Goudsche Courant, zaterdag 25 februari 1899

Zaterdag 35 Februari J809 Siste Jaargang l o 7883 fiOlMHE COIRAOT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenfiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF C i TEN ADVERTENTIEN Ondertrouwd A DE GOEDEEEN hm KN JOHANNA J IJ8SELSTIJN ÖOODA 23 Februari 1899 Receptie Zondag 26 Febmari 2 4 ure SpoorBtraat 19 Openbare Vrijwillige Verkooping TE a OTJID A De Notaris Mr I MOLENAAR ter standplaats Waddikxvken zal ten verzoeke zps principaals bif veiling en afiiag op Donderdagen 6 en 13 April 1899 s morgens ten ff ure in het Verkooplokaal van het Caté Het Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda jwAMelc verkoepeu i De Kapitale onlangs gedeeltelijk vernieuwde wel onderhouden lififlBl grenaamd DE OUDE HOF met de daarby behoorende allen aaueengewel bewerkte en bette Wei enlooilandeii gelegen M fen XutüplatpoMer van SleMe$anil aan en ten Noorden van den Znideiyken dwarsweg tnsschen dien weg on de Znidelflke dwarstocht binnen ds Gemeente Waóóinxvean ter grootte van S Hectareo 78 Aren 43 CentiareD verhuurd tegen t tSOO p j aan den Heer T Verkaik Lzn de Landerijen tot 15 NOV 99 de Woning c a tot 30 APRIL 1900 NOTITIËN dezer verkooping omvattende de S veilingsporceelen opgaven van Lasten verdeeling der huurpenningen en de voorn VeilingsVoorwaarden enz z jn van den 15en MAART e k al gratis te verkregen ten kantore van genoemden Notaris Mr I MOLENAAR te Waddimxtke A SLEGT beveelt tioh wib tui het lereren rao Zuiver Zeiuwsoli Tarwebrood f ent de K G NIBUWB HAVEN 28 Wgf Bekroond op de Interustinale Tentoonatelling van Bakkerg Muldery en Kookkunst te i Qrm mhagt met een diploma Vergald Zilveren Medaille Zenuw en iTaagriijders wordt uit overtuiging als een werkcljke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart viordt liit boekje franco per post toageiondeu door BLOKFOBL B Boekh Zaltbomme TANDARTS E CASSl TO Grouda Turfmarkt SPBEBKVBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot S uur W0BN8DAQ en VRIJDAG T o Itot oor ZON DAGS niet Oeada Druk il BIUHEMIN ZOON Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOUDA De Notaris J J A MONTIJN gevestigd te Gouda zal op MAANDAG denBMAAHT 1899 v m 11 ure in het Koffiehuis van den heer C A J DE GOEIJ aan den Kleiweg aldaar in ééne zitting publiek veilen en verkoopen Een modern ingericht HEERENHUIS met EKF en TUIN staande en gelegen aan de Crabethstraat wflk Q no 268 te Gouda kad Sectie H no 922 ter grootte van IA 29 cA vrjj van huur Het HUIS bevat beneden 2 Kamers en Suite met Serre Keujcen Kelder en Vestibnle en boven Voor en Achterkamer in gemeenschap mot elkander een klein en een grooter Kamertje en Badkamer ruimen Zolder met Meidenkamer en Plat en is voorzien van Waterleiding onder en boven en van vele andere gemakken Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 1 APRIL 1899 Te zien mits belet vragende bfl de bewoonster de drie laatste werkdagen vóór den verlcoop van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure Nadere inlichtingen bfl voornoemden Notaris MONTIJN HOLLANDSCHB in irunnnnTiAunnPiu AmSTERMAllI Prgsnoteering China Congo Stofthee 4S en 50 c Grol 50 55 Iiekkere Souobon Qeurige Congo Ontbijt Thee Namiddag Thee A Alleen verkrjgbaar bg P H J van 7Vankum Ooatliavea BH Een ware Schat voor de ongelukkige elaohto ra der Zelfbevlekking Onanie en geheüne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVARI i Hollandsche uitgave met 27 afb Prns 2 gniden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van dew ondengd Igdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks dnizend van een zekeren dood Te verkrggen bj hetVer lags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en iii eiken boekhandel in Holland ifdeeling WEHKVËH8CBAFFIN0 voor VROUWEN en MEISJES tenoekt NAAIWERK aan huis voor een nette Naaister Inlichtingen Qonwe C lOfia verstrekt Mej SSLTSER FEAUSCHi STOOMVERVEEU chemische WitsscheriJ VAN H OPi ËKHEIilËlt 19 KruUhade Rotterdam GvbreTetoeri door Z M den Koning d r Belgen Boofddepdt voDT GOUDA de fleer A VAN 08t Az dpeciaiiteit voor het stoomen en rerTon