Goudsche Courant, donderdag 2 maart 1899

UoaiU 6 80 4 7 61 8 14 9 07 lO K OmUw 6 58 D VmkI trmaki 1 4 7 6 08 f 8 M 7 04 8J8 66 t lt 10 61 toegebracht menig arbeider was tot nu in slaat zijn eigen brood te verdienen wat gunstig werkte op de uitgaven van het gemeenteiyk armbestuur F enlge arbeiders uit die streken zyn naar Schotland vertrokken om aldaar in de venen te werken een groot aantal beeft naar Dultscbland koers gezet om daar te werken by den aanleg van spoor en tramwegen de laatste vooral het graven van kanalen enz Door een en ander Is de armoede in dat deel van Schoterland lang zoo groot niet meer als voor eenige jaren toen honderden door het armbeatnur moesten bedeeld worden en homs de loden van het armbestuur bescherming verzochten van marechaussee en politie omdat nu en dan do bedeelden te brutaal optraden en mot eiscben voor den dag kwamen Nn Is daar een veel betere toestand geboren Men meldt ons uit Vllsslngen Zondagvoormiddag brachten drie soldaten tieboorende tot de klasse van discipline dieals zieken in het militair hospitaal werdenverpleegd een ware opschudding teweeg doordien zg by afwezigheid van den oppasser bezig waren met het vernielen vanhet Blaapkanftramenbleuient en bgna al derulten stuk sloegen Om niet gestoord teworden hadden zg eenige zware dingen tegen de deur gezet waardoor de toegangtot do zaal werd belet Eene ontboden patrouille van de klasse van discipline tradhandeb ud op verschafte zich toegang totde ziekenzaal en bracht hen geboeid naardo kazerne waar ze natourlgk achter sloten grendel gingen N K t De belanghebbenden bg den Ingevallen watertoren te Helniond de beeren Vendeloo en Noordenne aannemers de heer J Schotel Ingenieur en het gemeentebestuur zgn overeengekomen om tot eene benoeming van deskundigen over te gaan De commissie van deskundigen zal bestaan uit drie leden en te benoemen door B en W éen door de aannemers en éen door den kantonrechter Te Aalten hebben dieven zich s nachts met een zware ladder door het dak toegang verschaft tot een winkel Zy stalen f 50 uit de toonbanklade en ongeveer f 3300 uit de secretaire De eigenaar die alleen op de tweede verdieping sliep bemerkte eerst s ochtends welk koopje men hem geleverd had Als vermoedelgke dader Is aangehouden B M Larvink een ontslagen gevangene die elndeiyk bekend heeft Hg was den l n dezer uit de gevangenis ontslagen waarin hg i maanden had doorgebracht wegens het aanbieden van een slgarenbon voor een bankbiljet van 100 Van de 16 gestolen biljetten van 100 mark waren nog 14 In zgn bezit é uhadhy te Enschede één te Hengeloo doen wisselen Eene obligatie van f WtO en vier biljetten van f 100 waren niet meer lu zgn bezit Hg gaf zich uit voor hoofdinspecteur van de maatschappg Veritas De Zuiderzee ligt reeds zoo vol gs dat Zondag enkele schepen hun reis niet konden voortzetten en de Eem binnenliepen Een onderofficier der huzaren te Lelden die zich eerstdaags voor den militairen rechter zou te verantwoorden hebben wegens hem te laste gelegde verduistering van vleesch nlt de soldatenmenage Is spoorloos nlt zgn garnizoen verdwenen De vrouw of t meisje er voor gespannen grenien ondervondai heeft ten gevolge van de abnormale scheikundige samenstelling der Nederlandsche boter in de herfstmaanden Het proces zou dus loopen over eene principieele quaestie n l deze Is boter die een gehalte aan vluchtige vetzuren heelt lager dan 2 ï te beschouwen als vervalscht of kan ook onvervabcbte lioter een lager gehalte bevatten Zon de uitspraak ongunstig uitvallen dan was voor onze boterprodncten de uitvoer van boter naar tVankryk in bommige maanden van het jaar