Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1899

0 ud 7 85 8 10 8 86 9 14 9 86 9 64 10 11 11 18 11 81 18 18 18 58 9 11 8 18 8 67 4 58 4 58 6 88 6 51 6 18 7 81 7 66 8 88 8 5 10 04 1 8 11 1 8 48 11 98 1 ff ff 5 5 ff ff 8 08 n ff 10 11 ff 10 18 ff ff HiMirarlrerk 7 89 8 49 ff 11 86 ff 1 1 ff ff 6 18 ff ff ff 8 09 Ckiwll T 4t 8 56 ff 11 48 1 14 ff ff ff 5 18 ff ff 8 16 oor ff 10 86 attardui 6 80 7 5i tM a C5 9 84 9 48 10 18 10 80 11 88 11 51 18 88 1 88 8 80 4 4 15 5 86 5 10 6 40 6 10 6 80 7 60 8 86 8 60 9 10 10 4 10 54 11 8 Battnditt 4 45 5 68 6 11 7 86 7 8 8 40 9 88 9 58 10 19 11 85 11 50 18 87 1 44 1 50 8 4 4 06 4 40 5 85 6 17 7 85 8 8 87 10 10 Da O treinen allA Papalle 4 65 6 08 1 tl D V ff 10 99 ff 1 64 ff ff 4 50 6 87 ff ff 9 47 ff la en e kl me Hignwnkark 5 04 6 11 M w r ff 10 86 ff ff 8 01 ff ff ff 4 57 8 84 ff ff 9 54 ff Riziger moet oh Mooriraoht 5 11 6 19 dflor 10 48 ff ff 8 08 r ff ff 6 04 6 41 10 01 ff boTandien rooraien vea Ikiuda 5 17 6 86 f 88 7 41 8 11 9 47 10 18 10 49 11 54 19 08 18 47 9 14 i oa 4 06 4 84 5 10 5 55 6 47 7 45 9 80 10 07 10 ao ean beiriji l l 0 60 1 OOOBA DEN B i A S ffiM ivau Ooida 7 80 8 80 9 17 9 8 9 57 10 1 11 11 11 18 18 16 18 56 8 14 8 46 4 49 4 65 6 85 5 64 6 15 7 84 7 58 8 88 8 54 10 10 11 1 ZsTtabatiaa Moarka lla 7 48 8 48 ff ff 11 80 1 8 ff ff 6 7 ff ff ff 84 D 10 18 10 81 ff ff Eoatarme r Zagwaard 7 58 8 51 ff ff 11 41 1 19 ff ff ff 5 18 ff 8 16 ff ff VoorborK 8 07 9 08 H K ff ff 11 55 ff 1 88 ff ff ff 5 88 ff ff ff 8 89 door 10 88 ff Haita 8 18 9 08 M5 9 86 10 88 10 44 11 46 18 18 41 1 88 8 48 4 15 5 15 S 87 5 55 6 88 6 48 8 114 8 84 8 66 9 88 10 88 11 6 11 44 iHage 6 46 7 90 7 40 7 46 8 8S 9 46 10 11 11 87 11 85 18 88 l SS 9 4 S 40 4 4 88 6 80 6 18 7 80 7 65 9 18 10 05 Voorbui 5 58 T 68 D 10 17 ir ff 1 41 ff 4 89 ff 6 18 9 84 ff Zaetcnaaar ZagwMtA 6 6 H 8 841 8 89R ff 10 8 1 56 ff ff 4 58 ff 6 80 9 48 ff ZiTuhuiaa UoarkipaUt 6 17 doot 10 43 ff f ff 8 06 ff ff 5 04 ff 6 88 9 59 ff Bond 6 88 7 48 8 08 8 54 P 9 08 10 16 10 54 11 S7 18 5 18 10 8 17 8 14 4 01 4 87 5 15 6 8 60 7 49 8 8 10 10 10 88 eO 1 0 A u TB IC H 1 lienm 1 Uaada 5 80 6 89 6 84 7 61 8 14 U 07 10 19 10 57 18 00 19 10 18 58 8 80 8 17 4 88 6 90 6 05 6 65 8 96 10 1 Ot36 5 37 ff 7 10 ff 10 84 ff Oaiew 6 86 6 5 ff ff n ff ll l ff ff S 5 48 7 8 8 08 ff ff 11 88 18 87 8 46 ITaanl 8 84 ff 6 45 6 14 7 18 8 48 10 41 Olnal 8 08 7 88 7 04 8 8 8 56 9 8 10 61 11 46 1 8 l Sk 8 08 8 60 6 04 4 7 89 11 59 11 18 41 1 Utiaekl 6 85 6 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 15 10 88 11 38 18 08 1 37 08 8 86 8 65 4 48 6 88 6 83 6 56 7 58 6 9 07 10 08 1 84 1 Waardaa 5 4 58 8 6 10 86 11 65 18 84 8 47 4 16 ff 5t 7 13 9 10 9 88 10 54 ff 8 ff UkdOT 8 14 ff ff ff 10 4 ff ff ff ff 4 84 ff 8 87 M 10 59 11 10 U 11 a O 6 40 4 87 6 80 i t 7 M 8 86 9 4 1 84 1110 Ulro te Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdienst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van tireenwicb aOUDA ROTTIIOAHiiH mi BOUD A A MO T 11 O A U Jo d 6 1 8 14 9 48 lO b 18 10 4 11 S 80 7 61 8 8 11 17 8 Amit W 8 01 9 0510 85 18 48 1 6 00 6 87 8 40 lO Oi 11 87 Amst 0 8 80 9 98 10 5 1 08 1 18 5 16 8 6510 18 11 41 ABrt 0 8 7 06 8 10 9 05 11 15 9 68 8 45 4 45 6 80 J 46 9 4 Amet W 7 80 8 86 9 80 11 80 8 08 4 00 5 0 6 86 8 00 10 aoBda 18 ig 9 U tl 8 f 4 47 6 4 7 49 tMUl 680 K M hemelsbreedte zoodat de snelheid 115 K M in het nur was wat nog geen sn trein heeft kunnen bereiken In werkeHkUeid zal de snelheid nog wel grooter geweest zgn want men kan niet aannemen dat de ballon zi b steed in lijnrechte richting heeft voortbewogen Feankkijk Het aantal doeden