Goudsche Courant, dinsdag 7 maart 1899

1 11 7 11 7 11 f 8 01 8 01 1 18 AIO 7 10 s lt verschtjnen teneinde diiM iiilin ir gestraft te worden De sennat van de aniTemiteit heeft vergadering geliuaden en aangedrongen op de verwijdering van dit biljet wat dan nuk geschied i Verder werd door denwnaat verzocht de tadenten die de tad aitgeiet waren te laten terugkeeren en de politie nit de bovengenoemde instellingen te verwijderen Voldoet df rege ring niet aan dt M verzoeken dan zullen de voomaamnte hoogleeraren hun ontslag nemen Wil de pulitiu een stndeot nit de stad zenden dan ontvangt by een stuk onderteekend door een der politiebeambten uit hot bureau van den prefert waarin hem kennis wordt gegeven dat bjj van de universiteit is weggezonden en de stad moet verlaten Dit geschiedt op last van den minister van onderwijs De student krjjgt het recht ongehinderd naar zjjn geboorteplaats te trekken en wordt door de politie naar het spoorwegstation gebracht Kan hy zyn reis niet bekostigen dan handelt de politie alsof lij te doen heeft met iemand zonder middelen van bestaan Woont de student te Petersburg dan wordt hem de keus gelaten tit de stad te verlaten if naar de gevangenis te gaan Over het algemeen is hctbynaeen schande student te z n Zy wordi n als militairen gedrild dragen een stgt uniform en moeten groot saluut maken voor de hooge Bolitiebeumbteu Komen er vier student by elkaar dan moet de politie daarvan verwittigd worden loopen zy In een groepje over de straat dan worden zö aangehouden fien vrooiyke studententyd dien men daar door rengt BINNENLAND Men deeit ons mede dat van 24 tot en 27 uni te Apeldoorn Nationale Kegelwedstryden zullen worden gehouden bestaande in Corps Personeele en Vrye baan wedstrijden in een speciaal daarvoor ingericht gebouw met tien nieuw aan te leggen banen waarvoor reeds verschillende gouden ver guldzilveren en zilveren medailles door corporatiCn en particulieren zyn ocgezegd Zeker zal dit bericht vele liefhebbers van deze sport aanmoedigen op die dagen een kyk e te gaan nemen in het om zUn schoone Ugg ng algemeen in den lande bekende 4peldoom met het daaraan onmiddeliyk grenzend Koninkiyk Paleis Het Loo en gne prachtige hoschryke omgeving De Tyd trekt te velde tegen het voorutel der togeerlng om de ontduikingen by do aangiften voor de vermogensbelasting tegen te gaan Het blad ontkent niet dat door velen en in l et groot by hun vermogensopgaaf wordt gesmokkeld Maar het acht het bedenkelijk dat de flscns als regel zal aannemen dat over de vyf vorige jaren bybetaling kan worden gevorderd indien by de heffing van saccessierecht aan den dag komt dat bet belastbaar bezit voor de vermogensbelasting in het laatste jaar te laag was opgegeven Het noemt dit het omkeeren van den bewöilast Niet de flions moet dan bewezen dat er vyf jaar lang te Weinig is opgegeven maar de erfgenaam moet aantoonen dat er niet ontdoken is Deie voorstelling is onjuist Het voorgestelde recht van nnvordereii zal berusten op een vaststaand feit dat nl by do hoftlng van het snccessierecht is gebleken dat het belastbare vermogen In t laatste jaar te laag was opgegeven Daaruit mag do wetgever het varmoeden afleiden in verband met een ander feit dat snelle stgging van vermogens uitzondering is een zeer liliwle Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich OUDA lOTTIBDAUiia m ll Sl 11 18 li 8 I li 8 41 8 17 4 11 U 1 1 1 1 11 11 1 T t 1 11 11 41 I U 1 11 11 11 ll l 1 11 180 4 1 I U 1 1 1 t ll 4t 8 41 8 18 l ri 7 11 f M 7 11 7 48 1 1 a da 1 Moordradil daor l l a rk k Oniwlla totiiWua U 184 0 4 lÖl 10 e 1 1 1 4 11 10 11 17 1 40 D door 8 11 T ll T t 4 41 4 11 1 