Goudsche Courant, dinsdag 21 februari 1899

o 7820 Woensdag 28 Februari J899 37ste Jaargang JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoan Ho 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN TelefooB No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advfertentiën tot 1 uur des midd BURGEMEESTER en WETHOUBEBft an ÖODDA zullen DIN8DAU dou 28 FEBEUAEI 1899 des namiddags ten half twee ure t ij enkele iuechrijvhisf op het Baadhuis aldaar K Ie Het vernieuwen van houtPii bovendekken op bruggen rij voeringen 2 Het verbouwen van de Oude Hoofdwacht bij de Werkinrichting 3 Het maken leveren en stellen van Ijzerenhekken a Een IJzerenhek met twee inrijhekken voor de Alge meene Begraafplaats b Een IJzerenhek op den muurbij de aanlegplaats derstoombooten langs de Vest Inlichtingen worden gegeven door den Öemeente Bouwmeester De bestekken en teekeningen liegen ter inzage op de tremeente Secretarie en het Stadserl De gedrukte bestekken z in te verkiijgen voor f 0 60 Eea ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe me aitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Hollandsche nitgave met 27 fb Prns 2 gulden Ieder die aan de Tersohrikkelgke gerolgen van deze ondeugd lydi moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 tranoo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland rre n j m wm Behanger en S t o 1 f e e r d e r Boelekade t32 Gouda LEVERT Behangselpapieren TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILËIJ LINOLEUM LOOPtlRS eDTafelkleedeiiyiinz enz HOLLANDSCHE 11 iinnnniinnrr AMIi TEBHAlM Prgsnoteering China Congo Stofthee 45 en 50 o Qrol 60 6S lekkere 80 Souobon 76 Cieurlge 90 Congo 100 Ontbijt Thee S namiddag Thee 15 Alleen verkr gbaar by f H J vanWankum Oosthaven BI 4 mmimuMm Heu wordt verzocht op t HEKK te letten ÜIT HBT MiOVZIJN VAN M RAVENSWAAY ZONE OOBINCHEM Deze THËEEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijt itoM m een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en IPrys voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Indien gij niet wilt hoesten gebraikt de allerweK bekrooDde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloein van H H VAÜ ISCHAIH € o Uen Haagr Hglevemiers Van Van Van Van Van Van VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK CO b Uelianthe ia bet beste middel der wenld Co 8 Mellanthe gcueest Kiukhoeat ÓO S Mellanthe geaoeet zoowol oud ale joug Co S HeUanthe MK ia geen huiagezin ontbre en Co a Mellanthe alaat roortdureod ooder Soheikuudig teetioht CO S Mellanthe helpt oaherroepelyk Co s Mellanthe ia bekroond met Eerediplomii s Co a Mellanthe i belrooud met Qoud Co a Mellanthe ia bekroond met Kilrer CO B Mellanthe ia verkrijgbaar in flaoone van 40 fJti 10 Ctê en fi A BÜUMAN Moordrteh J C KATELAND Boe cop B V WIJK Oudewakr M KOLKMAN Waddinaiveen U ROLLMAN Bodegraven PIN K8E Nieumrkerk a dlJ m Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIMBIES Kleiweg £ 100 Gouda E H viN MILD Veerstal B 126 ie Gouda TS HTTTTIS terstora a of later EEN lt¥i Te bevragen Uaittoor van ratte floederen FLÜWEKLEN WlNUELNo 612 NIEUW NIEUW NIEUW GESCHIKT VOCE ITachtlicliten Koffie en Theelicliten Welke 4V8 uur branden k 2Va en 6 uur brandende h 3 cent per Btuk Ëenig Agent voor Oouda en Omq treken IZAilK CATS Papiermolen GODDA Vind u dit niet goedkoop engemakkelijk Hen behoeft hiervoor geen Olie geen Glaa elU Alleen een lucifer aanatelien is noodig Geheel zouder gevaar voor brand als ook zonder reuk Steeds voprradig eene mime keuie der Soliedste soorlen Naaim achin es welke tot billijke prijsen worden geleverd Wr Desïerkiezend op afbetaling per maand en per week Kil A LEWEINSTEIN GOUDA Kleiweg 49 iDelSOBAROMETRÏSCHE ZZa TAPINRICHTING VAM J H UOODE Zeugstraat 85 hlU ia iUilllllIl gebotteld met een versterkt Koolzuurgehalte zonder aande lucht te zijn blootg esteld en is daarom ver te prefereeren f iF IWen neme proef en