Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1899

Italië De toestand van den Pans bljilt bevredigend er zullen verder geen bnlletins worden uitgegeven Dr Mazzoni die den Heiligen Vader heeft geopereerd heeft z jn geregelde bezoeken gestaakt en zal alleen van tgd tot tyd komen zien of het herstel geregeld voortgaat BINNENLAND STATEN GENEKAAL THTKEÊtB UMMKR Zitting van Woensdag 8 Maart 189 De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Harte c s betreffende de revisie van strafvonnissen zonder hoofdelijke stemming aangenomen en de heeren Hartogh Lohman en Eethaan Macaré aangewezen om het voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen Daarna werd de behandeling van de Indische Mijnwet voortgezet De heer Van der Kun heeft zjjn motie betreffende herziening van het tarief van invoerrechten ingetrokken Ten opzichte van de c jnsheffing is door de regeoring voorgesteld die to bepalen op 4 percent van de brnto opbrengst door den heer Pijnacker Hordflk op 30 percent van de netto winst Door den heer Pjjttersen wordt een regeling gewenscht in den zin van participatie aan den Staat in de winst door den heer Van Kol op S3 percent van de winst gesteld De heer Patterson heeft z jn amendement ingetrokken De heer Van Kol is bereid zp amendement in te trekken bjj goedkeuring van een subamendement op het amendement Hordijk Gisteren is te Amsterdam aangekomen Tewük pasja generaal in het Tnrksche legei Het H Dagblad verneemt dat dr Schaepman door ongesteldheid wordt weerhouden aan de parlementaire werkzaamheden deel te nemen De tentoonstelling der afgietsels van bouwkundige en decoratieve onderdeden der Hindoemonnmenten op het eiland Java die door de Centrale Commissie der Nederlandsche Afdeeling van de Wereldtentoonstelling te Parijs welwillend ter beschikking wg den gesteld zai geopend worden bij gelegeliheid der jaarlflksche vergadering van den raad van bestuur van het Museum van Kunstnijverheid die in de tweede helft dezer maand plaats heeft in genoemd Museum te Haarlem Daar in het Museum geenc ruimtezaal beschikbaar is zal de opening plaats hebhen in een der zalen van het in de nabijheid gelegen brongebouw alwaar de heer E von Saher conservator van het Museum en architect van de HiDdoemonumenten der Ne derl Indische Afdeeling op de Wereldtentoonstelling te Parijs eenige inlichtingen omtrent de Hindoemonumenten in het algemeen en hunne decoratieve onderdeden in het bijzonder zal geven Deze tentoonstelling is de eerste van dien aard die in Europa gehouden wordt en zal zeker door hen die de Hindoekunst naar waarde zullen weten te schatten op hoogen prfls worden gesteld Hare Majesteit de Koningin Zjkl zich met H M de Koningin Moeder den ïlen April naar Amsterdam begeven voor het jaarlpsche bezoek aan de hoofdstad Uit Amsterdam wordt geschreven Ofschoon de ton gouds welke volgens de mit SpoorwegverWndlngeD met GOIDA Wloterdlenst 1898 99 Aaogevaügee I October TUd van Greeowlch o ni 1 81 8 8 lJ 6l J ll Y4s 8T7T6 8 4 68 6 8 6 61 M8 7 81 7 65 8 88 8 6 10 04 10 88 f OOUSA ROTTXBDAHTi lerH 11 81 18 1S 18 68 8 11 8 48 8 67 4 68 4 6 l 5 6 1 7 6 18 11 4 1 14 6 1 11 51 U 88 1 88 aO 4 16 t B t lO 18 f t 5 40 10 L80 7 60 6 86 8 86 8 48 8 4 8 58 5 Qoud 7 86 Moordndit door 7 S8 Ni i rk l 7 8 0 p lla 7 4 gttterjM O 7 56 EKtterdna 4 45 Onella 4 65 KiMWBkerk 6 04 Hoordmht 6 11 aid 6 17 10 64 118 0 Do D treinen tllA Ie en ie ld Uk reisiger moet zioli borendlen roonien tu een bewji f 0 0 j S4 9 48 10 18 10 80 11 8 11 85 11 50 1S 87 8 40 D door 8 16 7 86 7 6 6 68 08 11 19 86 7 46 8 0 11 64 1 08 18 47 7 46 8 1 GOUDA DEN HAAG ia vtlia 18 16 1S 68 S 14 S 46 4 49 4 55 1 8 6 7 1 19 6 18 1 88 6 8 1 4 1 88 8 4 4 16 6 16 6 87 11 O 6 5 6 64 15 7 84 9 17 9 8 9 57 10 14 11 15 7 S0 7 4 