Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1899

28 M O de Koster 81 j M de Jong 1 j 8 m GEHUWD 1 Maart C M de Wit en J W van Nestelrode G de Wp en F van der Staal Ontvangen een Zending INappa HeerenHandschoenen bjj A 7an OS Al Md Taillear Kleiweg G 78 730 GOUDA Telepkaom Xo 31 Beurs van Amsterdam De zoon van den ontslapene de heer mr Pb W van Hensde vice president van derechtbank te s Graveiihage bedankte voorde t ij deze plechtigheid betoonde belangstelling I Znoals men zich herinneren zal is te Leiden een Ud van het Ned Hervormd KerkgenootBchap wilk lid over 1896 in den kerkdijken hoofdelijken omslag voor I 5 iO was aangeslagen maar dien omslag niet had voldaan door het kantongerecht 30 November jl Iijj verstek tot Ijetaling veroordeeld De man wilde echter nog niet betalen maar het niterste dwangmiddel op zich toegepast zien Dientengevolge werd door een deur waarder beslag op eenige goederen gelegd die eergisterochtend in het openbaar aan de woning aan de Hoogewoerd werden verkocht totdat liet te vorderen bedrag zou z n bereikt hetwelk intusschen was gestegen tot 54 45 De verkoop had zonder stoornis plaats en toen de verlangde som bereikt was tiakteerde de gevonnisde alle aanwezigen op sigaren De stemming liet dus niets te wenscliun over Volgens een gistermorgen te Kampen ontvangen bericht was vannacht te Kamperveen een boerenplaats algebrand waarbij een dienstbode en ook het vee inde vlammen zouden zyn omgekomen De heer Mr H A Nebbens Sterling heeft tegen 1 luli a s ontslftg aangevraagd iils burgemeester van Dordrecht Naar de N Ornn Ct vemeopt heelt de heer J H Hchaper de candidaranr voor het lidmaatschap der Tweede Kamer Tacature mr Smidt hem door de Volkskiesvereeniging te Sapiiemeor aangeboden aangenomen De heer 1 W lansen te Amsterdam die vóiii eenigen t jd aan de afdceling Leiden van den Protestantenbond 15000 schonk voor eeno inrichting voor wijkverpleging heelt thans dit bedrag gebracht op f 10 0 J0 Te Zutlen doet zich bet geval voor dat het houden van een cursus voor aankomende jongelieden in het Volkshuis die s avonds gratis gegeven wordt en waarvan de bestuurders en onderwijzers dus geenerlei voordeel genieten wordt aangemerkt als een bijzondere school die al de la sten en bezwaren der wet moet ondergaan Men meent te Zutten niet beter te kannen doen dan jniat door strenge taepawiiis der wetsbepalingen het ondoelmatige daarvan voor dergelijke instellingen in het oog te doen vallen Gemengr le Berichten 1 MAART HlBllUHD Uert Ned W 9 I diti llto 4ita 3 dito d to tllo 8 UuKSiLÜ Gou 1 188188 8 ItiLI Iii hr T D l 1861 81 S Oosim Obl in papier 1868 6 dito h ailwlS 8 Poalroa L 0 l mul coupon S dito tirkct 8 BuiuMD Obl Binneal 1894 4 dito OeoODB 1880 4 dilo bil Bolha 1189 4 dito bü Hop 1889 VO 4 d to in goud leen 1888 6 ihti dito dito I8S4 8 SmuJü Porpet irhull 1881 4 TukKtu Gopr CjiiT leon 1890 4j Qe k eoing aerio D Gec leoiiingaer eC ZUIDAri Rap V otil 18915 Mnioo Obl Buit 9ch 1890 6 ViN ZUKL Obl i oiïiiep 1881 AviTMDAM Obligatien 1S 8 BomiDAH 8t il leHi 1894 3 N D N Afr U nlea an l Arendili Ti b M i Cetlifiiit ii Deli Usalaehappü dito Am Uypotheekb pand r t Cult M der Vonten atiod a Ot H polh ekb panilbr 3 i Nederlandacibe bank aanil Xed Handalmaatach duo N W k Pao Hyp II paodbr 8 Roti H olhaokb pandLr S i Utr Kyimtheekb d lo SV 98 ÜMnillK O i t Hong bank aan I BvaL Hypolbeekbauk pandb 4 Ahibika Ëqul bypotb pau b Max h a Pr Li n en KiD Holl U Sp0iir Ma arnd Il j l t Ei T 81 8pw aand NeJ Ii d Spoorwegm aai d Ked Zuid A t 8pm