totnogtoe na de ontploffing te Lagoubran ouder de puinhoopen gevonden bedraagt 50 Van eeuigepeisoneu heeft men de identiteit niet kannen vaststellen Velen ztjn afschuwelijk verminkt Van een echtpaar dat rustig lag te slapen werd den man de schedel verbrijzeld de vrouw bleef volkomen ongedeerd Een artillerie officier gaf aan de Eclair de volgende lezing omtrent het ontstaan van de ramp De ontploffing is te wijten aan een zuiver chemisch verschijnsel van boos opzet kan geen sprake zijn want een kwaadwillige zou eenvoudig niet bij het kruit kunnen Het magazijn is door aarden wallen van verscheidene meters dikte omgeven dan volgen een steenen muur van 1 M 50 dik en een gang Vier ijzeren deuren moet men dan door om bjj het kruit te komen Dit is besloten in kisten van rood koper van 2 m M dik waaromheen houten bekleeding Een vlam in de nabijheid van deze kisten gebracht zou ze niet doen ontploffen Wel is het een wonder dat het andere veel grootere magazijn ongedeerd is gebleven Als dit in de lucht was gevlogen zou Toulon voor een groot deel vernield hebben kunnen zijn De minister van marine is naar Toulon vertrokken In de Kamer heeft Allard een voorstel ingediend tot het verleenen van een crediet van francs 200 000 voor de slachtoffers De gemeenteraad van Parijs heeft frs 5000 gezonden De prins van Wales die Toulon passeerde op weg naar Cannes heeft zfln deobieming aan den gemeenteraad laten betuig n Keizer Wilhelm beeft het gebmikelijk telegram van sympathie gezonden President Lonbet heeft Maandag het landbouwconcours te Parijs bezocht Hij is er zeer hartelijk ontvangen en luide toegejuicht Hij sprak er eenvoudige woorden herinnerde aan zi n eigen nederige afkomst en zat met het bestuur aan een dejeuner aan Maandag is voor de assiezen te Parijs de behandeling begonnen yan de strafzaak tegen mevrouw Bianchini echtgenoote van den bekenden decorateur van de opera Zij Wordt beschuldigd haar man vergiftigd te hebben maar houdt vol dat hü zich zelf heeft willen doeden Dit spreekt de mai die hersteld is tegen Hoewel zij hardnekkig ontkent ziet de zaak er leelijk voor haar uit Italik De Paus is Maandagochtend van tien tot één uur op geweest Hoewel de dokters hem vleesch voorgeschreven hadden weigerde hi dat te gebruiken wegens de Vasten Dr Lapponi denkt nog maar een paar maal op het Vaticaan te overnachten Er werd eergisteren weer een zeer gunstig luidend bulletin uitgegeven Niemand behalve personen uit zijn naaste omgeving wordt nog tot den Paus toegelaten Rdsland In een waggon derde klasse van den avondtrein naar Dwinsk Eusland is brand ontstaan door het springen van een bus gevuld met benzine Zes vrouwen en een man werden gedood en zestien anderen werden meest zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht De sneltrein tussehen Bukarest en Jassy is Zondagochtend biJ Barnova ontspoord met het gevolg dat een reiziger en de stoker gedood en 14 personen gewond werden BINNENLANPT Mr E A Smidt aftredend Tweede Kamerlid voor Veendam is door de centrale liberale kiesvereeniging De Grondwet aldaar opnieuw candidaat gesteld Van antirevolutionaire zijde wordt geen candidaat gesteld Naar wij vernemen zal de Generaal Majoor 0 P van Pommeren Inspecteur ykn het Onderwijs weldra den dienst met liensioen verlaten Naar ons met zekerheid wordt medegedeeld is dezer dagen door iemaad die aan het Departement van Oorlog voorstellen deed om tot bezuiniging te geraken o m voorgesteld den hoofdcnrsus te Kampen en de Cadettenschool te Alkmaar op te heffen Niet mis De tabaks maatschappij Arendsbnrg gevestigd te Rotterdam keert over het afgeloopen jaar een