Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1899

37ste laargan Zaterdag 4 Naart I8tf9 So 7889 IIEUWI Nieuws en Advertentieblad V0or Gouda en Omstreken Telefoon No 8 ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 ft regels a 50 Centen iedere regel intJf r 10 tJenten droote letter wordiT herfkcri naar plaattmiimtf Inzending van Advertentien lui I uur d s inidil TelefMa No M üe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k sj inet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 tranro pf T post 1 70 Alzonderlijke Nommers VU F OENTEN JIIJUIJ AS IIKT HEERENHUiS aangekondigd tegen MAART IH M gaat niet door al zijnde liet pand uit de liand verkoclit Notaris MONTUN EERSTE NEDERLAMDSCHE RUWIELFABRIEL Directaar U BUaOEHS DEVENTER PrIJzeD voor 1809 Door het grootc prodnetie vermogen daar alle Stampings en onderfleelen aon de fabriek op AnthomutiKChe en MansaiiinchiueB kunnen vervaardigd worden zijn wö in staat onderBtaando RIJWIKLEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prijzen ah Model A zeer solied n net afgewerkt zonder rem en spat p hërmen t 87 50 Model A zeer solied en I net afgewerkt met Bpatsehormein f K Model A zeer Holied e 1 1 net afgewerkt gang zeer licht 1110 Model AA U Klas jngj monteerd snelste banden 1 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden 1140 LUXK lUJWiELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor 1 200 thani l 150 Deze Rijwielen ondersohoiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en liJn zeer Hjn afgewerkt JEWONE ÏOEE ACATÉNES met best zadel en jeer licht loopend f 150 LUXE ACATENEH met gezondheidszadelB ttjn afgewerkt f 180 P S DAMEH KETÏINÖKI WIELEN op Ue prijzen f 5 hooger PrUi Couranteu worden op aanviaag gratis en fraooo toegezonden iioutia VerlegenwoordigerJ C DE MBTSEimS miBE Een sinds jaren gevestigde oei beklante gelegen te KEEUWl lK bi OllliA wordt met den geheelen Inventaris terneernamte maugeboaen Het HdlH met grooten TUIN tegen billijken prijs te huur Franoo brieven btj A v s TBIRT Ealek traat 7 uïs Ha FEANSCHE STOOMVEEVEEU H cheinisr lic Wa sscbttrij H OL l ËL llfi iMËIi 19 Krtiinkwle Rotterdam QtbivTetsord door Z M dan Koning dar Balgan BoofddapAt voor UÜDUA da Haar A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen au Terrau i ij tlla Hearan en llameig rderoben aliaol alle Kindariioaderan Spaoiala inrichting Toor het toom e vu ylnchemantela trearen bout an Oordünau tafelkleadeu eux worden ti ar da ianwate aa laatate method geTartd Alle goedareu hateü geetoomd of geverio worden onaohadaluk voor de gaanndtaid aolgena iiul bewerkt 0 PDIKB OÜDK GEÏÏEYEE Uerkt Verkrij b r biJ PEETERS Iz AU bewj n afhtli iiii ii eaokot aR rk steeds voor lien nn dan Duua der timt P HOPPB 8CH1EDAMMEH öffl verldjgbaar met 1 üf 2 Borgden Fr brieven lelt H bij JAC va HENNES Mariaplaats 12 Utrkcut Postzegel v Kir antwoord E j m iJimii B e h a n g e en S t o f fe e r d e r Uoetekade I3 i Gouda LEVERT Behangsel pa pi eren TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLEUM LOOPERS eiiTarelkleedeu enz m HOLLANDSCHE liEHiyillVIREIilGISG AMSTKIIHAM Prgiuotaering t Cbina Congo Stofthee 45 en 60 c Qrot 50 55 Lekkere 60 Soucbon 75 Geurige 90 Congo 100 Ontbijt Thee 66 Namiddag Tb e 76 Alleen verkrijgbaar bü P II J van Wankum OoatMmen B 14 