voB alle Heerenen Damesgarderoben Isook alle Sinderfifoederen Speoule inriohtmg tooi het itoom van plawe mantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ens worden jumt k nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of gevertd worden onschadelök Toor de graondtaeid volgens staal bewerkt miEUW MIEUWI HIEUW GESCHIKT VOOR Uaclitlichten Koffie en Theelicliteii Welke 4 s uur braoden a 2 s en 6 uur brandende 8 cent per ituk Ëenig Agent TOOr Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen G K DA Vind u dit niet goedkoop engemakkelyk tten behoeft hiervoor geen Olie geen Olaaqje II Alleen een lucifer aansteken is noodlg Oehfel sonder gevaar voor brand als ook zonder reuki tQoedkoopste en solledst adres toof Vervoer van Inboedel zoowel binnen als bniten de stad met gesloten vragena GRA VBSTEIJN Oude Gouwe AUe wordt tegen ISrantport aohade verzekerd Indien gij niet wilt hoesten gebralkt de alterwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Eorstlioiiig Extract Mfikiii uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H N ViiiH ISCHAIH Co Uen Haag lyeveraiicieni VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK SCHAIK 8CHAIE SCHAIE SCBAIE SCHAIE 8CHAIE 80HAIK aCHAIE SCHAIE CO B MeliaDthe het besta oaddel der werstd Co s Meliantbe geneest Kinlhoest Co a lllleUantbe geeeett eoovcl oud sis joag CO S Meliantbe ma in Keee kuisgezin ontbreVffi Co s Mellanthe slsat vourtdurend onder Scheikundig teezieht Co S Meliantbe helpt onherroepeiyk Co s Meliantbe is bukroaud mei Eerediploilu Co 8 Meliantbe is bekroond met Ooud Co s Meliantbe is bekroond met Zilver Co s Meliantbe is rerkrjjgbsftr in flacons van 40 Ctt TO Ct en fl k BOUMAN Moordneht 1 C RATELAND Bot cop B V WIJK Oudewater M KOLKMAN Waddinsmin B ROLLMAN Bodegrmm PINKSB NiiwerkerialdlJtM Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gmidn D MIHBIES Kleiweg £ 100 Oouda E H TAH MILÜ Veental B 126 te Oouda TB HTTTJI3 t xetoxid of letter EBN Te bevragen Uanloor van ratte tloederen FLUWEELEN SINOEL No 61i G ebr StoU werck s Chocolade en Cacao Dtthnirijge door de nieuwste uitvindingen op macfamaal gebied verbeterde fkbriestle en uitalukend gebrtiife van fijne en lijn te grondstoffen garandeorei icn verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao 96a sanbevatonswaardig fitbrikaat nanwKeung beantwoordende aaii den inhoud der nep Btikotten Dt irnia behaalde 37 Brerets als HofleTerancler 44 Eere Dlploma 8 g uden enz Medailles een bewijs aa uitmnntsnd fiju fabrikaat Kceda 1S71 schreef do Accademie national do Paris Kotu voua dé emona une Meéaille fl Air premiire claiidie en oonstdArétloD A6 TOtr KoeU nt fabrication de Ohoeolat bonbons veilde e eto tWtartrck t Sibrikaat is verkrijgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers ent eni Oeperaalverte nwoordiger voor Nederland JiüiDS Mattenalodt a Anvtsrdam Kalverstraat lOS MÉM M iÉ met roodo lattérst JÊ f voor ï op do jaberlahnstein OineeTEUKOtKVICTOmABflOtl OBCKiAHIISTllll Overal ££ iN2g ifurkrijibaar Maatachappy tot BxpM4aUe mm de UOffrüt BHm Kant Htr voor JSfederiittiA Staompl éO Botterdam KEN istii vi v i OPENBARE VERKOOPING De BURGEMEESTER van Gouda is voornemens op Woensdag i Maart 1899 des voormiddags 10 uur by de Tiendewegsbrug te verkoopen eenige gevelde hoornen en partijen takken en hakhout Alles iooals dit door of namens den verkooper zal worden aangeweien en volgens de door den Gemeente Bouwmeester te geven inlichtingen BuUenlandsch Overzicht De begrafenis van Fanre is kalm algeloopen Een prachtige lentedag was oorzaak dat een ontzaglijke toevloed van belangstellenden op de been was langs den geheelen weg dien de stoet zou afleggen Om tien unr precies werd het Ijjk uit het Elysée gevoerd Vooral hadden de autoriteiten gedefileerd langs de Chambre ardente De rouwdecoratie op den Cour d honnenr was zeer indrukwekkend Elf wagens droegen de tallooze kransen Zes groote kransen werden aan den arm gedragen voor den lijkwagen die door zes paarden getrokken werd President Loubet liep zichtbaar kalm tnsschen de heeren Deachanel en Franck Chavcau De oud president Casimir Perier