Goudsche Courant, maandag 6 maart 1899

H P V WIJNGAARDEN Coiffeur et Parfumeur Kleiweg E 67 Te GOUDA b C LUOER Apotheker Markt en hg WOLFV k Co Weathaven 189 WW EEN BETKU adres roor alle soorten SCHOENWKRK li bet Noordbrabaottch Schoea en Laarseümagaiga Kteiteeg E 30 tegenorer de Kletteegiteeg Aanbevelend € SMITS Alle reparatiia en aangemeten werk Opruiniug van het nog voorradig wiularwerk en OBgecorteerd schoeowerk Zie de etalage DonderdtgavoDd omrtreelu 9 nnr tr efatt te Amhcni een fKTuoau die nit de stoomtram Tan Oosterbeeli kwam zich ter hoogte van liütel I4ftlria met een revolver van bet leven te berooven waartoe hg = h Toor het voorboold Hebuat Onmiddeliyk naderde e n agent v n politie die de revolver in beHlag nam en den persoon genaamd v M woueade teAmsterdam per r jtnig naar het StedelgkZiekenbnia overbracht alwaar door dr Reim en werd geronstateerd dat slechts een schampschot het bloedverlies veroorzaakt zoodat V M gbiteren weder het Ziekenbniakon verlaten A Toen de koopman de H uit Deventer Donderdag voor de rechtbank te Ziitphen getuigenis raoeal afleggen en daarna in goede stemming zijn getnigengeld in ontvangst nam was by verplicht geweest vooraf zgn wandelstok in een hook van de vestibnie te zetten Maar helaas niets ontgaat de bespiedende blikken van den ilienstdoenden rjjksveldwacbter De wandelstuk trekt dicas aandacht hy beziet dien nauwkeurig en Och arme de H bet is oen degenstok Deze wordt weer op dezelfde plaats neergezet en toen onze niets kwaads vermoedende koopman licb Inchtig met zgn stok onder den arm op den terugweg begaf werd hg onderweg even door den veldwachter aan tesproken d koopman moest tot zyn schrik even im stok laten zien en de rest laat zich raden Amst t Te Meppel is een valsche ryksdaalder in beslag genomen niet de beeltenis van Willem lil on voorzien van het jaartal 1H54 Hy bestond behalve uit een zeer don laagje zilver geheel uit koper en was Uyna niet van oen echt muntstuk te onderscheiden dan alleen door den klank Donderdagavond te half tien was de gemeentewerker A do K te Rotterdam met anderoH bezig aan een heistelling op hut terrein van de Itotterdamsche Lloyd dAAr waar aan de Wilhelgiinakude oen gedeelte kademuur is ingestort Eensklaps brak een haak waaraan het heiblok hing dit viel den workmam op het hoofd waardoor hg voorover te water viel Toen by onmiddellgk daoruit gehaald werd blei k hg reeds overladen te zyn tcngevcilge van schedclbrettk STADSNIEUWS HDUDA 4 Maart I8 9 In eno j l Donderdagavond gehouden vergadering van do afdeeling Uonda van den Natlonaleu Bond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland op do bovenzaal van bet Café het Hchaakbord trad als spreker op de hoer K Triezenbefg alhier lid dier afdeeling mot het onderwerp Notariaat Spreker begon met te betoogen dat bg vele overigens zeer ontwlkkeldv personen omtrent deze overoude instelling soms do meest zonderlinge en verwarde begrippen bestaan hetgeen hem er toe geleid bad voor dezen avond bovengenoemd onderwerp te kiezen daar eene meer bizondert kennis uaking daarmede voor ieder van zeer veel belang kan worden geacht Na aliereors en overzicjit van do goscliiedcnis van hot Notariaat te hebben gegeven Itond spreker achtereenvolgens stil by verschlUondG zaken welke tot den werkkring der notarissen behooren danrby dnidelgk in het licht stelfende wat door hen ablan in hunnen ambteiyken werkkring werd verricht en wat niet v Met