Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1899

co Ha w sa at 7 o Inai uttMjp Vrijdag 10 Maart IS 9 VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DEJipTAD mMHE con AM ISieuwS en Advertentieblad voor iiondn Pt Omnlrvken m M M M m nvl A O iLZITISr Tapijten Gordijnstoffpnjafelkleeden Behangseipapbren enz enz K Mimi Aanbevelend Telefoon üo 89 ADVEHTENTrElN wt r len geplaatm vai 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen irrtKite letter worden berekend naar plaatNruinite Inzending van Ailvértentién toi 1 uur des tnidfl Tdefoni Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AizoiUerl jke Nonunera VIJF CENTEN NIEUWr Gouda Druk van A BRINKMAN Zv UTKECHTSCHE Machinale Tapijtreinigi g D or LUCHTDRUKKIDie Eonder kloppen OPGERICHT 1886 Tapytreiniging is noodig voor mindeltjkheid en gexondheid en voor het behoud van de Topüten zelven Onze Machinale Inrichting laat naar eene vernuftige vinding zelfn de lichtste Tapijtsoorten onbeschadigd en maakt ook de xwaarste werkeljik Dtofvri en zuiver Nadere inlichtingen en uitvoerige ClrctUaires met Prijscourant verkrijgbaar aan ons Kanfoor bjj de meeste Vtrechtfche Amheniache en Hertogenboaehe en bg de volgende heeren Behangerm Gouda G GBAVESTEIJN en Firma B Dï JONG Aan alle Kleeden wordt ecne kaart gehecht met het utempel onxer Firma en met dagteekening ÜTEEOHT Inrichting AnthonleiHik Kantoor Bemuurde Weerd Xmitatraat i A SLEGT bareeltsioh aan tot het tereren taq Zuiver Zseuvsoli Tarwebrood Ig cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 V Bekroond op de InternltioBtle Tenoonitelling T n Bakkerfl Maalderj en Kookkanit te i OravmIiagt met een diploma Verguld ZilTeren Medaille 1 J TAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 oiida LEVERT Behangselpapieien TAPIJTEJS Gordijnstoffen Vitragos ZEILEN LINOLEUM L00PËR8 enTafclklecden ciiz HOLLANDSCHE AMSTBRMAM PrjjinotMring China Congo Stofthee 45 en 50 o Grol 60 55 L Lekkere gO J J Souobon 78 M Geurige SO Congo loo I Ontbijt Thee 25 Namiddag Thee Ï6 Alleen Terkrflgbaar bp P H J van Wankum Ootthaven B 14 TANDAUTS E CASS iTO Gouda Turfmarkt SP BE EK UBENi MAANDAGf DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG onVRUDAGTSn ItotS nor 20NDAGS niet I Trossel MoordrecM Bi ibeschikklng van den EAHeer Rechtercommissaris in bove ngenoemd taillissement is bepaald 1 dat de indieuing der schuldvorderiifgen aan den Curator moet plaats hebbpnvóór 25 MAART a b 2 dat de verificatie vet gadering al worde i gehouden op MAANDmI 10 APSlL a a v m ten lO ure in hw ljOereclitdte bOUW te ROTTBKDAM De Curltor l Mr M M SCHIM vasÏdee LOUFlf AfdvocaajProcnreur Goud 7 Maart 1899 i Scheepmakers r e im hun vak bekmame j I ïzeren bouw ikuunen direct werk b komen bp i y j Ge f VAN DEH WINDT te VLAARDIUGEN Wal BlttUai paiBet Taa alMail iqaaa kortom Ier ia a aani yif laaHltluiMiMaiaaataweiideatagea i i Ai fc Piii Ex ieller w t iaiR Tiac tagan Jujhl Laaaaap a alaada ia Mar kolatai Anker Painixpeller F ga 50 oaat 76 ooat ea t 2Ii de Hasili Vaoruadao in da meaata Apotlieken nn l u r iAtlolltor t Oo t Hottepdam ToGOUUA bp G LUGER Apotheker Markt en bp WOLFF k Co Weathafeii 199 ARMEUZOHG Afdeelmg WERKVERSCHAFFING voor VROUWEN en MEISJES verioekt NAAIWERK aan huis voor een nette Naaister Inhchtmgen veratrekt Mej SüLTSER Gouwe O 1S6 AuiomatiseheYallen voor mttMi k fl S 40 vont mniEon k fl l lü voor t rran kakkerlnkkon orin fl 1 ïn vftnsen vuorfdurend oiiiler toMiioht ja F ratten maliën il InDsan ie hevern in ean luuiht Htelleit Eiub vtinreUx woiler 01 m limten nliit ilti iriinato reuk n Verkotip tsgaii toezending rui liet bodntg ouder rembours Yerzendliuis Merkuur fommandit Mnatxahappy e Schubert € o Ant terdatn NZ Voorburgwftl ISS yki M 8CHIEDAMMEB GEKEVEE Merk Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz U B A 1b bowijB van orlit iui t ie caotiet OD kurk steodi