onmogelgk Tegenover de Franscbe experts stond van Nederlandsche zyde de heer dr Van Rijn directeur v h rijkslandbonwproelstatlon te Maastricht Het resultaat is geweest dat alle be chnldiglngen van vervalscbmg met margurliu door de rechtbank ongegrond verklaard en dus de beschuldigden vrügesproken werden In twee der monsterh was ook boorznnr geconstateerd de uitspraak hieromtrent Is door de rechtbank uitgeateld tot over acht dagen doch bet Is waarscbgnlijk dat ook hierin vrijspraak zal volgen Deze uitspraak is voor onzen Nedcrlandscbeii botcrexporthandel van groot belang De Nederlandsche consul te lillc M Ledlcu Dnpalx toonde veel belangstelling in deze qnaostie en woonde de geheele terechtzlttlri r diu eerst tegen hall zeven eindigde bj Te Moutfoort is in de plaats van wyien den heer J van den Berg tot lid van den gemeenteraad gekozen de beer Jac van Kooteo De broodfabriek aan t Groonewegje in Den Haag levert nog altjd haar gewild fabrikaat at an de nltnoodlglng bg meetingmotie om haar te boycotten wordt dus niet voldaan De overbiyisejen der verbrande meelfabriek worden nn afgebroken Deze fabriek wordt niet lierbouwd Het vrflvaUende terrein wordt verkocht Aan assurantie penningenIsf 165 0 K ontvangen die tot aflossing van hypothecaire scbnld worÖen aangewend Gemeng de Berichten Volgens telegram uit New Vork is het ss Moravia van Hamburg bestemd naar Portland Maine op Hable eiland totaal verongelukt Van de opvarenden wordt niets vermeld Het stoomschip Moravia groot H690 ton werd in 1883 te Glasgow van yzer gebouwd Men cbryft uit Rusendaal aan d N B t Het van hoogerh nd bevolen geheime politietoezicht aan het station alhier is jeCindlgd Tien dagen lang Is trein voor trem iclzlger voor reiziger gecontroleerd De kapitein der marechansseos de wachtmeester de brigadier en al de overige manschappen bevonden zich in burgerkleeren geregeld aan het station Waartoe al die geheimzinnigheid ¥ Onze berichtgever heeft tevergeefs getracht achter de waarheid te komen De politie anders zoo voorkomend liet nu niets nlt Zeker Is echter dat bot niet in verband staat met de aanhouding van een vluchtenden kassier met een half inillloen die mocht hy bestaan toch zeker geen tien dagen op zich zal laten wachten Men schrijft aan de N R Ct De ontginningswerken In de gemeente ISchoterland voor rekening van den heer 1 W Jansen te Amsterdam op de stlchtuig Helpt Elkaar zyn zoo goed als afgeloopen evenals de ontginning van de naamlooze vennootschaii Landontginning te s Hage De voiBt heeft dus niet veel schade huidige = S v tf G UÜA W l r BWS8 li as e e e OOtlDi aOTTIKDiMvlM na 18 18 18 58 8 11 3 18 9 67 4 58 4 6 6 88 6 51 8 1 7 81 11 81 11 8S u x 11 48 11 61 1 84 m u i S 14 n 6 5 6 18 6 1 6 88 l l T 1 14 1 88 ie 8 87 10 10 Da D IreiuMnll 8 47 r 1 m kl EK S 64 rciiigsr mo t iloh 10 01 f boraadiaa raoreian va 10 07 loao a a ba iia M J 5 10 5 40 10 80 7 60 8 80 18 88 a4 4 18 1 m ta 11 6 6 8 17 87 8 84 t 41 0 47 4 40 4 60 4 67 6 04 5 10 8 60 B 4 4 06 8 40 D dMT 11 86 11 60 11 17 68 10 1 10 89 10 88 10 41 1 I4 s nS 4 05 4 84 1164 11 0 18 47 47 10 18 OOIlDir DBN H 4 8 ftaa U 18 1 14 4 4 48 10 89 11 O 5 11 i 64 16 7 84 4 66 6 7 6 18 5 88 5 87 11 1 ll 0 11 41 11 6 1 U 48 17 l l 1 8 1 1 1 lat 6 16 i 48 4 1 6 15 4 i HÜt lO U 11 4 10 11 10 17 10 10 4 10 54 4 M 4 89 4 68 5 04 16 1 16 1 41 1 66 1 08 8 17 8S D do ni ll M ll 7 7 80 7 48 7 46 S Mg 4 0 4 ir 8 14 li 60 lt os 11 67 ip i 8 8 8 64 fi O U 1 k x r r H D 4 vt oud IS U 0 8 10 7 18 10 1 1 e li l imat W 0l 0610 8 11 4 1 6 00 87 40 10 04 1H7 Amat 0 10 8 11 10 60 lOSl 1 8 6 16 8 66 10 8 11 41 I O 1 D 41 T B E C H I TlM nm 10 67 ll