onverdeelde aandacht word d n spreker tot het etndo gevolgd en bet krachtige applaus was er voorzeker wel het bewys van dat hot gespokene in den smaak van d hoorders was gevallen Nadat de heer T gelegenheid bad gegeven om opheldering te vragen VAn datgene wat soms niet begrepen mocht zyn sloot de viccvooriittef daar de voorzitter wegens ziekte verhinderd was onder dankzegging aan den geachten spreker voor zpne duidelyke niteenzetling deze vergadering welke weder biyk gaf dat bovengenoemde afdeeling hare leden ou intellectueel gobicd zooveel mogeiyk tracht te verschatten De Stoomboot Maatschappy Boskoop Waddingsveen Oouda maakte in het afgelooppi boekjaar een zuivere wiiist van f 2747 73Vt Besloten is biervan 4 pCt als dividend nit te keeren en de rost te vcrdeelen voor het reservefonds en als afsehryviug op de boot Als commissaris werd herkozen de heer F Herman Ki en in plaats van wyion d heer H Overeynder de heer H 1 N8 6rhonst Sr BH d Waatjenaoiz nabij deze gemeenteis hedennacht een schip geionkeu geladen met klei LiiKKiaKKRK In de spreekbeurt van heV Nntsdepartement trad Donderdag alhier op i heer W Kalkman van Bobies Achter eirVolgenSi bracht hg ten gehoore lo Rheumatisme van Instus van Manrik eene schets zoo typiscb m zgne voorstelling van de levensdwaasheid si eciaal waar het een ziekbed betreft maar ook waar in de voorstelling van den arts vertegenwoordigende den eenvondigen natnurijken onvcrzettelgkeu levensgang 2o Kene Roeiistcm van Dr De long een schilderijtje waarop bet vljmendc levenssarcasme to Keu Hniselgk Tafereeltje van Holtrop e n zweeptik naar dwaze farailie opvattingen 4o Bach te Dresden van De Bnll dien aangenamen Bach de waArheid die bekeeringen maakt en o De Winkeljuffronw van Holtrop b j wie onnatuur toch de natuur niet verdringen kan Goed gekozen en uitgevoerd programma dat een hartelijk tot weerziens by het gehoor opwekte 1 HEKü AiiBieiiï De Heer E Kauél arts alhier hield verleden Vrijdagavond ten huize van de wednwe Van Zoest eene lezing omtrent den aard en de geneeswyze der tering in het belang van een op te richten Votkssanatorinm voor lyders aan deze kwaal In korte dnideiykc Iwwoordingen behandelde spreker achtereenvolgens lu t ontstaan en het gevaar van besmetting der ziekte de st4 rke tix neming van het aantal lyders meest onder d o minvermogepden vooral in de laatste jaren en de wyzo waarop men in het buitenland door oprichting van sanatoria tracht deze zoo ttiogeiyk te bcstryden En waar volgens spreker het buitenland reeds lang is voorgegaan kwam ons land nog steeds hierin ten achter Door H M de Koningin is voor het oprichten van een sanatorium het Instslot Oranje Nassauoord welwillend afgestaan met mog een buitengewone gift dbch mot het oog op het groot aSntal IJders vooral mvermogenden is dit niet voldoende gebleken waarom men tracht uit meerdere vrywillige bgdragen door het geheele land in te zamelen een Volks sanatorinni op te richten waar ook onvermogenden op de meest doeltreffende wgze kunnen worden verpleegd Van de gelegenheid tot het bekomen van inlichtingen maakte do heer Stumphins gebruik door er op te wyzen da de circulaire op het bovenstaande betrekking hebbende en door de afdeeling alhier verzonden in zoo vage termen is opgesteld dat n l geen enkel vaststaand plan is aangegeven evenmin als eene begrooting voor vermoedelijke bouwkosten als anderszins De commhisle kon den heer 8 echter niet bevredigen toar ook zy