Goudsche Courant, dinsdag 7 maart 1899

37ste Jaar Woensdag 8 Maart 1809 So 7832 ftouDSCHE mrnm J iieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TaiefMi N M ADVERTENTIEN worden geplaatel van l 6 regels a 50 Oenten iedere regel meer H Onfen i nxrtp letters worden berekend nanr plaatxrtumte Inyt tiHint van Ailvtrientipn fm 1 iiiir fles midd Tetefeea Re M Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k o met uitzondering van Zon en Feestdagen De priJB per drie maanden is 1 26 franoo p r post 1 70 Alzonderlyke Nommerg VUF CENTKN APVERTENTIEN D LVlFSIlil fA vrage Urêtoud een Winkelbediende bekend met het Mannfactanrvak EEN NKT INOEBICHT BOVENHUIS WBSTIIAVEN B 1H6 liïiiiiöii ifdwling WBKKVEKSCUAKF1 NÜ loor VROUWKN en MEIUJKH nrUMkl NAAlWBUK aan bnU foor Mn nette Naaister InliehtingeD fentrakt Hej HilLTBBR Qeawe C ISOa HOLLANüSCmE iMiimm i ii riH nRvini llLLlluuv AIUSTKIIOAM PrginokMriag Oblna Congo Stofthee 46 en 60 c Qrot 60 6S Lekkere O Soaobon 76 Oeurixe BO Confo 100 66 78 Ontbttt Thee Namiddag Thee Allaen terkruübaat bg P H J van Wankum Ooêthaven BH FBANSCHE STOOllVEEVERU II ohemluke WtsscherI TA II i E IIKIMI ii 19 RruUhiiitr IMterdnm bNTOtwrd Uur Z M dan Kaning dar Balgui Hoofdd i4t Toor OOUDA da Haar A VAN OS Az dnaoialitait toor hat itoomen n rerraa tau kUa Haannau Ifamaagarderobun aliook alle Kindergoaderen HMoiale inrioMiag f oor Let atoom tan pladia manlala aren bont an Qordgllaa tat lkl sdett eaI worden uaar da aienwate uu laaute aéthode geaertd Alia goederen hevö geatoomd of WTarld worden onaohadeink voor de gerondBeid Tolgani ttaal bawerkt A SLEGT bereeU ioh aan tut h t leraren ran Zuiver ZMUWSoh Tarwebrood fa cent lie K O NIBOWB HAVKN 28 M Bekroond op de Internatumale Tenoonitelling raa Bakkerij Maalderij en Kookknnit te t Oraiunhagi met eau diploma Verguld Zilreren Uedaille i j m mm Behanger en Stoffeenle r Boelekadc la i Gouda LKVKBT Hehttiigselpapieren TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages mm vmm mm eiiTarelklee4leii esi m VAN BlOMMESUIN S InKT nvn ONSCHADF UJK iLUOuRN HOLLANfi ELEEsmmrasT gevraagd Brieveu franco onder No 2421 mh hft liareaii dezer Tüttrant TANDAMTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt aPBXlEKVnBS HAANDAO DlNSDAa DONOEROAG ZATKKIMG ran S tot uur Wal 11 4a baata tawiMu n l KkaniMliat Laada aa 1 E mffMiExpcWer JMit kortom Yd la tMUM tewoulaatafes r Aiinrfiin Ex ieiier TirkaaOaM If g aaat 4aa itaada U Mar hni eito grAiilBrliiiilxi llef WOËNhDAG en VBUDAQran Itoti nor ZUNÜAÜH niat Fitia M oaal 76 caat ae fl if Hm l I ia 4a maaata ipolli lier a Oo ta BoltanUr Taar 4aa la 4a maaata Apathattan an titi ïeUOlJDA bu C LUOEK Apotheker Uarkt en bu WOLPy li Co Weatbarau 190 l RKl HTSCHK Machinale Tapijtreiniging Daar LIXHTOHUKKI Xb tonder kloppen OPGERICHT 1886 I iipüh i iciiging in noodig yiwr xlndelljkhetil in gettondheU en voor het behonil van dl Tapijten zclven Onüc lUaehltuUe Inrichting laat naar eene vcmnltige vinding zeil de lichtste Tapijtsuorten onbeschadigd en mankt ook de meaargte werkelijk utofvrij en uuivei Nadere inlichtingen on uitvoerige Hreulaire met Prtjtcourant verkrijgbaar aan onB Kantoor biJ de uieehte VtrecM ohe Amhemiiehe en e Hertog nbo ehe au bÜ de voiffende heerett Behangem ioiiu U URAVKSTKIJN en Firniu H iiK 1 NU Aan alle Kleedmi wordt eane haart gehecht met het stempel onner Firma en met dnyteekening Utugcui Inrichting Anthouiedff c Kantoor Bemuurde Weerd Kant traat I Nieuw ouotetrafieo Prof Dr Liabera wolbekoiid Ufmt ttkosi iuni Alleen Mikt