7 688 07 8 1 7 80 7 40 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 6o d Zemhiiiian MoailiaiMlIo lio l niiMrZ g rd Voorburg s H H tmo Voorbur 6 68 Z t nMM ZegwMrd ZtMühliMii MotrlMptUe 17 0 ud 6 65 48 8 04 9 46 68 10 88 10 44 11 46 4 38 4 89 4 68 6 04 6 16 11 85 7 46 c 7 6 8 84 7 48 8 08 8 64 P GOUD A A U8 T 1 D A H ioud tM 8 14 9 48 10 67 18 10 4 11 8 0 7 61 8 11 17 8 lnnt W 8 01 9 06 10 86 18 48 1 6 00 87 8 40 10 01 11 7 lAnatO 8 80 9 8 10 60 108 1 18 5 15 8 65 10 18 ll lr e O l D A U T K I C R 1 Tiaa lefu 9 07 10 1 10 67 18 00 11 10 18 68 0 8 17 4 8 6 0 05 6 66 n 11 14 8 87 6 87 7 10 11 8 1 7 46 8 84 5 4 4 7 18 8 48 8 10 61 11 46 11 8 1 86 8 08 8 60 5 04 4 7 8 6 84 7 61 8 14 6 80 5 85 5 48 08 8 8 1 66 7 8 7 88 Uoidt Oolew Woerd Ulnelit 8 08 IM 7 04 Utnokt 5 8 88 7 46 8 87 8 49 8 00 10 1 10J8 11 88 18 0 1 87 8 08 8 89 8 66 4 48 6 88 6 88 S 7 58 S 9 07 68 S 9 1 Ie 18 11 66 11 84 8 47 4 1 66 7 18 10 9 8 8 14 10 4 4 4 9 J8 8 87 tM M 6 lO a 11 10 l ll bl 8 40 4 87 6 0 8 10 7 8 6 4 10 84 Amat C 8 7 05 10 9 06 11 16 8 68 8 45 4 4S 80 7 46 4 lit W 7 0 8 J6 t 0 11 80 8 08 4 60 6 0 8 09 10 ardk 8 0 9 1 10 0 1 Woanl 5 Oadow statuten bijeen moet zijn om de campagne der nieuwe Nederlandsche Opera op gezonden grondslag en met uitzicht op kans van slagen voor meer dan een seizoen te kunnen aanvangen nog niet volteekend is bejveren de directeuren zich toch reeds om mannen van talent en naam als stokvoerders of dirigenten aan de zaak te verbinden Züo worden naar wfl uit goede bron vernemen onderhandelingen gevoerd met den talentvoUen aanvoerder der Italiaansche Opera den heer Natale voor het Itaiiaansch Fransche repertoire en moet de heer Mengelberg aangezocht zpn om de werken van Wagner te willen dirigeeren De heer Van der Linden zou dan bij ontstentenis van een der beide heeren als omnis homo hunne plaats innemen Verder vernamen wiJ dat ook H M deKoningin niet ongenegen is de Opera te steunen mits de eerste f 100 000 geheel bijeengebracht zijn N E C Gemengde Berichten Schipper A de Bruin bevarende het tjalkschip Wacht U liggende in de Lenvehaven bij de Leuvebrug te Eotterdam had eergisterenavond te kennen gegeven den anderen dag te zullen gaan varen Dit had tengevolge dat gisternacht zjjne schuit met steenen gebombardeerd werd De Bruin hierover verwoed besloot gisterochtend te vertrekken en te gaan laden in de Scheepmakershaven welk voorbeeld een achttal andere schippers die naast hem lagen ingevolge aan hem gedane belofte zouden volgen als het goed gelukte Doch nauwelijks had De Bruin aanstalten tot vertrek gemaakt of van alle zijden daagden schippers op hem bedreigende zoo hü ziJn plan volvoerde Inmiddels gooiden anderen de tonwen los van schepen die vóór het zjjne lagen en nu door den vloed dwars in het vaarwater kwamen waardoor de tjalk van De Bruin weldra zóó door andere schepen ingesloten was dat het hem ten eenenmale belet werd te vertrekken Later op den dag kwam hij op zijn voornemen om te gaan laden terug Omstreeks 2 uur gistermiddag verspreidde zich onder de schippers te Eotterdam eensklaps het gerucht dat de schipper van de tjalk De longe Jdtje liggende in de Scheepmakershaven bij de Groote Draaibrug aldaar zou gaan laden Een groot aantal schippers nog versterkt door een honderdtal die de vergadering op den Schiedamschendijk daartoe verlieten begaven zich daarop in draf naar de Scheepmakershaven sommigen in groote opgewondenheid In een oogwenk waren de schepen rondom De Jonge Jdtje liggende bezet met schippers uit wier midden een paar woordvoerders het onwillige bondslid tot rede trachtten te brengen Dit gelukte hnn ten minste de schipper misschien wel bevreesd geworden door de hem omringende dreigende gezichten gaf toe en heesch weder de bondsvlag