Goudsche Courant, zaterdag 4 maart 1899

RatuidBB 4 48 5 58 18 7 86 T 58 l 40 t aa S 10 18 11 85 11 50 18 87 1 44 a aoi 8 4 4 06 4 40 5 85 8 17 IM 8 8 87 lO lOi Da O trgiuM ll Oapallt 4 88 a 08 D jr lo at r 1 64 f f 4 80 7 ff ff 47 r la m ie kl Elk Nlrawnkvk 8 04 8 11 t f lo ae r a oi t 4 57 6 S4 ff ff B4 V reiiiger moat EÏoh Kaordnoht 5 11 6 U i t K V 10 48 t V K 8 08 f 5 04 Ml 10 61 ïoTaodian Tcoraien in iud 5 17 8 85 8 88 7 8 8 11 47 10 18 11 fc 11 54 l 08 18 47 8 14 S flW 4 0 84 8 10 S ftK t 4 7 45 8 80 10 n7 in 30 aan bawlja 1 f 0 60 aUai 6 4 7 B0 7 40 7 46 0 8 81 9 4e 10 11 11 87 1U8 ia 8a 1 85 8 46 8 40 4 4 88 5 80 u 7 80 1 1 88 10 6 Voorbirf 8 68 a 7 58 D a 10 17 a a a 1 41 a a 4 88 a 6 18 84 a 6 8 a 84 J a 10 88 a a a 1 65 a a 4 58 80 1 48 6 17 a £ dooi 10 48 a a a a aa a 6 04 6 8 8 6a lnu l 8 88 7 48 8 08 8 64 ns lo n 10 S4 U 7 18 06 11 50 8 17 1 14 4 08 4 87 S I5 a 1 50 7 48 8 8 10 10 10 88 tUrecle Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdtenst 1898 99 i Aangevangen 1 October IDill 8 48 S 57 OOUDA SOTTIXI 11 81 18 18 la ta 8 11 SM 8 57 4 88 U aS l 8 8 11 88 1 7 B IS 11 48 1 14 1 S 18 11 81 18 88 1 81 8 80 U 5 8 8 14 88 84 10 11 U ll 4 8 5 88 1 51 a lS 7 81 8 84 48 10 18 lo nn 11 88 6 10 MO 11 10 6 80 7 50 OOUDA OEN Hiiflrtaa 11 18 18 16 ia aa a u a M 4 7 80 MO 8 17 87 10 14 11 15 1 48 8 48 7 5B 8 51 a 8 07 s oa I a ii a 48 u aa o88 lo u 11 45 6 88 S B4 8 15 1 8 l ia i aa 188 u I DA l TK tCU I ilaaaam U 07 10 18 10 67 la nn ia ia la aa a ao 8 17 4 88 6 ao a o n a 11 14 a a a 87 a a 7 a a 11 a li 7 a 8 46 8 84 6 46 8 a aa lo ai 11 46 la sa i sa s iia 8 60 6 o4 4 8 O D II k k w s T e D M nuda 6 a l4 9 48 10 7 18 10 t n 5 807 SI 8 f l 8 4lut W 8 01 8 0610 85 18 48 1 6 00 6 87 8 40 10 01 U 87 Amaka 8 80 88 10 60 103 1 18 516 8 55 10 8 11 41 00 40 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 86 8 88 4 48 5 88 t Vi 98 7 58 68 8 07 10 08 10 84 16 a 10 88 a U 55 18 84 a a M7 4 1 8 58 7 18 8 10 9 88 10 64 a 10 48 a a i a V a t 6 ia 58 11 10 18 11 a 40 4 87 6 0 8 10 I 7 88 8 86 8 4 18 84 11 10 VmiLCS 7 05 8 10 06 11 16 8 5S 8 46 4 4 6 80 7 4S 4 AjuU W 7 80 8 85 9 80 U SO 3 08 4 00 5 00 85 8 00 10 8 Ossda 8 9 18 io 9 ia 51 a ta 4 47 6 4a 7 4 8 4 111 DoTTSCHliim In 1883 i t 6er t In de drie kleine gemeenten in de nabijlieid van Frankfort een telegraphisehe dienst ingevoerd voor linlp bt ongelnkkeu brand watersnood ziekte enz bniten den gewonen dieiiBttfld vooral des nacht In 1S97 was znlk een dienst in Ünitschland nitgebreid tot 11 3 58 kantoren ol 77 p t van het geheel aantal telegraa kantoren In het laatste kwartaal van dat jaar werden aldns 8014 telegrammen verzonden grootendeeh wegens plotselinge ziektegevallen om spoedig ook van elders hnlp te kunnen ontbieden De gemeenten betalen daarvoor eene kleine vergoeding Bei ui £ De Koningin der Belgen is vrj ernstig iek zy heeft Inchtpflp en longontsteking Dokter ïhiriar die haar behandelt heeft om zoo te zeggen haar sponde niet verlaten KSOÜLASII Te Ijonden i bericht nitvangen dat naby h t eiland Hainos iu de Middellandsche zee een boot van het oorlogsschip Bruizer ten gevolge van een rakwind i omgeslagen en gezonken acht opvarenden verdronken Biecht één werd gered EOÏPTE Sedert den bouw der pyramiden Is er in Kgypte geen bouwwerk ondernomen dat zoo groot zal zyn ala de renzenrtam waarvan de eerste steen dezer dagen gelegd is Ken dam wordt in den Nyi gebouwd met een lengte van anderhalve myi en een hoogte van M voet boven lii t bed der rivier Iver een lengte van 140 myi zal vader Nyi den Invloed van dezen strekdam voelen Het plan dat van Engeland is uitgegaan en dat zuiver in