Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1899

378te Jaargang Donderdag S3 Februari I8 9 i o 7881 mimm IVieuw en Advertentiebladi voor Gouda en Omstreken Tdefoon Ho M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedere regel meer Ift Centen Uroote letters wovden berekend naar plaatsruimte Iniendjng van Advertentiën tot 1 uur des midd UlttotB Ne M De Uitgave de er Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon n Feestdagen De prijs per drie maande is ƒ l S franco per post ƒ 1 70 Afaonderlgke Nommers YUP CENTEN Zjj die ietB te vorderen hebben van ot verschuldigd zfju aan de Nalatenschap van den heer WILHELMUS J08EPHU8 ANGELINÜS UELSES in leven zonder beroep gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 15en Febrnari 1899 overleden worden verzocht daarvan v66r den eeraten MAART aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C IX R TUIJN DROOGLEEVEE te Gouda Bj vonnis van de ArrondissementsEecht bank te Rotterdam dd 18 Februari 1899 is JIOnANNES TROSSEL winkelier te Moordrecht verklaard in staat van faUliêsement Tot Rechter Cpmmissaris is benoemd de EdelAchtbare ifter Mr G W Baron VAN DER FELTZ en tot Curator de ondergeteekende De Curator Mr M M SCHIM VAS dbe LOEFF Advocaatprocnrenr Kleiweg 28 öonda Aanbesteding De COMMISSIE VAN TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente op MAANDAG 27 FEBR 1899 des avonds ten 8 ure bü iDSChrU ving aanbesteden De Legering der benoodlgtaeden ten dienste van het onderwijs In de handwerken ten behoeve der openbare Bobolen in de Qemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen van MAANDAG 20 FEBRUARI 1899 op lederen werkdag des voorraiddags van 10 12 nre ter lezing liggen bij den concierge van het Gebouw Akti Lkoi aan de Markt alwaar de inschrjjvingsbiljetten alsmede de monsters op den dag der aanbesteding v66r des middags twaalt uur moeten ingeleverd worden Namens de Commissie voornoemd De Secretaris J H VAB DER VOORT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen DINSDAG den 28 FEBRUARI 1899 des namiddags ten half twee ure bj enkele inschrSving op het Raadhuis aldaar AANBESTKOËIV 1 Het vernieuwen van houtfn bo vendekken op brug gen rijvoering en 2 Het verbouwen van de Oude Hoofdwacht bij de Werkinrichting 3 Het maken leveren en stellen van IJzerenhekken a Een IJzeienhek met tweeinrijhekken voor de Algemeene Begraafplaats b Een IJzerenhek op den muurbij de aanlegplaats derstoombooten langs de Vest Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester De bestekken en teekeningen liggen ter inzage op de Gemeente Secretarie en het Stadserf De gedrukte bestekken z jn te verkrijgen voor f 0 50 A SLEGT bereeltcich aan tot bet leToren ran Zuiver ZMUWSoh Tarwebrood g cent de K O NIEUWE HAVEN 28 m Bekroond op de loternatiekale Tentoanitelling ran Bskkerg M lderü en Kookkunst t t Oravmhagt met e n diploma Vergald ZiWeren M Jaill Oood Drok 1 A BElNtMANIiZOON NllUW HIErW NIEUW GESCHIKT VOOR Nachtlicliten Koffie en Theelicliten Wetke 4Vg uur branden k 2V9 en 6 uur brandende k 3 cent per stuk EÏfloig Agent voor Gouda en Omstrekeo IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedk oop engenaakkelijk Hes behoeft biervoor geen Olie goan GlaaEiJe H Alleen een luoifer aansteken is uoodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder Jeuk TB HTJTTI texstonca of later EEN Te bevragen tiantoor com faite tloeOeren FLUWEELEN SINGEL No 612 Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Mémh uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloera van H VAl IS€HAIIi Co l en llaag Hofleveranciers SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Melianthe i k bojlo trWilal dor wereld Co s Melianthe genoetl SinlUooBt Co s Melianthe g ooo8t zoowel oud al jm Sc Co s Melianthe maj in geen huisgazin ontbra eo Co a Melianthe staat voortdurend ondor Sohoikundi taeiicht Co s Melianthe helpt oiihotroopel jk Co S Melianthe i bekroond met Eeradiploma a Co S Melianthe is bekroond mot Goud Co s Melianthe ia bekroond met Ziher Co S Melianthe i rerkrijgbaar in flaoona Tan 40 Ctê to Ctt en ft by A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bm cop B T WIJK OudtwaUr M KOLKMAN WaddinxveeiL Q ROLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuwerkerka dlJsse Firms WOLFF Co Westhaven 198 Goudn 1 MJA fiiBS Kleiweg B100 Gouda E H vm MILD Veeratal B 126 te Gouih GebrS Stoll werck s ChocoMajBn Caeao Bntaatise door de nieuwste uitvindingen op nachioaal got i i verbeten Ribric tlel on uitalaiteni gebruik van fijne eu fijnste groiKktoiïen gnran l Bi M Itn vtibrmker ai Stollwerck s Otocolade en öacao een aanbevelenswaardig rabrikaat nauwKeuii beantwoordei h atn deo inhoud der resp Etiketten Dt irma bcliaalde 27 Brevets als HofleveraMcler 44 Eero Dlplomas gouden enü Medallii s en bewijs an uitmuntend fijn febrika t Keeds 1874 s li af do Accwiomie lutwnale Paria i N n vou MMmons una Hedallle d oï première elasne en oonsidératton aelvotr xosUonts fBibrloatlon de Cüooolat bonbons ïarlea ato eto I SWIwerck t febrikaat is verkrygba bij H H Confisews Banketbakkers on ma Generaalvwtegenwoordiger loor Nederlatid Jalins MatteBBlodt ijmmsmmi mM mmm Amsterdam Kalverstraat 103 Steeds voorradig eene ruime keuze der Soliedste soorten JVaaimachines welle tot billijke prijzen worden geleverd r Des erkitiend op afbetaling per maand en per week A LEWENSTEir J Ïïi2 s Patent H Stollen fyj I er ffrosse Erfotg i mi WQFilUÏÏj ff Pa e H ottBn trrungên h t Aittui lu nr schhthnw werfttlitsen Jfachahmungtm gtgt leut kaafi t aher umerê gtet 3Charfm H StoU n uur nn um Jlnot otltr In tololmn Ekanhêm lunSM Afliff uHt$r Pltii t ft nabêOiUlmif iiugehangl = PretêlMm mm ZeugtUam irtüi and ft GOUDA Kleiweg 40 w IacMiiel3ankwerker en Draaier TERSTOND HEVRAAGD voor vast werk AdrPb aan de MachinBfabriek van A KLOOTWIJK te LEIDEN AHMEITZOHa ifdeeling WBRKVEKSCHAFFING roor 7RO0WEN en MEISJES verzoekt NAAIWERK aan buis voor een nette Naaister Inlichtingen verstrekt Mej SüLTSER Gouwe C 166a PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cheniisclie Wasscherij TAN H OiH ENHEIMËU 19 Kruiskade Rotterdam GebreYehit ril door Z M deii Koning der Be f en BoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az 8pocialiteit voor het stoomen en verven van alle Beerenen Dametgarderobeu alao k alle Kindergoedoren Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont en Oord nen tafelkleeden enx worden uaar du nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfdnorden onschadelgk voor de gezondbeidvolgens staal bewerkt Nieuw onovetroffcn rof Dr Liebers welbekend lIXiW SHAGBT SIiIUII Allean echt met Fabriekimerk tot Toortdnrende radicale en B BÊ genezing van alle zeUs BJijH meest hardnelikige utenuW Mpl H xiektetif vooral ontstaan door M W o i v Kw p op jeagdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek zocht Benauwdheid Hooidpyn Migraine Hartklopping Maagpyo slechte spDavertering Onvermogen Impotenz Pollutione ena Uitvoerige prospectussen Vrij per fleach fl 1 fl fl 3 dubbele fletok fl 6 CentraalDepot Matth v d Vegto Zaltbommel Depots M Ctóban