vergelijke Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFIATTEH ABCaiTRAVEN EU LLISTEN ook volg ens op te geven Profiel iSlpoedlge aflevering Nette uitvoerCns Concurreerende prijzen Aanbesteding De COMMISSIE VAN TOEZICHT op het LAGER ÜNDEHWIJS te Gonda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente op MAANDAG 27 FEBE 1899 des avonds ten 8 ure bij iosehrijvlng aanbesteden De Levering der benoodigheden ten dienste van het onderwijs In de haudwerlsen ten behoeve der openbare soholen in de Gemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen van MAANDAG 20 FEBEUABI 1899 op lederen werkdag des voormiddags van 10 12 ure tet lezing liggen bü den concierge van liet Gebouw Arti Legi aan de Markt alwaar de inschr vingsbiljetten alsmede de monsters op den dag der aanbesteding vóór des middags twafill unr moeten ingeleverd worden Namens de Commissie voornoemd De Secretaris J H VAK DER VOOKT A SLEGT bereehzich aan tot het lererea ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood IX cent Oe K 0 NIEUWE HAVEN 23 11 Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maalderg en Kookkunst te a Gravenhage met een diploma Vergold ZiWeren Medaille EERSTE NEDERLANDSQHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BOROERS DEVENTER H H Handelaren enEeparateursl Aangezien w ooa thans ook Bpeciaal gaan toeleggen op bet viervaardigen van V I T T 1 m G vooï den handel Frames Wrtlen Banden Zadels ene enz zoowel Toor Rgwielen met als zonder ketting raden w O ten zeerste aan onze uiterst lage pryzen te vragen Tevens maken y Ö er opmtrkzaam op dat de prgzdQ onzer Kgvrielen voor 1809 belang rijk verlaagd zyn zoodat wg scherp eoncurreeren Waarniet rertegenwoordigd worden IJVEllIQB AQENTSIN gevraagd in t byzoDder voor den verkoop onzer Acatènes die iedere soUede bandelaar kan bekomen Vraag t onze Prijzen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ RN chemische Wasscherij VAM H OPi Ëi HEIMER 19 Bruiskade Sotlerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Hoer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Ueerenen Dameagarderoben alsook alle Kindeigoederen Speciale iurichtiug voor het itoomtn van pluuie mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden ent worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfd worden onechadeiyk voor de gezondheid volgens staal bewerkt JUT 9e Abonnemeat VoorstelUar Donderdag 23 Februari 1899 Vereenigde Rotterdamschc Tooaeelislca LE GEAS HASPELS Golinette Tooneelspel in 4 bedreven Aanvang luüt S u n m Gewone bepalingen en prezen G uda Druk van A BEINKMAN Z BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien Art 228 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat determijnen voor de vorderingen ten labte vnn hetRijk bij de Wet bepaald of te bepalen op di ten laste der Gemeente van toepassing zijn endat mitsdien alle zoodanige vordermgen over dendienst van 1898 vöór of uiterlijk op den 3ostenJuni aanstaande behooren te worden ingediend Gouda den 21 Eebruari 1899 Ue Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER iilleolandsch Overzicht Na een levendige bespreking in de Fransche Kamer is met 483 tegen 62 besloten dat de begrafenis van wjilcn den heer Faure op staatskosten zal geschieden Vervolgens nam de Kamer weder een voorloopig twaallde aan Van Lonbet den nieuwen president zegt de Temps De heer Loul et is een ontwikkeld man doch h j houdt niut veel van praterjj otvan pralen met zijn kennis Toch bezit hy een uitgebreide kennis en de boeken van zoo verschillenden aard die zijn groote boekenkasten vullen staan daar niet alleen voor de bewondering der beaoekers Lonbet leest veel Hfl gaat weinig uit en verkiest de rust van het familieleven boven de Inidruchtige salons en de wereldsche genoegens Hjj werkt studeert onophoudelijk kent zoowel de klassieke en oudere schrijvers als de besten onder de jongeren en put uit deze intellectueele ontwikkeling een juisten en fijnen smaak die