het belang van Kngclaud i wordt met kracht ter hand genomen en de aanvangawerkon schieten reeds goed op 50 K zwartjes z n aan den arbeid gezet zoo vcrhaajt een Kgyptiscli blad en drie millioen ton cement z n reeds nit Eurppa daarheen gebracht Hot waterreservoir dat door den dam zal worden gevormd moet een reusachtige walermassi kunnen bevatten Een afzonderiyke brug wordt daardoor noodig en ook hiervoor zyn reeds do ontwerpen gereed Hot zal een levendigheid geven als in de beate dagen der t harao s De resultaten die men zich voorstelt van het groote bouwwerk zgn niet gering Door den dam wordt het Nyiwater verzameld on 2500 vierkanten myion woestyn worden er mee vruchtbaar gemaakt toodat het land 26 percent meer af zal werpen Men droomt byv rood van een stügendon uitvoer van Egyptische rietsuiker die in twee jaar zich verdubbelen verdrievt udigen zou Ibinnenland 8TATEN GENEIIAAL riTBBUB UMIUBB Zitting van Donderdag 2 Maart im 9 Aan de orde is het voorstel Harte betreffende de revisie van strafvonnissen Bg de verdere behandeling nam de Kamer met B5 tegen 24 stemmen aan het rapporteursamendement volgens hetwelk do revisie kan plaats hebben op grond van eenige omstandigheden die ernstigen twgfel doet ryzen aan de juistheid der uitspraak 8 10 8 8 48 8 48 a aa f lioïiU 7 ia HMrdraiikl door 7 8S KiHwwtel 7 81 OoiMlIa 7 4 Hard aO 7 11 8 88 Gouda ZsTai haii D M oarka lla Eaat rme Zag aatd Voorborg a Han 5 80 8 88 8 84 6 85 8 5 a 8 4 7 8 8 01 7 aa 7 04 7 51 8 14 lioaita Uudaw WoMd niraolil UUMkl 5 86 Woordaa 5 48 U ibw 8 08 Ma 8 118 f 45 8 87 8 4 6 a 58 8 06 a a a l4 a a 8 87 oa aa De heer Rink gaf een uitvoerige toelichting van zyn amendement om voor de geheele behandeling van het revlBie rroces zooveel inogeiyk openbaarheid voor te sehrtjven op gronil van den bijzonderen aard vnn het revisiegeding dat gevraagd op vermoeden van rechteriyke dwaling buitengewone be langstelling en verontrttsting wekt By monde der voorstellers ontwikkelde de heer Rethaan Macaré t gen de z i hoogstgevaariyke openbaarheidj in het voorbereidend stadium der revisie overwegende bezwaren een voorbarige openbaarheid die niet pastin het stelsel der strafwet en niet bestaat in bnitenlandsche revisleprüceesen De getuigenverklaringen zoudtn voorbarig gecriti eerd worden De vooj steller vertrouwenlen volle op hj t grondig gemotiveerde vandl in het openbaar gegeven uitspraak vanden Hoogen Raad zy vereenigden zich met Rink s aiHendeiiient tot het hooren van een raadsman voor den Hoogen Rliad De heer Veegena adviseerende nauiens de meerderheid der Comm van Rapp tot aanneming van het amendement omtrent de openbaarheid de heer Troelstra verdtfdigde de volledige openlwaiheid vooral omdat de uitspraak van den Hoogen Raad niet is voorbereidend doch beslissend btj afwyzing van het revisiever Zoek maar db oordeeling der het publiek eu heer Macré ontried d t epreparatoire uitspraak door de heer Rink betoogde rtbg dat geheime beliandeling een gewraakte halve publiciteit uitldkt De Minister van Justitie gaf den voorstellers in overweging te bfipalen om wanneer het Hof verooïdeelt tol een ander feit dan waarvoor bcklliagde vroeger is veroordeeld deze niet zwaarder kan gestraft worden Het amendemeht Rink openbare behandeling der revisie door den Hoogen Eaad is aangenomen met 47 tegen Hl siemmen Voorts werden met groote meerderheid of zond hoofdeiyke stemming verscheidene amendementen aangenomen van de kommissie en van den hepr Hink waarvan eenige door de voorstclleils waren overgenomen die bovendien zelf nog enkele wgzigingen in hun voorstel aanbrachten De verschillende gewgzigdo artikelen vanhet