hiertoe alle gegevens mist De voorzitter der alhier bestaande afdeeling de heer burgemeester dankte duiLBpreker voor zjue lezing en siirak den wensch dat ieder zooveel in zyn vermnf n is zal bydragon tot het bereiken van het doel OuDBRKERK a d Usïi 2 Maart Onze nmziekvereeniging Excelsior gaf heden avond in de Harmonie hare tweede openbare uitvoering in dit seizoen Op het programma prykteu 9 stukken waaronder o a de Washuigton Post isn de Honymoon hot bowy leverden 4 Eicelsior goed met haar tgd meegaat Dat de leden onder hun Bhikeu directeur gverig stndeeren bewees de afspeeling van het geheele programma Het samenspel bleek weer aan eenheid en zuiverheid gewonnen en zag zich beloond door de warme toejuichingen vad het zeer talryk ptfbliek Hot genoegen van den avond werd verhoogd door het optreden der tooneelveroeniging Vriendenkring van Krimpen a d Lek met hot tooneelspel Ida van Jean Valjean waarin optraden de heeren W Muller en 1 Kortland en méj Tr De Vos Bovendien gaven de dames Helleman en De VoB nog ten beste do voordracht Irma en haar mama terwyi nog meerdere leden van deze vcrdienstelgkc vereeniging zich evenmin onbetnigd Heten Het reeds door de dagbladen meegedeelde manifest aan het Noderlandsche volk in zMioi bet optreden van den Blssischen t zaar ten gnnste van don vrede is gisteren aan bet gemeentehuis alhier aangeplakt Ter secretarie bestaat gelegenheid om zgne instemming hiermede Ie betuigen door de onderieekening van een dank adres aan den Czaar voor zyn edelmoedig optreden Vermindering van krygslastcn zon ook vior ons land een groote zegen zgn VERSCHEIDENHEID ly Onder de studenten en professoren heerscht te reter bnrg een zeer opgewonden toestand Ook andere inriclrtingen zooslshet technologisch instituut sluiten zich by deze beweging aan De aanleiding hiertoe is de grief over het onhandig optreden der politie by gelegenheid van den difs natalis der Universiteit Coltege wordt er door de studenten niet l eer gelooiicn en de meeste professoren helibe zich vrywillig by deze beweging aangesloten Op den dies hadden in het universiteitsgebouw eenig plechtigheden plaats waarbg alle studenten tegenwoordig waren Dtjor den rector magniïcüs was hun veriochtiZicb op dlea dag in de stad behooriyk ta gedra ge De studenten besloten zich hieraan te houden en niet in optocht door de stad te gaan zooals anders de gewoonte was Overigen zyn ijulkc optochten heel onschuldig Verder is liet heel begnipelijk dat bg het huiswaarts keeren van een paar duizend studenten komende uit de universiteit zichallicht groepen vormen Maar de politie in Petersburg ziet in dit gezaamlgk naar buis gaan al dadeiyk Iets van revolutionairendaad Het universiteitsgebouw ligt aan de overzgde der Xewa en langs I aleisbrftg en Nicolaasbmg is de stad te bereiken Ook over het gs loepen wegen Bg het verlaten der universiteit werd er door de studenten geftoten Men floot n 1 den rector uit die in alle lokalen de genoemde waarschuwing nog eens had doen aanplakken Volgens de studenten was dit overbodig en men achtte zich hierdoor beleedigd De eerste studenten die over de Paleislimg welke hel dichtst by de universiteit ligt naar buis wilden gaan werden door de aldaar opgi telde politie tegengehouden Zy die over de Nicolaasbrng gegaan waren werden eveneens teruggezonden De opeenhooping op de Pab isbrug werd dus steeds dichter temeer daar de wegen over het ys ook afgezet war n Men trachtte toch