Goudsche Courant, maandag 27 februari 1899

Pink PitUn reedt nagemamH een üder geve dun leel arht dat er in t ivneeh op hêt omhtUel itaat yPiluUe Pink pour Personnel Pdtet du Q t WiUiamfit t Omhulsel en het etiket zijn van rooekteiirig pa ner mft blauwe li tterf Men hoede zitJi voor namaakeeU letike dihwijlt gevaarlijk zijn voor df gezondheid Wij kunnen dt werkmdtgltei l der Pinkpiiten niet waarborgen tus chen twee sehepeu van een voorbijvarendcii sleep dat het onmiddellijk in de diepte verdween Met groote moeite heeft men den schipper nog knniien redden Waaroia was è laéinisi iiDidaM watsjija tasyr kortam wordt nog eene Week VOORTGEZET Gebrs DE RAADT Zuivere Medicinale Levertraan B 30 er fleBCh Verkrggbaar bg B MIEBICli Broglst Kleiweg E lOO Steeds voorradig eeae roiiie keuie der Solledste soorten Naaimachines welke ot billijke prijzeo wordeo geleverd DesTerkiexend op afbeUhng per muDd en per week A LEWKiNSTKlIN K lei weg 49 GOUDA NIEUW HIEUW GESCHIKT VOOR ITacMlichten Koffie en TlieeliclitGn Welke 47t uur branden k 2 en 6 uur brandende k 3 cent per atuk Etnig Agent voor Gouda an Omatreken IZ iK C T Papiermolen tiOl l Vind u dit niet goedkoop i gemakkelü k Hen beboeft bierTOor geen Olie goijn Qlaa fe I U Alleen een lucifer aanateken is noodlg Qeheel londer gevaar voor brand alt ook londer reuk TB SITJTJiS terstorj d of latex y EEN Te beTragen H nfoor cam fatU UaeOereH FLUWEELEN SINUEL N o ilü WIEUWI BINNENLAND Kaar w i vememea zal aan het einde dezer maand de minirter van uorlog worden ontheven van het tijdeiyk Vhecr van het departement van marine en de inini ti r van marme viceadmiraal jhr Rflell weii zijv ambt hervatten Het handels informatiebureau Mercurins directie Stoenmeijer en Cic ti imsterdam wendde zicfj niet het ni g op de gespannen verhonding tussche Denemarken en UuitKchland tot onzen consnl generaal te Kopenhagen met de vraag welke artikelen nit Nederland in Denemarken kans liebben met ile DuitHohe te edgveren Re eonKttl die zi b bereid verklaarde in alle de bnhnlpzanK hand te bieden meende iTat daarvoor in aanmerking kwamen linnens katoenen enz likeuren jenever ehoeolude en cacao koloniale waren maigarine papier lakken vernissen oliën en zilverwerken Men sebrijft nit Ond Bejjérlniid De wonderdokter Jongejan heeft deze gemeente verlaten zonder adres achter te laten Van zijne wonderbaarlijke genezingen i niets gebleken zelfs zijn kostbaas ii niet hersteld De vronw die volgens hem twee magen had en die hiJ van fta maag zon verlossen is er ook niet beter op geworden In deze gemeente had hij het vertrouwen grootendeelh verloren hij werd dan ook alleen nog maur geconsulteerd door patiënten van Iraiten Naar w vernemen zjln Donderdag de 11000 nitgeloold door de Assoeiatie Cassa voor de aanwijzing van de verblfllplaats van den bediende Van Juarsveld aan de schrijfster van het bekende briefje uitgereikt De Associatie Cassa moet de zorg voorVan laarsveld s kind op zicli genomen hebben Echo Gemengde Berichten Scharges dé tweede tuurniiin van de Bulgaria die blijkens env telegiam in dit blad niettegenstaande haar verontrampeneerden toestand toch nog l onla Delgada heeft kuMien bereiken heeft hartverscheurende bijzonderheden verteld over het lot van de passagiers en de bemanning van het geteisterde schip jQen Isten Kebruari om H uur s avonds zoo verhaaldu hii hiJ z ii aankomst SÉtmilÊlÊktS hoord van de Vfttnriii makkers uit een bootje op heeft gepikt ontmoetten wj een orkaan waiir onmogelijk tegen op te stoomen viel Te twee uur s ochtend moesten wij bijdraaien De bruggen voor en achter waren weggerukt en de bemanning en de passagiers