04 11 1 1 1 11 1 08 8 11 8 1 8 1 tMtamai Oapalli Hituworkvk Hoordiwlit It iid 1114 11 08 lt 4l 8 88 7 41 I U oot SI nes ha 11 14 11 18 1 14 1 1 I 1 1 1 18 II 14 8 15 7 84 lt 1 1 1 17 10 14 11 11 8 80 8 41 8 11 e oi 7 au T 4I T I8 l OT Ooadt X T li lHn MMck llf iMtinuar IigvMril rjT Tm 7T r T 7l I iüï Tïï mi üïï itt Un i ii t u i o i i so u i io i ü i lo oi voorS f mi f D i ƒ iï tu u i aiM M rkap l 1 17 l tZ u i m Un 1 U U U o 4 Vfe U l ó lOlju o li II t l T K o 1 oui 8 11 14 1 io tii IO t Hi l iei tl I1I1I 17 M Aaut W 8 01 1 0110 81 11 48 1 1 00 8 87 8 40 10 01 U IT jAuita 8 10 1 II10 10 1 81 18 111 1 11 lUI Il I o I T ZCH I ti nra r 1 14 07 10 11 10 11 1I M n 11 14 8 87 1 17 1 10 11 11 1U7 1 41 1 14 141 1 14 7 11 8 48 1 11 M 10 81 11 41 1 S l t 8 0 n 5 04 4 7 8 1 14 7 11 1 10 1 81 1 41 1 IMada 1 1 8 11 7 11 l ei s m 7 04 Uuwhl U mIiI 111 8 8 7 41 MT 1 41 1 00 1 10 l tl 10 81 II JI 11 01 1 87 3 08 8 11 8 11 4 41 I U 1 13 S 7 18 81 1 1 WMniM t 4 1 18 1 11 f 1 11 10 11 11 11 11 14 Ml 4 11 t ll 7 11 1 11 ll 1 14 1 0 41 4 H 1 88 MT 08 Ml 1 11 10 11 11 10 11 11 t t 8 40 4 17 IJO MD 1M 1 11 1 4 18 84 t wt CS 7 01 a in oaHË 1 11 8 41 4 418 10 7 41 MAu W T IO 8 11 LlO vio 8 08 4 00 i M 8 818 00 OamU 1 6 ll 10 e 1111 l l S 4 411 41 T 41 1 41 II 1 Wbw sterk vermoeden dat reeds in vorige jaren te laag is opgegeven Znlk een vermoeden levert volgens onze wetgeving bewy op behoudens tegenlMiwys 1 znlk een t genbewiis mogeHjk De Tyd ontkent dit voor den erfgenaun die dikwgis in hen geheel vreemde zaken komt ok dit is gewuuniyk niet zoo Personen die in de vermogensbelasting vallen houdin gewooniyk wel g regeld boek althans uit üun papieren kan meestal met genoegzame zekerheid worden nagegaan hoe de staat van hnn vermogen in de laatste vgf jaren ia geweest Bovendien de bewyslast zal in vele gevallen niet op de erfgenamen rusten Ook by het overiyden van een der echtgenooten moet als er belastbaar vermogen is gewooniyk een memorie van successie ingediend worden waaruit de ontduiking aan het licht kan komen De overlevende kan dan de belastingschuldige zelf wezen die zeer wel In staat is het tegenbewy als dit bestaat te leveren Daa rby komt dan nog dat de navorderingniet enkel van ambtenaren afhangt maarberoep is toegelaten waarby de Raden alleskunnen in jverwcging nemen wat tot verdediging wordt aangevoerd Hel voorgestelde middel tot Iwiteugelingder ontduikingen is dus zoo bedenkeiyk niet als De Tgd meent Dat blad zal het zekerernstig afkeuren dat ér zooveel en doorzoovelcn gesmokkeld wordt en dan ookmoeten erliennen dat hiertegen gitwaaktbehoort te worden De wetgever moet deneeriyken nanwgezetten burger beschermentegen de oneeriykheid en ook tegen de vergissingen van anderen De voorgestelde bepalingen zjn dunkt ons nog zeermatig Een hooge boete ingeval het voordeel zeker percentage te boven gaat zougeenszins onbiliyk ziJn te achten Hand Het Maandblad tegen de Vervalschlngen schryit Uit Duitschland werden voor eenige dagen grondstoffen voor de emailbereiding van pannen aangeboden tegen welker gebruik ernstig gewaarschuwd moet worden Het bleek ons nl bg chemisch onderzoek van een stol genaamd kryolieth een dnbbelverbinding van flnooraluminium en flnooniutrium dat deze zeer sterk verontreinigd wss door het zoo zwaar vergiftige arsenicum terwgl een ander materiaal vloeispaith nl eveneens zeer voel gebruikt voor emailbereiding koperverbindingen bevatte Wy hebben deze feiten onmiddelljk ter kennis van de ons bekende Nederlatidsche en Dnitscfae emailfabrieken gebracht ten einde te verhoeden dat de genoemle vergiftige stoften in den vorm van email in duizenden voorwerpen voor