root fftbrickimeik bot TDortdareude radicale en Mkere genexing van atle xeltt de meeflt hardoekkigu xenuw tttokteUf vooral outHtMn duor aMvraliDgBn op jeugdig n leeftgd Totale geneKing au elke swakte Bleek toofat Benaawdheid HooMpyn Migraine Hartklopping MaagggD slechte pijlvertering Onvermogen Irapoteni Pollutioue enz Uitvoerige prOBpectuRien IViJA per flefoh A 1 II A S aiiblMlg fl ich fl 6 r OntnuilDepot Mntth v d Vegle ZaUhommel UOtébnii k t o AntKerdam DepóUi F kUppeli t ti vt akaKeI Hlklmnu do J tpgJ CIua Rotterdua Wollf k Co Goudt kt bii elb drogisten Ken ware Schal Z TOor de oni elukki alaobtoffora dar ZeHberlekking Onaaie en gehetjg Mtapat tbigen ie net beroemde werk w Dr Uetau o e lfbe wa i BoUaadeche uitgave met 27 atb Prge 2 gulden Ieder die aan de veraahnkkelgke gerolgeu van deie onden Igdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka doieend van een ikereu dood Te verkrijgen bjj het Ver l lga Magarin te LeipBg Neumarkt M franoo tegfm intending van het bedrag ook in I aataag Ui en in lleii loek kaïiilel lil llnlland liEUW NIEUWI NIBVIV GESCHIKT VOOR NacMUchten Koffie en TheeUcliten Welke 47i uur branden k 2 eix 6 uur brandende k 3 cent per ituk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geeè Olie geen Qlaaqje Alleen een lucifer aansteken ia noodig Oeheel aonder gevaar voor brand ali ook sonder reult TE 3E3 CJX7I3 terstond of latex CElf Te bevragen Uautoor cau fluU tloeOeren FLUWEELEN SINGEL Nu 618 a iS a s o b s f Kort ovenicbt onaer PrtUoourant SHKHRIKS PaJe en Uold Dry van al f 16 50 per 12 fless KOODK en WITTE POKTWI IXES 15 12 M I KH A S droog en zoet IH 12 t 9 a u o a S Ui O o NKIiMOl TH la Turin 1 50 Ses O HdUEti l HAMPAUNE 1 75 0 4NAr 4 f 1 75 f 2 2 I 2 75 t 2f 1 75 en 5 HCOTIJH WHLSKY 2 25 boi i3h tj22 S ï Per KI Per Ank 45 Fl I IJSTRAC f l fiö Nto f 27 75 g 3 CHATEAU VALHOWE 0 75 31 2 St ESTEPHE 0 86 36 H Ht EMIUON 1H94 1 42 t g PAriI l AC 18 Ki 1 2 58 g 8 GRAVES Witte Bordeaux ÜMO 34 85 g SAITKK NK 1 42 SS O Kl TIN iER Moezel 0 90 17 60 C liOl KGOti NE 1 10 47 S De flesschen zijn iii de prijzen begrepen en worden 4 3 et per stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bg De Orma T CREBAli Goiiila i aiiaBBaaa Let roorai PC H T Sw roodmop de JT J lettem pberlahnstein OIIUCTSURDIK VICTOItlABKOfl OBtKlAHMSWII y Overal Ü verkrijgbaar Maattehapp tot JBaeptottaUei van de Fietorta Brmi Kantitor toor Nederland Boampfee éO BoUerdam Indien gij niet will hoesten gebruikt e allerwaga bekroonde en wereldberoemde Superior BruiYen Borgtlioiiig Extract ieiii üw uit lie Koninlflyke Stoomfabriek De Honig bloem van He If VAÜ CllAHi Co e Iten Haag HolleMtaiiöws VAN 80BAIK ft Co a Melianthe i b boau niddal dar aJald VAN SOHAIK Co 8 Melianthe nenaaat Kinkboetl VAN SCHAlK Po fl Melianthe Reneax louwcl oud li ji ag VAN SCHAlK Co 8 Melianthe rawih geen liui Min onlbra ca VAN SCHAlK Co s Melianthe lant TootMo tnil onder Sclieikiinilig toeilel t VAN SOHAIK Co 8 Menanthe helpl ooherroapalHk VAN SOHAIK Oo s Heltanthe ii bokroowl net Rarndiploal VAN SCHAlK êe Oo 8 Heliantbe l bekroond mot Goud VAN SOHAIK te Oo s Melianthe n b kro ii l mei Zil or VAM SCHAlK ft Co s Melianthe etliru b r in flaooi van 4 CU VO Cf ff bg A BOUMAN Uoordnehi J C BATELAND B ynp B V WIJK Oudeuatr M KOLKMAN Wadditunati a ROLLMAN BoifeoroaaB PINKSB Nieuaerktrladl nt Firma WOLFF Co Weethaven 198 ourfn Jf mil lilBS Kltiwtg E lOO Gouda R H vm piLÜ Veeratal B 126 te fJoKiia Gouda i ruk van A BRINKMAN i Zh KullfDlandseh VKr lctii Het nienwe Spaansche