aand 6 Mn ültD i lto 1891 dllo 8 Zaid Iiiil 8p mg A H ibl 8 Pol h Wa arhau Weeiien Uit Amsterdam wordt gemeld Weder is het bericht opgedoken van de voorgenomen stichting eoner nieuwe Operamaatschappij mot een kapitaal van f 200 000 en de heeren Orelio en Panwels als directeuren Aangevuld wordt het bericht nu met de modedceling dat de heer C van der Linden als dirigent in de combinatie zon worden opgenomen Maandag bezocht het echtpaar NevadaPalmer Artis te Amsterdam Het was zeer koud Nevada had de handjes in een mofje i n leunde tegen de tralies van de apenkooi Plotseling kwam een groote aap stakdoodbedaurd beide langu armen in het warme molje der diva trok het in zijn kooi en ging de handen er diep ingestoken midden in zijn kooi zitten Een bewaarder tiad bemidde IMrecte Spoorwegverbindingen net GOUDA WInterdienst 1898 99 AaogevangeD t October TUd van Greennlclu IIU ll l U ll ll M 1 11 8 M S 8j 4 tt UI M S J1 6 1 J Sl l U I Si 1 11 10 04 10 80 l ll M 1 1 7 1 14 1 ll Sl n ll SI n 4 n ti 14 10 11 n it 14 U 10 84 1 1 8 0 87 10 10 Da D tniiim allA a 47 Ie n ie kl Elk 9 84 t reiElger moet sich IQ fll g boveadiaBTconleoTfaB 10 07 10 M eep bewija f 0 60 ÜROOTE OPRUIMING VAN alle WINTKRMANTËLS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en ene aanzienlhke partg WITTE GOEDEREN tot spotprijzen s io 10 m 7 00 m mi li u n u t ll M 11 M 11 10 10 11 lo n 1 S 10 4 I S ll 7 M 7 H 1 40 f D M 7 48 1 11 M 11 14 11 08 11 47 47 in l QOUDA UEN a 4 1 S i niH ll ie 11 86 1 14 4I 4 41 10 M 11 a 84 6 15 7 84 o n 11 18 u ao 11 41 11 81 It l 1 87 10 14 11 11 8 68 M 6 48 a4 41 i l lo ll 10 44 11 4t 4 111 4 4 11 8 04 8 18 11 87 10 11 10 17 10 81 10 48 10 84 S 8 D dom to 7 6I 4 8 8 s 8 84 11 87 10 16 6 O U U t k MM T B B t M 6 18 14 10 7 11 10 4 U A l l I UI Ul l TtlCHI ilM mm 10 87 ll nn U K 11 1 t lO 8 17 4 M I IOU U 1 87 8 87 U li 11 17 Ml 8 84 4811 4 l SI l i 8 08 I MI 6 04 e7 10 1 S 10 1 6 14 7 81 8 14 Aliat W 8 01 8 06 10 8Ï 11 48 1 8 00 6 87 1 40 10 01 AnutO IMIMIOM 1011 18811 WllO 18 l JI 11 01 1 S7 S OI J M 68 4 48 8 SI 6 88 84 7 8 1 47 4 11 M 7 18 jj 4 14 l J 4 4 M 8 10 6 10 IM 8 18 l B tUS 7 1 5 J 10 il ns 11 18 MS Ml 4 4 6 M 7 4 1 4 Adu W 7 10 8 18 9 10 Unekl IM l M 7 48 Ml 1 41 00 l M 10 11 IBM tl WetrdMi 1 4 8 8 M U 10 16 1 K I4 VadKW 8 14 10 4t I 1 17 0 M M lO M 11 10 11 11 BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL TITBBUge KMMBB Zitting van Woensdag 1 Maart 1899 Voor het aMeelingsondcrzuek op Dinsdag a s zijn 0 a aangewezen de wjjziging der militiewet Tr jwilligcr de vi rkeersrl giliiiif op de openbare wegen en do regelintr d r inkwartiering Bij de voortzetting der Ijcraadslaging over de giiiykstelling der Japanneezen met de Enropeanen is door den heer Mackay nader aangedrongen op aanhunding der zuak in verband met d regeling der positie der inlandsche Christenen tevens betoogende dat art lOi van het regeeringsreglement nooit bedoelde een goheele natie met Enropeanen gelijk te stellen Bji de herziening acht spr wenschciyk de beperking dor gelijkstelling van vreemden met Knropeanen De heeren Kuyper en Mackay dienen eene njotie in tot schorsing der verdere behandeling van het aanhangige ontwerp op grond dat het handelstractaat met apan ons niet verplicht tot w J2iging van art 100 van het regeeringsreglement en de nadeio regeling dor rechtspositie der Tapanneezen gevuegeiyk kan worden uitgesteld tot eerlang toch tot een herziening van art 109 zal worden overgegaan Biykens de toelichting door Dr Kuyper zou verwerping van het ontwerp bed nkeHjk