Goudsche Courant, zaterdag 11 maart 1899

t ESOELAND Te Londen in Wliitlield Btreet TottenUanicourtroad heeJt een opzienwekkeude mooid plaats gehad In een comniensalenbuis gehouden door een Hollandsch eehtpaar naar het heet woonden sedert ecnige weken een man en vrouw sai eu die zich uitgaven voor Briesenick en echtgenoote Het waren Déltscheri Zg was aanmerkelijk ouder De man deed blikbaar niets de vrouw verdiende het geld met kaartleggen waarmede zij veel te doen had en als masseuse Donderdag is zij bet laatst levend gezien sedeft dacht men dat de twee uit waren Maar Maandag kregen de bospitef achterdopbt en braken de deur open De vrouw lag dood op haar bed Blijkbaar wa zij geworgd Diefstal scbyrit de oorzaak wan den moord want alle geld en kostbaarlilden waren v rdwenen De politie vreest dm man niet in handen te zullen krijgen aanwzien hij Donderdagavond of Vfpagavond viSeg al x eg moet gegaan J Jiijn en dus den njd beeft gtbad naar hpt vasteland te ontvliiifitffn HiJ bad l rijdag jfn briefkaart aan de Iwspitcs geschreven om teekend Briesenijk and Fi u Z9gg dat ij pas laat Bonden tluiiskomen Men had dus geen iddl dat fsr op d ge lot n kamers nog iemanï w 8 Van H M de Koningin men 3 i en luiden KeruststellendJvqn deJlperes aan t root datjlde a rtsen a bans e Woensdag aangekomenprinsW Clementine iiet bij hi ar Inoeder hebbentoegfflaten Ook m idt Izeker dat de Wekereedr ZondagavoM d sacramenten vai destervenden heeft Üitvangep en dat de atmoezeiiiêr van het hof het paleis niet meer verla tel iti neemt hiet wjg dat van MaandagaVfllif reeds bestendig betersehap was wa r If Mipen en daf oogenbliJckelimJilthans doodsievpjUV geweken is tJ I Omtrent den aard van Ie ziekxo werd allerlei verondersteld Ziehier dewaarheftl Een viertal jaar geleden leed dc kopingin en tp lang aan xjcn hevige luchtpijnontKt ing gevolg yanjöen zware verkoudheid Hindis dien keerde deze bronchitis alken winter tetég en zoo ook Au weer acht dagen geledfcn toen zij van een tamelijk langen wandelrit te paard Ïrngkeerende zwaar venkouden werd ivee dagen later reeds wasj de bronchitis ergegaan tot longontsteking De koningin is zooals men weet van geboorte aartsherttigin van Oostenrp Zjj 2ag het licht te Pest den 23 Augustus 1836 en trad in 1857 in den echt met den kroonpi ins Leopold hertog van Brabant die op 17 December ISOS den troon beklom Vier kinderen sproten uit dit huwelijk Prinses Lndovica Maria Amalia hertoghi van Saksen gehuwd met den prins van SaksenKoburg Cohary geboren 18 Februari 18 8 prins Ijeopold hertog van Brabant gestorven op zevenof achtjarigen leeftijd prinses Stefanie nu aartsbertogin weduwe van Oostenrijk geboren den 24 Mei 1864 en prinses Clementine geboren te Laken den 30 Juli 1872 Het vreeselijke spoorwegongeluk bij Forest in België heeft nog een stuitenden nasleep gehad Een Senaatblid heeft onlangs medegedeeld dat toen de Ipkisten met de overblijfselen der verongelukten door de nabestaanden geopend werden men de lichamen geheel naakt zooals zj door de geneeskundigen behandeld waren er in vond De regeeringheeft een ondeizoek ingesteld en daarbij wierp de justitie de schuld op de administratieve overheid die na bet onderzoek met de verzending belast was De burgemeester Omtrent de ziel van Belgip Bchrijl De laatste tpi Wel is de behoef enbetfaardhetózoi tot glstennoiten öïSTi ïSvSSir GOUDA BOTTZBDAM TIM m 18 13 18 68 8 11 8 48 8 57 4 58 1 6 6 1 7 5 18 1 14 6 1 19 89 1 88 9 80 4 4 15 6 98 4 68 6 88 5 51 6 18 7 81 6 10 6 40 10 6 80 7 60 11 85 