Goudsche Courant, zaterdag 11 maart 1899

l jj 37ste Jaarji an Zaterdag 11 Maart 1809 No 7835 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko ADVERTENTiEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd Ttlefoen Ho 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zoü en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2fi franeo p T post ƒ 1 70 AfEonderl ke Nommers VIJF CENTEN imVERTENTIEN Te Huur gevraagd tegen 1 MEI een met parten Ingoing ol Icfein UtU den priJB van M30 öld p j niet te boven gaande Br fr Letter P bureau Utr Prov en Sted Dagblad te Utrecht EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFARRIEL Directeur H BÜKGERS DEVENTER Phjzea van ai 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daar alle Stampings en onderdoelen aan de labriek op Autliomatische en Massamacbines vervaardigd worden zjn wij in staat onderstaande RI JWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prijzen als Model j1 zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatecbermen i 87 50 Model A zeer soiled en net afgewerkt met rem en spatschermen I 90 Model A zeer Boli en net afgewerkt gang zeer licht f 110 i Model AA Ie Klas fijn gemonteerd snelste banden f 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondbeidszadel snelste banden f 145 LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 160 Deze Rijwielen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en zj n zeer fljn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNES met best zadel en zeer licht loopend f 156 LüXE ACATBNES met gezondheidszadels fljn afgewerkt f 180 P S DAMES KBTÏINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Prljl Couranten worden op aanvraag gratis en franco toegezonden VertüjieDWoordigiirJ G DËliyim Gooda Zenuwen Maagflijders wordt uit oïertuiging als een werkelpe hulp in des nood het boek aubevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt lit boekje franco per post toagezonden door BLOKFOEL S Boekb Zaltbomme 1 J TAN SCSALEH Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Rehangselpapiei en TAPIJTEJN Gordiónstoffen Vitrages ZEILEN LlPiOLËllM LOOPERS eiiTarelbleedeii eDz enz WatSJLiar K3S Wrkr Vat t kMMlIiniluiitlwnilMlageii I S Ankerlalnlxiieiler Vat SS r if i i ÈUÏÏ Pqjl BO OKt n oeot n fl de a Bb TMAuite in k moasta Apo ekiD n by F iMMtar 4 O to EottMdm Te ÜOUDA bfllC LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF U Co Westhaven 199 IWIMmiM M Bekroond Tentoon mMAelw Toor het tanAtt moeitn K winkuUori UI BohoMwerh ö il C 5rl n Drogorjpt bb H n Inite BM op nftam en tiibriokBmcik I QBn Agent W Wrteminii Atalioic Scheepmakers ItrU II Aiiit vak bekwame Scl i eeï3rELSuk exs IJzeren bouw kunnen direct werk bekumen b üebr VAU bbh WINDT te VLAABDINGEN HOLLANDSCHE fiinni upnnnmr vrnnniJiiinuin AIMSTKnillklM Pry not ring übina Congo Stofthee 45 en 60 c Grot BC 56 Lekkere 60 Souohon 76 Geurige 90 j Congo 100 I Ontbijt Thee 66 Namiddag Thee 76 Alleen rerkrögbaar bfl P H J van Wankum Van eene verbis gelileveni 2000 stuks toogeuaamde Ooathaemx li 14 Lf prPaarieii Oeteij I offl n wega klems fonUn nljt juiBt voluoni mod ui Toera rundon tl t dnn potprUs vwi fl it 7S per atiik ToohtatreOki Mta H H Lnndh uwerB nne itverkooht De UXKHB VBrnllJtbaie itefceua aljn warm nU oon Pelii c ltd x I iMii oM groot ill bet Paard gsbMl liedakkecidi iIunkrrbrulB mat b aMUd Mindon en vnn 3 btwdj tnspen ToitriioiL KlelriB vsorriu Enselsehe Sport Dabbel PaardBH ekens OraiiJ kl ar gr oh iüoxMS tamaftld