liep aan het hoold der grootkruisen van het Legioen van Eer de procureur generaal Manau aan het hoofd van het parket van het Hof van Cassatie Het corps diplomatique was zeer schitterend vertegenwoordigd en versterkt door de talrijke speciale gezanten waaronder generaal Van Helden de vertegenwoordiger van Koningin Wilhelmina werd opgemerkt Na deze offlcieele personen kwamen tal van deputaties waaronder yelen die kransen droegen Ongeveer te 12 uur kwam de stoet aan de Notre Damej de groote kerk bleek veel te klein om alle deelnemers van den stoet te bevatten Langs den geheelen weg heeft geen enkel incident plaats gehad Op de Place de la Concorde werden enkele kreten Leve het leger 1 gehoord doch zonder demonstratief karakter De indrukwekkende plechtigheid in de Notre Dame werd geleid door Mgr Richard die Lonbet ontving Hichard gaf de absolutie en geleidde de Ipbaar tot aan den nitgang Op den tocht van de hoofdkerk Ft iJiiLiiTOi Gedenksehrilten vitn een Gelukzoeker OF AinsriBAL DE VONDELING jVaar het Fransch BOOR W NUTTERS i 7 Ik moet morgen deelnemen aan de wedrennen van Satory Ik ben daartoe gedwongen want ik heb mijn Voord gegeven Dat verandert de zaak Maar toch met geld is veel te doen Al kon ik een paard vinden van dezelfde omstandigheden als Sidi dan heb ik nog geen Sidi Het dier kent me zoo Hij hinnikt als ik den stal betreed en legt zijn kop op mijn arm als ik hem nader Hij was mij lach niet om mijn teergevoeligheid juist als een vriend Maar wat verhindert u om deel te nemen aan den wedren lOm er aan deel te nemen niets maar ik wil winnen Ah zQo m tja Ik wil den hoofdprijs halen Er is een hartezaak in het spel c Nu ik geloof dat ik u van dienst zijn kan Geef alle hoop nog niet op c Hoe dan reken er op dat we nog slechts een dag tijd hebben Waar moeten wij in dien korten ijd een paard vinden dat alle eigenschappen van naar de begraafplaats had niets ernstig plaats De stoet vertrok om kwart voor eenen van Notre Dame De leden van het Hot van Cassatie keerden rechtstreeks naar het Paleis van Tnstitie terug in open rijtuigen door cavaleristen en bereden politie omringd Geen enkele kreet werd bij hnn terugkeer vernomen en er had niets bijzonders plaats In alle groote steden van Prankrp zijn lijkdiensten gehouden onder groeten toeloop Van geen incident wórdt melding gemaakt Op de begraafplaats hielden Franck Chavean Deschanel Lockroy Guillam en Dupuy toespraken Dnpny dankte voor de betuigingen van sympathie van alle zpen ontvangen hij bedankte de sonvereinen die afgezanten hebben gezonden Hij schetste Fanre s leven vooral don ijver waarmede hij de buitenlandsche zaken behartigde De roem van zijn bestuur was het verbond tnsschen Frankrijk en Rusland Het vaderland zal Faure niet vergeten want het volk hield van hem De Russische officieren werden op de Qnaides Tnileries met den kreet Leve Rusland begroet De begrafenis op Père Lachaise was te kwart voor vijven afgeloopen zonder eenig incident De temglteer der overheden had in de beste orde plaats In den avond was er wat gisting op de boulevards Betoogingen In terscMHonder geest hadden plaats voor de Libre Parole het Petit Journal en het Journal du Peuple De politie trad zeer krachtig maar uiterst kalm op Zij zette den bonlevard Montmartre af en deed een aantal inhechtenisnemingen o a van den afgevaardigde Millovoye De orde werd spoedig hersteld Een nota van Havas meldt datMillevoye gearresteerd is wegens het veroorzaken van samenscholingen De deputes Déroulède en Hubert die ook gearresteerd zjjn waren aan het hoofd van een troep betoogers de kazerne van Nenilly binnendrongen en weigerden op het bevel van de daar aanwezige officieren heen te gaan Het aantal inhechtenisnemingen bedraagt 180 De stad keert tot de gewone kalmte terng De goede verwachtingen die in Hongarije van Koloman von Szell werden gekoesterd zijn niet teleurgesteld Reeds gisteren is een volledige overeenkomst tnsschen den nieuwen minister president en de oppositie in de Hongaarsche Kamer tot stand gekomen waarvan het protocol heden zal worden onderteekend Hongarije is dus op den weg om aan den Sidi Pacha