Goudsche Courant, donderdag 2 maart 1899

So 7887 Donderdag 2 Maart J809 37ste JaargAtl Nieuw en Advertentieblad vooi Gouda en Omstreken TdefMo He S ADVËRT£f rTlEN worden geplaatot vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaataruittite Inzending van Advertentiëh tot 1 uur des midd T lefo No ftt i De Uitgave dezer Courant geschiedt dagcelQks met uitzondering van Zon en Feestdagfen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommer8 V U F CENTEN Hel KANTOOR Adïociat en l wureur wordt met ingang van 1 Maart 1899 verplaatst sjur de F©p © X str susct tegenover de KemIjDsteeg Bet Kantoor ia geopend van 9 4 mar jL SCHIM VAN BBB LOEFF is Dinsdag 28 Februari en Woensdag 1 Maart niet te preken EERSTE NSDERLAMDSCHE RUWIEUABRIEL Direotenr B Bü BOERS DEVENTER Prijzen voor 1S09 Door het grootp productie vermogen daai alte Stampings nn onrterdecli aan de fabriek oi Authomatifiche en MaBsa machines kannen vrervaardigd worden zïiii wtj in staat onderstaande KLTWIl liKS met een jaai volle garantie te leveren tegen oei lage pryzeu als Model A zeer holied en net algewerkt zonder rem en BpatHchermeu l H7 5 Model A zeer soiled en net algewerkt met spatschermen f 90 Model A zeer aolied en net afgewerkt gang zeer licht 111 Model AA Ie Klas fljn gemonteerd snelste banden IVH Model AAA Puike Ie Klas gozondbeidszadel snelste banden 1 14 1 LUXE RIJWIELBM in 1 9S met zeer veel succes verkocht voor 1 200 thans l Deze Rflwielen onderscheiden zich door een apecialen houw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en zfln zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACAÏÉNES met bet t zadel en zeer licht loopend f l iO LUXE ACATENER met gezondheidazadels ftjn afgewerkt f 1 U P 8 DAMES KETTINGBIJWIELEN op alle nrSJzen f h hooger PrUS Couranten worden op aanvraag gratis en ftanoo toegeaonden Verl ieiiw oordii Br J C DE RyiTER ioda V D IKK OUDIi f y 5 SOHIEDAMMEB GENEYEE Merkt NIGHTOAP Verkrügbftir biïi PEETERS Jz Al bewiji vwi eohthoiü ii cachet eo kurk iteoiU ïoopliea rui den Dwunder Fim P BOPPK NIenw onttVetrottei rof Dr Ijiebers welbekend nitüV SBACBT UIXIK kWwL echt mei h WiAimcrV tot Toortdnrende radicale en lekero geneiing van alle eelfe de raeeet hardnekkige zenuW tHekten vooral ontstaan door Jafdwalmgen op jengdigi n leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek noht Benauwdheid Hoofdpqn Migraine Hartklopping Maagpju slechte ipgsrertering Onvermogen Impoteni PoUnlione enz Uitvoerige proepectuBien l rij per ïeioU 4 1 i dubbele fleiob fl 6 Oentr lBep4t Metth t d Vogle Zaltbommel DepSts M Clébwi k Co Anuterdara F Hsppel Gravenhnge 1 Halrameei de Jong J C ii BotterdXB Wolff k Co Ooada a bii lie drogisten w G d Druk vim A BRINKMAN 4 Zï DE STEDELIJKE HTPOTHEERBANK t eceêUga te M UKMWUmu tUK Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gutort f tOOfiOO Ölnit op billflke Toornaarden tlet4leeHfn0en onder Ker$le Ut pothe air BPriNMUl op Hutmen en iMMOeryeU tonder oornitbetalinj van rente Oeeft at en 4 PaHdbrleeeH ii tegen den koers n 9S eo fOOi oInlichtingen te bekomen te Goud Toor de fauMrfeBeu ba de Heeren M J OGIEB 4 Cfl Kannen en ComniiMionniire m Effecten toor de HypQtkekeH bfl den HeerW J JOKl U1J DaOOOLBEVEB Haren aldaar OirecteoreQ DROOGLKEVER FORTUYN Ma 8 JULB8 ENTHOVEN NIEUW NIEUW NIEUW GESCHIKT VOOR Naclitlicliten Koffie en Tlieelicliteii