Goudsche Courant, dinsdag 28 februari 1899

So 7826 Woensdag 11 iftaart J8 0 SVite laargttiig mmm ÜMNT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en omstreken TcKfMaNe ADVERTENITIBN worden geplaatst van 1 6 regels a SO Centen iedere regel meer 10 Centen Uh ote letters worden berekendnaar plaatsruimte V Inzending van Advertmtiën tot 1 uur des midd TelefMB 11 at De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pry 8 per drie maanden is 1 26 franco pr post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C iN T K N Hel KANTOOR VAN r 11 11 ïimiw AdvocAat en Frocurenr wordt met ingang van 1 Maart 1899 verplaatst NAAK DE tegenover de Komijnsteeg Het Kantoor i geopend van 9 4 Mr SCHIM VAN dei LOEFF is Dinsdaif 28 Februari enXWoensdag 1 Maart niet te spreken FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ kif chenilsclie WasscheriJ H OPPËIKilËllllElt 10 KruUHade Botterdam Otbrevetatrd door Z Bi den Koning der Bslgen Boofddtpftt Toor ÜÜUOA de Bew A VAN 08 Az dpwiftUUit roor het itoomen en rerreB rftu ftlle ÜMreDea Oameigarderoben alsook alle EindergoedereD Speciale iariehti g voor het itoomtti van pluche mantelflt veeren bont enf Oordgnen tafelkleeden ens worden oaar de menwste en laatate methode gavertd Alle goederen betug geatoorad ot geverfd worden onschedelük voor de gesondbeid irolgens taal bowerlct HEDIRLANDSCHB RIJWIELFABRIEK Directaur H BUKGEBS DEVENTER Prijzen voor 1800 Door hot groüte productie viinnogi ii daar alle Stampings en onderdeeleu aan de fabriek op Authomatibche en Mansamachlnes kannen vervaardigd worden zijn w j in staat onderstaande RIJWlKIiEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prijzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en BpatscUermen f 87 60 Model A zeer soiled en net afgewerkt met spatBchermen f 90 Model A z er soiled en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ie Klas lijn gemonteerd snelste banden f 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f UO LUXE RIJWIELEN in 189H met zeer veel sncces verkocht voor f 200 thans f 150 Deze Rgwielen onderseheiden zich door een specialcn bonw met twee buizen aail den kettingkant loepen zeer licht en z n zeer fijn afgewerkt HEWONE TOER AOATÉNES met best zadel en zeer licht loopend f 150 LUXE ACATENEN met gczondheidsiadels lijn afgewerkt f 180 P 8 DAMES KETTINCJEIJWIELEN op allo prijzen f 5 hooger FrijBCouranten worden op aanvraag gratia en franco toegezonden VerlegeBWMrdiger J C PmilTEB lionda Een ware Schat voor de ongelukkige InchtoEEere dar Zeltbevlekking Ouauie en gehe me nttspattingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HollimdBche aitgave met 27 aib Prbs 2 looiden Ieder die aan de Vürsehrikkelgke gevolgen ran deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlfiks dnitend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlagi Magazin te Leipig Neuinarkl 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland NIEUW IIEUWI IIEUIV ÖESCHIKï 00R ÜTachtlicMen Koffie on Thoelichton Welke 4Vj uur branden k 2Vs en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZ AK CATS Papiermolen GOtiDA Vind u dit niet goedkoop enge makkelijk Hen beboeft hiervoor geen Olie goen Qlaasge Alleen een luoiter aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor braod als ook zonder reukj TB KCTJTJie texstoaaa of later ceiv Te bevragen Hanloor van Vaête GoeOeren FLUWEELEN SINGEL N 612 Indien gij niel wilt hoesten gebrnilit de allerweg bekreondlj en wereldberoemde Superior DmiYen Borsthikig Extract iieiiambe uit de Koninklijke Stoomfabriek üe Honigbloem van H VAN fi €HAIIi € o Den Haag Uofleveranm CO S Meltanthe ï bet beste middel dor wereld ft Co s Illleïianthe i eneest Kinltboost