wetboek yan strafvordering welke heteenig artikel van het voorstel bevat werdenachtereenvolgens zonder stemming goedgekeurd I De eindstemming werd bepaald op aanstaanden AVoensdag half twee uur Na de goedkeuring van enkele conclasiën op verslagen is de zitting tot dien dag verdaagd Na de eindstemming over het voorstel Hartd zol alsdan de beraadslaging over de TndisOhe Myuwet hervat worden Hot Museum van Kunstnyverheid te Haarlem werd gedurende de maand Februari bezocht door 277 personen terwyi KiO boeken plaatwerken uit de aan het Museum verbondon BookerS naar verschillende plaa i vnn het land verzonden werden I e aandacht van bolangstollendon wordt nogmaals er op gevestigd dat boek en plaatwerken betrekking hebbende op de versierde kunsten de kunstgeschiedenis en de kunstambachten kosteloos naar alle plaatsen van het land verzonden worden Op aanvrage is het reglement der Boekery verkrygbaar gesteld üemeng de Berichten In het laatst van Juni zal te Apeldoorn een nationaal kegelconcours worden gehouden m een voor deze gelegenheid in den tnin van Tivoli te zetton gebouw dat tien banen zal bevatten Voor de afdeeling vrge baan is een bedrag van f 1800 aau prflzen uitgetrokken 11 80 11 41 11 8 II 18 De aanvoer van eieren was eergister op de ZaltBommelsche markt zoo groot diit zy op het laatst voor 2 cents per stuk werden verkocht In een verdacht bierhuis op deDelftschevaart te Rotterdam heeft de politie aangehouden een minderjarig meisje uit Bergambacht herkomstig Zy hield zich daarbuiten medeweten barer familie op eo is naar een doorgangshuis overgebracht Een brutaal mensrh heeft de halve wereld dacht Woensdagavond een als heer gekhnui pers ion die op den Korten N ienwen lyk te In verband met het feit dat de man eenige dagen geleden uit het Werkhuis is ontslagen en in aanmerking nemende de geweldmakende wyze waarop de daad gepleegd werd mag zeer zeker worden aangenomen dat armoede verlangen naar een onderdak drgfyeeren waren De Asser t deelt de volgende schandelyke leiten mede die er toe geleid hebben lat een 68 jarig arbeider wonende ia een der gemeenten in het midden der provincie Drenthe door ophangen een einde aan zgn leven maakte De oude man stond algemeen bekend als een viytig en trouw arbeider Nagenoeg acht en dertig jaren lang ia hy onafgebroken in dienst geweest bg ecu geacht ingezetene aldaar toen hy eindelgk te oud werd en bg een stokje moest loepen Toen begon zyn Igdcn mag men wel zeggen want zgne vronw zyn zoon en diens echtgenoote met wie hy dagciyks moest verkeeren verstootten hem op allerschandeiykste wgze Hem werd als t ware geeu plaatsje meer gegund in den huiseiyken kring ja ternauwernood verstrekten zg hem het noodige iu zgn levensonderhoud De arme stumperd ging daags heide plSkken doch menigmaal gebeurde het dat hg s morgens naar het veld toog zonder iets gebruikt te hebben En toch verdiende de onde man den kost nog wel als hy dagelgks ongeveer 10 bossen heide plukte Doch de man was er over en dat wist hy wel Menigmaal had hg dan ook aan buren en vrienden te kennen gegeven dat hy naar den dood verlangde Maar de dood kwam niet bg hem en daarom zocht by dezen Maandagmiddag ging hg van huis zeggende niet terug te zullen komen en hg kwam niet meer terug Op een wal in de nabgheid van zgne woning maakte hg door zich op te hangen aan een dennenboompje een einde aan zgn wolbesteed arbeidzaam leven Naamloos lydeii hem aangedaan door zgn naaste bloedverwanten wier trouwe kostwinner hy al zgn leven is geweest bracht hem er toe de handen aan zich zeil te slaan Een droevig ongeluk had aan het station Apeldoorn ulaats Een der reizigers komende