EENieDÏFOTTANTaEB Heil wordt verzocüt op t MEKK t lettrn UIT HST MAOiKIJN TAH KAVKNSWAAYZüNE GORINOHEM Deze THËEEN wordtn Rfgele rsrd in rerzttgelde p kjet tku v f twee én een half en een Ned om rmet vermeldiug t ii Nomm r e Pryi Toorzieu rati neTenitaaud Merlr volgetiH d Wet g depo neerd Zich tot de uitToeriQfi Tan geëerde orders aanbevelende J RREEBAAUT LZ AWEirzoEa fdeeling WeUKVEKSCHAFFINü roor VliüUWK N en MKltiJBS verioekt NAAIWERK aan huiii voor een nette Naaister Inlichtingen taratrekt Mei SüLTSKEl Gouwe C lts TANDARTS K CASSIÏO Gouda Turfmarkt SP BUBK ÜBMH MAANDAO DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAO van S tot S unr WÜEN8DAU an VKIJDAQ van tot aar ZONDAGS niab Zenuw en Maag lijders wordt oit overtniging als een werkelgke hulp in den nood het boek ISeia d g e xex aaulievolnn Na ontvangat van adrea per briefkaart ordt 4it boekje franco par poat to eionden door BLOKPOELS Boekb Zaltbomme H Aug vm itwAi WcaAo Scho8U Apïir taar Llp HD HfttiD oa lyn d bMto nMa l a voor bat laodAr muoite KIIBUW IIEUW UESC HIKT VOOR ïïacMlicMen Koffie en Theelicliten Welko 47 uur branden a 2 2 ou 6 uur brandende k 3 cent per stuk Kenig Agent TOor Gouda en Omstreken I I3B K CATS l apiermolpn if HJ Vind u dit niet goedkoop en geinakkel k Hen beboeft hiervoor geen Olie geen Olaaaije 1 Alleen een lucifer aansteken is noodig Oebeel zonder gewaar voor braod als ook zouder reuk Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT immix mmnm eh mm ook volg ens op te geven Profiel filpoedlgc aflcvertog Mette iiKvoeriiig Coiiciirreerciide prijzen TE I3 Cr Cri2 texstoza d of later rEN lt¥liai Te bevragen UmHiöor can WaiU éloeaeren FLUWEELEN SINWEL No 618 Het groote aantal zenuwkwalen vuizeDi fUo fil ll iHf tatdflvoftrafKSandekftSit kei PnvanAp pUxU bansD e trte to6 troUe4 r OOK atMan lie middelen door ds medischn weUoschap MOKewend Bent tao den nlenww ttjd kont d eer toe dat aij iloor het ebnill makf n vaa dee e Bvoadi cttfln wag Danelljh laug de huid eau phyiloli cl oDtdekkiDgRadaaa linert die na faooderda proefoemlnieB thuiaover dacaliealewai ald verbreid la en terwijl lif Iti w t DiicliapaeliJke krlngM aa hooaata belangatelllng wekt Uraoi eeoa weldaad blijkt te lija voor da aan aenawkwalen Itjdanda menaöhbaid Deas ceueeawUia la nltcavaaden door den goweirn Offlcier van Geaondbeit Ur OomaD WaiaimaaQ taVilstaofft es beruat ou d DQ tlerviadliig opgedaan In aeaa tO Jarige praktijk Dosr waMsohlnr vnn het hoofd aenniHal prr ilnK worden ilnitrtae geaeblhtFaloireu d ar d baid oiiiuldtlcllijk an hal slnl BiedCKr I el l Met daia genoMwijBa werdeii werkelijk achlttarende raanltaUa vtikngaa CD EiJ naakte looveel opgang dat vaa een door den uitvinder gMebravan warkja OyER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hara voofkoniRg in fleeeilng l nu n kartaa UH d d XI Imk veracbenfin ip Uit boekje bevat nfat allen vor bat graato pnV ll l verataanbtre verklaringen oaitrBnt bet wetcm iler nieuwere tberapla en de daarmada lelte lil wftMiiopige gevallen verkregen uitwurkinf m nr ook vindt men daarin weteneohapneiljfce varh I idttltuKnii uit dn me 1lachfl lnrt ii dieaaiideza gnioKWij n Rewlid Un soomode afnchrirt van lui vitn getoUnciiliften van hoogKeiitaatnte gcpeoskniuIrgeD oudar welke P Meniere rati dr proreiisr n ri poiyklliiloklA Panji me