Welke 4Vi uir branden k 3V en 8 uur brandende Jt 3 cent por tuk Eanig Agent voor Oouia en Omstreken IZAAK C T8 Papiermoico JOIIDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen behoeft hlerroor geen OUe goan Olaaqe 4Ueen een lucifer aansteken is noodlg Geheel sonder geraar voor brand als ook onder reuk TB HTJTTÏS texstozid of later FEN Te bevragen m l r eon faête Uoederen FLÜWEELEN SINÖELX0 6IÏ Xet voora l op de ECHT Jitundteekoning met roode letters Oberlahnstein OIHKTEURDfUVICTOKIABKOH OBCfllAHMSWH êi 7 Wf VICIOKI IBHUH uut NlAnil iiein 4f fe mÊL v Overal Maataehappif tot BxpUtUalie mm de Pietorta Bron Kanttor voor NederlmtO Boompje éO Botterdam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGBER GOUDA LEVERT EOPlAITim ASOBIIEAVEN EN LIJSTEH ook volgens op te geven Profiel l Doedl e aflevering Nette nitvoerins Concurreerende prijzen indien gij niet will hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Draiven Borstlioiiig Extract Millie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloein van H m VAM CHAHi Co Uen Haag Umnmn BOHAIK Cc s Mellanthe 1 bet be i nndd l d r M ld VAN VAN VAN VÏN VAN VAN Van VAN VAN SCBAIK GO S Mellanthe gene t K nkUoe l SCHAlK ro S Mellanthe gen irt oow l oud at jo b BRHAIK OO B Mellanthe u b krooad met Goud SXnaTr ft Co B Mellanthe bekroona mei 2d er Scliïl t CS S MilSSthe rVrggb r in fl n vao 40 Cl ro Ct em fi h k BOOMAN MoordndU J C RATELAND Boslcop B V WIJK OudmKUfr H KOLKMAN Waddinmetri a HOLLMAN Bodegrmm PINK8E M iitMr ria dtJtu Firma WOLFF Co Westhaven 198 Goudn V JC fiBIJ5 Kleiweg B 100 Gouda B H viK MILÜ VeersUl B 126 te aouda I 1 B J VAN miEN I Behanger en Stoffeerder l Boelekade I t2 ioiida il LEVERT Behaiigselpapieren TAPIJTEJS Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN UKOLËUM LOOPERS en Taf elkleedeu egz eDz FEAKSCHE STOOMVEBVEEU MN ehemiscbe WasscheriJ VAN H OPl ËKHEIAIËIt 19 Kruiskade Botterdam Gebrevaiocrd di r Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toojr GOUDA de Heec A VAN OSr Az specialiteit roor het toornen en rerven t d allel tleeren en Dameagurderoben alnook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoont ti van plnchemanteli veeren bont eni Gord nen tófelkleeden ens worden naar de oieuwBte en laatste methode geverfd Van eene levering overgelilevent 2000 stuks loosenotmie t Jilü LiiiiöFPaiirto öflto woriian wogt Heine fontan nUtjui t toIkhuh model uitgevoera ruudsn t t Ifn npotprUl nfl ï M Kt k roolitstMeki ua HH Ltu il uwem em iiitv r koolii Vex l IKKK aU ivvMlUiliur4 l9 k ns lija MArni alM ceii Vein cii IM e i t ilL Kroi t dus heb l aurd golie badskkHud diiiikeilirnla met baniiaidB randmi en van t breed rreepen v riifn Kleins oorra il Engelsehe Spon Dubbel Paarden ekens Alle goederen betsp gestoomd of geverfd worden onachadclfjk voor de gezondceid volgens staal bewerkt DorEiAn bied l nnga ateihte dot r n hot vak l iDeVkfaara fituMn è i V tuk ii n waA lijk waard 1 Bealallingen te aenden mot doldaUjk adria togen vooruitlwtftllnf of ramboura aan Yenendhuis Merkunr Oommandit Maataehappy Schohert A Co Arnttn dtifi NZ V jorburgwalJSB geul Beo initrnan + Grot Soüobon Prganotearing China Congo Stofthee 46 en 60 c 50 56 60 75 90 100 ïiekkere Qeurlge Congo 66 76 Ontbijt Thee Namiddag Thee Alleen verkrijgbaar bj P H J van Wankum Ooithtoeii BH GEEN BETER adrei TOOT alle