11 60 19 17 11 64 IJ 08 19 47 GOUDA DEN BiiO l nm 11 16 11 66 1 14 8 46 4 49 4 66 1 8 6 7 1 1 5 18 1 88 6 88 11 4 1 3 9 49 4 16 6 18 6 87 10 10 8 U O 10 11 10 81 10 8 10 88 11 6 1 44 6 85 B 64 6 15 7 B4 5 56 6 99 6 48 11 85 eOÜ U A A T B EDAM loud 6 9 8 14 9 10 87 18 10 4 U 6 807 51 8 86 11 17 M aZIV 8 19 6 1085 19 48 1 5 00 6 87 8 40 10 0 1117 AmBt 0 8 80 9 81 10 60 108 1 18 616 8 6110 18 IWl 6 34 7 61 6 14 07 10 19 l 5 7 liÓ0 ÏAri 6V y 3 17 4 8 6 80 6 05 6 55 11 14 S D 11 81 11 17 1 45 8 84 5 46 10 61 11 45 U Bl 1 81 8 08 3 60 5 04 6 86 8 56 4 48 6 88 6 33 6 66 7 53 8 47 4 16 6 65 7 18 4 84 4 67 S M 6 10 7 1 8 86 10 64 Vm t0 8 7 05 8 10 9 06 11 16 9 68 8 46 4 4S 6 10 7 46 4 10 64 l 7 1 80 g4 0 60e 86 8 90 10 10 84 ILIO QOTdi M9 MllO OV 18 61 8 H 4 47 6 4 7 4 8 4 lU van Forest verlsckert echter dat hg alles had verschaft wat de artsen gevraagd hadden o a 50 meter katoen e n dat onder het toezicht van die deskundigen toen bet kisti H en de verzegeling heeft plaats gehad Hij kon dus niet weten wat er gebeurd was liet schijnt dat men het katoen heelt gebruikt ora de kleeren en andere voorwerpen Jer verongelukten in te wikkelen BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL lELtilE 1 v iyHKIHC NJ WKR Zitting van Donderdag J Maart 1899 Aan dj orde is de Indische mijnwet metimenten oinlrcnt het cijnsbedrag heer Mackay nog toelichtte eent der commissie van rapporteursn cijns voor opsporingen te bitenop 4 percent Tevens fdeelt hjj mede dat de meerderheidder commissie is voor betgewijzigdregeermgsartikel in bot belang der outwitkeling vanden mjjnbottW die dringend regelmg behoeft en vooral na de pertinent verjclaring vanden Ministor dal hü den bruticijns handhaaft il S minderheid brnto oiJbrcngst Waarbij spr eentetting zijner 1 is tegpn den 1 cijns op de lf zulh dansluK nder uitredflnoh echtprjj volstrekt piet politieke didf hei mcjt ver e ping van andere amendemfenfem zullen hwlii tot afstejnniina van hef regecrings rt kil Daarentegen orftw ikkelde de h al De Waal jllalefljt Sid der msardorhéid denöimmisbie als zijn avertuiglji dat tlans jé brutoihefifing de fceiiig moi feliJke is v ioral na de iRegeering vo0ri em is ig i e Voordoe ginningeö zelf t cMloit ei en De Miiister v n Holoni n de heijrverdedig dèn hMto ïijns als d n ceifiiook aanllevolen ifdool flen Mimster v cien ondyr betqog Lt de ne towistorend werkt pp b i bedrijf imi üaaiom acht hiJ het amendemenH Hon onuitvoerbaar en kan hiJ bij annamiig er van de wet niet tot stand brengen Naast gouvernemetits ontginhing waarvoo terreinen zullen gereserveerd worden wil dji Ministor eene hloeiende particuliere mijn industrie Zijn stelsel handhavende neemt de Regeering het amendement der Commissie over Bij de verdere behandeling beeft de Kamer de op art 35 voorgestelde amendementen verworpen dat van den heer van Kol met 63 tegen 11 en dat van den heer Pijntóker Hordijk met 57 tegen 17 stemmen Artikel 35 is daarna aangenomen met 62 tegea 13 stemmen Tor vervanging van het voorstel der Commissie van Rapporteurs om het gewijzigd ontwerp der ongevallenwet aan een nieuw afdeelingsonderzoek te onderwerpen werd met 48 tegen 33 stemmen aangenomen een voorstel van den heer Mees om de te dier zake ingekomen adressen aan de regeering te verzenden en bet voorstel der commissie aan te houden Naar men met zekerheid verneemt is thans beslist dat de vredesconferentie op uitnoodiging van den Tsaar bijeengeroepen op 18 Mei in Den Haag zal bijeenkomen 11 31 11 88 11 86 11 48 11 61 g lS 9 64 10 11 11 