Goudsche Courant, dinsdag 28 februari 1899

aottaidia 4 48 8 e K 7 11 7 8 8 40 8 8 10 1 U 8 11 0 11 17 1 44 1 0 8 4 4 08 4 40 85 6 17 7 81 8 m lO lOi DaDtroUeaillA Oapallt 4 8 08 ff ff ff O ff ff 10 1 ff ff t 4 ff ff 4 0 8 17 ff ff 47 ff Ie en 2e kt Bk Vlgavnku k 1 04 8 11 ff ff V ff ff 10 88 ff ff 8 01 ff ff 4 7 8 84 ff ff 0 84 ff rcif ÏKor moet sich ff borendian Toonien vam Itoordnolit 11 8 1 ff ff ff door ff 10 48 1 f S OS ff 1 04 8 41 ff ff 10 01 nit 17 18 8 83 7 4 8 11 47 10 11 l l 4 11 4 11 0 11 47 1 14 S O 4 0 4 14 i lO 11 47 7 48 8 10 10 07 10 ll on beiry i f 0 80 11 11 11 18 11 18 11 80 ff 1 8 11 41 1 1 11 1 ff l lt H 18 48 1 81 4 11 7 84 7 1 8 M 8 4 10 ff ff 84 D 10 11 ff ff 8 18 ff 10 11 ff ff 8 1 door 10 88 Jl 8 48 8 04 1 84 8 8 11 10 S8 Uirecte Spoorwegverblndlogen uiet GOUDA WiDterdieost 1898 99 AaoKevaogeD 1 October TUd vao GrwDwich 0OUDl XOTTIKBlH i nri 14 M t H 10 11 11 11 4 11 88 i l 8 11 7 81 0 ida 8 7 l Ktordniikt door 7 88 Nltmtlrtrk 7 8 Otpalle 7 48 bHardan 8 80 7 10 40 10 8 80 7 0 OODDil DEK H AIS flat I 1 14 8 4 4 4 17 i t7 10 14 11 11 4 ll 10 18 10 44 11 41 U 81 18 11 7 41 7 1 1 14 S 8 8 38 54 11 0 U o r D A U T B t o H I tia em 8 34 7 1 8 14 07 10 1 10 7 11 00 18 10 11 8 1 10 ff n ff U U ff ff 1 87 ff 11 11 ff 11J7 ff 1 41 8 10 1 11 41 11 31 3 0 e O D U A A US T e B D A I loud 6 8 14 48 10 7 18 10 t ll s ll i mT Ailut W 8 01 0510 8111 48 1 1 00 6 87 8 40 10 01 AmikC 8 10 11 10 0 1 08 1 18 1 8 10 8 8 17 4 81 10 6 0 6 a l6 10 17 10 88 ff ff 1 87 7 10 10 84 1 34 1 41 6 14 7 11 8 43 10 41 3 0 04 4 7 80 K O 11 11 U ll Utreoht I M 6 88 7 45 8 87 8 4 00 10 10 15 10 81 11 31 18 08 1 87 3 08 3 88 8 81 4 48 88 1 83 8 16 7 8 Wocrdea l U 1 58 8 01 1 11 ff 10 88 ll 11 14 ff ff 8 47 4 16 t U 7 11 q Oldew 8 14 ff ff ff 10 46 4 14 ff M 0 U U 10 1 11 10 11 11 i l 8 40 4 87 10 MO 7 1 8 18 nikCs 7 08 8 10 0 11 1 1 13 8 48 4 8 10 7 4 4 Auw tr 7 10 8 11 1 80 11 80 8 08 4 00 00 6 0 10 0 Ooida lil 11 11 14 47 Ml 7 4 1 4 1 1 gevonden werden Op grond van papioren die in tan bezit gevonden werden lilei ls dat het paar oolc zwendelarijeu lieeft plecgd In Berltjn Bfnssel Parjjs Kopenhagen Ostende Londen Peterhbnre enz Ken ftrraa in Kopenhagen werd voor 00 lironen een in Kijsscl voor fKKK fr en een in Boekarest voor 6000 fr beet genomen De gevangene noemde zich Bouisson zgn begeleidster eii medeplichtige stamt van een zeer aanzienIpe Parijsche fftmilie Opmerkeljjlc ii hot dat deze week ook te Berlijn een ontronw hodieifile op den loop is gegaan met een wom van f 24 00 40 KK mark HJ is 21 jaar oud n imie t voor een nitgever lirmu dat liediag b de Duiti ebe Bank uitbetalen ter overmaking naar Londen Men vermoedt dat hy zich naar Engeland wil begeven en hoeft allerwegen de politie gewaarschuwd H j had een plaats in een slaapwagen besteld maar verscheen niet by het vertrek van den trein verinoedeljk om de politie van het spoor te brengen De eigenares der ürma die gewoon was zeil zulke groote bedragen over te brengen was dien dag verhinderd omdat lij jiiist een nieuwe brandkast geleverd kreeg Zjj had daarom den bediende dien zii geheel vertrouwde met de zending belast De vluehteling is l f meter lang heeit kort blond haar draagt geen baard on is zeer bijziend BINNENLAND B en W van Amsterdam overtuigd van de wenschelijkheid om de exploitatiewaarde der nieuwe Beurs te vermeerderen door de inrichting van een veilige bergplaats hebben bij den Haad het voorstel ingediend om een dergelijke inrichting te maken in di kelderverdieping en daarvoor beschiklmar stellen f 20 00 1 De bouw van de nieuwe Beurs ia aangenomen voor een bedrag dat 1112 040 lager 18 djin de