Goudsche Courant, zaterdag 25 februari 1899

Op een dorp in de omgeving van Rotterdam had Zaterdag een aardige vergissing plaats Twee leden der Chr Geref Gemeente gingen per rytnig naar het station om den predikant die den volgenden dag zou optreden at te halen Toevallig bevond zich aan het station de heer Van Es proponent uit Rotterdam die een predikbeurt zou waarnemen in hetzelfde dorp doch voor een geheel andere kerkelijke gemeente Op de vraag der twee dorpelingen u is zeker de dominé wordt door den heer Van Es bevestigend geantwoord en deze denkende door zy n geloofsgenooten ontvangen te worden stapt in het rijtuig en rfldt dorpwaarts Doch onder het ryden voortpratende biykt de vergissing t was niet de predikant dien men moest hebben De heer Van Es moest zich getroosten óf verder te wandelen óf met hen naar het station terug te keeren om den echten predikant af te halen De heer Van Es verkoos het laatste Men meldt uit Den Helder Naar wfl uit goede bron vernemen is tegen verschillende aangifte kiezers procesverbaal opgemaakt wegens vermoedeiyk valsche aangifte Het Algemeen Politieblad bevat weder een opgave van het signalement van 15 in het buitenland over de grenzen verwyderde anarchisten of personen die de veiligheid van den Staat in gevaar brengen Sedert 19 dezer is te s Gravenhage verdwenen eene 21 jarige leerlingziekenver pleegster zy is waarschyniyk weg in gezelschap van een heer van 95 4 40 jaar groot en flink met donkeren knevel Hy moet ryk zyn gehuwd en een kind hebben Niet onwaarschyniyk is t dat zfl te Rotterdam zyn De commissaris van politie der 4e afdeeling te s 6ravenhage verzoekt opsporing en bericht en zoo daartoe termen zyn aanhouding en overbrengen van beide naar zyn cominissai iaat CIroote beweging hebben deze gebeurtenissen niet gewekt Voor de Libre Parole en in de krantenstraat van den Faubourg Montmartre was het gewone geschreeuw en veel betoogers voor en tegen tot de politie en gardes te paard de straten zuiverden en afzetten Voor het hotel van het Petit Journal werden vjjthonderd manifestanten straatjongens voor het grootste deel uit vijf of zes vensters van het hotel op een afstand gehouden met de brandspuitslangen welke drie kwart van de straat bestryken Er was gejoel en nog meer gelach In de binnenplaats van het Hotel Drouot stonden kurassiers de mairic van het negende arrondissement was ook bezet De boulevards zlJn nu rustig mede door de vele politie DüITSCnLAND Dinsdagavond heeft een ontslagen meesterknecht te Kabsel den directeur van een brouwerjj op diens kantoor uit wraak doodgeschoten De Bremer driemaster Johann Friedrich Is op reis van Londen naar Philadelphia bij de Azoren gezonken Acht man zijn gered vermist worden do gezagvoerder en negen matrozen Vbeeesiode Staten Telegrammen uit Manila te Washington ontvangen melden dat daar Woensdagavond een hevige paniek heerschte tengevolge van het uitbreken van brand blijkbaar door kwaadwilligen gesticht op verschillende plaatsen der stad De brandweer werd bemoeilijkt door de inboorlingen die de slangen afsneden en op de troepen die de orde moesten bewaren werd uit de huizen geschoten Verscheiden soldaten werden getroffen en de schade door den brand berokkend is ontzaglijk groot De Filipinos begonnen den volgenden morgen de Amerikanen weer lastig te vallen hevige gevechten waren het gevolg BINNENLAND Door de arrondissemcnts rechtbank teAnihem is ter vervnlling der vacature vankontonrechter te Eist opgemaakt do navolgende alphabetische lijst van aanbeveling mr J M van Halmael kantonrechter teAlphen mr Th ïhooft kantonrechter teHarderwijk mr J K van