Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1899

SUsie Jaargang Vrijdag 3 Maart J809a i Oe 7828 mmfm goüramt JSimiWS eti Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Teletera No S ADVERTENTfEM worden geplaaut vau 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden iMjrekcnd naar plaatsruimte Inzending van Advertenticn tot 1 uur des undd TelefMi Ne M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 q k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie iqaanden is 1 86 iranco per post 1 70 Afzonderlqke Nommers VIJF CENTEN msEiAmmisE Sen linds jsrea gevtstlgde 0oe l l emtmu jelegen te BEKIIWIJK bj OÜUDA woidt met den gehnelen InTentatif fer eeriMm aangebeéem Het HUlt mci grooten TUIN tegen biilökcn prijs te linnr Franco brieven bij A vas TRIET Falckrtraat 7 om Haao GELD verkrijgbaar met 1 of 2 Borgen Fr brieven lett H bg JAC vas RENNES Uariaplwts 12 Utbivbt Postzegel voor antwoord E J m SGIALSN Behang er en Stoffeerder Boelekade 132 iouda LEVERT Behaiigselpapi eren TAP1 ITEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILKN tINOLEIlM LOOPKRS eiiTaf elkleedeii mi m HOLLANDSCHE AMSTEHIIAM PrijinotMring China OoDBO Stofthee 46 en SO o Orot 80 66 Lekkere 60 Souohon 75 aeurixe 80 Congo 100 OntbUt Thee 66 Mamiddag Thee 16 Alleen verkrugbMf bj P H J vanWankum Ooêthaetn Bt4 PSANSCHE STOOMVERVEEIJ ekemisebe WasscherlJ TA H OPPËlMIIKlIAIËlt 19 KruUkttd Botterdam Oabnvsteord door Z M dan Koning dn Balgen HoofdilapAt voor UOUDA da Baai A VAN 08 Az lipeoialiteit voor bat itoomen an Terras mg alle Heeren eu üameagarderoben alaook alle Kindergoederen Hpeeiale inriohting Toor het taam a van lucnamwitela Tearan bont en OordiJBen tafelklaeden eni worden oaai da aiaDwate en lautHte methode ge erld Alle goadsrau batig geatoomd of gavertd orden onaoliadeiük voor da geundnaid TolgMU itiial bewerkt Van eeie 1 verlag v geUevtM iO 0 atiki loagemaat ynmKOi kUIna foBtM Dlft ÏSbl modil ult uri man t d n tarUe afi l liibonw nl ko kt D M DIKKK lilllNli I Ikekeaa i S T7v Pol J MM H mna rtuf h t F rd g hM b kkkibdl ktrknita mM bMiMtia I a4 n an vut brMO BiwiKi Sptrt DuMil PMtnliB iiektBS ra l Mru r i iix bMÜiüd HMt é pmchttfa br tn p n Toortmii bind wij wa M iaat ariuia lalaohl JoorMnaan mn hairlJt t amarkbara roolaa A 4 B abHh aAn vanlalUka mu ta BanalUnian la anilaii mal J l mk Atoif w iiH atil l l f NatKHUa Aa T nendhttlB Berknnr o Ilefcvkert € m Uoïda Dmk van A BRISKMAN 4 Z Het RAINTOOR iiiiirai Mfocut en Froeoreur is met inf ang van 1 Maart 18JW verplaatst KkTH l F trgenoTer de Koniyisteeg Het Kantoor is geopend van fl 4 uur aMB B HHMHHHMMaaHa BMBWaMMMIM HMMM AHMEITZOIlGa Afdeeling WEREVBK§CBAFFIM i roor VRODWEN en HBIBJEH vanoekt NAAlWËHK aan buil TOor een nette Naaister lolicbkingen Teritrekt Mej BïLTSES Oouwe C 168 W GEEN BËTEB adrea roor alle toorten SCBOENWÉRK all bet Noordbr b ntMh Schoen en La riienm g r jn KMieeff K 10 tegenoier de Klelteegtteeg AanboTalend Alle rei r tiën en aangemeten werk Oprui ing Tan het nog voorradig wintarwerk en oageaorteerd ichoeowerk m de etalage I n Schat wart TOor de ongelukkige elacbtoffara der KeUboTlekking Onanie en gehe iaa aitapattingan ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFHEWARII Ga Hollandeche uitgaTe met 27 aib Prua 2 golden leder die aan de Teraahrikkel ke garolgan Tan deae ondeugd lijdv moet bet lazen de oprechte leenng die