in zich vereenigt en zoo er een in heel Parijs bestaat lik heb hooren spreken van een Engelschen paardenkooper waarvan men wonderen vertelt Tenminste van de waar die hij te koop heeft Ah € riep Raphael Hij heeft onder anderen een renner die verleden jaar twee prijzen won Hier in Parijs Neen Op de groote wereldwedatrijd van Epson En is dat paard te koop f vroeg Raphael opgewonden Ja Wie is die paardenkooper hoe ia zijn naam toch U Ik heb hem geweten wacht een neen k ben hem kwijt Het is een joodsche naam maar enfin als we even naar Lord Archibald Sidney gaan dan kunnen we volledige inlichtingen krijgen c Och mijn vnend dan is het duidelijk dat we oogenblikkelijk naar Lord Archibald Sidney moeten ik smeek u laten wij geen enkel oogenblik verhezen Kom mee samen naar Lord Archibald Sidney en geve de hemel dat de paardenkooper te vinden is en dat het paard nug met is verkocht Vooruit dan maar It antwoordde de graaf de Saltucea glimlachend De beide jongelieden maakten zich gereed om te vertrekken toen Acajou plotseling verscheen en zeide dat er iemand was om den burggraat te spreken ongrondwettigen toestand door Banffy s houding ontstaan een einde te maken In Oostenrijk is men nog lang zoover niet De verwachting dat Szell tevens ook zou aandringen op verzoening met de Duitschers in Oostenrijk is gebleken voorbarig te zjjn De Hongaarschc minister heeft met graaf Thnn alleen geconfereerd over de middelen om de Overeenkomst tot stand te brengen In de binnenlandscbe aangelegenheden van Oostenrijk wilde hij zich zeer wijselijk niet iftengen De Duitschers in Oostenrijit zijn niet meer voornemens met het kabinet Thun te onderhandelen In de Grazer Tagepost komt een open brief voor van een Rijks afgevaardigde aan ziJn kiezers waarin hij vraagt of o in regeering die zulk een iwarc schuld heeft aan de Duitschers wel in staat is okderhandelingon te voeren over een verzoening y Het onlogische in den toestand is d t de regeering voortdurend spreekt van verzoening en weigert hare wapens uit de handen te leggen doch voortdurend nieuwe streken tegen de Duitschers bedenkt Daarom is iedere onderhandeling met de tegenwoordige regeering reeds van den aanvang at doelloos Uit hetgeen verder volgt blijkt dan dat de Duitschers het voorbeeld van de Hongaarsche oppositie willen volgen en bcfoid zijn met eiken ander minis ter president te onderhandelen maainbèt deze regeerilig nooit De Engelsche ondersstaatssecretaris van buitenlandsche zaken de heer Brodrick verklaarde in het Lagerhuis dat de pacht welke de sultan van Maskare zich voorstelde toe te staan in stryd was met het verdrag Ook was niet vooraf overleg met de Britsche regeering gepleegd Het Huis las voor de eerste maal het ontwerp tot wijziging van de wet op den verkoop van voedings en geneesmiddelen waarbï bepalingen worden in het loven geroepen voor het analytisch onderzoek van zuivelproducten uit het buitenland in do haven van invoer on beperkt wordt het percentage margarine dat in boter gemengd mag worden terwijl buitenlandsche attesten van onwaarde werden verklaard Nog werd voor de eerste maal gelezen het heden door ministor Balfour ingediende ontwerp tot hervorming van het plt atselijk bestuur van Londen Het ontwerp laat de City onaangetast en verdeelt de rost van Londen in gedeelten die elk voof zich een lichaam voor het bestuur der plaatselijke aangelegenheden krijgen Deze bestuurslichamen zijn niet verbonden met den Lon Hè duivels wat ongelegen lastig ik kan nu niet 1 Wie is het Een mijnheer het is ik niet ken weet niet wie van hoe Ga dien mijnheer dan vragen om zijn kaartje gebood Raphael Zeg ook dat ik vreeselijk gepasseerd ben en niemand ontvangen kan Na verloop van enkele seconden kwam Acajou terug met het gevraagde Raphael greep driftig het naamkaar e en ias overluid i Salomo Cam handel in paarden ffParbleUjdat treffen we al heel bijzonder riep de Salluces uit Dat is de naam van den paardenkooper waaf we zoo pas over spraken wiens naam ik me met kon herinneren Dat is mirakelei laat die man gauw binnen hij is eigenaar van het bewuste renpaard i Breng die heer hier het is ons