Weel kantonrechter te Schoonhoven Stct P fior den heer M J Vreeburg vroeger commissionair in hont en bonwartikelen is aan de Tweede Kamer een adres gericht waarin adressant te kennen geetf dat hij op 13 Maart 1897 te s Gravenhage op den openbaren weg is gevangen genomen en gevankelijk naar Breda is overgevoerd daar in een celwagen geboeid naar de gevangenis is overgebracht en gevangen gehouden Eerst vier dagen na zijn arrestatie was zjjn familie daarmede in kennis gesteld Adressant wist aanvankelijk niet wat hem ten laste werd gelrgd raodeplicbtigheid aan een misdr f waarvoor anderen veroordeeld waren Adressant die zich over slechte behandeling in de instructie en in de gevangenis te Breda beklaagt doelt verder aan de Kamer mede dat hij door de rechtbank aldaar werd veroordeeld welk vonnis door het gerechtshof te s Bosch werd bevestigd doch bij arrest van den Hoogen Raad van 1 Nov 1897 werd gecasseerd De Hooge Baad verklaarde rechtbank en hof onbevoegd en verwees de zaak naar de rechtbank te s Gravenhage Gisterenavond werd in de Zaal Kunstmin van Ons Genoegen Colinette Tooneelspel in i bedrijven gegeven DUcwflls werd de wensch geuit dat men weer eens een stuk als vroeger zou mogen zien Welnu aan dat verlangen is nu voldaan en inderdaad met groot en verdiend succes Ofschoon in de eerste plaats een woord van hulde moet gebracht worden aan mevrouw van Ey sden Vink die zoo nitmnntend de titelrol vervulde aan de medespelers komt niet minder lof toe voor hun weldoordacht spel Vooral den heer van Kerckhoven zyn we zeer erkenteiyk voor de wyze waarop hy speelde Al was de taak die hy op zich genomen had geen sympathieke we hebben hem toch ten zeerste gewaardeerd Vooral het tooneeltje waar hy meent Colinette voor yne intrigues te kunnen winnen was een meesterstukje van tooneelspeelkunst Men had hier de gelegenheid beider talenten te zien uitkomen De heer Alex Faassen en de heer Brondgeest hebben zich mede niet onbetuigd gelaten en de heer Rosier Faassen weet nog altoos door zfln luimig optreden t publiek aan te trekken De heer Erfmann had ook zeer gunstige oogenblikken In zyn spreken is hy nog niet zoo natunriyk en ongedwongen als wy wenschen Maar als hy in vuur geraakt dan weet hy meer te boeien De gravin de Cintray heeft ook door haar spel en gebaren menigmaal den lachlnst opgewekt hoewel deze rol voor haar wel wat zwaar was en beter paste voor iemand van Wliilertlleost 1808 99 AaöKüvaügöO t October TUd vao GreenwIcI OOBDi BOTTIÏDiHrl ru 4 8 6 99 6 61 6 19 7 81 9 11 8 49 S B7 4 88 i b B 19 6 19 B 9S 11 8 1 l J 1 14 6 10 6 40 10 6 80 7 B0 4 4 15 6 86 8 17 87 8 84 8 41 8 47 4 40 4 50 4 7 5 04 8 10 9 6 1 S 4 1 4 05 1 44 1 4 8 01 9 08 9 14 11 86 11 80 19 87 6 66 19 7 1 09 4 0B 4 94 801JDA OEN HiiO iee i m U n 1 8 14 8 45 4 49 4 56 1 8 1 88 1 4 18 8 4 4 16 6 15 6 87 10 10 11 ö 10 19 10 91 10 S8 I 111 81 U B 6 5 i 64 0 16 7 84 5 48 8 n4 4 88 4 89 4 8 04 6 16 i 4E 1 85 1 41 1 5 0 9 17 11 86 19 99 4 08 4 97 S 14 11 67 19 0B 19 0 R 1 A 11 I naii e 8 14 t t 10 7 19 10 l l 9 i 11 11 16 Amet W 8 01 9 05 10 85 18 48 1 00 8 87 8 40 10 0 J 11 7 Amat 0 8 0 9 9 10 50 108 1 18 15 8 5 10 8 UAl OOÜ II ST 1 e 8 14 a 10 7 u ioi J siï ri 8 l5 8 u4 o D V iJ lJ 7 8 84 45 8 94 7 18 S 48 lO SJ 10 17 10 34 10 41 li l 11 1 59 I 9t 8 118 8 60 B 04 Unakt i tM 7 46 8 87 8 4 9 00 9 90 10 18 10 88 ll jS It O 1 87 8 08 8 3 66 4 48 88 83 7 68 6 9 07 10 0 10 04 Waeldaa 49 63 8 0 10 38 11 65 11 14 8 47 4 1 55 7 18 8 10 9 98 10 64 Oala 8 14 10 4 4 94 0 3 J S7 0 10 6 11 10 U n 3 40 4 87 0 8 10 7 99 8 16 9 4 10 34 11 10 l trtL 7 OB aio 9 0 11 1 9 1 1 46 4 4 i0 45 9 4 WW 7 80 9 5 