het geeft redt ja rl jka duizend van een akeren dood Te verkrijgen bg hetVer lagaMagazin te Leipig Neuuarkt 84 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegele en in eiken hoekkandel in Holland TANDAUÏS K CASSITO Grouda Turfmarkt SP HBEKVBBS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ea ZATERI Ae van S tot uur WOENSDAG an VRIJDAG van Itoti sar ZONDAGS niet A SLEGT beveelt lioh aaa tot het leveren van Zuiver ZMtwsoh Tarwebrood tM een ile K G NIBUWB HAVKN 28 P Bekroond op de Internatiokala Tan oonitalling van Bakkerij Haatderg en Kookkunat t i Oratnlia mat een diploma Verguld Zilveren Medaille I i i Slijm au MaagpiUen Sekrtiidtr i Pillen ijn Maagversterkond lai ht Laioerend bÖzunlnr good tegen Slijm en bevorderen de SpiJBverteering SIVi eemt per düOB Verkrijgbnar tu Itoida alleen bü de tirmu WOLFF t o Haven 198 Men waehte zieh voor numaakselu Kik diioije is gewikkeld in een biljet met de laiiniteekening van den vervaardiger 1 1 SCHREL DEK Apotheker InUien gij niet wilt hoesten gabroikt de aUerwej a bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mtMh uit de Koninklijke Stoomfabriek üe Honig bloem van U 1 VAi liCHAIIi € o Uen llaat ll ileveniii SCBAIK SCBAIE 8CHAIK BCBAIK SOHAIK b SCHAIK SCHAIE SOHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co a Melianthe kot beau aiiddel dar wereld CO B Melianthe geneml KioklioeAl ro a Melianthe geoeett zoowel oud aU joHK CO S Melianthe lOAg ia geen buiigezi ODtbre ea 00 8 Melianthe ata t vportdureod onder Soheikunilig taauoht CO S Melianthe helpt oaherroepeljjk Co a Melianthe ia b jltrooud met Eersdiplona a Co H Melianthe ia bekrooud met Goud Co s Melianthe ia bekroond met Zilver CO S Melianthe rerkrijgbaar in Aaoona l van 0 CU tO Clf en ft bg A BOUMAN Moordruk J C RATELAND Bosioop B T WIJK OudtaaUT M KOLKMAN Waddinnu a ROLLMAN Bodegrmm PINKSE A MUuwfferfa dlJue Firma WOLFF Co Weatbaren 198 aoudii D MIEBIJBS Kleiweg E 100 Gouda g B TAS MILD VeersUI B 126 te flouda Steeds voorradig eene ruime iteuze der Soiiedste soortea JVaaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd WV Deaverkieiend op afbetaling per maand en per week Aa LI WEi STKIl J GOUDA Kleiweg 40 DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANK r eee d Ie fUHMrKKHMUK Volteekend Maatschappelijk Kapitaal B 1 000 000 waarop gestort 100 000 Sluit op billgke voorwaarden BeMleenlngeu onder Kerête Uppotkerair erbané op ÊÊulaeu en iMnOeryen zonder vooruitbetaling van rente Geelt 3i en 4 anAhrleeen uit tegen den koere van OS en fO i lulichtingen te bekomen te Gouda voor de Fundèrleeen bij de Heeren M J OGIEB 4 l5o Kasaiere en CommiseionaMfs in Effecten vfcorde Hyputhekin bg den HeerW J i ORTUIJN DBOOGLËEVEB Uaven aldaar üirectenreu Jiandte03c aiaff met ivod letters ZéBt voorSil op d Overal DROOGLBEVER FORTUYN M 8 JULES ENTUOVEN Maattehapp tot ExploUaUe mm de fMoria Brm Kantoer voor Nederland Boompje éO Botterdam lIEtlW NIEUW NIEUW GESCHIKT VOOR irachtlicliten Kofae en Theelicliten Welke 47 uur branden k 2 on 6 uur brandende k 3 cent per Btnk Eanig Agent Oor Qoudo en Omstreken IZAAR CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goen Olaanjeüir Alleen een luoifer aansteken is noodlg Geheel onder geraar voor brand als ook londer reuk TE SCTJTJ3ES terstond of later F EN To bevragen iC or van f aête KeeOeren FLUWEELEX SINGEL No 61Ï Opkomst van zeemilieiens