oorten 8CB0ENWERK al het Noordbrabantscb Schoen en Laarzenmagazfln KMweg E 30 tegenover de Kteiwegnteeg Aanbevelend C SAIITI§I Alle reparaüën en aangemeten werk Oproiping van het nog voorradig winterwetk en jageeorteerd ichoenwerk Zie do etalage TANDARTS Ë CASsno Gouda Turfmarkt MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot nar WOENSDAG on VRIJDAG vao Itotl aar ZONDAGS niab s KuileniHDdscli Overzicht De Pans is koortsig moet het bed houden en heeft een langdniige flanwte gehad Dergelijke verschflnselen bg een negentigjarig grpaard zjn steeds bedenkelijk fl De Fransche Senaat heelt de behandeling van het ontwerp tot desaisseering van de strafkamer van bet Hot van Cassatie hervat De niinistei van justitie Lebi et verklaarde dat de regeering maatregelen heett genomen opdat de debatten in de Dreyfub revisie voor de Vereenigde Kamers van het Hof van Cassatie openbaar en contradictoir zullen zfln Minister president Dupuy verklaarde dat de Hegeering zich alleen iet leiden door strcV naar geiechtigheid en waarheid Het pheele onderzoek van de Kamer van Strafzaken zal gedrukt worden De heer Dnpuy verzocht den Senaat het ontwerp oiigewg zigd aan te nemen de Regeering zoiL niet de vei antwoordeljjkheid kuimen dragki u een verwerping of een uitstel De Senaat besloot daarop met ihb tegen 125 van de 280 uitgebrachte stemmen over te gaan tot de behandeling der artikelen Heden voortzetting ver den gezondheids en geestestoestand van den Russischen Czaarloopen weer allerlei ongunstige geruchten Xe worden van nit Kopenhagen verbreid Politiken beweerde naar men zegt dat keizer Nicolaas sedert maanden nog slechts voor den vorm de regeering kan waarnemen Maar wat ei de oorzaak van is moet men gissen Er loopen twee lezingen over de kwaal van den Czaar volgens de eene wordt het gestel van Nicolaas II reeds lang door een ziekte ondermijnd volgens de andere heeft de ontwikkeling van de ziekte in verband met andere omstandigheden tot het vermoeden geleid dat de oorzaak der kwaal buitenaf gezocht moet worden en niet aan een toeval maar aan opzet te wflten is Daarentegen beweert Daily News dat men deze geruchten niet ernstig mag opvatten Een speciale correspondent van dat blad die v66r korten t d tweemaal tot den Czaar toegang verkreeg heett niets van zjjn zwakke gezondheid gemeikt De jonge keizer sprak over de openbare zaken met groote levendigheid en energie Donderdag houdt de Hongaarsche nationale partj bestaande uit de volgelingen van FEVILLBTO V Gedeoksebrlilen van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VOOTEUNG Naar hel Frattsck BOOR VV NUTTERS 3 Die waardige meneer zal u we op uw handteekening de benoodigde som willen leenen ik ben er zeker van Hij heet Van der Gnjp Hij neemt buitensponge renten dat jx g ik u vooruit Maar dat is hier met het belangrijkst geloof ik Voor den drommel neen als ik maar geholpen ben voor een paar dagen iPan weet ik geen beter raad dan dat we hem dadelijk gaan opzoeken Waar woont hij jDichtbij juist aan de achterkant van het huia van den baron Kom hoc heet de boulevard hierachter Ik hermner t me met Kom maar mee Zullen we hem kunnen ipreken € Ik hoop het iLaten we dan geen tijd verhezen Laten we er maar dadelijk heengaan Gelukkig dat het liiet ver is Hierachter zegt ge Ja hier precies achter Door den tuin van den baron kunnen we als het