dividend van niet minder dan 25 pCt uit tegen 40 pCt in 1897 Een hunrhuisje Van het bekende Witte Huis te Rotterdam bedraagt de totale jaarlijksche huurwaarde niet minder dan f 44 000 De gemeenteraad van Bussum besloot gister met 6 tegen 5 stemmen tot het behoud dor kermis Eén adres v66r en 11 tegen het behoud waren ingekomen Prof Njjland schrijft aan het U D Aan de sterrewacht te Utrecht is telegraphisch bericht ontvangen dat den 2den Maart door den Amerikaanscben kometenjager Swift met het bloote oog een komeet ontdekt is de eerste van dit jaar Zondagavond te 7 uur werd de komeet ondanks de schemering en den zeer lagen stand gemakkelijk gevonden op a = 3 n 43 m 6 = 25 56 Het hemellichaam beweegt zich vrij snel naar het Noorden eu naar de zon toe en zal misschien op onze breedte nog even voor het bloote oog zichtbaar worden voor dat het in de stralen der zon tpelijk verdwijnt Bij gelegenheid van de feestviering der 300e verjaring van Van Dijck s geboorte wordt door het öemeentebestnnr van Antwerpen met de medewerking der maatschappijen La AVallonie en De Jonge Vlamingen een internationale prijskamp van samenzang en gemengd koor op Zondag 20 en Maandag 21 Augustus uitgeschreven Een belangrijke som is bestemd vflor de prijzen van dien wedstrijd waarop alle Belgische en vreemde maatschappijen uitgenoodigd worden Voor inlichtingen wende men zich tot den algemeenen schrijver van het inrichtingscomité M Donckier de Donceel Wolfstraat 23 Antwerpen öemengde Berichten Mislukte anarchisten aanslag 1 De Brusselsche Petit Blen deelt mede dat politie en justitie aldaar een gerechteijk onderzoek hebben ingesteld in de woning van een Saksisch anarchist Rodiger genaamd die te Amsterdam wegens landlooperij was aangehouden dojh op aanwijzingen als zou hi ziJn belast met een aanslag op het leven van onzen minister van justitie mr Cort van der Linden Het te Schaerbeek ingestelde onderzoek was echter evenals verdere nasporingen by vrienden van den verdachte te St Josse ten Noode zonder eenig resultaat Over de feiten die geleid hebben tot de aanhouding van Rodiger wordt het volgende gemeld Ivan Jules Robert Oscar Rodiger een 22jarig ivoorsnijder uit Nenschonnelz Saksen in Duitschland reeds meermalen vervolgd wegens aanslagen tegen de veiligheid van den Staat en laatstelijk in Brussel verblijf houdend was zoo werd der Amsterdamsche politie gemeld in eenarnarchistenbijeenkomst in een dorpje bij Frankfort aangewezen om den minister van justitie Cort van der Lintien te vermoorden en wel op dezelfde wijze als Luccheni ziJn aanslag deed op het leven van keizerin Elizabeth van Oostenrijk Rodiger vertrok over Amsterdam naar Den Haag doch dank zij de snelle verspreiding van ziJn signalement slaagde do politie ite Amsterdam er in hem daar aan te houden op het oogenblik dat hij zich naar Den Haag wilde begeven Dadelijk na de arrestatie heeft de Amsterdamsche justitie en later ook onze vertegenwoordiger aan de Brusselsche politie het onderzoek verzocht waarvan het ongunstig resultaat boven reeds is gemeld Rodiger bljjft voortdurend alle schuld ontkennen en zal daar hiJ niet in de gelegenheid is geweest eenig misdrjjf te begaan en z n plannen daartoe wel nooit zullen kunnen worden bewezen waarschijnlijk wel over de grens woiden gezet Gisterenmiddag is te Delft een zevenjarig zoontje van den heer E door de postkar overreden en eenige oogenblikken daarna overleden Ue vroedvrouw te Rotterdam die gearresteerd was in verband met het overlijden van een 19 jarig meisje in Schiedam is door de justitie weer vrijgelaten De vrouw van dr De B te Oostzaan N H is in