bereiding van spyzen of dranken bestemd door het geheele land in de huishoudingen verspreid zouden worden Zonder eenigen twyfel zoudeh de levensmiddelen in dergeiyke pannen bereid in meerdere of mindere mate vergiftig worden en menige schier onverklaarbare slepende ongesteldheid kunnen veroorzaken a 4 10 11 11 11 18 ll 10 1 10 1 10 88 I0 4S 1 t 41 in 1 11 11 M IO 11 41 11 11 Het is natunriyk aan te riemen dat de firma in Duitschland die de vergiftige waren aanbood onkundig was van de itanwezigheid der gevaariyke bestanddeeleil die van nature in do mineralen aanwezig waren e wy hebben huur derhalve ter voorkoming van mogeiyke ongelukken van de zaak onverwjld in kennis gesteld Doch in de geconstateerde leiten ligt wederom een ernstige vingerwyzing voor onze fabrikanten in het algemeen om hunne grondstoffen nitslnitend ep garantie van zuiverheid te koopen Hen vergete niet dat door de afwezigheid van strenge bepalingen ton onzent een groote zorgeloosheid heerscht by vele leveranciers terwyi de Imltenlaoders om dezelfde reden het zoo nauw niet nemen met hunne aanbiedingen die in hun eigen land streng gestraft zonden worden De minister van waterstaat heeft aan de tjedeputeerde Staten in de onderscheidene provinciën verzocht hem een afschrift te doen toekomen van de bepalingen betreffende het rgden met door mechanische kracht voortbewogen rgof voertuigen die voorkomen in gemeenteiyke politie verordeningen Mochten zoodanige bepalingen niet bestaan dan ziet de minister daarvan mededeeling tegemoet terwgl hy zich aanbevolen hondt voor de toezending van een afschrift der bedoelde politiebepalingeu welke in het vervolg door gemeenteraden mochten worden vastgesteld zoodra daarvan ingevolge art 167 der gemeentewet de ontvangst zal zyn bericht Geineng de Berichten De Delftsche student de heer B die by het springen van een in gang zijnde stoomtram van de Holl Spoorwegmpg aan de Weimarstraat viel en ernstig aan de beenen gekwetst werd is aan de gevolgen overleden De politie te Groningen weet geen raad met iemand die daar zonder middel van bestaan vertoeft doofstom is of zich houdt doofstom te zyn en van wien op eenerlei wijze eenige inlichtingen te verkrygen zgn De man is ongeveer 30 jaar Op den rechterbenedenarm beeft hg getatoueerd een paardenkop met teugel een hart met het jaartal 1897 waar doorheen een sabel en een hoofd van een matroos met muts waaronder een lanwerkrans Op den linker benedenarni getatoueerd F K 1 waaronder T Tengevolge van de beweging onder de biiinensfhippers liggen te Rotterdam op het ougenblik tubsoben de 30 1 en 400 van deze schippers met hunne ledige vaartuigen In de Zalmhaven kan geen schip meer plaats vinden De meeste andere binnenschepen liggen onder oud DelItshaven Intusschen zgn de vrachten enorm gerezen Waar vóór de beweging b v van Rotterdam naar Leiden de vracht I 1 60 was is deze nu f 4 tot f 5 Naar Groningen en Friesland wordt tot f ü en f7 toe geboden waar anders gewooniyk f 2 25 k f 2 50 betaald wordt wel een bewy van bet steeds toenemend gebrek aan schcepsmimte Voor de lichters die gebruikt worden tot tgdelgken opslag is het lii rdoor een goede tyd Ken paard en een kip van den veehouder I Smit te Spanbroek zgn sedert eenigen tyd dikke vrienden lederen morgen komt de kip haar eitje leggen in den yocrbak van het paard dat zyn vriendin by deze gebeurtenis in t geheel niet stoort Als t ei er eenmaal goed en wel is zet zich de kip kakelend op den kop van het paard en bmintje zeer dankbaar voor die milde gift peuzelt met smaak het verscho eitje op U D Bg eene vechtpartg te Nisse bg Goes is zekere yan de G levensgevaariyk verwond De dader