ft Co B Mellanthe nenoe t zoowel oud als joBR Co s Hellanthe mejï io Koen hviBgeciu ontbreVei ft Co B Mellanthe staat voortdurend onder Scheikuntlig tvMieht ft Co s Mellanthe belpt onherroepelijk Co S Mellanthe is bekrooiid met Eorodiploma s ft Co s Mellanthe is bekroond mot Goud ft Co s Mellanthe i bekroond met Zilver ft Co s Mellanthe l verkrijgbaur in flieoas van 40 Ct $ tO CU en ff bg VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SOHAIK 8CBAIE 8CHAIK SCHAIK aCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK k BOUMAN Moordneht J C BATELAND Boa rop B T WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinmetti H KOLLMAN Boiegravm PINK8E JVieiiwürieria dlJttt Firma WOLFF Co Weithaven 198 Joudn D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda e fl VAK MILÜ Veerstal B 126 te Couia iSteeds voorradig 11 eeoe ruime keuze der Soliedste soortea Naaim achin es welke tot billijke prij ien worden geleverd r Deeveikieien d op atbetaling per maand en per week 9 A Li wi t wSTKir GOUDA Kleiweg 49 toriawater ui f de VieforiaJBron f e Oberlahnsfein by u Tafeldrank Van h£ oninklykef uis derXederlancfèn H0 groote aanltal zenuwkwalen Tw ï nr f hoordiiijn af tot da vooraf gaan il ItBBtepltpnen vai aptpjeiie hanen beroert e toe trotieorei nog tef de Htlo niiddelHii door de mt diauhn wetMeotiap AABKewend Bent uu den nleofren tijd komt de e r toe dat sIJ door het gebruik maken vm den eenvoadloiten weg namelijk lange de hnid wb nhyeloloEiaclie ontdekking gedaan beeft die na honderde proAtnenitngen thani over le gebeslewereld veibreidli en tsrwUl xlj in atenaobapueUJlMrkriiiK nd booHte baUngstelUnK wekl teveaeeen weldaad blykt te tijn voor i aan iM nwliw i ii lijdende menaolibeid Deze geneeavtjio U nltgavonrien door d n gewncen ordoler ran Oesoudbelt Dr aonian WeiHmann t VUahöfen n barnat op dn on dervlndtug opgedata in aeita BO ülgv praktijk IMi r wiuehlnc vmi h t hasfd ManiMl p ifr lli w vdW lfinrto gaiemln flr B4o rdebuld tniiald I llUk snli taeBfiw tel iii dR e4e lil Hat 4ax geaeaewljEa werdan werkelijk aobltteraade raaoltstaa vaikragM en nU ma ta toovoel opgaag dat van een door 4en nitvinder geaehravaB werk OVER ZENUWLIUOEN en BEROERTE hare voorkomleg en geneilng uljiuea konaa tlH reeda de Ule dmk vei n hanen i Dit boekje bevat nUt alten vor bat gnota pnV tlftk verataanbare verhlarlngeo ontx nt het wPseQ der nif uwpre therapie en d daarmede xelfa It wanboiiige gevallen verkiageu nitweiking maar ook vindt uien duann wetanacUappelfJlte ver h iiniidiiigoii oTtdo mi dlafilieuiRdoiidieaRndeï Kcii PH M ii gewüd lilu loomede aftohnft van tal van getni achrirtes van booggeplaatete gonfloikmidiiccu nudar elke P üeniAra maé dr profatior a i il iiiQlyklinlak la Panje ma Raaaamonl tO te ngre irr med 4r praktliaaran geneethaer aae het krank tlnniaen caatlsl t de Chti anion Banlltltiralh Dr Cghn te S iitün Qrei man i mart r arrend arti ttJohlingen Df P Ferestlar ae aaihcar dlraoleur va het iLOtpltnat te Agan Babplairalli Dr SoherlRi kHlaaUButenfat ad Erts QariBi mill dr Banaailiier air ataur der Daivnno tfierapetiliaohe inriohHaB vaar laaawtildari t Parlji Ne SI Haneré 334 Caniul ven AtDheebaali med dr la Cerni Sr Sitabae arraad arli de Zlrkmtt Obar Itakt ril JBohr med dr Ie Waanan Dr C Saniausl la La Farrlèri Eure lid vaa dM Oenaall Csntrol d hygléna at ft Sinit n Franlirjli eu Tflln Andereu Aan atl n Ai rrcr iw r i l Mcrrnr mlnd rniMV d n la r au ig minBad senuM fliilirli l t HJ waarvau dekenteek neu ïljn ohron iobaSooMflKmleralnannhelBlraoriVlln blaodandrai g ircele prikkelbaarheid geiaagdhB d alapaloeiheW llehamaH ka anrait en onbahagetlik tee aland verder alle afcken dia door brroerte getroVeD weiden an nog liJAen