zyn tegenover lapan en daarenboven wil de motie geen onbepaald uitstel Do Minister van Koloniën bestreed de motie wegens de onzekerheid van het tydstip der wijziging van art 10 en unidat zü twee verschillende belangen samenkoppelt Uitstel ware niet in het belang der goede verstandhouding met lapan De Minister van Bnilenl Zaken vreesde dat lapan daarin zon zien een teiugkonien op het hjj het tractaat aangenomen beginsel Daarom ontried hij de aanneming der motie Wordt echter het ontwerp veewnrpen dan moet het doel langs een anderen weg worden bereikt Dr Knyper acht onze dure diplomatie aangewezen om aan Japan onze bedoeling tot uitstel te verdnidel ken Z i zal Japan de verwerping vijandiger Qpneraen dan nitstcl om Japan meer te geven lu zijn antwoord verdedigde de Minister van bnitenl zaken de geschiktheid cmzer diplomatie volhoudende echter de moellgkhcüd om Tapan te overtuigen dat de wgze van behandeling dezer zaak strookt met de waardigheid der Kamer De motie wordt verworpen met i9 tegen 39 stemmen waarna het ontwerp zelf wordt aangenomon mot 48 tegen 3H stommen Men ving ton slotte aan met het revisieontwerp Hartogh Op het kasteel Middachten b j De Hteeg is in ruim 7H jarigen onderdom overledim mevrouw Caroline Mechteld Emma Charlotte Christine Ijouise gravin van Waldeck en Pyrmont douairière van den in Engelschen dienst geweest zUndeM generaal majoor K A t graal Bontinck De overledene was eenc nicht van H M de Koningin zij werd te Bergheim in Waldeck geboren Het stoöelSk overschot zul te Ellecom worden bögezet l il K 4I 1 40 a io a ci üoud 7 HMldrMlit dow J M KtMwwkvk 1 OaiMlIa 7 40 l tt w 7 11 11 t OS e n 1 19 M 41 4 M 1 04 1 11 8 17 KsttirdMi OapiUt MImwKkerk Ho rdrwht 8Md S 80 8 41 8 11 t Oi 1 08 7 811 7 41 7 M 8 07 8 11 a id Iernk lMO HiMrk MUi lMlmu ZegwMid Voorbiirg Hm TJO T 40 6 46 1 81 6 6 6 17 6 18 Hue Voorbirg Jl tom Z II td ï tmhmiM Me rk i elle 0 n l 7 41 1 8 7 8 T M 8 10 8 S8 8 41 t M ld OoiU Weerd Omeki 8 08 8J 8 81 7 04 Het stoöelijk overschot van den beer mr 0 A vau Heusde oud raad adviseur b j het Ministerie van Binnonlandsche Zaken wcnl Dinsdagmiddag uit Utrecht naar Den Haag overgebracht en ter aarde Iwsteld op de begraalplaats Eik en Duinen baar mofje H1 I lend op lóodat de zangeres spoedig temg had Kefx vrouw die bard door de Laurierstraat te Amsterdam liep trok de aandacht van een agent Deze volgde haar nog aangespoord door het geroep van houdt de diei Hfl kreeg haar te pakken en bracht haar naar het bureau aan de Lauriergracht Hier bleek dat zj volkomen wa ingericht om ci n onderzoek in eeni anders woning ui te stellen Een groot aantal sleutels en loopers benevens een eindje kaars werden in haar bezit gevonden Onderwijl vervoegde zich daar ook een Jiakker uit de 2e Laurierdwarsstraat diehaar beschnldigde zjn toonbanklade metruim f 12 te hebben weggenomen Bij devervoh ing bad de vrouw echter lade engeld weggeworpen N v N Op het emplacement van het station D P te Rotterdam zijn een aantal goederen opgegraven afkomstig van de jongste diefstallen ten nadeele van de S N en de H IJ 8 M gepleegd en in verband waarmee drie geemployeerden dier Maatschappgen op bet oogenbllk in de gevangenis gedetineerd zjjn Op de markt te Winschoten waren de biggen zoo goedkoop dat er Maandag vier zes weken oud verkocht werden voor één gulden te zamen Bü Terechtshol en Rechtbank te s HertogenboKch zijn op dit oogenblik niet minder dan tion gevallen van moord of mishandeling met doodelijken afloop aanhangig T o reizigers van den laatsten trein