980 l 80 8 08 4 00 00 8 00 10 0 SÜS M 1 11 0 1 51 8 8 4 47 6 49 7 4 8 4a 1 1 De pogingen door den heer V toen ingesteld om zijn vrijheid te verkrijgen leden schipbreuk De rechtbank ontsloeg den beklaagde van alle rechtsvervolging het hof bevestigde dat vonnis en de Hooge Kaad verwierp het cas satie beroep van den proc gen Inmiddels had de heer V 286 dagen in de gevangenis doorgebracht en dat op grond van een feit dat geen strafbare handeling bleek op te leveren Adressant wijzende op de aaneenschakeling van smaad leed physiek en materieel nadeel door hem geleden dringt er thans b de Kamer op aan dat hy daarvoor naar bill jkheid worde schadeloos gesteld Door de Kegeering zal een wetsvoorstel biJ de Kamers worden aanhangig gemaakt om erfgenamen aansprakeiyk te stellen als b j declaratie der successierechten blijkt dat een overledene by zyn leven te lage aangifte voor de vermogensbelasting heeft gedaan Men schrflft uit Het Bildt Fr aan de N E Ct Het bestuur der in deze gemeente bestaande Bildtsclie Stichting hetwelk voor en na kleinere bedragen ontvangt ter bereiking van het doel der Stichting ontving onlangs de belangryke gift van f 800 Hiervoor heeft het thans weder een perceel bouwland aangekocht Het nog in de verre toekomst liggende einddoel der stichting buiten rekening latende ligt het in hare bedoeling do sociale toestanden in de gemeente te verbeteren door aan arbeiders kleine perceeltjes bonwland te verhuren om hen in staat te stellen hunne levensbehoeften gedeelteiyk zelf te verbouwen Mr V J Troelstra heeft aan den raad der gemeente AcUtkurspelen een adres gericht waarin hy verzoekt dat deze hem een perceel van de Surhnistorveenster heide behoorende aan de gemeente voor 30 jaren in erfpacht afsta Zyn voornemen is daarop een gebouw te zetten waarin voldoende ruimte en gelegenheid voor ontspanning ontwikkeling en vergadering voor de heidebevolking zal zyn Dit gebouw zou op geiyke voorwaarden voor alle richtingen en partyen opengesteld worden Gemengde Berichten Men schryft aan de Vliss Ct uit Overslag Reeds gernimen tyd tteïr da Belgiimfie politie naar de twee bekende smokkelaars on stroopors van beroep die hun kameraad zoo duchtig hadden afgeranseld doch tot heden zonder resultaat Naar ons echter kooplui van hier verzekerden zaten ze Dinsdag te Sas van lent in verzekerde bewaring De marechaussees te Sas van Oent hadden de beruchtte kerels aangehouden wegens oplichtery Als een bewya wat een dier individu s zoo al op zyn geweten heeft vertelde ons Maandag een Belgisch politieman dat hy voor niet minder dan 8 verschillende feiten was aangeklaagd waarvan sommige reeds door een vonnis waren bekrachtigd Dat zulke kerels voor eenigen tyd achter slot en grendel gezet worden zal zeker geen schade doen aan de openbare veiligheid Te Wouw wilde Woensdagavond de machinist der suikerfabriek gedurende het loopen der machine den drijfriem overwerpen en geraakte daarby met een zöner armen beklemd waardoor dit lichaamsdeel geheel werd aigemkt Ülr cte Spwirwegverblndlngen luet dlUlUA 19 18 11 91 11 98 11 88 11 48 11 81 4 10 11 11 19 9 14 9 98 8 IB 49 8 49 8 88 9 0B 7 H 7 88 7 8 7 4 7 88 9 84 9 48 lÓ l lo oo 1 88 18 89 OfHdm MMTdnolit i m manarlerk 0 p na lattodui 80 10 1 10 99 10 81 10 48 10 4 8 40 D g f door 8 11 16 7 96 7 68 5 68 8 08 8 11 1 96 4 4B 4 68 6 04 6 11 6 17 aattndn 11 84 1 08 0 p ll Kieuwnluik ItoorJwibt Sanda 10 18 11 18 11 80 11 41 11 54 9 9 87 10 14 11 18 17 ao 7 4 7 68 8 07 8 1 8 7 46 8 80 8 4 8 61 B O 9 08 Boude lenthuHn HoerkareUe laotameai Zegwaald 9 46 i to 10 44 11 48 Voorburg 11 97 10 11 10 17 10 8 10 48 I0 B4 e Hvn 7 