hoogstaangenaam hem te ontvangen Dit bevel gold den neger die zich haastte hetzelve uit te voeren De paardenkooper onbescheiden grof en vrijpostig als een paardenkooper trad binnen en wenachte de heeren goeden middag Deze man was een zuiver type van het joodsche ras maar in t geheel geen fraai type De handel had zijn gelaat misvormd het koopmanschap had de uitdrukking van zijn oogen onaangenaam gemaakt Het eindeloos loven en bieden had hem allerlei onsierlijke bewegingen met handen en hoofd doen aanwenden Hij eindigde in een dikken kroesachtigen haarbos Waarvan de krullen tot ver over de fluweelen kraag denschen County Council De wet zal in November 19Ü0 in werking treden Het Lagerhuis nam verder een motie aan waarin de Regeering wordt gemachtigd tot indiening van een voorstel tot instelling van een fonds voor koloniale leeningen door hetwelk de in hot parlement goedgekeurde leeningen uitgeschreven worden II I 11 1 1 1 j Verspreide Berichten Fkaskkijk President Loubet verliet door kurassiers geëscorteerd het kerkhof Père Lacbaise gistermiddag om f uur om naar het Lnxembourg terug te keoren Op den geheelen tocht door de stad werd bij toegejuicht Het aantal persoonlijke ongelukken in den loop van den dag voorgevallen is aanzienlijk De Ligue des Patriotos had zich op de Place de la Concorde opgesteld om zich onder aanvoering van Marcel Habert bij don lijkstoet van president Faure te voegen maar zj werd door de politic nitoengedrevon De Ligue heeft toen besloten een krans op het graf van Faure te gaan leggen Voor de bnroau s der Libre Parole zijn de antisemieten en hnn tegenstanders handgemeen geworden Do kreten Dood aan de joden l ea Leve Loubet 1 wissselden elkander af Afdeelingen politie werden opgesteld en verscheidene arrestaties haddon plaats wegens het uiten van den kreet Weg luet Lonbet I Panama De afgevaardigde Millevoye werd gearresteerd Een brigadier van de politie werd door een stook met een degenstok gewond De tegenstanders begonnen mot stokken te vechten en de politie ontruimde daarop de terrassen der cafés die door de antisemieten bezet waren terwijl de tegenbetoogers Leve Loubet riepen De arrestatie van da afgevaardigden Millevoye Déroulède en Marcel Habert is geschied op initiatief van den minister presidant Dupuy Déroulède en Habert moeten aanleiding hebben gegeven tot hun inhechtenisneming door voor het regiment dat generaal Rogct begeleidde te manifesteeren Leve het leger 1 te schreeuwen en den generaal te verzekeren dat ziJ wel het leger moesten beschermen waar de officieren werkeloos bleven Beiden maakten het dezen opper ofücier zoo lastig daar ziJ ook de kazerne wilden binnendringen dat do generaal zelf de hulp der politie inriep Millevoye heeft later op de boulevards betoogingen uitgelokt en is trouwens het collegium volmakende ook gearresteerd van zijn jas hingen welke kraag bijna geheel in zijn haar verdween ijn zeer groote mond met dikkë als opgezwollen lippen gaf mdien ze zich openden wat onophoudelijk het geval was gelegenheid tot ver in zijn keel te zien indien hij tenminste in een gunstigen stand ten opzichte van het licht stond De inhaligheid en de slimheid van een stompzinnig hoofd dat al zijn krachten op een enkel punt samentrekt en op dat eene punt min of meer uitmunt maar daartegenover en tengevolge daarvan volkomen dood en koud is voor alles wat boven of buiten dat punt ligt straalde uit den loenschen blik van zijn groenachtig grijze oogen lelijk wij zeiden wenschte hij de beide heeren een goeden middag U zijt mijnheer Salomo Cain vroeg Raphael nogmaals het verre van nette visitekaartje raadplegende Ja heeren En de reden van uw bezoek Ik kom maar eens hooren ziet u ik hoorde daar pas dat u een ongeluk hebt gehad r et uw paard dat morgen loopen moet en dat het ongeschikt is om morgen te loopen En ik ben maai zoo vrij geweest om eens aan te loopen om te zien of ik zaken met u kan doen Welke zaken r Wel toen ik van dat geval met uw paard hoorde dacht ik dat ik juist nog iets had om u te helpen Wantjk ken dat paard van u Sidi tweemaal i hij bijna in mijn handen geweest iVffrdt Vervolgd fr