ware bij den woekeraar op lafel kijken Hy ib erg veele1s chend t Wat kim m het schelen I Voor mijn part graaf Apponyi een vergadering en men verwacht van deze het besluU dat de nationale partö zich met de liberale zal hereenigen daar haar van de nieuwe regeering geen enkel gebChil scheidt Vermoedeluk zal dan latei graaf Apponyi de portefeuille van binnenlandsche zaken en Horanszky die van financiën o rnemen Szell blp dan alleen ministerpresident ♦ f Sedert acht dagen zgn de Spaansehe Coites b ieen om het vredesverdrag te bcBpieken En al dien tyd hebben de beide Kamers zich bezig gehouden met hoogst onnutte en betreurenswaardige discusBlea over de verant WO ordelijkheid voor den oorlog die voor Spanje bet verlies van z jo koloniaal bezit ten gevolge had Vooral bet optreden van graaf Almenas in den Senaat is weerzinwekkend Want de vüüi tdurendo herhaling van frasen als üe schuldige generaals moeten worden opgehangen of doodgeschoten De overgave van Santiago is verraad Wy zyu vertegenwoordigers der openbare meeuing en als men niet naar ons luistert zullen weldra hoofden rollen enz zal evenmin aan Spanje z jn verloren kolouifen teruggeven als van belang voor Spanje z n In de Kamer waren bet Silvela en zyn aanhang die de Regeenng of liever nog de Monarchie voor alle rampen verantwoordelijk maakten En Salmeron trok te velde tegen de conservatieven met hun oorlogszuchtige neigii en Zoo werpt de een de schuld op den ander En niemand wil inzien dat de schuld zoowel de een als den andei treft dat het voortdurende wanbeheer in Spanje en in de kolomi n door alle partyen en dour alle regeeringen bestendigd de oorzaak is van alles Thans zou men het oogenblik gekomen moeten achten om met net verleden te breken en zich met last en yver te zetten vooi den arbeid der wederophefflng doch in plaats dien uibeid tor bafftkte nemen gaat men de fouten zoeken in elkanders werk en verwijt de eene party de andere haar zwakheden Hoe treurig deze debatten zyn en hoe weinig weerklank ze vinden in Spanje zeil bl kt wel uit het aandringen van een groot deel der Madridsche pers op het sluiten van een debat dat onvruchtbaar en nutteloos is en slechts strekken kan om de verwydering steeds grooter te maken neemt hij honderd percent De beide jongeheden verheten de woning m in nu Meslay Een zonderhnge glimlach dwaalde om de lippen van den jongen graaf HOOFDSTUK VIII DE HANDTEEKENING Ten tijde dat de gebeurtenissen die wij verhalen voorvielen bestonden de prachtige gevels die heden ten dage den boulevard St Martin versieren en tot een der fraaiste punten van Parijs maken nog in t geheel met De plaats waar thans gebouwen van verfijnde bouworde zich verheffen was toenmaals ingenomen door bombere zware huizingen slecht onder houden en slecht bewoond grootendeels Geheel Panjb kende mettcmm aldaar het restaurant ie Banquette d Anacréon zoo dierbaar aan jonge acteurs en actrices der kleinere schouwburgen en theatere van den tienden rang welke de spelers namelijk er na de opvoering der stukken kwamen genieten opgewonden en meegesleept door hun en haar eigen spel hunkerende om den schijn m werkelijkheid veranderd te zien overtuigd dat de meest bescheiden wezenlijkheid het schitterendst gezichtsbedrog verre overtreft Hier soupeerde de jonge speler die op het tooneel zooeven geharnast had gezworen dat voortaan zijn