80 7 40 D dow na f Ml 8 89 8 4 i i i 7 48 08 84 7 1 Voortïr 8 Zaelermeer Zenwaard 6 efeal iiaa Moerkapal i Oom 0 6 86 6 4 08 9 t 7 8 7 98 Inada U M so 111 1 11 4 l a 8 08 8 18 8 7 04 v tf ITeord UMellt meer leeftfld In het laatste bedrjf was Lodewgk de Achttiende aan t woord Bijzonder goed en met het juiste aplomb speelde de heer Jan C de Vos Deze rol was voor hem geknipt Hier kwamen zyne talenten in het volle licht In alles was hy in den toom en men ziet in zyn optreden hoe goed spel en manieren verzorgd waren De heeren de Jong en van Hees mogen we ook niet vergeten zy speelden hunne kleine rollen zeer oed en de heer van Hees die meer gelegenheid tot spreken had heeft zich daarin van eene gunstige zyde laten zien Van verschillende bezoekers vernamen wy dat ze zich uitmuntend hadden geamuseerd en we scharen ons gaanie aan humie zyde Aan mevrouw van Eysden Vink werd eene zeer gepaste hulde gebracht in den vorm van eene prachtige corbeille de fleurs natunriyk onder daverend applaus VERGADERINGVA DEN GEHBENTERAiD DINSDAG 21 FEBRUARI 1899 Vervolg Art 9S By het stellen of geheel vernieuwen van gebouwen moet de afstand tusschen den voorgevel van het gebouw en voor achteren zygevels van bestaande gebouwen tusschen den achtergevel van het gebouw en voor achter en zygevels van bestaande gebouwen en tusschen zygevels van het gehouw en voor en achtergevels van bestaande gebouwen minstens 10 cM zfln Burgemeester en Wethouders kunnen in verband met plaatseiyke toestanden vergunnen dat die afstand verminderd wordt tot B M De heer Straater M de Voorzitter ook wensch ik hier wel eenige inlichting iemand heeft b v achter zyn hnis een erf van 20 M breed dan kan hy niet meer bebouwen dan 10 M breedte omdat hy B Meter van de gebouwen moet afbiyven De Voorzitter Hy kan tegen een andere gevel aanbouwen dat is niet verboden De heer Straater Hfl kan dus slechts 100 M bebouwen De heer van Iterson Ik wensch omtrent art 32 nog wel wat in het midden te brengen De Voorzitter Vindt de vergadering goed dat de beraadslaging over art 32 wordt heropend Aldus besloten De heer van Iterson M de Voorzitter ik heb over dit artikel nog eens nagedacht en ik heb mfl afgevraagd of het woord zoo noodig daar wel by behoort gevoegd te worden De bedoeling der commissie is dat overal moet worden ontgraven en 50 cM zand koolasch of grind moet worden aangebracht en daarom ben ik er tegen dat zoo noodig wordt bflgevoegd Het is de bedoeling der commissie wanneer het moet worden aangebracht dat het dan niet meer behoeft te worden ontgraven Art 32 wordt opnieuw vastgesteld Art 33 36 worden goedgekeurd Art 37 Elk gebouw moet onder al de muren een trasraam hebben van ten minste 0 60 M hoog dat ten minste 0 15 M boven den den vloer der begane grondverdieping reikt Trasraam en grondkeerende muren moeten van harden steen in trasspecie of Portlandcement bevattende minstens één derde deel tras of een vjfde deel cement worden gemaakt In het trasraam moet word n aangebracht een doorloopende goed dekkende glaslaag of vochtwerende laag 10 04 10 11 10 18 f 10 15 10 94 10 54 11 8 0 Dg D tnima au £ Ie 1 ie U m reiiiger moei nok r jborendien r orsteD VM een beurq t f 0 0 7 5B 8 89 8 0 jj 8 09 dooc 1 96 8 60 10 10 7 8 8 9 87 9 47 9 84 10 01 10 17 7 46 8 80 8 9 D door 8 6 7 89 84 8 15 8 99 8 84 M 44 10 06 6 19 18 50 88 50 7 4 Als het trasraam is af gemetseld wordt daarvan aan den gemeente bouwmeester ol de beambten der bouwpolitie kennis gegeven een hunner stelt binnen vier en twintig uren een onderzoek in zonder zgne goedkenring worden de muren niet verder opgetrokken Ds heer Straater De derde