voorlïOD van den naam der Firm p nOPFR NIOHTCAÏ Stoom Zagerij In Schaverij j J VEHGEfsJI GOUDA I EOFLATTEN ARCSIïf TEN EN LI SÏEN ijeven Profieli Illetle ibltvoerlal ook volgens op f t 1 l§lpoe lls aqicvering E il TÉELIJKE HiOTHEBKiANKi M MH ééie 1 i pitaal m Lpoip Ol Ueldle IngMhiM Kertiji ln§polm deryeni londcr womtbetalmg van nt rieven a i tewten deBij kopra vaa Oaj 6 Di voior dé g aumOtlef bp Mi Ueeref i J Sect en lArie MMlkotkeken tuj deh pel I y plirJeuren l k 1 f OOJJLEfipH FOftïUYK Mn S lOTESlEMfHi l L il I Ij tfgd Ie lJi tschpppel jl j I Coip d iirreercii i e ri z jpi GESi HacMlicliten KofBe ei ThGelichtéa Welke 4 s uur branden k 2 eii 6 uur brandende 3 cent per stuk Ëcnig Agent voor Qouda en Otustrekeo 11 R CA I Papiermolen G0I D Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen behoeft hiervoor geen Olie goan Qlaai el Alleen een lucifer aansteken Js noodig Geheel londer gevaar voor brand als ook zonder reuk Indien gij niet wilt hoesten gebraikt de ftUerwoj a bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthoiiig Extract mémik uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H m VAU SCHAIii € Oa Den Haag yeveninciers SCQAIK SCHAIE 8CHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Metlanthe ib het be le iDMddel dor werold Co s MelianthS gtmai Kmthoest Po s Iffelianthe f aueeal zoowel oud als j af Co s Mellantbe maf m kooo hui8ri iin onlbro ea Co s Uelianthe sunt vourtdurond ondor Soheikuudig loeaioht Co s Meliantbe llelpl ooherroopalijk CO S Htellanthe is bukroüod met Eerediploma s Co s Mellantbe is bekroond mot Goud Co 8 Melianthe is bekroon met Zilver CO S Mellantbe u verkrijgbaar in llaooaa van éO CU 70 Cl en ft bp Firma WOLFF k Co Westhaven 198 Gouda D MIBBIES K eiveg E 100 Gouda B H Vix MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN UoordrulU J C RATELAND Boilcop B ï WIJK OudtaaUr U KOLKMAN Waddiiuntm a ROLLMAN Bodegnnm PlNKSE Niiuu erhrkadlJt e mmÊÊSÊBÊÊmmmm TE HTJTJSS texstorid of later ren Ictoriawdter Te bevragen Kantoor van faête Goederen FLÜWEELBN SINGEL No 6H uifde Victoria JBron f e Oberia ins ein I Êm Tafeldrank Van héJ oninkljfkef uis derXederkném BulteiilaBdsch Uverzlcbl f Het standpunt van het Fransche ministerie tegenover de onthullingen van Bsterhazy wordt door de Temps uiteengezet Wanneer de hedr Fournière zpn interpellatie niet had teruggenomen zon de Regeering verzocht hebhen de behandeling te verdagen waAt zi wlljdat alle eiten bekend zullen worden fin daar het onderzoek van het Hol van Cifisatie wellicht nog andere onthnllingen zal brengen is het raadzaam tot na tte uitspraak van het Hof te wachten om te kuinen eoordeelen jwelke maatiege len genoSn m i cten wordeti Te Pafljs gaiit het gerucht dU igeneraal Zurlinden als jjiijitair gouVerncur van Parijs binnenkort zal Airvangeii worden door generaal Faure Bigtót o generaal Btuyère B de behanAling vifn de begrooting van oorlog in de Hransche Kamer verklaarde minister De Freycinet dat mei zich niet ongerust moet maken over de verhooging der legersterkte bij de naburen van Frankrpk want boven tjeii bepaald cpfer stpgt de militaire kracht niet met de legersterkte Het Pransch geweer ondergaat een verandering die hét hoven alle andere geweren zal stellen en d Fransche artillerie heeft reeds haars gelijke niet het land kan dus met veitrouwen de toekomst afwachten Btl den Spksda is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de Gewerbeordnung d wet tot regeling van beroepen en bedrijven Het is de een en twintigste wpziging die sedert haar totstandkoming wordt voorgesteld De voornaamste bepalingen van het wetsontwerp hebben betrekking op de bescherming van arbeiders en winkelbedienden Voorgesteld wordt den Bondsraad de bevoegdheid te verleenen om voor de confoc tievakken zoogoed als voor andere bedrpven waarin onduidelijkheid van de arbeidsvoorwaarden tot