Goudsche Courant, dinsdag 7 maart 1899

Dinsdag 7 Maart fN99 37slf Jnar aii 2 l o 7831 ROOET DA CAPO 2 CT SIGAAR Loms ♦ BISSCHOP mmmi courant Nieuw en Advertentieblad voor iionda en Omstreken VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD 2s d AC3 AZIJ3iT STA M Tsutam 1 0 M AUVËRTëNTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer Irt Centen tiroote letten worden berekend naar plaatsruimte yy Inzending van Ailvenentiën tol 1 uur dea midrt UU II I N I Mi ll j Verspreide Berichten TtMotM U Oe Uitgtive dezer Courant geachiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgB per drie maanden ia 1 26 tnnco p r post 1 70 Aisonderl ke Nommera VU F CENTK Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DK JtOMi Aanbevelend jp nu o ntineiUal CiGmpani X 4 AGENTEN Amstei Bockbier van deBrouwerij de Amstel Amsterdam jli i riiiEi £ixrxz B i T tOoedkoopite en loUedsi adres vbor Vervoer van Inboedel oowel binnen ala hnitaa de atsd net geiloten wageut ORA VEST KUN OuHe iouwe AUe tvordt tegen Traneport eehade vereeterd HS OHQBLS v AN l foRY CLARK j igu alleen in Nederland reedibj lltUmeméeH tngavoerd au alom brtend en 1 gflield St ed een fraaie aorteering er van loorhinden ook van andere nitnuneude 1 obÖoTE VBRSCHBIDENHEID van ALLKRLEI MuItoKINSTBUMEN Ï N en 1I BBNOODIUDE VOORWKRPBN BIJ UB MinHtK Tob h r u8trUkBtOkkeniiilel r Mr 0 a Aa u Goudt Drnk van A BRlNKJUK A Z i M as m M PQ IJTHECHTSCHK 1 Uachinale Tapijtreiniging BMr LICHTUKIJKKINV iHter klnppen OPOBBICHT 1886 Tapytrelniging i noodig vuor ln t AcA 4 en getondhetd on voor ket behoud Tan de lapiften zelven Onze MaeMtKUe Inrichting lant naar eene vernuftige vinding lell de lichtste Tupyttioorten onbenchadigd en maakt uok de uiaar te werkelyk utofvrij en uiver Nadere inlichtingen en uitvoerige OirmUairea met PriJHCourant verkrijgbaar aanouK Kantoor bQ de meeste Vtrechtiiehe Artiheyniehe en ê Uertog nboêehei eu b de volgende heeren Behanger 4 UBi G ÖUAVEHTEIJN en Firma B uu iSOW Wff A u alle Kloeden wordt eenc kaart gehecht met hot etempeloneer flrmm m met ilagteekening IItukoht Inrichting AnthonteiHfk Kantoor Hemuurde Wéerd Kanlêtraat 1 Closetrol leii Merk ROODE KHIJIS p r 8tak li cent per dc n 2 V cent per tok BoekLAlbsJongeneel Ooathaven B 78 OOUDA Set epó t Dta SMlétéGénirale d E ux de vle de Ckignu gftVMtigd EUG8TRAAT G 85 l T rt het bekende fijne merk IMPGRIU fjMta i t SO per FUMh per per Liter In originwle verpakking Aanbevelend i m A J H WDL 9 c l 9 e a Kort ovsröolit onïor Prljgoourant 63 SHKBHIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 ess KOODE en WITTE POKTWUNEN P i a MADERA S droog en loct W flesch o B 9 VERMOUTH la Tnriji BODEUA CHAMPAGNE 1 COGNAC k t 1 75 1 2 25 l 2 75 t 3 25 I 3 75 en 5 9 a u t BOK iDEij xrx I cr Fl Per Ank 45 Fl I g f U 65 Xto f 27 75 gg SCOTCH WHISKY 2 LISTRAC 31 36 42 53 34 42 87 50 47 CHATEAU VALRO E 0 76 s K SI ESTEPHE R5 St EMILION 1894 1 Z 2 PAUI1 LAC 1893 5 HKAVES Witte Borieaia 0 80 a SAI TERNK 1 9 9 5 ZKLTINGER Moezel 0 90 B UBOO JNE 1 10 De flrioa T CBEBAS Gouda Do flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden A li et per Btuk teruggenome n Bil elke Jioeveelheid verkrijgbaar hij PEBFICTION CTGLES is een waarborgt voor hunne kwaliteit Heeren en Dames Rijwielen k den tej enjo mee t co curree en ie prijzen gelever l door f Q TIESEIA Lange iroeiiendaal I 23 ll l r N l Uer leHer Klas Heeren en Danie Rijwlelen te Huur Hel KANTOOR Advocut en Procureur is met ingang van 1 Maart 1891 verplaatst legenorer de Komijn leeg Het Kantoor in geopend van 9 4 CO M m M S0 iüËEiUT s Y p de proel