over bet ys te gaan maar werd ontvangen door de kozakken die er duchtig opinransetden De studenten waren weerloos Sommigen echter weerden zich met sneeuwschoppen en staken die zg daar vonden Er ontstond nu een heen en weer g loop tussehen beide bruggen en bg iedere brug werd bataille geleverd Was de politie niet aanwezig geweest d i te zeggen had zg den weg niet versperd dan was allei ongetwyfeld in de beste orde afgeloopen Velen geven bewyzen van instemming met de studenten o u hooggeplaatste offlcieren De studenten hebben een verzoekschrift aan den prefect gezonden maar deze is juist de schuldige zooals later gebleken is Zy hebben zich nu tot den Czaar gewend De Parjjsche Gemeenteraad heeft den socialist J ncipia tot voorzitter voor dit jaar benoemd Louis I ucipia heeft een VTOlbewogen leven achter zich Hg nam in 1870 deel aan de communistische beweging weerde zich een jaar later duchtig onder de Parysche commune en w erd ter dood veroordeeld door den krggsraad zgn straf werd gewgzigd in levenslange deportatie de algemeene amnesie bracht hem echter van het eiland Nou terug De heer Lucipta is sedert 1H90 lid van den Paryschen gemeenteraad Een werk als Londen reeds meer i fni een halve eeuw bezit is thans by Berlgn voltooid Onder de Spree ia tussehen de voorsteden Treptow en Htrala n een tunnel gemaakt om de overbrugging der rivier aldaar te vervangen De aanleg heeft met een vry lange staking drie jaren geêischt De schoolbeweging te Petersburg en in de provinciesteden breidt zich mfjer en meer uit Ook de hoogere hurgerscholen voor meisjes zgn gesloten De czaar zal tuss chenbeiden komen en waarseligniyk den prefect van politie te Petersburg generaal Kleigbols ontslaan omdat hg onvoldoende maatregelen heeft genomen om de staking aan de inrichtingen voor hooger on rwys tegen te gaan Het aantal personen die zich in de laatste jaren naar Duitschland hebben begeven om hetzg als boerenknecht of in de een of andere fabriek of ngverheidsondcrneming een bestaan te vinden moet el verbazend groot zgn zegt de N öron Ct Alleen uit de proyincie l roningen zyn in 189B sa in 1897 105 in 1898 230 mannen die allen neg dienstiilichtig zyn en zich met groot verlof thuis bevonden met vergunning van den Commissaris der Koningin naarden vreerade vertrokken torwgl in 1899 tot 1 Maart dit getal reeds tot 53 is geklommen De laatste te Washington uit Panama ontvangen telegrammen doen voorzien dat de stakende dok werkers denstrgd zullen winnen Laatste Berichten De conclusie van van Manan aan het Hol van cassatie te Pargs is de zaak van Picquart naar den civielen rechter te verwgzen BurgariUkq Stand GEBOREN 2 Maart Antonia Frederika ouders H van Waas en M A van Well lohaima ouders P M van Waas en J Hola OVERLEDEN 3 Maart S na Wilgen 1 j 8 m ONDERTROUWD 3 Maart F Mets 23 j en W G Tak 21 j P Lafeber 43 j en M ö Mulder 43 j mm m m rhegnatismgs Het rbeumatismus is eene zeer verspreide ziekte het doet zich onder verschillende gedaanten voor Er bestaan verscheidene vormen welke zich onderscheiden naar de plaat waar zy zich voordoen en naarmate den hevigen of chronischen aard De kenmerkeii van het rbeumatismus in de gewrichten een der meest voorkomende zyn roodheid opzwelling hevig stekende pgn welke elke beweging verhinderd enfwelke op het zieke gedeelte als een brandwond zich voordoet De pgn en de opzwelling verdwenen zynde laten ondanks alles storingen in de voeding achter die blgven