misbruiken heeft geleid loonlijsten of arbeidskaartan voorlte schrpven waarop aard en omvang van het opgedragen werk de bepalingen van het werken op stnk de loonen en de voorwaarden voor de levering van werktuigen en btoffen bp het opgedragen werk door den patroon of diens gevolmachtigde moeten aangeteekend worden Verder draagt het wetsontwerp aan den Bondsraad op te zorgen dat werksters en jeugdige arbeiders in de conlectie vakken niet na het volbrengen van hun dagtaak in de werkplaatsen door hun patroons nog s avonds thuia aan het werk worden gezet De dtmr GedenkschrlHen van een Gelnkzoeker OF ANNIBAL DE VOOTELING Naar het Fransch aooa W NUTTERS 37 En nu dadelijk naar den waardigen Van der Gri p voegde hij er bij Camisard de huwbedieude en lijfwacht van den woekeraar had ongetwijfeld ten hunnen opzichte bijiondere orders ontvangen w nt zonder de formaliteiten van ïoo straks werden zij onverwijld toegelaten ra het zonderlinge magazijn reeds door ons vluchtig beschreven Van der Gnjp opende het gordijn Ha heeren wat is er Het was de Salluces die antwoordde Mijnheer de burggraaf brengt u een wisselbrief op drie maanden voorzien overcenkopistig uw verlangen met het endoe van den baron de MöHhert Heel goed heel goed Geef hier wmx éak WIJ het een weintg bezien En de woekeraar strekte de hand naar het vaU che stuk uit £ eq ifigenbUk zeide ELapha l het papier terugtrekdvde alvorens ik het uit mijn han kn geef dit stuk moet ik zekerheid hebben omtrent twee zaken mijnheer van den arbeid in de werkplaatsen en thuis te zamen mag niet langer ziJn dan die van een normalen arbeidsdag Ten slotte bepaalt het wetsontwerp dat Ifedienden halfwassen en werklieden in openbare verkooplokalen na het eindigen van hun dagtaak een onafgebroken insttpd van ten minste 10 uur en verder tnsschen de werktijden een beboorljken rusttpd omstreeks het midd tf van den dag moeten hebben Op voorstel van tem minste twee derde gedeelte van de betrokMeu winkeliera kan voor een gemeente van ofeiheidswege voor alle of enkele bedrpven en neringen bepaald worden dat gedurende bepaalde uien van den avond en nacht de verkooplokalen gesloten moesten zpn Ladenschluss Gedurende dezen tpd is het ook verboden waren te venten op openbare wegen straten en pleinen of attn de huizen Eeii telegram uit Weenen zegt dat de vrees die dezer dagen bestond voor troebelen op het Balkanschiereiland nu grootendeels is verdwenen daar de nieuwe Bulgaarsche regearing do Macedonische comités niet aanmoedigt welke thans geheel gedesorganiseerd en wiei fondsen uitgeput zpn Ook Servii schpnt den bestaanden toestand kiachtig te willen handhaven Het eenig gevaar dat nog dteigt komt van de zijde van Turkije Tal vanTurksche troepenafdeelingen doorkruisen sedert geruimen tijd Macedonië en leveren daar die tioepen slecht betaald en gevoed worden een voortdurend ernstig gevaar op voor de streek waar zij garnizoen houden Geen der groote mogendheden acht het overigens voor het oogenbhk in haar belang de Macedonische beweging gaande te houden terwijl de kleine Balkan staten er hun voordeel in zien rustig den loop der dingen af te wachten Anders is hot echter gesteld met de Albaneesche beweging waarbij minstens drie groote mogendheden meer of mia rechtstieeks geïnteresseerd zpn en do Sultan de handen meent vrp te hebben De toestand op Manilla begint langzamerhand aanleiding te geven tot bezorgdheid De tegenstand der Tegalen is voortdurend krachtig en de Amerikanen wier verstel kingen nog steeds niet zpn aangekomen moeten zich nog altoos tot de verdediging Generaal Otis heelt geseind dat bp zoo spoedig het mogelijk was tot den aanval wilde overgaan zpn troepen worden afgemat onder het vuur der Tegalen die zich fflk ben geheel tot uw orders mijnheer antwoordde Van der Grijp lk heb toch goed begrepen niet waar dat dit papier niet uw portefeuille verlaat ffWees