van Zutfen en bestemd voor Amsterdtim geraakte tuss hen de loopplank en het stationsemplacement zoodanig bekneld dat hy kort na zyn aankomijfcte Amsterdam aan de gevolgen overleed Door de familie van den te Oostend am gemeente Jlidderkerk zoo raadselachtig verdwenen va der Giessen is f 100 uitgeloofd aan hem die den koopman levend ol dood vindt 4 55 6 7 8 18 6J8 6 87 a 4B 15 5 15 5 65 a aa 48 6 51 7 10 10 17 10 84 10 41 1 18 4 7 18 8 48 I 7 8 59 Inlichtingen worden ingewacht by den heer 3 Berkhout Azn ontvanger te Oostendam rit Boschkapelle wordt aau de Re8 bode het volgende verhaal gedaan Schipper X is een aartsamokkelaar daarvoor alom bekend en begrgpelgk ie het dus ook dat hg op geen te besten voet staat met de commiezen die hem steeds in t 6og honden maar uiet te pakken kunnen krggen Op zekeren keer had onze man een kist smokkelwaar aan boord die in zeker plaatsje over de grenzen aan wal moest Hoe t kwam is niet bekend maar onze ambtenaren wisten er alles van t Schip komt aan wal en na de met een stalen gezicht afgelegde verklaring van den schipper dat er niets te declareeren is begint men de lading te lossen Onze ambtenaren steeds op hnn qm vive loopeu grimiekende heen en weer doch nog steeds vertoont zich niets verdachts aan hun nauwspeurend oog Maar onzen smokkelaar komt het wel verdacht voor dat de heeren der wet dezen keer zoo byzonder attent zyn eu tot Overmaat van tegenspoed voor hem gaat de lossing zoo vlug dat de kist weldra i eigenlgken zin aan den dag moet ttimen en dan is hg er gloeiend bg Onze schipper echter heelt spoedig raad geschaft t Is rusttgd en terwyi de lossers hua maaltyd nemen is in een onbewaakt oogenblik de kist door een geheim Inik verhuisd naar het zoogenaamd vooronder waar de knecht huist ofschoon zg daar natnorlgk ook niet veilig is wgl de ambtenaren ook daar zoo dikwyis visiteeren als zg willen En toen nu na eenigen tyd de lossing weer in vollen gang is en onze commiezen maar kjjken en kgken doch tot hnn stggende verwondering niets verdachts bespeuren vliegen eensklaps schipper en knecht razende en scheldende op t dek Zg hebben de grootste ruzie de knecht roept dat hy dadeiyk vertrekt en zgn loon wil ontvangen schynt tot handtastelgkheden te willen overgaan doch bespeurt schynbaar toevallig de ambtenaren onder de belangstellenden en wil dezen nu laten beslissen De laatsten blijde dat zy hun vriend den schipper een loer knimen draaien geven den knecht gelyk de baas gaat met den knecht in de roef en men hoort hem grommende en brommende het loon neertellen waarna de knecht zyne kist met goed bovenhaalt en den voor hem zoo vriendel keu mannen der wet beleefd verzoekt hem de vracht even op den schouder te helpen dit gedaan zgnde verlaat Hg nog scheldende van schelm en smokkelaar triomfanteiyt het vaartuig om zich met de kist vol smokkelwaar ter bestemder plaatse te begeven s Avonds zaten in een herberg bg de losplaats onze bedrogen commiezen te redenoeren over de mogeiykheid dat zy omtrent schipper X dezen keer stellig verkeerd waren ingelicht toen zy tot hunne groote verbazing schipper en knecht verzoend zien binnentreden en bg anderen plaats nemen waar spoedig groote opgewektheid en vrooljkheid heerscht Zie verklaart X zeer Inide dat ambtenaren eens iets door de vingers zien kan ik gelooven doch dat zg smokkelwaar den smokkelaar op den schouder helpen dat is niet aan te nemen Men is er thans achter waartoe het strenge politietoezicht aan het station te Rozendaal diende Vier gevaarlgke Fransche anarchisten zouden van plan geweest zyn te Rozendaal eene bgeenkomst te houden In Frankrgk waren zy door de justitie