Goudsche Courant, donderdag 23 februari 1899

CVo 7832 Vrijdag 34 ebiüari mm dTéüte Jaargang OPENING ZATIRDiG 25 M 1899 60ÜMHE mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TT iT HBT Tabak en Sigaren Magazijn A 94 GUIIHA lïïitsluitend Tabak en Sigaren uit de FaMek van ¥ G BOELE Senior Hoflev Kampen Tevens ROFFIE en THEE Salon voor SCHEEREN en HAABSNIJDEN achter Sigaren Magaadtfn Beleefd aanbevelend JOH SCHERMERTS TelefMB No Él ADVERTEltTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Wroote letters worden berekend naar piaatsruiifate Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TcIcfMa Ne M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitKondering van Zon eta Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTB ld op afbetaling per maand en per week VS E WENSTEIN GOUDA Kleiweg 49 S m enMaagpillen Schreitdtr i Pillen z jn Maagrersterkend zacht Laxeerend bijzonder goed tegen Slflm en bevorderen de Spt Bverteering tVj ceHI per doos Verkrijgbaar te Gouda alleen bü de Srma WOLFF Co Haven 198 Men wachte zich voor namaakselsl Elk doosje is gewikkeld in een biljet met de naamteekenlng van den vervaardiger J J SCHRETIDEa Apotheker TANDARTS E CASSUTO Gouda Turft narkt aPBMEKVBSS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG van tot 5 unr WOENSDAG oVBIJDAGvaB Itotf uw ZONDAGS m t H0LLAND8CHE PrjJMotMring s China Congo Stoftlifie 46 n 60 o Grot 60 55 Bonohon S Geurige 0 conso 100 Ontbijt Theo g Alleen verkrijgbaar bj P H J van Wankum 1 Jiohi kortom lUnl il it Mett lm i M ta Wal Bk iiutl k LM MinuL toterPaialxpeiler fd toiMIMMinnuitowwdatxn SSff mBTPlIlllXIHÉif ▼ eitn ei4t 1 ïe ÜOODA bó C LUGEB Apothekor Markt en bS WOLFF fc Co Weithavea 199 Oosthavtn Bt4 NlEUfWI IVIEUW NIEUW GESCHIKT VOOK ïïaclitlicliten Koffie eu Tlieeliclïtsa Welke 4Vi UU branden ft av en 6 uur brandende i 3 cent per rtuji Eenig Agent voor Qouda en OmBtreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk JKen betioen hterroor geen Olie goan Olaa eüil Alleen een lucifer aansteken la noodlg Oeheel onder gevaar roor brand al ook zonder reuk TB HTJTJEa terstorLd of latex EBN Te bevragen Kanfoor van Faête OveOeren FLÜWEELEN SINGEL No 612 Indien gü niet wilt hoesten gebraikt de allerwega bekieonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extrgw3t ii ii i ti uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H m VAN fiMüHAlH € Den Haag BtlewauieK SOHAIK SOHAIK SCHAIK 8CHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK SOHAIK SCHAIK VAN VAN VAB VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN jg CO B Melianthe it hst be l Iddel der wereld Jc Co a Heliantbe geneeat Kinkhoeet ft ro S Mellanthe gamoit looirel oud all joBR a Co MellantUe mg ia een huitgeain oBlbrate ft Co Melianthe last Toortdurend onder Soheikuneis laeaiolit b Co s Mellantbe Imlpt ooharroepeHjk ft CO S Mellantbe U bekroond met Eeredipleaia i ft Oo S Mellantbe ia bakroond mat Qoud ft Oo S Mellantbe ia bekroond mat Zilver 1 ft Co l Mellantbe ia larkrlfgbaar in Saoona van 40 CU tO CU e bS A BOUMAN Uooréneht J C BATBLAND S itiaop B V WUK OruUwatrr M KOLJCMAN WadeUnavetri H EOLLMAN Boiemnm PINK3B Nteuwerkirialdl Jite Firma WOLFF t Co Weethaveo 193 Qiuda D MIMBIBS K aveg E 190 a ViX MILD VeereUl B 126 te Gouda Steeds voorradig eeM raime kent der Soliedste soorten Naaimachines tke tot billijke prijien wordeo geleverd IfacMnebankwerker en Draaier TERSTOND GEVRAAGD voor vast w flfAdres aan de Machinefabriek van A KLOOTWIJK te LEIDEN PD 1KB OD0B f 2r SCHIEDAMMER