door den arehitcet gemaakte raming Daar evenwel deze i 2 5000 liooger was dan die waarop o m het door don liaad gegeven crediet van I 1 350 000 steunde wordt de door de lagere aamicmingssoni verkregen besparing teruggebracht lotfH7 140 Het oorspronkelijke bouwplan van IHIKi heelt wijzigingen ondergaan ten eindi do Voreeniging voor den Effeetenhandel in de gelegenheid te stellen haar geheele installatie met inbegrip der drukkerii voor haar prijscourant naar de nieuwe Beurs te verplaatsen waarvoor genoemde Vereeniging een jaarlüksche huursom van 1 70Ü0 wil betalen bit de genoemde som van I 87 940 zullen de daarvoor gevorderde 140 000 kunnen worden bestreden Het overblijvende evenwel zal beschikbaar gesteld moeten worden ter bestrijding van de onvoorziene uitgaven die in de aanvankelijke raming van den architect niet waren opgenomen Ten oindfi derhalve de kelderverdieping zoodanig te knnnen bouwen dat daarin een veilige bergplaats kan worden ingericht zal het noodig ziJn hol verleende crediet te verhoogen met het daartoe benoodlgde bedrag van i 20 000 Te zijner tijd zal dan te beslissen zijn ol de gemeente de inwondige inrichting dier bergplaats zeU zal ter hand nomen dan wel aan den huurder overlaten 8 10 8 8 11 48 8 4 8 18 Cl 84 7 30 8 80 7 41 8 41 7 8 8 1 07 1 08 8 11 08 Ovudt emIiiiian MooiktMU iMtarnew Z girurd Voorburg I Hago 48 1 8 8 8 17 8 18 Huge Voorbvrf ZtetermHr Zegvurd Zarankiiui Mwrkipello OAad I OI 80 S 48 1 08 IMada Ovdew Wood UUMkl l i 8 7 8 7 16 8 08 8JI 7 04 Tevens achten B en V hot in verband ook met bovenbodoelde verhuring aan de Vereeniging voor don Eflectenhandel gewensoht reeds nu de noodige mai htiging te ontvangen tot het verharen der daarvoor beschikbare ruimte in het nieuwe Beursgebouw Men schryit aan het Hbld Züoalh in de laatste dagen meermalen werd medegedeeld zjjn de prijzen van kolen zeer gestegen evenals zulks het geval is met andere gr mdstoffen gzer staal koper tin lood eemeiit en vele apdere artikelen Het groote productieland Engeland dat in 1 8Ü8 over de 800 millioen ton kolen produceerde tegen b v Westfalen tusschen de 40 on 50 millioen ton geeft natinirli k den toon aan en by aanbestedingen die zoowel in ons land als in naburige staten voor levering van Eiigelsehe kolen in de laatste maanden plaats hadden ziet men insehrgvingen die op belangrijk hoogeri prjjzen wflzcn dan in het vorige jaar weiden verlangd Iiy een onlangs gehouden inschryving over ciica 250 000 ton kolen voor levering aan rie Zwecdsche spoorwegen werd een hoogere prys van circa f 1 20 per ton besleed ter yi de vraclit de zeevracht is mode zeer hoog eveneens f 1 20 hooger n as de kolen komen dus f 2 40 per 1000 KG hooger dan in 1808 Gaskolen zgn eveneens zeer hoog in prys in Engeland en jn de laatste dagen weder gestegen Algemeen zyn de prgzen in Engeland voor goede kolen f 0 90 i f 1 20 per 1000 Ktt booger dan in 1N9H België hoeft de pryzen van kolen cokes en briketten volgens de laatste berichten verhoogd met frf 2 per ton of circa f 9 50 per waggon In Amerika en andore produceerende landen doet zich geheel hetzelfde geval voor In alle indnstrieën is het zoo druk als in de laatste jaren nooit voorkwam vooral in de yzerindustrie en wat daarmede in verband staat öroote orders in t byzondor ten behoeve van uitbreiding van oorlogsraateriecl en vloten kanonnen en schepen den bouw van stoonisehepeu enz de uitbreiding van spooren tramwegen en alles wat daarmede in verband staat veroorzaken een buitengewone in de laatste jaren ongekende bedryvigboid van daar de buitengewoon groote vraag naar kolen die voor alle doeleinden noodig zgn van daar de hoogere