Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1899

1168 IJl 1 K l T W l U 0 1 S8 8 80 1M7 1 44 f 1 64 t 1 01 K 8 08 IM7 8 14 w 6 1 l ff ff 8 18 door 10 86 ff 4 4 16 6 18 6 10 S 40 10 6 80 7 B0 8 86 8 60 9 10 10 S4 10 64 1 8 1 8 60 S 4 i 4 06 4 40 6 86 8 17 7 86 8 9 87 10 10 Da o treiam alUSi 4 60 f 6 87 r ff 9 47 ff Ie eii 8e H Bik 4 67 ff 8 84 ff 9 64 ff reiziger moet zioh 4 84 6 04 8 41 f ff 10 01 ff trorendien rcorzien vu I 09 4 06 6 10 6 66 8 47 7 46 8 80 10 07 lo ao een bewjjs it f 0 60 te ruimen Daarvoor was de huïp van een andere locomotief noodig die het ijzeren monster moest wegtrekken Toen dit geschied was vertoonde zich zulk een schouwspel dat velen der personen die daarbij tegenwoordig waren ilanw vielen BINNENLAND BJI de schriftelpe behandeling der staatsbegfooting voor dit jaar is in de EersteHamer over het aan huis bestellen der aangeteekende brieven gehandeld Drf ministervan waterstaat handel en nijverheid heefttoen z n bereidwilligheid te kennen gegeven hen die bezorging van aangetcekende brieven a n huis verlangen te gemoet te komen en verklaard dat hetgeen dtt J oe noodig is wordt voorbereid Men mag du i verwachteill dat weldra eVenals in anflere landen behalve Noorwegen reeds het geval j i ook hier de bezorging v n aangeteekende brieven aan huis kostelo zal geschieden 1 Als een staaltje van lichtgeloovigheid vermeldt de Delftlthe Ct het volgende p een der grlote gemeenten yan ois landwi4 iemand oMlig 0 4ibe ft itihg te itttalen Dajnan kreeg d gewonfe veryolgingsstAkken ma fr niets hielp zoodat overgegaaii mooitWorden tot beslaglegging op de ro ren ejoederen Toen dit zonde geschieden kw mIe onwillig betaler in hevig verzet ft Naar lea oorzaak daarvan gevraagd verMaardehiJ van boosting vrqgestelCte zijn teender ambtenaren dit willende ielooven k iamhj te voorifttijn fnet ee n firiefje toidtodpals volgt 1 I j MijnlJeer B 8 Het is ons een genoegei u te kurlien mepdeelen dat gij biJ raadsleslnlt JanL tereif goedgekeurd biJ küninjijk beanit Man hetwelk hedenavond fm de sta t8courajit wordt opgenomen tót vrjges ldvan 1 e betaling van belasting J Het bestuur der vereeni ijg d Algemeen Belang il De SecrAaris J onleesbaar De man kon maar niet begrepen Jat hiJ het I slachtoffer was van grappenmakers Öij verschillende kasteleins in de volksbuurten te Amsterdam zagen wü gister voor de ramen geannonceerd dat daarbinnen het adre van hulde aan dan Tsaar van Eusland ter onderteekening lag Er wordt blijkbaaf op gerekend dat de sympathie voor mn vrede met een dronk zal worden bezegeld TiJd Het Dbl vernam dat tusschen den Haag en Wassenaar een autoraobielendienst zal worden opgericht Tusschen beide gemeenten die tot nu toe van elk verbindingsmiddel waren verstoken ïal langs den Leidschsn straatweg en den Deyl een geregelde dienst aanvankelijk van 16 ritten daags worden onderhouden De twee omnibussen waarin voor 17 personen plaats zal zijn worden vervaardigd te Gannstatt De aflevering kan echter eerst in t laatst van September worden verwacht Gremengde Berichten Omtrent de ontvluchting van eene verpleegde in het krankzinnigengesticht Endegeest geeft men de volgende nadere lezing Genoemde patiënte wist zich biJ het gaan Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdienst 1898 99 Aangevangen 1 October Tyd van Greenwich 0UDA 80TIIRD1U iee nm 4 68 6 88 6 61 8 18 7 81 18 18 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 8 64 10 11 U 18 8 14 8 86 8 84 48 10 18 10 80 11 88 11 86 11 60 8 68 lOTl 10 89 10 88 10 48 1149 9 88 8 40 D dosi 11 64 18 08 9 47 10 18 T 46 8 U eonDi DEN a na n 11 18 18 18 18 68 8 14 8 46 11 80 1 8 ff ff 11 41 1 19 ff ff 11 66 ff 1 88 ff ff II M 48 1 38 8 48 4 16 6 86 t 64 8 16 7 84 9 17 9 8 9 87 10 14 ll lf 6 66 6 8 8 43 8 04 9 46 