aan de gevolgen daarvan KQoaU warlemnilageH oavtnaeien tal ipreken iware tongval aiaalan fc il ktan atl rh d dar lewrlohlen mal weortdHrinda elta ptaaualltVe ï akta VBr wakllng an aftueeai l y na ondar geneeakandlga Iwhandrllng gewe at sijn maar door de bekende middelen ala onthoudiogaetiAikDadwaterkvnr wrijven eleotrlep rpn aloontlooi of aeab deu e n geneaing f laaltlng hnnnar kwaal gevonden hebiicn cu fn elotteilj dia vrrra s VQVl iiTA r lierticrte anuutoe radu bebben wegena vemitiijneelen ala i ch aaeboudand angatlg vaalaa ardoavinn It M biafi kaaNMii nat dalitllgheld ikkerlngen en donker wordin voer de eogaa rakkenda pijn ander Kal vMfkaaf aalihigla daHraa hatv a van krleaetlng In in het Iepen van handtn an veattn aan al dam dri eatagorlln van nswIljderH ala ook au Jonge mclal i lijdende aan blcakiaahl en kraoMelaoihtld oE an getonde lelfi aan Jovge paradnan dia waal mat hel hoofd wertfle en Ka atnl JkB reaotje willen voarkoman wordt drinnnd aangeradao ilub liet boven vermelde werkjo aan t t arhairen hetwelk op aaavrage taataleea en frtnoo var ondan wordt door Amii rdi i door H XBBAM Co Helllgew 43 RattardMn F HAÜfTRIV HOI FF Apsthektr Korte Hoofateeg LVtrvHir rOBRV A POnTO ÜuduraoM blJ de Qaardbrng P ua Op da loanU hvgfinBtaoh madliluta tentoooalalllnrii de ikr W ta Kaa ach eaiMft Un sw iTHtilMlt JtrU WM SUTvran adlaAla k krMa4 P GËËN BETER adrei fOor alle soorten SOHOËNWËaK sUbet Noordbrabaotacb Scboea en Laarsenmagazyn Kleiweg E 30 tegenoTer de Kleiwegateeg Aanbeveleod € f AIITlS Alle reparatiën en aangemetou werk Opraiming ran bet nog voorradig winterwerk eu ongesorteerd icboenwerk Zie it etalage TANDARTS E CASSITO Gouda Turfmarkt SPltXJSKUBBy MAANDAQ DINSDAG DONDEROAQ n ZATERDAG van tot S nor WOENSDAG en VRIJDAG vao Itoti ur ZONDAGS niat HOLljANDSCHE ïl AMS TBHitAlM Prganoteering China Congo Stofthee 45 en 60 o i Grot 50 56 l Lekkere 60 I J Souchpn 76 3 Geurige 90 S I Congo 100 1 Ontbijt Thee 65 l Namiddag Thee 75 1 Alleen verkrijgbaar bfl P H J van Wankum OontitaBen B14 W I 1 b4eta h Wal Bb imalidt Jiekt kortom hwrMni taf lutfiuuuief LM n jBMl kortom f v AnkffPiiiExpeller auttwoBdeatageH VitBMl viImU i Mer KtUlve ïw Aiktrf liiifxpeHBr Pi i M OMit 75 oeat ea 1 25 de Dinuli Teorhudea la 4e ma rte Apoliekee ei Mj T Ai a8iAter t O ti Botterdam Te r OÜDA bij C LUÖER Apotheker Markt en b WOLFF 1 Co Westhaven 199 GRATIS bekomt efke leeerTae dilWad het niet tlleen voor deken maar ook voor itaadenheegtt belaaorijka en nutHia teek 8E VRltH PCI MtllEI Men BohTÜvn ene briefktórt unBicbter Boekhandel tr MwivA iKotterdam aw v AHMEFZOIIG Afdeeliug WERKVERSCHAFFING voor VROUWEN en MEISJES vertoekt NAAIWERK aan bni voor een nette Naaister Inlichtingen QoQwe C ISSa vertlrekt Mej SüLTSER lil iiiiHiiiiiiil Kieow oniiTetrotni rof Dr Liebers welbekend UVVW XBACBT IUZn AllMp echt met F bri k mBik tot Toortdnreude radicale an lekere geneiing van alle wilt de meest hardnekkige xenuwziekten vooral ontetaon door lafdwalingen op jeugdigen leeftgdI Totale genezing ran elke zwakte Bleek snoht Benauwdheid Hoofdp n I Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spyevertering Onvermogen Impoteni PoUntione enz Uit f Toepge prospeotoisen Prijjper Beech 8 1 II 8V dubbele e lli 6 lr CeutraalDepdt Mettï v d Vegts Zaltboaaul Bepdte M CKbtu k Co AmBterdun r Happel Gravenhege I 1 HalmmeM do Jong J Cio Bolleldsin Wolf fc Oo Ooud e eu bii alle drogisten Souda Drak v n A BRINKMAiN 4 Z KEKIllSGEVIllG Inrichtingen welke gevaar bchadb of hinder kuhnkn vbrookzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanGOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben geweigerd aan van Vliet tot bet oprichten eener slachterij op het perceel