Rotigemont 10 SiBlngratiei med dr praMieearaiti genteeAetr aan hel krenkilnntgin ceedotit d Charenton Sa nil till rath Or Com te Stettin Broesmann med dr arrond arte leJdhUngen Df P Foriitler tianeoih or dlrftLteur ve hot hoigiUal U Agtin Qehi lmrith Dr Seherlng kaitflBJ Gutsnrell lad Eic Oartoi mod dr gencasheer dlrtataur der galvaao thcraplutieoria leHohtlng vgar lanuwilidara le Parlje rut St Henori 334 Conaul von Aaoh taoh mad dr t Oerfu Dr Buatiaoti arrend aria de Zlrknllt Dkart nbti 4 il jRchl med dr te Wetne i Or 0 Bongavel to La farrlèrt Cure lid van din Conaall Cenlral i hygllna l d9 Kanti in Franknjk en vple uiidereu Aan allfu wlor x nuwgtmtt t mprr nT iiilitdar UMaiKadaaaii tm of rngenftN d aeiiiinaobllslicid IIJ l n wnarvan dekenttttikenon zijn ahronlaoha hoefdDJln m trarne aahela boaf dptjn bloadandrani iroste pHkkeltiaa held gafaagdh i alapaiaothald tlchamatllka anruat en onbxhagelllta tMaland verder alia sfeken die door beroerte getrofTen weiden nnog HJ I n un d gavulgen daarwn tooali vnrlanimfflpaa Dnvarmaaan tat iprekBe rware langval maelen illkken aU ntald ar gawrishlan mat vaortditrande alia plaataelllfce twakte vnnwakklng van fahgugae nu tij ai raeAa onder geneeakandlg bebandellng gaweeit eijn maar door dn bfkende middelen all oiitbondUiga B akondwatarkaur wrilvmi elertHscpren Btoomlooi uf acebadeirVMB geneilng of lanlglng kanaar kwaal gevondau Lebben en ten elojte ilj die vree Kffvoelen T r her rle as uütoe rades hebben wegeita veraobljnaelnn all iioh aauhoudand ungatig voelaa vartfoavlna kst bHfl hoenallB Ml daUaUgliall nikkarlagen en danker warden voor da oogan drukkende pljn ender hat vMHiaofi aaWag la te aoraa hat voi van krieking In an IibI liapen van handen an voaten aan al deae drl oatacori n TU miwIUderia all ook aau longi ni iajet lljdandi aan hlaakwahl an kraahtalooiheK OOK an gaaonde lalfa aan Jonqa piraonin dia voil mat hel hoofd warkm en geeatelljke reaotle wiUao von oman wordt dringeiid aan geraden alch het bovan vermelde werkje aan te Hohaffea hetwelk opautvraga koatalsDi sn inco var tonden wordt door Auiatordnin door H 4 LBUAW A o Helllgeweg U Rat rdam r B tkb HAN rKV KOI FF Apotheker Korta Roofiteeg I Wlra ht LoTlttY A POHTOV Undegrarl t bij de Qaardbmg V 9H Op de tongate hvgianitliah raedlolnale ti ntüDiiHteilinjr ia de Iti WflaaimaBu iiihe Oesaea vijM dear de BftdiitW Jnrlj ani t d Xl i4 r n li tl tlll hp tr on 1 Indien gy niet wilt hoesten gebruikt d allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract Méapibei uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H n VAK S€HAIIi € o Den Haagr IMiTennciere 80HAIK SCHAIK 8CHA1K SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK VAN VAN VAN VAN yAN VAN VAN VAN VAN VAN CO B KtellaDtbe but botle riddel dor werald Co s MaUaatbe cnsesl KiDkhomt 8e Po s Meliantbe leiiMil zoonrel oud jimn Co s Meliantbe maü in md huvigmn oiitbra n ft Co B Jttelianthe alaiit voortdureud oud r Soheikuadij t £icht Co B Meliantbe iulpi oQh rroop Hjk Co s Meliantbe i bukroot d mei Korediplont i Co B Meliantbe ib bekroond mot Goud ft Co s Meliantbe ia bekroon l mei KiKer ft Co s Meliantbe i erkrgglian in flunni n o Cl re CU m ft bg A BüUMAN Moordrtthi J C tJATELAND B j mp B T WI JK OuimnKr M KOLKMAN Waddinnetf tt KOLLMAN Bodegraven PlHKSti Nieumrhrka dl hu firm