ai t 4 prachtige bi vede treepen voor ien bind n wij weKem lefr g rin o Blechts door mannen ran het vak bemerkbara fonten k 4 p tuk aan werkelijke waard J fieetellitigen te ndan met daideUjk adr s tegea TOoroItbataUng of rMnbonr aan TerzendhuiB Meikuiir HchDbert A Co Amtterittm N Z Voorburgwal 3Bfc A SLEGT bcreeltzich i tot bft lereren T n Zuiver Zgeutrsoli Tarwebrood 1 cent de K 6 NIEUWE HAVEN 28 1 Bekroond op d fiitera tio ale TenoDDitelling Tan Bakker Maalderg en Kookkunst te t Qravenhagt met een diploma Verguld Zilteren Medaille TAN DA HTS E CASSITO Gouda Turfbaarkt 8PBMEKUBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot ft uur WOENSDAG en VRUDAGtbu ttotft nar ZONDAGS niat FEAHSraE STOOKVEEVEEU HN clieiiiiscli Wusrb rlj H OPi ËNUBIill K 10 Krulakade BotterMm Gabrereteord door Z M den Koniux der Belgen Hoofddepat voor GOUDA da Heer A VAN 08 Aï Specialiteit voor bet toornen en verven vati alle Heeren en Uamejgardorohen alsook He Kindergoederen Spwriale inrlohtiBg voor het sloom n van pluchemantels veeree bont enz Gordden tafelkleeden enz worden oaar df nieuwste e laatale m thode geveild Alle goederen hetzy gestoomd ol geverfd worden onschadeiyk voor de gezondceid rolgen taal bewerkt mn Blommesteins Inkt ip pro tcnue Mitlelijidp Kc STr i volkcnien ON SCHADELIJK De Goliath va D Neierlanil Se grootste Man der Wereld 2 Meter 20 Centimeter Entree tB Cewf Kinderen halt geld Den geheelen dag te bezichtigen 9 MAAE f en volgende dag in het Café rreOe HeH vau deji Heer F X HAEDIJZEE aan de Markt UB OmUKUNKMEnS I II M l i I I III I I I I I II l II o Kort overzicht onzer FrJUsoouraat SHERRIES Pale en Gold Dry van af i 16 50 per 12 Urn ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 9 S MADERA S droog en ïoet 18 M VERMOUTH la Turin L60 flegeb M5 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 g e COGNAC A I 1 76 f 2 25 f 2 75 f 3 25 l 3 76 en 5 IS g SCOTCH WHISKY 2 25 A 2 S Per Fl Per Aak 45 Fl l c tf LISTRAC i f 0i66 Nto l 27 76 £ S iJ CHATEAU VALB08E 0 76 31 3 2 St ESTEPHE 0 86 36 o H W c St EMILION 1894 1 i Kg 2 PAUILLAC 1898 1 25 53 mS £ S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 iS S O SAUTERNE i 1 42 8 O o ZELTINGEB Moezel 0 90 37 50 aö 5 BOUEGOÖNE 1 10 47 P 2 De flesschen zijn in de prezen begrepen n worden ii 3 ets per stnk teruggenomen g By elke hoeveelheid verkrijgbaar bij e Onna T CREBAl Gouda TB HTTTTIS texstorx a of later EBW Te bevragen Kantoer van ratte GaeOereu FLtTWEELEN SINGEL No 612 NIEUWI NlEUirr IIEUIVI GESCHIKT VOOR KacMlichten KofEs on T ieelich t€ii Welke 4Vb uur branden h aVs en 6 uur brandende 3 cent pqr stuk Kemg Ageut voor Gouda en Omitreken IZ VK CATH i apieniiotca GOIJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkei iik 7 Men behoeft hiervoor geeu Olie goen Glaai eün AUeeu een lucifer aansteken is noodlg Geheel zonder gevaar voor brand ali ook zonder reuk Indien gij niet wilt boesiten gebruikt de allerwags bekroonde en wereldberoemde Superior Dmivei Borstlioiiig Extract iieiiaatiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H H VAl S CHAH4 Co Uen llaagr HoieverdiinMs 8CHAIK SCHAIK 8UHAIK SCHAIE SCHAIK aCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN TAN jg Co S Mellanthe is bet buis n lddul dor wereld Co 8 Mellanthe genoeat Kiiilfhoest Po s Mellanthe gonuesl zoo el oud als jnBg Co S Mellanthe ma in X Kt buisgeEïn ontbreVea Co S Mellanthe slaat voortdurenil onder Boheifeuatlig tbeatvlll Co S Mellanthe belpt oohMroopalijk Co s Mellanthe Is