die hjj reeds nedergehaald had Een luid hoera begroette dit sein Onder dit opstootje waren een 15 tal agenten met eenige inspecteurs en ook een paar agenten te paard verschenen zoo mogelflk ter voorkoming van erger De bereden politie ontruimde de Groote Draaibrug Na eene langdurige ongesteldheid is gisterennacht overleden de heer s Jacob poJ eehnisch student te Delft zoon van denmrgemeester van Eotterdam Uit Amsterdam meldt men 9 64 lO U 11 18 68 10 19 10 10 88 10 48 1 4 9 8 9 47 10 18 11 18 11 80 11 41 11 66 18 ll 7 9 4 10 11 10 17 10 8 10 48 10 64 8 85 D door I OS 1 06 11 57 10 1 1 Gisternacht heeft in een winkelperoeel der BinnenWieringerstraat een zijstraat van den Nieuwendp een vriJ felle brand gewoed De bewoners werden nog intijds gewekt Jacob de Haan en zijne vrouw echter die een nering in jvater vuur en koloniale waren drijven konden niet meer door de gewone deur ontvluchten en moestan achter uitklimmen waarbö buren behnlpzaam waren De winkel is geheel uitgebrand en het echtpaar De Haan heeft al z ne have verloren het huwelijk had pas vier maanden geledon plaats gevonden en men had den inboedel waaronder een orgel van 11 5 gulden nog niet verzekerd Naar wij vernemen is de persoon die hetaanzienlijk bedrag van ruim f 1880 in debus van het gebouw Bethel te Amsterdamgeworpen heeft thans bj de politie bekenden heeft het den schijn dat dit geval in geenerlei verband met een misdrijf staat Hetgeld werd volgens de woorden van denschenker gegeven om den Heere welgevallig te zijn U D Klaarblpelijk met het doel straatroof te plegen randden eergisteren omstreeks middernacht te s Gravenhago een drietal indiVidnen op den hoek van het Hofspui en de Gedempte Gncht een jongmensch ambtenaar aan het Staatsspoorstation aan Een der kerels gat den jongeling onverwachts een hevigen slag tegen het oog waardoor hij op den grond viel waarna de twee anderen zich op hem wierpen en hem mishandelden ZiJ zouden vermoedelijk in hun voornemen geslaagd zijn ware t niet dat juist eenige voorbijgangers naderden waarop het drietal de vlucht nam De aangevallene die zich onder behandeling van een oogarts heeft moeten steUen heeft van het gebeurde aangifte godaan bj de politie Uit Amsterdam meldt men aan de N R Ct De oefeningen onzer huzaren in het rpen op het asphalt der hoofdstraten loopen niet altijd zonder ongeval af Gisterenmiddag gleden op het plaveisel van den Heiligen Weg twee paarden uit en vielen met hunne berijders Een der beide dieren het paard van een wachtmeester sloeg bfl zijn wilde pogingen om weer op de been te komen door het vensterruit heen van den sigarenwinkel der firma Weinthal en verwondde zich leelflk De wachtmeester kwam met den schrik vrij Bij het aansteken van een lucifer kreegde echtgenoote van dr De B te Oostzaan eenvonk in de mouw met het treurig gevolg dat zij in een oogwenk in volle vlam stond Zjjbekwam deerlijke brandwonden Cj Te Voorburg is aangehouden een ontvluchte krankzinnige uit het gesticht Medemblik wiens aanhouding was verzocht De man werd betrapt toen hij in een der woningen te Voorburg wilde inbreken Hij bekende ook nog meer inbraken op zijn rekening te hebben Een holbewoner Wie zou t voor mogelijk houden dat hot bosch onmiddellgk grenzende aan de gemeente Vaals Limburg een holbewoner in zijn schoot bergt En toch is t zoo 17 87 84 8 41 47 1 60 S 4t 4 06 4 40 4 60 4 57 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 S 09 4 06 4 84 8 40 4 It 8l 1 85 1 41 1 0 8 17 l tl 8 14 4 J7 Eenige heeren begaven zich op zekeren da op weg om het terrein te verkennen en de kleine vesting zoo noodig te nemen In t hout verborgen vonden zij na eenig zoeken de huizing onopgemerkt door den bewoner Doch het huisje was haast ongenaakbaar Onze vrienden overwonnen