eens met d heerlijke E lffïi a 49 Cent per A Ons nit de Nicnwe Winkel LANGE TIENDEWEG D m 96 Nieuwe Aardappeltjes üjll van smaak 13 Cent per ons geiooht voor eene groots MaatBchappU tegen ruime provisie Kulm bestaan verzekerd Brieven frauoo met opgave van referentiën onder motto Agenten Adv Bureau WENK en BIRKHOFF Rotterdam ÜT PRIIA KWAUTEIT M Rund en Kalfsvleesch Tegen slerk mcurreereniie pripo MulsJesRookvleeseli GEROOKTE RDNDSRWORST BIJ J P an Leeuwen J eizerstraal Ooeile en oedkoope rteesehhouwerü 1 j m mm Behanger e S t ffeer ler Boelekade 132 Goudiu LEVERTs Behaiigselpapieren TAPIJTEN Qoidijnstoffen Titrages IElLllK LmEllM LOQPSRS euTafelkleeden BultentaDdsch Uverzicbl 1 Bg de verkiezing van den Voorzitter van den Franschen Senaat heelt in eerste stemming Fallières 96 btemmen gekregen Conrtans 84 Franck Chanvean 56 Peytral 25 blanco 3 In de vooratgaande gezamenlgke vergadering van de groepen der linkerzijde waren de stemmen reeds sterk verdeeld geweest over de genoemde personen Constans had echter toen nog 5 stemmen meer dan Fallières Hoogstwaarbchijnlijk zon Constans gekozen ziJn ware hy niet zou kort geleden als ambassadeur naar Konstantinopel vertrokken Zijn overkomst nit de ïurksche hoofdstad voor zgn vertrek verleende de Sultan hem nog gauw het grootkruis van de Medzjidié met briljanten heeft niet mogen baten BiJ de tweede stemming verkreeg hij slechts een stem meer dan bij de eerste 85 Fallières werd toen gekozen met 150 stemmen De nieuwe president van den Senaat de tweede persoon in de Republiek is 58 jaar oud Zijn politieke loopbaan begon hjj als depute in 1876 1 1880 werd hg staatssecretaris van biunenlandeche zaken in het kabinet Ferry in 1882 minister van binuenlandsehe zaken in het kabinet Duclerec en was in 1883 een maand lang voorzitter van den ministerraad Daarna anderhall jaar minister van onderwijs in het kabinet ferry In 887 droeg Carnut hem na ziJn verkiezing tot President de kabinetslormatie op maar dit gelukte niet Hg werd daarop linister van binnenlandsche zaken in het kabmet Rouvier 1887 minister van justitie in het kabinet Tirard 1887 1888 van openbaar onderwijs m het volgende kabmet Tirard 1889 1890 en eindelgk in laatstgenoemd jaar weer minister van justitie onder de Freycinet Hg is dus vaak genoeg regeerder geweest Sinds 1890 was zgu politiek leven wat stiller maar zijn invloed in den Senaat was vrg groot Hij behoort tot de gematigde linkerzijde De oud toinister Campbell Bannerman besprak de voorstellen namens de oppositie Hij achtte de vraag of leger en vloot moeten versterkt worden afhankelgk van de staatkunde die de Regeering volgt Als men in de geheele wereld groote verplichtingen op zich neemt als men het Rgk alle jaren wil yergrooten dan zullen leger en vloot moeten worden uitgebreid De armee is thans niet meer in staat de steeds aangroeiende verplichtingen lui te komen in geen ander land heelt het leger zulk een iwaren last op zijn achonders zien laden iedenksehriileD nn tea Gelnkioeker AïrmBAL DE VoimiLmG JVmt ut Fransck BOOR W NtTTTERS J4 Uit IS aanlokkelijk ik zou voor zulk een aanbod bijna zwichten Maar ik berinner me juist dat ik nog voor ongeveer twee duizend francs aan KbuldbekenlemMen van u in lianden heb Kom wees niet hard voor nija vriend Wij netnen alle voorwaarden aan Kom mijnheer de graaf gij althans kondt weten dat wanneer ik neen zeg het ook neen is en neen bbjft Gij weigert dus Besliat i Ga dan maar mee heer burggraaf Die kerel is koppiger dan een spaansche muilezel Wij krijgen memendal ios Booaoir heeren triep de woekeraar en strekte eich wederom