aan de Karnemelltsloot wijk R No 544 kadastraal bekend sectie A No 3163 Gouda den 28 Februari 1809 Burgemeester en Wetbouders voornoemd R L MARTENS De Secretariis BROUWER KEIVIVIISGEVING iNKlCHTINbEN WELKE GEV AR SCHADE OF ill DER KUNKEH VEROORZAKRM Burgemeester en ve hoüders van GOUDA Gelet op de artt 6 en 7 dér Hmderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verdoek naet bijlagen van A Ie Weger om vergunning tot bet plaatsen van een gasmotor in zijne smederij in het perceel gelegen aan de Bogen wijk O No 144 Kadastraal bekend sectie D No 1844 Dat op Dinsdag 14 Maart 1899 des namiddags teil iVn ure op het Raadhuis ffclRaenheid is nm bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 28 Februari 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 24 Februari 1899 executoir siijn verklaard ie Een Kohier van de Belasting op bednjfsen andere inkomsten over het belastingjaar 1897 8 No 8 ae Een Kohier van de Belasting op bednjts cn andere inkomsten over het belastingjaar 1898 9 No 9 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn steld m handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van pzes Gedenkschrilten van een Gelukioeker OF AMIBAL DB VONDELING Naar het Fransch BOOR W NUTTERS 30 De prijs is mijn ik zal overwinnen en t ij zal het xien s ij zal het zien De beide jongelieden dineerden tezamen in een te dier tijde zeer gezocht thans niet meer bestaand restaurant op den hoek van de rue Monttoartre op den boulevard van dien naam Vervolgens begaven zij zich op weg naar de woning van baron Maubert Nu is het maar te hopen dat hij thuis is zcide Raphael herhaaldelijk En de Salluces antwoordde telkenmale En al was dit nu het geval wat zou dat dan nog Hij komt dan toch in elk geval van avond thuis Zoo by afwezig is gaan we om den tijd te dooden naar den een of anderen schouwburg Op die wijze bereikten zij het huis des barons m de rue Meslay Een der bedienden stond op de stoep in druk gesprek met een vriend ZoQdra hij de beide jongelieden zag zeide hij fm MM AV JJ I 1 I iiiimmnj J lil weken binnen welke de reclameb behooreu te worden ingediend Gouda den 27 Februari 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS iii I 11 i De Sint Janskerk Wij Gouwenaars zijn niet zonder reden trotsch op onze Qrootc kerk Wanneer wij er ter kerke opgaan of een orgelconcert bjjwonen trekken de beroemde glazen altijd weer ons nog al kennen wy ze haast van buiten Komen vreemde gasten ons bezoeken zelden Terzuimen wiJ ze te brengen naar het eerwaarde gebouw met zijn kunstschatten Wanneer wij wandelen in onze vlakke polders of op onze hooge dijken U het steeds de groote oren en bet lange schip der kerk die ons uit de verte toewenken en onze bewondering wekken dat op zoo slappen grond als wij overal betreden zulk een reuzengevaarte is gesticht door den godsdirnstzia en de kunstvlijt onzer voorouders Begrijpelijk was dus de ongerustheid die ons vervulde toen geruchten begonnen te verzakking begon té toonen Wij hoorden van pijlers die uit het lood zakten van muren en kappen die werkten van venster met kostbare glassdiilderingen die in slechten staat verkeerden Ons werd verzekerd dat een speciaal onderzoek paar de veiligheid werd ingesteld ook toeiv B M de Koningin onze stad met een bezoek vereerde Die geruchten bleken waar te zijn Wel waren maatregelen genomen om onmiddellijk gevaar te voorkomen maar de toestand van het gebouw eidchte dringend afdoende reparatie wilde men het niet langzaam maar zeker zien ten val gaan met zijn kunstschatten Ëen deskundig onderzoek van de architecten Cnypers en Kromhout bevestigde niet alleen de onderstelde gebreken maar leidde tot een plan van restauratie dat f 70000 kosten moest