gerust ntynheer En ik heb verder uit uw woorden opgemaaltt dat ik ten allen tijde dit stuk voor de waardp die het vertegenwoordigd kan inwisselen zoodat als ik bijvoorbeeld over vier of acht dngen het inlossen kan fWei mijnheer dat spreekt tamelijk van zelf daar dit in mijn voordeel is Ia het met klaar als de dag dat ik liever in vier dagen vijfhonderd francs verdien dan m drie maanden En ook dat ik ten allen tijde goed geld de voorkeur geef boven een voddeng papier waarvan de acceptatie volstrekt niet zeker is en welks waarde alleen berust op da edelmoedigheid van den baron de Maubert ten uwen opzichte waarmee ik toevallig bekend ben Maar als hij eens weigerde den wissel te erkennen of stierf zonder testament te hebben opgemaakt dan ware ik mijn geld kwijt want gij bezit niemendal Wees derhalve gerust als ge met geld komt ligt het papier voor u klaar Hut is het stuk zeide Raphael Dt hand van den woekeraar greep gretig het papier aan met de gulzigheid van een uitgehongerden roofvogel Gedurende een oogenblik bestudeerde hij de hdndtcekenmg Daarpp eischte hij een bnef of iets dergehjlM met de autenthieke naamteekening des barons Raphael overhandigde hem den brief die hij Kaphi in 4e jungles verbergen Weldra hoopt hiJ een 40 00 man bij elkander te hebben en hoewel dit weinig is met betrekking tot het gro te gebied door de Tegalen bezet acht hfl xlfh dap sterk genoeg om tot de offensieve houding over te gaan Nn is het jaargetpde niet zeer gunstig voor de Amerikanen Het gematigde jaargetijde dut van November tot Februari duurt is voorbij Reeds in Maart begint het ontzettend heet te worden de hitte is door de groote vochtigheid zeer onaangenaam en geeft veel aanleiding tot koertsen Dat duurt tot Juni dan begint de regentijd en staat weldia het geheele land onder water De aanvallen der Tegalen zpn met groote volharding gericht op de waterwerken buiten Manilla slagen zp er in de waterleidüig af te snpden of de waterwerken te vernielen dan stellen zp de stad bloot aan ernstige ziekten en dan zou de positie der Amerikanen er onhoudbaar worden Omtrent een geveclit om die havenwerken deelt het Washington Evening Journal mede Zondagavond naderden de opstandelingen ouder bescherming der duisternis tot op korten afstand de posten bp de waterwerton en openden plotseling het vuur op hen De Btrp duurde geruimen tpd Twee Amerikanen werden gewond van de opstandelingen werden er 17 gedood of gewond Zij trokken terug doch hervatten Maandagme fei in de vroegte het gevecht Zoo gaat het voortdurend De Filipinos willen Manila aan watergebrek blootstellen en daardoor de Amerikanen tot den aftocht noodzaken Verspreide Berichten IIIYFUS Jaurès geeft in de Petite Républiqne Fournière gelpk dat deze met zpn intei pellatie wacht op de nieuwe aanstaande onthnllingen welke die van Esterhazy zullen aanvullen De Siècle geeft naast het facsimile van de nota der Daily Chronicle volgens Esterhazy geschreven doorduPaty een kort briefje van 16 Februari 11 waarin deze aan oen kennis de ongelooflpk stoute verzekering geeft dat hp Esterhazy volstrekt niet kent en zich dus met kan veroorloven hem te beoordeelen Naar de Qaulois mededeelt heeft een Franschman in de Transvaal woonachtig een cheque van frj 5000 voor de wed Henry gezonden Deze heeft ei de helft van afgestaan voor dfi vrouw van een onlangs ge kort te voren ontvangen had en die hem tot model voor de vervalschmg gediend had Hij de jood namehjk wierp op beide naamteekeningen een snellen bhk Waarlijk zeide hij met iets in zijn stem dat naar bewondenng zweemde mtt kwaad gedaan Gij hebt aanleg heer burggraaf heel veel aanleg Als dit de eerste maal is dat ge eens anders hand namaakt dan zult ge het bij eenige oefening zeer ver kunnen brengen In de bagno s van Rochefort en van Toulon zitten calligraven op nonactiviteit die in den aanvang hunner waardige