ministerie Silvela is reeds een paar malen bijeengekomen ofschoon bl kens een eergisteren verzonden telegram de portefeuille van marine nog onbeheerd is Admiraal Öamara heeft geweigerd de post is nu aan Unaz aangeboden Linares wordt prefect van Madrid men zegt dat Campos voorzitter van den Senaat zal worden en de broeder van markies Pidal voorzitter van de Kamer Benoma r wordt gezant te Londen Het Journal des Débats dat z n verwondering uitspreekt over het tgdatip waarop Sagasta zgn ambt heeft neergelegd men verwachtte dat hij zou aanblijven totdat de gevolgen van den oorlog geheel geregeld sonden zijn en het votum betreffende de Filippijnen ofschoon slechts met een kleine meerderheid genomen was niet tegen de regeering gericht denkt dat Silvela s politiek zich in groote trekken bjj die van Canovas zal aansluiten Maar Silvela heeft er nadruk op gelegd dat hjj een nationale staatkunde zou volgen hjj is er van doordrongen dat de eerste plicht van de regeering welke ook bestaan moet in het genezen van de wonden die het land in den oorlog gekregen heeft De Débats ziet echter reeds bjet gevaar dat de liberalen dadelijk een sterke oppositie zullen voeren daartoe vooral die ponten van Silvela s program uitkiezende welke het regionalisme en het clericalisme betreffen Silvep wil volgens zjjn jongste redevoering in de Kamer in de eerste plaats de gemeentelijke organisatie verbeteren en wel aan de politiek van het Vaticaan vooral ten aanzien van oeconomische kwcstièn groote aandacht schenken maar geen inmenging van het Vaticaan in de blnnenlandsche aangelegenheden van Spanje dulden en evenmin godsdienstkwestifin opwerpen a a De üostenrgksche regeering heeft bij haar politieke moeilijkheden thans ook nog andere gekregen Deze zgn van godsdienstigen aard maar het is waarschgnlijk dat ziJ een politieken grondslag hebben hei is de Protestantsche agitatie onder de lens Emancipatie van Home die ten doel heeft in Oostenrijk te werken voor het protestantisme Op de mededeeling van het besluit door den Eva gelischen Verein te Berlijn genomen om geld beschikbaar te stellen voor de Protestantsche zending onder de Oostenrgksche katholieken heeft de Oostenrgksche regeeripg terstond een offlcieele mededeeling laten FBUiLLtrUi Gedeaksehrillen van een Gtlakioeker OF JVaar Met Fransch DOO W NUITERS ANmBAL DE YONDELmG I 35 8 de betaaldag daar dan bied ik dtf schuldbekentenis aan en ben er den raan niet naar om bij onmacht dadelijk tot het uiterite over te gaan Bij feval van onwil w het wat ander Ziedaar wat ik to zeggen heb ik hoop dat de heeren mij begrepen hebben P ik ben bereid om geld te leenen tot een bedrag van vijfduizend franM indien ik ontvang eene schuldbekentenis op zicht groot vijfduizend vijihonderd francs onderteekend door dengefie die het geld opneemt en door den vader of aaMprakelijken voogd als gezien en erkend n et zijn Juua bekrachtigd ik zal een uur lang het antwoord der heeren afwachten Komen ze niet binnen dien tijd dan beschouw ik mijn vootstel als verwoipen Ueeren uw dienaar Dè jood rukte aan het toufr het gordijn sloot zich ten tweede male Koin mijn vriend zeide Raplu l opgewonden tot de Sal uces kom gauw mee uit dit drakehol want ik zou er no toe komen dien hond den hals om te draaien t lk volg u antwoordde de jonge graaf met n zonderling glimlachje volgen aan de provinciale autoriteiten om hen aan te sporen wanneer vreemdelingen met dit doel in hun provinciën kwamen dezen te doen uitzetten De christelijk socialisten onder leiding van prins Alois