18 8 85 8 48 8 4 8 56 9 C5 aoudi 7 15 8 10 Uoordndit door 7 88 Ni w ik rk 7 89 Up ll 7 46 Hard Bi 6 80 7 S5 8 8 Wttardv 4 45 3 elle 4 55 Hitnwmkork 5 04 Mooriiwht 5 11 8 d 5 17 9 84 9 48 10 18 1 11 88 68 10 19 10 99 10 86 10 48 11 4 9 88 3 40 D door 9 6 16 7 85 7 68 9 47 10 18 6 88 7 46 8 11 11 18 11 80 11 41 11 66 1 9 8 9 67 10 14 11 15 S 80 8 49 8 61 9 08 9 08 Goud 7 8U ZflveihiiiNa MoerliapeHe 7 48 iMtarmear Zagvaard 7 58 Voorborg 8 07 Hain 9 46 1I 68 19 11 17 lu U 10 17 10 81 10 48 10 14 7 0 2 7 69 = 8 84 3 8 39 8 64 H t b 46 VoorI urg 6 61 Zoelermoer SleKwa r4 6 6 6ali i eii Moerktpelle 6 17 Ooudii 88 D dooi os 19 06 11 57 10 16 De minister van waterstaat beeft goedgevonden te bepalen dat gedurende het aan den inspecteur van den arbeid H W E Struve toegekend verlof van 1 April 1899 tot 1 Januari 1900 in de derde arbeidsinspectie zal bevoegd zijn de inspecteur van 6 89 6 b5 7 8 7 88 6 90 6 86 6 46 6 08 8 08 8 J 8 56 Uoada Oudev Woerd 7 04 fflreeht Utioolil 6 85 6 1 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 U S8 18 08 1 87 S OWoardaa 6 48 68 8 06 8 16 10 38 11 55 18 14 kidaw 8 14 10 41 8 87 9 06 9 69 10 61 11 10 11 11 l t 8 40 den arbeid M Raven wien als standplaats wordt aangewezen s Óravenhage 8tct Dezen zomer zal bü de zeebadinriehting van de jnaatschappij Zeebad Sclieveningen een niculke reddingsboot in gebruik worden geuomeui Bij de in het hoofdkiesdistrict Vee idamgehouden candidaatstelling voor een lid derTweede K 9 gesteld de heereui mr E A Smidt liberaal en J H A Schaper soc dem Gemengde Bei hten De hce W Ch Hchiniedocke jr sohrijtt aan de H Ct Nu en dan ziet men in nV veelgelezen blad in adverteuties Middeltjes tegen dronkenschap aangekondigd wasji voor men gewoonlijk 60 of 40 cent moet betalen Deze prijs is echter wegens oorgaans nijjiende armoede voor zulk een gezm een root bezwaar zoodat vele van deze medicamenten verstoken blijven Vergun miJ daaron eem mindet kostbaarmiddel t gen genoeinde kwaal onder de iaandacht van het publiek tebrengeu eenmiddel dat ieder tich voor enkele stuiverskan aanschaffen i j Het is niet voor de eerste maal dat ikjop dit eenvoudige ma4r heilzame middeb 1 wijs eeds in twee y rscbiUende bladenilmocht ik het doen met bet verblpendeïjgevolg dat ik al fep de dankbaarheid vanmenig Ijjder kan rqkenpn Tegej drcWkenschap dan name men eeji half on KwAssiaswprtel laat lat kftrekke i Wanneer 4eiJafankdor in een jpint azijn binen the Ij voorkeur stempel wel iemewsen daarvan jepel jn een glas wlter t Bel ngstell hden Inelden zich aan liij apotlMkers iVan den Een Jlngelsc mani blgkbaar lA goed bet hoofd veitemd Woensdag Jfanjotter fll door tusscbedlïOïiQStii van een besteller teel paar telegrammen ikan de Koniijgin w arIn hij haar zjjn liade verklaarde Later op don Sag vertrok hiJ fcet dien besteller naarljis Gravenhage om zich te overtuigen of de telegrammen ontvaiUren waren Aan liet paleis in bet NoOremde gekomen werd i de besteller die het wwrd moest voeren mgerekénd en aan de politie overgeleverd fffifwijl de vreemdeling een goed heenkomen zooftt De machini Hoedelmans wien in de botcrlabriek te iWouw het vermelde ongeluk overkwam zal in het leven behouden blijven hoewel hiJ door bet afzetten van den linkerarm voor zijn leven verminkt is Naar wij vernemen hebben de aandeelhouders der boterfabriek allen welgestelde landbouwers besloten voor den ongelukkige te zoigen ook zal bij weder een post inde fabriek krijgen Men zendt ons de mededeeling dat er bij de directie van het Café Concert