der lichting 1897 De BURGEMEESTER van Gouda roept de aan den voet dezes vermelde zeemiliciens verlofgangeri der lichting 1897 op om op Woensdag den 5 April a s des voormiddags vOOr ia uut zich te melden aan boord van de bodems achter hunnen naam vermeld gekleed in uniform en voorzien van de kooigoederen bij vertrek met groot verlof medegenomen en van hun zakboekje en verlofpas ten einde gedurende vijf weken in werkelijken dienst te worden gesteld Gouda den 2 Maart 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS A J LAMERS aan boord van Hi Ms Marnix C M SNEI aan boord van Hr Ms Kortenaer BuUenlandscb Overzicht De l au is giutiTmorgeii te balftien geopereerd bS bad een abces aan de linkerdij De operatie slaagde volkomen eu de toestand is bevredigend De Anieriknansehe Senaat heeft de eerste paragraat van het voorstel tot onttrekking van re visieiaken aan de Strafkamer van het Hul van Cassatie aangenomen met 158 tegen IIH stemmen De tweede paragraaf werd met evenveel stemmen voor en tegen goedgekeurd en nadat met 170 tegen 57 stemmen verworpen was bet amendemeut Boruard stri kkende om te bepalen dat de einduitspraak in revisiezaken bij het Hof in vereenigde zitting van alle Kamers zal berusten werd ook de derde paragraaf met 15H tegen 113 stemmen onveranderd vastgesteld Vervolgens werd bet ontwerp lu zijn geheel met 15B tegen iJil stemmen aangenomen De huiszoekingen bg de royalistiache hooiden in Par s moeten zeer merkwaardige dingen aan den dag hebben doen komen Volgens de Petite Répnbliqne zou bg de gevonden papieren een geheele lijst voorkomen van ambtenaren die aangesteld zonden worden als de royalistische staatsgreep gelukte Die staatsgreep zou geschieden als een generaal wiens naam in de stukken genoemd ia minister van oorlog zon zgn geworden Do Figaro vermeldt eveneens dat een geheele I Bt van de ambtenaren eener Orléanistiscbe regeering onder de stukkon gevonden is Toeh meent de Figaro dat geen bewijzen voor een zamenzwering gevonden zgn doch £ FKl tLLiilOI iedenkselirilleB vnn een Gelukzoeker OF ANIHBAL DE VOlirBELIlirG JVaar het Fransch DOOR W NUTfERS Het kijkraampje werd geopend Een ruwe jware stem vroeg Wie is daar Een der ü ouwste klanten van je patroon antwoordde de Salluces g Hoe is uw naain De jonge graaf noemde iijn naam voluit met al zijn voornamen en deed dat op eenigitiins spottcnden toon als om blijk te geven dat deze formaliteiten niet zeer in zijn smaak vielen Wat moet ik opgeven als reden van uw komst y 0 laat Zaken dringende gebiedende noodwendige en voordeeligc zaken De patroon ontvangt anders op dit late uur geen bezoekers waarvoor ze ook komen Ik kan derhalve nog niet openen fn moet eerst belet gaan vragen Indien de heeren zoo goed zijn willen ik cal spoedig terug zijn Het kijkraampje werd gesloten Men hoorde denzelfden zwaren pas thans zich verwijderende even langzaam en slepend als hij zooeven wan genaderd Droouneli fluisterde de burggraaf uw geld dat alles op oen eventualiteit berekend was Wel z n in de stukken brieven gevonden die compromitteerend zgn bijv van dezen inhond Tracht eens te weten te komen olgeiie raal X zon willen handelen Zoo ja antwoordt mg onmiddellijk en ik zal uw antwoord doorzenden Dan zon alles goed gaan De Figaro noemt den schrijver vanden brief niet doch zegt dat hem door den rechter van instructie Fabre verzocht is inlichtingen te geven