prgzen en den drang van vele verbruikers om zich zelfs voor vele jaren te dekken daar deze laatafen meenen dat in de eerstvolgende jaren de prezen nog vorder zullen stygen en van daar de terughouding van leveian ciers om zich voor langercn termgn te verbinden Werkloonen worden steeds hooger en algemeene eischen der niynwerkcrs worden steeds meer dringend en daardoor fs het moeiiyk den productieprijs In de naaste toekomst te berekenen Bovendien worden in alle landen door de overheid veiliglwidbmaatregelen voorgeschreven die de productiekosten aaninerkeiyk verhoogen terwijl tengevolge der verhoogde loonen de mynWerkers minder werken zoodat men in Westfalen om een voorbeeld te noemen slechts 14 k 15 000 waggons per dag ter verzending brengt hoewel de behoefte veel grootor is Vooral in nootskolen gowasschen kolen is de vraag buitengewoon en vele fabrieken die op het gebruik dezer steeds meer verlaqgde soort zgn aangewezen door hare inriclitingon moeten andere soorten voor de behoefte koopen In Westfalen acht men bet algemeen zeker dat indien er geen Kolen Syndicaat was de pryzen der Westfaalscjie kolen nog veel hooger zouden zgn en juist hier te lande vermeldt men door geschryf van ter zake onkundigen dat door het Syndicaat en het verkoopkantoor dier instelling in ons land du pryzen in de hoogte gedreven worden 11 11 11 13 18 8 11 81 1 11 81 ff 1 7 11 4 1 14 11 1 11 81 l l 10 18 lO BO 11 81 8 8S D door t OS 10 11 10 17 10 88 10 48 10 4 in M 11 87 Het is uitsluitend het gevolg van den toestand op de wereldmarkt en van de verhoogde prijzen in het toonaangevende land Engeland De verhooging in prys voor Westfaalsche kolen is in evenredigheid veel minder dan die Van de andere prodneeerende landen en vandaar de zeer groote vraag naar Westfaalsehe kolen Volgens het Haagsche Dagblad heeft de minister van binnenlandsche zaken overeenkomstig het verlangen van den minister van oorlog ter kennis an de burgemeesters doen brengen dat zj voortaan nimmer zullen mogen beschikken over militaire macht zonder voorafgaande onderhandeling met de betrokken militaire autoriteiten behoudens enkele uitzonderingen bv tol het imderdmkken van plotseling opgekomen oproerige bewegingen Naar men verneemt wordt de laatste hand gelegd aan de in de Troonrede aangekondigde herziening van bet tarief van invoerrechten zoodat te verwachten is dat het daartoe strekkende wetsontwerp in den loop van het aanstaande bgeenzgn der Tweede Kamer zal kminen ingediend worden De veranderingen zullen van zuiver liscalen aard zyn en strekken om gebreken weg te nemen die zich vooi de administratie bg de toepassing van het tarief hebben voorgedaan en andere moeilijkheden die in de praktijk zgn voorgekomen op te beffen Enkele artikelen die tot dusver vrg kondon ingevoerd worden en geen grondstoffen zgnde waarvan de vrijstelling gehandhaafd blgft zullen belast worden Wegens het technische karakter dezer tariefswgziging ligt verhoogmg van het 5 pereents invoerrecht buiten het kader van het aanstaande ontwerp Gemeng de Berichten De voorstellen der commissie voor de Leidscho maskerade in 1900 zyn aangenomen namelgk om als onderwerp dier maskerade vast te stellen De intocht van Albrecht van Beieren Men meldt uit Friesland Het ia opinerkeiyk dat over het algemeen de meetings in de Hogerhuis zaak in Friesland lang zoo druk niet bezocht worden als in andere provinciën Meldden wy voor eenige dagen dat herbergiers te Tornaard en omliggende dorpen voor dergelgke bgeenkomsten niet eens hunne zalen wilden afstaan te Bolsward was in de sociëteit De Doele door de Vrye Socialisten Vereenigiug eene groote openbare vergadering