evenwel die voorwerken en stonden eindelp voor de vesting zelve Daar de bewoner er geen uitgang ten minste geen zichtbare op nahoudt zoo walgde één der heeren een koenen sprong op t dak bestaande uit platen en plaggen maar o wee daar zakte hö erdoor en verdween voor de oogen zijner makkers in de diepte De kluizenaar door dit onverwacht bezoek opgeschrikt snelde öaar buiten en t bosch in na nochtans eerst de overjas van den indringer in beslag genomen te hebben Onze koene belegeraars zetten den vijand na en haalden hem ook dra in Na over en weer praten gaf de man het kleedingstuk terug en hadden de heeren gelegenheid den zonderlmg eens wat naderbij te bekijken De boschmensch maakte den besten indruk op hen Zelfs scheen het een welopgevoed en geleerd individu van ongeveer 30 jaar te ziJn Op hnn vraag waarom hij zich had afgescheiden van de buitenwereld weigerde hij te antwoorden Evenzoo verzette hij zich tegen een bezoek der heeren aan ziJn hol Wel merkte hij op dat het voor vreemden gevaarlijk was zijn woning te betreden daar deze ontplofbare stoffen bevatte Op een weiland aan den Amsterdamschen Straatweg te Utrecht waren Dinsdagmiddag eenige knapen van 10 tot 12 jaren aan het soldaatje spden waarbij van weerszpen met pijl en boog werd geschoten Nadat dit nogal gevaarl j k spelletje geruimen tp had geduurd werd een der strijdenden door een piJl waarvan het dopje van de punt was gegleden in het oog getroffen Hoewel men aanvankelijk meende dat het ongeval nog wel goed zou afloopen is bi nader onderzoek echter gebleken dat het kind het verder gebruik van dat lichaamsdeel zal moeten In den nacht van Dinsdag op Woensdag hebben inbrekers een bezoek gebracht aan het kantoor der firma Little Johnston te Ter Neuzen waartoe zij door uitsnping oener ruit toegang hadden weten te krijgen Eenige lessenaars werden opengebroken doch daarin vonden zj niets van hun gading Voor een paar maanden was daar eenzolfde bezoek gebracht Een vergeefsche poging heeft men aangewend aan het kantoor der firma Van IJsselsteyn De beitels waarmede een en ander bewerkstelligd is zjjn ontvreemd JBt het materialenmagazijntje der irma Van IJsselsteyn waarvan m i de deur had opengebroken Van Mark Twain Verscheidene jaren geleden kwam een brave man uit het westen in een stad aar de prohibition wet gold die zooals men weet den verkoop van sterkee drank verbiedt Hg vroeg naar een herberg maar men vertelde hem dat hiJ nergens andere brandewijn kon krijgen dan bij den apotheker Toen ging de vreemdeling dus naar den apotheker en die zei hem dat hij hem zonder recept van een dokter geen drank mocht verkoopen De ongelukkige antwoordde Ik sterf van trek ineen borrel en ik heb geen tp om een dokter te zoeken Dan kan ik u niet helpen zei de apotheker ik mag alleen maar sterken drahk geven in dringende gevallen en wel speciaal wanneer iemand door een gifslang gebeten is Waar zou ik zoo n slang kunnen vinden f vroeg de drankzuchtige De apotheker gaf hem een adres op en de man holde daarheen Maar hiJ kwam spoedig terug met de wanhoop op zp gezicht Wel vroeg de apotheker 8 8 D door 8 60 10 04 10 11 10 18 10 85 10 4 7 65 8 0 8 09 8 1 8 86 7 86 8 87 9 47 9 64 10 01 10 07 7 68 tM 8 64 10 10 8 84 D 10 1 f 8 16 1 1 8 8 door f 10 88 a 8 84 8 68 9 88 10 88 11 5 1 44 9 88 10 06 9 84 r 48 f 9 69 j J 10 10 10 88 7 61 7 80 8 1 8 18 8 80 8 60 7 48 Wees genadig jammerde de ander de slang kan van over inspanning niet meer bijten en bovendien is zij voor weken achtereen besproken Een aankoop De Koningin Moeder is voor ruim f46 000 eigenares geworden van het eergisteren te Den Haag verkochte huis in het Lange Voorhout naast het thans aan H M behoorende paleis van wijlen Prins Hendrik STADSNIEUWS GOUDA 9 Maart 1899 Aan de raadsleden