Goudsche Courant, maandag 27 februari 1899

4 H P V W1JN6AARDEN Coiffeur et Parfumeur Kleiweg E 67 Aanbevelend L o 7825 Dinsdag 28 Februari 1800 tniste Jaargang ROUT DA CAPO 2 GT SIGAAR J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geachiedt d a ge 1 gk J JS ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uitaondering van Zon en Feestdagen iT fJÉÜH iffl Centen iedere regel meer r j j c 1 OK rJm Sm mm ivm 10 Centen Groote letters worden berekend De prnB per dne maanden u 1 26 trance per JÊTSLmM HH 7y 1 9A ijf uBb JffinO l P t uin xVTEN J Sife £ W r Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Amstel Bockbier van dfeBrouwerii de Amstel Amsterdam mIShIe J KEIZERSÏEAAT K 1 AJzonderlgke Nommers V IJ F C i OFSmSE 7ESEO0FINS te ÜOUDA op MAANDAG 27 MAART 1899 des morgens te elf uren in het koffiehnis HahKOKIE uan do Markt ten overstaan va den Notaris ö C FORTUIJN DROOÖLEEVEH van 90 jd onderhouèn lïïIZEN PAKHUIS en EEVEN allen staande i n ligKende te Houda en wel No 1 Een HUIH en ERF aan de öonwe Oostzode Wijk C no 1 Te aanvaarden 1Mol 1899 No 2 Een HULS en KKF achter de VIschmarkt W k I no 149 Te aanvaarden 1 Mei 1899 No 3 Een PAKHUIS en ERF met a londerlpe BOVENWONING naast het vorige perceel WiJk I Nrs 150 en l W a Het Pakhnis in terstond te aanvaarden de Bovenwoning is verhunrd voor 1 2 per week Nrs 4 5 en i Drie HUIZEN en ERVEN elk in tweeën bewoond naast het vorige perceel Wtjk I Nrs 151 151a 1 52 162 en 153 en 153a Verhnnrd btj de week en wel 161 en 151a voor I 1 80 en i 1 70 No 152 en 152o voor 1 80 en 1 1 60 en No 153 en 158o voor f 1 80 en J 1 20 Nrs 7 8 en 9 Drie HUIZEN en EBVEN Achter de Tischmarkt smalle zpe Wijk I no 172 174 on 175 Verhnnrd biJ de week elk voor 1 1 50 No 10 tot 14 Vier HUIZEN en ERVEN en een SCHUUR en perceel GROND in de Vischsteeg Wijk l No 177 185 180 en 187 Verhnnrd biJ de week No 177 voor 60 cents No 185 voor f 1 05 No 186 on 187 elk voor f 0 7 en de Schnur met den Grond is terstond te aanvaarden No 16 en Hi Twee HUIZEN en ERVEN in de Keiïcrstraat Wijk K Nrs 118 en 119 Verhuurd bij de week No 118 in 2 gedeelten voor f 1 60 en l 1 60 enNo 119 voor t 1 80 No 17 Een HUIS en ERF in de Kniporstraat Wijk K No 107 orhnnrd bü de week voor f 1 70 No 18 Een HÜIH en ERF in de Cappenaarsteeg aan de Zengstraat Wyk G No 27 Verhaard biJ do week voor l l 50 No 19 Een HUIS en EKF in de VrouWevestesteeg te Gouda Wyk N No 240 Verhuurd bg de week o r 1 1 80 En No 20 Een HUIS en ERF in den Langen Groenendaal te Gouda Wi k I No 80 Te aanvaarden 1 Mei 1899 De perceelen ziJn to bezichtigen den 23 24 en 26 Maart 189 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜUN DRt OGLEEVER te Gouda JAN ROND Korte Groenendaal I 199 200 IJxeruHiren Staalwaren Gereedschappen voor alle vakken HCISHÖOD ARTIKELEN nguurnaag en Kerfsnil Artikelen BMjUHinAiimEW a uda Druk v n A BRINKMAN Z NÖDVEAÜTË S TARDERSlOOT Taieiir elSOBAROMETRISCHE TAPINRICHTING 2 k Haven GOlIllA vtm J H EOODE Zeugstraat 85 maakt dat de GEBOTTELDE BIEREN veel fijner tnousseeren en door het toeg evoegde Koolzuur dezellde fijne smaak bezitten als het Bier dat versch van t Vat g etapt is f Men neme proef en verg elijke Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN ASCEITSATEir i mU ook volgens op te geven Profiel Sipoedig afleirering Metle ullvoerliigr ConcnrreereDde prijzen DE ORGELS VAN STORY CLARK inn