belegd waarin de heer W Gieren uit Leeuwarden zou spreken over bet onderwerp Meer licht in du zaak der Hogerhnizen I By gebrek aan belangstelling kon echter die groote vergadering niet doorgaan In een der voornaamste hotels te Utrecht stapte een week of drie geleden een heer van middelbaren leeftgd af naar zgn naam te oordeelen van Poolsche afkomst Zooals hy voorgaf was hy R K priester ergens in Amerika en naar Europa gekomen om enkele dringende aangelegenheden te regelen Koe terde men aanvankelgk niet het minste wantrouwen dit veranderde langzamerhand toen do verwachte bagage maar niet kwam opdagen en de gelden welke hem zonden worden toegezonden ook wegbleven Eindeiyk vond men het dan ook geraden de politie in het vertrouwen te nemen waarvan de paeudopriester echter de lucht scbynt gekregen te hélibeu althans hy betaalde Vrijdagmorgen een klein deel van zyn schuld af en verliet daarna het hotel om er niet weder terug te keoren 8 11 3 48 3 7 4 18 l 18 1 1 18 it 4 7 18 81 87 1 41 4 1 1 3 40 l X 1 41 1 1 I OI 1 17 4 88 4 8 4 8 04 I K 8 14 4 08 417 07 10 01 10 10 34 10 4 36 1 4 11 84 11 10 I Sedert is by onderzoek nog gebleken dat een priester van dien naam niet bekend is en er dus alle grond bestaat voor het ver moeden dat men met een bedrieger te doen heeft die wellicht ook elders zjjn geluk zal beproeven Als men het van zgn kinderen moethebben Een ruim 60 jarjge werkman aan den Abstederdgk te Utrecht woonachtig verloor ongeveer 6 maanden geleden ziJn vrouw en leefde sedert met zyn twee meerderjarige dochters Men was dit zoo overeengekomen omdat de oude man daardoor in zgn boeltje zon kminen blgven en bovendien een der dochters een weduwe met een kind zou zgn geholpen Nu moet de man nogal eens voor zyn meester naar elders om te werken en was dan altgd gelukkig wanneer hy weder thuis komende evenals bg het leven zgner vrouw alles in orde en tot zgn ontvangst gereed vond Jammer dan ook voor dén man dat aan dezen voor hem zoo gelukkigen toestand zoo op eens een einde moest komen Toen hy nameiyk een paar dagen gelegen weder van de reis thuis kwam vond hg zgn woning geheel ledig en verlaten terwgl niemand wist waarheen zjn kinderen zich hadden begeven Bitter gegriefd door deze behandeling heelt de man hoewel noode de tusschenkomst der politie ingeroepen om de ondankbaren op te sporen die niet alleen den geheelen inboedel maar ook zyn spaarpenningen hebben medegenomen Intnsschen heeft de man elders een onderkomen moeten zoeken Wat de beide dochters tot deze daad heeft geleid is niet te gissen aangezien haar vader een oppassende man ie die zich aan niets te buiten gaat en hetgeen ze voor hem deden wist te waardeeren Drie sollicitanten waren er in eene kleine plattelandsgemeente in Noord Brabant voor het vacanteburgemeestersambt Toch waren ze dikke vrienden dikke in den eigenlgken en overdrachtelgken zin des woords en voor geen geld ter wereld zouden ze elkaar met schele oogen aanzieiK Eén echter kon maar de eerepost krygen en wie zon dat zgn want allen rekenden ieder voor zich de bekwaamste te zgn t Werd tgd dat de kwestie werd uitgemaakt en op een goeden avond werd na vele deliberatie besloten dat hy de burgemeester zou zgn die het zwaarste in gewicht was Zoo gezegd zoo gedaan De eerste A zullen we zeggen haalde 198 pond de tweede B 206 en de derde f stapte van de schaal nadat het opgeteekend was dat ije man het respectabele cijfer van 210 woog alles zonder overjas De twee vrienden felieiteoiden den g wichtige die dan ook weldra de gewichtigste betrekking in de gemeente kreeg Historisch verzekert de Nbr Te Dieren werd Maandag door eenige arbeiders by het