uit en trok a i een koord waardoor het beschot van zeildoek zich weer sloot en ze wederom het loketje voor zich had en Zij zagen thans dat dit beschot of liever dit gordijn hing aan nngen die over een aan den zolder bevestigde roede liepen Zij wierpen een blut op deze zonderlinge en naar het hun voorkwam nuttelooze abcbeiding en keerden lich om Namens de Regeering antwoordde de heer Balfour dat naar zijn meening de voorgestelde vermeerdering van het leger niet met de staatkunde der Regeering samenhangt Hö stemde gaarne toe dat de verantwoordelijkheid van het Rjjk toenam met de uitbreiding van grondgebied doch dat is voor andere landen even waar als voor Engeland Om tegen die verantwoordelgkheid opgewassen te zijn moet Engeland een leger en een vloot hebben die sterk genoeg ijn om op te treden tegen elk leger en elke vloot die Engelands belangen bedreigen Dit is vooral noodig met het oog op de uitbreiding van den handel doch tevens ook wijl andere volken hunne legers en vloten voortdurend uitbreiden De Regeeriug moet een open oog hebben voor de gevaren die haar bedreigen Daarom doet hiJ een beroep op het Huis om de Regeering te steunen en de gevraagde groote bedragen toe te staan De Rogeering is overtuigd dat de voorstellen door het Huis zullen worden aangenomen V Het Hongaarsche Huis van Vertegenwoordigers werkt nu met stoom De voorloopige twaallden werden aangenomen met alle stemmen behalve die van de onalhankelijkheidspartg en de volkspartg Tegen een toevoegsel van den nünister van financiën waarbij aan de vorige regeering idemniteit werd verleend voor de maatregelen die zij gedurende het wetteloos tijdperk had genomen stemden ook de aanhangers van Apponyi Szell diende het nieuwe wetsontwerp tot verlenging van het Vergelgk in het komt geheel overeen met dat van Banlfy behalve dat er uitdrukkelijk in vermeld wordt dat Hongarije op den grondslag van het zellstaudig douane gebied staat zoolang er geen tol en handelsverdrag is gesloten De toestand van den Paus is zeer bevredigend De wond begint gewoon te genezen en binnen tien dagen hoopt men dat Z H weer zijn gewone bezigheden zal kunnen verrichten Bij wijlen is de Paus te opgewekt en kan zich dan niet rustig houden wat de geneeing schaadt Vrijdagavond was Z H zoo opgewekt liat hij nog een gedicht maakte waarin hg wees op de overeenkomst van zijn geval met dat van Clemens XII De toestand der koningin van België is ernstiger geworden Er is weinig hoop haar te redden Zjj heeft heden de laatste Sacramenten ontvangen Nog waren zij niet bij de deur of zij hoorden de ringen weer over de roede loopen endezelfde opening vergunde hen nogmaals dezelfde verschjjning te zien Luister eens riep de jood Is het bijgeval dat ge van gedachten zijt veranderd vroeg de SalTuces In het mmst niet heeren M toch i er misschien een manier om het samen eens te worden f Op dit oogenblik liep er iets als een huivering over het lichaam van den jongen graaf Een oogenblik staarde hij Raphael aan tweemaal strekte hij de hand naar hem uit I aat hooren zeg op riep de burggraaf ongeduldig en opgewonden De jonge graal wendde zich af De hoerea zullen het mij zeker wel ten goede houden djtt ik hoe gaarne ik ook zaken doe altijd zorg de meest mogelijke zekerheid omtrent mijn geld tft krijgen Verd i Indien tk weiger met den vicomte die ik het genoegen heb hier thans naar k geloof voor de eerste maal hier te zien zaken te doen dan is dal omdat ik de waarborgen die hij kan bieden niet voldoende acht Dan IS de zaak mt viel de burggraaf hem ongeduldig m de rede Ik heb u geen anderi voorstellen te