Amsterdam Parijs ziJn Dinsdag door de tegenwoordigheid van geest van den machinist 1ste klasse Boekbolt aan een groot gevaar ontkomen Toen de trein dicht bg het station Eosendaal een bocht doorging zag de machinist dat hoewel het signaal veilig stond zich een locomotief met een rijtuig op de zelfde lijn bevond Met de grootste moeite werd de trein op slechts 20 pas afstand van genoemde machine tot stilstaan gebracht en aldus een botsing voorkomen Wisteren had er een onderzoek plaats öister is te s üravenhage nit den Trekvliet het lijk opgehaald van een onbekend man met een wonde aan het midden van het hoofd en een stuk van een rooden zakd jek in den mond Aan geld werd op het lijk gevonden f O lli en een paar vreemde muntstukken Aan een der viiigeis zat een smalle gouden ring Het lijk verkeerde in staat van ontbinding en moet reeds enkele weken oud zgn De kleeding bestond uit zwarte stoffen colbertjas dito vest zwarte broek zwarte cheviot demi saison grijs en zwart gestreepte halsdas blauwe trui katoenen hemd en onderbroek grgzc wollen sokken en Engelsche rijgschoenen Het signalement luidt verder als volgt ouderdom 40 k 45 jaar lengte 1 75 M laag voorhoofd donkerblond kortgeknipt haar donkerbruine oogen gave tanden ronde kin blonde knevel vol aangezicht en gejuet postuur De commissaris van politie der 2e afdeeling te s Oravenhttge verzoekt inlichtingen omtrent het lijk MFM 4 M t k B li S l 1 4 4 U i 8 I X 6 17 I7 1 84 6 41 4T I IO S 4S os 4 40 4 80 4 87 8 04 8 10 1 44 l 4 i ni i OI 14 S flO 4 08 4 14 4 18 1 7 8 11 8 M 67 1 1 1 11 l M 184 1 41 4 18 8 18 1 88 1 41 1 8 t 0 1 17 ri M 8 14 10 861 6 J IO 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 l U 8 48 KM 6 14 4 16 01 10 84 lO St 07 1 18 86 4i 1 16 34 11 10 Dinsdagavond vervoegde zich aan het politiebureau te Haarlem een jongmensoh zich noemende August Minekenhoffe oud 21 jaar leerling lithograat woonachtig te Amsterdam mededeelende ten nadeele van zgne patroons Honstedt en Van Bemmel aldaar f 318 60 te hebben verduisterd die hg op 2 juitan tiin op Zaterdag 18 Februari had ontvangenaan de Cassa Bank en by een uitgever Dezegelden heeft hg met een vriend zekeren B in verschillendei gemeenten o a Ngmegen Cleef s Hertogenbosch en Rotterdam zoekgemaakt en hg had geen cent meer in zjjnbezit Hg is op transport gesteld naar Amsterdam en aldaar aan de politie overgegeven H C Een inhalig polderbestnur De firma Van Houten te Weesp is naar men weet bezig een woningpark aan te leggen waarop arbeiderswoningen en woningen voor ambtenaren worden gebouwd moestuinen bloemtninen en parken zonden worden aangelegd Nu is er op eens een kink in den kabel gekomen Voor de uitvoering dezer plannen stond een stoomgemaal in den weg De firma Vau Houten wilde het koopen een nieuw stoom gemaal leveren De kosten voor afbreken opbouwen verplaatseu enz voor haar reke ning nemen het zdu het betrokken polder bestuur geen cent kosten Maar het water schap heeft nog een en ander te vereffene maakt van de gelegenheid gebruik wil el nog een extra sla tje uit slaan en eischt boven al bet andere even tachtigduizend gulden De firma is niet genegen aan dien eiuchte voldoen en nn loopen een 250 menschen meest poldergasten zonder werk want hetwerk is gestaakt en de mooie plannen schgnen tegen den grond te liggen Vdbl Een heer ergens in de buitenbezittingen verloofde van eene jonge dame te Hoerabaja keerde dezer dagen aldaar terug en vernam op zgne eerste vraag na de innige ontmoeting waarom zijne teerbeminde hem niet op zgne brieven