Oo Amaterdam V Happel s Gravenhage HalmmaDB de JungJ CzD Botterdam Wolff Co Gouda en bii alle drogisten Een ware Schal voor de ongelukkige alacbtofièrs der ZeHbeviekking Onanie en gehe jne uitspattingen ig het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWARI G HoUandsche uitgave met 27 aib Prna 2 golden leder die aan de verBchrikkeljke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lejen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt Si franco togen inzonding van het bedrag ook in postzegels en in eiken bookkandel in Holland VAN Blommestein s Inkt li pro foti Jerliiiüeli l cie BESTE en olhomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND J 1 Se Abonnement VoDrstelUnr 23 Februari 1899 Vereenigde Rotlerdamschc Tooneelisten LE 6EA8 HASPELS Golinette Tooneelspel in i bedreven Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en prgzeu ► verzleM Bultenlandscfe 0e boodschap van president Loubet ia gistermiddag in de Kamer voorgelezen door minister president Dnpuy en in den Senaat door den minister van justitie Jiebret Na een beroep op de medewerking van heide lichamen voor d vervnlling van z jn groote plichten zegt de president Ik aal al mlJn krachten aan het vaderland wpen De geregelde overdracht van de regeering na den dood van den betreurden president Faure is een nieuw bewijs geweest van den trouw van Frankrijk aan de republiek op het ougenblik dat eenige algedwaalden trachten het vertrouwen van het land in zfln instellingen te doen wankelen De nationale vergadering drukte den 18n Februari zeer beslist het verlangen uit de gemoederen tot kalmte te brengen en de eendracht onder de republikeinen te herstellen Het zal mijn voortdurende zorg zijn het Parlement in dit noodzakelijke werk van verdraagzaamheid en eendracht te helpen In den loop van voorbijgaande moeilijkheden heelt Frankrigk zich door zijn koelbloedigheid en ziJn waardige houding met den vaderlandslievenden steun van het parlement verheven in de achting van de geheele wereld Waarom zou deze medewerking ook niet gegeven kannen werden in binnenlandsche aangelegenheden f De president wjst op de noodzakelijkheid om gelijkelijk te eerbiedigen het parlement de lechtery ke macht de regeering en het leger het leger dat de waarborg ia voor de veiligheid en de onschendbaarheid van het vaderland dat door het land wordt bemind De heer Loubet zegt verder Frankrijk zeker van zichzell zal met kalmte kimneu werken aan de oplossing der vraagstukken die het zedelijk en stoüelijk welzijn der burgers raken en voortzetten zjjn vreedzaam en vruchtbaar werk Laten wj rechtvaardiger ziJn jegens onsJielt laten wj niet vergeten dat Frankrijk altijd geijverd heelt voor den vooruitgang het recht en de menschheid Wij moeten dit erideel grooter maken De Eepubliek heelt aan Frankrijk vrije instellingen gegeven en de weldaad van den vrede verzekerd door kostbare bondgenootschappen Laten wij dit werk uitbreiden Ik zal mij gelukkig achten als ik dank zij eendrachtige aamenwerking binnen de f cenzen van mijn grondwettelijke rechten Ie ik niet zal laten verzsakken kan bijdragen tot verwezenlijking van uw gemeen FEViLLBTOX 1 Gedenksohriften Tan eeo Gelokiaeker OP AMIBAL DE VONDELHSTG JVaur htt Frmsch noOtR W NUTTERS 5 Sidi Pacha Ik vergezel hem dan op Mïas Arabella Othello is een goed looper maar beter geschikt om te trekken AU de cabriolet voor moet dan span ik nooit anders dan Othello in Is een der drie paarden van den burggraaf geschikt om bij een wedren een goed figuur te maken Pc Dat zou ik denken