bekrooud met Eerediplomo a Co 8 Mellanthe is bekrooud mot Ooud Co s Mellanthe ia bek onDd met Zilror 8c Co S Mellanthe U erUrJjgbmt in llseona van 40 Cl tO fitt en ff bg A UOUMAN Meordr M C RATELAND S op B ï WIJK Oud altr M KOLKMAN Waddmmtei a KOLLMAN Bodegraven PINKSE Nienwerkerk adIJiu Firma WOLFF Co Westhaven 193 loudn p MIMBIES Eleiweg E 100 Gouda B fi Vi MU Ü Veental B 126 te ffouda Tctoriawater ui f de VictoriaSron f e Oberfahnsfeim fyim Tafeldrank Van h£f oninklyke uis derXederfandm KE N18GËV1I1G Inrichtingen welke gevaar schade of HINDER KUNNbN yRl£OORZA KEN BXJRGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zi vergunning hebben verleend aan J Annaars tot het oprichten eener slachterij achter het perceel aan den Kattensingel wijk Q No i6o kadastraal bekend sectie A No 3260 Gouda den 10 Maart 1809 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Huilenlanüscti Overzicht De Britsche onder minister van büitenlandsehe zaken Brodrick gat in bet Lagerhuis te kennen dat de Russibche gezant te Peking niet het protest tegen de leening tot uitbreiding van den Noorderspoorweg hernieuwde De onder minister geloofde dat Kusland s vertoogen ten doel hadden de aandacht van de Chineesche regeering te vestigen op de strekking die Rusland in de overeenkomst betretfende do leening heelt gemeend te zien om vroegere overeenkomsten met pnsland niet na te komen maar geenszins bedoelde verzet aan te teekenen tegen het sluiten van de leening in Engeland Oujtrent den afstand van de Sammooubaai aan Italië zeide de heer Brodrick dat deze zaak nog door de Chineesche regeerinh wordt overwogen De Britsche regeering gaf haar instemming te kennen met den wensch van Italië om een kolenstation te krijgen Vervolgens kwam de heer Brodrick nog terug op de MaskMe quaeatie om te verklaren dat de Fransche regeering thans de Britsche inzichten omtrent het verdrag met den sultan van Maskate deelde en hij herhaalde nogmaals dat de Regeering niets heeft tegen de inrichting van een Fransch kolenstation op dezelfde voorwaarde als Engeland daar een kolendepot heeft De minister van marine de heer Goschen legde de begrooting van marine voor ten bedrage van 26 594 000 waaronder begrepen is een post voor den bouw van twee pantserschepen twee gepantserde kruiserseerste klasse en drie kleinere kruisers van bijzonder groote snelheid terwp het marinepersoneel zal worden uitgebreid met 4260 man tot 110 640 man Gcdeokschrlfteo na ma Gelukzoeker AMiBAL DE Vondeling Naar het Fransch DOOR W NUTTERS 138 Hij hoorde de ruwe korte bevelen van den cipier het rammelen van ketenen van een eindelooze rij ellendigen met duivelentronies waaruit diefstal sprak In de lichtgrijze oogen van deze maasa fonkelde moord en lust tot doodslag begeerte naar bloed hunne handen kromden zich als tot worgen hunne lippen sisten bedreiging En te midden dier menigte zag hij den baron de Maubert en den graaf de Salluces zijn vriend hij schreeuwde hulp hij gilde om bijstand hij smeekte om bevrijding om verlossing een spotlach was het antwoord Dit lijden duurde tot tien uur in den volgenden ftiOTgen Raphael werd gewekt door den neger Acajou met de woorden Mijnheer hier een paard is daar voor mijnheer en om geld vraagt de man die brengt paard Mijnheer hem wachtende is hij zegt Verzoek hem een minuut te wachten zeide Riphaël uit het bed springende Tien minuten later stond miss Orphelie thans des burggraafs eigendom op zijn stal De Minister merkte daarbö op dat het vertrouwen door het land