V 6t 10 86 10 44 11 46 4 38 4 89 4 68 6 04 6 16 11 87 11 86 9 48 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 8 85 D dooi 9 08 7 68 S 8 84 3 88O58 64 f 11 67 18 06 10 18 O O l D 1 U T B 1 e H T Ti TH 8 14 9 07 10 19 10 67 18 01 18 10 11 68 8 80 8 17 4 88 i iO 8 06 8 66 ff ff 11 14 ff ff 8 87 ff ff 6 87 ff 7 10 ff ff 11 8 ff U 87 ff J 46 8 84 ff 8 46 6 84 7 18 8 66 9 8 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 8 60 6 04 4 7 Jouda 6 19 8 14 9 48 10 6719 10 1 1 5 80 8 96 i l l Alll t W 8 01 9 0610 86 18 48 1 6 00 8 87 8 40 10 01 U 87 AmBt C 8 80 9 9 10 60 108 1 18 6 16 8 66108 11 41 litreekt 6 86 8 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 118 18 08 1 87 8 08 8 86 8 66 4 48 6 88 8 83 0 S 7 68 68 VVMrdai 6 49 6 68 8 08 9 16 10 88 11 66 18 84 8 47 4 18 6 66 7 18 10 Uadew 8 14 10 48 ff ff ff a 4 14 ioadf 8 97 9 08 9 88 9 68 0 69 11 10 18 11 9 9 8 40 4 87 6 80 6 10 7 0 8 86 imit C 8 7 06 8 10 9 06 11 16 8 68 8 46 4 45 6 80 7 45 9 4Ami W 7 80 8 86 9J0 11 80 3 08 4 00 6 00 6 36 8 00 10 0 Qottda 8 09 9 18 10 0 18 61 8 S8 4 47 6 49 7 49 8 4 1 1 De heer Loubet die inaire is van Montelimar waar hü zjn vacantie gewoonlijk doorbrengt zal thans voor dit burgemeesterschap moeten bedanken wijl het niet vereenigbaar is met dat van president van de republiek Lonbet heeft drie kinderen een dochter mad Soubeyran de Saint Prix en twee zonen De oudste de heer Paul Lonbet is nauwelijks 25 jaar en studeert voor het doctoraal in de rechten In den Senaat was hij toegevoegd chef aan het kabinet van zijn vader De jongste zoon van den nieuwen president is vijf jaar en is op denzelfden dag geboren als de zoon van de oudste dochter van den president De heer Lonbet is evenals zijn voorgangereen hartstochtelijk jager J Marguerite Loubet de oudste dochter 8 gehuwd met den heer Soubeyran de Salntfrrix rechter bfl de burgerlijke rechtbank tMUarseiUo Zü wonen aldaar met hun zoon Ie en waren gelukkig en verrast te gelij I de henglpe tyding van de benoeming vii vader en schoonvader te vernemen J De correctioneele politie heeft geeijjgraslaten groeien over de vonnissen diez overde straatschreenwers op Zaterdagavi id teParijs heeft uitgesproken Een stud it in de medicijnen o a die geroepen had Wegmot Loubet zal zijn luidruchtige po tiekemanifestatie met 15 dagen gevangenl istraf moeten beltlten j BKLOlSi ft Het verschrikkelijke oi eluk dat Zaterdagmorgen op de zuiderlijij bj rtrestoheeftplaats gehad heeft tot m toe aan 3l meilsohen het leven gekost nder de meOr dan honderd gekwetsten zijn er eohteX diei paat i sohSnliJk niet in het leven kunnen geldendenworden i 1 Omtrent de botsingwjlt nog te meldeül ddt toen de machi Sw faA den trein uit Mous eerst op ongeveer 100 Meter den stil l staanden trein iu hot stftion Forest zag beproefde de stroom af te sluiten doch hiJ vermocht niet den trein te doen stoppen De locomotief en de tender schoven over de vier achterste waggms alles verbrijzelend verpletterend De ecl ok was verschrikkelijk de piniek onbeschrijflijk Angstkreten en gekerm kwamen uit alle waggons De locomot ef van den stilstaanden trein liet nog tot overmaat van ramp het kokende water ontsnappen waardoor de gedooden en de gewonden yreeselijkc brandwonden bekwamen Op t oogenblik zijn 28 dooden onder de ruïne vandaan gehaald doch men gelooft dat er zich nog meerdere onder bevinden Onder de gedooden bevinden zich vooral inwoners van Euysbroeck en kinderen die met dezen trein naar Brussel gaan om aldaar de school te bezoeken In een waggon derde klasse zaten vier personen een van hen di oeg een kind Toen men er in geslaagd was de waggon te openen vond men vier lijken alleen het kind was ongedeerd onder een bank Een oude vrouw was zeer hevig aan de borst gewond Een moeder