Victoria het plan bestaat binnenkort een internationalen worstelwedstrijd uitsluitend voor dames uit te schrijven om geld en andere prijzen Wy hopen van harte dat de politie ertpig een stokje voor zal steken Hbl Posteryen en Telegraphic 5 86 6 17 6 97 6 84 6 41 6 47 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 8 60 S 4 4 06 1 54 1 01 9 08 8 14 1 00 4 06 4 84 4 88 4 89 4 68 6 04 6 16 1 4E 1 S6 1 41 L66 8 06 1 17 8 14 11 91 18 60 8 86 7 10 6 84 7 18 8 48 4 7 89 F 69 10 17 10 84 10 41 li l8 10 01 11 181 5 9 10 8 07 9 88 9 36 9 49 Vacante directies Post en telegraafkantoor Valkenburg Jaarwedde f 1900 en vrije woning Pensioen grondslag f 2200 Borgtocht f 5365 ceëel Ofschoon aan de ambtenaren van beide dienstvakken vrijheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklgk Besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambte nareu voor deze Directie den voorrang Telegraafkantoor te Alkmaar Jaarwedde 2100 Borgtocht f 403 reëel Sollicitatién in té zenden vAór 25 Maart a s Benoemd i 1 Maart Tot brievengaar er te Ommelan derwp H Brouwer 16 Maart Tot telephonist te s Gravenhagemej M W Cieremans tp Rotterdam mej A H R van Tienhoven en mej A Meyer i 1 April Tot directeur vauihet postkantoor tê Zutphen A Muller thiins hoofdcommies der posterijen te Utrechtii tot ad istent te s Grkvenhage J L Weytze thans kaiitoorkn bt aldaat 1 Mei Tot directeur van het telegra fkau to6r te Nieuwediep E vai Driesfen thansinj gelijke betrekking telAlkmaarien teLeiden A H Krieger thtins comijesdortelpgraphie Ie klasse te s GravenMige Verplaatst M j 1 Maart Qe commies deri posterijeii 3deklasse J P Welman vail bet hoofdpostkantoor naar het bijposll en taf kantoor Oranjeplein te s Gravenlfye cpmmies der posterijen eil t l9 4 e klasse H R Jaiteen yan An postkantoor naar Alkmaar tsjkantoor de Kommies der posterijen 4d la88e J f J puning van Amsterdanfl naar Haarlem Ijlde commies der telegraphie 3de klasse E Jo nxt van bet telegraafka itöor tettroningen naar het postkantoor aldaar de klerk der posterijen 1ste klafise W G Tuping van het biJt ost en telaKraofkantojjr Conradkade naar het boofdtiostkantoor te s Gravenhage il de klerken der posterijen en tele aphie 2de kta se H J Tam van het bijppst en telegraafkantoor Oranjeplein na4 bet boofdpostkantoor te s Grayenhagè mej 1 A Kijburg naai het bijpost én telegraafkantoor Conradkade L H Frijda haar het bijpost en telegraafkantodr Oranjeplein bejden van het hoofdtelegi aafkanto te s Gravenhage W Steenbruggen 7 r H Priedericb beiden van Rotterdam telegraafkantoor naar bet postkantoor aldaay A K Damstra vkn Leeuwarden telegraafkantoor naar het postkantoor aldaar C J Uriot A van der Ven K F Beetstra allen van Amsterdam telegraafkantoor naar het postkantoor aldaar S J H Wesselink naar Lemmer en P Mulder naar Maastricht telegraafkantoor beiden van Amsterdam telegraafkantoor 6 Maart De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse A P Dijksen van Harlitigen naar Assen 16 Maart De commies der telegraphie 3de klassfe J B M Brinkman van Maastricht naar Venloo de klerk der telegraphie Ie klasse E H Hegt van Amsterdam naar Utrecht de klerk der posterijen en telegraphie Ie klasse L J N Bruinier van Weesp naar Maastricht telegraafkantoor 10 j r ia 10 04 10 11 10 18 10 15 10 84 7 66 8 0S 8 09 8 16 8 86 D door 8 50 10 64 11 s Da O trgiam aUëS Ie en 9e U Sft reieiger moet zioh Iborendien rcomen TU eep beirija b f 0 60 J 8 7 85 9 87 9 47 9 64 10 81 10 07 10 Ml 7 46 8 8 D door 8 56 7 61 i4 t l6 48 8 04 84 