationalen Sigarenen Tabaksbewerkersbond Men meldt uit Amsterdam Om trent den diefstal van f 25 000 ten nadeele van de Associatie Cassa kan gemeld worden dat do politie den dief zekeren J op het spoor is J is Donderdagmiddag met een rijtuig een pakje komen deponeeren bü een kastelein op de O Z Voorburgwal met de opdracht dit aan zijn zwager af te geven Die zwager kwam den volgenden dag en ontving het pakje dat een bedrag van 800 gulden bevatte met een briefje waarin hem verzocht werd dit geld aan J s vrouw ter hand te stellen De vrouw heeft het geld echter geweigerd en het pakje doen terugbrengen aan den kastelein bij wien het door de politie in beslag is genomen De koetsier die J gereden heeft is op verzoek der politie heden inlichtingen komen geven welke fë politie op het spoor van den dader hebben gebracht Het is zoo goed als zeker dat J zich nog op Nederlandschen bodem bevindt Intusschen is ook de bnitenlandsche politie gewaarschuwd Onlangs werden in de Ver Staten beperkende bepalingen ingevoerd op de landverhnizing 1 36 1 41 1 66 8 06 8 17 4 08 3 14 18 50 4 87 7 10 7 18 7 10 84 10 41 11 18 8 48 11 5 6 94 4 11 18 10 08 10 84 10 64 9 07 9 98 9 86 9 49 10 84 11 10 Eigenlp is die beperking nog niet groot genoeg schrijft de correspondent van t N V d D te Newyork want de voorwaarden waaronder emigranten onder de nieuwe wet de V S kunnen binnenkomen laten er nog veel te veel toe niet indien zij bereid waren verder te gaan en het Westen te bevolken doch met het oog op de overbevolking in het Oosten waar de arbeidsmarkt overladen is tengevolge van stroomen vreemdelingen die half voof niets werken en voor de Amerikanen do markt bederven Bij een onlangs mgesteld onderzoek bleek dat van de 22 000 man die aan de kanaalverbeteringen werkten 15 000 vreemdelingen waren publieke werken begonnen m een tijd van flnancieele depressie waren voor een groot gedeelte in handen van pas aangeko men Treemdelingen terwpl gedurende denzelfden tijd 43 654 Amerikaansche burgers en leden der verschillende werkmansveree nigingen werkloos rondliepen Van de 990 metselaars die f 10 en 701 opperlieden die f 5 per dag verdienden waren 300 en 76 Amerikanen de overigen waren Italjaansche emigranten Dü vak is slechts één van de 85 georganiseerde handwerken die benMbeld zijn door vreemdelingen zoodat de bewering dat de emigrant slechts dat werk doet dat de Amerikaan niet wenscht te doen en zich in de handwerken niet indringt onjuist blijkt te ziJn Een beschrijving van vader Rijn In het te Lncern verschijnende blad Vaterland komt een droeve klacht van een Zwitser voor die ons land bezocht heeft en zijn indrukken weergeeft bj het aanschouwen van wat in Holland van vader Bgn terecht is gekomen Zijn klacht is aardig genoeg en er zit ook genoeg fond van waarheid in dat wj haar hier willen overbrengen Wat mij te Leiden zeer weemoedig stemde was de aanblik van den Rijn Traag een bijna stilstaand water gelijk sleepte hj zich hier door smerige grachten Ongelukkige zoon mijner blauwe vaderlandsche gletschers Zoo moest je einde dan zijn Zooals bekend is splitst de Eijn zich dadelijk op Hollandschen bodem m twee armen De zuidelijke is de grootste en zou daarom billijkheidshalve RiJn moeten heeten In plaats daarvan noemt men hem Waal later Merwede ten slotte Maas nadat hj zich met de rivier van dien naam vereenigd heeft Wat voorbij