Goudsche Courant, donderdag 23 februari 1899

Rattaidw 4 45 5 i 15 7 86 7 6 8 40 3 pella 4 55 8 08 f D Ni iiw kvk 5 04 11 f Itoorlrwlit 5 11 8 19 Ir f door nd 5 17 16 B S8 7 48 8 11 9 WMTdM 4 5 8 8 08 9 18 10 88 U 5S üad 8 14 10 48 Oowh I7 0 t M 9 5 10 9 11 10 18 11 AaogevaDgeD 1 October 4 9 5 8 5 61 18 7 81 Ulrficte SpoorwegvcrblndlngeD net iOlUA Wloterdleost 1898 99 eoDDA ROTTIKDAMflH nna U il 1 18 18 58 8 11 8 48 8 57 4 58 ll 1 t 11 85 1 7 5 1 11 48 1 14 5 1 11 51 11 8 1 4 4 1B 5 88 10 80 7 50 84 48 10 18 10 80 11 8 11 81 11 0 18 87 7 4 11 64 18 08 18 47 ODDA OSN BAASilaTMn 11 18 18 18 1 8 14 8 4 4 4911 80 1 8 11 41 1 19 11 55 1 88 1 18 4 1 88 i 48 4 16 5 15 11 5 86 l U 15 7 84 9 17 9 9 67 10 14 11 15 5 56 48 8 04 9 45 6 le 10 44 11 4 4 88 4 8 4 58 5 04 5 15 11 87 11 85 7 40 7 45 S 8 8 8 08 8 64 8 O O D A A MK T B B D A M ioudli 19 8 14 9 4 8 10 57 18 10 i n 5 80 1 I ln lT 8 AÏÏtw 8 01 9 0610 88 18 48 1 00 87 8 40 10 01 U 7 Amrt 0 8 0 9 10 0 1 08 1 18 16 8 5 10 18 li 41 e O 1 D A U r 1 c H 1 i iwH 8 14 9 07 10 19 10 57 18 00 11 10 1 5B i tO 8 17 4 8 11 14 87 11 8 lS i7 1 45 8 84 1 95 8 08 8 0 5 04 IJtrMkl 08 7 88 7 04 8J8 8 5 9 89 m H Ütnokt 5 U 8 88 7 4S 8 87 8 49 9 00 lO 10 15 10 88 11 88 18 0 1 87 8 08 8 B 8 65 4 48 6 88 ISS 7 8 9 07 WowdM 4 8 8 08 9 18 10 8 11 55 11 84 8 47 4 18 SS 7 18 9 10 9 88 ll O S 7 0 8 10 9 08 11 16 8 5 4 4 48 10 7 4 9 4 Amiu V 7 80 8 85 9 80 1 80 8 08 4 0O 00 8 8 00 10 iS 8 09 9 U 10 09 U 51 8 58 4 47 4 7 4 8 4 IH toekende proces verbaal van Felix Paare s overlpen geeft als oorzaak van den dood bloedttitstortlng in de hersenen op Eergisteren maakten 40 600 personen en detachementen van de te Parjjs in garnizoen liggende troepen gebmik van de gelegenheid om een laat ten blik te werpen op het stoflelijk overschot van president Faure De in Rnsland wonende ridders van het Legioen van Eer onder wie alle Russibchc ministers hebben een krans gezonden DurrscHi iSD Te Adlsleben bfl den Kyfftanser Berg heeft men eene heei enboer z jn vronw en twee kinderen met byiblagcn afgrpeljk toegetakeld in hnn bed gevonden Het jongste kind is al dood de toestand van de overigen i hopeloos üe geldkist was schoon leeggestolen Ekogund De minister van koloniën Chamberlain is aangetast door de Jnünenza die te Londen epidemisch heerscht BINNENLAND 8TATEN GENERAAL TWEBUB UMIUBn Zitting van Dinsdag 21 Februari 1899 De voorzitter stelt voor aan de regeering te verzoeken aan het Fransche Gouvernement de oprechte deelneming van de Tweede Kamer der Staten Generaal to betuigen in het verlies door het öouvernement en hot FranBche volk geleden door het overladen van den betreurden President Fanro Daartoe wordt besloten De minister van finanrifin de heer Picrson zegt dat bj de regeering dezelfde gevoelens aanwezig zijn als bij de Kamer on zal den wensch der Kamer averbrongon aan den minister van buitenl zaken die naar bjj zich overtuigd houdt daaraan gaarne zal voldoen De voorzitter doet alsnu mededeeling van Ingekomen stukken waarna wordt overgegaan tot het trekken der aldeelingen De vergadering wordt verdaagd tot Donderdagnamiddag om 3i uur Alsdan zal devoorzitter eene regeling der werkzaamhedenvoorstellen Heden afdeelingsonderzoek I De heer mr Smidt lid van de Tweede Kamer voor Veendam heelt bericht ingezonden dat hy door aanneming der benoeming tot officier van justitie te Dordrecht opgehonden heeft lid der Kamer te zgn H M de Koninghi ontving Maandagavond de deputatie van het Hannoversche huzarenregiment No 15 Koningin Wilhelmina der Niederlaride Daarna heeft de KoninginMoeder de officieren in andientie ontvangen Dezen namen vervolgens deel aan het te hunner eere gegeven diner Aan tafel heeft de Koningin