durfden zich niet op het dek te wagen nit vrees van weggespoeld te zullen worden Kort daarna sloeg de stuurstoel weg en kwam het schip dwarszoe te liggen overgeleverd aan wind en golven ware zeePn kwamen over die overal aan boord schade en verwariljig tairichtten Bovendien ontstond eon paiiiek onder oen honderd paarden die op hot voordek geptaid waren Zy tra rten elkaar dood en op twintig na kwamen zj op die manier om of verdronken ze Do slager en een paar matrozen trachtten de overige dieren te bedaren maar slaagden er niet in Een poging om ze overboord te zetten mialnkte en uien sneed ze toen de keel af De slager brak bij dit karwei allebei zgn heenen en een matroos kreeg ernstige wonden Men merkte nu dat het schip lek wav geslagen De kappen van de luiken waren weggerukt en v i6i men ze kon vervangen liep oen deel van het ruim tauu Hjk vol In een ander gedeelte rolde de lading door elkaar en het stoomseliip helde sterk over naar bakboord terwijl de cadavers van de doode paarden dit nog verergerden I wee en zeventig uur zwoegden de passagiers en en de bemanning om de lading over boord te werpen maar hun moidte baatte weinig Dnira voor duim voet voor voet zonk het schip Terwijl het diepei en dieper zonk sloegen de golven ei met uldonr grooter geweld overheen Een groote zee spoelde acht reddingsbooten weg m vier uur in den ochtend van den vjfden werd last gegefven om alle hens aan dek te roepen en alles klaar te maken om in de booten te aaii De macbinekaraer was overstroomd on vier pompen konden het water er niet uit houden dat tot de roosters steeg Di stoker konden echter in weerwil van dit alles de vuren aan houden Iedereen kreeg een reddingsboei en de booten die ver waren werden klaargemaakt Kort na het aanbreken van den dag kreeg bien gelukkig de Wecha kon Vittoria eii Koordistan in t gezicht De Weehawken zond twee booten waarin vijf on twintig vrouwen en kinderen werden gezet Onderwijl was de storm in kriicht toegenomen en sloeg weer een van de booten van de Bulgaria stuk Het was bj na on doenlijk om er nog een neer te laten ió sterk kantelde bet schip over maar toch beproefde men bet nog eens en slaagde Heharges en ziJn drie kameraad sprongen er in om op de riemen te gaan zitten toen de tmot b ongeluk los raakte en wegdreef De mannen in de boot zagen dat men aan de Bnlgaria nog een boot trachtte nit te zftten maai vergeel Seharges zegl dat de liouding van de bemanning en de passagieis uitnemend was en dat vooral de vrouB n zich dapper bielden Hjl dacht niet dat de Bulgaria den stoim zon lrüt eeren daar ii zinkende wa toen hg ham verliet S fi t De hontdraaier A Ij H V wonende Eeiste Diergaardestraat no i+teRotteidam Jiad gistermiddag biraiensbnis woorden inct teijn vronw Het gevolg was een mishandeling waarbg de vrouw het uitgilde Twee Tiovenbnurvrirawen die het gegil der mishandelde vronw hoorden liepen naar beneden de straat op en brachten den draaier het onhebbelijke van zjjn gedrag onder het oog waarop de kerel daar in de buurt als een woestaard hekend met een soort steekladtel in zjjn hand Ie straat opliep en de jonge vronw van den werkman A V daarmee zes jdeken toebracht aan hoofd bals schouder en hand Hevig bloedende werd de vrouw naar den politiepost aan de rispijnlaan en van daar naar het Ziekenhuis gebracht De dader werd gearresteerd en naar het politieburean in de Witte de Withstraat gebracht De toe tand van de misliandelde vrouw is niet gevaarlijk H t is misschien niet van algemeeiie bekendheid dat de nieuwe president der Kransche Kejiubliek de heer Lonbet geen onbekende is in Limburg I de L K goed ingelicht