GENEVHB Her kt NIGHTCAF Verkiiigbaar l üi M PEETEB8 J N B Als bflvqB vatt echtbnd ii caobet n kurk steeds vooiw CHIEDAM P i I ii p HQFPB E j TM mm Behanger en Stoffeerder Doelekade 132 Gouda LEVEETi Beh ngselpapieren TAPIJTEN Qordijiistoffen Vitrages ZEILEN LIPLEIIV LOOPEBS enTafelkle 4ea en Aideeliog WERKVEBSCBAfFING nw VBOUWEN eu HEliMES raiuekt NAAlWB K aan bnia voor een nette NaajAter InUebtisgen ventrekt M miSi $ Gonir O 166 i HHHNMia pi mnapwMMfM ne R mp ai PEAÏTSCHE STQCaCTllfiTTOl BS okemlsolie Wiwckeriii H l n ËmBIMGII 19 Kruttkade Balterétam Qtbreveteurd door Z Ut den Koning det Belgao BoofildepOt voor GOUDA de Bee A VAN OS A5K Specialiteit vooit het toornen en veijna n t alle Heeren en D ma g rd o l Kindergoedwen SpeoSile inlichting voor hot too eo nf pladi mant la veettn bgfit ent Bultenlandscli Ovcratcht De wee dien de Ijjkstoet van president Fanre heden ochtend zon volgen is eiiideijk vastgesteld Achter den Ipwagen zullen gaan een kapitein die het grootkruis van het Legioen van Eet en twee kapiteins die de vreemde ordeteekenen dragen Daarachter komt de tamilie door het personeel van het Elysée in zwaren rouw omringd President Loubet vergezeld van den chel van zijn militair hnis en den chel van het protocol gaat achter de lamilie door vier deurwachters van het paleis met getrokken sabel omringd Vervolgens komen de voorzitters van Senaat en Kamer van afgevaardigden de nuntius en de ambassadeurs en de buitengewone gezantschappen in de volgorde door het protocol geregeld Om tien uur vertrekt de stoet van het Elysée Alleen de olflcieele personen de lamilie en het parlement hebben teegang in Notre Dame Het geheele garnizoen van Parijs en verscheiden garnizoenen nit den omtrek zullen op de been zijn om den weg af te zetten en de orde te bewaren Het vertrek van het Elysée wordt door 101 kanonschoten aangekondigd evenzeer de aankomst op de begraafplaats Nadat de troepen voor de katalalk ijeuefileerd hebben zullen daar de redevoeringen uitgesproken worden De Tsaar heeft den Fraoschen gezant te Petersburg doen weten dal hij heden den Iflkdienst voor president Fauro op last van den gezant gehouden bijwonen zal in gezelschap van ftlle grootvorsten Nt j De Soir meldt dat Manau in het laatst dezer week zijn requisitoir zal indienen hetwelk strekt tot cassatie van de veroordeeBag van Dreyfus zonder verwijzing In antwoord op een toespraak van den voorzitter van den Parijschen gemeenteraad zeide President Loubet het is noodzakelijk dat alle goede bnrgers het hoofd van den staat met al hunne krachten bijstaan voor het behoud van de kalmte welke zoo noodig is voor den arbeid en het leven der natie Havas heeft de volgende nota verspreid Minister Dnpuy heeft op het verzoek van do Ligue des Patriotes om eene plaats in den begrafenisstoet alwpend beschikt omdat het verzoek afkomstig was van eene groep welke het middelpunt vormt van eene anticonsti tutioneele beweging en van welke de voorzitter en verscheidene der voornaamste leden den President der republiek hebben beleedigd FKViLLIBTO Gedenkschriften vïd eet Gelnkioeker or ANmBAL DE iroiriELmG Naar het Fransck POOR W NüTTEkS Veel eenvoudiger en minder wreedaardig Inderdaad ik begrijp thans dat ge mij volstrekt niet begrijpt en dat gé geen hoofd hebt voor politiek en het nooit ver zult brengen als intrigant Maar wanneer ge het gansche spel van achteren zult kunnen bekijken en zult inzien dat alles ook het schijnbaar nuttelooze meegewerkt heeft om Raphael in een toestand van