nn 11 10 18 68 1 10 8 17 4 11 1 10 8 0611 14 1 87 tl ll ll 11J7 1 45 8 84 6 46 8 14 11 46 1 1 84 8 08 5n 5 04 4 6 88 58 7 61 10 17 10 84 10 41 U 18 65 7 10 7 18 7 t9 8 48 59 10 01 10 84 10 64 6 9 U 9 07 9 18 9 88 9 4 l T6 10 i8 11 88 11 01 1 17 S O 11 66 11 14 l D 1 1 40 07 5 m 1 it C S r t 8 1 9 06 11 16 t S 1 4 4 1 10 4 Au W 7 80 8 16 9 10 11 10 9 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 OowU 8 9 9 18 lO O 11 51 8 1 4 47 6 48 7 49 8 4 ll 1 UMatl 6 t 8 8 1 45 8 17 8 4 l tO 9 8 VTmtOo 6 48 61 8 U 10 18 8 14 l6 4 T l 68 11 10 11 11 1 4 11 10 heldsprtjïeu meer gestreefd badde aaar rerUging der Hnbeidie aan de paketraartinaatMbappij Do heer öroeu van Waarder verdedigde de rerlenging ait bet ftnancieel en cummerckcl b lang der nmatschapiitl eii der Nederlandscbi indnstrie voor de laatste met het oog op den acheepaboaw Ook is het contract in bet belang onzer koloniën De heer Geertaema wee vooral op de Inaneieele voordeelen voor den Staat zonder kans op betere condition bü openbare nitbenteding maar drong aan op verdare HUbKidieverlaging loopende het contract De Minister van KoloniPn verdedigde uitvoerig de cuntracthverlenging met het oog op den etéan der paketvaart voor de Indihcke regeering voor de nflverheid en voor de Indische schatkist De ttoiiverneur Oeneraal terat met de regeling in en het contract Hchept alleen een monopolie voor gouvemfmentsgoederen on paisagicr dn ia er geen concurrentie met particulieren Bg openbare uitbesteding blijlt ook een monopolie bestaan zoodat de beer Van Kol die niet moest viagen In zake de tarieven wil de Minister de Maatscliappjj niet binden en hy wijst np de ontwikkeling van den particulieren ondernemingsgeeht onder het bestaan der paketvaartmaatschappij Eepllceerende raadt de beer Van Kol aan verwerping wegen bet ailoopen van bet contract eerst over ti jaren waarin de lielangbebbenden kunnen worden gehoord Na eenigc diBcussie is het ontwerp luachtlgende tot overeenkomst aangenomen met 59 tegen 11 stemmen Teien de beeren Ketelaar Nolting rijtteraen Troetstra Hartogh Schepel Kerdflk Van der Zwaag l ijnacker Hordijk Van Kol en IJrucker Daarna werd in behandeling genomen het weteontwerp tot gelijkstelling van Tapannerd in Indië met Europeanen tut de aanneming waarvan de heer Van Bylandt Apeldoorn adviseerde als concessie tegenover Japans vriendschap en ala gevolg der handelsovereenkomst H j betreurt echter de terechtstelling der Nederlanders in lapan voor heidenscbe rechtbanken en komt op tegen de achterstelling Tan inlandsche christenen in IndlS by Japan neeien Dr Kuyper betwist dut bot bandelstractaat met Tapan ons tot maatregelen verplicht on Vraagt ol Japan daarop aandrong Overigens bewijst hy dal invoering der Europeesche wetgeving niets geeft voor de beschaving en de ontwikkeling der Japanneeien en dus niet de noodzakelijkheid der gelijkstelling gebleken is Hij betwylelt ol de Oeisha s uit moreel oogpunt wel mot HoUandsche juBers op een lijn zijn te stellen en acht de gelijkstelling bedenkelp ok met het oog op de rust op Java Spr adviseert het ontwerp uit te stellen oj in te trekken in afwachting van de regeling der positie der inlandsche Christenen De heer Mackay zich aansluitende bij de lormeele bezwaren ontwikkelt mede zjjn bedenkingen tegen het ontwerp De minister van kolonlSn verklaarde dat geen verpliohting bestaat tot dit ontwerp maar dat het een noodzakelijk gevolg is van een tructaat en Japan gelijkstelling zeer wenscht UiKiit 8 J 6 7 88 Hiimrariwk 7 1 l Wl 7 48 UHirdui e M 7 66 8 6 S 4I 8 48 8 6 C6 ituuim 4 48 6 5 16 5 3ap Ut 4 86 Rininikwk 8 04 MoorilMilit 6 11 1 ff d 6 17 ft 