nit het oog verloren en nu dacht deze stellig dat zy op weg waren naar Nederland Vandaar die strenge bewaking van de treinen Ook was de douane TUd van Greenwicli 8 51 8 88 D door 8 50 7 58 8 08 a oa 8 18 188 10 04 lO Sa 1 8 10 11 10 18 10 85 ajia D 7 84 7 88 84 8 15 8 88 door M4 1 84 8 68 10 10 18 10 81 10 88 I sa 10 8 U O 10 84 10 54 II sO gewaarschuwd attent maar tevens voorzichtig te zgn bg het visiteeren van kofiers en valiezen daar deze soms ontplolbare stollen mochten bevatten welke bg de minste aanraking hnime uitwerking kunnen hebben Thans echter is een bericht ontvangen dat bedoelde personen iu het zuiden van Frankrgk vertoeven De kansen dat de laagste inschrgver de heer van Boven met den bovenbouw van het nieuwe Amsterdamsche entre podok zal werden belast zyn al zeer geruig Naar het Hbl verneemt komen B en W thans met eenige bezwaren die de aannemer niet kon voorzien en die af wgken van de gebruiken By belangrgke werken stelt de aannemer twee borgen waarvoor meestal gekozen worden vakgenooten die een naam te verliezen hebben De heer van Boven stelde er zelfs vier onder wie de aaimemer van de brug te Westervoort en dergeiyke B en W geven de voorkeur aan een borgstelling van vermogende particulieren Deze voorwaarde acht de heer van Boven een besUste hinderpaal Het diploma A voor de zuivere toepassmg van het Oorrespondentieschrilt en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry kon heden verstrekt worden aan de dames M A van Beemen 2 b Hilversum J E Frank onderwgzeres Deventer A ö van Uilse z b Groningen L A van Uoens z b Ngmegen Ida Kempen z b Amsterdam 1 van Konynenburg z b Groningen F Middel Pensionhoudster Telp en C Wessels z b s jravenhage en aan de heeren C Bakker Student Uronuigen 1 B Lottgering z b Enschedé J Helmers z b Kalkwgk en J F Splietholf Kantoorbediende Rotterdam Over de proefschrilten van 3 candidaten moest alwyzend worden beschikt De machinist L dienstdoende op de spoorlyu Venlo tJladbach wilde gisterochtend te Kempen de locomotief van water voorzien Hy geraakte echter onder de machine en was onmiddellgk een lyk Uiit Amsterdam schryft men de N R Ot Het is nog niet algemeen bekend dat het herkjenuingsteeken der Dreylusards een voorwerp van Nederlandsch maaksel is De dochters van den heer Yves Unyot ontdekten tydens haar verbiyi te Amsterdam eenige maanden geleden by een der goudsmids in de Kalverstraat een klein gouden medaillon bestemd om aan borlogekesting ol armband gedragen te worden met de woorden J accuae bnitenop en een minlatunr portret van Emile Zola bevattend Het kleinood beviel z66 dat de heer Guyot er een aan mevrouw Zola ten geschenke wilde zenden welke eer echter de Amsterdamsche goudsmid voor zichzelven behield Mevrouw Zola was ten hoogste ingenomen met het sieraadje en wilde er aanstonds méér hebben om aan hare vienden en vriendinnen die haar iu de moeiiyke dagen ter zyde gestaan hadden ter herinnering legeren Sedert is het medaillon te Pargs het lerkennisteeken der Dreyfusards geworden De goudsmid heeft al aau honderden aanvrage moeten voldoen Mevrouw Zola noemt het in een barer vriendelgke brieven 1e signe de ralliement des Dreylusards Te Leiden werd in den laatsten tyd de schuttorplicht maar siapjes gehandhaald Daarin is plotseling verandering gekomen en een aantal vonnissen zgn daarvan het gevolg geweest Thans zgn die vonnissen van B en W na lang uitblgveff goedgekeurd terugontvangen Daarby zgndeschutterplichtingen tengevolge van nietbetaling van hun opgelegde geldboeten tot provoostarrest aangeschreven Daar van de ruim 120 veroordeelden ongeveer 100 volstrekt onvermogend zyn tot betaling