allen waardeeren die ooit met hem in aanraking kwamen Hü stelt belang in schoone kunsten en vooral in de muziek Eenvoudig en stipt levende schept hj er genot in des avonds de meesterstukken der groote componisten te hoeren Nooit was er oen gezin waarin grooter eensgezindheid heerschte dan het zijne alle leden schji nen er dezelfde gevoelens te koesteren dezelfde gewoonten te bezitten Die eenvoud en dit vermijden van den scliijn zal hem ook als president kenmerken Hij is uiterst verdraagzaam en heeft nog nooit iemand kwaad gedaan of leed berokkend En op staatkundig gebied is hij van FEVILLETOK Gedenkschriften van een Gelukzoeker OF AIOTBAL DE VONDELING J aar kei Fransch T ooR W NUTTERS 124 Hij heeft haar lief als een razende hij gunt niemand ter wereld een blik of een woord van haar Hij is jaloersch tot in het dwaze Hij schijnt van haar te eischen dat zij als een levend doode aan zijn zij leve Half een s nachts Madame is een half uur geleden met mijnheer den hertog uit de Opera thuis gekomen Ik heb haar zooeven ontkleed Zij zag er opgewonden uit was buitengewoon vroolijk Haar oogen fonkelden Woensdag twee uur Mijnheer de burggraaf Raphael heeft een bekefdheidsvisite gebracht De hertog was afwezig Madame heeft hem voor eenige seconden bij zich ontvangen Er wordt gebeld Half drie Ik kom terug van madame Zij heeft mij orders gegeven omtrent het toilet dat zij wenscht te dragen bij de greote wedrennen van aanstaanden Zaterdag op de vlakte van Satory Onder het geven dier orders vroeg zij den burggraaf of hij de wedrennen ook voornemens was bij te wonen zoo ja in welke hoedanigheid als schouwer of als mededinger vlekkelooze braafheid en vast van beginselen In zijn vriendenkring zal hij symp thiek blijven zoouls hiJ steeds geweest is een man die de groote eerbewijzen zonder vreugde a anvaArdt en al de vrienden zal blijven beh raden die zijn verleden hem deed verwerven Welke meening Loubet heelt in de Dreyfnszaak weet ik niet zegt Clémencean Ik heb hem in vijf of zes jaren niet gesproken en ik heb uit ziJn omgeving geen confidenties gekregen maar wel weet ik dat hij niet behoort tot de leugenaars de falsarissen de samenzweerders die om Félii Faure zwierven en die van den president huu voornaamste werktuig maakten tegen de rechtvaardigheid en tegen de wetten Het allergeostigst artikel waarmede Cornély in de Figaro den nieuwen President inluidt begint aldus Donderdagavond leefde in het Luxembourgpaleis een man van zestig jaren Emlle Loubet geheeten die sedert acht en twintig jaren ziJn landgenooten vertegenwoordigt Hij was voorzitter van den Senaat geëerbiedigd geëerd geliefd zelfs door zijn medeleden bijna onbekend bij de menigte Als iemand het ondernomen had hem het minste te verwijten dan zon die iemand een algemeene verbazmg gewekt hebben weldra gevolgd door een universeele verontwaardiging en bil zon voor een gek gehouden zfln Niemand had trouwens lost om zulk een belachelijke en hatelijke rol te vervullen Zaterdag is die man van Versailles vertrokken onder gejouw Te Parys gekomen is hiJ ontvangen met gefluit scheldwoorden tereten van ontslag een charivari Men heeft htem uitgemaakt voor Panamist verkochte dreytusard jood Welke schanddaad had dan Emile Loubet in die 48 uren begaan om zooveel haat te wekken na zooveel sympathie te hebben geoogst f Hü was president van de Eopubliek geworden I De KölnischeZeitung schrijft Denieuwe president van de Republiek is meer uit de omstandigheden dan uit de partijen voortgekomen want het onzichtbare teeken waaronder van t jaar de presidentsverkiezing geschiedde is wat men in Frankrijk daar ook tégen moge inbrengen de door de Dreyfuszaak geschapen toestand het was de verkiezing van de revisie die is geschied De omstandigheden vereischten een man die zich in de Dreyfns zaak naar geen kant gecompromitteerd en gebonden heeft en van allen wier candidatnnr uithoofde van hun aanzien De burggraaf antwoordde dat hij mede