had geantwoord dat zg geen brieven van hem had ontvangen Daar de epistels aangeteekend door den jonkman waren verzonden werd hg het postkantoor navraag gedaan daar werden aan het paar de reqm hehüorlgk door de jonge dame geteekend vertoond doch deze beweerde dat die onderteekening niet door haar is geschied De oWcier van justitie is met het gebeurde in kennis gesteld het feit dat de datum hg de onderteekening niet is geschreven doch gestempeld heeft reeds een vermoeden op een goede kennis der familie gevestigd schrijft het Soer Hbl ATJKH Hoe de Imam Hassan van Lemara in Atjeh werd overvallen en gedood lezen wij in de Lüc Op den avond van 2 op 3 Januari werd den commandant van de marechaussee te Indrapoeri een bericht gebracht dat de Imam Hassan van Lemara zich in kampong Lam Ladt ophield De luitenant van der Hoeve bood zich aan om Hassan te vangen en rukte met 2 brigades er op los Na twee uren loopens bereikte men don kampong Lam Laöt Het huis waarin Hassan zich moest bevinden werd omsingeld Een Europeesche sergeant en twee inlandsche marechaussees kregen last het huis in te gaan om te onderzoeken Na lang zoeken vond men in één der hoeken van het huis een groeten zak met rgst waarachter iets verdachts lag overdekt door een sarong Een der marechaussees lichtte de sarong op en waarachtig daar sprong Hassan er uit en trok zgn klewang I SI D door 8 0 10 04 10 10 18 10 11 10 4 7 M 8 01 I Oi l U SM 7 18 M D door 8 6 10 10 11 10 11 10 88 in M 7 81 84 8 18 8 11 8 14 7 5 8 U 6 18 6 80 6 8 6 sn 1117 Lnitenant van der Hoeve die hem liever levend had willen vangen gelastte toeni val aan en onze marechaussees deden dat zóó goed dat in minder dan geen tjjd Je hadji neergesabeld was één bracht Hass u een zoodanigen slag toe dat zgn klewang midden door brak Zoo schoot een onzer veugnigste tegenstanders die er nooit aan dacht zich over te geven er het leven hg in STADSNIEUWS ÖOÜDA 2 Maart 1899 Aan de Bijkspostspaarbank te Öouda en de daaronder resortecrende hnlpkantoren Werd gedurende de maand Februari ingelegd f l d411 21 terugbetaald f 83 23 44 Het laatste door dut kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6677 Bïeo Amsacht Beroepen bg de Ned Herv Kerk alhier Th Rappard te Waarder ZgTENHi tzKS Alhier stortte het achterdeel der boerenwoning v n H R met groot geweld in Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats AI FKS A D Run öieter kwam de gemeenteraad bijeen ter behandeling van het t or burgemeester en wethouders ingediende voorstel behelzende het invoeren van paarden denen beestenmarkten Ovïsreenkomstig dit voorstel werd besloten tot het instellen der navolgende markten Vier vrije beestenmarkten te houdenop de beide laatste Donderdagen der maandApril en de beide eerste Donderdagen dermaand Mei Een viije voorjaarspaardenmarkt tehouden op den derden Woensdag in demaand Mei Twee vrge najaarsbeestenmarkten tehouden den voorlaatsten Woensdag in demaand October en den eersten Woensdag inde maand November 4 Een tweede vrge najaarspaardeninarkt dus met behoud van de bestaande die den derden Woensdag in September wordt gehouden te houden des Dinsdags voor den voorlaatsten Woensdag in October Onder beestenmarkten moeten hierbg verstaan worden markten voor koeien kalveren schapen enz OiiDBKKKEK i D I JsEt Gistereu is bg den heer P Bonter scheepsbouwmeester alhier de kiel gelegd voor een klipperschip r ot 800 last voor rekening van schipper Van Essen te Nnmansdorp Een Bond van Steenovenstokers werkzaam aan fabrieken langs den HoUandschen