getoond in de crisis van October jl de belooning is voor de gedane uitgaven Het nieuwe programma is niet met agressieve bedoelingen opgesteld maar aan Engeland opgedrongen door de actie van de andere mogendheden Als de andere mogendheden toebereidselen maakten om het scheepsbouw program te verminderen zou de Britsche regeering ook maatregelen nemen om haar program te wijzigen Het zal zeer moeilijk zfln om de uitgaven in evenwicht te brengen met de inkomsten maar de Eegeering wenscht oprecht dat de ontwapeningsconferentie zal bijdragen tot verlichting der lasten van de volkeren van Europa Als evenwel de verwachtingen van den Czaar niet worden verwezenlijkt moet het thans ingediende program gehandhaafd blijven In het verder verloop der zitting nam hot Lagerhuis in tweede lezing met 212 tegen 18 stemmen het ontwerp op den verkoop van voedingsmiddelen en drogerijen aan CampbeU Bamierman het woord voerende in een vergadering van het Nationale Liberale Verbond te Huil zeide dat hij een voorstander bleef van home rule voor Ierland aangezien ze voor de Ieren noodig en voor de Engelschen onschadelijk is De liberalen zeide hü zuUen de Ieren trouw bleven zoolang de Ieren trouw blijven aan hun eigen zaak maar de Engelsche liberale partij onmogelijk beloven dat zij onder alle omstandigheden aan hgrae rule de voorkeur zal geven Over de buitenlandsche politiek sprekende bestreed CampbellBanner man het bastaard imperialisme van den laatsten tijd dat er naar streeft alles in te palmen wat voor het grepen ligt onverschillig of het bruikbaar is of onbruikbaar Hij pleitte ernstig voor bezuiniging in do inrichting van leger en vloot de onkosten daarvan zijn in de laatste dertig jaar gestegen met 44 millioen pond ♦ Het Duitsche centrum heeft zich inschikkelijk getoond ten aanzien van do legerwet Woensdag heelt dr Lieber met allerlei handige draaien in de begrootingscommissie to kennen gegeven dat zj n partij niet meer zoo veel zou weigeren als eerst Hij stelde voor de versterking van de artillerie goed te keuren de sterkte van het leger in tp van vrede vast te stellen op 495 500 in plaats van op 502 500 zooals de regeering vraagt en aan de regeering over te laten om de zoodoende verkregen versterking te verdeden over infanterie en cavalerie ver Een weinig voor den middag van dien da ontving de jonkman een brief Deze verraste hem zeer en deed hem aanvankelijk niet wemig ontstellen want hij was afkomstig van den baron en luidde als volgt Waarde Zoon Mijne afwezigheid is korter geweest dan ik gedacht had dat zij zijn zou Een uur geleden ben ik teruggekeerd Zooveel te beter Kunt ge mij niet oogenbhkkehjk komen bezoeken Wij hebben samen veel te bespreken Uw vriend Baron de Maubert Gehoorzaam aan de uitnocdiging des barona begaf Raphael zich dadelijk op weg Toen hij bij zijn pleegvader bmnentrad was diens eerste woord Drommels Raphael wat zal je gisteren op mij gescholden hebben 0p u gescholden vader Op mijn weldoener schelden Ik f vroeg Raphael Nu zoo erg meen ik het niet Maar toch bij de teleurstelling zou ik het heel begrijpelijk vinden als ge t gedaan had vervolgde de baron Het is ook niet heel pleizierig een brief te ontvangen die zegt vijfduizend francs te bevatten en te bevinden dat er zelfs geen stuiver in is Verbeeld u mijn schrik R phaèl toen ik op drie mijlen afstand van Pariji de machtiging op mijn bankier nog in mijn portefeuille vond en aldus mijn treurig verzuim gewaar werd ik schaamde mij over het dwaze figuur dat ik maakte