Buffet de leider der Orleanistiache beweging in Frankrijk zegt dat hiJ noch met Déronlède noch met een generaal heeft samengezworen en spreekt het verlangen uit voor een hooggerechtshol te worden terechtgesteld ala men meent dat hg deel heelt genomen aan een samenzwering De nationalistische en cesaristiache bladen stellen de geheele zaak veel minder ernstig voor dan de rndioale pers Volgens hunne beschouwingen zgn do gevonden stukken bij de leden der Grleanistiache partg en def jennesse royaliste volkomen onschuldig De aanhangers van 1e Roy bepaalden zich tot een soort van kinderspel door op papier een gebeèl bcstnur voor Frankrgk bjjeen te brengen en alle ambten on waardigheden onder elkander te verdeelen Do Igsten geven een royalistuicb bewind waarin niet alleen de ministerplaatRen zijn aangewezen doch zelfs de veldwachters em brievenbestellers De ambtenarek die deze stnkken doorzochten moeten zich vaak zeer hebben vermaakt met de zorg waarmede deze revolntionnaireu alles hadden voorbereid Slechts wekte hot verbazing dat onder de hooge ambtenaren in de royalistische regeerings ontwerpen vele personen voorkomen die deze ambten reed onder de Republiek bekleeden en dat er namen van verschillende generaals in genoemd worden met wie onderhandelingen aangeknoopt zfjn ol zanden worden ♦ Het Engoische Lagerhuis nam in tweede lezing met B17 tegen 59 stemmen aan hot voorstel om den leeltgd waarop kinderen de school mogen verlaten in overeenstemming inet het besluit der Berlgnache conferentie te verhoogen van 11 tot 12 jaren De regeering verklaarde het voorstel aan te nemen Bij het uiteenzetten van zijn regeeringsprogram in een bijeenkomst van de liberale club zeidè Szell dat hj vóOr alles onwrikbaar vasthoud aan het Vergelijk van 1S67 met schieter is van een lastig soort en schijnt door zijn clientèle eeni szina verwend te zijn Welk een geheimzinnigheid Heel eenvoudig waarde vriend De brave man weet zeer goed dat er in Parijs minstens een paar honderd heden van allerlei slag rondloopen die volkomen bereid zijn om hem op elk uur van den dag of nacht den hals te breken En hij vreest miMchien niet ten onrechte dat er allicht een onder dte massa vijanden is die geen geduld heeft om te wachten totdat zich een gunstige gelegenheid opdoet om die kunstbewerking toe te passen en hem om de zaak te bespoedigen m ztjn eigen woning met dat doel een bezoek brengt Zijn voorzorgsmaatregelen zijn derhalve zoo al niet aangenaam ook begrijpelijk en verschoonbaar stil men nadert Ditmaal werd niet het kijkraampje geopend maar hoorde men een sleutel rammelen en een slot omdraaien waarop de deur tn haar scharnieren draaide De man die geopend had een soort van reus wiens dikte en opgezetheid aan zijn lengte geevenredigd was ruw en behaard als een stier liet hen in een antichambre zonder iets wat in het minst op een meubel geleek en zeide terwijl hij een kaars aanstak De patroon zal u ontvangen omdat u het zijt H is m zijp kabinet U treft het een kwartier later zoudt u hem niet thuis getroffen hebben Als de heeren zoo goed willen zijn mij te volgen Achter in deze antichambre bevond zich een tweede deur die welke zij waren binnengetreden werd door den reus gesloten op dubbel slot waarna hij zich nog door het kykrumpje over Oostenrijk en voorts een liberale staatkundelal volgen steunende op de liberale partij Uaar hg zou tevens