IJsel is opgericht en gevestigd alhier Als bestuursleden zgn gekozen T Schouten en J Weggeman beiden alhier en A Kook te Nieuwerkelk a d I Isol VERSCHEIDENHEID Moderne reclame Te Calcutta werd de vorige maand een zeer gevaarlijke misdadiger ter dood veroordeeld Toen op den dag der terechtstelling de beul den veroordeelde bg zijn laatste toilet behulpzaam was verscheen plotseling een heer die zooeven ontscheept was en een brief van den gouverneur der stad overhandigde volgens welken hem vergund werd eenige woorden met den veroordeelde te wisselen Men liet ben 10 minuten alleen toen de heer wegging hoorde men den veroordeelde zeggen Afgesproken dus mijn erfgenamen krggen 1000 pond Ik zal woord honden antwoordde deheer ernstig Daarop liet de misdadiger zich de handen binden en spoedig stond hg aan den voet van de galg Hij verzocht en kreeg verlof om het woord tot de menigte te richten en h $ riep met stentorstem De beste chocolade is die van Williamson Kennedy en Co te Londen 1 Van een hnwel k in een leenvenkooi hebben we reeds gehoord maar dat er een kind in de nabgheld van wilde dieren werd gedoopt is toch nog iets nieuws Dergelijke Slagen gebeuren schgnt het wel meestal Ib Amerika en zoo is dit weer in Saint Louis Mississippi voorgevallen Het kind dat ion gedoopt worden was het dochtertje van een Duitschen dierentemmer Op het bepaalde uur stapten de ouders met hun baby en een geestelijke onder toeloop van een groote menigte nieuwsgierigen in de kooi Het kind ontving den niet ongepasten naam van Leon De geheele plechtigheid duurde vgf minuten gedurende welken tgd de vader alleen met zijn oogen de vgf leeuwen die in de kooi waren in bedwang hield Gelukkig liep alles goed af het kind had zelfs in t geheel niet geschreeuwd I Een reiziger die zich eenige dagen geleden in den sneltrein van Pargs naar Bordeaux alleen in en coupé bevond was op het punt Sn slaap te vallen toen hg een eigenaardigen geur opmerkte Op hetzelfde oogenblik zag h $ buiten op de treeplank een man staan die trachtte het portier te openen De reiziger greep zijn reviAmr én trok aan de noodrem De trein stond tÜ mgiar de man was ver d wenen Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat men een met chloroform gevulde elastieken buis door een van uit de aangrenzende coupé in het schot geboorde opening den reiziger onder den neus had gehouden om hem te verdooven en daarna te bestelen Het verval der Bourbons Te Parijs is in een eenvoudig verblgf op de vijfde verdieping van pand 220 aan den Faubourg SaintHonoré een prinses van Bourbon gestorven wie door haar zoon de titels worden toegekend van prinses van Bourbon van Artois hertogin van Bretagne Bij gebreke van authentieke acten waardoor deze titels worden toegekend is in de registers van den burg erlgken stand slechts ingeschreven het overlgden van mevrouw De Bourbon Hoewel haar zoon een der pretendenten is naar den Franschen troon moest de begrafenis op stadskosten geschieden Een groot huis van papier met zestien kamers is door een Rnssisch edelman op zijd landgoed opgetrokken Het huis werd te NewYork gebouwd door een Amerikaansche ingenieur en kost 80 000 roebel De bouwer verklaart dat het langer zal duren dan oen steenen gebouw t Was den dag na het overlijden van den heer Felix Faure Een troepje verslaggevers stond voor het Elysée en deed alle moeite om biimen te komen Maai de bevelen waren scherp Niemand mocht toegelaten worden alleen de leden van het corps diplomatique Toen maakte zich een der heeren van het groepje los en