voortduren Het hart is zeer dikwgls evenals de gewrichten aangedaan en zeer ernstige ongevallen kunnen zich voordoen welke de hersenen zelve kunnen aantasten en een te vroegtydigen dood veroorzaken De hoofdoorzaak van het rbeumatismus komt voort nit dé armoede en vi rzwakking van let bloed Men moet het hernieuwen door het echte geneesmiddel te gebruiken en de meest bekende hersteller is die bekend onder den naam van Pink Pillen welke zoovele gelukkige uitkomsten hebben gegeven Zoo schrgft ons Mejnfvrouw De Bie udkerkhof 22 bis Utrecht Met dankbaarheid kan ik U melden door Uwe Pink Pillen ge heel hersteld te zyn ja zelfs na het gebruik van het eerste doosje was ik bgna geheel vry van pyn maar aangezien het steeds eene langdurige pgn geweest is ga ik met het gebruik r og eenigen tyd voort om zeker te zgn dat het kwaad geheel en al is uitgeroeid daar ik vrees het weder eens terug mocht komen Vele malen had men my aangeraden Uwe Pink Pillen te gebruiken maar ik kon nooit gelooven dat ze zulk eene uitwerking zonden hebben Maar door eigene ondervinding van de werkdadigheid overtuigd zijnde zoo kan ik ze een ieder die Igdende is aanbevelen Prys f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg J H I SsiBiuÉ Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apo theken Franco ézending tegen pbstwiiöel Daar het doel dezer geneeswyze is de hernieuw ing van het bloed en de versterking ider spieren strojtt hare werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rheumatiek heapjicht zenuwpgn verlamming ruggemergaziottte St Vitus dans hoofdpgn zenuwaihtigheiö klieren enz De Pink Pillen hetgeveji de schoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevalle van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichamelgke en geestelgke overspanning en door buitensporigheden OeIM alle gotde produkUn uorden ooi rf Pink PilUn retds nagemaakt un üdergivtdui wel acht dat er in 1 rantck op het omhuUel ttaat tPiluUt Pink poiir Permnnet Pdlet du f i WilTiainit t Omhulsel m het etiket zijn mn rooekkurig papier met blauwe lettere Men hoede zich toor namaakeeU welke dikwijls geeaarlijk zijn voor de gezondheid WÖ kunnen de werkdadigheid rf Pinkpillen j nieQwaarborgen indien zij u ttV E niet de redden flKBïïVl X £ zijn d wz nisu vip gelijk aan MW fC AS 0MNC5 1 neventlaand bK J Xl BS model VH r J D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nouveauté s inr TAm mi GOSTÜUES en Voorjaars Capes Ontvangen een Zending IMappa Heeren11 a II i s c h o e n c n bö A van OS Ac Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUD leleéth ot Xo 31 APVERTEWTIEN JAN ROND Korte Qroanendaal I 199 200 IJnerwaren Staalwaren Gereedschappen voor alle vakken HÜI9H0DD ABTIKBLKN nguunaagen Kertsnij Artikelen HEVKBAiVUEN DIJKGRAAF en HtWGHEEMRADEN 1 van RIJNLAND brengen bg dei ter 1 openbare kennis 1 1 dat de Lysten der stemgerechtigde I Ingelanden van het Hoogheemraadschap 1 Toor het jaar 1899 zooals die door de Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van 1 Maandag 6 Maart 1899 af voor een ieder I ter lezing zullen liggen als volgt I de Lgston van ut de zeetün dtetricten ter 1 Secretarie van Rynland op eiken werkdag I van des morgein lU tot des middags 4 ure I alwaar zy tevens tegen betaling van 10 cents 1 voor elke Lyst verkrygbaar zgn die van het derde Jietnrt aan de Ovf tu die van het r rt diztrict aan de Lgnden die van het zevende dietrict aan de Lugkwater die