deerniswaardigeu toestand vervoerd naar de ziekenverpleging te Amsterdam BJ het aansteken van een lucifer brak deze en het brandende gedeelte vloog in de mouw In een oogwenk stond mevrouw De B in vlam Haar opname in het gebouw der ziekeninriohting was zeer noodzakelp De toestand is ernstig Uit Sittard meldt men De heer M burgemeester van Susteren is Maandagavond te Dicteren door duisternis misleid in eene sloot geraakt en verdronken Zijn lp is gisternacht gevonden Door de gemeente politie te Edam werd zeer vroeg gisterochtend gezien dat een boer aldaar bij zijn molk water deed uit een smerigen put en die aangelengde waait vervolgens afieverde bfl zijn buurman die ze rondventte in de stad Deze laatste had reeds eenigen tp opgemerkt datide melk te dun was en zijne kalveren ook niet groeiden De gemeente veldwachter Klippel nam de vervalschte melk ia beslag ingevolge de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht Eergistermiddag is de kapitale boerderj van den heer H Addens Hhz te Bellingwolde afgebrand ander de volgende omstandigheden Zekere Grijze die men voor niet al te scherpzinnig houdt kreeg van den heer Addens een kruiwagen vol stroo cadeau en haalde dat Maandagmiddag omtrent één uur Toen hü zijn lading had stak hjj het overige in brand en werd daarbij op heeterdaad betrapt door den koopman Levitus Al spoedig werd G in den toren gebracht nadat hn ziJn euveldaad had bekend De bekende voshengst Adolf kwam in de vlammen om Het voorgebouw wist men te behouden door het krachtig optreden der brandweer N G C Op bet etablissement der Dordtsche Petroleum Maatschappij te Ngareng Rembang bevinden zich naar men vandaar schrijft twee honden Een dezer viervoeters is groot en dik en heeft het in de wereld klaarblijkelijk beter dan zijn confrère die een magere scharminkel is Het personeel der maatschappij heeft den groeten hond den naam van D P M Dordtsche PetroleumMij gegeven en den anderen den mageren dien van dividend Bat Nbl Uit Bandjarmasin werd aan het Soer Hand bericht dat daar een groote brand op de hoofdplaats gewoed heeft waarbij negenJitoko s veel geleden hebben De schade wordt begroot op bijna f 100 000 De brand brak nit bji zekeren Chinees Kho Seen Tian wiens toko inventaris voor f 5000 verzekerd was Aangezien kwaadwilligheid vermoed wordt wordt een serieus onderzoek ingesteld fVIELEHNieUfVS Zondag heeft te Marseille een match over 1600 M plaats gehad tussehen Jacquelin en Deschamps In de eerste serie won Jacquelin na een vinnigen strp met een kwart wiel voorsprong In de tweede serie loopt Deschamps na de derde ronde eensklaps weg Jacquelin verliest ziJn trapper en komt tweede aan In de beslissing heeft Deschamps de leiding Jocquelin blijft op de tweede plaats als de bel gaat schiet hü evenwel voorbi en wint met een halve wiellengte Jacquelin en Deschamps denken er over naar Algiers te gaan en daar Zondag te rijden STADSNIEUWS GOUDA 8 Maart 1899 Naar wü vernemen zal de heer J H van den Bosch leeraar aan de R H B S en het Gymnasium Dinsdag a s optreden in eene openbare vergadering van het Departement Gouda der Maatsohappü tot Nut van t Algemeen Zaterdagavond is de omnibus die te 9 15 uur van hier naar Schoonhoven vertrekt nabij het Roosje van den IJseldiJk gegaan Het paard struikelde waardoor de boomeo braken en de wagen naar beueden ging Gelukkig was het vooraan zoodat men in den boomgaard terecht kwam Koetsier noch passagiers hebben eelUg letsel bekomen Sch Ct BODEORAvïii Tot onderwijzer alhier is benoemd de heer W D van Wük te Zaltbommel Kkimpes a d Lek Bü bet omverhalen van een muur na den onlangs alhier plaats gehad