Het was voornamelijk de noordzijde van het gebouw die onderhanden zou worden genomen Belangstellenden sloegen de handen ineen De Regeering nam de helfl dezer kosten voor haar rekening omdat hot geldt de zijn vriend waarschijnlijk een vakbroeder goedenavond en zich tot de jongelieden wendende vroeg hij iKomen de heeren om den baron te spreken a t was het antwoord De baron is afwezig zeide de huisknecht Hij is de stad uit Goede hemel de stad uit riep Raphael wanhopig Voor hoelang ï Ik meen dat de baron de boodschap heeft achtergelaten dat hij over twee dagen terug zal zijn Over twee dagen 1 Wat moeten we beginnen de Salluces Maar ik herinner nje hernam de knecht dat de baron een brief voor mijnheer den burggraaf heeft achtergelaten met order deze aan mijnheer te doen toekomen Indien mijnheer de burggraaf het goedvindt zal ik hem halen i Vhie danlt De brief is boten Wil mijnheer de burggraaf naar boven gaan of verlangt hij dat ik hem brenge t Wij volgen je c Ternauwernood had de burggraaf den brief tosschen zijn vinger of hij verscheurde driftig de enveloppe en ging bij het ra m staan lezen Een uitdrukking van levendige vreugde teekende zich op zijn gelaat De brief van baron de Maubert bevatte de volgende regelen Waarde zoon Onvoorziene en dringende laken roepen me Toor twee dagen van hier a heb vernomen dat ge van pUn zijt deel te instandhouding van een nationaal monumtot dat in ons land eenig is de andere hdit moest komen van da provincie de gemeente Gouda de Kerkelijke Hervormde Gemeente en belangstellenden Al de genoemde coUegiên deden wat zij konden en rekenden voor een klein deel op de belangstelling van het publiek vooral van de kunitminnaurs in den lande ne oommissie van ingezetenen onder voonitting van den burgemeester versterkt door oAzen vertegenwoordiger in de Tweede Kamer Mr C J E van Bylanat en den waarnemenden directeur van het rijksmuseutn Jhr van Riemsdjjk toog aan het werk en begon met moed deze belangrijke taak De aangevangen werkzaamheden aan den noordwestelijken hoek der kerk deden echter zien dat de toestand der fnndeerio R nog slechter it dan men na het voorloopige onderzoek reeds had aangenomen zoodat hadden de architecten in het plan der herstelling opgenomen de vernieuwing en uitbreiding van sommige deeliu der fundeering thans moest worden besloten tot het maken van een geheel iv r i ir a z den van de oude muurwerken door zware kespen onder bet metselwerk heen onderling verbonden terwijl de gemetselde fundeeringen aanmerkelijk werden verbreed en verzwaard Dientengevolge staat het te bezien dat do raming der kosten van de herstelling welke ook nmvat bet te lood stellen van enkele muren en pijlers het ontblooten van den natuursteen en houtwerken de vernieuwing van bet dak het uitnemen der vensters en het weder daarin plaatsen van steeuen stijlen kantelaven en dorpels en het rettaureeren waar noodig van de geschilderde glazen zal worden overschreden De middelen waarover de Commissie kan beschikken vereischen datrom versterking alleen mogelijk door financieëelen steun door bijdragen van het publiek Dit alles ii te lezen in eene circulaire die dezer dagen vanwege de commissie verspreid is en waaiin deze een beroep doet op alle belangstellenden in den lande die hart hebben voor onze geschiedenis en onze natiqqale kunst nemen aan de groote wedrennen van Zaterdag en daar ge misschien geld noodig zult hebben voor weddenschappen of wat ook heb ik bij gebrek aan tijd deze manier gekozen om u er van te voorzien De wUsel op ïicht groot vijfduizend francs kunt ge bij mijn bankier wiens lïaam ge er op vermeld vindt opnemen Ik sluit hem bij dezen briefin Neem dit bedrag op ook al mocht ge er geen behoefte