WOLFK Co Weithaven 198 londn n XA B BS Kleiweg E 100 Oouda B H T MILD Veentel B t96 te Jouda m ui f de VietoriaJBron te Oberfahnsfein bybns Tafeldrank Yanh£ on nklykef uis derjf èder ande f Omd Druk van A ftllNKKAN Zn J UL JL I KE l8GËVIi G De BURGEMEESTER van Gouda brengl bij leze Ier kennis v in de belanghebbenden dHt door den Heer Directeur der Directe Belastingen eu te Rotterdam op den i Maart 1899 executoir is verklaard Een Kohier van de perboneele belasting van het belai tiiig aar 1898 No lo Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld m handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclamcb behooreii te worden ingediend Gouda den 3 M iarl 1899 De Biirgemeebter voornoemd R I MARTENb BBUeHlaiidsch Over Ml De Franschc Senaat zal lieden een opvolIer voor den lieor Lonbet kiezen Bj de voorkiezing in een vergadering der republikeiiische groepen verkreeg de heer Oiinstanii gezant der Republiek te Konstanlinopel betrekkelijk de meeste stemmen doeh de vergadering was slecht bezocht zoodat nog niet met zekerheid te zeggen is welke der candidaten voor het preaidentseliap de meeste kans beeft De toestand van den Pans schflnt ondanks de berichten over den gnnstigen afloop der eergisteren verrichte operatie zeer zorgwekkend te zvi En waariyk geen wonder De ziekte waaraan Z H lydt moge niet bedenkelijk zijn zijn liooge ouderdom geelt reden tot bezorgdheid l iistor vierde de Paus zyn Iften verjaardag Joachim Pecoi werd don 2en Maart 1810 geboren en juist 08 jaren later den Hen Maart 1878 tot Paus gewfld onder den naam Leo XIII En op den dag dat bij zijn negentigste levensjaar intreedt wordt de krasse en beminnelijko grijsaard door een ernstige ongesteldheid aangegrepen die hem zelfs belet de voorgenomen plechtige viering van ziJn verjaardag en van den gedenkdag zóuei wijding bij te wonen De aangekondigde bezoeken van de gezanten van Pruisen Beiereu en Colnmbia die Z H wilden gelnkwenscheu namens hunne souvereinen en regeeringen moesten worden afgezegd Dr Lapponi bracht den nacht op het Vaticaan lioor en liet dr Mazzoni ontbieden tH iLLI Gedeniiscliiilteii vtu tm Gelukioeker OF AmnBAL DE VONDELIK Naar het Fransch DOOR W NUrrERS 33 Vervolgens zich tot het dier Jceerende riep hij op gedempten toon i Koest Stop I goed volk dadelijk stil hond van een hond t Het dier zweeg en legde lich neer met het oog op de vreemden gericht l Op dit oogcnbhk opende zich iets tegenover de jongelieden en wat zij voor een muur gehouden hadden en hetgeen een soort bescliot van zeildoek bleek en zij konden in de halve duisternis een personnage van een londerling voorkomen ondericheiden Het was niet een deur die geopend werd de jongelieden konden niet duidelijk uitmaken wat het was het kwam hen voor dat het gordijn of het beschot van zeildoek vaneeogeschoven wm geworden In elk geval zagen zij een soort balie die een kleme ruimte afsloot alwaar het zonderling personnage achter een schrijftafel gezeten was De gedaante ag uitgestrekt in een fauteuil Hij was gehuld m een persisch of turksch gewaad alles teer ruim en wijd en van verschillende en achrille kleuren Op het hoofd droeg hij een witten VJ £ Te zamen hebbeu deze geneesheeriMi den lijder onderzocht en toen ontdekten zii dat de koorts het gevolg was van een abces waaraan de Paus reeds eeuigcu