naar den prijs zou dingen Zoo zoolt riep de baron uit enkele woorden op een blad papier schrijvende Het kan goed zijn dat te weten Wat ik het laatst heb voorgelezen gebeurde gisteren middag om drie uren heer baron sedert dat oogenbhk heb ik niets gezien wat de moeite van het opschrijven waard is Ik ben voor t oogenblik ook al weer tevreden mijn kind ï zeidc de baron Ga zoo voort en gij zult zien wat ik voor u doen zal t Ik hoop aanstaanden Zondag u weer nieuws te kunnen brengen lik hoop het ook kijk vooral nog eens in dit dagboek als ge kunt Het zou mij veel waard zijn indien ik het eens een dag hier kon bebben Zou daar Mogelijkheid op zijn tik vrees van neen heer baron Ik heb nog maar eenmaal dat dagboek gezien ofschoon het al mischien jaren oud is Hieruit maak ik op dat hij het gewoonlijk wegsluit en het toen had vergeten Maaj als ik in de gelegenheid ben zal ik er nog wat in bladeren Maar wat zoudt ge er van denken het hier te brengen Dat zal slecht gaan heer baron ik geloof dat ik daar den moed toe missen zou Nu zie wat ge doen kunt Hebt ge gelegenheid kijk dan eens op de datums van zijn huwelijk en kort voor zijn huwelijk Hebt ge niet opgelet wanneer het dagboek begint iNeen maar ik zal mijn best doen Thans kan ik zeker heengaan f en ban positie in de Republiek in uaiunerIdng kwam is Loubet een van de uitzonderingen die de lange wrekersarm van den Jood op het Daivelseiland nog niet heelt bereikt Met de beste vrouwen had h j het voorrecht gemeen dat van hem het minst werd gesproken Dat hielp hem ter overwinning over Méline die ofschoon hy zoowel in politiek als in oecononünch opzicht het duidelijkst het in Frankrijk hcerschende klassenstelsel op den preaidentszetel zou vertegetiWüordigd hebben als minister president hardnekkig vasthield aan de stelling dat Dreyfus met recht en wettig veroordeeld was dat legde ook by de candidaatstelling van Loubet te zynen gunste gewicht in de schaal tegenover Waldeck Rousseau Brisson en Dapay die zich deels vóór deels tegen de revisie van het alles behecrschende sen satieproces te zeer gebonden hebben dan dat z j ook maar den schijn van algemeen vertrouwen te wekken konden handhaven Deze achyn moest echter bewaard worden want in de presidentsverkiezing moest ditmaal de laatste poging sproken om een vergelök tusschen de vijandige kampen ten minste voorzoover hierbtl van de republikeinen sprake is voor te bereiden Loubet is uitgekozen om deze poging te doen hy beklimt den zetel als de president van de verzoening TfCotöman Szell nam de opdracht aan een nieuw Hougaarsch kabinet samen te stellen Het Amerikaausche Huis heeft het wetsontwerp aangenomen waarby 20 millioen dollars wordt uitgetrokken om aan Spanje te betalen overeenkomstig het vredeatractaat als schadevergoeding voor de Philippynen Verspreide Berichten Een eenvoudige opmerking van Harduin in de Matin Menschen die zich niet de moeite gevenom zelf te denken schreeuwen allicht metanderen mee dat president Loubet een Dreyfusard is Maar het was toch al heel eenvoudig geweest te begrypen dat als de heerLoubet werkelijk de bedoelingen hud diemen hem toeschrijft niets gemakkelijker geweest zon zyn dan daar uiting aan te geven In plaats van het ontslag van het ministerieDupny te weigeren had hij het kunnen aannemen En daarmee zou de revisie wet vande baan zyn daar zij nog niet door denSenaat aangenomen is iGa mijn kind maar eerst nog antwoord op twee vragen Welke Wanneer de hertogin schrijft stempelt zij dan de omslagen barer brieven met haar wapen a in witte was Altijd f Ja altijd Ik heb nog nooit anders dan witte was bij haar gezien En ultijd met hetzelfde cachet Neen zij heeft twee cachetten het eene draagt het geslachtswapen en de initialen van mijnheer de hertog en de haren Het andere stelt een duif ten minste een vogel voor die een tak in den bek draagt Wederom teekende de baron iets aan en zeide daarop i Thans mijn kmd kunt ge gaan Ik weerhoudu