dan was hij een der vermetele reizigers die in 1870 uit het belegerde Parijs met een Inclitbnilon opstegen en te Venraai belandden Voor een paar jaar werd te Venraai deze gebeurtenis feestelijk herdacht en op de plaats waar de liallon neerkwam een steenen zuil ter herinnering aan deze gebeurtenis opgericht STADSNIEUWS JOITDA 2 i Kebrnari 1H99 OuiiEWAi KH lp uitnoodiging van de hri tclijko zangvereeiiiging Heeft iode lot alhier directeur de heer 1 l osthumus werd in de Hervormde kerk niet dergelijTie toreenigingen uit Nienwerbrng Hekendorp IJselsteiii en Woerden een zangnitvoering gegeven aoitei Hl Mirnniifaiawiiti iittiii iwHni m alzonderlijk en gezamenlijk eenige nummers hadden gezongen die door een talrijk publiek erden aangeboord en waarvoor den verschillenden directeuren dank werd betuigd wArd oi ler dankbetuiging van ds Hoek de feestavond gesloten waarna men zich ondorjing vereenigde verschillende voordrachten werden gehouden en gebruik werd gemaakt van eenig ververschingen Op straat was het tflden en na de uitvoe1 ing erg i umocrig zoodnt de politie menigmaal vermanend en handelend mo st optreden terwijl procesverbaal werd opgemaakt wi gens het verbrjzelcn van een glasruit NiEuwBUKEBK Naar wiJ vernemen bestaat het plan ora op het station alhier alsook te upelle een abri te plaatsen als sehnilplaats voor de reizigers li E Vt Bkru Ambacht 23 Eebr Do vereeniging Winterlezingen alhier hield heden avond hare de b eenkomst in dit seizoen waarin als spreker optrad de heer D C de Koging van Stolwijk Zijne lezing was getiteld Zeeotflcier Oranjemun van Werumell Bulling terwijl daarna door spreker eenige bijdragen werden ten beste gegeven getiteld Met de noorderzon verhuisd Eene nette juöer voor dun tommissaris van politie Het lichtje voor het raam en De getrokken kies Een en ander werd met zeer veel genoegen aangehoord eu de opgekomen leden hoewel ditmaal niet groot in getal gingen zeker zeer voldaan huiswaarts Br uKBSwm DE 21 Febr In de nntsvergadering heden avond gehouden werd de spreekbeurt vervuld door den heer H A Westbroek hoofd eener school te Stolwijk t p meosterlpe wijze droeg spreker eene novelle van Maaldruik voor ZiJ wns getiteld Hert Tin Hoellnk Met de meeste aandacht werd de spreker gevolgd en de stilte die onder de lezing heorsehte zoowel als het applaus dat hem aan het einde van zjjn lezing ten deel viel waren di beste bewijzen voor de uitmuntende voordracht Na de pauze gaf spreker nog eenige bfldragen ten beste die er ook veel toe bijdroegen om den avond zoo aangennain n ogeiyk te maken IjEKKKRKebk M Verheij alhier zou een vracht klnitkalk voor den heer M l u teii vervoeren naar Alblaaserdnra Zü reis is niet heel gunstig geweest want in den N oord gekomen geraakte z n schuitje zoodanig beklemd Dit Keil sneltrein was in volle aart op een der groote Igueii der Vereenigde Staten mi wa ii riiziger Eensklaps hoorde men rei se gk geraa en die prachtige Ijevonden zich opeengehoopt het was s een puinhoop Vele personen kwamen e 0111 en nog veel meer werden gekwetst ongeluk had plaats op klaarlichten dag en wel als de weg vrij was Was dit alles het gevolg van een verkeerden wisselstand Neen want het automatische sein gaf de oorzaak van de vergissing aan Waarom had de machinist dan het sein niet gezien i Hij beeft het later bekend hjj was op zijn locomotief ingeslapen op het oogenblik dat hij met eene snolheid van HO kilometer per uur liep Was hy dan dronken Volstrekt met Maar sedert eenigen tyd was hy alt d slaperig Waaraan kan men deze slaperigheid toeschryvi n W g zullen zulks nagaan is het mogeiyk vergiftigde zelfstandigheden