mijnheer I Op Sidi Pacha neem ik het op tegen wien ook Ik heb te Epsom en op New Marlet heerlijke loopers gezien Tos x die mets waren bij Sidi Pacha c Othello 13 niet geschikt Is geen hardlooper zoo u zeide Kan alleen voor de cabriolet Zoü het moeten verliezen onherroepelijk Is het u bekend dat er Zaterdag een wedren ia ia de vlakte van Satory li Zeker mijnheer f £ n weet dat de burggaaaf voornemens is mee te doen P lik veronderstel het Waarom Pc tOmdat mijnheer de burggraaf mij gisteren schappelijke verwachtingen en tot bevestiging der republiek Het slot van deze boodschap werd met daverende toejuichingen begroet De zitting werd daarop opgeheven De boodschap maakt op de constitutioneele republikeinen en op de vrienden van waarheid en gerechtigheid een uitstekenden indruk Het publiek bespreekt met belangstelling in volkomen kalmte de strekking van het staatsstuk In het militairistische blad Le Soir wordt de boodschap heltig gecritiseerd In dit artikel vindt men aanwijzingen dat de veldtocht tegen den heer Loubet van deze zijde wordt hervat De Fransche Kamer heelt een onwaardige en rumoerige discussie gehouden over de nationale begralenis van President Faure De schuld komt geheel voor rekening van de uiterste linkerzpe De regeering had een ontwerp ingediend strekkende om Irs 165 000 uit te trekken ten einde den gestorven President een nationale uitvaart te verzekeren De lamilie Faure had den wensch uitgesproken dut de oMcieele stoet van Notre Dame naar PèreLachaise zou gaan Donderdag om 12 uur Hiervan wilde de uiterste linkerzijde niets weten waarom kon men niet van het Elyséo vertrekken gelflk bJ de begralenis van Carnot wiens Ijjk echter naar het Pantheon gebracht werd wat niet zoo ver is P De socialist Dejeante kwam een amendement verdedigen dat een nationale begralenis steeds een burgerlijke moest zijn zonder kerkelijk vertoon Bij de verdediging van dit tirannieke voorstel ergerde hij de rechterzijde en een deel van het centrum zoozeer dat men daar met de lessenaars ging klapperen en den redenaar het spreken onmogelijk maakte Deschanel moest herhaaldelijk tusschenbeide komen maar Dejeante ging voort zeggende o a dat president Faure vrijmetselaar was Een deel van het centrum stond op om de vergaderzaal te yerlaten waarop Deschanel riep Mijne heeren de voorzitter doet zjjn plicht ik bid u uw ontsteltenis te overwinnen en uw plaatsen te hernemen Weest verzekerd dat ilctegeIjk de vormen en de vrijheid van beraadslaging zal doen eerbiedigen Het centrum keerde hierop terug Het amendement van Dejeante werd met overstelpende meerderheid verworpen Niettemin drukte de radicaal Chevillon het leedwezen zijner partjjgenooten uit dat de stoet niet van het Elysée zou algaau CharlesDupuy antwoordde dat de lijkbaar van het gelastte om Sidi Pacha eiken dag twee uren te laten loopen om hem op adem te houden c Herinnert ge u dat ik het ben dic u in dienst heb genoftaen en u geplaatst heb bij uw tegenwoordigen meester c jZeker jaijnheer en ik dank u daar zeer voor want ik Heb nooit beteren dienst gehad Het is een fameuse plaats En het u niet ontgaan dat ik u mijn voortdurende § unst heb toegezegd indien ge mij op de hoogte kteld van wat er alzoo omgaat bij den burggraaf en dat ge beloofd heb zoowel mijn orders op te volgen als de zijne en wanneer die met elkaar in strijd komsn mijn zijde te zullen kiezen Ja mijnheer ffWelnu Tom het oogenblik is gekomen dat ge mij uw ijver toonen kunt Ik wacht uwe orders fMorgen bestijgt ge als naar gewoonte Sidi Pacha gij zorgt dat hij valt