volslagen afhankelijkheid van mij te brengen zoodat hij in mijn macht is volkomen algeheel met lichaam en ziel evenals gij het zijt heer graaf vergeef me dit pijnlijk woord dan zult ge begrijpen en mij bewonderen c Ën u vloeken en als ik kan u den hals breken mompelde de Salluces HOOFDSTUK VI Des anderen daags tc cn twee uren des mid dags naderde Raphael zijn woning H was in gCn toestand van hoogmoedig geluk Deroulède heelt op Dupuy s weigering geantwoord met een manifest waarin hij zegt het aan de bevolking over te laten deze beslissing te beoordeelen Naar de Romeinsche berichtgever van het Tageblatt seint hééft de Italiaansche regeering een nota gezonden naar Petersburg eu den Haag waarin verklaard wordt dat de Italiaansche regeering de eeresouverei nitéit van den Paus steeds hoog heeft gehouden en in elk opzicht heeft trachten te steunen zij kan echter niet dulden dat aan deze Bouvereiniteit een andere beteekenis wordt gehecht dan die strookt met het karakter van het pausdom Binnen deze perken zou Italië niets tegen de deelneming van den Paus aan de ontwapeningsconferentie hebben gehad ja deze zelfs als een vriendelijke tegemoetkoming beschouwd en gewaardeerd hebben Daar echter de ongepaste taal van de pers van het Vaticaan de deelneming van den Fans niet alleen als diens goed recht eischt maar ook bovendien de gelegenheid heeft aangegrepen voor ontboezemingen over de vermeende treurige positie van den Paus moet ItaliP de uitnoodiging tot het bijwonen van de ontwapeningsconferentie afslaan voor t geval dat ook de Paus wordt uitgenoodigd Daarop moet staatssecretaris RampoUa telegrafisch een nota aan de nuntii hebben gezonden waarin hj de vijandige houding van de Italiaansche regeering tegenover de deelneming van het Vaticaan aan de conferentie scherp afkeurt Van den nieuwen Hongaarschen ministerpresident Koloman von Szell wordt gemeld dat hij een der Veest beteekende figuren uit de liberale parti is Hij was een vriend van Franz Deak en tot 1878 minister van financiën in het kabinet Tisza Sedert dien tijd dus in twintig jaren heeft hü in geen ministerie een portefeuille willen aanvaarden Frisch en onvermoeid komt hiJ thans te voorschijn om te arbeiden aan de opheffing van den onwettigen toestand sedert 1 Januari in Hongarije mgevoerd door do obstructie der oppositie Szell is b de oppositie zeer gezien zooals bleek bij het voeren der onderhandelingen over de verzoenmg Hij zal thans geroepen worden de beloften te vervullen aan de oppositie gedaan tot verbetering van het kiesstelsel en tot opheffing van allerlei misbruiken Een vereenigmg van de nationale partij van Apponyi met de liberale partij Ie lieve ÊÊitÊmiÊÊ Op de binnenplaats van het huis dat hij bewoonde bad zich een groep van heden gevormd die in een kring om iets heen stonden Raphael naderde den kring Hij vernam een klagende stem die op droeven toon mompelde Mijn hemel welk een ongeluk I De burggraaf vergeef het nooit Wat is hier aan de hand € vroeg Raphael nieuwsgierig De kring opende zich en hy trad er binnen Hij zag Sidi Pacha zijn prachtig renpaard op de steenen liggen Tom Kittle stond naast het dier Hij had om ijn hoofd een doek geheel met bloed bemorst hij was geheel onkenbaar van stof en bloed zijn kleederen waren gescheurd Zou ik ook antwoord krijgen op mijn vraag zeide Raphael ongeduldig Tom Kittle zweeg 2 eg op wat beduid dat alles W t is er te duivel gebeurd De groom deed een poging om te spreken doch de woorden schenen hem met over de lippen te willen Eindelijk