alleen lu Nederland reeds by dui0enden ingevoerd en alom bekend en gelield Steeds een fruate aorteering er van voorhanden ook van an fer aitn mende fabrikaten 6B00TE VEKSCHEIDENHEIÜ van ALLERLEI MUZIEKINSTRUMENTEN enBENOODIüDE VOOHW l RPBN BIJ DB MUZIEK To boharsn Strijkstokken In is leveren vcio r j r T of op Jeu laatsteu ÏOdag tan iwloro m iuid HK ï MAEK T tGoedkoopste en soliedst adres Toor Vervoer van Inboedel Eoowel binnen als haiten de stad met gealoten wagens i bfl A aRA V ESTEIJN Oude Uouwe AUea wordt tegen Tran port schniie vemekertl DE STEDEUJKE HTPOTflfifiyANL eee tiga Ie M UHMFKlIIÊIétim Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 sinit op bijlöke voorwaarden fiel tleei lttf W onder Kerile Hgpolhetmlr ver Aaad op UtUmen eu lAluderffeil tonder voomitbataling van rente Geeft 3k eu 4 o fnuMrleveu uit legen den koers van OS en lOOi Inlichtingen Ie bekomes te GoDu voor de faHMrlenen bg de Heeren M J OOIER Co Kassiers eu Commissionuairs in Effeeten voorde Mf polkeke bjj den BeerW J FORTUIJN DKOOQLEEVER Haven aldaar Directeuren 4 DR00GL8KVKB FORTÜYN Ma S JULES BNTHOVBN LOUIS ♦ ♦ BISSCHOP J OPENBARE VERKOOPnift te GOUDA ten overstaan van den Notaris G e FORTUIJN DBOOGLEEVER op MAANDAG 27 MAART 1899 des morgens te elf nren onmiddellijk volgend e op dê tegen dienjtijd aangekondigde veiling van Onroerende Goederen in het Kotflehuis Hahmonie aan de Markt van No 1 no 21 Een enkele jarfen gelpden gebouwd goed onderhouden en aangenaam gelegen WOOiVHUIS ERF en TUIN aan den Bleekerssingel te Gouda wijk R No 269 groot 1 Are 23 entiaren Te aanvaarden 1 Mei 1899 Het HI IS bevat 4 Kamers groote Alkoof Keukon Waranda en Zolder en het heeft vele gemakken No 2 no 22 Een WINKELHÜIS met BAKKERIJ en ufionderlöke BOVENWONING aan de Nieuwe Haven te Gouda wjjk N nos 22 en 2 ia Verhnnrd bjj de week beneden voor f 3 en boven voor f 1 50 En No S no 23 Een onlangs verniehwd HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat te Gouda wijk H no 135 met het gebruik van den gemeenen Gang Terstond te aaüi vaarden De perceelen zijn te bezichtigen en wel No 1 d n 23 en 24 Maart 1899 van 12 tot 3 uren en de overige perceelen den 23 24 en 25 Maart 1899 van 10 tot 3 nren en al de perceelen op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER t € Gouda EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEE Directeur H BURGERS DEVENTER Prijzen voor 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeelen aan de fabriek op Authomatische en Massamachines knnnen vervaardigd worden z jn w in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prijzen als Model A zeer solied en net afgeWel kt zouder rem en spatschermen f 87 60 Model A zeer solied en net afgewerkt met spatschermen f 90 Model A zeer solied en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ie Klas fijn gemonteerd snelste banden f126 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden t MO LUXE RmVIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans J 15 Deze Rijwielen onderscheiden zich door een specialen bonw met twbe bidzen iw ten kettingkant loopeu zeer licht en z n zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER AfATÉNES njet b s zadel en zeer licht loopend f 150 LUXE ACATENES met gezondheidszadels aJH afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger FrUs OouraAten worden op upvraag gratis en franco toegezonden