zullen deze laatsten dientengevolge provooBtstral moeten ondergaan voor den tgd van hoogstens 14 dagen Om de volgorde mag wel geloot worden want de stralgelegenheid voor schutters z l wel geen 100 man kunnen bergen ESCHEIDENHEID Een ernstig automobielenongeink heelt de vorige week op den weg tusschen Harrow en Londen plaats gehad Men wilde een proef nemen met een elektrische automobiel ingericht voor het vervoer van levensmiddelen voor het leger Zonder ongevallen bereikte men uit Londen Harrow doch by een scherpe daling van den weg bj GroveHill werkte de rem niet meer Plotseling brak het voorstnk van het rjtuig en de automobiel tuimelde in volle vaart iu een sloot De machinist Sewell was on üddellgk een Igk Majoor Ritchie die naast hem gezeten wae werd ernstig aan den schedel gewond eu verkeert in hopeloozen toestand De drie andere reizigers werden eniBtig gewond Posterijen en Telegrapble Benoemd 1 Maart Tot brievengaarder te Julrgp Hommerls K Wgnterp thans postbode te Sneek Verplaatst 17 Febr De commies der telegraphic 2de klasse W X E Mulder van Arnhem tgdelgk naar Dieren 1 Maart De telegraflst W 0 G Pgtak van Amsterdam naar s Gravenhage de klerk der postergen en telegraphic 1ste klasse K van der Steen van Franeker naar Drachten de klerken der posteryen en telegraphic 2de klasse J E Velds naar Praneker mej H E Snoek naar het bgpost en tclegraalkantüor Haarlemmerplein H D Dade naar het bgpost en telegraolkantoor Amatelstraat mej H M Tinbergen en W van Guldener beiden naar s Gravenhage telegraalkantoor allen van het telegraafkantoor te Amsterdam C J F Fuchs van het bypoat en telegraafkantoor Haarlemmerplein naar dat aan den Amsteldgk te Amsterdam 1 Maart De klerk der poêtergen en telegraphie 2de klasse mej F 1 W van Dam van Loenen naar Oud Beyerland 1 April De commies der telegraphic 1ste klasse J L Srhlang van Arnhem naar Maostricht de commiezen der telegraphic 3de klasse C A Leibbrandt van IJmniden naar Arnhem en mej A G C Bazendyk van Maastricht naar Rotterdam de klerk der postergen en telegraphic 2de klasse A P 7 Duynstee van Am sterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage telegraafkantoor Belast met het beheer 1 Maart Van het by telegraaf kantoor Rozengracht te Amsterdam de commies der telegraphic 2de klasse G J Falk van het telegraafkantoor aldaar 1 April Vanhetbytelegraafkantoor Boomp jes te Rotterdam de commies der telegrapble Jste klasse W Smits van het telegraafkantoor aldaar STADSNIEUWS GOUDA 3 Maart 1899 By beschikking van den minister van binnenlandsche zaken van 1 Maart zyn benoemd in do commissiBn in 1899 belast met het afnemen der examens ter verkrgging van do akte van bekwaamheid bedoeld in art 56 onder a van de wet op het Lager Onderwys in Zuid Holland I a tot lid en voorzitter de schoolopziener in het district Dordrecht b tot leden de schoolopzieners in de arrondissementen Rotterdam Zuidelgke Vlaardingon Dordrecht en Sommelsdyk II a tot lid en voorzitter de schoolopziener in het district s Gravenhage b tot leden de schoolopzieners in de arrondissementen s travenhage Woerden Rotterdam Noordelgk en Gorinchem c tot ledenplaatsvervanger van de beide commissiën de schoolopzieners in het district Rotterdam en de arrondissementen Leiden Dellt Gouda en Schiedam In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Februari 1899 ingelegd 1 13661 63 terugbetaald 1 12116 Voor het examen ünttige handwerken gisteren te s Gravenhage gehouden zyn o a geslaagd de dames A E Uyiuigs en M H H Thomas beiden van Woerden OüDKWATER Woensdag had in het lokaal der redergkers kamer Burger alhier deopvoering plaats van Asachopoester