in de Duitscho taal een korte toespraak gehouden tot do vertegenwoordigers van het korps Benoemd zijn in de orde van Oranje Nassau tot commandeur majoor baron Von Diepenbroeick örueter commandant tot officier do ritmeester baron Von Oldershansen jT tot ridder luitenant Von Bulow leden der deputatie 8 86 8 41 8 40 8 B C5 a U 7 85 ItMrdnokt dl r 7 8 KiMmketk 7 8 CpaUe 7 48 RstMu 80 7 55 7 80 8 80 7 4 8 4 7 H 8 1 8 07 e os 8 11 9 08 fieldt XMMhUMD MMlklMlla ZMtwnear ZH Voorburg Hw lur M V rbir Z t nM r ZeirwMtd ZTOok iM MMrkip ll 17 0 d 84 7 51 5 80 5 85 48 08 8 89 8 55 7 8 7 88 Midi Oudaw Wond IJtrMkl 8 08 8J De bepaling in de politie verordening van de gemeente Kamerik luidende dat hot ongemnilkorfd laten losloopon van honden die gevaarijk worden geacht door den burgemeester kan worden verboden mits ook volgens het Openb Min bj den Hoogen Raad yerbindende kracht wegens ongeoorloofde overdracht op den burgemeester van de aan den Baad toekomende strafwetgevende bevoegdheid De Hooge Baad zal 20 Maart uitspraak doen Naar men mededeelt z a m 1898 door de administratie der i jjksbelastingen krasse maatregelen genomen tegen wanbetalers Velen die dit vroeger niet deden hebben dan ook in dat jaar de belastingen wel betaald Een vrij aanzienlijke aanwas van het getal kiezers zou in 1899 daarvan het gevolg ztjn Gemengde Berichten Gisterochtend ten 11 ure heeft b de firma De Bussy en Voorduyn Wed no 3 te Utrecht oen vreesoljk ongeluk plaats gehad De 21 jarige A S maakte van de afwezigheid van den patroon gebmik om met den met acetylcengas gevulden ketel te spelen Hjl hield daarbij uit pure baldadigheid een lucifer aan de slang van den ketel deze laatste sprong uit elkaar en düodelijk verwond werd de onbesuisde jongen opgenomen en in een vigilante na r het ziekenhuis vervoerd Zp toestand laat naar wj vernemen zich ernstig aanzien U D In de Nationale straat te Antwerpen zjn twee huizen waaraan men aan t bouwen was ingezakt Een werkman werd door het vallend puin gedood een van de beide aannemers van het werk en negen werklui hebben min of meer ernstige kwetsuren gekregen B A te Oldetrijne in preventieve hechtenis gesteld als beschuldigd van den diefstal door insluiping ten nadeele van den notaris D F V Giffen te Wolvega Jjeeft eene bloedspuwing gekregen De geneesheer achtte het niet raadzaam haar thans in verhoor te nemen zoodat de instructie voorloopig uitgesteld is Ook de zaak van den diefstal ten nadeele van den geneesheer v d Zande te Wolvega voor welk feit de rechtbank te Heerenveen haar één jaar gevangenisstraf oplegde die Woensdag in hooger beroep door het Hof te Leeuwarden zou worden behandeld is door de ongesteldheid der vronw uitgesteld Uit Amsterdam meldt men aan de N R Ct De Associatie Cassa looft eene belooniug van 1000 gulden uit voor do aanwBaUig van het verblijf van den dief der 25 K 0 gulden van Taarsveld geheeten Diens portret is op het biljet dor uitloving afgedrukt Nader meldt men De voortvluchtige bediende van de Asso ciatieCassa is gistermiddag aangehouden Gistermiddag omstreeks 5 uur ontving de politie waarschijnlijk als gevolg van de uitloving van 1000 gulden voor de aanwijzing van het verblijf van van Jaarsveld een ongeteekend briefje bevattende de mededeeling dat V J zich bevond ten huize van een meisje wonende In de Eerste Tan Steenstraat no 26 Onmiddellijk daarop is de man m die woning gearresteerd Eerst ontkende hjj de gezochte te zijn maar later voor den heer H J Versteeg commissaris in de eerste sectie gebracht legde hij een volledige bekentenis af Er werd nog een bedrag van 5050 galden in bankpapier en zilver biJ hem gevonden Tot opsporing van het overige ruim 18 000 gulden is huiszoeking