Yertegeiiwoonliger J G Dl RUITER Gda BulteDlaodscb Overzicbl Zoodra de toestemming van de Pransche Kamer voor de vervolging van de algevaardigden Déroulède en Marcel Habert ter kennis was gebracht van den rechter van instructie Pasques nam deze beiden gevangen het voorgeschreven voorloopig verhoor af waarna tegen hen rechtsingang werd verleend Z ziJn daarop van het Depot naar de Conciergerie overgebracht Wij meldden reeds dat Déroulède tot advocaat heeft gekozen mr Falateuf Marcel Habert heeft zjjn verdediging toevertrouwd aan mr Bertroud Déroulède moet krachtig geprotesteerd hebben tegen het vermoeden dat hij in een oogenblik van over opwinding zou gehandeld hebben Hij verklaarde beslist aan een zijner vrienden dat h in volkomen kalmte van geest en na rjjpe overweging een poging heeft willen doen om de regeering der Republiek omver te werpen De inbeslaggenomen papieren van den Patriottenbond vullen dertig flinke kisten Het bestuur van den bond spreekt tegen dat onder deze papieren brieven van hoofdofficieren en generaals zouden zjjn die een oproeping voor een staatsgreep inhielden Behalve in de bureaux van den Bond zijn nog hniszoekingen gedaan in de woningen van Panl Déroulède en Marcel Habert Deze schijnen echter niet veel te hebben opgeleverd V Banfty s kabinet is van de regeering ontheven en Szell benoemd tot president van den Hongaarschen ministerraad De samenstelling van het nieuwe kabinet zal heden bekend worden gemaakt Woensdag zal het zich voor het eerst in het parlement vertoonen Hoewel het ministerie van Koloman Szell nog niet benoemd kan men met tamelijke zekerheid zeggen dat het aldus lal samengesteld z n voorzitter en minister van binnenlandsche zaken Koloman Szell financiën dr Ladislans Lnkacs landsverdediging baron Fejervary landbouw dr Daranyi onderwijs dr Wlassics justitie dr Plosz koophandel Hegedtts koninklijk hof graaf Szechenyi Kroatië Cseh Szell zal dus voorloopig bü zijn voorzitterschap de binnenlandsche zaken waarnemen Hegedtts en Plosz de beide andere nieuwen zijn bekwame mannen maar geen sterren vta de eerste groote Hegedtis is calvinist oll heeft betreffende het Vergelijk met Oostenrijk alle door Banffy aanvaarde verbintenissen overgenomen Over de formule FEVILLETOIM Gcdeaksehrlftei van een Geiaktoeker or AMIBAL DE VONBELHTG Naar het Fransch DOOR W N UTTERS Een rit van een kwartier overtuigde Raphael die in korten tijd teer veel kennis van paarden had opgedaan dai miss Orphelie in geenen deele behoefde achter te staan bij Sidi Pacha noch m inelheid noch in gehoorzaamheid en te midden der grootste snelheid uitermate gevoelig voor besturing Hij begreep dat hij met miss Orphelie volstrekt niet behoefde te twijfelen Het resultaat was natuurlijkerwijze een zeer sterke begeerte om dit dier te bezitten In den stal teruggekeerd vroeg de handelaar glimlachend Welnu wat hebben de heeren besloten f Nu antwoordde de buregnaf ik geloof dat wanneer gij redelijk zijt in den prijs wij het wel e u zullen worden Redelijk Maar ach ja het is de eerste maal dat ik met de heeren zaken doe Salomon Ca n redel k I Doe tien jaar zaken met nlij heeren en z dan of ik redelijk ben of niet c sMaitk het maar kort antwoordde Raj a£l ongeduldig wat vraagt ee voor uwe raibs Orphelie Wat jn d voorwaaraen U die hü heeft gevonden en die in de plaats van de vereenkomst van Ischl zal komen moet hj