88 1 7 85 T IS T a 1 11 7 S 7 4 1 41 7 6 8l 8 07 t OI O Ooida laraikaliw MoarkaM iMUniaar Zifviud Tooibug a Hm = H J JJ TaoiEarg ÏMtormaar tavaahaiiMiM rkiHl l 0 i l U da Hen schrijft aan de N R Ct Zaterdag werden vpor de rechtbank te Lille Rijssel zeven processen behandeld waarbij Nederlandsche boterimportenrs waren aangeklaagd wegens den invoer van boter die volgens de Franscbe scheikundigen vervalscht was met 15 20 pCt margarine Zooals bekend Is staaü deze juaestles in verband met de moellijkbeden die onze boterbandel voortdurend aan do Franscbe t Ziet er te Dubbeldam niet naar uit dat men daar heel spoedig een hoofd voor school no 2 zal bekomen De diatrlcts schoolopziener verkiest eenvoudig niet den heer Pieren op de voordracht te brengen en de Gemeenteraad wil geen anderen dan hem dien de Baad van zeer gunstige zyde kent Den eersten keer benoemde men dan ook den heer Pieren buiten de voordracht om ofschoon te voorzien waa dat de minister met de wet in de hand die benoeming moest doen voordragen ter vernietiging En desniettemin en evenwel nochtans benoemde de Raad 8 Februari opnieuw den heer Pieren Natunriyk wordt die benoeming ten tweeden male gecasseerd en dan wordt het wellicht zoo iets van een perpetuum mobile tenzg Tenzy de heer Pieren er zgn vrouw of zgn meisje voorspant gesteld natuurlgk dat hy zich In zoo u schat mag verhengen Want boven art zooveel van de wet en de Ikheid van een scboolautoritelt staat Immer und ewlg de vrouw Onlangs toch naar men mededeelt verkeerde zeker benoembaar onderwyzex In hetzelfde perikel Hg kwam niet op de voordracht Jammer erg jammer klaagde hy en zelde zg Maar die zg liet het niet by jammeren Kordaat als zy was trok zy de stonte schoenen aan ging naar den dlstricts schoolopzlener deed al wat de vrouweapolitlek in zulke omstandigheden vermag En de schoolopziener Hy maakte van het 4 tal een 5 taI en nummer vqf werd benoemd tot hoofd der school Zou de heer Pieren niet In de gelegenheid zgn hier ook eens de macht der vrouw te doen werken Hg en zg waren dan ook gelukkig de gemeente Dubbeldam die toch bet schoolhoofd moet bezoldigen kreeg dengene dien zg gaarne zou hebben en de schoolopziener kon bet genoegen smaken den ouderlingen vrede en de eendracht weer te hebben hersteld Maandagmorgen Is te Gorincbem het kind van vrouw Schram In de Dalemstraat In de wieg die te dicht by de kachel stond verbrand De moeder bad hare bezigheden met de wasch en vond by hare terugkomst het kind reeds verkoold ATJKH Uit Segll Is dd 25 Januari aan het Bat Nbld neselnd Op berichten dat toekoe Mohammed in Dawoeng was werd gister een compagnie onder kapitein Godin per Koetei daarb n gezonden De troep landde des nachts te Lawoeng doch Mohammed was reeds gevlucht De kolonne van Glo Slbla en Gloempang Pajong keerde te Segll terug niets bgzonders was voorgevallen Overmorgen wordt een tocht ondernomen naar Beunga De Javabode teekent hlerby aan Beunga Is voor het halve 14e bataljon over Benmala dalem bereikbaar en ligt op den weg naar Tanpeh waarheen generaal van Heutsz den vermaarden tocht leidde voordat hy het Pedlrgebled verliet Ult Daja vertrok een kolonne naar Kroeng Sabil een plaatsje aan de rivier van dien naam welke laatste door Tjellang loopt en by Sawang In zee valt 10 88 l U 10 04 10 11 10 18 10 16 10 S4 8 88 O door 8 50 7 56 8 0 09 85 10 64 11 80 HS 7 86 6 SS 8 1 D d tt 8 68 10 10 11 10 81 lO SI 11 S8 7 61 14 16 8 81 8 84 7 80 8 1 1 g so 8 8 60 7 4 Een andere kolonne patrouilleert door de bovenstreken van Melaboeh zoodat toekoe Oemar met zgn benden noch In noodwesteIgke noch In zuldeiyke richting kan ontkomen aan de