Rotterdam stroomt en daar den prachtige met honderden stoom en zeilschepen van alle doelen der aarde gevulde men noemt hel echter Maas De noordelijke arm mag den naam van Rijn nog een poosje behouden Nadat de Waal zich heeft afgescheiden vloeit de rivier als Nederrijn verder Doch het duurt niet lang of hiJ moet zijn naam ruilen tegen dien van Lek Zoo loopt hy in de Maas In een armzalig watertje dat noordelijk uit den Ryn stroomt leeft de naam nog voort evenwel in de onvriendelijke benaming van Kromme Ryn Dat dit watertje in bochten stroomt rekent men hem in het vlakke land waar men alleen houdt van vaarten die langs linialen getrokken zyn tot schande Zwaarmoedig onder zulk een ont Brende behandeling wendt hij zich als een smal greppeltje door het effen land tot Utrecht keert zich dan naar het westen om de zee ziJn graf te bereiken Als Oude Rijn kruipt htj moe door de stad Leiden Daar hoont men hem nog en doopt hem Galgenwater De Ryn Galgenwater genoemd Galgenwater de blauwende gletscherzoon Galgenwater de vloed van wijn bergen en van liederen de Ryn der Loreley de groote medeminnaar an de Donau de stroom die reeds door de Romeinen de Trotsche werd geheeten Van overheidswege Galgenwater gedoopt alsof hij een drabbige moddersloot was Te veel onbillykheid Ten doode bedroefd wringt hij zich destad uit en om den dood te zoeken By Katwijk werpt zich de Oude Ryn in zee olnog beter gezegd hy wordt in zee geworpen De eigen krachten van den hulpeloozengrijsaard zijn daar niet meer toereikendvoor Van sluis tot sluis moet hy voortgepompt worden tot een laatste pomptoestelhem in zee laat glippen ATJIEH 7 66 8 88 8 61 10 04 10 86 8 09 D ff 10 11 ff 8 09 ff 10 18 ff 8 16 iout 10 86 ff 8 86 8 60 9 10 10 84 10 64 11 80 7 68 8 9 8 64 10 10 8 84 D 10 18 8 16 f 10 91 ff 8 89 door ff 10 88 ff 8 84 8 68 9 98 10 38 11 6 11 44 7 80 7 66 6 18 6 18 80 6 39 6 60 7 48 BiJ hot departement van koloniën is ontvangen het volgende van 18 dezer gedagtoekende telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië betreffende de krygsverrichtingen in Atjeh Colonne van overste van der Dussen gaat de Oemarbenden in Boven Melaboe opzoeken Een officier ongevaarlijk gewond Gtouverneur van Heutsz is naar Tenom om den radja in zyn gezag te herstellen Voortdurend worden Atjehsche berichten omtrent het sneuvelen van Toekoe Oemar ontvangen VoordrachtenyG Dahne Wy willen een kort iiabetrachtinghouden nu de beide genotmlle avonden welke de heer Dahne ons beneidde voorby zijn Het zal niet zijn eenyopsomming van alles wat wii er hebben © röien slechts een aanstippen van wat imf Bwpniei trof bij die voordrachten ver nSt oordragen zelf zy dit geiegd Zooals eldert wekte het ook hier zeker iaaers bewondering de gemakkelykhèid waarmede experiment en voordracht hand in hand gaan Dat daarin voor een deel het succes van den heer Dilhne ligt moet ieder gemerkt hebben toen Vrijdagavond een oogenblik een pauze noodzakelijk was door een kleine stoornis in den electriciteits aanvoer Onze aandacht werd voortdurend zoo in beslag genomen dat er geen quaestio van was dat onze geest één oogenblik afdwaalde Of voor een volkomen leek de voordrachten nut hebben gehad wagen wy niet te beslissen Evenwel voor een ieder die maar eenigzins vertrouwd is met de eenvoudige physische termen moet de reeks proeven door de zoo juist gekozen volgorde wel zoo geweest