nog met de Oostenrijksche regeering onderhandelen ook over de quoten In de Russische Staatscourant is een ukase opgenomen die groote ontroering in Finland gebracht heeft Het hertogdom Finland wordt volgens het regeeringsbesluit voortaan op gelijken voet behandeld als de andere provincies uit het keizerrijk d w z dat Finland er zjn constitutioneele vrpeden en zijn privileges bg verliest Finland was tot heden feitelgk een afzonderliJJie staat met eigen wetten eigen senaat statengeneraul met liberale belastingen eigen muntstelsel zijn eigen administratie voerende Alexander 1 bijgenaamd de gezegende had in eed gril bü den aanvang dezer eeuw aan Finland het behoud zijner oude privilegies beloofd en na hem hadden alle czaren deze vrijheden geöerbiedigd Ook Nikolaas II s Keizers omgeving en een deel der Russische pers hebben net zoo lang op het aanbeeld gehamerd dat Nikolaas op zijn belofte is teruggekomen en Finland nu bij het groote Russische rijk heeft ingelflfd Een deputatie uit Finland naar den Ozaar opgetrokken werd niet te woord gestaan Het budget van het Engelsche ministerie van oorlog dat dezer dagen aan het Parlement is toegezonden doet waarlijk niet veel hopen van het sncces der ontwapeningsconferentie wat Engeland aangaat tenzij militaire autoriteit nog eens een laatsten goeden slag heeft willen slaan vóór een internationale overeenkomst een vredelievend halt uitspreekt Het totale aangevraagde bedrag is bijna 21 millioen pond sterling de grootste som die het Engelsche ministerie van oorlog sedert den Krim oorlog heeft verlangd Voor het nieuwe budget jaar is 1 396 700 pond sterling meer berekend dan in t vorige jaar een verhooging van het budget die sedert de Nijl veldtochten en de daarop volgende RnssischAfghaansche geschillen niet zoo groot is geweest Voor oorlogs en andere voorraad is 559 duizend pond sterling aangevraagd voor soldijen 238 duizend pond voor uitrusting 230 duizend pond voor gebouwen en reparatuur 190 duizend pond De eerstgenoemde posten zullen hoofdzakelp worden aangesteld voor aanmiak van amunitie voor de achterlaad en snelvunrkanonnen waarmede de versterkingen langzamerhand nieuw bewapend worden en 0 heel biUijk Ik verkoop graag aan u omdat ik graag aan nieuwe klanten lever en die meer ontzie dan oude ofschoon ik altijd billijk ben en f iaedkoop Ik vraag slechts wat mij door Lord idney geboden is de markies de Villiers bood meer maar kon niet k contant betalen ik eisch geeo cent meer geen centl Drommels kom liever met den prijs voor den dag Hoeveel Vijfduizend francs Drommels ija ik ben al te goedkoop maar nieuwe klanten ziet u I AU ik lust had om te wachten kon ik er met gemak zesduizend voor maken maar ik houd van vlug van de hand zetten Bovendien de heeren kunnen haar nemen of niet Dan gaat ze naar Lord Sidney die dan wel met haar den eersten prijs zal halen Ik zag hem wel liever bij de heeren want Lord Sidney die rijdt zijn beesten te gauw weg Soms zes dood in een jaar Dat is zonde van zoo n dier zoo n zeldzaam beest Ik ben er zeker van dat de heeren haar beter ziülen behandelen Ook weet ik bepaald dat de heeren pleizier van miss Orphelie zullen hebben en eer met haar zullen inleggen Maar zooals ik u zeide ik heb twee koopers die haar graag zullen nemen c Nu dan neem ik haar voor vijtóuizend francs Hoe moet ik betalen t vroeg de burggraaC Hoe beulen P Ja ik wou dat