7 56 18 10 16 84 9 48 9 69 1 88 10 10 10 88 6 18 6 18 6 80 6 89 6 50 de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse W J Olij van Amsterdam telegraafkantoor naar Weesp onder intrekking van zijne verplaatsing naar Venloo telegraafkantoor en D van Arkel van Amsterdam telegraafkantoor naar Loenen onder intrekking van zijne verplaatsing naar Utrecht telegraafkantoor 1 April De commiezen der posterijen 3de klasse jhr G K van den Santheuvel van Breda naar hot spoorwegpostkantoor no 2 standplaats Rotterdam en D Ramondt jr van het spoorwegpostkantoor no 2 standplaats Rotterdam naar Breda de commieien der posterijen 4de klasse C C M Ligtenberg van s Hertogenbosch naar Maastricht en J M Bekaar van Maastricht naar s Hertogenbosch de klerk der posterijen 1ste klasse G Eykelhoff van Mprecht naar IJmuiden 1 Mei De klerk der poBterpn en telegraphie 1ste klasse mej H M Smit van Roermond naar Kuik de klerk dor poBterpn 1ste klasse A H Thomassen van Oldenzaal naar Roermond de klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse A J Scliiebergen van Kuik a ar Arnhem telegraafkantoor Belast met bet beheer 1 Maart Vau het bijpost en telegraafkantoor Burgemeester de Roosstraat te Rotterdam de commies der telegraphie Iste klasse K H Geri van het hoof dtelegraafkantoor aldaar Werkzaam gesteld 1 Maart Aan het bflpost en telegraafkantoor Burgemeester de Roosstraat te Rotterdam de commies der telegraphie 3de klasse H Vertregt en de klerk der posterpn en telegraphie 2de klasse W S Tuinzaad beiden van het hoofdtelegraafkantoor aldaar Ingetrokken I De verplaatsing ym de klerk der posterijen en telegraphie 2d6 klasse mej G ft des Bouvrie van Amsterdam telegraafkantoor naar Maastricht teleAuiafkantoor I J I 1 Eervol ontslagen 1 Ipril De adsistedt H A H Voget te ageningen Overleden 22 Pebr De directeur van het post entelegraafkantoor te Valkenburg J A vanSonderen I EOODE KEÏÏIS HULPyR COMITÉ TE GOUDA 18U8 1S99 Aan leden eö belangstellenden geeft het t estuur van het Hulpvr Comité Ned Roode rnis te Gouda gaarne het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen loopende over het zes en twintigste dienstjaar Wijl de steun van velen zM noodig is zal er voortgegaan kunnen worden met bedeeliug van zieken wier getal niet weinig is verzoekt het Bestuur beleefdelijk dat ook niet leden inzage zullen willen nemen van het verslag opdat ook weder nieuwe leden mogen gewonnen worden De ware belangstelling van vele leden vooral ook die der leden buiten de stad wordt zeer gewaardeerd Met weigemeenden dank wordt vervolgens gaarne melding gemaakt van de volgende giften als naar gewoonte met opgave van tyd plaats en bedrag In Maart 1898 mocht ontvangen worden boven de contributie pit Beetgumermolen f 1 50 uit Fepnoord 50 ets Uit Gouda f 1 f 1 voor het gebruik van materieel f 2 5 Juni uit Gouda de welkome gift k f 25 Juni een per ledikant met 2 matrassen Juni uit 6 f 1 1 Juli van N N de welkome gift A f 50 27 Augustus mocht ontvangen worden het legaat è f 500 vermaakt bij testamentaire beschikking door mej A de Jong wed den heer W van t Riet overleden te Gouda in Mei 1898 Ieder belangstellende iu onze vereeniging zal kunnen begrpen dat deze weldadige schenkmg m bizondere dankbaarheid door het bestuur werd aanvaard 80 Sept uit Gouda de belangrgke gift 4 f 200 18 Nov voor gebruik van materieel f 2 50 Dit Leiden f 5 10 Dec van belanptellenden 12 soeplpten en 1 aoeplpt In Februari 1899 ontvangen van de hh Dphoom alhier duizend quitantién Gaarne brengen wü openlijk