werd gevonden met haar kindje wiens beide beentjes waren verbrijzeld De vrouw die ongedeerd was vluchtte zoodra zij zich vrij bevond weg en men had alle moeite om haar weer terug te brengen Een andere jonge vrouw leed zoo hevig dat ziJ den dokter verzocht er een einde aan te maken Toen zij geopereerd en geamputeerd was overleed zij aan de ondragelijke pijnen 8 10 8 86 8 4 8 4 8 68 6 OmI 7 86 KtordiMlit iMt 7 88 Nimmilwk 7 Oapalla 7 48 Rolterjui 8 80 7 66 8 16 7 86 7 18 6 68 08 8 11 8 18 8 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 Rotiardn J palla Kioiiwnkerk Uoordrwht 8 80 8 4 8 61 8 08 9 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 Qoada KeTeHhviian MaarkaiMlle Zoeteraeaf Zagvaard Voorburg Haga 7 80 7 40 iHage 6 48 Voorbarg 6 68 Zaetermear Zegwaard 6 6 ZarealiaiMa Maarkapalle 6 17 rinuila 8 88 8 08 6 84 7 61 89 8 16 7 8 7 88 6 88 6 86 6 48 8 08 baada hilaw Woanl iriiaekt 8 08 8J8 7 04 En zoo zouden wiJ knnnen doorgaan Het vreeselpste oogenblik was echter toen men begon met de lijken nit den eersten waggon die onder de locomotief verpletterd was op van het waschhuis naar het paviljoen waar zij verpleegd wordt aan de waakzaamheid eener verpleegster te onttrekken ZiJ vluchtte in het wandelpark van het gesticht en verschool zich in een boschje waar zfl later geheel ongedeerd teraggevShden werd Van een eigenlijke ontwchting buiten het gestichtsterrein is du een sprake en veel minder nog van verdrMking Esterhazy is met de Harwich boot naar Londen vertrokken Volgens het Hbl werd Esterhazy aan het Hollandsche Spoorstation te s Graven i hage weggebracht door eene Frani aise die ziJn reisbiljet had genomen twwgl de comjnandant persooi liJk slechts eeufperronkaartje had gekocht tei einde toegang tot het station te verkriJgV Zondagnamid ag had te Hillegom aan deremise van de jtoomtram het volgende ongeluk plaats en tandem kwam iu aanraking met eer dame zoodat deze omverwerd gewor en en een trapper van de tandem haar in he hoofd drong De ongelukkige is aan de fevolgen bezw eken Jfair het H1 1 verneemt hebben teleurgesteld bezoekfers van het Goncertg wuW te Ajjiiierdam Zondagavond den suppoost S j dnsdé Jiif toegetiikeld dat hö gisteren met ziJn i ri in een Iverband moest loopen f Zoo is W i ten geheel onschuldige getroffenidoor de ojie nigheid in de Nederlandsche O ora Ji Zalèitoagavond was op het Centraalstatioil te ümMht de 2H jarige treiisraid jHooy bezig den tfilff van JArnhem tel onderzoeken of jdaarVan ook wagens warto jgelojjpen waren Hij leg daartoe opj de Mie meti liet beOn ovei van Amsti merkte he door doinj reden in de waji toevallig gelegd card n a daar hedi d ilailsli waitrop juisj de eindam laankwamj De onfeelukligeniet en het linkerbeeifwerd hemireinj boven de knie totaal aigeustejoos werd hü opg lopei en amok gedragen waait noor feen nwezige arts het eerste verbindld HiJ werd daarna jler binhet Ziekenhuis vervoerd ert i overleden I Valscheiaangiite van personeele balastinglDe ingezetene van JDelft die 8 jnplaatsvan 14 schoorsteenen en 2 inplaats 8 paarden voor de personeele belastingiAangaf werd gister do0r de Haagsche Rechtbankveroordeeld tot twee geldboeten len vanf 446 40 en een van f 418 16 samen 1964 56 ol lil dagen hefehtenis f In de Eenhoornstraat te Rotterdam waren Zaterdagavond omstreeks half acht iv QQ sjouwers aan t vechten Een agent van politie die hen wilde scheiden ondervond van de zijde van het publiek zooveel tegenkanting dat hij zich genoodzaakt zag den hartsvanger te trekken en de menigte uiteen te drijven Gelukkig werd niemand verwond doch de helm van den politie beambte welke op den grond gevallen was werd stuk getrapt ATJEH Van Segli schrijft men aan het Bat Nieuwsblad 8 48 8 67 4 68 6 6 6 18 4 66 6 7 6 18 6 88 6 87 18 88 