van L genaamd is gearresteerd t ll t s Jo 1 1 10 8U 8 4 M 4 40 4 10 4 1T 1 04 1 10 8 17 8 17 8 14 8 41 s r 1 44 1 14 1 01 i nt t4 vv 4 1 1 1 118 1 8 Woensdag is broeder Klamidien verdacht van den moord op het twaalfjarig knaapje te Bussel voor den rechter van imtnietiegebracht Ingevolge de nieuwe wet op deitistmctie zou mr Chesneïong de verdediger het verhoor bgwonen Deze begon met teprotesteeren tegen alle voorafgegane verhooren confrontaties en daden vsa instructie tevoren verricht alsof er betrapping opheeterdaad was geweest In het bgzonderprotesteerde de verdediger tegen de confrontatie van den broeder met het Igkje inhet gebouw der medische faculteit en dedaarbg gebmikte middelen van een andereeeuw om den verdachte een bekentems teontlokken De rechter van instructie weigerde dit protest in zgn proces verbaal op te nemei Mr Chesneïong ging toen heen en het verhoor kon niet doorgaan De paters Trappisten te Tübnrg zijn voornemens dezen zomer eene pachthoeve met bgbehooren te bonwen op de zoogenaamde Kivit naby de gemeente Zundert Als dat niet helpt Een arbeider te Winschoten zag het vorige jaar zgn geheelen groententuin door rupsen vernield Als probaat middel hiertegen heeft de man nu een zakje met dertien van die vernielers in den schoorsteen gehapgen De man ie vast overtuigd dat hg er dit jaat geen last meer van rupsen zal hebben 1 Schoolquaestie te Dubbeldam I Eindelgk zal door Gedeputeerde Staten de benoeming geschieden van hoofd aan school 2 te Dubbeldam Er is nl bg den burgemeester dier gemeente een missive ingekomen van G 8 houdende verzoek het raadsbesluit der vorige vergadering in zake benoeming Pieren tot hoofd van school 2 ter vernietiging voor te dragen waarna G S art 32 2e alinea der Wet op het lager onderwys zullen toopassen j Bedoelde zinsnede in dat artikel luidt aldus Indien in de invulling waar het betreft het hoofd der school niet door den gemeenteraad is voorzien binnen 6 maanden nadat de plaats is opengevallen geschiedt zulks door Gedepnteerde Staten na voorafgaand vergeIgkend onderzoek naar de geschiktheid der candidaten De dubbele moord te Berkel Naar wy vernemen heeft zekere K M te Bergschenhoek onder cede verklaard Uittenboogaard een der verdachten in den nacht waarin bet misdryf werd gepleegd te Berkel gezien te hebben Geiyk men weet ontkennen beide ver dachten Uittenboognard en KraaiJenbriBk in bedoelden nacht te Berkel geweest te zyn R Nbid Twee schippers uit Hilligersberg kregen te Zevenhuizen zoo hoogloopendc ruzie dat een hunner een been en een arm brak Tegen den dader is proces verbaal opgemaakt Wie zal het winnen f Twee landbouwers te Warfum hebben verschil over een stuk grond De een laat er met 25 man een sloot doorgraven welke onmiddeliyk door 16 arbeiders van den ndei boer wordt gedempt Het werkvolk is met deze nieuwerwetsche werkverschaffing die goed betaald wordt zeer wel ingenomen I i i 1 11 D imx l iO 10 04 10 80 I 1 10 11 10 18 j 10 11 10 4 1 0 14 I M l Da D trelBBO allA ld en H kl Bk niiiger moet lioh lioTeitdieDr oniaDm bewy i f 0 80 S7 47 I t4 lo nl 10 e7 8 1 door 10 81 IJ 10 10 11 10 11 10 88 7 11 84 8 18 1 11 7 i l Il 10 01 1 84 e 1 11 1 11 t 1 10 10 10 11 Omtrent de inbraak f de villa Vredensteiii in het park Honingen te Kralingen vernemen wg dat in den loop van den dag een vgftal verdachte pefsonen in het Park en in de oude Plantage gezien waren Biyk basr hadden xy niet veel goeds in den zin De koetsier De Hollander genaamd had onraad bespeurd en zag met een politie agent twee schaVniten in den kelder zitten Toen dezen middelerwijl in verzekerde bewaring gebracht werden wilde de koetsier zyne nieuwsgierigheid