trad op den portier toe Deze las de kaart die hem voor werd gebonden Ambassadeur In orde Gaat u binnen De mijnheer ging binnen Op zgn kaart had gestaan Les Ambassadeurs entree libre Ambassadeurs is een bekend cafécon cert te Parijs Hbl Drijvende boerderijen Evenals de kooplieden van Siberië in groote vlotten welke zij de rivieren laten afzakken hun hout naar NizjniNovgorod Kazan of Astrakan brengen zoo transporteeren de Chineezen die aan den boven of middelloop van de Vangtse Kiang wonen hun vee zuivel en landbouwproducten naar lager gelegen streken De vlotten welke z daartoe vervaardigen bezitten soms een oppervlakte van 1 hectare en daarop bouwen do Chineezen hnn woningen stallen voor paarden en ander vee varkens enz zoodat ze geheel op drgvende boordereen gelgken Daar zij vaak 1000 A1500 kilometer hebben af te leggen wordt natuurlijk een voldoende hoeveelheid voedsel voor de geheele kolonie medegenomen Onderweg vervaardigen de opvarenden mandenwerk dat zg op de plaats van bestemming Han Kou of Kin Kiang tegelijk met hun vee en het bout van het vlot verkoopeu Met de opbrengst keeren zij naar hun woonplaats terug om eenigen tgd daarna hetzelfde werkje weer aan te vangen Ruime keus Meer dan 1000 personen hebhen zich aangemeld voor een 30 tal conductenrsbetrekkingen aan de electrische tram Haarlem Zandvoort De Kromme is een bekend figuur op de Bossche markt iemand die daar heel wat te zeggen heeft onder zgn mede negocianten Deze nu stond Dinsdag jl zgn appelsiue s uit te venten tegen acht om een dubbeltje toen een concurrent uit Rotterdam het waagde hem onder de duiven te schieten en ze tegen 10 12 14 16 stuks voor n dubbeltje van de hand te doen Daar op eens schreeuwt de Kromme Min8e pak weg twintig om n dubbeltje geen gezanik hier met Rotterdam Nu Rotterdam wis geslagen en big zgn voorraad aan den zóó scherp concurreerenden Krome tegen 16 om n dubbeltje in zgn geheel te kunnen overdoen En toen Wel toen was de prijs weer als te voren acht om n dubbeltje en de Rotterdammer werd ziek van ergernis ziende hoe de Kromme hem toch nog te gauw af was geweest Deze was welwillend genoeg er hém bg uitzondering negen voor éen dubbeltje te bieden De Zutph Ct zag eergisteren een bankbiljet van f 100 waarop aan de rugzgde met blauwe inkt gestempeld was Wat rechtvaardig is F Iedereen onderweien Iedereen kiezer Iedereen soldaat BargerlUke Stand GEBOREN 26 Febr Margaretha Christina ouders H C Edanw en J W C Kousbroek 28 Johannes ouders P Montauban van Swgndrecht en J A Palthe Bernardus Theodoras Antonlus ouders B T A Meulman en G Velthuis OVERLEDEN 27 Febr K Moch 79 ƒ O Bu nlMid llie 7 88 i f 7 60 KauanmuA f t i f 7 80 Karweiiaad per 40 Kilo Kooluad 8 60 i f 8 76 Brwien Kooker len 8 98 k f 0 Klot kokende 7 7 BnilenlandMhe roererwtea per 80 Kiloi 8 80 i 6 90 Boouen Biiiae booneo 11 4 11 76 Wille boonon k t Doiienboonen 6 7 6 90 Paardenboonen 6 4 6 iO Maia per 100 Kilo Bont Amenkaanaohe t 4 90 4 6 80 Cioqoanline 6 75 i 6 86 Founiao 80 i ƒ 0 Inlaudaehe meating 4 VBiHiaET Melkvee red aanvoer handel tn prijun redelijk Vetio varkens tedel aanroer i andel vrijwel 1 17 ol per half KG Biggen voor Bngeland goede aanvoer handel vrijirel 16 a 17 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handel alug f 0 96 i 0 9 per eek Vette Mhapen weiuig aanvoor liand d red 12 i tO Wei Lammeren aanvoer handel Vikrs 87 961 96V lOlV 90 8 l4 B4 8latkrs 4 t uohtera kalveren goode aanvoer handel trgvrtl 4 4 7 Pokkalveron 8 4 16 Qraakalreren aanvoer handel i AaogaToerd 8 partijen kaaa