alinea vind ik wel wat despotisch om een glaslaag voor te schryven er zgn nog andere isolatiemiddelen genoeg ► i De Voorzitter Dit artikel is op verzoek van de beide deskundigen der Commissie daarin gebracht De heer Dessing Ik ben er voor geweest omdat het t goedkoopste is De heer Nederhorst flik was voor een glaslaag omdat lood te dunr is De heer Straater Men kan voor glas toch wel een ander isolatiemiddel gebruiken De heer Nederhorst Ik ben er tegen dat wy iets anders dan glas of lood daar zetten van die andere middelen weten wy niet genoeg of zy voldoen De heer Straater Ik sprak van isolatietegels omdat deze gebruikt zyn by den bouw der kerk op de Kleiweg en daar zeer goed voldeden De heer de Baadt Het minst kostbare is glas en daarom kan ik er wel met mede Art 37 wordt goedgekeurd Art 38 Art 39 By op by of verbouw of by vernieuwing van een gebouw worden alle gevels enialle balkdragende muren van het gebouw benevens de scheidingsmuren tegen andere gebouweu van steen gemetseld zy hebben tot op de hoogte van 9 M boven de kruin van de straat een dikte van ten minste 0 22 M Voor woningen met eene bovenverdieping en een zolder of met een j zolder alleen is een dikte van 16 cM voldoende Do scheidingsmuren tegen andere gebouwen kunnen volstaan met een dikte van ten minste 0 16 M Op uitbouwingen voor trappen privaten en bergplaatsen is deze bepaling omtrent de dikte der muren niet van toepassing Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan dat afgezonderd gelegen gebouwen worden gebouwd verbouwdlof vernieuwd waarvan de gevels en zymuren van hout zyn De heerfStrauter JAchter de eerste alinea wenschte ut nog eene alinea te voegen en wel deze Het is verboden de wanden langs trappen boven den beganen grond anders te maken dan van gebakken steen de onderzyde van houten trappen moeten met kalk of andere niet ontvlambare stoffen geplafoneerd zyn De heer Nederhorst Over wat de heer Straater daar zegt hebben wy ook gesproken doch de kleine bouwers zullen daar nog al bezwaar tegen hebben De heer Straater By woningen van een verdieping zie ik de noodzakeiykheid daarvan zoo niet in het is meerijvoor woningen van meer verdiepingen De heer Noothoven van Goor Ik vind dat bezwaar nog al groot de heer Straater heeft meer het oog op de huizen in grootere plaatsen die door verschillende gezinnen worden bewoond De heer van Galen Ik heb het voorstel ondersteund omdat in groote steden wel meer ongelukken daaruit zyn voortgekomen het zou noodig zyn voor woningen met aparte bovenhuizen De heer de Raadt Het is meermalen gebeurd dat er menschen zy n verbrand omdat de trappen niet goed zyn afgesloten maar voor een winkelhuis waarvan de trap in den winkel uitkomt voor het bovenhuis is dat niet doeniyk Het sub amendement van den heer van Galen wordt aangenomen met 15 tegen 1 stem die van den heer Straater De heer Straater Gaarne had ik nog eenige inlichting volgens dit artikel moeten de moren tot op de hoogte van 9 H een dikte hebben van 0 22 M en boven de 13 M volgens art 40 wordt de dikte bepaald De voorzitter B en W worden by art 7 4e bevoegdheid gegeven die dikte te be Artt 39 49 worden goedgekeurd Art 50 Het is verboden a di bedekkingen te makeu te hebbenof te vernieuwen anders dan met onbrandbare stoffen b daken met pannen gedekt te onderichieten met riet of stroo Voor buiten de bebouwde kom der gemunte gelegen gebouwen ol hooibergen kan door Burgemeester en Wethouders van deze verbodsbepalingen tydeiyk ontheffing worden verleend De bepalingen van dit artikel zyn niet van toepassing op kleine of lage hokken dienende uitsluitend tot bergplaats voor