Goudsche Courant, maandag 6 maart 1899

No 7830 Maandag O Maart mtfO JfTste Jaargang fiOüMHE mmm I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Pryanoteering China Congo Stofthee 4S en 60 1 Qrot 60 55 Lekkere 60 Bouohon 76 Qeurlge 80 Congo 100 Ontbijt Thee 66 Namiddag Thee 76 Alleen verkrggbaar by t P tl J vaii Wankura Oontluieen B 14 nul BhMmMUk Uah ipynM kortom 5 AiArPaiiiExiiellBr Ifd i Balki liMilMilautowMidMMfes 1 Mker Pain ExiHiller Mnr f linfxpelle Pr i N ml 76 out m fi a Ie VffOritudeii ia At in wt i iK tlit keii t i Rlohtor t Oi la BolterJat TeUOUDA biJ LUUEB Apotbekor Mukk D bi WOLFI b Co WeathtTen 199 Een Schal waru roor de oiigelukki Blachtofièrs der XeHboTlekking Onanie en gebe ine iiitepattingen het bsroemde verk Z Dr Retau f LFBEWARi Ci lioUandsche uitgHve oiet 2 iitb Pr s 2 faalden Ieder die aau de Terachnkkelgke geTolgen vbu deze onüea d Igdt moot het lazen de oprechte leering di het Reeft redt jaarlökH duizend vhd een ekeren dood Te Terkrggeu bg heiVerloga MagBziu te Leipzig Neumurki 34 franco tegen inzending Tan het be l ag oêV in püHtzegols en m ikeu boukkandèl in tioUaod Nïeuw onoietrofleii Prof Dr Licberi wolbekend llltVV XBA0B7 BI OB Alleen bt mei KiliritkiuiN k tot TQurtdnrende radicale en Bekere genezing van alle zeUa de meent hardnekkige xenuW Mlekteri vooral ontBtaan door atdwftlingen op jeugdigt d leettyd Totale genezing van elice zwakte Bleek eaoht Benauwdheid Hoofdpy Migraine Hartklopping Maagpiju Rlechte Bpijsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen l rijipftr fleich il 1 fl i fl 3 ilubbele fleicli fl 81 CentraalDep6t Matth f d Vegte K lU omm l BflpöU M ülélmn k o Amiter km F Huppel B Oravenbttge t HalramRiia d Jonf J Csn Rotterdam Wolff 8t Co fïouda en bii alle drogiateu A SLEGT b Teelt iob sas tot h t leteren ran Znivn ZMUWBoh Tarwebrood f eent de K i NIEUWE HAVKN 28 Wgf Gekroond op de Internatiotale Tmoonitelling aa Uakkery Maalderij en Kookknnit te t Gravrnhag met een diploma Verguld Zilrereu Medaille MT OËI N BETER adrei Oor alle oorten BCHOENWERK ale bet Nootdbrabanljoh Schoen en Laanenmagatgn KMvieg M 30 tegenover de KMuegateeg Aanbevelend € l AIITfil Alle reparati B en aangemeten werk Oproiming van het nog voorradig wintorwerk en OBgaiorteerd lohoenwerk Zie de etalage FEANSCKE STOOMVEEVEEU lx chemische WasscheriJ ÏAS H OPPEi lli iMËlt 19 BruUkade Rottenlanl öabMTeteCTJ door Z M den Koning der Belgen HooHdepit Toor OOÜDA de Hwr A VAN OS Az 8peoialiteit voor het toornen eu vOTTenvan alle Hoerenen l meigarderoh n al ook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom o van pluche manleU veeiwi bont eni Gordjnen tafelkleeden eni worden naar d aieowite en laatste methode gevarid Alle goederen hetivi geetoonid of geverfd worden onsohadelSk voor de geaeindteid Tolgena itaal bewerkt Jflud Druk van A BEISKMANA Z GfELD verkri3gl aar I met 1 of 2 Borgen iPr brieven lelt H bij JAC ViH RENNES Mariaplaat 12 Utbkcut iPoatzegel voor antwoord AM STeH n Van ene levering overgrblevene 2000 8tuka oogenumte nOLLANÜSCHE wvge ii huina foat a niet julat volnnl modal nltKaroafda raodanj tit dm Hpotvru e t li per atak raohtitiaaka aaa HU LKodhouwara ena nltvtr koaht Daae 1KHR rnralUtlxirp Drkeua H a warM Bis rn F lN ca IMX 3M eJL grout dliia bat Fanrd gaba l badakkand ilonkerbruln mat banaadda rttndnn au vim l braatU atraapan vooraieu Klalnl aafrkkd Engelsehe Sport Dubbel PaardeB Delens Orstijfklvur gr ex leu x iUi bamttM DMt 4 irnclitigA bioeds Iraapan voorBion bioiltni wij wogen KCur larliig luUi lttii door aiftiin n tru liet v k LsinaiklWE fouton It 4 p tuk win iwerk UJki w ftrA BMUlllngen to MDoan mat dtudalijk