zangspel in drie bedrgven door kinderen onderleiding van den heer J A Verhoel Metveel succes werd deze operette voor een talrgk publiek ten gehooregebracht Naafloopder voorstelling werd den heer Verhoel enzyn echtgenoote door de kinderen eenprachtige bloemenmand aangeboden als biykvan erkentelgkheid waarby hun tevens doorden kleinen een toepasselgk lied werd toegezongen Een zeer geanimeerd bal besloot dezen gcnotvollen avond Laatste Berichten De rapportemr in zake Picquart a verzoek tot regeling van rechtsgebied eindigde aldus Als de verkuochthei van beide vervolgingen wordt erkend komt het mj voor dat de zaak niet aan den militaji en rechter behoort te worden Mderworpen maar aan de Kamer van inbesehnldigingstelBrfg die haar bg het Hol van Cassatie zon aa a Na het pleidooi van Picqnart s advocaat mr Mimerel werd de zitting verdaagd tot morgen Alsdan krjgt mr Manau het woord voor het requisitoir Omtrent den toestand van de Koningin van Belgié wordt officieel het volgende me Een paar dagen geleden vatte de Koningin koude ls voorzorgsmaatregel schreel de Igfarts haar voor vobtrekte rust te nemen en te bed te bljven daar H M zoóals men weet drie jaar geleden een acute brouchitis heelt moeten doorstaan De toestand der vorstin is niet ernstig De Igfarts bracht haar gister slechts één bezoek Men rekent op een spoedig herstel tenzg zich onvoorziene complicaties voordoen i i aaw aw aa aal Ontvangeen een Zending iNappa Heere Handsclioencii bij A van OS Az Md Tailleur Klaiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Ho 91 iiiHlerdaiii Vrkrs ülotkrs 87 Keurs va II HO 101 0 i 84 l 8 MAART tflDialj Om Nod W 8 9 dit r ïV hm 8 fiio il to dilo 3 Hnseia U I Qoull 1881 UI Itaui I Whr ii K 869 81 5 OofTlKS Ob in tapier 1S6S 6 mill iu iilTerU 8 P FotTDOAL O il Olüt coiii U S t lito tt ki t 8 Bu LAHD Ob Biniienl 1894 tduo O O IOB ISSO 4 d 10 bil R till IS89 4 d lo l y llnp 1889 1 0 4 d loio jtüu l lemi 18 8 dlt diti dito l8 4 6 1011 8p4N JR PörjH t I hul 1 ISHl 4 TuaKlu Oa r Oiut Iran 8ll l 1 Ga t aiiing a ri D r Gm ItwiunKBer eC ZoiD ApK Re i t obl 1 Mliioo ülji Huil Soil 1890 6 VlKiIDÏU Olil 1 011 l 1881 AvaTEBDiv Oldifffttiea I8116 3 Bomaoui 3t il ltiau 18 I4 8 N D N Afr H Uiiea niid Arend li T il Mu Cerli i tm Dah Maatscliai fiy dito Arn Hypolheeld piDd r t Cult Mg darVoriteiii aood a Or H polljiiokl pandlir S Nudurlaadi ha Sai k iiaiid Ned Uatide maatiob dito N W Pac Uyp h paiidbr Rolt Hy otl eekb pauitl r ü i OosTK Ö l Honn baD aaa I Roal Hypothei libai lcpaiidb 4 AmuiA Eqal hjrpalh pan b i 00 58 Mai L O I r Li o on Si Nau Holl IJ 8poiir M j a iid II8I 1 Mg I I £ ip 8t Sp i aand 118 Ned I d Spoririregm nai d 880 Nad Zuid Afr Spin aaad S SU 47 dilo utio itito 181 1 dito i 100 lTAU 8poor l 1887 89 A Bolil S t7Vt Zuid Iial Sp mij A H bl S 9 l ÓL N Wa anhnu Wuiii enaaud 4 180 RcaL Or Ru B Spw Mij obl 4 99 Baltiaclio ilo aaiid PaMowa dito aaad 6 IwanK Hom T iiito a iid B lOB a KankCb Aiow Sp kap opi 4 lot j dito dilo oblig 4 100 AaiUIA Cn I aa Sp Mij o I 8 83 Si Ch c k No th W pr O a aan I 144 nit duo Win at I r ob 7 140 g Danror k Rt j ür Spm aart T a 81 83 Iliii ois üoiitnil ob in Koud 4 104 Louisv £ Na hfilHüerl v aanit 66 Maai o N 8p M let yp u 6 10 Mis K iia T tpCl p etaand 14 14 N ïurk Out o t Waai aaud U dito Piinii Ohio obtiK O OreROD Calif hyp i fcoud 5 St I aul MiQ Manit obi 7 Ju Pao Hooi lijn obig 6 48 ia 4S ii dito dito Li 0 Col la hyp O 8 OaSADA Can South Charl a aao M Va Tr C Rallw k Na la h d a O Amstard Ommbaa My aand I7t Roltard TraIl Haaa and 100 NlD Blad Amatoflam aaad 8 107 stad Ro I iMhiq aiQ l 8 00 Bluiu Stad An arpaa 18 i 7 8 7 1007 