doen Misschien zeide de jood op geheimzinnigen toon Nooit te haastig zijn I Nu wat wilt ge dan l vMijnkcar de baron de Maubart heeft mijnheer IHI VFIJai I Zooals men weet heeft de Daily Chronicle ontanllingen van Esterhazy beloofd Ter inleiding publiceert het blad de volgende ver j klaring j II Ferdinand Esterhazy bataljonschel van de üilanterie van het Fransche leger en rèforme wonende te Donde verklaar hierbg plechtig en oprecht dat lo het verhaal van mijn betrekkingen tot den gencralen staf van het Fransche leger 2o aanteekeningen betreffende wijlen overste Henry 3o mgn volledig getuigenis voor hot Hot van cassatie met bgvoegijigen in alle opzichten waarachtig zgn en dat de fotografieën die daarbij gevoegd zgn ware fotografische ufdrifltken zgn van volstrekt echte brieven waarvan mgu handschrift en de daarbg gevoegde fotografieën bjj deze verklaring zijn gevoegd en ik leg deze plechtige verklaring ai baar naar mgn geweten waar achtende overeenkomstig de hepallngen van de parlemestsakte van 1835 nopens de gewaarborgde varUaringen get MAJOOR ESTERHAZY Plechtig verklaart en geteekend door genoemden Ferdinand Esterhazy in Whitefriar street 31 London City 28 Februari 1899 ten overstaan van mg 1 E B CrawWjr mmiasaria tot het afnemen van beëedlgde verklaringen bg hat hooge hof van judicatuur in Engeland Volgens de Engelsche wet stelt Esterhazy bü gebleken onwaarheid van aldus beëedigdo verklaringen zich bloot aan veroordeeling tot een straf van zeven jaren dwangarbeid De Temps geeft over zes kolommen het verbaal dat Esterhazy Zaterdagochtend in de Daily Ihrouicle deed en dat deel uitmaakt van het Zondag verschijnende vervolg van het bbek Les dessous de l Aflaire Dreyfus In dat vervolg komt ook het verslag voor van het tweede en derde verhoor van Esterhazy voor de strafkamer dat de Chronicle voor heden belooft dit is echter minder belaugrp OU oen briefje van den kolonel rapporteur voor den raad van onderzoek welke Esterhazy schuldig heeft verklaard aan wangedrag blijkt dat toen Augustus vorige jaar Esterhazy voor dien hoofdofficier mijn waarde majoor bleef De kolonel verzoekt overlegging van de beweerde nota van du Paty de Clam hetgeen Esterhazy weigerde zich bepalende tot de voorlezing ervan en de vertuoning van de fotografie Had ik zoo beeft Esterhazy volgens ztjn zeggen voor de strafkamer ge de Vicomte lief als een eigen zoon met waar f a verder Ik heb in mijn leven vele voorbeelden gezien van zeer nabij helaas I dat de vaders niettegenstaande hunne liefde mij hartelijk uitlachten wanneer ik mij bij hen vervoegde om betaling r gelden door die zoons van mij geleend en ze achtten zich volstrekt niet verplicht en m het minst met gebonden om die schulden te voldoen en spuwden dikwijls nog bovendien vuur en vlam tegen den gemeenen Van der Grijp den schurka ntigen woekeraar zooals ze mij wel eens noemen men wierp mg hoopen scheldwoorden naar t hoofd maar geld kan men begrijpen Dieigementen met politie ja Dat was verre van mooi Dat stem tk toe en velen met mij Maar dat 18 een zeer slechte troost als men zijn geld weggegooid ziet Meer dan tien keeren ben ik erop die wijze ingeloopen Welnu hetzelfde kan mij gebeuren met den heer baron Ik giioof het niet Ik eigenlijk gezegd ook met zeide de jood maar ik moet zekerheid hebben die op feiten en daadzaken staat en mag niet afgaan op meemngen Wat te doen Gij schijnt iets te willen voorstellen Laat hooren Kijk toen ik zoo dikwerf kwade zaken had gedaan heb ik gepeinsd of daar niets op te vinden zou zijn en heb er iets op gevonden En dat is 0 tamelijk eenvoudig en als