gedaan bï verschillende bewoonsters der buurt Y Y waar van J sinds Zaterdag j l zich had opgehouden maar nog zonder resultaat De 54 10 11 11 1 9 B8 lO 10 89 10 8 10 48 in 49 9 88 47 10 18 9 4 10 11 10 17 10 88 10 48 10 4 6 11 D dooc 9 08 18 05 ie i 11 67 4 84 4 87 6 0 10 t h 8 40 mm mSÊ ÊÊB mm man beweert dat geld kwijt te zjjn geraakt in dronkenschap niet wetende waar en hoe Hij zegt tot de misdaad te zijn vervallen toen hij door drank beneveld was Langen tijd had hiJ al in onmin met lyne vrouw geleefd zich voortdurend te buiten gaande aan bier Toen h j het geld tot zich genomen had heeft hij eerst het pakje met 8CKI gulden van het gestolene bjj een kastelein op den 0 Z Voorburgwal gedeponeerd zooalb men reeds weet Daarna is hij per rijtuig naar Haarlem getogen Den koetsier gaf hij 25 gulden fooi en buitendien nog 25 gulden voor zijn patroon Sinds heeft hij rondgezworven is naar zijn zeggen althans te Nijmegen Leiden s Hertogcnbosch Kleef en Brussel geweest Vrijdag jl keerde hij naar Amsterdam terug waar het buitensporig leven in do buurt Y Y aanving en aanhield tot zijn arrestatie Inmiddels had hü ziJn bruine overjas voor een blauwe verwisseld om minder spoedig herkend te worden Hij ging niet alleen des avonds maar zelfs ook overdag nit Hij zegt echter sinds Zaterdag eiken nacht in perceel 26 der Jan Steenstraat overnacht te hebben Bij zijne arrestatie verkeerde hij nog onder den invloed van drank Als hij nuchter is zal hij misschien zich beter herinneren waar het nog ontbrekende geld gebleven is ATJEH Do correspondent te Batavia van het Hbld seint De waarschijnlijkheid dat Toekoe Oemar dood is wordt grooter De troepen achtervolgen zijn benden De kloof van Tamseh wordt door de voornaamste hoofden bezet gehouden en is versterkt De troepen maken zich gereed tot den aanval Een beslissend gevecht wordt spoedig verwacht VERGADËRINGVANDEIiGEMBENTERAiD DINSDAG 21 FEBRUARI 1899 Voorzitter De heer R L Martens burgemeester Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor lager Herman Nederhorst Hoogenboom Prince van de Velde van Galen van Iterson Bellaart Krook Donker Straater Jaspers en de Raadt Afwezig de hh Vingerling en Dessing De Voorzitter De heer Vingerling heeft kennis gegeven dat hij door ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik moet mededeelen dat de gaarder aan de Haastrechtsche brug P van Okkeren is overleden Reeds meermalen heb ik in deze vergadering gesproken van de vele goede diensten dien hü in zijne betrekktug aan de gemeente heeft bewezen de raad zal zeker met leedwezen die mededeeling vernemen daar dit overlijden een groot verlies voor de gemeente is Namens B en W moet ik mededeelen dat wij nog geen benoeming wenschelp achten maar dat wü de bediening aan een beambte der gemeente hebben opgedragen Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een brief van de Commissie voor deStedelijke Bank van Leening daarbij i zendende de rekening over 1898 Ter visie 2 Een brief van de Kamer van Koophandel daarbij inzendende de rekening over 1898 Ter visie 3 Een voorstel van den Schuttersraad tot wijziging der begrooting voor 1899 6 10 6 40 8 17 7 84 41 47 9 50 8 4 4 05 4 40 4 80 4 67 5 04 10 1 44 1 54 1 01 08 8 14 1 0 4 06 4 84 4 55 6 7 5 18 5 8 87 1 1 85 1 41 1 65 1 0 17 18 60 4 08 4 87 S SB 7 10 7 18 8 48 7 88 9 5 10 5 87 5 46 10 17 10 84 10 41 11 18 84 4 10 0 10 84 10 54 9 8 9 49 10 84 11 10 7 99 8 16 Ter visie i Eene missive van de Commissie vanToezicht op het Lager Onderwijs daarbainzendende een tweetal ter vervulling vande vacature ontstaan door het ontslagnemen van den heer 6 L Schim van der Loeff daarop zfln geplaatst de hh Dk P J A LEVEDAG en Db H J de VOOGT De Voorzitter