gretig den steun aanvaarden van allen die hem dien wilden geven Dit sloeg natnurlgk op de nationale party Hij gewaagde ook met waardeering vanBanf en sprak daarna over do schikkingmet de oppositie Uit zgn uiteenzettingenomtrent enkele op de verkiezingen betrekking hebbende punten bleek duidelijk dat bijhet Mnn geheel met graaf Albert Apponyi eeiinÜls oBt schijnt dat de nationale partij niet eememmig is in het verlangen om in den seWbt van de liberale partg terug te keeren zoMat men bet mogelgk acht dat een gedeelte zich aan zal sluiten bij de volkspartij ol de Igronisten De afgescheiden liberalen hebbes eenparig besloten weer lid te worden vu de liberale partij eu hebben baron Pedmanic y van hun besluit verwittigd De ppositie heeft te Boedapest een grooton fak el ptocht gehouden om haar blgdschup ov j de benoeming van Kuioman Szell te tooBen Aan al de leiders van du oppositie werd een serenade gebracht en alle hielden redevoeringen die werden toegejuicht Verspreide Berichten nHEVVus In antwoord op hetgeen Bërenger Maandag in den Franschen Senaat gezegd heeft over Quesnaj de Beaurcpaire verklaart do Kcho de Parts dat deze voor de campagne welke tot indiening van de gelegenheidswet geleid heeft geen cent heelt willen ontvangen FRA5KH1JK Déroulède is eergisteren van 12 tot C uur door den rechter van instructie Pasqne gehoord Tengevolge van de huiszoekingen van Zondag zjjn te Purgs zestien nieuwe bevelen tot huiszoeking bjj de voorzitters of secretarissen van do Ligue des Droit do l Homme de Ligue de la Patrie IraiUiaiBe en het Comité Flebiscitaire uitgevaardigd Bij oppervlakkig onderzoek hebben de commissarissen niets bedenkelgks gevonden De senator Bérenger heelt do getuigen van Quesnay de Beaurepnire die hem kwamen opzoeken naar huis gestuurd met de boodschap dat hy goen tyd had maar hun lastgever wel eens schryven zou De politio moet nit de papieren hg de jongste htiiszoekingen in beslag genomen de tuigde dat de gang ledig was waarna hij de tweede deur opende welke toegang bleek te geven tot een smalle gang of alcove uwaar volslagen duisternis heerschte Aan het einde hiervan bevond zich het kabinet des heeren Van der Grijp Een kleine lamp van vorm en van lichtsterkte het evenbeeld van die in den gang was in een hopeloozen strijd gewikkeld met de duisternis Nochthans kon men min of moer het meubilair en de inrichting van het kabinet opnemen Het kabinet van den geldschieter had veel overeenkomst met het entrepot van een grensbeambte of met het magazijn van een opkooper van gestolen goederen Het vertrek was langwerpig vierkant Langs de lan e muren lagen balen koopmansgoederen van allerlei aoort tot de zoldering opgestapeld in ongeregelde wanordelijke hoopen Daartusscben pakken kant doozen lijnwaad rollen stoffen Ginds langu een der korte wanden kisten niet suiker koffie en specerijen In een der hoeken tegenover de ingang hoopen oud paklinnen en afgelegde kleeding Daarnaast schilderijen zonder Itjst en lijaten zonder schilderij In een wapenrek zz a men allerlei antieke en en nieuwe wapens sierlijke vergulde dolken naast verroeste degcai en brecde door ouderdom verroeste slagzwaarden damascener klingen turksche kromzwaarden krissen wapenstokken floretten hartavangers stokken met looden knoppen verguld tiuicdragera maskers zekerheid gekregen hebben dat er een goed georganiseerde Urleanistische