hidshoudeiyk gebruik of tot het houden van huisdieren of gevogelte en op geheel fzonderiyk staande koepehi of zomerhuisjes In tuinen De heer Straater Ik zou wel willen vragen of asphalt dakbedekking ook tot de onbrandbare wordt gerekend De Voorzitter In de vergadering der commissie hebben wy het over asph t gehad en die zyn onbrandbaar Art 50 wordt goedgekeurd Art 51 Het is verboden een gebouw of edeelte daarvan tot woning te bestemmen te verbouwen in te richten te verhuren in gebruik te geven of te bewonen tenzij het voorzien is van oen afzonderiyk privaat dat door een raam van ten minste 3 dM oppervlakte of door een luchtkoker van ten minste 2 dM doorsnede in rechtstreeksche gemeenschap is met de buitenlucht en waarvan de toegang met een deur is afgesloten De deur van het privaat mag niet uitkomen in kamers of keukens of aan den openbaren weg Bestaande woningen niet voorzien van een privaat volgens dit voorschrift zullen vóór 1 Januari 1902 dienovereenkomstig moeten zflii ingericht Zoolang zoodanige woningen de inrichting van een privaat naar het oordeel van Curgemeester en Wethouders slechts ten koste der bewoonbaarheid toelaten kunnen dezen zoo noodig onder voorwaarden verlenging van dezen termyn verleenen Burgemeester en Wethouders kunnen vergunnen dat meerdere bestaande woningen van één gemeenschappeiyk privaat voorzien zyn De heer Nederhorst Ik vind do termUn voor 1 Januari 1900 te kort ik zou willen voorstellen voor 1 Januari 1902 Deze wyziging wordt goedgekeurd Artt 51 53 worden goedgekeurd Art 54 Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders het water van daken of afdaken middeliyk of onmiddeliyk op den openbaren weg te laten loopen Het water moet langs leigoten in een gemeenteriool of een openbaar water worden afgevoerd Hiervan is uitgezonderd het water van balkons dat langs pïpen reikende niet hoogerrdan 0 10 M boven den weg daarover mag worden afgevoerd De heer de Raadt Ik wenschte gaarne inlichtingen te hebben over het loopen van water langs leigoten op de haven liggen geen riolen dus kan het water daarin niet vloeien De Voorziiter Het ligt niet op den weg om dit op bestaande huizen toe te passen Artt 54 85 worden goedgekeurd Daarop wordt de geheele Verordening zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde De Ontwerp Verordening tot wyziging der verordening op de brandweer Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde De OntwerpVerordening tot wyzigmg der Algemeene politieverordening Art 25o Het is verboden op den openbaren weg schadelijke ol gevaariyte waren of voorwerpen te venten De heer van de Velde Ik wenschte wel te weten wat daarmede bedoeld wordt De Voorzitter In andere gemeenten heeft men panweveeren daarin gezet en daarom hebben wy dit er voor in de plaats gezet omdat er iiog meer andere zaken kannen komen De heer Noothoven van Goor Het is wel verboden pauweveeren en dergeiyke te verkoopen miar het is niet verboden personen daarmede aan te raken daarom zou ik willen voorstellen een nieuwe alinea onder 250 te maken en wel Het is verboden personen op of aan den openbaren weg met pauweveeren aan te raken De Voorzitter Art 25a h c en d bepalen meer het venten dus daarom wenschen wy een bepaald afzonderiyk artikel Art 25 wordt goedgekeurd 7o Artikel 147 wordt gewyzigd en gelezen als volgt Het is verboden binnen do bebouwde kom der gemeente een olmeer varkens te houden of te mesten Het is verboden buiten de bebouwde kom der gemeente varkens op te hokken tenzy met vergunning van Burgemeester en Wet houders en overeenkomstig do door hen aangaande de inrichting der hokken of bergplaatsen