loojibaan van falsaris veel minder beloofden dan gij Ontvang mijn felicitatie heer burggraaf mijn oprechte gelukwenschen Hoe meer Van der Gnjp sprak der te sterker werd Raphael s overtuiging dat hij die stem vol bijtend sarcasme elders gehoord had De spotternij trof hem diep Hij gevoelde sterk berouw hij was op het punt den wisselbrief terug te eischen maar Van der Gnjp het hem daartoe den tijd niet want nogmaals stak hij Raphael zijn hand toe met de woorden pZie hier uw geld heer burggraaf wees zoo goed u te overtuigen dat het bedrag aanwezig HOOFDSTUK IX De man met tWei aangbzichtbn De nacht die op de gcbeurtenfssen in het vorige hoofdstuk verhaald volgde was vreeselïjk storven pas uit Madagaskar teruggekeerden hoofdofficier De Matin vermoedt dat de Kamer van appèl in strafzaken samen met de Kamer van in beschuldiging stelling zitting zal nemen om aan de regeling van rechtsgebied in zake Pioquart en Leblois gevolg te geven De vereenigde kamers zouden dan m geheime zitting uitspraak doen waarschpnlpli binnen twee of drie weken Het gerutht heeft te Parijs geloopon dat Du Paty de Clam uit den dienst zou ti eden om vrijheid van handelen te krpgen en te openbaren wat hem bekend was Een zijner vrienden heeft aan een vertegenwoordiger der Temps verzekerd dat dit gelucht beslist onwaar is Fbihkbijk Gisteren heeft te Toulon de begrafenis plaats gehad van de bp de ontploffing van het kruitmagazpn te Lagoubrun omgekomenen Alle winkels waren gesloten en de gelieele bevolking van Tonlon woonde de plechtigheid bp Te 2 uur begon de begrafenis met een Ipkdienst in de kapel van het hospitaal de bisschop van Tonlon m groot ornaat en omringd door een groot aantal geestelpken leidde de plechtigheid Een kwartier later zette de stoet zich in beweging ledere Ipkwagen was behangen met zwart doek en bezaaid met viooltjes en werd getrokken door vier artilleriepaarden Achter de wagens kwamen de bloedverwanten en vrienden in rouwkleeding Er waren twaalf wagens die 51 lijkkisten vervoerden Achter den laatsten wagen kwamen het dagelijksch bestuur der stad met don maire aan het hoofd alle gemeenteraadsleden de minister van marine Lockroy officieren en verdere autoriteiten De stoet die 2 kilometer lang was werd voorafgegaan on gesloten door detachementen gendarmes en brandweerlieden Op het kerkhof hield tockioy een tocspaaak waarm bp o a den steun der rogeering aan de nagelaten betrekkingen der slachtoffers verzekerde DüITSCHLASD Te Kiel heeft een van de twee kwajongens die duelletje speelden den ander doodgeschoten De knaap is in hechtenis genomen Palbstinji Te Jeruzalem heerscht hongersnood Het meel is zoodanig in prps gestegen dat onbemiddelden geen brood kunnen machtig worden De menschen zakken van honger in de straten ineen voor Raphael Vreesaanjagende droombeelden of liever afschuwelijke nachtmerrie s zweefden over zijn legerstede spookten door ijn verhit brem dwarrelden als sarrende tergende demons door zijn veiontruste ziel Zij tooverden voor het oog zijner ziol getabbaarde rechters zij deden het Assisenhof uit den grond oprijzen een man jat in de bank der beschuldigden Die man zat daar tusschen twee gendarmes En die man was hij Tegenover hem waren de rechters gezeten ernstig koud en gestreng Boven hem in een niSj stond het bee d van Christus de verpersoonlijking van reUit en ge rechtigheid Ia zijn oor weerklonken onophoudelijk de woorden Weg met den falsaris levergeefs nep hij luidkeels fik ben onschuldig want mijn misdaad zoo het een raisidaad is benadeelde niemand en behoede ray meer dan den dood Men hoorde niet naar hem De rechters veroordeelde hem Een gejuich gmg op uit de menigte Het droombeeld verdween om plaats te maken voor een ander nog reeselijker Hij zag zich in het bagno m het ruwe bruinroode pak der galeiboeven Hij gevoelde aan zijn been het gewicht van den keten W rdt vtrvoigd