Lichtenatein protesteeren hevig tegen deze pogingen em nog meer scheuring te brengen in Oostenrijk Zjj beweren dat de regeering niet krachtig genoeg optreedt en dat zij niet alleen vreemdelingen maar ook Oostenrijkers moat beletten proselieten te maken Zij beweren dat de bekeeringen op groote schaal in sommige deelen der monarchie niet anders ten doel hebben dai do eventueele inlijving van Duitsch deelen van Oostenrijk bü Duitschland mogelijk te makeiv omdat er natuurlijk bezwaar tegen zon bestaan acht of tien miUioen katholieken bij het Duitsche rijk te voe gen Dat de politiek met deze beweging verbonden is wordt waarschijnlijk wanneer men weet dat zij uitgaat van de Duitsch nationale Schönerer partjj De reg eering is echter gewaarschuwd en zal zeker bare maatregelen nemen In katholieke en Czccbische bladen wordt openlök de politieke bedoeling der beweging gesignaleerd en van den preekstoel wordt er tegen gewaarschuwd De Fransche Kamer heeft het rapgort van de marinebegrootinga eommiwie ontTMMHt samengesteld onder leiding van den afgevaardigde de la Porte Voor de eerste maal gedurende de geschiedenis van de Fransche marine vraagt de minister van marine de heer Lockroy een om van ruim 300 millioen francs aan dat is ongeveer een toevoeging van 17 millioen francs aan het budget over 1898 Ondanks het plan van de commjssie om zooveel mogelgk te bezuinigen is door haar slechts ongeveer vijf millioen op de begrooting des ministers verminderd De afgevaardigde de la Porto weidt in zijn rapport zeer uit over wat hjj noemt de verwaarloozing van de marine Het bedrag der Marine Begrootingen moet verhoogd worden om twee voorname redenen het tot stand komen van de Triple Alliantie en de uitbreiding van het Fransch koloniaal bezit In 1872 was het marine budget in Frankrijk gedaald tot 118 millioen francs in 1890 was het tot 200 millioen gestogen Thana is het na 8 jaar op 300 millioen gekomen Toch is nog zegt de heer do Ia Porte niet voldoende aandacht gewjd aan het programma betreffende den aanbouw van nienwe schepen Deze programma s onderstellen scdart 1 861 slechts de organisatie van een vloot bg een De beide jongelieden voorafgegaan door den reua die wij Gamisard hoorden noemen verheten de woning van Van der ürijp Temauwemood voelde Raphael de steenen van den boulevard onder zijn voeten of hij bleef 3tilgtaan kruiste de armen over de borst en zich vUüc voor zyn vriend plaatsebde zeide hij met trillende stem 1 Welnu wat dunkt u van de onbeschaamdheid van dien kerel Och wat zal ik u zeggen Ik heb reeds te veel omgang met ht soort volk gehad om mij te zeer hunne brutaliteit aan te trdtkcn In u als nieuweling in dit soort zaken begrijp ik de verontwaardiging volkomen Maar wat denkt ge ovtrr hot voorstel zelf dat doen t hij iDogde te d Niemendal Hoe niets Neen Gevoelt ge u niet tot in het diepst van uw ziel beleedigdlf In hrt mimi niet ik ga zelfs verder en voegt erbii dat ik it niet recht begrijp en me over u verwonder c Bijvoorbeeld Neen maar ziedaar fets wat al heel sterk isl Och iu m laten we eens verstandig redeneeren als ge wÖt Wat i het eigenlijk wat deze mijnheer Van der Grijp verlangt f Valschheid ïïi geschrifte parbleu niets meer of minder I Neen n n gij vat de zaak te ernstig op gij k overdrijft ttcrl Ik noem wftt hij eiscbt i s heel ë irlog in de Europeesche wateren on in mder in de Uiddellitndsche Zee irdoor is de aanbouw van kruisers iet vracht tegen de handelsvloot van pand kunnen opereeren verwaarloosd jl andere naties slagschopen en kruisers