1 86 1 41 1 66 8 08 8 17 8 14 18 60 10 17 10 84 10 41 11 18 8 48 S 69 10 84 10 64 9 07 10 08 9 88 ff 9 88 ff ff 9 49 I t4 11 10 Hoewel het hier nog nauwelijks rustig is beginnen wü schijnt het weer vertrouwen in den Atjeher te stellen Zoo heeft men bij de cavalerie Atjehers als kaïnerwacht en stalkoelies in dienst gesteld Dat dit voor hen een perfecte gelegenheid is om de kat eens goed uit den boom te kijken zal men mij niet uit het hoofd praten en evenmin dat t avond of morgen karabijnen en andere wapenen geschikt om tegen ons te worden dangewend zuUen worden vermist Immers de cavalerie is te zwak om wanneer ze moetuitrukken de noodige lui thuis te hondenvoor de verschillende diensten Het bivak a dan zoo goed als geheel aan het volkje overgelaten Niets belet het dan om de achtergelaten wapens in manden dienende om hetvuilnis naar buiten te brengen te verbergenen in dat vuil te laten liggen s Avonds by het naar huis gaan kunnen ze dan worden meegenomen j STADSNIEUWS GOUDA 21 Fobluari 1899 In de heden middtg gehouden Suiting van den gemeenteraad die e rst it hall vijf eindkde kwam o a de volgende vpordracht vBor ondefwijzer aan de Tnsschenschool daiarop zijn geplaatf t de hh H KLEIN t Nietwerkerk a d IJsel J TEBUWEN te Lexmond J V SLUIS te öabhendpe Tot onderwijzeres aan de 1ste Burgerschool voor meisjes werd benopmd Mej A Burgersdijk met 11 stemmen m4j Th Kreeftverkreeg 3 st j wl een In ons voltad 1 nummer zullen uitgebreider vorMa opUjöinen Gisteren avoni had in de zaal Heil des Volks eene alg meene vergadering plaats van Patrimonium Als spreker ij tid op de heer D Nauta van I Amsterdail die tot bnderwèrji had de 4aal der Gebr i Hoog huiS N W de vaorzitt r de iheer van Asch de e Meenkomit hadj feopend met gebed werdlhet woof d verlg nd aan den heer Nantff Spöbegort met in herinnering te brengen dat eHduizejiden woorden zjfn gesproken en hondelien kolommen druks waren gewijd aanden D niielini van het Duivfelseiland ookvoor fle za J d Hoogerhnis zij reeds velewoordep gesproken en kolommen druks gewp o i tot feene revisie te komen het isnog liiet gelukt toch moeteif wfl volhpudenom deze zaak tot klaarheid te brengen DeHoogerhuizenjizijn niet schudig en daarom moeten wij aalidringen dat i sr recht gedaan worde 1 Stond ik reeds lang al anti revolutionair alleen om deze beweging op touw te zetten er is gelukkig kentering in onze partü gekomen er zijn meerdere partijgenooten opgestaan die aan mijn zj zich geschaard hebben Het is mjj niet t doen om door deze vergadering na afloop een motie te doen aannemen waarbij wordt gezegd dat de Hoogerhuizen onschuldig zijn het is mij alleen te doen om u te doen begrijpen dat de justitie gedwaald heelt en ik zal n eenige mededeelingen doen waaruit voldoende kan blijken dat zij onschuldig mn veroordeeld Daarop releveerde spreker verschillende bewijzen dat zj het niet konden gedaan hebben en dat de getuigen zoo vreemd in deze hadden getuigd dat ieder die zich daarvan heeft op de hoogte gesteld gerust kan zeggen dat ziJ onschuldig ziJn Het zon ons te ver voeren wanneer wiJ de geheele lezing weergeven de verschillende getuigenissen enz zijn reeds vroeger toen de heer Valk hier ter stede een lezing hield door ons vermeld 8 88 D 10 S8 r s 10 04 10 11 10 18 7 66 8 0 8 09 7 69 8 M 8 64 10 in S 84 O 10 18 ff 8 16 y lO Sl 8 89 door i 10 8 1 ff 8 84 8 68 9 98 in sf 11 6 11 n 44 7 66 9 88 10 06 9 84 ff 9 48 ff 9 69 8 98 1 1 10 10 811 7 80 6 18 8 18 8 80 8 89 8 60 eOC UA A HKt E RU A Alleen willen wij nog mededeelen dat de spr zich biJ den Minister van Justitie heeft vervoegd om revisie van het vonnis te verkrijgen doch dit is hem niet gelukt Prof Simons te Utrecht die eerst tegen de Hoogerhuizen was heeft onlangs in de Sociale Gids geschreven dat