Dit is gedrukt aan deleden toegezonden zoodat ik voorstel dit tervisie te leggen Aldus besloten De heer van Galen M de Voorzitter het komt mij voor dat het publiek daar zeer weinig van weet nu die stukken niet worden voorgelezen ik zou u wel willen verzoeken aan de redaction der hier verschijnende dagen weekbladen hiervan een cïemplaar te verstrekken en zoodat niet mogelijk is hen in de gelegenheid te stellen daarvan inzage op de secretarie te kunnen verkrijgen De Voorzitter Bij B en W is reeds in gelijken zin gesproken maar door geen der redactiën is bij B en W daaromtrent een verzoek gedaan De heer van Galen Ik twijfel niet aan den goeden wil van B en W en zeg u dank voor uwe mededeeling 5 Een voordracht voor onderwijzeres aande 1ste Burgerschool voor Meisjes Deze is gedrukt aan de leden rondgezonden en tegen heden aan de orde gesteld 6 Een ontwerp verordening op de heffingvan rechten en loonen voor het gebruikvan het stoombooten veer aan de Vest Deze verordening is gedrukt aan de leden gezonden ik stel voor dit ter visie te leggen De Voorzitter Door eene vergissing is op het convocatiebiljet vermeld dat het heden aan de orde Is dit ia niet zoo zoodat punt 4 wordt teruggenomen 7 Een voorstel van B en W tot wijzigmgder Gemeentebegrooting voor 1899 Dit is gedrukt aan de leden toegezonden en wordt heden aan de orde gesteld 8 Een voorstel van B en W tot wijzigingder gemeentebegrooting voor 1899 Dit is gedrukt aan de leden toegezonden en heden aan de orde gesteld 9 Een voorstel van B en W tot verbouwing van het huis op de Markt vooi Politie Bureau en tevens kantoor voor denGemeenteOntvanger Dit is gedrukt de leden toegezonden ik stel voor dit ter visie te leggen 10 Een voorstel van B en W daarbij üizendende eene ontwerp verordening voorden sluiswachter van het MoordrechtscheVerlaat Deze verordening is gedi nkt aan de leden toegezonden Ik stel voor die ter visie te leggen 11 Een voordracht voor onderwijzer aande Tusschensehool daarop zijn geplaatstde heeren I H KLEIN te Nieuwerkerk a d fjsel II J TEEUWBN te Lexmond UI J VAN SLUIS te Krabbendijke Ter visie 12 Een brief van B en W houdende mededeeling dat de heer A Vingerling bjjschrijven van 10 Februari hen heeft bericht dat hfl door bizondere omstandigheden nog niet had geantwoord dat hj evenwel bij zijn meening blijft betreffendeden geoccupeerden grond Aangenomen voor kennisgeving 13 Een rapport van B en W op het adresvan A Zwanenburg om uitgang in hetplantsoen bij de Kattensingelgracht B enW stellen voor adressant te kennen tegeven dat zü vooralsnog geen vrijheid hebbenhem daartoe vergunning te geven daarnog niet gebleken is dat meerdere persotnen voornemens waren daar heerenhuizente bouwen en dit voor adressant en voor TUd van Greenwich 8 5 10 04 10 80 1 8 10 11 10 18 10 5 10 10 84 10 54 11 8 0 10 10 D D tniiun ll l 8e Wk reiiinr mmt liok bor DdieB Toorsien TU wn iMWJii i f 0 0 8 8 D door 8 50 7 55 8 08 8 09 8 1 8 85 11 44 9 87 9 47 9 4 10 01 10 07 7 5 M 8 4 10 10 8 84 O 10 1 K 8 15 f 10 1 II 8 door 10 88 f 8 84 8 5 10 88 11 8 1 18 80 8 O 7 ii 9 18 10 0 9 84 8 48 1 7 8 t 18 10 10 10 de gemeente te veel geld zou kosten Ter visie 14 Een brief van B en W tot wjziging der gemeente begrooting dienst 1898 Ter visie Een adres van den heer A Kaptijn houdende verzoek tot concessie voor eenstoomtramweg van Gouda naar Schoonhoven Ter visie Een adres van J van Leeuwen verzoekende het plaataen van een fruitkraampjenabg de Tiendewegsbrug of op een plaatsdoor B en W te bepalen De Voorzitter Dit behoort tot de competentie van B en W zoodat ik voorstel dit in handen van B en W te stellen 17 Sollicitaties voor de betrekking vangaarder aan de Haastrechtsche brug alsvan