gij zeker zijt van de toegenqpnheid dargenen waarop gij u tuigd aan bedoeld verzoek gevolg gegeven dan had Ik mij nu niet van die nota kunnen bedienen om de strafkamer te bewijzen dat de officieren van den generalen staf en generaal de Bolsdeffre die erin genoemd wordt zich gehouden achtten mg te verdedigen Do vragen van Loew betreffende het borderel ontweek do getuige Ik heb niets toe te voegen aan de voniuhscn dor krijgsraden van 94 en 98 zeide hy Naar aanleiding van een verzekering van Esterhazy In do Daily Chronicle heeft de Temps pok navraag gedaan bg den daarin genoemden Feuillant Deze bevestigt dat inderdaad een vry heftige woordouhtri d is gevoerd tussehen Henry oil hom over zgn vervanging als uitdager van Picqnart Esterhazy wus hiertoe aangewezen door den generalen stal welke op het laatste oogenblik van meeuing veranderde en Henry bevel gaf mot Picfiuart te duelleeren Qnesnay de Beanrepaire klaagt dat zyn brieven hem Ie laat bezorgd worden en dut hy geregeld achtervolgd wordt door geheime politleagenten Men zegt dat president Mazeaa tot rapporteur oVor de Dreyfus zaak voor de vereenigde kamers van hot Uof van cassatie niet het oudste lid in jaren de leden die reed kennis van do zaak genomen hebben uitgesloten zijnde zal aanwyzen Georges Ijemait gewesen proearwir generaal te Konnes en ook niet het op C én na cmdste lid Lardenois gewezen procureur generaal te Toulouse maar den gnwezon voorzitter van het gerechtshof te Busuvais Cotelle Fraiiiuiux President Loubot heeft de wet tot onttrekking van revisiezaken aan het Hof van Cassatie geteekend RUSLUO Naar hetgeen uit Petersburg aan do Times gemold wordt duurt de werkstaking der studenten nog steeds voort Alle scholen van hoüger onilerwys in die stad zyn gesloten als universiteit technologisch instituut militaire academie van geneeskunde instituut van ingenieurs kunstacademie en d twee scholen voor bosch en mynbonw De politie heeft de universiteit en het technologisch instituut sedert een week bezet Onopbondelgk doorkruisen patrouilles de stad maar de studenten gedragen zich zeer urdelgk In de universiteit was een biljet aangeplakt waarby de studenten die deelgenomen hadden aan de betooging op 20 Februari opgeroepen werden om voor den inspectenr te berrtept geheel zonder gevaar De iniiidcrj inge persoon die uit zijn kas wenscht te putten geeft mij een kwitantie van het beleende bedrag door hem zelven onderteekend en tevens voorzien van de handteekening van zijn vader of verantwoordelijken voogd en hg toone mij een brief of ander stuk met die handteekening voorzien opdat ik kunne oordcelen over de wettelijke waarde Masr mynheer Van der Grijp dat is valsch beid in geschrifte Parbleu dal weet ik heel goed geloof vrij dat ik dat weet En gij durft dal mij voorstellen Wat De handteekening van mijn weldoener n Ie maken en geld te kunnen leenen U Ik stel niemendal voor in t geheel niet Ik vertel alleen maar wat dikwijls gebeurt Zoodanig stuk met dubbele handteekening is meestal goed en wordt door den vadci of voogd geaccepteerd Hij betaalt dan liever dan dat hij de zaak vuor de rechtbank gebrach ziet Want heeren ik verzwijg het niet de wet vervolgt hardnekkig dergelijke overtredingen Maar ik kan u aan den anderen kant weer zeggen dat in vijf jaren tijd ik slechts cenmaü een rfval heb gehad dat de vud het zoover komen liet Ook hier geldt het spreekwoord Wie zijn neus schendt schendt zijn aangezicht Ik behoef voorzeker met te zeggen dat dergelijke biljetten nimmer uit mijn handen komen da het ee n geheim blijft tusschen mij en den uitleener Wordt virvolfdj