in te nemen zonder te weten of te willen Zeer zeker De gezondste en voedzaanwte spyzen bevatten vergiftige elementen Alles hangt af van de maag van den lever en der ingewanden Indien de spgsverteringsorganen regelmatig werken neemt het organismus de elementen op die hem passen en verwerpt bot overige voordat het bloed er mede in aanraking is gekomen maar in het geval dat lie spgsvertering moeilgk is alsdan ontbinden zich de spgzen in de maag en niet een gedeelte van het lichaam ontsnapt aan den invloed der nadeelige zelfstandigbeden Men heeft hoofdpgn duizeligheid geen eetlust en maagzunr Men beeft somtijds hartkloppingen en men gevoelt eeue algcmeene iiipasselgkheid om en in de maag Dit vergif handelt op de hersenen en dn op de zenuwen verslapt de zintuigen en veroorzaakt eene voortdurende slaperigheid gelgk die verwekt bg personen die zich aan het gebruik van opium overgeven Het was deze slaaji die de overhand Ziehier een geval dat door de genezene zelf verhaald wordt eji lydende was aan eene ziekte dic men geen naam kon geven Met deze bericht ik l zoo schrgftonsde heer G W Alberts 211 Brouwersgracht te Sinds een jongen van 16 k 16 jaren was ik Igdende en werd boe langer boe zwakker Igkkleurig bleek mager liej gebecle dagente pgnzen was moedeloos en kwgnde kompleet weg in de laatste twee jaien werd ikzoo min dat ik zelf dacht al het zoo voort gaat dan lig ik spoedig in t graf ik wa geheel lusteloos kreeg pgn in de borst entevens aan mgn hart zwakte in de ledematen en spieren ik gevoelde zelfs geenlust tot leven meer en verlangde naar eenspoedigeii dood des te eerder de dood mgroepen zou des te welkomer ware hg geweest Was zulks niet verschrikkelgk vooreen jong mensch van 24 jaar f Maar thansallen lol i n dank aan l we Pink Pillen gevoel ik mij geheel anders vroolgk en opgeruimd heb ik tot nog toe geen pgn meer heb eene betere kleur ik weet niet in welkewereld ik ben na zooveel jaren Igdena Ikraad een ieder Uwe Pink Pillen aan alseen probaat middel dat oen koloaale uitwerking heeft Ik geef l de vrghcid mgnschrgven bekend te maken Prgs f 1 7 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar by J H I SxAhii i Steiger 27 Botterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Daar hot doel dezer geneeswgzi i de hernieuwing van het bloed en de versterking der spieren strekt hare werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rheumatick heupjicht zenuwpgn verlamming mggeiiiergsziokle St itus dans hoofdpyn zenuwachtigheid klieren enz De Pink Pillen bergeven de schoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevalle van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichameiyke en geestelgke overspanning en door buitensporigheden Oilgk alU gmit proiukum viordtn tok dt ntva eii een Zeniling i appa HeerenHandsclioenen b i A van OS At Md Tailleur Kleiweg B 73 73o GOUDA l eleiihaon Vo if Burgerlijke Staod GEBOKEN 22 Feb Hermanns Leendert ouders H ö Flux en Wolvers 23 lohannes Adrianus ouders J van Oosterom en A van Willes 24 Joannes Fredrikus Louis ouders H Wildenburg en M Butten Gerardus Arnoldns ouders P van Hofwegen en H T van Let Antonia ouders 1 Tolboom en W Groeveatyn Nela Johanna ouders A Bo en J W Karreman Johanna onder B Groeneveld en L B Everling ONDEETKOUWD 24 Februari H de Brugn en M Everling J M Sluiter en J van Egk A de Goederen en J J IJsselstgn W A Jongkocn en E Schilt H Haverkamp en M J Manrer OVEELEDEN 22 Febr 1 van def Stam 78 j J Snaterse 5 w 23 M Jongbloed huisvr van P Stceji 72 j 24 H A de Iong 18 j 2 5 M de Beun wed J van Es 14 j Uaastreoht GEB JREN Arie ouders E Hol on 8 F Leewis Antoinette