aanvalskolonne die hem onder kommando van den luitenant kolonel van der Dassen door het binnenland van Boeboen en Wallah gaat opzoeken De eenige weg die voor Oemar dan nog 1 zon openblijven loopt uit het landschap Broeng Sabil in noordoosteiyke richting naar ïangseh beproeft hy dien uitweg te zoeken dan hoopt men dat bij de kolonne van Beunga In de armen zal loopen De Atjeh correspondent van de SumatraPost vertelt dat met den tocht tegen toekoe Oemar zulk een voortgang wordt gemaakt omdat van Java Is aangedrongen op spoedige terugzending van het 6e en het 7e bataljon Infanterie Het 12e bataljon zal dan het 7e vervangen te Padang Tldjl Seulimeum wordt alsdan bezet door eene divisie marechaussees Verder zyn de plannen voor de toekomst bet oprichten van een post Tampattoean te bezetten door 2 officieren en 75 minderen De civiel gezaghebber H Coiyn zou dan daar als zoodanig optreden terwyi de kapitein van den generalen staf van Daaleu die sedert zijae bestemming naar Soerabaja hoeft gevolgd civiel gezaghebber zou worden te Seulimeum Bi het Lam Tebasche is het nog voortdurend niet geheel zuiver schrgtt men uit Atjeh aan de Dell Ct Dat ondervond ongeveer een week geleden een patrouille uit Indrapoeri bestaande uit 4 brigades marechaussee en een peloton cavlaerie Het doel dezer patrouille was om eenige uitgewekenen uit de ludrapperlmoe klms gelegenheid te geven naar hunne vroegere woonplaats te kuimen terugkeeren Onder hen bevond zich Teungkoe Tjl Lho r Iemand die by de bevolking In zeer hoog aanzien staat Toen de patrouille terugkeerde werd de cavalerie die vooruit was plotseling vrg zwaar beschoten uit loopgraven De Atjehers werden verdreven en wachtten de aanval van de marechaussees niet af De affaire kostte ons twee zwaar gewonden een wachtmeester van de cavalerie een schot lu het been en een marechaussee een schot in het onderiyf de laaste Is sedert aan zgne wonde bezweken STADSNIEUWS GOUDA 1 Maart 1899 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Februari het volgende resultaat 4 Febr 7 9 Mg permang kalicus perlOOOc c 11 H 5 18 8 8 4STiiBCHT Donderdag avond maakte een zoogenaamde koopman bedelaar het den bewoners van Bovon Haastrecht zoo lastig dat bet de politie beter toi cheen hem naar bet arreatantenbok te brengen daar hg te veel aan Bacchus geofferd had Daar komende bemerkten de belde polltle agenten dat het een oude bekende was en waarschyniyk zyn naam nog In het politieblad ook voorkwam Alles nazoekende vond men dat hy nog 10 dagen gevangenisstraf moest ondergaan hem opgelegd door de Zutphensche rechtbank en daarenboven nog eenige dagen voor de kantongerechten Woerden Geldermalscn en Breukelen alles wegens dronkenschap Den volgenden morgen werd hy door Oosterling naar Rotterdam gebracht om daar zyne rekening met de justitie te vereffenen REEUWIJK Donderdagavond j l hield het Leesgezelschap alhier zgn gewone vergadermg Als spreker voor dezen avond trad op de heer A Goudswaard die tot onderwerp zgner lezing had gekozen een schets van E J Potgieter getiteld Hoe t weeuwtje nlt t Hof van Holland gevryd werd Op zeer boelende wgze wist ZEd de verschillende karakters In de verhandeling voorkomende weer te geven De dank hem door den voorzitter voor deze zeer Interessante lezing gebracht was dan ook ten volle verdiend Na nog eenigen tyd gezellig te hebben doorgebracht werd deze byeenkomst gesloten WiDDisosvEE Op Woensdag 22 Februari 11 werd de algemeene vergadering van bet fanfarecorps Concordia onder presidium Tan den heer Regt gehouden De voorzitter betuigde zgn ingenomenheid met het feit dat de repetltie s door oen allengs grooter