van elk der overige dittriden ter Gemeente Secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behooreude onderkiesdistricten 2 dat door of van wege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 4 Maart 1899 zal worden aangeplakt Dykgraaf en Hoogheemraden van Rynland EGBERT DE VRIES Dgkgraaf H P BEBDENIS VAN BERLEKOM Secretary Openbare Vrijwillige Verboping Ie GOIjDA De Notaris JAN JACOB ABRAHAM MONTIJN resideerende te Gouda zal op DONDERDAGEN 16 en 23 MAART 1899 by inzet verhooging en afslag in bet Kofflehnis vai den Heer C A J DE GOEIJ aan den Kleiweg aldaar telkens des vóórmiddags ten It ure publiek veilen en verkoopen Perceel 1 De Landliouwerswoimig gemerkt F Nummer 29 in den Polder Bloemendaal onder de gemeente Waddingsveen aan den Kleiweg met STALLING SCHUURBERG en STOEPHOK ERF ïOOmede diverse perceelen uitmuntend WEI en H00IL4ND WATER en KADE Kad Sectie I nos 6B2 580 630 136 137 140 en 141 te zamen groot S UaaO B A En Perceel 2 Eenige perceelen uitmuntend Wei en looiland WATER en KADE gelegen naast het vorige perceel Kad Sectie I der gemeente Waddingsveen nos 631 629 133 134 135 138 en 139 te zamen groot 2 9S 0S B A Een en ander by elkander gunstig gelegen naby de gemeente Gouda Combinatie voorbehouden Aanvaarding hy de betaling der kooppenningen op l Mei 1899 Breeder by biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris MONTIJN aan den Kleiweg te Gouda EEHmnTAHTm eu wordt rcmekt t MEKK teletlaa DIT an Muuux vii HAVEN$WAAYZOIVE OOBINGHIM De THEKBN wordM afgelerent in verMgelde pakjas ran v f twe M e n hal en e n Ned ona imet Termelding van Nomaier m Prgi Tooixien tu nerenttauid Merk Tolgeni d Wet gedeponeerd Ziek tot de aïtToerinff tui f eerde orden aubefelenae J BREEBAART LZ BOELHUIS I De Notaris J J A MONTIJN WjO gevestigd te Gouda zal op 1 WOENSDAG 29 MAART 1899 1 des voormiddags M ure aan de Land bouwerswoning gemerkt F no 29 beVoond door M NEDERSTICHT in den Polder 1 Bloemendaal onder de gemeente Waddings 1 veen aan den Kleiweg aldaar M ocntellt puWiek verkoopen 6 kalfdragende Koeien en 2 gulste Koeien Voorts eenige Bouw en Melkgereedschappen eene breede en eene smalle Schouw alsmede eene partij goed gewonnen HOOI en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Een en ander afgenummerd to zien des morgens yMt de verknoping Openljare Verkooping te GOUDA op ilAANDAG 13 MAART 1899 des morgens te elf uren in het Gebouw der R K LEKsvEKEESiaiiia aan de Westha1 en Wyk B No 182 ten overstaan van den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEf EB ViH 31 Huizen Pakhuis en Erven allen bg elkander gelegen in de Boelekade te Gouda naast de Sociëteit 0m Gksoeobn wyk R Nos 29 tot 49 aUen by de week verhuurd en wel No 48 waarin V BRavNMirO en 49 voor f 2 60 Nos 29 tot 38 voor f 1 en Nos 39 tot 47 voor f 1 80 De perceelen zyn te bezichtigen 9 lü en 11 MAARI 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zQn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris FORTUUN DHOOGLEEVEB te üj nda EERSTE I lEDERLAHDSCHE BIJWIElFAfiRIEL Dir lmr B BOROSRS I DEVENTER Prijzen 7an af 1 Ifaart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdeden aan d fabriek op Authomatische en Massamachines vervaardigd worden zyn wg in staat oudersiaande RUj TlELEN atet een jaar volle garantie te leveren tegrozeer lage pnjzen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 60 Model A zeer soiled en net afgewerkt met rem en spatschermen