dri B taK n vooruKbetaUof of rambuiin nun Yer eudhuis ïtorkuur Üoininfti dit URsUclixpiir I ehnben € o Am t r4 m N S T iorburgwal S5 f SCHIEDAMMEH aEKEVEE Merks NIGllTOAl Verkrygbaar bij PEETER8 Jz N Ba All bowijB vaa eohtlioii tt cachet en kurk ateoils voorlion v n deu aam Itfr Kirro p nopvK Heil wordt verzocht op t NËKK telettan UIT HBT MaOVZIJN TAN GORINCHEM Deze THEEËN wordan afgele verd in verzegelde pakjes vaum hoet en em ludf en tm Ned on rmet vermelding van Nommer en iPrya voorzien van nevenstaaud JMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van gt erde orders aanbevelende J BREEBAAUT VI liiïiizöii Afdeeling WEUKVEKSCHAFFING voor VROUWEN en MEISJES veraoekt NAAIWERK aan haii voor een nette Naaister Inlichtingen Oouwe C IfiSa veratrekt Mej SüLTSEB TANÜAKTS E CASSITO Gouda Turftnarkt aPBSEKVBBS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEUUAQ van S tot S nur WOENSDAG n VRIJDAG van lloti n ZONDAGS niat WICUW NIEUW ÜICDfWI GESCHIKT VOOR Naclitlicliten Koffie en TheelicMen Welke 4 uur branden a V qu 6 uut brandende k 3 ceat per stuk Kenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS l apierinolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men twhoeR hiervoor geen Olie goen Glaa elü Alleen een lucifer aauateken is noodig Geheel zonder gevaar voor braad alg ook zonder reuk TE HXTTJES terstond of later EEM Te bevragen liaufsor van $ a$te Voederen FLl WEBliEX BINGEL No 612 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEH ASGIIT ATEII EN LIJSTEN ook volg ens op te geven Protiel Aandteeicaniaff met rood latterst iSpoedIge afl wcrliig Ictle uitvoering € oiiciirr4 ercn le pri Kcii Xet voorai op de ECHT O beriahnstei n BIRUTEUKDtlt VICTOR ABRON OBCRlAHtlSWIt Overal SC I wrkrijgbaar Maatsehappy tot Hxplottalie van de Fietoria Bron Kant ior voor SederlanA Boompjes éO Rotterdam Indien gij niet wilt hoesten gebraikt de allerwege bekroonde en w reldberoemde Superior Dniiven Borstlioiiig Extract Meimuk uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H i VAU fi CHAII4 € o I eii llaagr ymranciers SCHAIK SCHAIK SCHAlK SCHAIK SCHAlK 8CHAIE SCHAlK 8CHA1K SCHAlK SCHAlK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Melianthe i bet bwla middal der weid Co a Melianthe enoesi KinkbooX Po s Melianthe Renoest toowel oud als joag Co s Melianthe mag in geen huiagaJio outbra aa Co S Melianthe la t voortducena onder Sclieikuiidig t iokfc Go s Melianthe hoipt oDhortoapalijk Co S Melianthe i bakrooud ei Berediploait a Co S Melianthe i bekroond mol Good Co S Melianthe i bokroonJ mei Zilver ft Co S Melianthe ia arkrijghaat in llaoona van 0 CU ro Cl en ft t y A BüUMAN Uoordmht 3 C BATELAND Bot rop B V WIJK Oudeaatrr M KOLKMAN Waddinmuti U BOLLMAN Sodegnvm PINK8E Nieumrhrk U Firma WOLFF Co Westhaven 198 Qoudii D MIliBIES K arfeg E 100 Qouda B fl Tis MILD V nUI B 126 te Gouda M f f Der grosve Krfoljf ftee ictil den ri tr rt Uhien Nachahmin ven iegfbvi HêB kaufi tf W u steU êcliarfen H SI lfnt mir roo UM Jiract oé to toU tn EIUiihënJIuntM M AffM ttmr PtMiitt Kle MbtatUhêittlf uagihinit u Patent H StoUen Bulteolaadscb Overzicht De Franache Senaat heeft bj tweede stemming den heer Faullières met 150 stemmen tegen 50 op Oonstans tot zyn voorzitter benoemd Na a 8n beraadsla ing van i unr deed het Hot van Cassatie uitspraak in het geding over de regeling van rechtsgebied aangevraagd door kolonel Picqnart Het Hoi verwees Picqnart en mr Leblois naar de Kamer van inbeschnldigingstelling ter zake van de aanklacht wegens valscfaheid in geschrifte en het gebroikmaken daarvan en van de klacht wegens de mededeeling van het geheime Esterhazy en