zyn dat hy intuïtief moest voelen dat de voorstelling welke de uitstekendste Physici zich van het wezen der verschijnselen gevormd hebben een zeer aanuemelyke is Althans is zeker de meerderheid den eersten avond heengegaan in de overtuiging dat licht en electriciteit verschijnselen zyn die zeer nauw verwant zyn terwyl zy stellig na Zaterdag avond een beter inzicht zal gekregen hebben in het wezen der kleuren en het groote belang vooral voor de praktyk Tan de spectraal analyse Dal voor den meer ingew de beide avonden dubbel interessant waren behoeft nauwelijks gezegd te worden De vonk analyse de zoo keurig toegelichte resonanz proeven de electrische straling zelf de demonstratie van het trillend telefoon memoraan het reliefspectrum en de zoo aardig daarmee volvoerde synthese der spectrum kleuren tot wit licht de toelichting dor absorphie en der Schmidt sche hypothese over den physischen toestand der zon zyn zaken die hem voorzeker nog langen tijd veel te denken zullen geven Maar genoeg de avonden zyn zeker voor alle aanwezenden zeer genotvol maar tevens ook zeer vruchtbaar STADSNIEUWS GOUDA 20 Februari 1899 Door de rechtbank te Rotterdam is Zaterfi g o a het faillissement uitgesproken van J Trossel winkelier te Moordrecht Rechterdommissaris mr G W baron van der Feltz Curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en procureur alhier Stolwuk Zaterdag morgen ontving do burgemeester het bericht dat de verdwenen krankzinnige C Kortleven teruggevonden is op een der terreinen van het gesticht Endegeest waar zij zich in een boschje verscholen had Zonder eenigen tegenstand liet zij zich naar haar vroeger verblyf terugvoem SoHOOHHOvis Alhier heeft zich een subcommissie gevormd bestaande uit de heeren mr A D H Kollf burgemeester dr D M Pronk dr J P Van den Berg en dr J F Blom van Geel met het doel leden te zien verkrijgen of gelden in te zamelen voor de oprichting van volkssanatoria voor longlyders in Nederland WoEKDEN Bedankt voor het beroep by de Ned Herv Gemeente te IJselmonde door ds J W H Kalkman alhier VERSCHEIDENHEID Een DuitBche geneeskundige die den veelgenoemden naam Dreyfus draagt heeft belangr ke mededeelingen gedaan over een onderzoek omtrent ie afneming der sterfte in de groote Duitsche steden sedert 1870 Namelijk in Berlijn Munchen Neurenberg Straatsburg Frankfort Elberfeldt en Danzig De slotsom is dat de sterfte overal en meest aanzienlyk is afgenomen en wel als gevolg van hygitoische en sociale m atregelen De pokken zyn sedert 1894 enkel sporadisch voorgekomen De ingewandstyphus is overal gedaald en blykbaar in verband mot beteren afvoer en opheffing van particuliere slachtplaatsen Ook by longtermg is een daling waar te nemen sedert de invoering der verzekeringswetten welke tot betere en spoediger verpleging in gasthuizen hebben geleid Belangrijk is ook de daling der sterfte wegens ongelnklien trots de groote toeneming van het getal machines en ook wegens zelfmoord wat beide eveneens met de sociale wetgeving kan samenhangen Omtrent diphtheritis zegt dr Dreyfus Deze ziekte toont in de laatste jaren een neiging tot daling de jongste cijfers zyn echter weinig lager dan v oeger reeds verkregene Eerst voortgezette en blijvende vermindering van sterfte kan over het nut der serumbehandeling uitspraak doen Wat de sterfte van zuigelingen betreft is weinig verandering merkbaar slechts