de justitie de schuld j m ft der Hoogerhuizen niet bewezen heeft maar dat de Hoogerhuizen hun onschuld niet aangetoond hebben on wanneer de schuld niet bewezen is dan mag de justitie hen niet veroordeelen r Niet alleen prof Simons maar nog meer personen in den lande hebben pogingen aangewend om hun lot te verbeteren maar tot heden is het niet gelukt Wij doen daarom een beroep op het volk om de onschuldigen te ontslaan De schuldigen moeten door de justitie worden opgespoord dat is niet onze taak Er is geen revisie mogelijk indien het strafwetboek niet wordt herzien De justitie heelt gedwaald maar dwalen is menschelp maar die dwaling vol te houden is dnivelsch Spr eindigde zijn pleidooi met een gedicht Onschuldig veroordeeld Van de gelegenheid tot debat werd door niemand gebruik gemaajct De heer de Graaf vroeg het woord en wenschte de vergadering in overweging te geven een adres te zenden van nit Gouda naar Den Haag zooals uit Enschede Almelo enz ook was geschied De heer van Asch de Voorzitter dankte daatop spreker voor zjjn gehouden rede en verleende het woord aan Ds Wisse die nog iets wilde zeggen naar aanleiding van het gesprokene In de eerste plaats bracht hiJ hulde aan den heer Nauta die op zulk eene zachte wijze ziJB meening Ifier had weergegeven geen oogenblik had hH zich scherp uitgedrukt en in de tVeede Jilaats deed het heto genoegen dat ook van Patrimonium stemmen zijn opgegaan om revisie van de zaakHoogef huis te verkrijgen In deze zaak moet mep niet vragen of het van de socialisten of vajn een andere partfl was uitgegaan allein 1 moeten nit liefde voor elkaar medewerketn I om deze zaak tot een goed einde te brengen Hij stelde daarop de volgende motie voor De vergadering gehoord hebbende h t betoog van den heer Nauta in zake hit vonnis geveld over de Gebr Hoogethiiis spreekt de wensehelijkheid uit dat het wetsvoorstel in zake revisie van den heer van Harte ten spoedigste worde aangenomen en het vonnis der Gebr Hoogerhuis worde herzien De heer Mallon vroeg daarop het woord en deelde mede dat reeds vroeger een motie hier ter stede was ingezonden van verschillende vereenigingen dat ook toen Patrimonium was uitgenoodigd deze vereeniging was toen weggebleven het zou nu den schijn hebben of deze vereeniging de kat de bellen had aangetrokken nu de zaak in gunstige conditie was De heer Wisse antwoordde daarop dat Patrimonium de kat de bellen evengoed kan aantrekken dat zij daarop door geen ander behoeft te worden gewezen dat zij dit evengoed als ieder ander durft te doen De motie werd daarop aangenomen De heer Wisse sloot deze vergadering na dankzegghig aan den heer Nauta voor het gesprokene Aan den heer E Ovcrbosch Eijksveearta alhier is tuberculine verstrekt voorinspuiting van 65 koeien R N Berb Ambacht Tot hoofd der Chr school alhier is benoemd de heer B J4 Pieterson Moens te Botterdapi WoEBDEK Dr J W Kalkman alhier heeft bedankt voor het beroep bj de Ned Hervormde Kerk te IJselmondo Beroepen bij de Evang Luthersche Kerk alhier ds G F Drejer te Zierikzee Zeowaart Vrpagavond omstreeks elf uur waren de rijksveldwachter Baggerman en de gemeenteveldwachter Rademaker alhier op surveillance en hoorden een A wartier buiten de kom der gemeente praten Op het gehoor afgaande vonden ze aan den Bleiswykschenweg een veekoopman nit Bleiswijk achterover in de sloot liggen welke heel wijsgeerige bespiegelingen lag te houden over de maanl De wfisgeer die een uur geleden door beide veldwachters in een herberg op het dorp was aangetroffen scheen door het verblijf in die herberg in hooger sferen geraakt te zijn en uit die hoogere sferen in de sloot terecht gekomen HiJ had een groote jas aan en schijnt daarop een poosje te ziJn blijven drijven Lang zou het echter niet hebben knnnen