zp door B en W Ander Nos 17 en 18 wederom een paar voorstellen toegezonden Deze luiden aldus No 17 Gouda 7 Maart 1899 Onderwerp Wpiging Gemeente Begrooting dienst 1899 Aanleg Wandelpark Ten behoeve van den aanleg van het wandelpark tusschen het Station der Staatsspoorwegen en de te graven Coupure in de Gouwe zp verschillende opmetingen en andere voorbereidende maatregelen noodig welke eenige uitgaven met zich brengen Bovendien bestaat de mogelpheid dat de koopsom ad f 4675 der van den Staat aangekochte spoorwBggronden met de aan den koop verbonden kosten binnen niet al te langen tp zal moeten worden gestort Het komt ons daarom wenschdijk voor tijdig op de begrooting een post van uitgaaf voor bedoelden aanleg uit te trekken Wij hebben mitsdien de eer den Baad in overweging te geven op de begrooting voor 1899 de volgende posten te brengen Onder Hoofdstuk V der Ontvangsteneen artikel bb Terugontvangst van belegdegelden aan de Gemeente vermaakt ten behoeve van den aanleg van een wandelpark en andere daarmede in verband staande ontvangsten Volgnummer 506 f 6000 Onder Hoofdstuk II der Uitgaveneen artikel 3a Kosten van aanleg van eenwapddpark Volgnummer 85o f 6000 No 18 Gouda 7 Maart 1899 Onderwerp Bprage aan het Epk in de kosten der E ks Hoogere Burgerschool Het is ons aangenaam den Eaad eene verbipende medededing te kunnen doen Bij overeenkomst van 21 29 Augustus 1883 nam de Gemeente op zich aan het Ejjk te betalen eene jaarlpsche bijdrage van f 670O r wegens de uitbreiding der Eps Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus tot eene school met vijfjarigen cursus benevens eene vergoeding van f 270 s jaars aan den Concierge der inrichting wegens gemis van vrp woning Nadat andere pogmgen daartoe mislukt waren richtten wfl bij adres van 9 October 1897 tot Hare Majesteit de Koningin Eegentes het eerbiedig met redenen omkleed verzoek van de verdere betaling dier bpragen ontheven te worden Als beschikking daarop ontvingen wij tot onze groote voldoening van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken bij schrijven van 3 Maart j l No 1160 Afd O het bericht dat aan ons verzoek zoo al niet geheel dan toch voor het grootste deel zal worden voldaan en dat Z E bereid is bij overeenkomst mede te werken tot eene verlaging der bprage aan het Ep van f 6700 tot f 2500 ingaande met 1900 Onder medededing hiervan hebben wij de eer den Eaad te verzoeken ons te machtigen op dien voet eene nieuwe overeenkomst met de Ee eering aan te gaan Het zij ons vergund er op te wpen dat het verkregen resultaat te danken is aan de gevoelens van welwillendheid en rechtvaardigheid van het tegenwoordige Hoofd van het Departement van Binnenlandsche Zaken en aan den krachtigen steun ons verleend door den afgevaardigde ter Tweede Kamer der StatenGeneraal van het Kiesdistrict waarvan onze Gemeente de hoofdplaats is Door de politie aftier is een minderjarige aangehouden en onder het onderlp gezag te Eotterdam gesteld Naar wij vernemen is de Koninklijke goedkeuring verkregen op de verlotingen van de HoU Maatschappij van Landbouw in Maart en October te houden ter gelegenheid van de Voorjatirsen Najaars paardenmarkten alhier Bljkens acbtergtlande advertentie zal in het café Vrede Best alhier te zien zp gedurende eenige dage de Goliath van Ne derland namelijk de heer L Bouwman Genoemde viiésr e geboren te Sint Anna r vincie Groningen gemeente Ten Boer en jaar oud Tot zp 14de jaar was zp roei normsjii yiredureode eene ziekte van jaar Is hiSN wokon 29 Centimeter gegsgroeid dit nam van Ueverle de toe zoo dat hij op zp I8de jaar een lengte had van 1 94 op 23 jarigen leeftp was hij 2 20 Meter Na dien tijd hield de groei op J l Maandag vergaderde in het hotel de Zalm eenige heeren die zich bereid