aantal belangstellenden worden bygewoond Hy hoopte en mocht ook vertrouwen dat Concordia steeds op de warme sympathie der ingezetenen kon rekenen Uit het rapport der flnancleële commissie bleek dat de ontvangsten f 1014 45 en de uitgaven f 829 43 bedroegen zoodat er een batig saldo was van f 185 02 Tot bestuursleden zjn gekozen de h h Alblas Hardyzer Hoogendoom en Van der Geer Het aantal werkende leden bedraagt 24 en dst der donateurs 43 De leiding der oefeningen blgft aan den heer Eegt op ZwAMjaEDAU Gekozen tot lid van den gemeenteraad Klaas van Dam lib met 85 stemmen tegen 84 op C v Muiswinkel a r OuDEWATEB Vui de scheepstimmerwerf der firma de wed H Stofberg amier te water gelaten eeu gzeren haak gebouwd voor rekening der firma G br G De Ruwe IPOSTElIilJ EJIsr Lyst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maandFebruari 1899 en terug te verkrygon doortusschenkomst van het Postkantoor te Gouda Verzonden van Gouda J Mantel Amsterdam Wed Lamers s Gravcnhage L den Hertog Haastrecht B van Kesbergen Rotterdam Mej Thirion Mej C V d Kuy D Verwey De waam Directeur van het Post en Telegaafkantoor MOLL VERSCHEIDENHEID Uit Beriyn komt bericht over een reusachtige oplicbterg Te Neunklrchen zgn alle arbeiders uit een fabriek van den bekenden Stumm gevangen genomen wegen diefstal en heling Het schgnt dat er reeds gedurende 10 jaar op groote schaal werd geknoeid Een der meest bekende wielerkampioenen in Australië beeft zich doodgetrapt en viel levenloos maar zegevierend neer by het passeeien van de eindstreep De laatste spurt was hem te veel geweest In een schacht van een myn naby Heme is Zondagavond een baky waarin een aantal werklieden zaten die naar boven werden gebracht met zooveel kracht tegen den wand geslingerd dat 5 arbeiders zwaar en 17 licht gewond werden Aan de hoogeschool te Turyn hebben ernstige betoogingen plaats gehad tegen den professor In de ontleedkunde Fusarl die by de studenten zeer gehaat is De professor moest zich In een vertrek verschansen De politie die tot ontzet kwam opdagen werd door de studenten belecdigd en aangevallen Militairen herstalden de orde tien studenten werden gearresteerd Aanval op een spoortrein Naby het kleine station Macomb in den staat Kansas Vereonlgde Staten werd dezer dagen eeu sneltrein door zes bandieten aangevallen en geplunderd De roevers wisten met bun buit te ontkomen De aanval geschiedde tegen 9 uur In den avond Eén dor roevers bad op het naastbygelegen station in den trein plaats genomen en naby Macomb den conducteur verzocht het haltslgnaal te geven omdat hy daar den trein wilde verlaten Nanwelyks stond de trein stil of zes met revolvers en buksen gewapende kerels sprongen uit een hinderlaag te voorschyn bedreigden hot trelnpersoneel met den dood en dwongen den machinist met de bagage en postwagens twee myien door te ryden Daarna begon de plundering De bandieten hielden den machinist vast en schoven hem als schild tegen kogels die men wellicht op hen zon willen afschieten voor zich uit naar den postwagen Den conducteur werd gelast den wagen te openen terwgl een roover hem het pistool op de borst hield Met twee dynamietpatronen lieten de roevers de groote inbraakvrye geldkist springen die geheel vernield werd terwyi ook het Inwendige van den wagen aan splinters vloog Geld en bankpapler in groote hoeveelheid vielen den roevers In handen Den passagiers werd geen haar gekrenkt Twee Weener effecten makelaars en bankiers zgn op de vlucht gegaan na verduistering van deposito s tot een bedrag van een kwart millloen florgn Zy hadden tegen de bedoelingen van hun clidnten 4 la baisse gespeculeerd