duren en zoo werd hj juist bijtjjds ontdekt Na op het droge gehaald te zjn werd h veilig thuis gebracht WERKVERSCHAFFING De Commissie brengt ter kennis van de stadgenooten dat de werkzaamheden geëindigd zijn Tevens hoopt de Commissie dat de ontslagen werklieden spoedig werk mogen vinden DE COMMISSIE Laatste Bericltten Max Regis is door de rechtbank te Gre noble bij verstek veroordeeld tot B jaar gevangenisstraf en 1000 francs boete ter zake opruimg tot moord en plundermg De directeur van het blad l Antüuif werd veroordeeld tot 8 maanden en 100 francs De machinist en stoker van den sneltrein die het ongeluk bö het station Forest veroorzaakt heeft hebben voor de justitie verklaard dat de seinen op veilig stonden on de weg voor hem dus vrij was Bij de gerechtelijke enquête is nog gebleken dat een baanwachter met ziJn vlag gezwaaid heeft om het personeel van den sneltrein nog te waarschuwen doch de zware mist belette den machinist daar iets van te Weer een spoorwegongeluk tengevolge van den mist BJ de halte Valenten op de lijn Juoisy Villoneuve Triage heeft een locomotief een passagierstrein aangereden Twee wagons werden vernield de meeste reizigers werden meer of minder gewond Dooden heeft men deze maal niet te betreuren gehad De Duitsche huzaren officieren brachten gistermiddag vergezeld van H M ordonnaiice offlcier Ie luitenant London een langdurig bezoek aan de cavalerie kazerne te s Gravenhage Onder geleide van den regi mentscommandant kolonel Wüpperman en verschillende hoofd en verdere officieren van het regiment Koningin Wilbelmina der Niedcrlande belangstellend het inwendige van de Alexander kazerne terwjjl ten slotte in een der af rijdplaatsen een peloton huzaren in marschtenue voorreed dat eenige malen voor de Hannoversche officieren defileerde in stap en in draf Daarna werden van een der ruiters nog eens in t bijzonder de tenue en de bepakkhig bezichtigd Na afloop van het bezoek aan de Alexanderskazerne werden de koninklijke stallen aan den Hoogewal in oogenschouw genomen AANBESTEDING Hedon middag werd ten Raadhuize te Rotterdam aanbesteed Het bouwen van het Zuid Oostelp stoomgemaal op een terrein ten Zuid Oosten van de Maashaven in de Hillepolder met bSbehoorende werken Ingekomen 24 biljetten Laagste inschrijver de heer J H Stelwagen te Rotterdam voor f 126900 Voorts werd ingeschreven door de hh Nederhorst voor f 137200 Dessing voor f 148990 Bokhoven voor f 149100 allen te Gouda INOlSZONDEN Mijnheer de Redaettur 1 Voor het onderstaande wordt beleefd plaatsing verzocht Het huis bewoond door den heer 0 Lotz in de Molenwerf is een dubbel huis het bevat voer twee deuren waarvan de een dient tot ingang van de gelagkamer en de andere uitsluitend voor huiselijk gebruik Bovenstaande dient ter inleiding van de ridderlijke affaire van luitenant Meijer Gisteren avond zat ondergeteekende in de gelagkamer bovengenoemd een pot bier te drinken toen volgens de verklaring van juffrouw Lotz een vreemd heer zonder zich aan te dienen in het particuliere woonvertrek wilde binnendringen De juffrouw eindelijk dien heer kennende als luitenant Meijer wees hem beslist de deur dit scheen genoemd heer niet te bevallen hij zette zijn voet dwars tusschen de deur zoodat de juffrouw dien niet dicht kon krögen eindelijk vertrok hij Ten omstreeks 12 uur de buitendeur van mijn kantoor sluitende bemerkte ik drie heeren waaronder luitenant Meijer die alles behalve welwillende woorden met juffrouw Lotz wisselden 0 a zeide hj ik tik op de ramen en kom die deur binnen zoo dikwijls ik verkies Deze woorden heb ik door de verre afstand niet goed gehoord maar juffrouw Lotz deelde die mede Toen ik er bij kwam kreeg ik lust om met die heeren eens nader kennis te maken maar de heeren kozen het hazenpad