ik dat geheel aan Uzelven kon overlaten het is niet door gebrek aan vertrouwen bovendien de heeren staan bekend als goede betalers antwoordde de jood roet zijn karwats in de lucht tkamk Mak i voor de vermeedering van de amunitie voor het nienwe snelvuurgeschut van de artillerie De groote som voor de soldijen is noodzakeliPi tengevolge van het in het vorige jaar nieuw ingevoerde systeem van bezoldiging Door dit stelsel hoopt men het staande leger met 25000 man uit te breiden Heeft Engeland groote plannen f Verwacht het ondanks den vredelievenden geest van een groot gedeelte der Europeescbe volken een grooten oorlog in t begin van de volgende eeuw BgBr=gg ll l l l llll8g=ggBB8B BB8g Verspreide Berichten DHt YFIJS De Figaro deelt mede dat de drie raadsleden van het Hof van Cassatie de heeren Le Pelletier Petit en Trepon die zich tegen de revisie van t proces Dreyfus uitspraken zitting zullen houden met de drie kamers van het H v C Frakkrux De Figaro heeft het volgende hoogst merkwaardige berichtje Uens3hen die het zeer goed weten kunnen beweren dat een van de twee leden der Académie die als directeuren van de Ligne de la Patrle tran aise een zoo heftige bew fing teg de verkiezing van den heer LoTniet tot resident der Fransche Kepnbliek hebben georganiseerd de wapens zal neerleggen nn de heer Lonbet tóch gekozen is Er is zelfs reden om aan te nemen dat hij met zp vlugge en keurige pen binnenkort de wonden die hij geslagen heeft zal genezen Zoo zal dan even geestig als men mocht hopen het zeer korte en onverwachte uitstapje op het gebied van de politiek eindigen van een man die evenmin voor de politiek geschikt was als de politiek voor hem Het is maar beter altjjd de auteur van den Depute Leveau te bleven dan ooit diens collega te worden Maar wat zal Coppée nn doen f De Figaro verzekert dat onder de papieren in het vergaderlokaal van de Ligne des Patriotes in pieslag genomen een aantal brieven voorkomen aan opperofflcieren gericht en waarin dezen aangespoord worden tot een staatsgreep mee te werken De regeering zou echter overtuigd dat die officieren boven verdenking verheven zijn geen gevolgen willen geven aan deze zaak Zaterdagmorgen zijn Déroulède en Marcel Habert uit de Santé naar het lokaal van de L D P overgebracht waar in hun tegenwoordigheid de huiszoeking werd voortge heb heel raijn handelbkapitaal in een prachtigen troep gestoken en ofschoon ik tevreden ben met een kLeine winst gaan ze met zoo vlug van de hand als ik gedacht had Ik ben dringend om geld verlegen en zal dus met anders dan 4 contant kunnen verkoopen i Maar ge kunt me toch zeker wel twee of drie dagen krediet geven Helaas mijnheer ik wenschte dat ik dat doen kon maar ik heb mgrgen een kolossale post te voldoen eq ik reken op de opbrengst van miss Orphelie om mijne verplichtingen naar bchooren te kunnen nakomen Als ik haar vandaag niet kwijtraak dan zou ik morgen in groote verlegenheia zitten En zoo ik u zeide Een paar straten van hier kan ik haar als het ware afleveren en met vijfduizend francs hier terugkomen iDus voor morgenochtend zoudt ge het geld moeten hebben f Ja heeren It Je zet me het mes op de keel kerel je ziet dat ik er zin in heb De jood glimlachte slim en antwoordde i iHet spijt me vreeselijk het maakt me dol dat het zoo wordt opgenomen De heeren zijn millionnairs en kunnen niet begrijpen hoe een handelaar verlegen