bevredigen en ging nog eens kgken Herig verschrokken deinsde hg terug toen hg nog drie boeventronies gewaar werd Hg snelde weg sloeg de deur achter zich dicht en bond de deuren met tonwen vast Intusschen kwam er meer politie opdagen en volgde er een jacht door de onbewoonde villa die voor de boeven niet gui tig was Een inspecteur zette er een na over de waranda en greep hem juist toen bg zich van een hoogte van 6 meter liet vallen In den tuin werd de inbreker door tw ee agenten opgevangen Gelukkig dat het vgftal tgdig geknipt is daar zich aan de overzgde een villa bevond waar de bewoners uitstedig waren en een vensterraam was open gelaten De inboedel in de villa Vredenstein behoort aan de wed Van Schalk die te sGravenhage woont Tel Op den dgk bg Nienwendam verliet een vrouw Zaterdagavond te 9 15 min de tram naar Edam terwgl de wagen nog in beweging was Zg viel en geraakte op de rails De wagen die over haar heenging ontspoorde De vronw werd gedragen naar het café in de onmiddellgke nabyheid en gaf daar den geest De conducteur heeft gedaan wat hy kon om te helpen Een hevige boschbrand woedde Vrydag onder de gemeente Stamproy Ruim twee hectaren dennenbosch werd vernield De oorzaak wordt aan onvoorzichtigheid toegeschreven Door eigen onvoorzichtigheid is Zaterdagavond te Hillesluis gemeente Rotterdam een 10jarige knaap genaamd P A Rens door een goederentrein der Staatsspoorwegen overreden en aan de gevolgen bgua onmiddellgk bezweken STADSNIEUWS GOUDA 6 Maart 1H99 BiJ Koninkiyk besluit zyn ter secretarie van den Raad van State benoemd tot hoofdcommies H Jalink thans commies tot commies V A ü van den Bergh thans adjunct commies 4uiwa i f Ku t e 8tct no 65 bovat o a de statuten van de volgende vereeniging Vereeniging Samenwerking alhier CiPKtLE D IJsBL Op den eenzamen s Gravenweg ter hoogte van het Zwarte Wegje is Vrydagavond een 15 jarig meisje het dochtertje van éon smid alhier aangerand door een net gekleedi heer met bruine overjas Het meisje kwain van een naaiwinkel te Rotterdam en Kon te voet huiswaarts gaan Hej as reeds schemerdonker De man vroeg haar eers den weg naar Gouda doch de heer bleM het meisje achtervolgen Op een eenzaahi erf wachtte zg Uit alle macht begon inu het meisje tegiUen en krabde den min in het gelaat Toen wilde hg het kind in een sloot werpen doch op het hulpgeroep verscheen een boer Nu liet de aanrander het meisje liggen envluchtte doch werd door nog andere toesnellende personen gegrepen en nu geboeid opeen boerenwagen tusschen de boerenknechtsen een inmiddels verschenen politieagentnaar het politiebureau in de Meermansstraatgebracht Zyn straf zal de aanrander nietontgaan Het meisje dat van den schrik bewusteloos was wert door eenige bewoners nitden omtrek bggemaakt eu huiswaarts gebracht Letsel bad het kind gelukkig nogniet bekomen Nederlander BoDiasATKii Dezer dagen las men een bericht dat iemand voor het terugbezorgen van een of ander een premie van f 25 uitgeloofd hebbende slechts f 5 uitbetaalde toen het verlorene werd teruggebraflit Ben dergelgk geval doet zich hier voor De landbouwer F Beyen een ongehuwd zeer welgestdd man werd m December l j97 bestolen voor ongeveer veertigduizend gulden hg loofde een premie uit voor de ontdekking eerst van duizend later van vierduizend gulden Thans nu de daders reeds één paar maanden in de gevangenis zitten én de effecten hem wederom ter hand zyn gesteld is de man zgn belofte die o a ook in d N Ri Ct werd geadverteerd geheel vergeten Neen dat was niet zgne bedoeling geweest beloven is nog geen geven epz enz zoo redeneert hy nu Dabbel te betrenren is deze afloop daar het gezin van hem