F W Schnitger H Schouten teStolwijkersluis eh P Abbema te Gouda Ter visie Aan de orde De benoeming van eeno onderwijzeres aan de Ie Burgerschool voor meisjes Benoemd wordt Mej A BÜRGEKÖDIJK te Boskoop met 11 stemmen Mej Th Kreeft verkreeg 3 stemmen Aan de orde Het voorstel van het doen uitvoeren van verschillende werken ten behoeve van de gemeente gasfabriek Wordt aangenomen Aan de orde De ontwerp verordeningen op de heffing en de invordering van begrafenia en grafrechten op de Algemeene Begraafplaats Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1899 Volgnummer 10 Ingekomen stuk Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting Ingekomen stuk no 11 Wordt aangenomen 4an de orde De ontwerp verordening regelende de bouwpoUtie De Voorzitter Wonscht meu ook algemeene beschouwingen te houden indien dit niet het geval ia dan zal ik de verordening artikela gewjze in behandeling brengen Artt 1 en 2 worden goekgekeurd Art 3 Wanneer volgens deze verordening op eenig werk of tot eenige handeling vergnnning goedkeuring aanwijzing of eenig ander voorschrift van Burgemeeater en Wethouders van den gemeente bouwmeester of van de beambten der bouwpolitie gevorderd wordt is hj die zonder de bealiaaing af te wachten met het werk voortgaat of de handeling verricht niet meer atrafbaar en wordt hiJ geacht niet in strijd met deze verordening te hebben gehandeld als er drie weken zijn verloopen nadat zyne schriftelijke aanvrage tot het bekomen van vergunning of eenig onder voorschrift biJ het bevoegd gezag is ingekomen zonder dat daarop binnen dien termj n is beschikt De heer Straater Het komt mij voor zooals art 3 nn luidt iemand die iets doet dat hij niet mag doen toch na drie weken gehael vrij is ik vind dat een negatieve ÏMchikking Ik zou liever dit willen veranderen en bepalen dat de beschikking wqrdt gegeven binnen een maand Dit wordt ondersteund door de heeren Donker en de Raadt De Voorzitter Ik geloof dat de heer Straater dit artikel niet goed heeft gelezen er staat toch dat wanneer Burgemeester en Wethouders de vergunning niet hebben verleend maar de boawer moet toch voldoen aan de bevelen van de bouwpolitie De heer Straater Als na aanvraag van de vergumiing binnen drie weken B en W geen vergunning hebben verleend dan kan men hen niet straffen De Voorzitter Wanneer hij binnen drie weken geen vergunning heeft dan kan hü gaan bouwen volgens den heer Straater zou hij zoo lang moeten wachten De heer Stra ter Wanneer hfl geen vergunning krijgt hebben toch B en W het recht na drie weken het werk te doen staken De Voorzitter De commissie voor de strafverordeningen heeft een termen bepaald waarin B en W moeten beslissen wanneer die niet willen oj kunnen dan is volgens uw voorstel de bouwondernemer niet geholpisn De bepaling van de bouwverordening is geheel ten gunste van den bouwondernemer De heer de Raadt Wanneer dat de bedoeling is dan is hiJ geheel vrij van de vervolging dus ben ik wel voor de verordening De heer Herman Ik vmd dat de vraag van den heer Straater zeer overbodig ia wanneer hij drie weken heeft gewerkt en hy zon dan niet meer mogen werken maar dat is uitdrnkkelp bepaald in art 7 De heer Straater Ik heb el degelgk in aanmerking genomen dat wanneer hij drie weken heeft gewacht en tijdens die drie weken iets heeft uitgevoerd reeds voor het verleenen van die vergunning dan kan men dat niet meer atrafbaar stellen De Voorzitter Voor ieder werk is vergunning noodig en wordt nu binnen drie weken die vergunning niet verleend dan heeft hij toch vergunning De heer Straater Wanneer hj in drie weken iets heeft verricht in strj d met deze verordening dan kan men hem volgens dit artikel niets maken De Voorzitter