samenztvering bestond die zon uitbreken zoudra er auu bet hüold vnn het ministerie van oorlogeen generaal stond dien men geheel meende te kniuien vertrouwen Onder de aanteekeningen van Alphonae Dandet na zjjn dood gevonden en waarvan een deel wordt opgenomen in de Hovuedo i aris vinden wg ook deze van belang om het opvoedkundig stelsel in Fraukryk te leeren kennen Opmerkelgk de droefheid do verschriktheid van mjn grooten jongen die in de klasse voor philosopbie is gekomen en boeken van Schopenhaner Hartmann Stuart Mill Spencer heelt gelezen Angst voor en afkeer van bet leven de leer is somber de leeraar wanhopig de gesprekken tnsschen de uren bedroevend I e nutteloosheid van alles wordt dien Jongens duldoiyk en knaagt aan hen Ik ben den heelen avond er mee bezig geweest den myne op te frisschen en onwillekeurig heb ik mgzell verwarmd Den heelen nacht heb ik daarover gesult Is het goed ze zoo plotseling In te wyden f Zou hèt niet beter zyn voort te gaan met liegen aan het leven over te laten hun illusies te ontnemen hot decor stuk vuor hen weg te nemen f Itaui Over do ziekte ran den Pan ziJn de berichten tegenstrijdig Door hoogo geostoiyken werd eergisteren verklaard dat or overdreven werd dat de Paus wel koorts en een iugcwandsaandoening had en rust moest nemen maar dat hy toch eergisteren om drie uur was opgestaan en mot oen zgnor secretarissen cenig werk verricht had Na dio geruststellende verklaringen werd ovonwi l bericht dat de Paus in den loop van den dag een langdurige flauwte had gehad Leo Xni is 89 jaar oud Vbeeehiobb Staten In Mexico telt men volgens berichten uit NewYork 85 0 KJ influenzn ziekon Er komen vele sterigevallen voor DUITSCHLANU Te Berlgn is Zaterdag in een der schouwburgen oen parodie van Voerman Henschel opgevoerd In bet vgfde bedrgl wordt een circus vertoond met een groot gevuld glazen waterbassin waarin oen der spelers springen moest Hg deed dit niet zeer handig zoodat hij tegen den glazen wand stiet en deze met een zwaren knal uitoensprong öroote golven stroomden in het sonffleursbokje en in het orkest zoodat de souffleur en de muzikanten ijlings de vlucht moesten nemen Op den achoorsteenmantel op een nj tien pendules van gelijken vorm Rijkgebonden boeken lagen op de tafel naast prachtige bewerkte pijpen wandelstokken met ivoren knoppen onder de tafel Kortom van alles Recht tegenover de deur waardoor men dit tot zulke vreemdsoortige doeleinden gebezigd vertrek bmnentrad l vond zich in den muur of liever in den wand of het houten Ijcschot een loketje gelijk men op groote kantoren pleegt aan te treffen Op het oogendtik dat Raphael en de Halluces deze zonderlinge verblijfplaats binnentraden werd het gebrom waarvan wij reeds goiprokeu hebben sterker en dreigender De beide jongelieden zagen een reusochtigen hond geheel zwart met fiiamgetrokken muil en met liloed l el X pen oogen die heftig aan den keten die hem weerhield rukte op de achterste pooten staande en woedende blikken op de nieuwaangekomi oen werpende Het was duidelijk dat alleen de keten om zijn hall den hond weerhi ld om de jongelieden aan stukken te scheuren Raphael deinsde onwillekeurig een schrede achteruit en werd bleek Hebt geen vrees heeren zeide de geleider luikkeels lachende met een zeer onaangenaam keelgeluid en op een wijze tlie weinig tot meelachen uitnoodigde weest niet bang hij ligt vast aan zijn ketting