lossen van een waggon steenkolen in de kolen zooals later bleek eendynamietpatroon met lont gevonden Menbeproefde het onbekende voorwerp te openen en de arbeider H Ellens wierp bet ten slotte bg zyn moeder op een kast waarvan hetWoensdagavond weder te voorschgn werd gehaald Ellens ging er toen met een stopnaald in roeren met het gevolg dat de patroon ontplofte en Ellens die gehuwd is en kinderen heeft twee vingers en de duim van de linkerhand werden verbrgzeld terwyi de arbeider J Pieper een wond in het aangezicht bekwam SPORT 7 1 8 88 8 81 10 04 10 88 8 01 O 10 11 8 0 10 18 1 18 door 10 1 8 8 8 0 10 10 84 10 S4 11 18 10 8 U S 1 44 10 01 ll l 6 11 6 18 6 80 8 8 6 0 7 80 i I8 84 48 1 10 10 l ï 7 48 Gistermiddag werd op het terrein aan den Rotterdamschen agk door de G C eu V club Olympia een mach gespeeld tegen de H S 1117 U 41 il V Hagenaars die aUiier de H B S bezoeken Het weer was prachtig maar de wind was wat kond Het Ooudsche elftal bestond uit de heeren A Breebaart L v Egn W Coster J Samsom A Overbosch van Weel G 01deman K v d Breggen P Honkoop C Vermaat en A Vorster terwyi het Haagsche elftal bestond uit de heeren Schippers Gehle Kiehl den Berger Abendanon Drooglever Habbema Knoppert Üehl Rademaker en van Delden Op het spel der Olympianen was niets aan te merken terwyi de Hagenaars wat meer samen hadden moeten spelen Voor half time haalde Olympia 2 en na half time nog 2 goals zoodat Olympia won met 4 tegen 0 Aan toeschouwers heeft het niet ontbroken de dijk en de weg door t veld waren goed bezet Een woord van dank komt toe aan den heer Schim van der Loef Sr die dien middag ak scheidsrechter optrad Ik eindig met Olympia van harte geluk te wensehen met deze overwinning en roept haar een Lang bloeie Olympia toe X STADSNIEUWS GOUDA 27 Februari 1899 Zaterdagarohd gaf de Korporaals Schermen Gymnastiekvereeniging Excelsior voor leden en genoodigden eene uitvoering in de zaal Knnstmin der Sociëteit Ons Genoegen Dat de uitvoeringen dezer vereeniging steeds meer in den smaak vallen bewees ook ditmaal de opkomst van het overgroot publiek waaronder werden opgemerkt de officieren van het garnizoen en schutterg enkele zelfs met dames en familie Met eefi gepast woord van den voorzitter nam de uitvoerüig een aanvang De gymnastieke oefeningen aan rek en ringen hoe dikwgls reeds gezien blgveu steeds hunne aantrekkelgkheid behouden en lokken zelfs b j de toeschouwers die hierin geen vreemdeling zgn een uitroep van verwondering uit om de enorme mate van spierkracht en lenigheid die wordt ontwikkeld zonder daarbij tot kunstenmakerg te verleiden Ook de schermoefening colonne geweer munrdegen en staafstanden getui n van gedold en volharding die doet zien dat de naam der vereeniging steeds voor oog wordt gebonden Ook het tooneelspel bewees dat de jongelui nog iets anders zgn dan vakmannen Het opgevoerde stuk Bernard de advokaat der armen was eene goede keus voor minnaars van Aballino s en Gebochelden misschien minder genietbaar maar die bij eene goede opvoering en die was hier goed succes moeten hebben Zells de vertolker der zoo ondankbare rol van Germain deed zien dat de speler een uitstekende opvatting heeft van wat eigenlek een marqnë is De afzonderlijke voordrachten brachten de lachspieren in beweging en coupletten waarin l Affalre en Esterhazy niet tie vergeten ter sprake kwamen deden opgeld Voor het leveren van uitstekende muziek scheen de vereeniging op geen kleintje te hebben gezien Een zeer geanimeerd bal waarbg de zaal voor de velfe danseraparen veel te klein bleek besloot dezen recht gezelligen avond Op de programma s stond vermeld dat de gelegenheid bestond