hebbenden brand is een potje met oude munten gevonden dagteekenende von 1591 tot en met 1650 bevattende 29 zilver en vüf goudstukken ter waarde van circa f 300 Kkmpen a d IJssEL Op een der scheepswerven alhier heeft een leerjongen een stuk Üzer op den voet gekregen waardoor de voet en een gedeelte van het been werden verbrflzeld NnsDWïBKEBK a d IJsel Donderdagavond 2 Maart vergaderde de werkliedenvereeniging Onvermoeid Vooruit afdeeling van het Alg Nederl Werkl Verbond in de school op bet dorp ten einde de punten fan behandeling te bespreken die door het hoofdbestuur op de agenda zgn geplaatst voor de algemeene vergadering te honden op 2 en 3 April e k te Amsterdam Besloten werd al de punten te steunen behalve één betreffende de pensioneering van den werkman Men was algemeen van gevoelen dat die pensioneering niet tot stand moest komen met verplichte bedragen van patroon en werkman maar dat zij geheel en al gedragen zou worden door den Staat dus een staatspensioneering Na deze besprekingen werd tot afgevaardigde naar bovengenoemde vergadering gekozen A van den Berg voorzitter der afdeeling en tot diens plaatsvervanger W de Wit Steik Volgens de ter visie liggende lusten bedraagt het aantal stemgerechtigde ingelanden van den polder Stein 29 die samen 537 stemmen kunnen uitbrengen In den polder Willens zün 50 stemgerechtigde ingelanden samen met 829 stemmen Lanoe Ruiöeweide 4 Maart De heetL E van Loo alhier is benoemd tot onderwüzer aan de school met den Bübel te Weesp OuDBWATEE Alhier werd des nachts door de politie een zwervende vrouw J v d M komende van Rotterdam in beschonken toestand aangetroffen In haar bezit werd gevonden een goed gevulde flesch met jenever Voorts een aantal briefjes waarin de hulp van Hooggeachte mevrouw werd ingeroepen voor een ongelukkige doofstomme vrouw om iets te koopen of gevraagd werd om kleedingstukken Stolwijk Vrijdag jl trad voor de leden der afd Stolwük van den Nederl Protestantenbond als spreker op dr J H de Ridder pred te Rotterdam In eene keurige rede uitmuntend door inhoud vorm en voordracht werden we bepaald bü het onderwerp Qodsopenbarlng In het eerste gedeelte werden We herinnerd aan de voorstelling van velen over de wüze waarop God zich vroeger aan de menschen openbaarde on hoe Hü dat thans nog doet terwül na de pauze geschetst werd boe naar sprekers meening God zich aan ons openbaap Aan bet einde lontving dr de Ridder bj monde van den Voorzitter den hartelüken dank van alle aanwezigen voor het verheffende genot dat zo hadden mogen smaken Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 8 Maart 1899 De volgende personen zün veroordeeld Overtreding Strafwet N J de J te Gouda vrügesproken Nachtgerucht Th V d L te Gouda tot f 6 of 3 dagen h J V d M te Gonda tot f 3 of 3 dagen h Jachtovertreding A B en H B te Zevenhnizen ieder totf 10 of 4 dagen h met verbeurdverklaringvan de geweren of ieder tot f 10 subsidiair 2 dagen h Visscherüovertreding L A te Nieuwerkerk a d IJsel J G E en P E te Zegwaart E t H te Nieuwerkerk a d IJsel ieder tot f 3 of 2 dagen h Overtreding wet op S S C K en J V M te Zevenhuizen ieder tot f 0 50 of 1 dag h Overtreding prov reglement W V te Waddingaveen totf2of2dagenh Politieovertreding te Gouda E D te s Gravenhage S S en J D R zwervende ieder tot f 1 of 1 dag h B of B J A H te Cnlenborg J v d M te Gouda en G L te Oudewater iedertot f 0 50 of 1 dag h Spelen op straat te Gouda met geld S C C H N W H W en A T P te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag h Politieovertreding te Gouda J V d B te Reenwük tot f 2 of 1 dag h I K te An ctom tot 1 0 50 of 1 dag h