DreyfusdoBsier Maar het Hot ontkende de verknochtheid in de zaak van het postduivendossier en van het dossier Boolot en besliste dat in deze beide zaken de krijgsraad alleen bevoegd ia Het vonnis heeft ten gevolge dat Picqnart door de militaire autoriteiten zal worden overgeleverd aan de burgerlijke overheid om terecht te staan voor de misdaad van valschheid in geschritte en het gebruik maken van een valsch stuk hetgeen ernstiger is dan het vergrijp van het mededeelen van geheime stukken Uit deze scheiding volgt dat de civiele rechter al de beschuldigingen van ernstige teiten behoudt en het eerst uitspraak moet doen voor den militairen rechter aan wien de zaak Picqnart voor het oogenblik ontnomen is blijven slechts feiten zonder werkelyk belang over De Senaat heeft de wet op de onttrekking der revisie aan de straikamer van het Hol van Cassatie aangenomen De Senaat deed dat met een kleine meerderheid en onder den indruk van de redevoering van den ministerpresident die kalm dreigde met een kabinetaqnaestie En naast die bedreiging liet Dupuy iiaze wet voorkomen als een middel van verzoening Zoowel hij als de minister van justitie Lebret wees er op dat deze wet ddor hen verdedigd de kalmte en rust in het land zon doen terugkeeren lk ben er van overtuigd zeide minister Lebret en wiJ hebben allen de zekerheid dat de aanneming dezer wet de revisie zal bespoedigen en de kalmte en den vredf zal doen terugkeeren in de gemoederen Het is jammer voor de heeren Dupuy en Lebret dat hnnne vaste overtuiging reeds deu dag na de aanneming der wet zoo ernstig moet worden geschokt De woorden van den minister herhalende zeide de Lanterne op den dag der aanneming Eer drie dagen voorby zyn zullen wy in de nationalistische bladen weder de meest verschillende bevelen zien geven aan de regeering Men zal Lebret te kennen geven dat bij den procureur generaal Manau moet ontslaan en men zal reeds lang van te voren gereedgemaakte lysten van verdachten pnbliceeren Dat is de verzoening die de verzoeningswet ten gevolge zal hebben In Spanje duurt de ministerieele crisis nog voort By een nadere telling is gebleken dat tot dè kleine meerderheid in den Senaat die het afkeurende votum der oppositie verwierp o a behooi den drie ministers twee republikeinen en de holdignitarissen die immer stemmen ten gnnate van het aan t bewind zijnde kabinet zoodat de regeering uit een politiek oogpunt das leitelyk de nederlaag heeft geleden Een aantal onthondingen hebben verder den doorslag gf geven by Sagasta toen hiJ het besluit nam der koningin regentes het ontslag van zyn ministerie aan te bieden Het ia zegt de ludép moeilyk wys worden uit al de tegenstrijdige berichten over den toestand maar er blykt toch duidelifk uit dat tie verwarring groot is Liberalen en conservatieven beweren beide dat zy nu de geroepenen zyn om in de macht te komen Velen geloovcn echter niet aan het terstond optreden van een conaervatlel kabinet maar van een overgangsministerie De Koningin regentes heeft reeds met de aanvoerders van verschillende groepen beraadslaagd en wanneer de vorming van een nieuw kabinet te veel moeilijkheden met zich brengt zal zij aan Sagasta voorstellen de Cortes te ontbinden ten einde de meening des lands te kennen De Indép houdt het er voor dat elk nieuw kabinet wel zal moeten beginnen met de Cortes te ontbinden en meent dat de keus staat tnssehen Sagasta en Silvela De operatie die de Paus heeft ondergaan is uitnemend algeloopen De nacht van Woensdag op Donderdag was zeer zorgwekkend daar men met het oog op den hoogen leeftijd van den patiënt niet alleen vreesde voor toenemende zwakte maar ook voor dyssenterie