eenig levensdoel zijn zou het vaderland te dienen fbet den jongen ridder die hij op he Verspreide Berichten I HKYVVS President Loew heeft de uitspraak op het verzoek van Picquart tot regeling van rechtsgebied bepaald op aanstaanden Woens dag Het is goed dat men weer eens iets vaa Picquart hoort h j zon haast vergeten w den in zijn gevangenis Hjj zit er opgesl Bn sinds 13 Juli te senator Joseph Fabre zal do regeering in rpelleeron over de pogingen der Ligue M la Patrie om oflicieren te bewegen lid te orden en over de wjize waarop deze f ue zich met andere Bonden gecomprojerd heeft waardoor een burgeroorlog knmien zijn ontstaan Fbahksijk Het proces wegens laster dat Kmile Zola is begonnen tegen Ernest Judet hoofdredacteïr van het Petit Journal eu dat gisteren moest voorkomen is opnieuw uitgesteld nu tot 15 April Itaiie ixedurende de ontvangst van de tweede groep diplomaten gekomen om hun gelukwenschen uit te spreken bij de aanstaande verjaring van z nc kroning kreeg de paos eia aandoening van koude jisteroditond zon de paus de derde groep gezanten ba het Vaticaan ontvangen HJ liet echter aanzeggen dat de ontvangst tot later uitgesteld was Do paus klaagt over ptjn in de ingewanden De doktei nam koorts waar De paus moet te bed blijven en volstrekt rust houden ZwITSBBLiSD ZutefSagitacht te kwart Voor drieSn heeft er in de tunnel van den Jungfrau spoorweg een dynamietontplotüng plaats gehad waarb i een tunnel opzichter een ploegbaas en vier werklieden zjjn gedood Een der ingenieurs telegrafeerde het voorval als volgt aan Der Bund Ingenieur Lomsché en ik de hoofdingenieur Gobat was voor dringende zaken in Zttrieh waren Zaterdag den geheeleu dag bij het werk in den tnnnel Den vorigen nacht hadden wi tot twee uur toe de lengte van den tunnel nagemeten omdat we precies de plaats moesten bepalen waar een gang moest gemaakt worden uitkomende op het Rothstockpad om het afgewerkte materiaal door weg te voeren Zaterdagnacht werden wil door een hevigen slag gewekt wel gelifkeude op de gewone nachtelpe ontplof tooneel na een hardnekkigen strijd van drie minuten gedood had omdat deze getracht kad mrt een kleinigheid van een railhoen goudstukken en het beheer over een geheele provincie hem om te koopen en te vertelden dat vaderland hetwe k in het stuk met werd genoemd te verraden en kon den het niet eens worden over een halven franc Hier soupeerde de kokette actrice die in een tijdruimte van twee of drie uren van onschuldige maagd veranderd was in een gravin die haar tien zonen opdroeg elk hun respectievelijken vader om het leven te brengen met de tooverheks een twintigjarige brunette die haar hcfdedranken en gifpoeder verkocht had en die ten slotte een verstouten koningsdochter bleek in dien beï ió4ra toestand geraakt wegens haar onwil om dfr milw te worden van den pnns die en die van n g zus en zoo Beiden onderhandelden over dejwMJ koop van een kleedmgstuk en loofden en bt K anderhalfuur waarna ze het eens wtrden tegen den prijs van twee francs Kortom hier had de naïeve waarheid den bluffenden schijn vervangen 0 Banquette d Anicrdon tempel van de godin der minnarijen mysterieus heiligdom van Bachus van Amoa en van Cupido geurig altaar van alle tabelleerachtige autoriteiten die de zinnen beheerschen wat al intrigues kuipcrijtjes hebt ge zien afspelen tuuchen uwe thans reeds kng omvergehaalde