Handel ving U uah ia qual 80 ƒ 8 Zwaardere Noord HollanJache 4 Boler goede aanvoer handel rodelgk Ooeboter 1 10 4 1 80 Weibolar 0 110 i 1 por Kilo 66 98 98 8y 103 51 71i 88 18 105 101 l lVa lOlV 9 1 745 07 103 SV 98 JOl 184 100 100 Laatste Berichten 98 101 De gevolgen van de aanneming van liet rcvisieontwerp voor do zaak Dreylns behoeft men niet te vreezen Bet oiiderzook door de Strafkamer ingesteld zal in zijn geheel worden bekend gemaakt de debatten over de revisieaanvraag voi r de vereonigde Kamers van het Hpf van Cassatie zullen openbaar en contradictoir zijn Men zal zich dus zelf een oordeel kunnen vormen omtrent de schold of de onschuld van Dreyfus Laat het Hot daarna vrg den beschuldigde voor een nieuwen krijgsraad verwijzen dat is niet meer dan een bloote vorm APVERTEWTIEW 90 8 V 118V 118 0 811 87 89 160 Mede namens de familie betuigt de ondergetcekende oprechten dank voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming bij het overlijden van zjuc geliefde Ecbtgenoote ontvangen 88V P J BELLAAKT GoiTD 1 Maart 1899 I 87 Slym enMaagpillen 99 BuiL Qr Ru 8pw M j obl 4 Baltiaoba eito and 1 FanovB dito aaod Iwanj Dorolir dito ii d 8 lOt J Karak Cb Aioir Sp kap opl 4 lOil dito dito oblig 4 100 AiliaiïA C O I ac Sp Mg o 1 6 68 Okc North W pr C r a nl 144 lil dito Win 8t I eter obl 7 140 DauTiir b Rtn Ur Spm eert r a 8 1 llliroia Central obl in goud 4 104 LouiaT Na bfilllCert v aanl 66 Meii o N 8p M lohyp 0 8 lOSMiv K 1 H 4pCl p e a nJ 14 N ïorkOul otWeal aand 1 dito Peno Ohio obliK 6 Dragon Calit byp iu oud S 8t Pnul Hin Manil ob 7 Un Pao Hoof l n ob ig 6 dito dito Li o Col lob p 0 OaMaDa Oau Souih Chert r aan K V s C Rallw iKa loli d 0 Amaleril Ont iibu Mij aani Bo terd Tramwu Man and tfio Stad Araaoirtam aand 8 lad Ku t r l m a ii I 3 Biuiia slad Antwerpen 181 l l Sid Bruaael 1886 Hoso Theiaa Regu lr G alHb 4 OMTMn SUataleenig 1S6I K K Üoal B Cr 188 S Srasia Blad Madrid I l ie8 J D V r B Af ipo l ocrt Sckreudir t Pilln zgn Maagversterkend zarht Laxeerend bjzonder goed tegen Hlijm en bevorderen de Spijsvertpering cent pei doos 58 881 14 Verkrijgbaar te Gouda alleen by de llrma WOLFF Co Haven 198 Men wachte zidh voor namaakselsl Elk doosje is gewikkeld in een biljet roet du naamteekening van den vervaardiger 4S lU m u 107 100 100 11 118 11 ♦ 8 J J SCHBEÜDER Apotheker Automatisehe vallen voof rnttan k fl ï fl voor mulien k 1 il vdor ton n ki4k rUklian IK la n i Jii vniigen MioHiturand i n t r tiinati bt Vu M rittMn mnlHti f luiienlti k Var in n ti ht tellun vfob vMiutra wactar i i n titatan nlit d t wlnWla reuk ne VorVi i p U ari toflzanding tmi l t hodr K iide r mböuri omnjandlt llMtitotianiij t C i Verzeiidliiils Merknur il Hrlnibrrt r r f im N z Voorbnr val al A SLEGT bef eelt lich tut M leveren ran Zui7er Zeiuwsoh Tarwebrood f eent de K U NIEUWE HAVEN 28 mgf Bekroond op de Internatimale Tenooaatelling na Uakkery Uuldery en Kookkunat te i Oravmhagt mot een diploma Vergald Zilveren Medaille MARiLTBBaiOHTBN GRATIS hetaimi elke leeernn dit blad hat nM alleen roor rieken maar aok voor leznlaa hee t Mufrijka en iettlii boek K UEII KI IltlEI QOndS 8 Haan 1899 Gnaen dooreen onveranderd Hm Khrin eene brielkaart lU fi Boekhandel te lottofdam Tarwe Zeeuwaeha 7 4 7 80 Nieuwe dito k Mindere dito 6 40 a 6 70 Afwükeiide 7 4 6 Polder 4 6 60 ZeeuwHhe Rogge 80 4 60 Folder r 4 80 4 f 8 bwilenlandaohe per 70 kilogram 4 Oeral Winlar 4 60 4 6 10 Zomer 4 80 4 6 Ohemllior 6 0 k 6 Ma r per heel ƒ 8 10 4 8 0 per lOO kilo 7 11 ï 7 80 Ueaaepaaad Inlandaeh O a