Maria ouders R Slangen en e M G Snelleman Maria € atharinu ouders N Verwoerd en M Sirre Antonins Adriana en Jomelis Maria onders A S Spruit en A M van Kats OVERLEDEN A M Slangen 1 dag GEHUWD B van Dam en J Blankei J Voorsluis en G Verboom Vltlt £ r 4i GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTKRMANTELS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke party WITTE GOEDEREN tot spotprgzen P SAilSOM ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed te Ermelo VelI WIJK onze lieve Moeder Mejnflronw de Wed B W KRlJISflEEfl VAN KUILKllJRG in den ouderdom van ruim RH jaren Uit aller naam M W KRUISHEER Eenige en atgemeene kennitgtving iVegene buitentandeehe betrekkingen eeret heden gepiaatet GoiDA 21 Febmari 1899 Heden overleed te Utrecht totmyneii diepe droefheid zacht en kalm myn zeer geliefde Vader wmmummmumM Weduwnaar van Vrouwe PHiiipriSi Iacoba van EwijcK Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw OudRaadadvisenr by het Ministerie van Binnenlandsche Zaken in den ouderdom van bgna 83 jaren I tkecht den 24 Februari 1899 D J VAN HEUSDE Harjelgke dankzegging voor cWvele blgken van belangstelling mg betoond op 20 FEBRUARI j P DE MEJK V De Heer en Mevrouw BAKKER XIEMEUEE DwPBB betuigen hunnen hartelfken dank voor de vele bewyzen van belangstelling bg de geboorte van hun Zoon ondervonden Bezoeken aarden bij voorkeur a gemxAt Haandag 27 hntdag 28 Februari Voor de vele blgken van belangstelling bg de geboorte onzer Dochter ondervonden betuigen wg ohzen hartelgken dank H P VAS WUNOAARDEN W B ViS WIJNGAARDEN SCHOKKSKK Ue GopBi 26 Februari 1899 Openbare Yerkooping te GOUDA op WOENSDAG 1 MAART 1899 des orfens te elf men ui het Koffiehuis lA iioijni tan de Markt ten overstaan van denS xrjs a C FOHTUIJN DROOGLEEVEE ïaï 2 3 gwA sflderhottdcD HUIZEN PAKHUIS ea ERVEN allen staande en liggende te Gouda en wel M in het Buurtje van den Turfsingel No 1 Een WINKELHms SCHUUR en ERF wijk P No 50 te aanvaarden den 1 Mei 1899 of zooveel vroeger al met den verkooper kan worden overeengekomen So8 2 tot 9 Acht HUIZEN en ERVEN wyk P Nos 51 tot 56 en Nos 57 tot 59 allen bjj de week verhuurd en wel No 51 voor 1 1 40 NoB 52 53 en 54 elk voor 1 1 75 No 65 voor f 2 10 Nos 57 en 58 elk voor f 1 80 on No 59 voor f 1 40 No 10 Een PAKHUIS en EEF wyk P No 63 in eigen geb nik te aanvaarden als No 1 NoB 11 tot 13 Drie HUIZEN en ERVEN Wglj P NOs 64 65 en W allen bij de week vertnurd en wel No 64 voor 11 95 No 65 voor 1 1 40 en No 6 voor f 1 30 Nos 14 tot 18 Vyi HUIZEN en ERVEN aan de Turlsingelgracht wyk P Nos 43 tot 47 verhuurd by de week No 43 voor 11 90 ïJo 44 voor 1 1 No 46 f 1 90 No 46 voor 1 1 85 en No 47 voor I 1 75 De pereeelen IfOK IB en 30 tvorden niet geveild al iinde uit de hand verkoeht No 21 Een niet lang geledtn gebouwd KAASPAKHUIS en ERF met afzonderlgke BOVENWONING aan de Nieuwe Haven te Gouda wjk N No 122 Verhuurd hy de week beneden voor 1 1 26 en boven voor J2 No 22 Een in tweeën bewoond HUIS en EBF met grooten TUIN in de Eerste Kade aan de Karnemelksloot te Gouda wyk R Nos 298 en 299 Verhuurd bS de week elk voor f 20 No 28 Een HUIS ERF en TUIN aan de smalle zjjde der Karnemelksloot te Gonda iryk R No 311 T aanvaarden 1 Mei 1899 De perceelen zgn te bezichtigen 24 27 en 28 FEBRUARI 1899 van 10 tot 3 nreu en op dan verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FOETLIJN DROOGLEEVER te Gouda B J TM mm Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangselpapieren TAPIJTEN Ctordijnstoffeii Titrages lllLSN LimiIN LOOPERS eiiT felkleeden Dz eu Aanbevelenswaardig zijn onderstaande merken CABINET Kleine Knak EL