en bloedvergiftiging Toen het Donderdagmorgen met Z H goed bleek te gaan deelden de artsen mede dat een spoedige genezing te wachten was Woensdagavond en een groot deel van den nacht stonden rijtuigen voor het Vaticaan van personen die naar den toestand van den Paus kwamen inlormeeren De koning van Italië de koningin minister Pellonx en de minister van bniteulaudsche zaken hadden maatregelen genomen om van nur tot uur op de hoogte van den toestand te worden gehouden Ook verschillende bnitenlandsche vorsten werdSft voortdurend over den gang van zaken ingelicht Thans is de zieke in zoover hersteld dat hij binnen enkele dagen het bed zal kunnen verlaten De koorts is atgenomeu de wonde door de operatie veroorzaakt staat goed De kardinalen die aangewezen zyn om gedurende de vacature de leiding der zaken op zich te nemen Oreglia Ledochowski en Mertel hebben Woensdag eu Donderdag herhaalde besprekingen gehouden Men ziet hierin het bewys dat ook by het Heilige Collego ernstige bezorgdheid over den toestand bestond Verspreide Bericliten niiKYrnii De Daily Chronicle kondigt aan dat zy Zaterdag en Maandag opzienwekkende onthullingen van Esterhazy zal openboar maken over diens betrekkingen tot den generalen atal over kolonel Henry en over zijn getuigenis voor de strafkamer Esterhazy waarborgt de echtheid van deze publicaties De regeering heelt besloten de ligues te ontbinden De Pransche landsdrukkerij heelt sedert eenige dagen de laatste hand gelegd aan het drukken en inbiifflen der documenten uit de enquête der straikamer van het Hol van Cassatie over het revisie verzoek De gedrukte stukken vormen twee flinke deelen Van elk volledig stel zyn bh exemplaren getrokken die genummerd zijn De wet volgens welke het geheele Hol van Cassatie in den vervolge bij revisiezaken uitspraak zal hebben te doen nu ook door den Senaat bekrachtigd maakt dat alle leden van het Hol zulk een exemplaar der verzamelde processtukken oütvangen FaUCKRUK Donderdagmiddag te vier nur heelt president Lonhet ollicieel zyn intrek genomen in het FranscUe presidenten paleis In gezelschap van zijn echtgenoote reed hij het Elysée binnen en werd door de wacht met militaire eer ontvangen Wat de inrichting van het Elysée betreft heelt men weinig verandering aangebracht De nieuwe president heeft dadelijk zyn zeer democratisch verlangen te kennen gegeven dat de militaire eerbewijzen hem slechts met olflcieele plechtigheden gebracht zouden worden De heer Felix Fanre daarentegen hield er van onder het rolfelen der tamboers het Elysée te verlaten terwgl zelfs biJ zyn gewone jachtuitstapjes naar Rembouillet zijn geheele dienstpersoneel hem naar het station uitgeleide moest doen Oekxmakkes De Deensche kanonneerboot Uulborgsund heelt 23 Engelsehe visscherij stoomschepen die zich in de Fngle Fjord der Faroër eilanden bevonden om beveiliging te zoeken tegen het ongunstige weder naar Thorshavn opgebracht ter veroordeeluig wegens onbevoegd oponthoud op Deensch zeeterritorinm Dit heeft in de kringen van belanghebbenden bij de zeeviaacherjj nog al opzien verwekt en uit Geestemllnde schryft men hierover nu Ieder deskundige heeft het verklaarbaar gevonden dat de bewoners der Faroër eilanden voor het grootste gedeelte arme visschers wegens de steeds meer toenemende trawlviaacherij zich in hun bestaan bedreigd achtten en de bescherming van het moederland hebhen ingeroepen Dat er ter voorkoming van overtredingen toezicht op de visschery werd vereischt is iets dat van zeil spreekt Het is alleszins gerechtvaardigd wanneer overtredingen der internationale overeenkomst van aGravenhage streng geatraft worden Maar niemand is