W R te Gon tot f 10 of 2 dagen h K J te Gouda tot f 2 of 2 dagen h Openbare dronkenschap 3de herhaling J A en feS tS Gouda ieder tot 8 da en b en 3 maalden opzending Openbare dronkenschap 5de herhalmg C J V E t £ Gouderak tot 5 dagen h en 1 jaar d Openbare dronkenschap 8ste herhaling driemaal gepleegd C B te Rotterdam tot 24 dagen h en 1 jaar opzending Openbare dronkenschap G V I te Gouda H S J D R en P S zwervende C v d T te Waddingsveen en P T te Gouda ieder tot 1 1 of 2 dagen h VERSCHEIDENHEID Door een plotseling opstekende hora kantelde Maandag een bootje in de bocht van Muggia bü Trierst Vüf van de jongelui die in het bootje zaten verdronken de zesde kwam na zich vüf uur boven water gehouden te hebben levend aan wal Te Londen en elders m Engeland is een crisis in het bouwvak uitgebroken De stukadoorsbond heeft bj referendum met 10 176 stemmen tegen 36 de eischen van den bouwmeestersbond afgewezen De patroonsbond heeft deze stemming met een lock out d i een uitsluiting der werklieden beantwoord Alle leden van den nationalen stnkadoorsbond worden met opzegging van één nur afbetaald Te Londen zün daardoor reeds 10 000 stukadoors zonder werk De kansen voor de werklieden staan slecht wegens gebrek aan geld en weinig sy opatbio bü de burgerj BHet British Medical Journal betreurt het lat de influenza door de menschheid als zoo weinig ernstig beschouwd wordt en dat terwül het een der kwaadaardigste ziekten is waardoor plotselinge sterfgevallen ontstaan Volgens het blad moet men de verbreiding der influenza toeschrüven aan de roekeloosheid waarmede men gewoonlük vei zuimt de zieken af te zonderen hoewel iedereen de een meer de ander minder voor inflneiizabacillen vatbaar is En het blad geeft de volgende eenvoudige voorschriften Wanneer iemand influenza heeft is het beter hem niet te bezoeken of wanneer een bezoek dringend noodig is is het gewenscht elke aanraking te vermjden Na het onderhoud moeten de handen zorgvuldig in een antiseptische oplossing gewasschen worden en de kleeren moeten gelucht worden door ze bloot te stellen aan een frisschen luchtstroom of nog beter direct aan de zonnestralen De goede gezondheidstoestand van degenen die aan infectie bloot gesteld zgn kan onderhouden worden door veel beweging buitenshuis te nemen door goed voedsel en door geen gebruik van alcohol te maken Aan de andere züde moet de patient bü de geringste verschfluselen het bed houden en dadelük een dokter ontbieden De ziekte eenmaal overwonnen moet het ziekenvertrek gedesinfecteerd worden Volgens de Petit BJS heeft de heer T W Stead afgezien aiilin groeten Enropeeschen vredeskrnislite Zün medestrüders ijSj zell hebben moeteoerkennen dat het plin over het algemeenlauw werd ontvangen en niet wel practischuitvoerbaar was terwjl de eenige ware invloed op de groote mogendheden toch alleen door den Czaar zeil zon kunnen wordengeoefend De grootsche betooging door Stead gedroomd zal ten slotte ontaarden in een zending naar Petersburg teneinde daar den Czaar te vertellen met welk een geestdrift de ontwapeningsplannen in Engeland ontvangen zün In eene Maandag gehouden vergadering van aandeelhouders in het Sportterrein den Haag waar tegenwoordig waren 22 aandeelhouders uitbrengende 72 stemmen werd onder anderen behandeld een voorstel tot en bespreking der plannen van reorganisatie De heer van Liefland leidde de bespreking in aan de hand van een 6tal teekeningen waarop de plannen der verbouwing enz waren aangegeven Hü bepleitte de wenschelükheid om lo aan het Sportterrein meer attractie te geven en 2o het goed rendeerend te maken en zulks door het daarstellen