hadden verklaard eene blijvende Commissie te vormen voor het voorbereiden en organiseeren van openbare feesten in onze gemeente in de eerste plaats voor de viering van den geboortedag van H M de Koningin In die vergadering werd bepaald dat die Commissie den naam zoude dragen van Commissie voor openbare feesten te Gouda en werd een bureau gekozen De Commissie stelt zich voor in do maand Juli e k biJ de ingezetenen eene inzameling van gelden te houden om dan op 31 Aug een openbaar feest te kunnen houden Zij bestaat uit de Heeren J M Noothoven van Goor Voorzitter A van Eeedt Dortt land 2e Voorzitter A C C Verzöl Secretaris J B van Catz 2e Secretaris P de Eaadt Penningmeester A van Veen 2e Penningmeester A A C van Asch Th A vap Berkel T Binnendijk J Breebaart Lz E S Cats J A Donker M J van Hille A Steensma M H A Straater A Vingerling J IJpdaar Jz en Dr H IJssel de Schepper Blpens het door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan de regeering gezonden ontwerp regelende den treinenloop gedurende den aanstaanden zomerdienst zullen met ingang van 1 Mei de treinen 81 82 83 84 1 5 7 9 2 4 6 en 10 welke het sneltreinenverkeer tusschen Amsterdam België via Esschen en Amsterdam Vlissingen onderhouden niet meer via Utrecht maar via Gouda Eotterdam D P Dordrecht worden gevoerd Voor het verkeer tnsschen Amsterdam en Eotterdam waarvoor ook bovenstaande treinen kunnen dienen werden nog in elke richting een drietal treinen ontworpen terwijl voor de sneltreinverbinding Amsterdam Den Haag V V in elke richting een achttal treinen zullen kunnen worden gebezigd Woekde De weduwe N had gisterochtend toen zij een emmer water wilde scheppen het ongeluk in den Ep te vallen vermocdelp door gladheid der schoeiing Ondanks daddp aangebrachte hulp werd zij dood opgehaald N E Ct OuDBWATBK 26 Md zul het 60 jaren geleden zp dat dr H P v Praag als geneeskundige alhier is gevestigd en tevens de gemeentepraktp heeft waargenomen Met ijver neemt de a s gouden jubilaris z jn betrekking nog steeds waar Stolwük 8 Maart 1899 Was de Eederijkerskamer Excelsior door familieomstandigheden van enkele leden verhinderd een tweede uitvoering te geven toch heeft ziJ gisterenavond haren leden en tal van belangstellenden een genotvollen avond verschaft De heer Abr de Winter de algemeen gunstig bekende karakterkomiek gafeen Soiree amusante en het behoeft nauweIps gezegd te worden hoe uitstekend menzich heeft geamuseerd Op keurige wpewerden zpe stukken vertolkt en van hartewordt hem een tot weerziens toegeroepen Een recht gezellig bal besloot dezen avond waarna allen soms eerst vry laat hoogstvol daan huiswaar ts keerden Rechtzaken Een beklagenswaardige Voor de rechtbank te Utrecht stond eergisteren terecht de gewezen journalist P W B vroeger redacteur van het Dagbl voor Z H en s Gr doch daar ontslagen toen bekend werd dat hij reeds vroeger in aanraking met de justitie was geweest De ongelukkige had zich thans aan vervalsching van een postwissd schuldig gemaakt en hoorde 3 jaar gevangenisstraf tegen zich eischen B heeft reeds verscheidene veroordeelingen achter den rug Zooals reeds met een enkel woord gemeld is stond gisteren voor het gerechtshof te s Hertogenbosch terecht Govert Faasen oud 29 jaar slager wonende te Leur thans gegedineerd appellant van een vonnis der arrondissements rechtbank te Breda waarbij hij wegens moord den 9en Januari 1898 te Leur gepleegd op de 22 jarige dienstbode Adriana Smits veroordeeld werd tot levenslange gevangenisstraf Groote belangstelling bleek deze zaak gewekt te hebben want een talrjjk publiek vulde de groote zaal van het hof Beklaagde bleek iemand te zp van een zeer onbeduidend voorkomen w rop niets karakteristieks te le en viel en van een rustige en kalme natuur In