muren I Raphael an zijn gtda de graaf de Salluces bleven tingen die dienen om de stecnen te laten springen maar veel sterker Tuist om dien tjd verwachtten wy 15 A 16 knallen aangevende dat er weer met dynamiet rotablokken werden opgeruimd maar het bleef bj dien eenon slag dadelijk vermoedden wjj eén ongeluk en wij sneldon er hoen Een werkman holde ons te gemoet boven in de tunnel was een groot onheil gebeurd WJ wekten alle mannen op den gletsoheri ik bleef met enkelen hunner achter om draagbaren verbandstoffen enz gereed te maken en de anderen snelden naar de plaats van het ongelnk Z j vonden er de zes lijkon vreeseiSk verminkt en verbrand Daar er ter plaatse nog een aantal dynamietpotronen over den grond verspreid lagen werden de toegangen van de tunnel dadelijk afgezet om de Italiaansche arbeiders die toestroomden tegen te honden Eerst toen alle gevaar voorkomen was en de lijken en losgerukte lichaamsdeelen in dekens gewikkeld en op de draagbaren gelegd waren werden de werklieden toegelaten om hun doodo kameraden naar het ingenieurskantoor te brengen waar zij worden gekist De oorzaak van het ongeluk is moeilgk met zekerheid te zeggen daar alle getuigen van de ontploffing z n omgekomen Zeker is dat do ontploffing ontstond bü hot laden van het eerste boorgat want den met het laden belasten ploegbaas 1 de bonten laadstok door don hals hoongeboord De overledenen waren allen al zeer langen tijd in dienst van de maatschappij Vier hunner waren getrouwd De opzichter laat een vrouw met negen kinderen achter BINNENLAND 8T ATEN GENE RA AL VÊTBBnB H M9ÊmR Zitting van Dinsdag 28 Fobraari 1899 Besloten is het revisie ontwerp Harto c s te behandelen na afdoening der aan de orde gestelde zaken Bfl de beraadslaging over de verlenging vau het contract der Koninklyke Paketvaartmaatschappü tot bediening van de Pakotvaart in den Archipel bestreed do heer Van Kol de handhaving van het monopolie ar scheepvaart en bepleitte by de vr ie stoomvaart in Indië als het meest in het belang des lands en der gemeenschap waaruit volgt dat de uitoefening der paketvaart openbaar worde uitbesteed De heer Pijnacker Hordijk had gowcnscht dat de regeering door de wyzigmg dereen huu na tat ilc B in iuette d stilbtaan voor het Anacréon Hier IS het zcide de jonge graaf tUw laatste kans Raphael li De burgeraaf schelde aan Is mijnheer Van der Grm thui vroeg hij dengeen die opende CT Het antwoord was toestemmend 0p welke verdieping kan ik hem vilden i vroeg Raphael ziende dat het gebouw door meerdere personen bewoond werd Kom maar raec € viel de Sallutes hem in de rede Ik weet het maar al te goed waar het is het IS op de eerste Volg mij maar i De beide jongelieden bestegen den trap vftn OTintig treden i ï Het was precies half tien in den avond jPen walmende lamp opgehangen aan een spijÖ MsTin den muur van e eerste ita e maakte het mogelijk een zware kolossale deur te zien Deze deur was voorzien van eon hartvormig kijkraarapje met ijzerwerk voor ien hetwelk aan de binnenzijde der deur aangebracht was en met een deurtje afgesloten kon worden Tersijde v n deze deur de eenige in den ruimen gang hing een sehellekoord Bevend brajcht de burggraaf de hand aan gemeld koorrl en belde Oogenblikkehjk hoorde men het kwaadaardig knorren en onderdrukt blaffen van een hond vervolgens een zwaren stap die langzaam laderde