Doch bet aanhoudend stggen van het speculatlefonds berokkende hun zulke zware verliezen dat zy niet In staat waren de deposito s terug te geven De vorige week Is de kinématogaal welke Indertyd den groeten bazaarbrand te Parys veroorzaakte verkocht of liever de overbiyfselen er van gzeren en koperen raderen en twee gashouders Het geheel beeft 50 frcs opgebracht Als oud metaal bg t gewicht verkocht zou t op zyu hoogst 5 frcs waard zyn geweest maar ni boden de liefhebbers wat meer Aan het station der HoU IJz Spoorw Mg D P te Rotterdam zyn belangryke diefstallen ontdekt van goederen De officier van justitie heeft onmiddellgk het onderzoek geopend de treinsmid J D T Is gevangen genomen Het blgkt een geheel komplot te zgn en gister zyn nog een tremsmid en een blokwachter gearresteerd De beide eerstgenoemden hebben bekend manufacturen en borduursel uit een goederenwagon ontvreemd te hebben H a Oiity iig n een Zending Nappa HeereiiHandschoenen bjj A vaa OS As Ud TailhoT Elaiweg K 73 73a GOUDA Tgie n mo 31 Beurs 17 PEBRl AM f iDUUan Oart Nad W B I dito dito dito 8 Hm dito dito 8 HoKBAl O jI Qoull 1881 88 8 lTALlI Iuclir Tmgl8 881 6 Oonnn OU in papiar 1888 8 dito in aUrarlSrS 6 FoinnUL OU mal ooapoii 8 dito tiokit 8 BuiLAltD Obl Binnanl 1894 4 dito Qaaona 1880 4 d lo bij Boths 1889 4 dito b j Hop 1889 90 4 l to U goud laai 1188 8 dito dito dito 13 4 5 Sfak Perpet lobulil 188 1 4 Toufli Qapt Coar laan 1890 t Ga ItwDingMriaD Oac leaning sar a C ZuiuAri Bap r obl 1898 6 Huioo OU Buit Bell 1890 8 VmiiDiLA Olil 4 onbep 1811 AUBTIIDAII Obligation 1896 8 BoTTlUD Shnl leau 1894 8 NlD Afr U nJala atnJ Ar ldtb T b Mg Cerlili ton OaliHutMhinpü dito Ata Hjpolheekb p nd ir 4 f CaltHg derVontanl aand Or H pothcakb panilbr 8 Nedorla udi lie bai k und i N d HandalmaatMb dito van Amsterdam Vtkra Slotkri Vl 9 101 90 ♦ 841 87 V l 86 98 y 1081 61 7 a 106 101 101 101 96 745 607 108 65 98 u 904 154 9 V N W k Pao Hyp b pandbr 8 100 Bntt Hv ollietiüb pandi r S 100 Utr Hj othaekb dito 98 Bntt Hv ollietilb pan dl r S 100 Utr Hj otl Ooattll O t Hong bank aan I 1011 BuaL Hypotheokbaiik pandb 4 AuutA Eau hjrpolll pan Ib 6 80 Maiw L O Pt Li n rert 8iV KtD HoU U 8poor Mij a nd 11 Kg t tEl il T 8t Bp aaod U Ked lud Spoorwegm aaud S0 Kad Zuid Arr Bpm auid 116 UI1 U All opin aanu o ia dito dito 1891 dito 6 lOO I 67 110 99 677 69 1 dito IMUI Spoorol 1887 89 A 8obl 8 Zaid lul Spa mij A H M S I Pol h Waraohan Weeiien aand 4 Buil Qr Ruu Spw Mij oU 4 BnUtaofae dito aand Fa tiiwa dito aaod 6 Iwang Dombr dito Baud 6 I 105 Kunt Ch Aioir Bp kap opl 4 108 dito dito oUig 4 I 100 56 uv AmtKA 0 n I ac Sp MiJ o 1 8 68 Cll o k Nortb W pr C T a n I 144 dit 1 dito Win St I elar obl 7 1401 Denrnr k Bio Gr Bpm oart r a 81 lilitois Central ohl lu goud 4 104 LouUv t Na htilli üert r aand 68 Mmi o H Spw H lakmo 103 Ulix K n B 4pCt pref aand 14 K Tork OutM o II Waat aand ll7 dito Funn Obio ohllg 8 l 171 100 107 00 100 mf 1181 116 sl ii V Vi Oregon Calif u byp io goud 11 n Panl Min liHaoU obi fln Pao Hoof lijn ob ig dito dito Li c Ooi te hyp O 6 0AK4DA Can South Chert T aan 1 Vlic C Balt Ie Na Ie h d a O Amitard Omnibaa My aand Bollerd Tramwe Maaia xand Klo Stad AmaterJam aand 8 Blad Ho tsrilnm aand 8 Biull BUd Antnerpen 1887 8 J S ad Brulael 1888 8i HoVa TheiaaBeaullrG leluh 4 OoiTiat BtaauUenig 18 0 6 K E Oaat B Or l880 8 Snuit Btail Madrid 8 1888 Ni Vir U 7 Ai Spo l o irt GHOOTE OPRUIMING VAN alle WINTËRMANTEL8 Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienlnke party WITTE GOEDEREN tot potpryzen Laatste Berichten Naar de Figaro verzekert is de Franscbe justitie overtuigd dat zg een zeer