zich als donateur der vereeniging te doen inschrgven Wg weten niet of hiervan door velen is gebnük gemaakt Zeker is het dat eene vereeniging die in onze toch aan ontspanning niet ryke stad zulke avonden weet te organiseeren medewerking verdient en steun Ült Berkenwoude schryft men ona Tengevolge van het verminderd aantal leerlingen op de openbare school alhier werd de beer H van Eijck als onderw zer 6 Nov 1898 eervol ontslagen Aangezien dit besluit in strijd met de wet was werd het door G d Staten vernietigd Zaterdag j werd het voorstel gedaan om genoemde heer met ingang van 15 Maart te ontslaan Het werd echter verworpen met 4 tegen 3 stemmen Beeo Ahbachi Ook de gemeenteraad alhier besloot een adres te zanden aan H M de Koningin om de verordening op het heffen van bmggelden door Gouda voor het gebruik van de Haastrechtsche brug niet ongewijzigd goed te keuren VESSCHEIDENHEID Het Fransche tuinbonwblad 1e Jardin deelde kortelings mede dat de kokos boter op weg is de dieriyke boter te verdrmgen Door Algergusche landbonw syndicaten wordt ze den gebruikers zeer aanbevolen Volgens een prospectus is deze boter gemakkelijker verteerbaar en ook gezonder dan die van koe melk ze wordt niet ranzig terwgl men in het gebruik aan twee derden evenveel heelt ftl aan drie derden der andere t Loopt er dus heen dat we weer met eennieuw botersnrrogaat te doen krggen Eenaangenaam vooruitzicht voor de zaiveJhandelaars Sempervirens Op 6 Maart 1821 den dag na den dood van Napoleon I nam zgn arts Antommarchi den Keiier het doodenmasker in gips af Toen Antommarchi met dit masker naar Engeland terugkeerde boodt men er 6000 p at voor hg sloeg echter dit aanbod af Later diet de arts van dit doodenmasker nog een bronzen afgietsel vervaardigen Voor eenige jaren werd het offlcieele masker voor 6000 en daarna voor 5000 p st ten verkoop aangeboden vond echter geen kopper Evenzoo ging het in Brussel waar men 100 000 fr eischte het masker was niet aan den man te brengen Hot bronzen masker was in het bezit van de vereeniging De zonen des roeras geraakt Deze vereeniging bestond slechts uit voormalige officieren van het groote leger zoo vaak een lid stiorf word het masker bg zgne ter aarde bestelling op zgne kist gelegd Na den dood van den laat ton zoon des roems kwam het masker in het bezit eener Engelsehe dame mej Forty Deze dame is nu gestorven en by de veiling van hare nalatenschap bracht het masker nog 435 fr op Nieuwe manier van oplichtery Een Pargsch blad verhaalt de volgende boevenstreek Een heer zeer elegant gekleed komt den winkel van een kunsthandelaar binnen Hoeveel koat deze statuette Vyftig francs Bewaar het ding tot vanavond voorme dan zal ik het komen halen Een uur later verschgnt een andere heer Wat kost deze statuette f Die is verkocht Kunt n ze niet terugkrggenf Probeerhet eens Ik heb er 1000 fr voor over Hier is myn kaartje graaf de Eeaulieu ikwoon avenue d Eylau s Avonds komt de eerste heer temg Na veel overen weer praten neemt hg 300 fr als schadevergoeding aan en de koop late niet gedaan De koopman is in zgn schik Toch altyd nog 700 fr voor een artikel dat maar 50 waard is denkt hy Maar de tweede kooper was den volgenden morgen nergens te vinden Het N V d D schrytt Een onnoozele Zeeuwsche markt heeft Donderdag de gemeenschap tusschen Antwerpen en Amsterdam aanmerkeiyk kunnen storen t Was koopdag te RlUand en dit deed s morgens aan elk van de vele stations op de Zeeuwsche Ign een menigte boeren en boerinnen in hun schilderachtige pakjes instappen Spoedig kwam ruimte te kort Ie klasse werd 2e om de 2e tot 3e klasse te kunnen maken maar ook dat bleek onvoldoende Op