aan hebben Tot weldra mijn zoon Uw beste vriend Baron de Maubert Daar had ik bijna een domme streek l egaan riep Raphael uit En met deze woorden bukte hij zich en raapte ds weggeworpen enveloppe haastig op en doorzocht ze Oh vreeselijke teleurstelling 1 Vreemde onverklaarbare vergeetachti id van den baron In de enveloppe was niets wat op een wissel geleek Zij was ledig Angstig en verschrikt zocht Raphai rondom zich maar vond niets De jongeling verbleekte Wat IS dat nu riep hij uit Een wiiael f Er is niemendal in U Hij reikte den graaf den brief toe en zag hem angstig a n Ik begrijp er hoegenaamd niett van antwoordde deze na den brief te hebben gelezen De eenige verklaring die ik voor het geval kan vinden i dat de baron in zijn haaat vergete Het komt ons voor dat vooral de ingezetenen van Gouda elk naar zijn ver mogen gehoor moeten geven aan de op roepiog van de Commissie Het geldt hier niet alleen de restauratie van een eerwaardig bedehuis waarin tal van voor geslachten troost vonden maar voornamelijk de inttindhonding van een nationaal bouwwerk dat de bewaarplaats is van kostbare glasschilderingen welke door haar Jkoloriet en teekening behuoren tot de bsItngrjjkste voortbrengselen der oude kunat in geheel Europa Galyk ruomsch en nroonuoh samenwerkten tot den wederopbouw van den dom te Keulen of de iSintJanskerk te s Hertogenbosoh zoo kunnen en behooren ook alle Gnuwenaars en alle vaderlanders die voor kunst eenig gevoel hobbon afgticheiden van hunne meeningen op kerkelijk of staatkundig gebied de handen ineen te slaan om onze 8intJanskerk voor ondergang te behoeden De circulaire die ons aanleiding gaf bet bovenstaande onder de aandacht onzer lezers te brengen bevat nog allerlei mededeelingen omtrent de geschiedenis van het gebouw waarvan w j natuurlijk meer ïijn voor anaeren wSlo üio g n minder met dit oude monument van vaderlandiche bouwkunst bekend zjjn Wjj meenen dat de Commissie een goed werk gedaan heeft door zoo den nadruk te leggen op het belang dat deze restauratie heeft voor de Nederlandscho bouw en schilderkunst in hot algemeen Met warmte bevelen wij deze zaak aan by onze stadgenooten Ieder die wat missen kan geve eene bijdrage hetzjj voor eens hetzij wat nog beter is in den vorm eener jaarlijksctae gift De commissie leden alhier zijn de beeren E L Martens voorzitter Q Straver onder voorzitter G O Portuijn Droogleever C van Ejjk Mr D J van Heusde O Hoogonboom H Jager K van Veen H J Nederbortt penningmeester en J M Noothoven van Goor secretaris Deze heeren zullen allen gaarne bijdragen in ontvangst nemen heeft den wissel bij den brief in te sluiten Ophet oogenblik zal hij zich voorzeker zijn dwalingreeds herinnerd hebben Ongelukkig kan hij dieniet tijdig herstellen Ja zoo zal het geval zich toegedragen hebMni mompelde Raphael Maar wat nu gedaan wal moet ik aanvangen Wat moet ik len koopman antwoorden wien ik mijn woord heb gegeven dat morgenochtend het geld gereed zal liggen behalve nog de akte die ik heb geteekend 1 Hij rekent vast op zij geld en ik heb het niet Alles loopt me tegen Ik heb van die oogenblikken in mijn teven dat alles zich tegen mij verklaart Wat moet ik doen Luister mijn vriend fluisterde de Salluces Ik geloof dat ik t weet Weet ge raad om mij het noodige geld voor morgen Ie bezorgen Ik geloof van ja Spreekt ge in ernst Zeker Maar zijt ge w l zeker dat uw manier kans heeft van slagen Zoo goed als zeker Laat hoeren Het zal u iets kosten mijn vriend maar ge zult geholpen zijn Dat is het voornaamste Juist Luister eens Ik ken een geldichieter Het is juist de baron die mij met dien heer In kennis heeft gebracht op een keer dat ik om geld verlegen was en hij mij niet kon helpen WorM vtntlfd