tegenover je Waarlijk op mijn leeftijd mag men niet meer zoo vergeetachtig zijn Maar de natuur gaat soms der de versterking van de jagers te paard goed te keuren Verder deed Lieber hot voorstel om het leger eerst in 1903 in plaats van in 1902 de nieuwe sterkte te laten bereiken De minister van oorlog Gossler verklaarde mede te gaan met bet beginsel van Liobcr s voorstellen Het eind was dat deze met 18 tegen C stemmen werden aangenomen verder besloot de commi ie nog op voorstel van Lieber om de sommen voreisolit voor de versterking van do verschillende wapens elk jaar op de begrooting te brengen zoudat men zich niet ineens tot 1903 behoefde te binden Een dergelijk besluit is naar men zich herinnert verleden jaar met betrekking tot de vlootwet genomen De Italiaansche Regeering heeft zich over de weigering van China om de San moen baai in pacht af te staan heengezet en eergisteren die baai en het omliggende gebied in bezit genomen Een afdeeUng troepen is er aan land gegaan en heeft de Italiaansche vlag geheschen Een zestal oorlogsschepen zijn in de baai bijeen De Tribuna meldt dat admiraal Canevaro in den ministerraad een verslag uitbracht van zijn handelingen en voornemens en dat de Consulta hem volkomen vertrouwen betuigde De ministers spraken de vaste overtuiging uit SM bet plan tot bezetting van het gebied aan de Saiimoen baai zuu woideu uilgovoeid Voider zal aan China voldoening worden gevraagd voor de beleedigendo houding tegen de Italiaansche Regeering en haren gezant aangenomen door hot weigeren der gevraagde concessie De Chineesche regeering is er van overtuigd dat Engeland de eischen van Italié steunt maar men is eveneens overtuigd dat Rusland China zal steunen en dat de Fransche gezant aan de zijde van Rusland staat De Engelsche gezant te Peking sir Claude Macdonald heeft in een nota aan den Tsung liYamen den eisch van Italië overgenomen Uit Engelsche bron wordt gemeld dat de weigering van China aan de Italiaansche regeering een gevolg is van het optreden der keizerinweduwe en van haar baat tegen de vreemdelingen Haar raadgever Tschang Yi wordt voor het besluit van den Tsung li Yamen verantwoordelijk geacht Nu Italië tot daden is overgegaan verwacht men dat China voor de leus tegenstand zal bieden doch dat deze tegenstand passief wezen zal en alleen zal best i an in de weigering om de positie van Italië aan de San moen baai te erkennen boven de leer Alles wat ik doen kan ib mijn verzuim zoo spoedig mogelijk herstellen Ziehier je vijfduizend franc Duizendmaal dank O ge weet niet hoe onmetelijk dj dienst is die ge mij bewijst heer baron tWaarhjk Welnu des te beter Maar wat hebt ge toch mijn kind f ik zie u zoo verslagen terneer gedrukt uw oogen staan flets en treurig Is er in myn afwezigheid het een of ander voorgevallen ft 0h mompelde de jongeling ik zal het nooit durven vertellen iRaphael zeide de baron ernstig heb ik zonder het te weten of te willen op de een of andere wijze uw vertrouwen verbeurd P Heer baron dat gelooft ge zelf niet Je weet Wel beter Welnu wat verhindert u dan om te spreken ronduit te spreken Hebt ge eene ol andere dwaashoid te belijden Hebt ge een misslag begaan Gij kent mijne toegeeflijkheid in dergelijke dingen tiij hebt gelijk goede vader ik zal u dan ook alles verhalen Gij maakt mij zeer nieuwsgierig gauw gang en spreek vlug Xk wil u eerst voorbrciden op mijn verhaal door te verklaren dat het iets zeer ernstig is Kom kom ik vergeef al bij voorbaat alleen laat mij niet langer in