Wanneer hjj iets heeft gedaan wat strafbaar is dan is hij wel degelijk strafbaar De heer van Galen In art 7 is bepaald dat in spoedeischende gevallen met vergunning van B en W daarvan kan worden afgeweken kan dan de bouwer bij B en W in beroep komen De heer van Iteraon De heer Straater schijnt m de meening te verkeeren dat wanneer een bouwer in die drie weken een afwijking maakt dat die na die drie weken zou worden goedgekeurd dat is niet zoo dan is hij toch strafbaar De heer Donker Ik heb het voorstel van den heer Straater ondersteund maar als er oen aanvraag komt en die aanvraag komt binnen drie weken niet en hij heeft iets gedaan dat hij niet mocht doen dan kan men hem daarvoor niet straffen De Voorzitter Dat is juist de zorg van B en W en de bouwpolitie dat hij niets strafbaais uitvoert en dan mag hij niets doen De heer Straater Wanneer hij weet dat zoo n stuk niet afkomt dan heeft hjj toch vergunning Het voorstel van den heer Straater wordt in stemming gebracht en verworpen met 12 tegen 3 stemmen die der hh Straater Jaspers en Donker Het ongewijzigde art 3 wordt goedgekeurd Artt 4 16 worden goedgekeurd Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 22 Februari 1899 Sedert eenige dagen wordt er in het Hotel on Café de Romijn aan den Kattensingel een kegelwedstrp gehouden Dat deze vrije baanwedstrijd bfl de heeren kegelaars in den smaak valt bewijst de deelname er wordt fiink en lustig op los gekegeld Het aantal prijzen en vooral de kwaliteit er van dragen zeker aan t welslagen van den wedstrijd veel bj Wat echter vooral dezen kamp zoo aantrekkelijk maakt ia zeker dit dat hij alleen uitgeschreven is voor kegelaars te Gouda woonachtig en natuurlijk voor leden van kegelcluba gevestigd te Gouda Een ieder die de kegelsport beoefent raden wiJ aan een kansje te wagen en een kijkje nemen doet zeker elke kegelvriend Dat de eigenarea van t Café door t uitschrijven van dit concours den kegelaars genoegeljke uurtjes verschaft behoeft zeker niet gezegd Beho Ambacht De heer D T Blanken alhier is aannemer geworden van bet maken van een gebouw van drijfsteen tegolwerk op het emplacement der halte HiUesluis langs de verbindingsbaan te Rotterdam waarvan hh laagste inschrijver was voor de som van f 5992 Dank zg de ijverige nasporing van den rijka veldwachter brigadiertitulair I de Pree te Ammerstol en onzen gemeenteveldwachter B V d Bosch is thans voldoende gebleken wie de daders zjjn van de mishandeling de vorige week J O alhier aangedaan en hebben zekere P K A R en H P eerst halsstarrig ontkennende thans volledige bekentenis afgelegd Door eerstgenoemde moet van het mes gebruik gemaakt zijn terwyi de beide anderen slagen en schoppen hebben toegediend Den laatsten tfl d kwamen herhaaldelijk vechtpartijen en baldadigheden voor waaraan de 2 eeraten gewoonlijk niet vreemd waren Het is te hopen dat door dit ernstig feit wat door een toeval gelukkig nog geen menschenleVen heeft gekost hun vechtlust voor het vervolg een weinig zal bekoeld zgn het zoude zoowel voor de politie als de ingezetenen een ware rust zijn NiBcwiiBKiBK a d IJbel Bonoemd tot onderwijzeres aan de tweede openbare school aan sGravenweg Mej M S Bochove volontair te Oud Beierland Stolwuk Op ruim 84 iarigen leeftnd is alhier Zaterdag overleden de heer C de Vreugt vroeger lid der firma Gebrs de Vreugt in de laatst jaren ambteloos burger Gedurende meer dan 25 jaren is hijindertgd secretaria geweest der vereï ging Door Inspanning Uitspanning en heeft daar zjjne beste krachten aan besteed Tot voor enkele jaren Was hg lid van het college der notabelen Kil was iemapd bü allen geacht en bemind ew braaf man j wien men voor een goed doel nimulKi tevergeefs