deze zaak werden de geneesheeren dr Hohman en dr Bijnen als deskundigen en elf getuigen gehoord zpde dezelfden als die welke voor de rechtbank te Breda gehoord werden Hunne vej klaringen liepen ook nu weder over llorlel kleine bpondar heden die slechts in haar onderling verband het waarschflnlp kunnen maken dat de bekl de persoon was die Adriana Smits het leven heeft benomen Geen enkele getuige toch was bij den moord tegenwoordig VEESCHEIDENHEID Aan boord van de Oostenrpsche sleepboot Erna is Maandagochtend een ketel gesprongen Door den uitbarstenden stoom werden de machinist en de stoker gedood Het schip lag te Hamburg Een zeer aangrpend testament heeft de Bulgaarsche afgevaardigde Tsanownagelaten Hij had een aanmerking gemaakt dat de Oostenrpsche consul Kiraly na gesloten jachttyd gejaagd bad en deze had hem uitgedaagd Bjj het duel dat volgde werd de Bulgaar doodgesch oten Toen men zijn testament opende bleek het dat de gestorvene alleen het duel had aangenomen om aan de geheele wereld zp afschuw van het duel te kunnen kenbaar maken Ik heb het duel aangenomen om daardoor met alle kracht tegen de barbaarsche gewoonte te kunnen protesteeren In het testament zet de ongelukkige uitvoerig zp standpunt uiteen Hg hoopte vurig dat er met pistolen gestreden zou worden Dan zou hiJ het zpe op het teekon van vuur kannen wegwerpen en als schgf voor zp tegenstander dienon Zijn martelaarsbloed meende hg zon zp betoog alle kracht byzetten terwyl de weigering om te vechten hem ongetwijfeld tot lafaard had gestempeld De waarlijk moedige man boette zp opofferende daad met den dood En omdat hg ook deze mogelpheid had voorzien had hg in ziJn testament doen opnemen dat het oorspronkelpe document moest gezonden worden aan den grootsten philantroop en denker dezer eeuw Leo Tolstoi Verder stelt hij een gedeelte van zjjn vermogen beschikbaar teneinde zp testament in vier talen te doen uitgeven en zooveel mogelp te doen verspreiden Aan alle schermclubs clubsen schietvereenigingen moest een exemplaar worden gezonden opdat men er deze leering uit moge trekken Tsanow vocht uit vrees of eerbied voor de openbare meening Hij wilde niet den naam van eerloos hebben Doch hg wilde evenmin dooden of zelfs pogen te dooden Hij vond dus slechts één uitweg zich te laten dooden Dit werd dus beulswerk voor zp tegenstander Wanneer meerderen als hij deden moesten dB voorstanders van het duel zoo niet van het duel dan toch van het beulswerk een afkeerkrijgen En dit was hetgeen deze martelaar bereiken wilde Wederdoopers In de Friesche gemeente Achtkarspden meer bepaald in t dorp Surhuisterveen is men tegenwoordig drnk bezig om propaganda te maken voor de secte van de wederdoopers Eeeds hebben vijf personen de onderdompeling ondergaan wat plaats had in de zoogenaamde Wpe put eene veenplas Het doel is eene gemeente te stichten ureerlllke star d GEBOEEN 6 Maart Pieter Adrianus ouders F Lafeber en C Ooms Adriana Maria ouders N Brupiks en J Zwanenburg 7 Marinus ouders C Okkerse en J Nederhoff Pieter Corndis ouders J Gravestep en C Sanders 8 Hendrik Nicolaas ouders C Sprngt en E Prins Ggsberta ouders H Ephout en C W Wiltenburg 9 Giliam Jozephus ouders C Verheul en A M van Leest OVEELEDEN 6 Maart C E van Kranen 16 m P Visser 80 j L van der Kint 72 j 7 P W van Lier 22 j P M Franken 3 m G Koeman huisvr van H van Maaren 70 j P van Vliet 14 m 8 H Heg 12 j GEHUÜWD 8 Maart A de Goederen en J J IJsselstp W A Jongkoen en E Schilt J M Sluiter en J van Ep H de Brnp en M Everling BeeuwUk GEBOEEN Tenntje ouders M Schouten en L van Es Sinion Joseph ouders J Heemskerk en A M Blonk Gerritje ouders M Schouten en L Oostrum Kors ouders P van Duiken en S Perdp Dirkje ouders D Slappendel en P van Es OVEE LEDEN A Donk HAR TBERICHTEN