in 4 steden vindt men een kleine daling Elberfeld on ITrankfort hebben in dit opzicht een zeer gunstig percentage Straatsburg Neurenberg en Dantzig oen zeer hoog Over het geheel vmdt men in alle steden een daling der sterfte zy t ook niet in geIjjke mate De jongste cijfers loepen echter minder uUeen dan de vroegere zoodat in de steden waar het voorheen ongunstig gesteld was de toestand meer is verbeterd dan in de overige Londen by nacht In één der nauwe door arme lieden bewoonde stegen van Londen die aan Drnry Lane grenzen werd eenige dagen geleden in een huis een vierjarig meisje op de trap vermoord gevonden Een jongen die in dat huis woont schopte op de trap tegen een voorwerp en bomorkto dat het vierjarig dochtertje van den schilder Kenoaly bewegingloos op de trap lag De moeder en de overige hnisgonooten werden gealarmeerd on men zag toen dat het uit een vreeselyke wond aan den hals bloedende kind dood was Bloedsporen deden zien dat de moord in een kamer van het huis was gepleegd en dat hot doode kind daarna door den moordenaar op de trap geworpen is Een 35ft 40 jarige man die van tyd tot tyd in de steeg rondzwierf wordt verdacht den moord te hebben gepleegd de politie tracht hem op te sporen Laatste Uerichten Tusschen half 7 en 7 uur gisteren hebben vrij belangrijke manifestaties jflaats gehad voor do bureaux van het blad Penple Talrijke nationalisten riepen Dood aan de Joden Conspnos Loubet Het personeel van hot genoemde blad antwoordde met A bas la calotte Op hetzelfde oogenblik arriveerde een tegenmanifebtatie dio Loubet toejuichte en riep A bas la calotte Hierdoor ontstond een gevecht waarby 2 nationalisten werden gewond De anti semieten hebben zich vervolgens verzameld voor het Café Brabant waar eenige arrestaties plaats hadden Om half tien had een woedend gevecht plaats toen de agenten de brasserie Maxeville biimendrongen Vrouwen werden onder den voet geworpen en vertrapt Verscheidene werden naar de apotheken overgebracht Algemeen heerscht een groote opgewondenheid Een ander gevecht word geleverd voor het café Panorama doch dank zy de door de politie genomen maatregelen werd eindelijk de orde hersteld Mevrouw Faure heeft van alle regeerende hoofden der Europeosche staten telegrammen van rouwbeklag ontvangen Hot telegram van Keizer Wilhelm is reeds medegedeeld Het was een der eerste zoo niet het eerste dat de weduwe ontving Hotistrouwens bekend dat Keizer Wilhelm in zulke gevallen een zeldzame opmerkzaamheid toont welke zy n karakter alle eer aandoet De Czaar zond het volgende telegram Diep bedroefd door het bericht van het overlyden van uwen illustron echtgenoot haast ik my u uitdrukking te geven van mijn levendige en oprechte deelneming welke wij de keizerin en ik nemen in uw smart en die van uwe familie Wil doelen met gansch ons hart in den diepen rouw welke gansch Frankrijk getroffen heeft Het telegram van keizer Franz Jozef Diep geroerd door het ongeluk hetwelk n heeft getroffen verzoek ik n mevrouw te gelooven aan het zeer levendige en zeer oprechte aandeel dat ik neem aan uw groote smart Van de koning van Italië Diep geroerd door het ongeluk dat u op zulk een wreede wyze en zoo onverwacht heeft getroffen bied ik u myn rouwbeklag aan en dat van de koningin met de meest innige gevoelens vto sympathie Gansch Italië deelt in den rouw uwer familie en van Frankrijk wegens