aanklopte Waddikosvuek De werkelnke bevolking bedroeg op 31 Dec 1897 2037 m 2061 vr totaal 4098 In 1898 zgn geboren 84 m 81 vr totnal 166 ingekomen 191 m 148 vr totaal 309 te zamen 245 m 229 vr totaal 474 overleden 67 m 55 vr totaal 112 vertroltken 150 m 142 vr totaaJ 292 te zamen 207 m 197 vr totaal 404 De bevolking vermeerderde dus met 38 m 32 vr totaal 70 zoodat op 31 Dec 1898 het zielental bedroeg 2076 m 2093 vr totael 4168 Rechtzaken Door de Arrondisaements Kechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld L A 36 jaar jager te Nieuwerkerk a d IJsel wegens diefstal van 8 tamme eenden tot 14 dagen gevangenisstraf O M 42 jaar kastelein en jager te Jaarsveld wegens beleediging van een ambtenaar tot 14 dagen gevangenisstraf S De H 53 jaar klompmaker J De H 41 jaar timmerman en T De H 43 jaar boorenarbeider allen te Waarder stonden daarna terecht wegons diefstal de eerste van een emmer 2 blikken potdeksels en een koekenpan de tweede van een koekenpan en de derde van een koffiekan Zoo ooit het spreekwoord bewaarheid werd de gelegenheid maakt den dief dan was het in deze zaak want deze menachen die nooit met den strafrechter in aanraking waren geweest waren nn in het bankje der bekl gezeten door het volgende voorval Den 28 Dec des avonds brak er brand uit in het huis van J W Boerefijn te Lange Ruigeweide Spoedig was de brandweer ter plaatse die met voorbeeldigen spoed den inboedel op den dijk wierp Omdat daar een aantal voorwerpen voor oud vuil lagen hadden bovengenoemde bekl ieder iets meegenomen Ze waren van plan geweest zeiden e alles aan den eigenaar terug te geven en hadden gedacht dat het anders a nachts toch zou gestolen worden Er bleek ook dat ziJ er volstrekt geen geheim van hadden gemaakt Het O M vond dan ook dat bekl zich aan geen strafbaar feit hadden schuldig gemaakt en requireerde daarom vrijspraak Omdat hij bang was geen geld te zullen krijgen wanneer hjj zijn dienst verliet zou de 18jarige arbeider T W te Gouda op drie verschillende datums ten nadeele van ziJn te Bifeuwijk wonenden baas den landbouwer J V Erkel eenig geld hebben ontvreemd uit een kast zoo dpn 26 Dec 2 guldens den 26 Dec 1 gulden eenige dubbeltjes en centen en den 8 Jan 1 gulden 4 kwartjes en eenige centen Op den 8 Ian had de landbouwer met het oog op de reeds gepleegde diefstallen behoorlijk de deuren gesloten zoodat bekl deze had moeten openmaken Bekl scheen aangenomen te zijn op voor Waarde dat er de eerste 10 weken 50 ct per week van zjjn loon zou worden ingehouden welk bedrag hem niet ou worden uitbetaald als hij plotseling zjjn dienst verliet Eisch voor bekl die zich meermalen aan diefstal heeft schuldig gemaakt en volgens het politierapport oen verdorven sujet is 1 jaar gevangenisstraf Tegen een vrijsprekend vonnis van hot kantongerecht te Gouda was de ambtenaar van het O M van dit kanton in hooger beroep gekomen Het betrof de zaak tegen de niet verschenen 19 jarigo naaister T De K te Lange Ruigeweide die den 25 Aug s avonds te 6Vi nar zonder in het bezit te zijn van een arbeidskaart nog eenige meisjes van 10 en 11 jaar bjj zich had die bezig waren met naaien of andere handwerkjes De naaister had gezegd dat ziJ deze kinderen na schooltgd onderwijs gaf volgens do verklaringen van deze kinderen verrichtten ze werk voor haar onders Ook was er in het huis der naaister geen werkplaats doch men zat in een kamer waar zich ook een bedstede bevond Natuurlijk word aan de kinderen niets betaald doch zij moesten daarentegen nog leergold betalen I Waarsch9n liik was het geheele geval het werk van een te ijverigen veldwachter die gemeend had dat de arbeidswet werd overtreden Door het O M werd dan ook vrijspraak gereqnireerd