t onzekere Ik g recht op mijn doel af Goed ik luister Hierop verhaalde Raphael den baron hetgeen wij reeds wetea Verspreide Berichten FttiKKBIJK Een onverstandige weddenschap Iemand uit het dorpje Einhan Zuid Frankrijk wedde met eenige katneraden tien glazen absinth achter elkander te zullen leegdrinken Toen hij aan bet negende glas gekomen was kon hü bijna niet meer doch om de weddenschap te winnen en om niet door zijn kameraden uitgelachen te worden bracht hij hoewel met veel moeite het tiende glas aan zijn lippen on dronk dit ledig Het gevolg was dat hy dood neerviel Ondanks oflicieele en technische verklaringen heerscht toch nog ernstige twijfel of de ontploffing bij Toulon niet aan kwaadwilligheid is toe te schrijven Do onder prefect van Toulon ontvhig na de ramp een anoniem schrijven waarin gezegd werd dat ook het tweede grootere kruitmagaliin in de lucht zou springen als de minister het kwam bezoeken Een gesprek tusschen vier mannen zou door den briefschrijver afgeluisterd ziJn waarin gezegd werd dat de tweede aanslag weldra beter zou gelukken Daarby komt bet gebeurde van Dinsdag dat tot allerlei praatjes en vermoedens aanleiding heeft gegeveif De offlcieele lezing van het geval is de volgende Dinsdagavond ongeveer 7 uur zag de schildwacUt Guy de wacht houdend bij het milinietmagazijn zes m inneu in een droge gracht die het magazijn omgeeft Zii losten twee revolverschoten op hem Gny was te verbluft om te roepen en waarschuwde eerst toen hy afgelost werd Alen veronderstelt dat zy na den soldaat vermoord te hebben de tunnel wilden doorgaan die naar de bastions leidt waar dynaraiet patronon neergelegd waren Deze heeft men gewjudcn het waren er twaalf maar er geen lont bij Heel duideiyk isjdit alles niet maar begrypelijk is het dat het ongerustheid gewekt heeft De uitspraak der gezworenen tegen mevrouw Bianchini schuldig aan poging tot vergiftiging met verzachtende omstandigheden gevolgd door haar veroordeeling tot vijf jaar dwangarbeid wekte groote ontevredenheid onder het in de rechtzaal aanwezige publiek De veroordeelde liep Ik ben onschuldig 1 Kreten on protesten gingen op uit de geheele zaal en met moeite werd mevrouw Biancliini weggebracht en de zaal ontruimd Inderdaad zoo iets had ik met verwacht antwoordde de baron toen zijn ile gzoon geëindigd had dat ib zeer ern tig en ik keur luv handelwijze zeer af en verbied dergelijke streken voor het vervolg ten strengste Maar de dwaasheid is nu eenmaal begaan en wat gedaan is kan niet ongedaan gemaakt worden Ook gevoel ik dat ik zijdelings eenig aandeel in de zaak heb door mijn verzuim Maar bovenalles IS het noodig dat zoo spoedig mogelijk dat gevaarlijke papier uit de b tuden van dien jood gehaald worde Vlieg naar den woekeraar en ga met weg alvorens ge den wisselbrief in handen hebt Hier zijn nog vijfhonderd francs Ik zal dadelijk ga m ïGoed Ik wacht je hier ge komt hier om mij op de hoogte te btellen van den uit lag van uw bezoek bij den jood hierachter IJan zullen wij tezamen het stuk verbranden en gij ault me belooven dat er nooit weer iets van dien aard zal voorvallen Raphael drukte tweemalen harfelijk de hem toegestoken hand Daarop verliet hij de woning in ruwe Me lay om l l te begeven naar dien van den woekeraar diejui t achter het huis des barona gelegen was zoodat de achterzijden hunner respectieve woningen op elkaar uitzagen Is mijnheer Van der Gnjp te spreken vroeg Raphael aan Camisard die als naar gewoonte opende op de bekende wijze Wordt vervolgd