belangryke samenzwering tegen de Republiek heeft ontdekt Het onderzoek der in bealag genomen papieren van Orleanlstlsehe leiders schgnt echter tot niet veel byzonders te hebben geleld Zy bevatten In hoofdzaak aanteekenlngen over de organisatie van hot toekomstig monarchaal regiem lysten van toekomstige ambtenaren magistraten enz verder eenige belangwekkende onthullingen over bet Panama schandaal portretten van den hertog en de hertogin van Orleana en een zeer belangryke geteekenden brief behelzende een aau porin m een geaerwtl te pollen over onxe plannen Het adres vtn den brief ontbreekt De zaak is in handen van den rechter van histructie Fabre die Maandag in tegenwoordigheid van den vertegenwoordiger van den hertog van Orleans te Pargs den beer Buffet diens papieren beeft nagezien en gerangschikt De heer Buffet is vry gerust over den uitslag van het onderzoek Hg zeide tot een verslaggever van de Figaro Men verzekert dat wy hebben saamgezworen tegen de veiligheid van den staat Ik voor my wil wel Maar laat men het ons bewyzen Laat men ons voor een Hooggerechtshof brengen dan zullen wy zien De beruchte d Ormeschéville die het onderzoek tegen Dreyfus leidde is zeker omdat zyn totaal gebrek aan rechtsbegrip in zyn berucht rapport was gebleken voor goed by de militaire justitie geplaatst met bet f evolg dat hg telkens dwaasheden uitvoert 00 heeft hy Zaterdag een luitenant die belast was met de verdediging van een beklaagde een standje gemaakt omdat hy tegenover het rapport van den met het onderzoek belasten kapitein het getuigenis van een Initenaut Inriep Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 1 MAAKT 1899 Gebonden door Notaris G 0 FORTIJIJN DROOÜLEEVEE Huls en Erf wyk P no 51 k E do Leeuw te Gouda voor f 780 Huls en Erf wyk P no 63 k L van Wingerden te Gouda voor t 1100 Twee Huizen en Erven wyk P Nos 54 en 57 k F U Bik te Gouda voor f 2120 Huls en Erf wyk P uo 59 K J W Brakel te Gouda voor f 720 8 Hulzen en Pakhuis wyk P nos 63 66 en 4347 koopster de stearine kaarsenfabriek te Gouda voor 11160 Huis en Erf wyk R Nos 29H en 299 k A de Brnyn te Gouda voor 1340 Huis on Erf wgk H no 311 k B Perdflk te Reeuwyk voor f 1050 ADVERTENTIEN EfiRSTE NfiDBHLANDSCHB BIJWIBLIABRIEL DirwUmr H BUROBBS DEVKNTER Prijzen voor 1800 Door het groote productie vermogen daaralle Stampings en onderdeden aan de fabriekop Anthoraatlsche en Massamachlnos kunnenvervaardigd worden zyn wy in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar vollegarantie te leveren tegen zeer lage prgzon als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model A zeer solled en net afgewerkt met spatschermen f 90 Model A zeer soiled en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ie Klas fijn gemonteerd snelste banden f 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondholdszadel snelste banden f 140 LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 150 Deze Kywielen onderscheiden zich door een speclalen bouw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licbt en zyn zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend f 150 LUXE ACATENE8 met gezond beidszadels fijn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGHIJWIBLEN op aUe pryzen f 5 hooger Prils Couranten worden op aanvraag gratia en fïanoo toegeaonden VerlegenwoiirilijierJ C DEBUITEB Gauda 1 r la da hMa liinMK lafa Jkiht BhauuIM LaJaq ea kortom AilBr Pth Expeller Ylt laaMtkatMilllllltulavawlMteien Sg S Ari rfii lxpeller F 80 asai 76 aart aa flM da laMlL TanJiiMei k 4i aa a Apetkataa an b r ijReÜat t Oa e Bettenta TaGOUOA bg C LUQBft Apothek r Harkt D bg WOLFH k Co WnthaTtn 19