Geen blaam op het zoo geachte officierenkorps willende werpen wil ik evenwel den heer Meijer opmerkzaam maken op zijne min ridderlijke daad Ontvang M de R mijn dank voor de opname ALEXANDER VON LOM VERSCHEIDENHEID Een jonge dame biJ Parijs woonachtig mevr Renault is al heel ongelukkig geweest toen ziJ voorzichtig wilde zijn Bij het opruimen van haar woonkamer zag zij een pistool op den schoorsteen liggen en daar het wapen geladen was nam ziJ het op om het weg te sluiten Plotseling ging de deur open en stond een ong man vóór haar Mevr B schrikte en iet pistool ging af met het ongelukkig gevolg dat de jonkman doodelijk werd getroffen Zij stond deze week terecht wegens man slag nit onvobrzichtigheid en bij het onderzoek bleek at de revolver bijzonder snel afging en d i Sl jarige dame erg zenuwachtig van gjestel is De rechtbank legde haar slechts een boete van 25 francs op maar veroordeel le haar tevens aan de ouders van het slachtoffer 10 000 francs als vergoeding tebetalen Bij een vechtpartij fe Enschedé is Zondagavond laat een p rfeoon levensgevaarlijk gewond De politie doet onderzoek Zaterdagnacht kwflJm de gemeenteveldwachter Van der Plas te Overschie in aanraking met twee heeren op een flets komende van Rotterdam richting neinende naar Delft De flets van een hminer was niet voorzien van een licht Hem daarovert nderhoudende kreeg Van der Plas onverwacht van dien heer zulk een hevigen stomp tegen de borst dat de veldwachter achterover op de straat viel met het gevolg dat daardoor ziJn linkerdnim is gebroken Tegen en dader zekeren G V tejDeUt is protef verbaal opgemaakt De waarde van vorötenkronen De kroon welke Konüigin Wilhelmina op den dag Harer inhuldiging droeg en die een zoo avontuurlijk verleden bezit ziJ werd zooals bekend is jaren geleden gestolen heeft een waarde van 1 440 000 gulden Zü is echter niet het eenige kroonsieraad datjeen eenigszins avontuurlijk verleden heeft Benigen tp geleden bezocht prins Drago de acliterneef van de gewezen koningin Isabella van Spanje Amerika om de kroon die zijn bloedverwante toen zü zich in ballingschap begaf medegenomen had terug te koopen Die kroon was voor de dochter van den overleden Amerikaanschen millionnair Jay Gould gravin Castellane gekocht om de diamanten smaragden en saffieren voor 300 000 gulden De kroon van koningin Victoria van Engeland die met 2500 diamanten 233 paarlen een zeer kostbaren robün safflerenenz bezet is zon indien haar waarde op rente werd gezet jaarlüks tegen 4 pCt 180 000 gulden afwerpen Een even groote waarde moet de kroon van den konmg van Portugal bezitten Men schat haar op ruim 16 000 0 10 gulden Van even groote waarde moet de kroon van den Czaar van Rusland zjn welker kostbaarste bestanddeel een uit 6 heerlüke diamanten en een robün bestaand kruis is De Hongaarsche koningskroon werd 800 jaar geleden op last van Stefanus den Tweeden vervaardigd Zy weegt 14 pond en is met 3 saffieren 50 robünen een smaragd en OT paailen voorzien Van geringe waarde zjjn deze kronen vergeleken met die van vorsten uit Oostersche landen Zoo schat men büvoorbeeld de van diamanten schitterende kroon van den sultan van Diohore op een waarde van minstens 27 000 000 gulden BurgoriUke Stand GEBOREN 17 Febr Cornelia Johamia ouders A IJpelaar en C J Prinsenberg 18 ntonius ouders H de Vries en W S van Leeuwen 19 Johannes Antonins ouders J van Katwük en M A van Doorn 20 Cornells Jacobus Antonins ouders J F Bredie en S M Zuüdveld Theodora ouders M Bakker en C van den Broek Martinus Antonins ouders A de Korte en J Heerkens OVERLEDEN 18 Febr G Nieuwerf wed T van Lit 70 j 19 J van den Hork 59 j 20 A van Waas huisvr van J Eeurings 62 j C Bükhoff 12 jaar Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag ai Februari 1899 