Uitspraken over 8 dagen KantoDgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 22 Febrnari 1899 De volgende personen zjn veroordeeld wegens Nachtelflk burengerucht G G te Broek en Waterland W K en 1 A te Gouda ieder tot f 3 of 3 d h Jachtovertreding M B te Zevenhuizen en C K te Rotterdam ieder tot f 3 of 3 d h Viaacherü overtreding K L te Bleiswijk tot f 10 of 2 d met bevel tot vernieling van de snoekstrik en van vrgspraak van van het meerder ten laste gelegde Overtreding wet op de S S T V teVeldwüêT tot f 6 of 3 d h Overtredmg kinderarbeid M B te Moordrecht tot f 6of 3 d h Overtredingen arbeidswet C J V te Hekendorp tot 2 m f 1 of 2 m 1 d h Overtreding Prov Hegl op wegen en voetpaden C V R te Gonda totflof ld h Politie overtreding Gouda M de G en J H te Gouda en A J H te Aarlanderveen J J IJ N B en C E allen te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 d h L N H T L W C V O M en M J allen te Gouda ieder tot f 1 of ld h Politie overtreding Waddingsveen G K te Waddingsveen tot f 3 of 3 d h Overtreding openbare dronkenschap 1 B en J V d W elk 2 X f 3 of 2 X 3 d h A C L 2 X f 2 of 2 X 2 d h P in tv f 3 of 3 d h J 0 L in tV N A D A V H en C K elk f 1 of 2 d h allen te Gouda H N te Wad dingsveen f 1 of 2 d h W S enM P te Rotterdam f 1 of 2 d h J T te Bodegrauen f l of 2 d h Laatste Berichten Trouwpartij te water Men meldt ons uit Rotterdam Een orgineele trouwpartij heeft hedenvoofmiddag plaats gehad Een varensgezel de 39 jarige C Bakker was reeds in Engeland in het huwelijk getreden met een 60 jarige gescheiden vrouw en zou ten stadhuizo alhier de overtrouw plaats hebben Aan de Veerdam te Katendrecht stapten bruid en bruidegom en getnigen in een viertal roet Engelsche on Nedcrlaudache vlaggen en met slmgers van groen getooide sloepen Begunstigd door fraai weder werd door de Maas Leuvehaven en Stoiger naar de Groote Markt geroeid alwaar het jonge paar ten 9 uur behouden aankwam en een talrijke menigte zich om do watertrap verdrongen alwaar de bruiloftsgasten voet aan wal zetton Te voet ging het naar de trouwkamer in het stadhuis alwaar het huweli k ten half eli door den wethouder Jhr van Citters was voltrokken Een talrijke politiemacht was inmiddels gereqnireerd moeten worden om de toegangen tot het stadhuis vrij te honden daar het verkeer door de talrijke nienwsgiorigen gestremd werd Door een achterdeurtje verliet het gehuwde paar het stadhuis doch woldra werden zij door een joelende on tierende menigte achtervolgd Aan de Groote Markt daalden gehuwden en getuigen in de gereedliggende sloepen af Bestrooid met confetti en Oranje bloesem stapten man en vrouw in t hnwelpsbootje dat hun onder harmonica muziek naar Katendrecht terugvoerde HEEREN en DAMES PARAPLÜIES bij A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA i elepheon Xo 3i GEOOTE OPRUIMIING VAN alle WINTKRMANTELS Costumes Blouse Peignoirs Gekleiu de Katoenen en eene aanzienlpe partij WITTE GOEDEREN tot spotprijzen D iSJLftllSOif I3ECL A Iv£B EEN GENEESHIDDEL VOOR ASTHMA Dr R SOHIFFMANN S Middel tegen A thm eeft onmiddelijke rerlichting zei bü de evigsta unt allen en geneeit wa andere middelen falen YerkrBgbasr bij A Wolf i Co Haren 198 te Goud in pakjes van fl 1 50 en a 2 75 ADVERTENTIEN Sociëteit Ons gs noegen Commissarissen der Sociëteit Ons GeiroBOBN brengen ter keanisse van HH Leden ingevolge Art 30 vut bet Reglement dat bü gelegenheid von de 5o AbonnementTooneelvoorstelling op DONDERDAG den 23 FEBRUARI 1899 de BOCIETEIX van dea avond ZBS V UB ut gesloten mal ifn Namens het Bestuur P HERMAN Fz Secretaris Gouda 22 Febr 1899 VAN BlOMMESTEIIM S Inkt IS ifo fonJer iiulslijk de BESTE en volkomen ONSCH ADELi JK 1 APriDOORN HnilAMD 1