onzen weigemeenden dank aan leden en belangstellenden die door hunne gewaardeerde welwillende gaven en contributiën ons gesteund hebben mede aan hh uitgevers der Gondsche Couranten onzen dank voor de welwillende opname vïin ons verslag U immer bereid vindende voor welwillende opname wanneer ook noodig Op aanvrage van hh geneeskundigen werden 182zieken langdurig van versterkende middelen voorzieu Aan hen werd uitgereikt Aan vleesch voor f 47 24 J liter melk voor 689 22 i eieren 63 76i kapok 13 76 De ziekenstoelen ringkussens enz worden door bestuurderessen waar noodig m gebruik gegeven ook van de dekens wordt gaarne gebruik gemaakt De rekening is nagezien en goedgekeurd door den beer H Groenendaal Notaris en mevriyiw A E Keule wed J F M Teraminek Door het bestuur van het Hoofd Comité Ned Roode Kruis ontyingen wij de gewone berichten en verslagen Het vierde werd op den gewonen tp aan het HoofdComité overgemaakt door de PenniiigmiiesteresBe Met vertrouwen en aanbeveling meenen wij ons verslag over het zes en twintigste dienstjaar te kunnen eindigen onder aanbevoling van elke gift hetzij in geld oud linnen neteldoek stoelen of gebruikt beddengoed beleefdelp in herinnering bieugende de z6ó laag mogelijk gestelde contributie jaarlijks minstens i f 1 voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevr M I tek BOSCH Sckoitenb Voorzitteresse Mej G W DE JONG Pemiingmeesteresse Mej C SALTSER Secretaresse Mej C M E DÜTILH Bestuurslid Me J H SaLTSER Me N J SCHELLING Mej B TEMMINCK STADSNIEUWS GOUDA 10 Maart 1899 In eene gisteren avond door de S 1 A P gehouden vergadering in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen trad als spreker op de beer H van Kol lid der Tweede Kamer die tot onderwerp had gekozen De klassenstrijd in het parlement De voorzitter de heer M Mallen opende deze vergadering en deelde mede jdat bet bestuur gemeend had den heer van Kol uittenoodigen om bet onderwerp dat hü gekezen bad nader uiteen te zetten Hier ter stede was in een vergadering van Patrimonium dit onderwerp eveneens aangehaald en toen werd een afkeurend oordeel daarover geveld Ka het gesprokene zou gelegenheid zgn tot debat waarbij men niet op een minuut of tien zou zien Daarop verkreeg de beer van Kol het woord die in de eerste plaats de beschuldiging terug wierp dat de socialisten tot den klassenstrp aanhitsten hjj wenschto nader te doen uitkomen waarop zy den klassenstrp hebben aangevangen Sedert 25 jaar hebben wiJ ons geschaard bij de arbeiderspartij overal werd rond gebazuiud dat wü steeds willen doelen dit is een beschuldiging die evenmin opgaat ik tart ieder om ons dat te bewüzcu bü onze partjj houdt men er geen godsdienst op na wü laten ieder vrü in de eerbiediging zijner godsdienst waar wü voor strüden is een maatschappü te verkrügen die het schoone doel van het leven moet omvatten Er werd ons tegengevoerd dat wü vüandig waren aan het gezin hoe kaïf spiakc zün van huiselijk geluk wanneer de werkman reeds vroeg naar zgn werk moet en de vrouw gedwongen wordt naar de fabriek te gaan ten einde in bet onderhoud van hun gezin te kunnen voorzien Later heette het weder dat wü socialisten op eene wreedaardige wyze de maatschappü wilden ten ondersteboven werpen wü willen verbetering aanbrengen wij willen stap voor stap vooruit om daartoe te geraken ook wü betreuren dat de klassenstrijd bestaat dat wü BU leven in dezen tyd van haat en nüd dat in ons land twee natién wonen eene kleine klasse leeft bü niets doen en de groote klasse moet zwichten