stotterde hij Sidi Pacha iGa voort kerel ik wil weten wat er aan de hand is Spreek It iSidi Pacha herhaalde de groom aarzelend en als naar woorden zoekende De burggraaf beschouwde een oogenblik aandachtig zijn paard Het edele dier hijgde geweldig en was geheel met schuim en zweet bedekt Bijwijlen trilde het ansohe lichaam liagswensch van Szell zal vooreerst nog wel niet in vervulling komen Maar het is niet onmogelijk dat hij geleideljk die samenwerking zal weten tot stand te brengen De Hongaarsche pers hoopt dat Szell het doenbare leven in Hongarije spoedig weder op constitutioneele paden zal weten te leiden en begroet in hem den man aan wien hot uitstekend toevertrouwd is den parlementairen vrede te herstellen de verschillen tor zijde te stellen en een tijdperk van kalmen ernstigen arbeid in te leiden Het adres van antwoord van het Engelsche Lagerhnis op de troonrede is dan Dinsdag eindelijk aangenomen Het amendement waarin do regeering nitgenoodigd werd den voortdurenden nood in het Westen van Ierland te lenigen door gezinnen naar elders te verplaatsen en land te onteigenen om het aan deft kleinen man toe te bedoelen werd iiet 203 tegen 122 stemmen verworpen Hetzelfde lot wedervoer een amendement waarin aangedrongen werd op het benoemen van een commissie uit het parlement om een onderzoek te d9on naar de grieven van de postambtenaren Deze beklagen zich sedert lang en herhaaldelijk over allerlei hun loon werkjijd de belemmering aan hun recht van vereeniging opgelegd Minister Hanbury fillMKiiwle sectet tisjwa jfmh atktet ontraadde het amendement omdat hiJ de grieven ongegrond achtte en een parlementaire commissie niet bekwaam om de technische moeilijkheden van de inrichting der pesterij te begrijpen Hanbury ontkende dat do burgervrijheid der postambtenaren verkort wordt maar onder een personeel van 160 000 man moet tucht heerschen Het amendement werd verworpen met 159 togen 91 stemmen Verspreide Berichten FlUNKHUK Met het oog op de betoogingen die heden met Faure s begrafenis te Parij kunnen voorvallen heeft de prefect van politie bevolen alle opruiende emblemen in beslag on de dragers in hechtenis te nemen en zoo ook allen op te pakken die op don weg van den lijkstoet of elders op den openbaren weg woorden uitroepen die voor den president der Republiek de leden van het parlement of van andere staatsinstellingen beloedigend zijn De inschrijving van den Matin voor een onderzeesche boot heeft een bedrag van meer dan 460 000 francs bereikt Is Sidi Pacha een ongeluk overkomen kerel riep Raphael iHelaas Raphael behoefde eigentlijk deze vraag niet meer te doen Hij zag duideFijk dat de beide voorpooten van het dier gewond waren ter hoogta van de knieön Gevallen f nep de burggraaf m plotseling opkomende yoede zijn wandelstok hoog opheffende alsof hij den groom het hootd wilde inslaan lEllendeling wat heb je gedaan De groom boog het hoofd en wees op zijn hoofd en op zijn gehavende kleeding Deze beweging was zeer welsprekend Zij zeide duidelijk Ik ben er ook niet heelhuids afgekomen Zie maar Raphael zag dat verscheidene lieden uit den kring verontwaardigde blikken op hem wierpen toen hij den stok ophief Hij bedacht zich een oogenblik En inplaats van den stok op de schoU en van zijn groom te laten neerdalen zeide hij Tom Kittle je bent met meer in mijn dienst Ga mijn neger Acajou vragen of het hem gelegen komt je uit te betalen uit mijn oogen Zte het zoo te schikken dat je binnen vijf minuten verdwenen bent Vervolgens den groom den