van een kunstmatige üsbaan en het daarnaast oprichten van een jsfabriek Tot eerstgenoemd doel stelde hü voor de groote zaal tot een dubbele lengte te vergrooten waardoor men een berüdbare oppervlakte bekomt van ongeveer 1000 M en aan de zükanten genoegzame ruimte overbluft tot het plaatsen van winkeltjes en automatische toestellen De bestaande wielerbaan tribune en paarden piste zouden hiertoe meer naar achteren verlegd worden Na de technische uiteenzetting besprak de heer v Liefland de financieele züde en toonde aan dat op deze wüze het Sportterrein een zeer schoone toekomst tegemoet gaat Na langdurige discussie werd met algemeene stemmen de wenschelükheid uitgesproken dat het bestuur zoo spoedig mogelük een nieuwe vergadering zou uitschrnven waarin over de voorsteUen definitief zal worden gestemd Overgaande toti 4e verkiezing van 8 com missarissen werd voorlezing gedaan van de brieven mhoudende de ontslagname der 5 commissarissen en de notulen der daarop gevolgde commissarisvergadering waarin de verschilpunten der afgetreden bestuursleden door den gedelegeerden commissaris waren weerlegd Ten slotte werd met het oog op de reorganisatie besloten vooralsnog in de bestaande vacaturos in den raad van commissarissen niet te voorzien ïïËüwïr WJüHSlEllSll bij A 7an OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73a OOVDk Telephaa n Aa it Itcur s iiislerdain Vrkrs Uotkrs 8 van 7 MAART 87 yEÜBRLAND C rt uit W 9 8 diui iU 11 I 3 6i 101 0i 84 l 4 li o t to ihtu S HoNOiE o I Gou I 1881 88 8 IrALlB lüsfllir vioi 868 81 5 OosTim Obl in i npiar 1868 6 ilUo in zilïer 18 8 P PonTmiAL Obl mot oooiiori 3 l to tmkit 3 65 88 8 8 B8V 1031 Bl i RUbLANü Obl Bipineiil 1894 4 duo Oi con 1880 4 il lobiiR Ihs 188 4 8 il tn lnj ilop 1880 90 4 d lo lu goud leen 1883 8 ditfi duo dito t8 4 5 SpakJF Porpot rchull 18S1 4 To K n Qepr Oiuï k en 1810 4 Tl j Ga 1 luiig nu D 23 Gno ej iin 8er eC Ï8 105 lOl 101 101 95 745 507 103 Vs 9S 20 1 1641 lOO 100 ZulD Apa Rep v obl 18 Wl Mmico Obl Buil Sob 1890 6 ViK zon O d 4 ouliep 1881 AHSTRaDAH Oblif ntieii 18U5 8 RoTTinDAii St I Isait 18H 8 Kbd N Afr Hole a nd Arendib Tnb Mij Ourlifii iitoii Deli Maatschii f g dito Arii Hypoiheekb puidi f 4 Oult Mg der Vorsten i aand s Or Hipoih ekli panilbr SV Noderlaiidei be isuk uanil Ned Haiide maatsob duo N W V Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hy oil ei kb panal r h i ütr Hy otbeekb d lo 8 981 OoaTBNB O Ht Hong ban san l ROSL Hyiiothe bank pundb 4 go 32 118 UB 0 21 100 Bï i SS l 180 U Ambbika Ëqu bypotb pau Ib 6 SS 571 5 Maxw L G Pr Li u en N B HpW IJ Spo T fJij aiiid Mg t t £ x V St Sp aaad Nod Ii d SpoiirTregm aai d Ned Zuid Afr 8pm aand 8 dito uilo r ito 1891 duo S iTlUBSpoor I 1S87 89 A Kobl 3 105 loa 100 551 10 H l l 14 48 l 171 100 107 OO l 1007 100 ll l IIB 48 l Zuid Ii I Sp nig A H bl 3 t 0L S Wtt 8 li u Wu iienaand 1 RU8L Gr Ru B Spw Mg obl 4 Baltiaohe ito aand FaH wa dito aand ö IwanR Pomi r iito a od 6 Kurak Ch Azow Sp kap op 4 dito dito oblig Ambbiba C n I ao Sp Mij o I fi BSi g Oho Noith Wpr O ï nn I 1 4 it iluo Win St eter obl 7 HO j Denviir Rui Gr Spm eert v a 81 g lllittoia Central obl in uoad 4 104 Louiflv SeNb UfilliCert v aanl Meii o N Spw M Ie hyp j 8 Miss K in a V 4 pCt pref aand N York Ontaa o k West aand dito P nn Obio obhg 6 OregoiT Calif i byp in goud 6 St Paul Hin li Manit ob 7 Uu Pao Hoofign ob ig 6 dito dito Li o Col Ie hyp 0 5 Canada Can Soulb Chert v aan I Vkh C HbIIw Na lo h d e O Amsterd Omnibus Mj aand Ro terd Tramwe Maals satid NxD Stad Amaterdam aand 3 Htad Ro terdam aand 3 Bblsie Stad AatwerpoD 1387 2 S ad Brussel 1883 