f 90 Model A izeer solled en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model A4 ïe Klas fijn gemonteerd snelste banden 1125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f 145 LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 160 Deze Bywielen onderscheiden zich door een spécialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en zgn zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNE8 met best zadel en zeer licht loopend 1155 LUXE ACATENES met gezondheidszadels fljn afgewerkt f 180 P S pAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prgZen f 5 hooger PrtJi Couranten worden op aanvraag gratii en franoö toegezonden Vert eiWMnli er I C DERl im U Aanbevelend WHt Jf I S KE1S£R Korli Tlridrwrg Goiidt Voortietting der Algehele W késthkhfêsF D I T ¥ K n ü O O I WfgeHê vertrvk utiiir eUlrre Aihrlili ExpeBer y MiM Hgt meet èm tÊttt b Mn luii u I PKti 90 iaat e oHt w fl 2i ie tm L TmiIÜMm Ib te isMsta Ipotkekra ra h r lAlioktR 4 0 ti BMsxlain I nrroGRAnK studio Reproductie werk Vergrootingen Buste Opname s Interieurs Kinderopname s enz enz ttpmki Mktw balMi tt Serieua weirk Billijke prljutn Gedurende deze week Groote tipruiming van de Nieuwste Zwarte Sloffen effen en gewerkte van af 30 cent per el 2 el breed groote keuze in allo prjizon concurrentie onmogeiyk bgzonder geschikt voor Aanneem Trouw en Rouwjaponnen Schotsch Ruiten dubbel breed voor 20 cent de el Linnen voor Lakens 3 el breed van 50 voor 35 et de el Sehotsche Karpetten 3 el lang 2 tel breed voor f 1 30 zoo een koopje komt nooit meer Blauw Cheviot 2 el breed van 35 cent de el Vitrage voor Gordynen 5 cent Verder worden alle goederen voor spotpryzon opgeruimd Kamgaren Pakken van 20 gulden voor de spotprgs van I 14 0 longens Pakjes in alle groeten voor f 1 25 Witte Kokkon met breede geborduurde stroken f 1 25 Alle soorten Luiermand goederen voor de minste prgs Een groot koopje in Witte Goederen ook Tafellukens en Servetten Prachtige gekleurde Talelkloeden van f 6 50 voor 4 25 van f 4 voor f 2 75 Kapokbedden voor f 10 50 Veerenlwdden oor f 28 beste qualiteit Wollendekons 2 persoon van f 5 voor f 3 50 Moltondekens 60 cent zoolang de voorraad strekt Het HUIS is TE HUUR spoedig te a l vaarden I S KEISRR Kortt TltiiiifWtK I liia PUIKB ÜUUfc f SCHIEDAMMER GEHEVEE Uerki NiaH lY AF VsrkriJHliuF bHi M PEETER8 Je CHltPAM f H B AU lieviji M Mhtheid 11 oeohet a kurk iteedi toot ten van dan uun der Fimit P HOPPF Zuivere Medicinale Levertraan O ao prr rirêCh Verkriigbnar by B MIEBICS Droglit Hlciweg E 1 0 Stoom Zagerij en Schaverij J V¥ RGEER GOUDA LEVKRT SOFIATTEN ABGHITHATEH EU LUSTEN ook volffen op te g even Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoering Conènrreerende prijzen TB H CTTJIS terstoa=Lca of latex Te bevragen Manfor eau l aêie tiaeOeren FLUWKELEN SINGEL No 12 NIEUIWI lEUWI HiEUWI GESCHIKT VOOR HacMlichten Koffie en Theeücliteii Welke 4 i unr branden k 2 1 en 6 uur brandende k 9 cent per tuk Kanig Agent roor fjouda ea OmttrelieD IZAAK CATS Papiermolen iOI i Vind Heo behoeft hiervoor geen Olti Alleen eeo lucifer asostskeit la noodlg Geheel onder gevaar voo r brand ali ook onder reuk u dit niet goedkoop on afemakkeljjk Steeds voorradig eene ralme keuu der Solledste scortei Naaimachines welke tol billijke prijzeo worüeD geleverd t T Deirerkiezend op afbeUliog p r mtaiid sn par wtek VB A LKWKNSTEIIN aOUDA Kleiweg 40 behoeft hiervoor geen Ol e goanOlas eTlII