ti d leed en dat na zeer pynlijk was Het werd onmiddellijk geopereerd en dit schSnt den zieke eenige verlichting te hebbeu aangebracht In de kardinaalskringen wordt volgens particuliere telegrammen uit Home hard gewerkt voor een conclave Behalve kardinaal Panocchi hebben ook andere candidaten bunue getrouwen gemonsterd In aanmerking komen vooral Vannutelli vriend van het Drievoudig yerbond verder de eerzuchtige en Onverzoenlijke Svainpa en de kardinalen Mazella Dipietru en Uotti Do partijen en groepen van die kardmalen werken zoo hard zij kunnen om voor hare candidaten eene gunstige stemming te veikrggen Van zyn correspondent te Rome verneemt bet Berliner ïagoblatt dat de mogendheden van het Drievoudig Verbond in het geval van een conclave ten gunste van eene candjdatunr van kardinaal Seraüno Vanutelli znlleu optreden Ken aantal Italiaanscbe kardinalen schijnen voor die caudidatuur reeds gewonnen maar toch is het slagen van V annutelli daardoor nog volstrekt niet verzekerd j In de conferentie der liberale partij beeft Koloman von Siell meüedeelingen gedaan over de onderhandelingen met de oppositio I en aangedrongen op goedkeuring van de I gesloten overeenkomst Szell zette daarbij uiteen dat hg een aanhanger van het dualisme I is on dat bj do liberale staatkunde als den I grondslag voor de economische en politieke ontwikkeling van Hongarijo beschouwt Hij zal I bij die staatkunde den steun der liberale partij I zoeken en voort elke ondersteuning die hem I toevalt op grond zijner verhouding tot het I dualisme en tot de liberale partij gaarne aan Szell deelde zijn voornemen mede dadelijk I na de goedkeuring der begrooting de voorstellen tot hernieuwing van de overeenkomst I met OoBtcnrflk tot 1903 a de Kamers voor I te leggen Hij deelde mede dat in hot compromis I met de oppositie was vastgesteld dat geen I der oppositie partyen een obstructiouistische I houding zal aannemen tegen deze wetsvoorI stellen evenmin als tegen de voorstellen tot verlenging van het tol en handelsvorbond I met Oostenrijk I De beer Lncacz stelde voor de vorklaI ringen van Von Hzell goed te kenren wat I met algemeene stemmen geschiedde tulband up de wijze der muzelmannen Groote roodachtige bakkebaarden een lange baard en zware knevels bedekten zijn gansche gelaat en gavea hem een woest voorkomen De reflector van een kleme lamp wierp een zonderling onzeker whijnBel op deze gedaante die alle hoedanigheden eener onderaardsche verschijning had Dit personage was de woekeraar ep geldschieter Van der Grijp Na degenen die hem zoo laat met een be ock vereerden eenigen tijd zwijgend opgenomen te hebben nchte hij zich een weinig op en vroeg langzaam Mag ik het genoegen hebben heer graai te vernemen waaraan ik de eer van een bezoek zoo laat in den avond te danken heb t De stem van den woekeraar trof Raphael zim derling Hij had een vaag onbestemd gevoel alsof die item hem bekend voorkwam alsof hij die meermalen had gehoord hij wierp een onderzoekenden blik op het gelaat van den zoo vreemd uitgedoschten jood Deze blik overtuigde hem op de meest stellige wijze dat hij dezen man nog nimmer ontmoet had Maar toch die stem Tevergeefs martelde hij zijn geheugen Daar de graaf de Saltuces geen antwoord had gegeven herhaalde de jood zijn vraag met precies dezelfde woorden Waarde