i HoNO TheisB Regullr G selsoh 4 O ISTBNB Staalsleenig 1860 6 K K Oost B Or 1880 8 SrAH Stad Madrid S 1838 3 a Nbd Ver i Atb Spoel eert 1 It i D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nouveauté s in TAILOE UADE CQ3in£S en Voorjaar Capes Laatste Berichten Het gerucht gaat te Toulon dat men twaalf dynamietpatronen achter het arsenaal gevonden heeft Men zegt ook dat een onbekende drie revolverschoten op den schildwacht bü dit arsenaal gelost heeft zonder hem echter te treffen Deze geruchten wekken ontroering Het graf van Felix Faure op het kerkhof Père Lachaise werd Zondag door duizenden belangstellenden bezocht Een hevige orkaan heeft over Tennessee gewoed waardoor over vele mülen verwoestingen werden aangericht Drie personen werden gedood de schade wordt op 2 millioen dollars geschat Nabü Altoona lowa hoeft op een spoorbaan een aardstorting plaats gehad waardoor drie treinen derailleerden Twee personen werden gedood dertig gewond In een te Christiania gebonden lezing heeft professor Birkedal verklaard dat de zon koud wordt en dat zü haar licht in ongeveer een eeuw tüd langzamerhand zal verliezen Deze verkhring wordt door professor Mohn bevestigd En wat denkt Falb er van r NOEZONDEN Geachte Stadgenooten De commissie van de veiceuiging Tot Heil des Volks maakt bekend dat haar werk om arme kinderen te voeden is geëindigd Met voldoening mogen wü terugzien op dien arbeid en wü vertrouwen dat het bü vernieuwing uwe gewaardeerde goedkeuring zal wegdragen waar wü u kunnen meêdeelen dat eiken avond ongeveer 170 arme kinderen fiink werden gevoed en de kleinen hebben dapper gebruik gemaakt van wat wü hen voorzetten zoodat wü en niet minder de kinderen u recht hartelük dank toeroepen vuor uwe milde gaven ons toevertrouwd Behalve hen te voeden konden wü hen nog eenmaal verrassen het trok onze aandacht dat het schoeisel bü de meenten slecht was en een goed gevulde maag met vaak natte en koude voeten dat mocht niet Terzekeid dat het uwe goedkeuring zou wegdragen hebben wg hen allen voorzien van een paar klompen Wel meenden wü dat het verskndig zon zun dat ieder kind een stuiver zou bjpassen en wü de rest en hoe wy nu zoo zuinig mogelok maar tocli flink voor SM paar voetjes ons doel bereikten is wel de moeite waard om naar te vragen De penningmeester staat gereed om voor de vereeniging Tot Heil des Volks verantwoording te doen van uwe gaven en het bestuur zal hiervan wel vermelding maken in dit blad De Geachte Redactie zü intusschen onzen hartelüken dank gebracht voor de welwillende opname dezer regelen Namens de Commissie H A TOEN Secretaris D ERTi JV siEN Getrouwd A i E GOEDEREN Uu EN lOHANNA J LISSELSTIJN die ook namens wederzüdsche familie hnn hartelüken dank betuigen voor de vele bewjzen van belangstelling dezer dagen onder GoLDA 8 Maart 1899 IV GEKN BETER Bdret Toor alle oorten BCÜOENWERK ala het Noordbrabantach Schoen en LaarzenmBgazgn Kleiweg M 30 tegenover da Kleiwegnteeg Aanbevelend € ISAIITSI Alle reparatiën en aangemeten werk Opruiming van het nog voorradig winterwerk en ongeiorteerd Bchoenwerk Zie de etalage FEANSCHE STOOMVEEYEEU ohemfscbe WasscberlJ VIN H in Ë BlMEK 19 Kruiékade Botler m Gebreveleord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA da Heer A VAN OS Az iSpecialiteit roor het stoomen en rerreu Tan aile üeeren en Dameagarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoomnD van pinche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enx worden oaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedtiren hetzj gestoomd of pêrerid worden onschadelyk voor de gezond a eid Tolgeng gtaal bewerkt