verschillende plaatsen moeaten wagens aangehaakt worden wat daar een ongewone en tgdroovende bezigheid was Door een en ander kwam de trein een half uur te laat te Roosendaal aan Daar bleek de uit Antwerpen gekomen sneltrein naar Holland ook die naar Breda gewacht te hebben en toen is tot Rotterdam gereden dat de weg daverde en de wagens dansten maar de verloren tgd was niet in te halen te Rotterdam had men reeds een sneltrein laten vertrekken Toen veranderde de snelle trein in den meest ordinairen boemeltrein die reizigers en post In plaats van 2 u 13 te 3 40 in de hoofdstad aanbracht Inmiddels was t feest te Billand Laatste Berichten Een brand die veel slachtoffers heeft gevergd heeft te Beriyn Zaterdagavond plaats gehad In een nieuw modem woonhuis aan de Megerstrasse 29 ontstond brand op het dak van hout cement De brandweer was spoedig ter plaatse en richtte dadelgk de stralen op het centrum van de vlammen De brandweerman Berger die een in levensgevaar bevindenden brandmeester wilde redden werd door het plotseUngen ineenstorten van het dak gedood De brandmeester redde zich door een aprong uit de 5de verdieping Hij werd in een springzeU opgevangen doch had reeds v66r zgn sprong hevige brandwonden bekomen Een tweede brandmeester kreeg een rookvergiftiging en moest dadelijk naar t ziekenhuis gebracht worden een derde brandmeester werd aan de rechterzyde vreesIgk verschroeid De brandmeester die in t zeil sprong zag men een tgdlang aan een touw tusschen hemel en aarde zweven terwjl de vlammen die van onder oplaaiden hem schier roosterden Personen uit het pnbUek hielpen het zeU ophouden en de brandmeester had nog de tegenwoordigheid van geest om zyn sprong te berekenen Het Igk van den brandweerman die hem zoo moedig ter hulp gesneld was vond men geheel verkoold Het gebouw en de inboedels bekwamen veel schade door vuur en water en een groot aantal der 4 i iÉ I l l zfln niet verzekerd Ontvangen een Zending Nappa HeerenHandschoenen bij A van OS Az Md TaiUeor Kleiweg E 73 73a QOÜDA Telepkaeu H o af Beurs van Amslerdani Vikrs Molk ra 87 87 96i 6 101 90V 8 l ♦ 65 I 8 l 98V 981 fl 109 61 IIV 105 101 loiV 37 loiv 101 745 07 103 6 1 98 104 1541 100 100 35 FEBRUAEL finimiAKD ü rt Ned W 3 1 dito dito dito 3 dito dito dito 3 Hosol Obl GonJl 1881 88 1 BctLAKl Obl Bianonl 1894 4 duo OacoDi 1880 4 dilo bij Eothi 188 4 dito bij Hop 1889 90 4 d to ia good leen 1S89 6 dito dito dito S14 5 SrAKJï Parpot ehuld 1831 4 To Kill Qepr CauT leen 1890 4 3o leeoing eerie D Ooc leening ser e G ZtllBArB Bep y obl 189 a 5 Hllioo Obl Buit Sell 1890 6 Vjkmubla Obl 4 onhep 1881 AWTIIOAK Obligetien 1895 3 BoniBDAM Stall leen 1894 8 NlD N Afr H ndeiif land Arendsh TubMij Cerlifl sten DeliMaatsohapp dito Arii Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vontenl aand a Gr Hvpolheekb pandbr 8 Nadarlandache beuk aand 1 Ned Hande maataoh dito N W l Pao Hyp b pandbr 3 Bott Hy otlioiilcb pandbr 8V Utr Hynotheokb dito 8V 8Vi Omtïki o t Hong bank aand 1 Buil Hypotheotbankpandb 4 A MI11IIIA Eqni hypoth pan Ib 5 90 83 110 115 100 6 i IjO 99 57 5 lt Maiw L G Pr Liin ert 31 Nkd Holt IJ 8pojr Mij a iid ll i Mg titElid 8t Bpw aand UI Ned liid S ioürwegm aand Ned Zuid Air 8pm aand 6 dito dito Itto 1891 dito 5 I iTAUlBpoor 1 lS87 ft A K jbl 3 Zuid luil Sp mij A H bl eoi x Wa acbnn weHiien aand i Bol Qr Bu a 101 FantowA dito aand 5 ïwang llumbr liito aiud Kunk üh AzoK Sp kap opl 4 lOl ï dito dito oblig 4 100 5 1 Ajiniu Cl n Pac Sp Ug old 6 58 Ch 0 k Nortb W pr C r aand 144 dit dito Win 8t I eter obl 7 140 131 Dearer b Biu Or Bpm eert r A H lllinoia Central obl in goad 4 10 lioniiT kNa hrilliüert v