e geachte mijnheer Van der Gnjp antwoordde hij thans zonder ïich in het minst uit het veld geslagen te gevoelen wij willen een met u praten over een beUngr jk zaak die voor Daarna werd voorgelezen een brief van de 1 dertig dissidenten die verklaarden thans we 1 der tot de liberale partij op f treden Ook de de oppositie partijen hebben oen I bSeeukomst gehouden waarin het gesloten compromis met Von Hzell werd goedgekeurd De Kamer koos den heer Perczel tot voorzitter met 225 stemmen tegen 74 die werden uitgebracht op graat Sziliagyi Uit Madrid wordt over de ministerieele crisis gemeld Na de kleme meerderheid die zich Woena 1 dag in den Henaat v6ór do regeering verklaarde achtten Sagasta en zijn auibtgenootai voortzetting van bun taak onmogelijk De crisis zal waarsrhijnlijk vorschoiden dagen dureu in dien t jd zal de Regentes verschillende staatslieden rhadplegon ook de voorzitters van Kamersj en Senaat In ininisterieele kringen hoopt men dat Sagasta weer aan liet bewind zul komen en dan de Cortes zal ontbinden De Kamervergaderingen worden verdaagd tot na de oplossing van de erisis Mae Kinley is met zijn Icgerplannen ongelukkig geweest in den Senaat Met io tegen 13 stemmen heelt deze iormau s amendement op het door het Huis van afgevaardigden güüdgekenrde wetsontwerp aangenomen zoo iH do legerstorkte na 1 Juli ISIOI teruggebracht zou worden tot de getalsterkte Vó6r den oorlog omstreeks 27 000 man üe regeermg krijgt dan slechts voor een tp en nog niet tot aan den afloop van Mac Kinloy s presidentschap de beschikking over oen grootere troepenmacht om de orde 0 Cuba te bewaren en op do Filippijnou te herstellen Twijfel aangaande de plannen die de President met do Filippijnen heeft afkeer von oen staand leger en partijoverwegingen hebben tot dat besluit van den Senaat saamgewerkt Do President zal wel een nienwc poging doen met het volgende Congres Verspreide Berichten Hkyfus In den omtrek van bet Hof van Cassatie waren gisteren uitgebreide politiemaatregelen genomen de toegang tot do gerechtszaal waar de strafkamer het verzoek tot regeling van rechtsgebied in zake Picqnart in behandeling zou nemen werd slechts aan enkelen vergund u zeer winstgevend belooft te worden Voor mij zeer winstgevend zegt ge vroeg de woekeraar op een toon alsof hij tnan eertt tot de ontdekking kwam dat hij voorzichtig mqet zijn Natuurlijk Hoe zouden we anders hier komen Hoe zouden wij dé dwaasheid hebben met andere zaken ons tot u te wenden Die ia al heel komiek Parbleu bij den heer Van der Grijp komen met iets waaraan hij niemendal verdient Terzake ik luifiter ICunnen wïj u niet een oogenblik alleen spreken vroeg de SaÜuces Zoo ge verkiest antwoordde de jood den reus een wenk gevende met de woorden Ga in de alcove houd je binnen het bereik van mijn stem Camisard i De reus verwijderde zich Welnu heerenj wij zijn alleen Wees zoo goed te blijven staan waar ge taat wat wilt ge Mijnheer ik zoek woorden om de zaak zoo kort en duidelijk mogelijk te maken E n zeer prijzenswaardig voornemen en ongewoon bij mijn bezoekers zeide de jood Mijn vriend hier vervolgde de jonge graaf heeft dringend geld noodig 4 Zeg my alvorens verder te gUlW wie dut i uw vriend daar Vicomte RaphatI TfAhli riep de woekeraar verrast de pupil van ftn baron de Maubert juist Gij schijnt mij te