liebben gebouwd heeft Frankrijk voor deze laatste soorten van schepen slecht éen derde van het totaal van den tonneninhond van zgn oorlogsvloot bestemd met het gevolg dat Frankrijk in vergelijking van Engeland wat slagscliepen aangaat 287 815 ton minder en wat betreft de kruisers 391 725 ton minder heeft De commissie is bet dan ook mot den minister volkomen eens om dit jaar met het op stapel zetten van een nieuw slagschil te wachten en allen arbeid te besteden f aan den bünw van kruiser torpedo s en Jiderzeesche oorlogsvaartuigen I commissie weigert elke goedkeuring van eredieten voor herstel of vernieuwing van houten schepen of vaartuigen van hout en jzer Dit soort schepen vervaardigd tusa en 1874 en 1884 en die 55 millioen frams gekust hebben is thans zonder eenige waMHle Cm debatten in de Kamer over de Marinebeglooling beloven veel interessants vooral ook het grootste aandeel dat aan de mderzeesche oorlugsachepen op de betni8ral rl5 eegereft opent voor een mogelijken zee uoiliig in de toekomst merkwaardige perspectieven als men ten minste daarvan spreken mug bjj een strjjd die zoo goed als onzichtbaar zal zijn Verspreide Berirhton iint vrijs ült Cayenne wordt d d 5 Maart aan do N y Herald geseind In den loop van een kortelings gehouden gesprek verklaarde Dreyfus dat zjjn terugkeer naar Frankrijk om voor het Hol van Cassatie te verschijnen aanstaande was docb dat hij in de laatste maand geen nieuws had ontvangen Dreylus is naar ik verlleem thans in een staat van groote neerslachtigheid en zijn geestvermogen voorul geven reden tot ongerustheid Gisteren k vam de eorst aanwezende dokter hier terug van het Üuivolseiland Dreylus had om een onderhoud met den gouverneur Monttet gevraagd die verklaarde daartoe bereid te zjjn Volgons de filanlois zullen de veroenigde kamers van het Hof van Cassatie overgaan tot een supplementaire emiuète tot een con eenvoudigs en waar al heel weimg kwaad in steekt tets tamelijk onschuldigs zelfs t Dan begrijp ik er niets meer van niememlallf riep Raphael ait Gij spreekt van valschheid in geschrifte Nu ja naar de letter van de wet hebt ge misschien gelijk wank feitelijk bootst gij de h ind teeken ing van den baron na met het doel om op zijn naam u gelden te verschaffen Dat is zeer waar Maar de omstandigheden wijzigen den aard der zaak volkomen en brengen het ijngeoorloofde in dat nabootsen tot niets terug ontnemen het elk karakter van Iwdrog of bedoeling om te bedriegen jWaarorS en hoe t Zijt ge niet bij voorbaat verzekerd dat tie baron het papier zal aanvaarden en accepteeren Dat wel f Hebt ge nog sterker in uw zak niet een briöf eigenhandig door den baron aan u geschreven waaruit blijkt dat hij u machtigt om bij zijn bankier een som groot vijfduizend frank te gaan opnemen Zeker t En twijfelt gij er in het minst aan dat de baron u volkomen gelijk z l geven m wat ge gedaan hebt door zijn vergeetachtigheid inzake de machtiging u in groote ongelegenheid gebracht zou hebben P Als ge iem de zaak meedeelt dan zal uw veinig vertrouwen in hem den ba ron misschien onaangenaam treffen Of vreest ge dat hij u aan de politie zal overleveren f Alles goed en wel raSar die jood heeft mijdan in zijn macht Ie Toch niet AU gij morgen of overmorgen met frontatie van generaal Roget en Pici uart en tot benoeming van een rapporteur voor de uiteenzetting der zaak In eene openbare zitting Men verwacht dat de debatten 25 Maart zallen aanvangen en at in bet einde der maand bet Hof vonnis zal wözen liet Hof van cassatie te Parjjs alle