rug toekeerende wendde hij zich tot zijn paard streelde het dier den fijnen kop en verzocht enkele der toeschouwers meest vakbroeders van den ontslagen Tom Kittle het dier naar den stal te brengen Het is mets van beteekenis mijnheer zeide en der mannen Binnen veertien dagen Is hij iêmm AmiSimÊMmmÊimiiimlkii Italië Op verzoek van den paus zal Perosl in de Paaschweek zijn oratorium De opwekking van Christus in do Sixtijnsche kapel dirigeeren in tegenwoordigheid van den Heiligen Vader Persie is te Parijs aangekomen om daar de repetities te leiden van Do opwekking van Christus dat 1 2 en 6 Maart in het Cirqno d Eté door een koor van 250 zangers zal worden uitgevoerd Het Vaticaan is sedert eenige dagen electrisch verlicht Zondag is de installatiOj die 50 000 lire gekost heeft plechtig ingewijd met een mis DOITSOHLMD Uit Myslowitz komt het bericht dat oen ander Russisch grenseoldaat een staljongen zekeren Kollenda een Pruisisch onderdaan die langs de grensrivier Przemsa een wandeling deed heeft neergeschoten Te Schöneberg nabij Berlijn is eentramwagen met een stoomtram in botsing gekomen De schok was vreeselijk eu vier pasagiors werden verwond een wielrijdster die naast de tram reed weid van haar machine geslingerd Levensgevaar bestaat er voor geen der vier Het paard van de tram moest dadelijk afgemaakt worden het had een been en eon sohonder gebroken De hoofdredacteur van de Posener Zei tung is wegens beleediging van den opperpresident van Posen tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld Vereeniude Staten Omstreeks 16 000 vrgwilligers worden naar hun haardsteden teruggezonden het ziJn al de vrjwilligers die nog in de Vereenigde Staten zelf onder de wapenen gehouden werden benevens drie regimenten op Cuba De sterkte van het leger is nu tol 110 000 man teruggebracht BeloiC De stoker en de machinist van den sneltrein uit Mons die tegen den locaaltrein uit Doornik aanreed waren onmiddellijk na de botsing verdwenen Eerst vier uren later werden ziJ gevonden tusschen de overblijfselen der wagens van den locaaltrein en een aantal dooden en gekwetsten Daar beiden hoegenaamd geen letsel hadden hekomen werden zij door de justitie in een langdurig verhoor genomen ten einde eenig licht over het ongeluk te verspreiden Zü weer genezen zonder dat het gevolgen nalaat IntUbschen greep een het dier bij den teugel en trachtte hem te doen opspringjen Tweemalen sloeg het paard de pooten m het ledige en bleef na elke poging als uitgeput liggen Tenslotte aangespoord door het geschreeuw van een tiental kelen spande hij alle krachten m de hoeven sloegen vonken uit de keien maar hij kwam overeind Raphael hevig opgewonden verwijderde zich en trad zijn woning binnen De graaf de Salluces wachtte hem met ongeduld Wat scheelt er aan vroeg hij de opgewondenheid bespeurende waarin de burggraaf verkeerde en die hij op allerlei wijzen Iik hl gaf Weot ge niet wat mijn IxsCe paan overkomen is vroeg Raphael iJhj ik was rop de binnenplaats toeii ze met het dier aankwamen Het beduidt niet veel De knieën wat geschaafd Nu dat is de geheele oorzaak van mijn vcfdriet Begrijpt ge het Ta en neen Elk verlies of elke verdrietelijkheid die met geld is taf herstellen is in mijn oog niet zoo zwaar om er Jang treurig om te zijn t Stdi Pacha is een heertijk paard het is waar maar wat hindert het dat ge hem enige dagen rust moet geven In dien tyd kunt ge u met de andere twee bezig houden Onmogelijk Waarom nief Soms bestijgt ge in n volle V eek geen paard WQi 4f virvolgdj