Blad Bruaaal 1886 100 Ho lB Th iiaR ju rO aalaoh 4 116 i Ouan SUaUleeniK 1860 6 1187 C K Coat B Cr 1880 8 SpAllia Stad Madrid 3 lt68 85 a N Ver B A h Spool nart 1 U D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nonveauté s in moH mi cosTüUES en Voorjaars Capes ane j 7 1 it nat k e 8 t H II d am yr iilDXveen öiSOflJEN Petras Marinas ouders W Gerrlt Jan van Biel u C van Biel onders G de Ruiter en D A Ryneveld Adrianns Jozef onders A van Vliet en A M Kleiweg Albert ouders R van der Laan en E Schaap Wilhelmina ouders van de Water en A lazing Bertha en Bemardina onders 6 T Mnlleman en C Jacobi Jan Marie oudei s t de Kramer en G A Zyp Maartje Willemgntje ouders B van der Velden en L Both Adriana Johanna ouders T A Zweerman en W Hoogerdyk Willem ouders A Havcnaar en H Brak Maria ouders A van Nielen en M Verkade Ncltje Maria ouders J Pypers en t Schotman OVERLEDEN J Hoogerworst 5 w C Droog wed van van den Kroet 68 j C Bnnrman 5 m E Snoek echtg van M van Wageningen 39 j K van Os 33 d J M Bos U j ONDERTROUWD P ii de I ange en J M de Heer P van den Borg en M Versluis GETROUWD A Belt wed van M ï i Vuuren en G Ockerse wed van B Droog J Jongeneel en J M omniys Rechtzaken De koopman C van der Hpek te a Orftvcnhage die veertien dagen geleden voor de Haagsche rechtbank terechtstond wegens het doen plaatsen van eene advertentie waarin op naam van de niet bestaande Coöperatieve Roomboter inriohting en Boerenbond De Eendracht te Voorburg zuivere roomboter te koop wordt aangeboden en het op eene naar aanleiding daarvan gedane bestcUing afleveren van surrogaat is gister wegens oplichting veroordeeld tot drio maanden gevangenisstraf De kantonrechter in Den Haag heeft veroordeeld tot f aO boete of 4 dagen hechtenis den geneeskundige die geen gevolg had gegeven aan de oproeping van den voorzitter van den militieraad in dit gewest om bijstand te verleenen by het geneeskundig onderzoek van militie pUchtigen Bg de behandeling gisterochtend voor het kantongerecht in Don Haag van eene vervolging wegens overtreding van de arbeidswet bleek een smid een 16 jarig kuaapje van s morgens tot s avonds in dienst te hebben tegen het royale loon van 25 cents per week En dat jongetje was nogal na bezetten tyd in de werkplaats aau den arbeid bevonden AD ERTTCivTIEN EERSTB RëDERLANDSCHë RIJWIELFABRIEK Directeur H BUROBHS dIïv kntek Prijzen voor 1800 Door het groote productie vermogen daaralle Stampings en onderdeden aan de fabriekop Authomatischo en Massamachines kunnenvervaardigd worden zyn wg in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar vollegarantie te leveren tegen zeer lage pryzoii als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatscherinen 1 87 50 Model A zeer soiled en net afgewerkt met spatsehermen f i ü Model A zeer soiled en net afgewerkt gang zeer licht 1 HO Model AA i Klas fijn gemonteerd snelste banden 1 1 J5 Model AAA Puike Ie Klas met gezondhcidszadel snelste banden f HO LUXE RIJWIELEN iu 18U8 met zeer veel succes verkocht voor 1 200 thans 1 160 Deze Bgwielen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en zyn zeer fijn algewerkt GEWONE TOER ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend 1150 LUXE ACATBNES met gezondheidszadels fljn algewerkt 1 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle pryzen f 5 hooger Friia Couranten worden op aanvraag gratli en franco toegezonden VerUgPiiwoordiger J C DERlilTEB liouila 4 GRATIS bakomt alka laaar van dH blad hal Dial allaan Toor llekall tnaar ook voor faitadan kaogat balumrljka an naltl i boak K WIEH DEI UEIU Ha aohiijra aana brtalkaart i BioktR BMkluiBdal la MMvAM Bottttdan WM