GLOBO Gewoon Model SIESTA Groote Knak LA PERLA Trabncos Model LA INDIA Gewoon Model BOSCHVIOOLTJES Gewoon Model LA ESQITISITA Sigaret Model Alles Handwerk bg J F BERUAN Zn Jietideweg Slijm en Maagpillen Schreuder t Pillen zSn Maagversterkend zacht Laxeerend bponder goed tegen Sl m en bevorderen de Spijsverteering StVj eMt per doo Verkrggbaar te Goi oi alleen bg de arma WOLFF Co Haven 198 Men waehte zich voor namaakselsl Elk doosje ie gewikkeld in een biljet met de naamteekening van den vervaardiger 3 J SCHREÜDER Apotheker Ontvangea een nieuwe zending Aanbevelend SLOTRMAKRIi A Cn I S KEISER Korte TIendewfi Goud Voortzetting der Algeheele U I T V E B Hl O O P wegen vertrtk naar elderi Gedurende deze week Groote Opmiming van de Nienwste Zwarte Stollen elfen en gewerkte van af 30 cent per el 2 el breed groote kenze in alle prgzen concurrentie onmogelijk bgzonder geschikt voor Aanneem Tronwen Rouwjaponnen Schotsch Ruiten dnbbel breed voor 20 cent de el Linnen voor Lakens 3 el breed van 60 voor 35 et de el Schotsche Karpetten 3 el lang 21 el breed voor f 1 30 zoo een koopje komt nooit meer Blauw Cheviot 2 el breed van 36 cent de el Vitrage voor Gordgnen 5 cent Verder worden alle goederen voor spotprgzen opgeruimd Kamgaren Pakken van 20 gulden voor de potprgs van f 14 60 Jongens Pakjes in alle grooten voor f 1 25 Witte Rokken met breede geborduurde stroken f 1 25 Alle soorten Luiermand goederen voor de minste prgs Een groot koopje in Witte Goederen ook Tafellakens en Servetten Prachtige gekleurde Tafelklecaen vin t 6 50 voor f 4 25 van f 4 voor f 2 75 Kapokbedden voor f 10 50 Veerenbedden voor f 28 beste qnaliteit WoUendckens 2 persoon van f 5 voor f 3 60 Moltondekens 60 cent zoolang de voorraad strekt Het HUIS is TE HUÜR spoedig te aanvaarden I S KEISER Korle Tleodeweg Goadi eg j Mw fiii Expelter Aitarfiiilxiirilgr yifH mm m mle ii Mk hiiK b EH Mir Ptlifxpeller PiV W ev t Mt flXi da IsmIl V 4rlÜD4 k im aaMto Apotiiakm ta M 1 k93UUK t Oo t BattwiUm Te GOUDA bg C LUGËB Apotheker Markt n bg WOLCF li Co WutbaTen 199 rOTOCiRArili STUDIO rtuvtte StMfftl SS Üimda Reproductie werk Vergrootingen Buste Opname s Interieurs Kinderopname s enz enz Ii U hi Mk M laataii hhi4 tHerieuii merk BUlIjke prljten Openliare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 13 MAART 1899 des morgens te eJ uren in het Gebouw der R K LKEsvEREEXiamu aan de Westhaven Wgk B No 182 ten overstaan van den Notaris G C PORTUIJN DROOGLEEVKH VA 31 Huizen Pakhuis en Erven allen by elkander gelegen in de Boelekade te Gouda naast de Sociëteit Ons Gbsoroen W k R Nos 29 tot 49 allen btj de week verhuurd en wel No 48 waarin VBROVXNINO en 49 voor I 2 60 Nos 29 tot 38 voor f I en Nos 39 tot 47 voor f 1 30 De perceelen zgn te bezichtigen 9 10 en 11 MAART 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van genoemden Notaris FORTÜIJN DR00 3LEEVER te Gouda OPBNBARfi VERK00PIN6 te GOV DA op DINHDAG 28 MAAKT IS99 de morgens te O ure ten sterfhnizc van deu Heer V BimuJii achter de Visrhniarkt wyk I No 149 van eeoen netten en goed onderbondei Daags te voren van 9 tot 12 en van 8 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geelt Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te GoTOA Slemppocder BU Wolff é Co WESTHAVEN 198 MAUE GAliSS Kwarto SCHRIJFBOEKEN gebonden in geheel grys linnen Stempelband 136 bladz Prijs ll Cent per stuk Alleen verkrggbaar in den Boek en Kantoorboekhandel van ALB J0N6ENEEL Oosthaven B 78 GOUDA Is U Verkouden of moet ge veel boesten haal dan een prachtige doos met drop uit de blikken trommel voor slechts 10 Centen by J VAN OIJE Kleivieg Xo OOUDJ