ooit op de geduchte gekomen een visachersvaartuig wanneer het zich tracht te beveiligen en daartoe b v op Duitsch gebied ankert deswege atralbaar te achteu en te verlangen dat het ook bij storm en onweder zoolang in de Noordzee zal blijven dat het door nood wordt gedrongen bimien i te loopen dat het derhalve zoolang dit het geval nog niet is met zijne bemanning op genaAe ol ongenade aan de elementen moet word n prijsgegeven en eventueel maar te gronde moet gaan olschoon in de nabijheid de reddende haven ligt die voor het schip door eene strenge wetgeving gesloten blylt Stemt het overeen met de hedendaagsche rechtsbeschoutvingeny Wil men in Europa den Chineezen munr Weder opbouwen f De IJslandsche wet bedreigt met boeten van 200 tot 2000 kronen visschers dio ook zonder te visachen in Deensche wateren met vischtnig aan boord worden aangotroUen en laat ook aan vaartuigen die uit nood verbinding met het land zoeken het verblyf slechts diin toe wanneer zy al hnu vischtnig in het schip hebbeu opgeborgen Deze bepalingen zijn zeker scherp genoeg ter bereiking van het doel der wet onder dat zij nog met buitengewone gestrengheid ten uitvoer worden gebracht iTiUK Den Italiaansche schat In 1864 werd het geheele Bomagna district onveilig gemaakt door een beruchten roover Il Paiaatore en zyn bende Op den laatsten dag van het carnaval was er in den schouwburg van Forlimpopoli een stad van 20 000 inwoners een gala voorstelling welke door al de aanzienlijken van de stad en den oiptrek werd bijgewoond De fraai gekleede heeren on dames wachtten lang op het begin van de voorstelling e taen eii elijk het scherm opging werden zii zeer onaangenaam verrast Het tooneel was namelijk bezet door II Passatoro en zyn manschappen die hnnne geweren gericht hielden op hot verbaasde publiek De rooverhooldman trad naar voren boog beleeld en verklaarde dat iedere poging om te ontsnappen vruchteloos zou zijn omdat alle deuren werden bewaakt Hy en zyn vrienden zonden de ronde doen door loges stalles enz om alle geld en kostbaarheden der heeren en dames in ontvangst te nemen Hij hoopte van harte dat die gewillig zouden afgegeven worden en dat alles zonder Moedstorten zou alloopen Op die manier verkreeg II Passatore een buit van ongeveer f 690 000 en hij wist met zjjn manschappen ongedeerd te ontkomen Maar de overheid spande nn alle krachten in om hem te vangen het duurde niet lang meer of de geheele bende was in handen van het gerecht en men spreekt nog te Bologna van het proces der honderd roovers II Passatore moet echter zyn aandeel in den buit een kleine f 5 K 000 in een boschje bij Bologna onder den grond hebben verborgen en toen hy tien jaren geleden in de gevangenis stierl aan een z ner medegevangenen hebbeu medegedeeld op welke plaats Op eene ol andere wyze is dit geheim van den roover uitgelekt en thans hebben twee heeren uit Bologna van de overheid vergunning gekregen om op een bepaalde plaats te graven naar den schat van H Passatore BINNENLAND Aan het ministerie van binnenlandschc zaken is men reeds druk bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden voor de in dit jaar te houden achtste tienjarige volkstelling Er moet overeenkomstig de adviezen van de commissarissen der Koningin in dé provinciën zijn besloten de volkstelling even als in 1869 1879 en 1889 te doen houden op 31 December Hot ie het voornemen van den Minister om al het benoodigde materieel niet evenals vroeger door tusschenkomst van de commiasariiisen der Koningin maar rechtstreeks aan de gemeentes te zenden De bewerking v n het eerste gedeelte der uitkomsten zal eveneens niet meer aan de pTov bareaoi voor