die de taak bj de Rot terdamsche politie aanbracht en die d s recht op een gioot deel der premie zou hebben in behoeftige omstandigheden verkeert n ook het Rotterdamsche Politiefonds eene bgdrage zal moeten missen Riterhazy en het bordereau Heden Maandag verschgnt by Fayard te Parys een nieuw deel van Esterhazy a Memoires die behalve de Daily Chronicle onthullingen nog eenige nieuwe hoofdstukken bevatten die heden Maandag in de D C zullen gepubliceerd worden Hier volgt het verhoor over het bordereau dat de president van de strafkamer Esterhazy deed ondergaan Bard Wg zullen over het bordereau spreken Wilt naderby komen V Herkent u het f Esterbazy Dat is het verbleekt door den ouderdom B Wat heeft u er over te zeggen E Ik vrees het Hof te vermoeien met mgn herhaalde tegenspraak Ik heb onder de gegeven omstandigheden absoluut niets te zeggen De krggsraad van 1894 heelt verklaard dat bet van Dreyfus is de krygsraad van 1898 dat het niet van niy is Ik heb daar niets aan te voegen B Hier zyn twee brieven van uw band een van 1892 en een van 1894 geschreven op soortgelgk papier als het bordereau Herkent u bet E De eene brief is van mg de andere kan wel van mg zyn B Ik zal a het rapport der exporten voorlezen iWheer Loew leest het rapport en vraagt wal E daarop heelt te antwoorden E Ik heb mg dikwgls van dergeiyk papier bediend Ik nam het ook altgd op do manoeuvres en de eiercitiên mede Het is zeer licht en men kan er veel op Bchröven terwgl het een klein gewicht heeft De doorzichtigheid veroorlooft om er een gedeelte van een lankaart mede te calqueeren en de ruitjes zyn van topograpbisch standpunt van belang Het is zeer goedkoop papier dat men overal kan te koop krggen B Gy hebt aan verscheiden personen verklaard de schryver van het bordereau te zgn E Dat is absoluut onwaar En wio zyn die personen B M Y Een der best ingelichte journalisten Een der raadsleden leest M Y s verklaring voor hy heeft gehoord dat E tydens het proces Zola gezegd heeft Zy vervelen mij ten slotte met bun bordereau welnu ja ik ga zeggen dat ik t heb geschreven M Y heeft hem hooren zeggen Gy weet hoe schriel generaal Billot is Hg heeft my echter toch 80 000 francs gegeven voor het schrgven van t bordereau L Wat heeft u daarop te antwoorden t E Eenvoudig dat M Y dien ik overigens niet k n slecht heelt geluisterd Dq Eugelsche journalist Strong heeft u hooren zeggen dat u de schryver van t borderel zgt Esterbazy wydde nn uit over de machinatiëu waaraan hy van de zgde van Strong en de redactrice van de Observer was blootgesteld geweest Dientengevolge ontstond een conflkt tusschen hem en Bard Esterbazy weigerde verdere verklaringen af te leggen zeggende te willen wachten op den uitslag van de beweging tot vereeniging van alle Kamers van H v C VERSCHEIDENHEID Een vermakeiyk duel Op hoogst vermakeiyke en zeer aanbevelenswaardige wyze hebben onlangs te Parys twee elkaar hatende stervelingen hnn beleedigdo eer hersteld Een bekende journalist die het niet had kunnen laten een hem antipathieken staatsman en nu dan kleine satyrische steken onder water te geven ontving op zekeren dag het volgende schrgven Mynheer I Men zendt geen uHdaging voor een eerlgk tweegevecht an den bandiet van uw soort Men geeft hem eenvoudig een oorveeg Ik zend u hierbg twee zulke exemplaren van de krachtigste soort Dank mg en uw Schepper dat ik niet naar de wapenen gryp om u voor nw onbeschaamdheid te tuqjjtigen enz De journalist haastte zich dezen beminneIgken brief te beantwoorden Waarde heer en tegenstander schreef hg volgens uw wensch ben ik u dankbaar dat gy zoo grootmoedig geweest zgt mg slechts per brief een paai oorvegen