kamersvoreenigd zitting houdende heelt het raadslid BallotBeauprf voorzitter van de civielekamer tot rapporteur over de revisie dorDreyluszaak gekozen Men zegt iiu dat de openbare zitting eerst den lOen April zal plaats hebben Grosjeaii de rechter te Versailles is wegens zjjn optreden in de Droytus zaak door bet Hot van cassatie als opperste raad der magistratnren uitspraak doende voor twee maanden geschorst De uitspraak van het Hof van cassatie op het verzoek tnt regeling van rechtsgebied is Zaterdag aan Picqnart beteekend Mr Labori heeft hem daarop bezocht in de gevangenis eii zich met hem onderhouden over do vraag wat er uu gedaan moest worden Hij moet van plan zijn heden tot do kamer van inbeschuldiging stelling welke zich nu allereerst inet de zaak Plcquart beeft bezig te honden een verzoek te richten in den overste In vrijheid te stellen natuurlgk nadat Piequart uit de militaire gevangenis naar de Santl zal zgn ovorgebrueht Fhankhijk Een vreeseljke ontplofllug hoeft Zaterdagnacht om half drie by Toulon plaats gehad Aan bet einde van de haven ten Westen van het arsenaal staan twee krultmagazf nen Het kleinste het magazijn van Lagoubrau geheeten gelegen op een schioreilanilje dicht tegen den spoorwegdijk Marseille rouloii aan en omgeven door kleine buizen is in de lucht gevlogen In Toulon sprongen de ruiten aan stukken en werden alle lantaarns uitgedoofd Het gehuchtje rondom het kruitmagazijn gebouwd Is geheijl verwoest Eerst Zinidug morgen kon incu zich eenige rekenschap geven vati den omvang van de ramp Naarmate men vorderde met het op mimen van de ruines werd bet aantal Ijjkeii dat men vond steeds grooter Om 1 uur waren er 38 gevonden vele gebeel onherkenbaar Men telde toen Uü rnstig gewonden Onder de dobden tal van bewoners der omliggende huizen Een wonder is het dat het grootere krultm agazijn en de pyrotechnische inrichting in de buurt behouden zijn Te Nice word de slag gehoord Het magazijn bevatte 50 000 kilogrammen buskrnit Ic geleende som plus de rente konjt aandragen dan ontvangt ge uw papier terug En tenslotte deze weg is de eenige om u m de gelegenheid te Htellen de wedrennen bij te wonen c t e argumenten van den jongen graaf op 4h verschiUigen toon gouit alsof htj ieder oogenhlik bereid wa i om over iets anders te beginnen maakten blijkbaar indruk op den burggraaf De besluiteloosheid stond op zijn gelaat te lezen Zijn geest wankelde s Het ii een bclangt ekkende studie een menu hin strijd met een kwaad voornemen De worHteling die het tiesluit voorafgaat is zeer belangwekkend Zij liegen die zeggen dat een misdaadzonder strijd kan bedreven worden l c menschclijke natuur is even sterk ten goede geneigd als ten Icwade Ook de meest e rvaren b 3o wn ht heefl bij elke nieuwe misdaad een zekeren afkeer teoverwinnen misdaden ifi driH gepleegd er buiten gelaten Wij gelooven ten volle dal de denkern de zaak cr juist inzien die eggen dat geen enkel men wh in stant is volkomen in koe n bloedeeen misdaad te Ijegaanj dat daartoe altijdeen zekere opwinding een buiten zich zelve zijnnoodig is een zeer stefke overspanning dat de strijd voortduurt tot onder het Iwdrijvcn toe dat degene die een mi idaad pleejft altij l zenuwachtig en gejaagd ig geheel anders handelt dan bij voornemens was te doen dat een schclinslliik Df oit wordt bedreven al is de bedrijver de lïnitaalhcid m persoon ervaren en volleerd zonder eeh aterke n ging tot aarzelen op het beslissende oogenblik en een onweerstaanbare lust om van zijn voornen len aft ien Wordi vtrvtlgd