atstiatiek worden opge dragen maar aan het departement van binnenlandsche zaken geschieden waar daartoe een centraal bureau zal worden gevestigd Bij de Staatsspoor zal vermoedelijk in April een examen voor goederenklerk 3e klasse worden gehouden Door de heeren J C van Marken en F fel Waller directeuren der MederlandscheGiston Spirituslabriek te Delft is aan doTweede Kamer een adres verzonden waarinzy eenige bezwaren inbrengen tegen hetaanliangig ontwerp van wet tot wettelijkeverzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaaldebedrijven f Aan hot slot van hm betoog brengenadressanten onder t oog dat ten opzichtevan het stelsel van verplichte verzekering by de Kijksverzekeringsbank de voorgestelde regeling niet zoozeer als wel gewenschtware met de behoeften en hulpmiddelen derpractijk rekening houdt en daardoor denwerkgevers en werklieden die onalhankoiykvan den wetgever eene regeling tot standbrachten belangrijke nadeelen berokkent Men achrylt uit Lisae lie bloembollen kwamen mooi voor den dag onder hun wiuterdek Ijyna geen kon hadden zo gevoeld 1 Februari moest het dek reeds gehalveerd worden want het hinderde de boven den grond komende planten reeds Doch kort daarop trad de lagere tent peratnur in en sterke vorst zooals I ieeoniber en Jttnnari behoorde te geven greep alles aan het beetje dok het plantje on zelfs de grond tusschen de planten Daarna overdag de zon en s nachts weer de vorst en zoo vervolgens werden deze voorbarige lenteboden afgestraft met tomporatuur golvingen die ZOT nadeelig werken op hyacinten en tulpen Een slecht beschot en hoogere prys is inhet voortiitiicht En nu do bloei belangrykvoor zoovele vreemdelingen om de gi zelligeuitstaiijes in die dagen in de omstreken vanHaarlem ja de bloei die komt natnurlyktoch ttls altyd want al is er veel vernield het plantje stuwt de bloem omhoog dio zichreeds verleden najaar in d n bol gevormdheeft ttl neemt men ouk een deel der bladeren weg j De bloei zal in de Paaschwock vallen aannemende dat er normaal voorjaarsweder volgt en men niet in de gelegenheid is dit jaar Paaseheieren op ïet ijs te eten Het N V N weet mede te doelen dat het getal sollicitanten vopr de betrekkingen van directenr der gemeentetram en van directeur der gemeentolyke electriclletlBlabriek te Amsterdam bedraagt tusschen do 330 en 340 Onder die sdiare vindt men de meest niteenloopende maatschappelyke posities vertegenwoordigd doch het aantal offlciercn die dingen naar een dier betrekkingen moet byzoiider tairyk zyn men zegt meer dan de helft Gemengde Berichten De twee personen die verdacht werden van de zware mishandeling te Tilburg gedurende de carnevalsdagen gepleegd en welke den dood tengevolge heeft gehad hebben zich by de jnstHie te Breda aangemeld Men meldt nit Den Hoag Een Delftsch student woonachtig in de Van Merlestraat alhier sprong gisterochtend op een in beweging zynde tooratram van het Hollandsch spoor Hy viel en geraakte onder een volgenden wagon Beide beeiieu werden deerlgk gekwetst Na in de melkinrichting hoek Weinmrstraat en Conradkade te zyn binnengebracht verleende de arts Van den Berg hem de eerste hulp waarna hy naar het Bronovogesticht werd overgebracht Men vreest dat by een der beenen zttl moeten missen Ondanks hevig bloedverlies bleef do jonge man volkomen hy bewnstzyn en sprak hy kalm met den dokter Dit Amsterdam meldt men aan de NR Ct De tandarts Son uit Utrecht heeft gisteren by den rechter coramissaris een langdurig verhoor Jlldergaan in verband met de zaak Van Hall en naar aanleiding van door de justitie onderzochte telegrammen die met iemand in Londen waren gewisseld en geteekÉBd waren Leopold