en zicht bezeert kortom dat hij ongeschikt wordt voor den wedren i 8idi Pacha kwaad doen i riep Tom K ittle vreeselyk schrikkende Jarhet moet f Maar mijnheer ik zal daartoe nooit den moed kunnen vinden f Dan kunt ge u binnen vierentwintig uren ontslagen rekenan Ma r mijnheer als ik u gehoorzaam om mijn betrekking te behouden dan zal de burggraaf mij ongetwijteid wegjagen yDan neem ik u in mijn dienst in mijn per Elystó naar Notre Dame vergezeld zon worden ffoor de leden van het kabinet en allen die zich biJ hen wilden aansluiten De staat gaat vóór de wensohen der lamilie 1 riep Charles Bos en stelde een amendement voor dat men van het Elysée zou vertrekken Het werd verworpen met 253 tegen 219 stemmen Nn was het nog niet nit De Laneasan diende een motie in dat de Kamer en corps naar het Elysée zou gaan om de lijkbaar al te balen Dnpny verzette zich hiertegen niet en aldus werd eenstemmig besloten Bij de begralenis van president Faure op Père Lachaise zullen redevoeringen gehouden worden door den vice president van den Senaat FranckChauveau den voorzitter der KameE Deschanel den minister president Dnpuy de ministers Jvan marine en van koloniën den voorzitter van den departemeatalen raad van Sehie inlérieure den depute voor Havre Brindean den maire van Havre en den voorzitter der Havresche Kamer van koophandel President Loubet heeft besloten dat de olflcieele rouw van het Elysée een maand zal duren en dat hiJ in dien tgd nRt aan openbare plechtigheden leesten enz deel zal nemen Hü heelt een rusttjd van 24 uur verleend aan alle troepen van de land en zeemacht met ttra rantsoen en algemeene kwijtschelding van tuchtstrallen Een verlenging van de Paaschvacantie met één dag wordt aan de leerlingen der staatsinrichtingen van onderwijs toegekend De president heelt Irs 20 000 geschonken voor de armen van Parj s en Irs 15 000 voor die van zijn geboorteplaats Montélimar Hoewel niet onbemiddeld is Loubet niet rjk Hij zal niet zeide men in zjn geboorteplaats aan eenreporter van de Matin lit ataat zijn om dep luister van de leesten op het Elysée nit eigen middelen te verhoogen zooala Mao Maïon en Faure gewoonlijk deden De crisii iaHongariJe is eindelijk teneinde gebracht door het altreden van het geheele kabinet Banily Dat had reeds voor twee maanden kunnen en moeten gebeuren zegt de Frankl Ztg Eeeda in het laatst van het vorige jaar hebben vooruitziende staatslieden verklaard dat dit de eenig mogelijke oplossing wezen kon Doch Banüy behoort tot ie menschen die zich met de kracht der wanhoop vastklemmen aan hetgeen zü achten het belang van het land ol de eer der partü en die als zjj reeds dood zijn nog soonlijken dienst X i Dan mijnheer zal ik probeeren het te doen ofschoon Als ge het probeert zie dan te lagen want anders zal ik het als onwil beschouwen fHet zal gebeuren maar het voornaamste ts dat Sidi tijdelijk ongeschikt sij om te loopen als ik het goed begrijp Juiat Anders is er nietb noodig Als gij dat bewerkt dan zal ïk volkomen tevreden zijn yHet zal gebeuren Ik zal het zoo voorzichtig mogelijk doen om het arme dier niet voor altijd te bederven Het hart breekt me mijnheer Ziehier een kleinigheid om u te troosten Tom pak aan Ed de baron liet eenige geldstukken in de hand van Tom glijden dié met de handen in de zakken van zijn lederen rijbroek neerslachtig heenging Thans bleef nog de tweede knecht van den burggraaf over Ac ou den neger die onze lezers reeds kennen Mija vriend zeide de baron wgaan niet al de bneven die uw heer ontvangt door uwe handen Ja mijnheer