Ooada 9 Maart 1899 Granen met voldoenden aanvoer Stemming flauw In de prijzen Icwam weinig verandering Tarwe Zeeuwache 7 i T o Mindere dito 6 40 i 6 75 Afwijliende 5 50 k 6 Polder 6a5ii 6 6o Rogge Zeeuwache 5 10 è 540 Polder 4 75 4 5 Gerst Winter 4 60 k 5 10 Zonier 4 5o 4 5 ChevalUer 5 50 i 6 35 Haver per heet 3 ao i 3 70 per 100 kUo 7 5 1 i Hennep zaad Buitenlandsche 7 2 k 7 50 Kanariezaad 1 6 4 7 50 Koolzaad 8 50 4 ƒ 75 Erwten Kookerwten ƒ 8254 9 50 Niet kookende 6754 7io Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 80 4 620 Boonen Bnnneboonen 11 4 ƒ 1175 Duivenboonen ƒ 675 4 6 90 Paardeboonen 5 90 4 6 20 Mais per 100 Kdo Bonte Amenkaansche ƒ 5 4 5 10 Cinquantine ƒ 6 1 625 Foxaman 5 20 4 5 50 Veemarkt Melkvee red aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 15 4 17 ct per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handej vrijwel 16 4 171 2 ct per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel stug o 65 4 o 90 per week Vette Sch ipcn red aanvoer handel vlug 12 4 25 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 4 4 7 Fokkalveren 8 4 16 Boter veel aanvoer liandel afloojiend Goeboter o 90 4 i 10 VVeiboter 0754 085 per Kilo UlEtVVK l n T 1 1 n rii inyonnTArinnx bij A 7an OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepluttm Ho ai mslerdam Vrkrs latkrs Beurs van 8 MAART 87 961 8 l 9e 981 101 90 8 Vl CiDïELiND Oart i uii W S 8 dito dito diio 3 dito dito dito 3 HoNaiB ÜM Gou II 1881 88 Italië lu ohr riug 1868 81 5 OoaTBWa Obl in papier 1888 R dito in Bii er 18 8 b PouTUGAL Olil mot coupon S dito tiiiltet 8 66 98 98 8V 103 61 Ru LiND d Binneal 1891 4 li ü QiicoDS 1880 4 dito bn BiilhB 188 4 98 tito liü Hop 188 0 4 d to iu foud leeu 1883 6 dito dito dito I8 4 S SpaMji P Ml chuld 1831 4 To K lJ G i ir Goav leen 1890 4 71 V öe leening eni D aS i iV IIIB 101 101 1011 9B1 74B 607 108 5 98 20t 1641 100 100 G o leeiiing aar e 0 Zuid Afk Rep V obl 18U 101 Mlilco üb Buit Soil 1890 6 Vbn ZUEtl Obl 4 onbep 1881 Ambte dam ObligHtien 18b5 3 BoTTEBDAV St i I leeu 1894 3 Nbd N Atr H nle Hv iind Arend h Tnb Mij CerliScateii Dali Mirttacha vl dito Arti Hypoiheekb piiid ir + Cult Mij der Vorsten aHiid aOr H poih okb pandbr 3 Nederlnudei he bai k aand Ned Hande maataeb duo N W i Pao Hjp b pandbr 3 Sott H otbeekh pamlbr S i Utr Uyi otheokb dito 8 08V OoBTENB ü pt Konp bank aan l KüSL Hynothei bauk paudb 4 90 ii U 210 15 100 B7 B9 160 Amkrika Equ hypolh piiu b 6 33 B7 Maiw L G Pr Li n on Nmi HoII lJ 8po r Miiand Mij t t Ei v St Sp aand Ned I d S oorwegm aai d Ned Zuid Afr Spni aand 6 dito uito Ito 1891 duo B ITALIBSpoor I 1887 S9 A Eobl 8 lOBV 102 lUO 55V 14 Ziiid lial Sp mü A H obl 8 Pol V Waraohau Weeiien aaud 4 Bt Sl Qr Rusa Spw Mij obl 4 Baltiaebe dito aand Fa l iwa dito aand 5 lwan Bom r itn aiiid B Kursk Cb Azow Sp kap opl 4 dito ditu oblig 1 Ambihia üi m IV Sp Mij oij 6 BS Oil 0 k North W pr C v aand 144 ilit duo Win 8t Heter obl 7 140 Demur It Biu Qr Spra eert v a 1 j Uliiioi Central obl iii oud 4 104 Limiav SlNa hillliüert v aand 66 iMoii o N Spw M Ie hyp u 6 10 Mi8 K n a 4pCt pref aand 14 N ïork Oul e o Woat aand 1 dito Ponn Ohio oblig 6 18 l 6 iTi lOO 107 00 1001 100 1161 118 38 119 Orefïon Calif byp iu iroud B 8t Paul Mmn il Manil ubi 7 Uu Pao Hoof tiju ob ig dito dito Li o Col Ie hyp O 6 Canada Can South Chert v aau I Vm C Rall iNa loh d e O Amsterd Ommbua My aand Rotterd Trumwe Maaie iand Nei Stad Amsterdam aaad 8 tad Bo terdam aand 8 BlloiE Stad Antierpon 1887 8 Sad Brullael 1886 i Hom Thoiis ResuUr O aelaoh 4 OoBTlK Staauleenift 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 8pa j Stad Madrid S 1168 NtD Vi r U i Af i Spo l ovri D 8AMS0M Markt GOUDA ONTVANGEN Nonveanté s in TAILOB UABE COSTUMES en Voorjaars Capes