den dood van president Faure en sluit zich aan bij de huldobetooningen aan de groote deugden van den betrwrden groeten man Van koningin Wilhelmina Ik bied n mevrouw ook uit naam myner moeder mijn levendige en oprechte sympathie aan in hot vreeselijk verlies dat n door het overlyden van den president hebt geleden Van den Khedive Diep getroffen door den dood van uw beminden echtgenoot den betreurden president der Republiek verzoek ik u de uitdrukking mijner deelnemende en eerbtedige sympathie te aanvaarden Van deu koning van Siam Mot diep leedwezen verneem ik het overlyden van den president Ik verzoek u de betuiging van myn innige deelname te aanvaarden Dit zijn slechts enkele aanhalingen van het twintigtal telegrammen welke de Temps Zaterdag middag bevatte Een persoonlijke vriend vau president Faure de heer Mauvy te HSvre bleef van schrik dood toen hij de courant inzag die het doodsbericht bevatte Het tankstoomschip Rotterdam kwam Vrijdag zwaar beschadigd te New York aan medebrengend 42 menschen afkomstig van do stoomboot Rossmore uit Liverpool die de Rotterdam den 6en dezen in zinkendon toestand ontmoette Het Engelsche schip Trojan had reeds een gedeelte der opvarenden van de Rossmore gered maar de storm noodzaakte toen de Trojan de taak op te geven De Rotterdam bleef twee etmalen bjj de Rossmore alvorens het reddingswerk te kunnen voltooien Do gebedden verklaren eenstemmig dat zy hun hjven te danken hebben aan de wakkere en onvermoeide pogingen van de bemanning der Rotterdam HEBREN en DAMES PARAPLÜIES bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepheom Xo at Beurs Amslerdain Vrkrs 81otkrs 87Vi 96 88 961 101 80 vaii 18 PEBUUABI NmnïLiND Jurt Nod W S 2 dito dito dito 3 diio dito dito S HoNOAI ü l Qon ll 1881 88 2 Italië laacliT viag 1869 81 6 OosuMB Obl ra papier 1868 6 dito in zilver 18118 6 PoaTUQAL Obl met coupon 3 d to ticket 8 66 98 98 98V 103 51 Vn 7 23 287 106 101 lOl a 101 95 746 607 lOS 65 88 i 204 164V 100 100 98 BoiLAND Obl BinncnI 1894 4 dilo Qecorv 1880 4 d o bij Bolha 1889 4 88 dito b j Hop 1888 90 4 d to io gomi leen 18iS 6 dito dito dito 1834 5 Stakje Ferpet ackuld 1831 4 ToiKlu Öepr OouT leen 1890 4 Ge laenicg BOTÏe D Oec leenitig aer e C ZOID Ani Bep v obl 189i Mailoo Obl Buit Soh 1890 6 VülüZIUUi Obl 4 onbep 1881 AvaTcaDiK Obligntien 1396 3 BolTiBDiu Stall ioeu 1894 3 NlD N Afr HiDda atf aand Arendsb T b Mg Corliaoaten DeliUaatiebappij dito Ara Hypolheekb pnodbr 4 CuU Mij derVoritenl and Or Hypolheekb pandbr 8 Nederlandsche bank aand Ned Handalmaatieb dito N W i Pao Hyp b pandbr 3 Eott Hy otheokb pandbr S i Utr Hypothoelb dito 3V OosTSNa O st Hoog bank ioa i BUSL Hypotheekbank paudb 4 90 88 1181 112 820 216 100 5 V 160 99 33 Ajuebisa £ qut hypoth pan Ib Maxw L G Pr Lifcn rorl Nkd Holl I l Spoorir Mij aand Mg tot Ei il T St Sp aand Ned liid Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 lïAUS Spoor 1887 89 A Eobl 3 Zaid fliJ Sp mij A H obl 3 Pol n Warschau Weencnaand 106 102 100 s BuiL Gr Rusi Spir My obl 4 Balliaohe dito aand FaBtowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kank Ch Aiow Bp kap opl 4J dito dito oblig 4 56 23Va 14 IS 691 171 100 107 OO a 100 100 116 118 36 11 Akixua Cent Pao Sp My obl 6 Ohio i North W pr Cv aand 144 dito dito Wm St Poter obl 7 1407 Donrar fcBio Gr Spm eert T a 81 lUinoia Central obl in goud 4 I 104 Louia k Naihtilli