toe te dienen inplaats van ze my in werkeiykheid te geven In beleefd antwoord op uw schrifJeiyke oorvegen neem ik de vrgheid n eveneens per post twee voor uw ïeeerden schedel bestetnde kogels te zenden TOschouw n zelf dus van dit oogenblik af als dood Terwgl ik mgn eerbiedigste buiging voor uw lyk maak teekén ik hoogachtend enz Tt Bmssel heeft Maandagavond weder een man plotselingen aanval van hondsdolheid gekregen Hg snelde brullend de straat op beet verscheidene vootbygangers en scheurde fich met de tanden de kleederen van het lijf Een paar politie agenten geholpen door een paar burgers maakten een eind aan het ontzettend schouwspel en brachten den ongelïkkigen man in verzekerde bewaring Do politie tracht de menschen op te sporen die door den man zyn gebeten t Is te hoepen dat ook de hond intyds onschadeiyk zal zyn gemaakt Door een 300 tal architecten te Londen is een adres verzonden bedoelende paaien perk te stellen aan het aanplakken van reclamebiljetten aan de gevel der hulzen waardoor geheele straten en huizen niet architectonisch mooi ten eenemnale worden ontsierd Er zyn in sommige wyken der wereldstad huizen waarvan de geheele voorgevel en zells do vensters zgn beplakt zoodat de bewoners den geheelen dag licht moeten branden willen ze met in het donker zitten Natuurlgk levert dit beplakken een niet onbelanKrgk centje op waarvoor ze zich gaarne wat meer comfort ontzeggen Op den hoek van Tottenham Court Road en Oxfordstreet staat een groot gebouw waarvan niet alleen geen venster meer zichtbaar is doch waarvan ook de deuropeningen zgn beplakt Sommigen huiseigenaars brengt dit beplakken met reclame biljetten meer op dan do huur der huizen bedraagt I Een Russich echtgenoot wien bigkbaar het hnwelgksleven niet erg aanstond heeft een zonderling middel bedacht om van zyn vrouw ontslagen te worden Gebruik makende van de omstandigheid dat zjin vruuw bgzonder vroom was wist hg haar eens een afkeer van de wereld in te boezemen en daarna met haar overeen te komen beiden in een klooster te gaan Zoo gebeurde ook maar vóór zgn proeltgd verstreken wasliad hy het kloosterleven reeds vaarwel gezegd terwgl het zgn vronw door de kloosterbelofte orimogelgk gemaakt is zgn voorbeeld te volgen Romantische bedriegerijen Ongeveer twee jaar geleden werden bg de Beiersche posteryen twee vervalscbte telegrafische postwissels ontdekt zonder dat men den dader kon vinden Maar nu heeft eenige dagen geleden een jaloersch meisje in een opwelling van toorn haar beminde den postassistcnt Schinacker als den vervalscher aangewezen Hoe Schmucker de vervalschingen pleegde bigkt uit het volgende Hy ging met een hand telegraaftoestel het lïosch In klom in een telegraafpaal sneed u n draad door verbond het eene einde mot n toestel en telegrafeerde aldus den postWissel Daarna lasdite hg de einden draad weer aaneen Om het telegram het vereischte dienstnnmmer te geven had hij in een nabygelegen telcgraafkantoor een telegram aan geboden en toen ais geoefende telegratlst gehoord welk nummer op het toestel aldaar werd geseind Schmucker schynt tot deze daad gekomen te zyn uit zucht tiit opschik Laa tste Berichten Ontploffing in een kruitningfazyn Een verscbrikkelgk ongeluk heeft glstcrennwrgcn plaats gehad Het buskrultmagazyn der marine in het kwartier Nagoubran tusschen La Seyne en Toulon is in de lucht gevlogen Alle dienstdoende soldaten zgn gedood Ook onder de Inwoners van het kwartier zyn vele slachtoffers Een aantal huizen zyn in puinhoopen veranderd Te half negen waren reeds 40 dooden by do opruiming gevonden Later telegrato 1 uur Het aantal dooden bedraagt 60 het aantal gewonden 110 Het