Banil 66 Heii o N Spv H Ie hvp u 9 105 14 Miss Kan aiv 4pCt pretaand 14 N York Outal o II Weit aand If i dito Ponn Obio obttg 6 Oregon Gabf Ie byp in goud 6 Bt Paul Mini k Manit ob 7 Vil Uu Pao Hoof Ign ob ig 6 48Vi dito dito LI o Col Ie byp 0 5 Cakada Can 8outb Chert r aan I 5 VtK C Ballir fc Na Ie h d r O Amsterd Omnibua Uij aand 171 Bolterd Tramwe Maat iiand 100 KlD Stad Amsterdam aand 8 107 Rtad Bo terdsm aand 3 00 BlUHE Stad Antwerpen 1887 2 100 Siad Bruaiel 1336 100 Hoaa Tbaiia Beiullr Q selioh 4 116 Ooarna Staauleenig I860 5 118 CK Oosi B Cr 1880 3 SrAHJi Stad Madrid 3 1868 35 Nin Ver B z Avh Sponl eert 1 It GEOOTE OPRUIMING VAN alle WINTERMANTELS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke partjj WITTE GOEDEREN tot spotprijzen MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen BOTTKEDAM Noteeriog rau 10 Pebraari 1899 TABWB per HL 60 i 9 90 per 100 KQ 8 a 8 50 betere qual per 100 K O CANADA r Hik I a 8 50 EOGGE per H L 4 80 i 30 WIMTBUQEBST per H L 4 per 100 K G 7 7 i 8 60 Z0MKBGEB8T per H L 4 80 i 85 per 100 K O 7 65 k 8 1 CHKTALIERQBRST per 100 K G 8 a per Hl O i 9 1S HAVKR par H L 8 k f 3 60 p r 100 K Q fl kf 7 0 PAARDEBOONKN per H L 6 90 i l 40 WITTE BOONEN per H L 65 a 10 7 BBÜl E BOONEN per H L 8 il 11 16 BLAUWE ERWTEN KooliBoorten per HL 7 i 9 Niet kookaoorten p H L 60 k 9 80 KANAfilEZAAP per H L 60 a 6 75 KOOLZAAD n ouw per H L Per Telegraat EOTTES AM 7 Februari 18 Tarwe 7 96 a 9 6Ü Wintergorat ƒ 7 60 a 8 80 Zomergerat 7 60 a 9 16 Chore ier 8 15 i 86 Haver 7 i 7 40 allee per 100 K U Witte booneu 9 60 a 10 75 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 37 Februari 1899 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer ie kwaliteit 30 ae kwaliteit a8 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Vette Kalveren goeden aanvoer ie kwaliteit 30 ae kwaliteit 28 3e kwaliteit 34 cent per half Kilo Vette varkens groote aanvoer ie kwaliteit 17 ae kwaliteit 16 3e kwaliteit 15 cent per half Kilo Schapen en lammeren redelijke aanvoer De handel was in vet vee prijshoiidend kalveren leta minder in prijs schapen en varken stug pr j houdend esecxj a3i £E iSTBNi K N GENEZEN WORDEN Dr R SCHIFFMANN S Middel tegen Aathina geeft onmiddelijke Terliohting iel bjj de eTisste unTBlleu en geneeat waa andere middelen falen Vorkrögbaar bü A WoLfp Co Haven 193 te Ooada in pakjei ran 8 1 50 en a 2 75 ADVERT£NTIEN Heden overleed te Utbeobt tot m jnen diepe droetheid zacht en kalm mtjn zeer geliefde Vader MaNDREllSGORlLlSVilNflËllSDË Weduwnaar van Vrouwe Phiuppika Jacoba vas Ewuck Bidder in de Orde van den Nederlanduclien Leeuw OudRaadadvisenr bjj het Ministerie van Binnenlandsche Zaken in den ouderdom van bijna 83 jaren Uteecht den 24 Februari 1899 D J VAK HEUSDE Heden overleed na een smarteluk doch geduldig Ipen onze innig gelielde Moeder Behuwd on Grootmoeder MejnHrouw Wed E P FENNhrr Smijteb in dep osderdom van 77 jaar D J DB BRÜIN Fbkset R C DE BRUIN 1 DAMEN Fenhet J J DAMEN GOÜOA Dbx Haao 26 Februari 1899 EENIBBEFOT TAN THEE Meu wordt rerzocht op t HEUK te letten OIT H T MaOUIJN TA M IIAVKNSWAAYZÜIVE OORXNCHBM Deze THEEËN wordeb afgeJererd in verzegelde pakjes van m iw n een kalf en een A erf onê met Tfrmelding van Nommer en Ptga toorzien van nevenstaaud Merfr volgena de Wet gedepo □ eerd Zich tot de Ditvoenng ran geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ A SLEGT bereeltiich ui tot het leiereo ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t cent de K G NIEUWE HAVEN 28 H Bekroond op de Internatioksle Tenoonttellmg ran Bakkerjj Mialderg en Kookknnat te t Qravenhagt met e u diploma V rgald ZUrnm Medailft