kennen vroeg Raphael onaangonatm getroffen Toen togen 12 uur de zitting door president Loew gcojiend werd waa er weinig publiek op de tribimes Op de bank dor verdediging zaten naast Picquart s advocaat Mimcrel mrs Labori on Demange De pro careurgeneraal Manau nam bet openbaar ministerie waar De raadsheer Atthalin las zijn rapport voor dat eerst een overzicht gaf van de gesrhiedonis der zaak Picijuiirt Ten aanzien van do quacstie of Picijuart s verzoek ontvankelp verklaard kan worden voorde de rapporteur aan dat er volgens Obauveau en Hélie geen connexiteit bestaat indien elk van do twee jnrisdictifn uitspraak kun doen zonder dat de uitspraken materieel mot elkaar in strijd zjjn In dat geval moet het verzoek verworpen worpen Wij moeten nagaan zeide Vtthalin of er een schakel bestaat die betzü alle feiten hetzij ivlleen sommige van die feiten verbindt en of de samenvoeging hetzij van alle hetzij van bet zeker aantal feiten niet gelast moet worden ter wille van een goede rechtsbedeeling De zaken die aan Picquart ten laste gelegd worden ging de rapportour voort schijnen alle op betzellde dool uit te loopen de onschuld van Dreyfus en de schuld van Kstei hazy aan te toonen Ziedaar de eenige vraag die oprijst en die men moet trachten op te lossen Indien er connexiteit aangenomen wordt zon de zaak niet aan de militaire rechtspraak onderworpen maar naar de kamer van In beschuldiging stelling teruggezonden moeten worden dio zo dan bü het Hol van Cassatie aanhangig zou maken Welke ook uw beslissing is ze zal hetzelfde vertrouwen in elk soort van rechtspraak in den lande met zich brengen Mimerel ontwikkelde daarop de giondcn van Picquart s verzoek FamicBUK Eergisteren is het sraaadprocos dat generaal de Gallifet de Ganlois heeft aangedaan voor de correctioueole rechtbank te Parijs voor geweert Waldeck Roussenu vertegenwoordigde den generaal De verdediger van de Ganlois had een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen maar de rechtbank verklaarde zich competent en bepaalde de uitspraak op over voertien dagen De socialist Lucipia is tot voorzitter van den Parijachen gemeenteraad gekozen De instructie tegen den onder verdenking van spionnago te h lons sur Marne gearresteerden luitenant Boisson is geéindigd Hy zal worden vervolgd de zaak zal met gesloten deuren behandeld worden Ik u kennen antwoordde de jood mijnheer ik ken heel de wereld Daar gij mijn jongen vriend bchijnt te kennen mijnheer hernam de Salluces zult ge weten dat zijn handtcekenmg vertrouwbaaf is Hum nu vertrouwbaar vertrotiwbaar is eigenlijk het woord niet Hoedat Natuurlijk niet Vw vicomte bezit geen stuiver Zijn eenig vermogen is de mildheid ran don baron de Maubcrt Die hem tot zijn erfgenaam gemaakt heeft viel de Salluces in Men zegt het maar de baron is welvarend en zijn testament 11 nog volstrekt niet gemaakt c Wat weet gij daarvan fi wik weet alles Maar ga voort Laat hooren aan welk bedrag de vicomte uw vriend dringend behoefte heeft Vijfduizend francs Drommels dat is niet zoo heel weinig En wanneer verlangt hij ze f Op staanden voet Onmogelijk Waarom Omdat de zaak me niet aanstaat me te on I ker voorkomt Kom kom ge hebt ze wel gehad die honderdmaal gevaarlijker waren Wel mogelijk dat is mijn zaak Hier heb ik geen zm in Ik sta voor den vicomte in iVordt wwig4