geheele kwartier Nagoubran is verwoest MARKTBERICHTEN fiinnenlandsche Granen EOTTK RDAM KotMring rtu 87 Februari 18911 TARWK per HL 5 110 il 8 80 per 100 KO 7 8 8 50 betere quil per 100 K O i CANADA per UIj 1 50 EOGÖK per H L 4 S0 i 6 30 WINTEHQEBST per HL i per 100 K 0 1 60 i 8 10 ZOMERQEEST per H L 4 40 i 6 10 per 100 K Q 7 80 a tXi CHEVALIEEQEBST per 100 K G 8 86 l f 8 86 per HL 80 4 6 HA VEE per H L 3 8 76 p r 100 KQ 7 i 7 0 PAAEÜEBOONEN per H L 6 90 i 1 40 WITTE BOONBN per H L 6 4 10 76 BEOINE BOONEN per H L 4 BLAUWE BEWTKN Kookioorlon per HL 7 4 8 Niet kookio rlen p H L 60 4 6 80 KANAEIEZAAD per H L 60 4 16 KOOLZAAD eu per H L 4 Per Telogr at aOTTEB AM a Maart 18 9 Tar e 7 86 4 ƒ 8 40 Eo e 4 86 4 6 S Wintergerst 7 60 4 8 86 ZomerKersl 7 81 4 8 Chera ier 8 4 J 76 Bruine booneo 8 4 11 elle per lOd K G Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam MasiUg 6 Murt 1899 Vette OswQ en Koeien goeden aanvoer ie kwaliteit 50 e kwalttett xS 3e kwaliteit 35 nt per haif Kilo Vette Kalveren goeden aanvoer ie kwaliteit 30 te kwaliteit a8 3e kwaliteit i6 cent per half Kilo Vette Varkens groote aanvoer ie kwal 17 ae kwal 16 en 3e kwal 15 cent per half KiU Sc iapen en Laminoren weinig aangevoerd l De handel was in Vet Vee en Vette Kalveren stug prijshüudend Varkens hlecht Schapen en LaiQmeren minder m prij bij A van os Az Md Tailleur Kl iwi E 73 730 GOUÜA Vikrs ülutkrs Ufurs van 87 8 8 i 1011 ov v w n 8V 8 i loai 5l i 7 l S8 8 106 101 1011 1 101 101 i l 745 50 108 3 8 UAART KiptlUNo lierl Vwl W S 8 dllu c itü Jiio 8 dito dito Itio 8 H iKua U I Qoull 1881 8 1 IraUB In ehr viog 1868 81 5 OoitlHa Obt in papier 1888 O ilito In iilver IS 8 6 Pol TOOAL O l mut ooujiofi 8 dito tiiiki t 8 EtffUSO Obl lliiMieel I8llt tduo Qi Otsi 1860 4 d 10 bil E tlie 18S 4 d to li j lliip l88 kO d lo iu guutl leun 18 8 8 ihl ilito ihta 18 4 6 9rAS P Pur t rhul l 1891 4 Tli isu opr Cuv loon 18 ll 4 j Qe 1 nning ii ri D Gec leeiiing wr e 0 Zi3iD ArH Rep v olil ISS Nail Kiuide maalaeb diiu l 4l N W V Pao Hyp 1 pandhr 8 lOU lUnt Hy oil e kb pne ii r 100 l lr Hy nthaekb it lo 8l 8l i OwTKMR Ö t Hoo r ban aan i Dli Hy ti e ba k finiidb 4 AHWIIi E U hriiOlh p iu b 5 90 88 Hal L II Kr Li tl er St l N O Holl IJ g iu r Mij titl 118 Mg t I Ei v gt Bp aaml 118 Nel I 11 aiiii ir uKm a d ill Natl Zuid Air Bpm aand 8 sn 877 dito Ilito itii III91 iliiu 5 100 f l iUlSiOTir I l i 7 i 9A KiiM e 67 Zuul li l Sp mij A H ibl 8 89 l ni M Wa arhiiu Wf ro aauil I 180 DU Or Ru 1 8pw M j obl 4 99 I Balliacbe i Ito aaii l i Fa l wa dito aaml 5 iwaiill n tm r it a t il 6 106 Konk Cb Aioir Sp k p opi 108 Ju ilito dlui ubliit I 100 58V ictnu C n l ar gp Hg o I 8 5S Ohe liNii ih W pr O y aan 144 i il diloWiD Bl elar obl 7 140 t i Deuji r Hl ür Spin een r a 1 llliDOiaUliitrnlolti i i ituud 4 104 L tul T kiVah illlüerl n 86 liaii o N 8p M lelyp 8 lOs iw Mi K na 4p i p e a nJ 14 N Tork Oul a o eil aand l i dito Po nn Oliio oblig 8 Oregon Calif i ibyp lngottd 5 8t Paul Midi k Manit ub 7 ♦ Uu Pee Hooflun ob in 6 48i dito dito U e Col Ie hyp O t OuaDa Oan Soulli Ohert r aan i 5 iVen C Rallw fc Na lo b d e O Amalard Omnibna Hij aand 171 Boitoni Trainire Maaa and 100 Nut Stad Analeplan aand 8 107 Hlad Ro ttirlain ann il 8 00 Biuiu 8tatl Anl erpen 1887 87 100 Bad Bruaiel 1388 8 100 HOHO TbeiaaRfgulIrO 1 808 4 118 i O tlTI 8raal leeii 1880 6 1187 K K O al B 1880 8 Spuiii Stad Madrid 8 1888 86 i ID Ter B i b 8ponL ert Il D S Markf GOUDA ONTVANGEN Nouvoanté s in TAM mi imm en Voorjaars CapeH VfrlELtERNieUWS Naar men verneemt zal M üordfng over drie weken op de baan te Berlgn nitkonten 11 om het ai unr record te verbetoren