kan zijn om zoo n bagatel maar nood breekt wet en ter wiUe van mijn crediet moet ik bij mijn voorwaarde blijven En Lord Sidney heeft het geld al klaar liggen Binnen een kwartier kan miss Orphelie verkocht en betaald zijn Raphael dacht eveu na en nam daarop den jongen graat teri zet Ook de procureur der Republiek Peuilloley en de rechter van instructie Pasqne waren tegenwoordig Ten huize van Habert te Meudon heeft de politie Zaterdagmiddag nog een onderzoek ingesteld Vijf commissarissen van politie zijn Zaterdagmiddag om één uur bij den procureur der Republiek ontboden waar hun een geheime opdracht gegeven is Men vermoedt dat zij huiszoeking moesten gaan doen bij de voornaamste leden van de Ligue des Patriotes De straatdichters hebben zich meester gemaakt van president Fanre Een paar staaltjes van hun po zie verdienen aan de vergetelheid te worden ontrukt Ziehier eenc ontboezeming over don vorigen president die zeker niet iedereen zal nazingen Adieu vaillant et noble ciBur De celui qui succombe Avec nne horrible douleur Nous salnons la tombe Dors en paii eoldat du devoir Dont le pays s honore Pour tol se voilera de nolr Le drapeau tricolore REFBAiN bis En ce jour d aflreuse douleur Et de désespérance La France plenre son malheur Laissez plenrer la France I Dat herinnert aan het hartroerende lied van den Sire de Pramboisie die zjjn vrouw vond op een bal i Paris waarop hij aanstonds trancha sa téte d nn coup de son fusil en vervolgens creusa sa tombe avec son parapluie of zoo iets dergelijks Treffend is ook de volgende lofzang op den overledene die echter reeds dagteekent van zijn verkiezing en nu weer wordt opgerakeld Il n a pas de fllière Comme les Médicis Hais la France est fiere D avoir un tel flU Y a tant de bons apttres Qui jurent par l aieul Lui n doit rien anx autres Y s est fait tont seul De laatste regel schijnt op een mirakel te duiden Dditsohukd Door de Keulsche politie is een boitenlandsch oplichtersnaar gevangen genomen in welks bezit 20 000 fr bankpapier een aantal gouden horloges en brillanten zoomede andere voorwerpen van waarde dia vermoedelijk van diefstallen afkomstig zijn Dat is een drommels lastig geval mijn vriend zeide hij tik heb ternauwernood duizend francs in voorraad Kum ge mij niet helpen U ilk antwoordde de jonge graaf meteenkoddigen schrik Ik ben op het oogenblik zoo arm all de goede vader Job treuriger gedachtenis en ik had er zelfs op gerekend van u een kleinigheid te leenen vanavond Wat zullen we dan doen Heel eenvoudig Sla toe bij den jood teeken de koopakte en zoek den baron op wiens beurs altijd voor je open ia Had ik maar zoo n vriend Gij hebt parbleu volkomen gelijk Ja dat ie het beste Hierop zich tot Salomo Cam wendende xeide hiJ De koop is gesloten Salomo Miss Orphelie is de mijne Spoedig was nu de zaak beklonken en alle formaliteiten in orde gebracht Salomo verbond zich de merrie des anderen daags voor tien uren te zullen afleveren Raphael om alsdan d a koopprijs gereed te hebben De burggraaf en de Salluces bestegen vervolgens een cabriolet en reden snel naar den boulevard de Grand waar de lez r zich zal hennriftren dat Raphael s woning gelegen was Onderweg en terwijl Salluces over verschillende onderwerpen sprak herhaalde Raphael meermalen MÏH Orphelie ii nog veel beter dan Sidi Pacha Ik ben er zeker van dat ik win Het kan niet andert Wtrdt vtpvalgi