want ik ze moet altijd halen ikj antwoordde de neger in zijn negerfransch ik mij zie gestuurd dagelijks naar den concierge die zit bij de deur om te halen mij de brieven om ze te brengen aan mijnheer den burggraaf iZeer wel Luister eens je zult voortaan de envelloppen wel nauwkeurig willen bekijken als ik het vraag niet waar c cja dat wil ik zeker heer c Kunt ge lezen f eens doodgeslagen moeten worden Eerst wilde hij absoluut niet heengaan toen hy begon in te zien dat heengaan toch wel noodzakelijk zon worden wilde hjj slechts gaan met krijgsmanseer on toen h ten slotte begreep dat hij niet zou kunnen blijven wilde hij zijn partij en ziJn stelsel aan het bewind doen blijven Doch de oppositie stond vastbesloten en eensgezind en wilde zeker niet toegeven dat het voornaamste doel van den strp het ten val brengen van het systeem door een compromis voorkomen werd Banlly zou heengaan en met hem zijn stelsel van verkiezen zoowel als van beheerschen der vertegenwoordiging die in Hongarije in de laatste jaren zekei niet meer als de volksvertegenwooidiging mag worden aangemerkt Verspreide Berichten De Senaatscommissie voor de gelegenheidswet heelt Biaseul tot rapporteur benoemd en hem opgedragen tot aanneming te adviaeeren De rechter örosjed n te Versailles die betrokken ia geweest bü de oampagna door Quesuay de Beaurepaire tegen de Stralkamer van het Hol opgezet is opgeroepen om den 6den Maart voor het Hol van Cassatie tungeereode als oppersten raad van toezicht op de rechterlijke macht te verschijnen Volgens verklaring van Darius den rechter commissaris van Cayenne die Dreylus op het Dnivelseiland heelt ondervraagd heelt de banneling niet ontkend na zjjn degradatie met kapitein Lebrun Renault gesproken te hebben Kapitein Lebrun Kenault had echter ziin woorden geheel verdraaid Fbankbuk Ook Zondag en gisteravond zijn er opstootjes en betoogingen in Parijs gehouden van royalisten en nationalisten Gisteren scheen echter de partü der ordeverstoorders meer tegenstand te vinden men hoorde het geroep Leve de republiek Eerbied voor den gekozene der kamers Zondagavond werden 160 personen gearresteerd waarvan men er honderd weer vrijliet Eenige der lawaaimakers van Zaterdag zijn reeds door de correctioneole rechtbank veroordeeld tot strallen van twee weken gevangenis on booten van verschillend bedrag Het olflcieele door vijl doktoren onder Ik als het boek zelf lezen kan ikke c nep de neger trotbch Prachtig Wanneer er onder de brieveo die er komen voor uw heer een zijn mocht die gezegeld is met witte was waarin een vogel met een takje in den bek is afgedrukt kom het my dan dadelijk zeggen Dan hebt ge een rijksdaalder verdiend Zult gc a ik het zal c Goed Dan kunt ge gaan mijn vriend Ik reken op u De neger vertrok De baron alleen geWeven ontsloot de deur van het zijkamertje waar de graaf de Salluces gedurende dit drievoudig onderhoud opgesloten was geweest Welnu hebt ge het een en ander gehoord waarde graaf c lAlles gehoord heer baron maar zeer weinig van dat alli s begrepen Wat is het dan alzoo getiiott bt ktumen begrijpen Uw doel net dat alles En vooral sommige van uwe middelen i Noem eens wat op c iBijvoorbeeld waartoe dient het de paarden van den burggraaf onbruikbaar te maken r Waarom hem te beletten deel te nemen aan den wedren Ik kan niet inzien welk verband er kan zijn tusschen een onbruikbaar paard en een liefdehandel £ n buitendien als het alleen is om den burggraaf te beletten te aan wedrennen dan zouden er honderd middelen zijn om dit doel te bereiken Wordt vervolgd