fliet langer Dan ga ik heen heer baron Tot Zondagmiddag iTot Zondag Justine maakte een sierlijke buiging gaf den baron een hand en vertrok Mijnheer de Maufcert helde iLaat den groom van mijnheer den burggraaf in gebood hij den bediende Tom Kittle aldus noemde de groom van ÏUphaël zich verscheen weldra Het was een jonkman van vier of vijfentwintig jaar klein van persoon mager doch vlug en gespierd roodachtig van vel en dik hoofdhaar Een reuk van paarden ging van hem uit Hij bewoog driftig en onophoudelijk xijn vingers alsof hy Dat zou eenvoudig gemakkelijk en volkomen grondwettig geweest zyn geen enkel principieel bezwaar had er tegen ingebracht kunnen worden Italië Tengevolge van een perspolemiek heeft te Oaserta een duel plaats gehad tusschen generaal Ronzis en den journalist Capitclli De journalist werd ernstig gekwetst O OSTENRIJK HONO ARI JE Tusschen den redacteur der Budapestl Hiriap Csajathy en den redacteur der Egyetertes Dienes heeft tengevolge van een perspoleraiek een duel op pistolen plaats gehad waarbij de eerste levensgevaarlijk werd gewond Fbankbuk Het lijk van den gestorven President was Zondag zeer sterk veranderd Het gelaat had een loodkleur aangenomen en was bijna niet herkenbaar De geneesheeren hebben dan ook verklaard dat het noodig was het in de kist te leggen Dit is Zondag gebeurd in tegenwoordigheid van Dupuy Het l k is in een met fluweel bekleede looden kist met zilveren beslag en met wit satyn gevoerd neergelegd in rok gekleed en met het cordon van het Legioen van Eer om In het looden deksel is een glazen opening boven het gelaat Om de looden kist heen is een houten eveneens met fluweel en zilver bekleed Op een zilveren plaat de woorden Félix Faure president van de Republiek Grootmeester van de orde van het Legioen van eer Geboren 31 Januari 1841 Gestorven 16 Februari 1899 Dupuy zal bij de Kamer het voorstel doen om een crediet te verleenen van f 8000 voor de begrafenis De nieuwe president heeft f 10 000 aan de armen te Parys gegeven Emile Loubet zoon van een groot lanlbonwer in het departement Dröme bezit aldaar uitgestrekte landerijen Hoewel hij in de rechten gestndeerd heeft heeft hü steeds in zaken van landbouw een groot belang gesteld De nieuwe president is van buitengewone werkkracht en staat gewoonl k s morgens te vyf uur op on als lid van de Kamer of den Senaat gebeurde het hem vaak dat hy reeds s morgens te zes uur van niet politieke vrienden bezoek ontving Sedert hy voorzitter was van den Senaat kon men eiken morgen te zes uur den heer Loubet in de lanen van het Luxembourg zien wandelen paarden aanspoorde nu en dan greep hij in de lucht alsof hij een steigerend paard nog juist bijtijds bij den teugel greep en tot staan bracht Hij kon vierentwintig uren achtereen spreken over paarden en was instaat achtenveertig uren te luisteren naar een gesprek over die dieren Vijf minuten aanwezig bij een gesprek over welk onderwerp ook niet over paarden zoo sliep hij als een jong veulen na een drukken dag Hij droeg een hoogen koetsiershoed een zeer lang Engelsch vesit hing tot over zijn middel lange slobkousen bedekten ijn dunne vhigge beenen veel gelijkenis vertoonende met de spichtige pooten van een renpaard welke kousen begonnen waar zijn witlederen rijbroek eindigde Tom Kittle trad binnen boog beleefd en deed zijn vingers kraken Op een teeken van den baron zette hij zich neer kaarsrecht en onbewegelijk als een soldaat die gereed is orders te ontvangen Zeg mij Tom beste jongen uw meester heeft nog altijd zijn drie paarden Zeker mijnheer Sidi Pacha Miss Arabella en Othello tZe bevinden zich alle drie in goeden toestand hoop ik Ik verzorg ze mijnheer I Uit dit korte antwoord met eeoigen trots ge f even sprak de gansche natuur van Tom Kittle r lag fierheid in dit antwoord Zeer wel Dan ben ik er van overtuigd dat ze in goeden toestandzijn Welkedezer drie wordt het meest door mijnheer den burggraaf bestegen iVerdt v4rvoi iJ