Vette üasen en Koeien goeden aanvoer ie kwaliteit 30 ze kwahteit 38 3e kwaliteit 35 cent per half Kilo Magere Ossen en Melkvee redelijk aangevoerd Vette Kalveren goeden aanvoer ie kwaliteit 30 ae kwaliteit aS 3e kwaliteit 25 cent per half Stieren Tuim aangevoerd De handel was in ie kwaliteit Runderen Melkvee ea vette Kalveren trekkende mindere soorten stug Stieren minder in prijs HEEREN en DAMES PARAPLUIES b i A van OS Az Md Tsillenr Kleiwag E 73 73a GOUDA Telephoan Ao ai Beurs van Amsterdam Slotkrs 87V is Vikr Vi is 101 90V 84V 18 FBBRUAEI DIU AND Oart Ned W S 8 dito dito dito S dito dito dito 8 HOXSAI Obl G0UJI IBBI 88 8 lTALll InsohrijTug 1868 81 6 OoaTKW Obl iu papier 1868 dito in silver 18118 6 PoaiDOAL Obl met ooupon 8 duo tieket 3 86 98 98V 98V 1081 61 9 83 987 105 101 Vl lOl s loi I 607 lOS 65 8 904 1641 100 100 98V BnsLANO Obl BiaoODl 1894 4 dtto QecoQB 1880 4 dilo bij Botba 1889 4 ilito bii Hop 1889 90 4 d to in goud leen 1888 6 dito duo ilito 1634 6 SP1 ÜJB Furpet tobuld 1881 4 TuiKEU Qepr Oouv leen 1890 4 G9 leening aerie D fJ c leeoiug lane C ZulD Ara Bep v obl 189t s loiVi Muioo Obl Buil Soh 1890 ViNEZDiLji Olil 4 onbep 1881 AvaTElOAM Obligslien 1896 8 BoTTElDAH stad leeu 1894 3 N D N Afr Hindols aand Arondsb Tab Mg CertilicBloa Deli Maatscbappü dito Ara Hypotbeekb paodbr 4 Cult H j der Vonlenl aand s Or Hypotbiokb pandbr 3Vi Nederlandsche baiilc aaud Ned HaiidelmaalBOb duo N W 11 Pao Hyp b pandbr 3 Bolt Hy lotheokb pandbr 8 J Utr Hy olboekb dUo S i OosTlNB O il HoBg bank aan I Bnal Hypotbeokbank pandb 4 90 990 816 100 67V 160 99 AHiairi Equt bypolh pan Ib 6 88 K 106 io A 100 68 144 140V l s 104Vi 66 105 14 1 561 98 14V 591 171 100 107 00 100 100 ll i 118 Maiw L G Pr Lim ert NlD Holl IJ Spoor Mjj aand Mij t t Etpl V Bt Spv aand Ned I d S OorwegQi aand 1 Ned Zuid Afr Spm aand 8 1 dito dito Uo 1891 dito 6 iTiLll Spoor 1 1887 89 A Eobl 8 Zuidllal Sp i mij A H obl 3 Poi N Waiaobau Woenen aaud BUSL Gr Ku s Spw Mg oM 4 Baltisobe dito aand Fastowa dito aaad S Iwang Pomlir dito annd 6 Kursli Gb Asow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 j Amwta üi n Pao Sp Mij oM 8 Obe North W pr C r aanl dit dito Win 8t I oter obl 7 Denver U Eio Gr Spm oort v a Illinoia Oeotral obl in goad 4 Louter Na bvilll üert r aand Moai o N Spw M Ie byp o 6 Miss Kinrad r 4pCt pref aand N York Onliis o t West aand dito Punn Ohio obhg 6 Oregon Galif lebyp ingoud 6 St Paul Minr liManit ob 7 Un Pao Hoof iija obig S dito dito Li e Ooi Ie hyp O 6 Oanidi Can South Ohert r aand Vim C Kallw k Na lo h d o O Antsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramwe Maat8 fland NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bo tordam aand 8 BstoiE Stad Antwerpen 1887 2 J Siad Brussel 1886 81 UoKQ Theiss Bogullr G aelsob 4 OoBTBNK Staatsleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SPiKjj Stad Madrid 3 1868 NlD Ver Briz Arb Spoel oert 8SV 119 I GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTERMANTELS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienlnke partjj WITTE GOEDEREN tot spotprijzen B SAMISOM ADVERTENTIEN EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur B BOBOËBS DE VEN TEB H H Handelaren en Reparateurs f Aangezien v oos thans ook speciaal gaeo toeleggen op bet verTaardigen van FITTII1GI9 roor den handel i ramo Wielen Banden Zadel eni enz zoowel voor Bgwielen met als xonAer ketting raden wjj ü ten zeerste aan onze uiterst lage prgzen te vragen Terena maken wg ü er opmerkzaam op dat de prgzen onzer Rgwielen voor IW9 belang ri k veriwigd zgn zoodat wg êcherp coneurreeren Waarniet vertegenwoordigd worden IJVBUIGM AOBIflBN gevraagd ia t bgzonder roor den verkooil onzer Acatènes dit iedere soliede handelaar kan bekomen Vraagft onze Pryzenl