en den afvoer van mest en gier te geven voorschriften De heer Donker Tot hoever strekt de bebouwde kom der gem als ik mj niet vergis loopt die tot den Goejanverwelschen dijk achter de Karnemelksloot loopen ook varkens De Voorzitter De bebouwde kom der gemeente loopt tot de sloot die parallel loopt met de Karnemelksloot 8o In art 176 wordt in de zinsnede roet geldboete van ten hoogste vyftien gnldeu of hechtenis van ten hoogste vier dagen het nummer 25 veranderd in de nummers 25 25a 25b 26c 25d en 25e De heer Noothoven van Goor Hier behoort nog by 25 i en 25 Niets meer aap de orde zflude wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten STADSNIEUWS ÏIOUDA 24 Februari 1899 BïkoAmbacht Beroepen by de Ned Herv Kerk alhier ds Rappart te Waarder by Woerden BoDKOHAVEH Gedeputeerde Staten van ZuidHolland hebben vernietigd de beslissing van den militieraad in het derde district waarby Cornells van Vliet alhier van den dienst werd vrygesteld en i die loteling alsnog voor den dienst aangewezen Ontvangen een Zending Nappa HeerenHandschoenen bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg K 73 73a GOUDA relevhoo So ai iteurs Amsterdam van Vrkrs ülutkrs 87 87 98 1 101 90 84 ii B4V 66 I 98 98 98V u u 103 1 61 7S 93 88 106 101 loiv 8 V 101 loiv 961 746 607 108 65 98 901 1S4V 93 FEBRUAOI NTinnuND Uert Ned W S dito iliio ili 3 8 dito dito dito 3 HoNOi Olll GoacU 1881 88 3 iTilIl Insehrijfing 18 81 6 OoaTlim Obl iD papier 18 8 6 dito iu eilTer 18D8 6 PoKTtiaAl 01 1 met ooapon 8 dilo linka 8 90 89 A 118 119 990 916 100 69 180 88 67V 6 l 106 561 9S 14 481 ifl 100 107 ooy 100 100 ll l 118 86 119 48Vl EmliW Obl Bianenl 1894 4 dtio Geoool 1880 4 d 10 bij Bollia 1889 4 liito bij Hop 1889 1 0 4 d to ie goad leen 1883 Odito dito dito ISS4 6 SpahJ Perpot obulJ 1831 4 To a Qepr Cour leoo 1890 4 7S iÖB ieening serio D Geo leeuing ser e C ZlllD Ar Kep V obl 189 i oUliIGO Obl Buit 8oh 1800 VamauaLi Obl ooi ep 1881 AWTUDAH Obligitieo 18 6 3 BotTIEDAll Sto l leeu 1894 3 Km N Afr a nie ean l Areadsb Tab Mg Certiftt utea DeliMaatiobippii dito Arn Hypotheekb pnudiir 4 Üult Mij der Vontenl asud Gr Hj poihi ekb penjbr 3Vi Nederlaodirhe baak aand Ned Handelmastioh diloN W l Pao Hyp h pandbr 8 100 Sott Hy otl eekb pandliT 8 i 100 Utr Hyiolheekb d to 8 98Vi OosTSNa O at HoDg banV aan 1 Bdsl Hy Otheul bauk pandb 4 Ambeika Ëqur hypoth pan Ib 6 Max h ö Pr Lii n lerl N D Holl IJ Spoorw Mii and Xy t t El il 1 81 Bp aaad Ned Iitd Snoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm uiad dito dito dito 1891 dito 6 Itilll Spoor I 1887 9 AEobl SZuid Hal Sp my A H obl 3 Pol n Waraobau Weeren aand 4 BniL Gr Ru a Sp My obl 4 Baltiaebe ito aand Vaptuwa dito aand 6 Ivaug Dumbr dito aaud 6 Kanli Cb A ow Sp kap op 4 109 dito dito oblig 4 100 AmiKA C n Pae Bp Mg old 8 6S Oh 0 4 North W pf O V aand 144 dit I dito Win Bt Heter obl 7 140 DtnierSiBioar Spm cert T a 91 IIHuoia Central obl in goud 4 104 LouUy hNa hfilliüerl T iand Keii o N Sp M Ie liyp lOi Mill Kin ai 4pOl pret aanJ 14 N Tork Ontaa o t Weet aand l dito Penn Obio oblig 8 Oregon Oalif Ie bvp in goud 81 Paul Hin iilian t Dli 7 Dn Pao Hoof lijn ob ig dito dito Li o Col Ie hyp O 6 OiNADa Can South CheTt T aan l Tm 0 Kallo it Na lo b d o O Amlterd Omnibua My aand Bolterd Tramire Maaia faod Nbi Stad Amsterdam aand 8 atad Bo terdam aand 3 Zaan Stad Antwerpen 1887 O J B ad Bruaael 1888 9i Hova Thaiia Begullr Qeaelioh 4 OoiTiiia Btaataleenig 1880 6 E E Ooat B Or 1880 3 Bruin Stad Madrid 8 1808 NtB Ver B ATb Spoel oert GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTBRMANTELS CostumeB Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke party WITTE G EDEREN tot spotpryzen Da SAMSOll ATJEH Het volgende ontleent het Hblad ter wille van hen die nog mochten twyfelen aan het doelmatige van de tegenwoordige actie in Atjeh aan een particulier sehryven uit die streken van een handelsman geen ambtenaar of officier dus die er ongeveer vyfen twintig jaren heeft gewoond Nu wat over de politiek Wat een verschil de toestand nu eu die van vroeger niet zgn opgeschroefde berichten Als men ziet dat tegenwoordig in het Pedirsche de geheele streek door detachementen van 30 man wordt doorkruist de trein zonder eenige dekking naaiSelimoen rydt oeii enkele conipapiie een transport paarden over het scheidingsgebergte brengt naar Fadang Tidji de controleurs overal met een enkelen poll tie oppasser geheel de vallei doorkruisen alle kampongs bezoeken alle menschen van passen voorzien enz enz dan kan men zien hoe er gewerkt is in het vorige jaar Het is verbazend Laat ze in Holland in Godsnaam dezen gouverneur zyn gang laten gaan en in twee jaar met do gewone Atjehformatie maakt hy er een veilige en goede landstreek van Wat die man doet is verbazend een yzeren gestel jzeren wil geen ontzien van zichzelf lederen morgen om 4 uur aan zyn schnjftatel als hy te velde is de eenvoud zelf een afschuw van alles wat eer en uiteriyk betoon betreft ziedaar Van Heutsz Tegenwoordig maken de Atjehers zeil de wegen en de uitgaven zullen tot een minimum worden gebracht zoodat men in Holland tevreden zal z n aurgerlUke Stand Moordrecht GEBOREN Dirkje ouders M Wolvers en A Oosterora Aart 4rie ouders G Slobbe en T 0 de Wit OVERLEDEN A den Ouden 76 j P van Dyk huisvr van 6 Vastenhouw 88 j ONDERTROUWD A van Krimpen te Zevenhuizen en A van Wyngaarden E Vink en M van Auiiners te Mydrecht Laatste Berichten Tydens de begrafenis zfln een zestigr tal personen in het gedrang gewond Do heer Loubet heeft een officier afgezonden om berichten omtrent do gewonden in te winnen Toen de president voorby ging werd slechts twee maal gefloten Het volk wees de fluiters aan die door de politie gearresteerd werden ADVERTENT lEW V De Heer en Mevrouw BAKKER NIEMEIJER DuppER betuigen hunnen hartelyken dank voor de vele bewijzen van belangstelling b de geboorte van hun Zoon ondervonden Bezoeken worden bij voorkeur a gewacJit Maandag 27 en Dinedag 28 Februari Mevrouw VAN DER GARDEN vraagt zoo spoedig mogelp EENE BEKWAME DIENSTBODE wegens ongesteldheid der tegenwoordige Hieuw onovetroflcn rof Dr Liebera wolbokoud Alleaa echt met Fabriclumerk tot Toortdoronde radicale en l l Soxc iug an alle zelfa BIS de meest hardnekkigt xenuwHEJM tile iten vooral ootstsan door ISISBatdwaliugea op ieugdigm leeftjjd Totale genezing van ellie zwakte Bleek looht Benauwdheid Hoofdpfln Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spyavertering Oovermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospeoknasen Prijaper fieaoh fl l 11 fl 3 duUjelu lleaoh J 1 CentraalDepat Mattli v d VeRte Zoltbommel BepOta M Clébnn Co Amaterdam F Happel fl Grav uha I Halmmana rio Jong J Czn Rotterdam Wolff t Oo Oouda en bit alle drogisten Een ware Nchat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onimie en gehe me iiilspattingen ie het beroemde werk Dr Rctau n z ELFItEWARI floUandiche uitgavö met 27 afb Priis 2 jzalden Ieder die aau de verschrikkelgke gevolgen vau de e ondengd l idt moet het lesen de oproobte leering die het geeft redt jaarlijks daiïiuud van oen Bekereo dood Te verkregen b t betVer lagBMagazin ie Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran bet bedia ook in i tzegaU en in flken boekbaudel m HoHaud