Gort v aanif 66V Moiito N Spw M lehyp 0 6 105 Miaa Kantas v 4pCt pref aand 14 N York Oataj o It West aand 1 Vu dito Penn Ohio obhg 6 Oregon Calif lo hyp in goad 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Da Fao Hoofljjo obig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 Oanida Can South Chart y aanl Vim O Rallw Na loh d o O Amatard Omnibaa My aaod Bottetd Tnmire Maala aand Kid Stad Amaterdam aand 8 Stad Eolterdam aand 3 BzLont Stad Antwerpen 1887 Stad Bruaael 1886 ty Hoxo Theisa BeguUr Oi aalaeh 4 OoBTEHS SUaUleenig 1860 6 K K OMt B Or 1880 8 Spah Stad Madrid 3 1868 NiD Vei B z Avb Spoel eert GBOOTE OPRUIMING VAN alle WINTERMANTELS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en ft eene aanzienlijke parljj WITTE GOEDEREN tot spotprijzen D ISAMSOM Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maamlag ao Februari 1899 Vette Obben en Koeien goeden aanvoerj ie kwaliteit 30 2e kwaliteit 38 je kwaliteit 26 cent per half Kilo Vette Kalveren goeden aanvoer ie kwaliteit 30 ae kwaliteit 1ï8 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Vette Varkens met groote aanvoer ie kwiliteit 17 2e kwaliteit 16 3e kwaliteit is b ent per half Küo Schapen en Lammeren weinig aangevoerd De handel was in Runderen en Vette Kalveren vlug prijshoudend er werd veel gekocht voor export voor Engeland Varkent minder in prij3 zeer slecht Schapen en Lamineren prijshoudend MARKTBERICHTEN Binnenlandsclie Granen HOTTUKDAM Noteoiiug rau 13 Februari 1899 TABWE per HL ƒ 6 70 i 6 90 per 100 KO 8 a 8 50 botore qual per lüO K O 4 CANADA per HL ƒ a 6 50 EOQÖE per H L 4 40 l 6 36 WINTEHQEBST per H L a ƒ per 100 K G 7 90 8 40 Z0MEBGEE8T por H L 1 80 i 6 35 per 100 KG 7 80 a 8 30 0HEYAL1BRQEK3T por 100 K 8 8 6 i 9 per HL 6 60 i 6 26 HAVER per H L 3 il 3 60 p r 100 K Q 7 4 7 0 PAAKUEBOONEN per H L 5 90 i 6 40 WITTE BOONEN per H L 9 66 ii 10 76 BBUWE BOONKN por HL 7 76 i 11 BLAUWE BEWTM Kookaoorten per HL 7 86 a 8 86 Niet kookeoorlenp H L 6 60 0 85 KANARIEZAAP per H L J 60 h 7i KOOLZAAD nieuw per H L k Per Telegraaf BOTTEBDAM 20 Februari 1899 Tar e 6 60 o 6 80 RogRo l 60 i MO Winlorgorst 7 76 i 8 80 Zomergorst 7 06 il f 8 16 Rruino Boonon 8 a 11 26 Kookerwten 7 a 8 ADVERTENTIEN ia da baata tani Tiag te ao JioU l aJaop naD kortom Wat BkaiLnafaï JFi Mer PaHi Exiieller Vil lanatka Mimmaant irai leiitasea t AitlBf P iii Expeller ygfl Bual 1 ilaadi ia leder huiageab Aifcerf ain Expellei Fiïa 60 aait 76 oeai en t 25 de Be h Teoriündaa la 4a meeata Apotheken on 1 F A eokter t Oo ta Botteniam TeQODDA by 0 LUG ER Apothekar Markt m by WOLFl Co Westhaven 199 mienw onoretroflen l of Dr Liebers welbekend AUwa eelt met F brioliinerk tot voortdurende radicale en K j m zekere genezing van alle zelfa sH de meest liardnekkige xenuw mSvÊ ieJiten vooral ontstaan door SISi fdivalingBii op jeugdigen leeftijdTotale genezing van elke zwakte Bleek znoht Benaawdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn alechto pBevertering Onvermogen Tmpotenz Pollutione enz Uit voerige proepectussen Prü per fleioh ii 1 t J 8 3i dubbele lieaoli i 6V CentraalDepiït Matth v d Yegte ZaltbommoL Depdta M Cléban Co Amaterdam P Happel s Graveulinge Halmmans da Jong J Czn Botterdam Wolff Co Oouda en bii alle drogisten VAN Blommestein s Inkt i nro foiiJeAlnddlijl de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APFLDOOnN HOlLAND