onder den druk van den arbeid en zich onderwerpen aan den overmacht van anderen nu evenwel die strüd bestaat moeten wü die leiden maar die zal nooit ontaarden in klaasenhaat Klassenstrüd heeft altüd bestaan men behoeft zich maar te herinneren aan de klassenstrüd van de slaven aan de geheele historie van de middeleeuwen De Kerkhervorming was dat ook niet een klassenstrüd en bovenal de strüd tnsschen kapitaal en arbeid Wü trachten die strüd met eerbied te volgen en wü hoepen dat wü op wettelüke wüze ons doel zullen liereiken dat is mogelük wanneer wü een beter kiesrecht hebben on dan zal ons kleine clubje in de Kamer worden vermesrderd en dan kunnen wü den strjid in het parlement beter voortzetten ook daar bestrijden wü niet den persoon maar wel de zaak bü de verkiezingen had men tot devies sociale hervorming wat is daar nog Tan gekomen onder het ministerie Pierson de 100 mannen op het Binnenhof hebben de stem van het bezit doen kennen en zoolang dat zoo bluft worden de eischen van het volk weggelaten wü willen de ouden van dagen pensioen geven het militarisme bestrflden de rüken zwaarder beSsten het is nog alles te vergeefs Minister Pierson heeft het in de Kamer reeds erkend dat men met de socialisten in de Kamer rekening heeft te houden de lasten ons door de werklieden opgelegd hebben wü aanvaard de lusten hebbeu wü van de hand gewezen bi na geen enkele vergadering hebbeu wy verzuimd Toen het volk leefde voor een jaar bü de Kroningsfeesten hebben wü daaraan niet medegedaan over onze lippen is geen woord daarover gehoord wy bestrüden niet de persoon van de Koningin maar wel het stelsel dat een kind in een paleis geboren zooveel invloed beeft en die invloed bepaalt zich in Nederland dat de Koningin de stukken toekent Men beeft al wat mooi en goed was onze koningin laten zien maar wanneer wy in de gelegenheid waren dan zonden wy haar brengen in de spelonken van onze groote steden in de veenkoloniën naar de werklüüzen en haar laten zien hoe een ou werkman de Land moet uitstrekkeu om een aalmoes In de Kamer hebben wy aangetoond hoe ellendig het loon is voor de arbeiders in vergelyking met bet salaris der ministers en wat deden dezen zü ontweken onze vragen De Minister Lely beeft by de nieuwe begrooting voor de kleermakers in ryksmagazynen hooger looe uitgetrokken ook is eene regeling der arbeiij uur bü de spoorwegen in behandeling erMvordt voorgesteld voor baanwachters 11 uur en voor conducteurs een 12urigen arbeidsdag de wet is noch onbevredigend maar toch zyn wy daar dankbaai voor Minister Borgosius heeft op ons verzoek voorgesteld m plaats van 4 beurzen aan de politechnische school te Delft voortaan 6 plaatsen beschikbaar te stellen opdat ook de zonen der arbeiders in de gelegenheid zün zich te bekwamen Ook de jiersoonlyke dienstplicht kan veel verbetering bybrengen maar de macht om iemand te straffen moet niet by een persoon zyn Vervolgens had spreker het over de rüks opvoedingsgestichten by een ingestelde enquête kwam spreker tot de conclusie dat al die jongens voor beuzelaryen daar worden opgesloten dat van al die jongens er zeer weinigen tot nuttige leden der maatschappü opgroeien het ambacbtsouderwys woidt daar niet goed gegeven zoodat de meesten hun vak niet kennen en dan van lieverlede in de gevangenfs terecht komen Zoodra wy klachten hoeren of daar waar een recht gekrenkt woidt daar aanvaarden WÜ den stryd vöor de arbeiders wy zün voor de leidende dat is de arbeidersklasse tegen de bezittende klasse Nadat eene kleine pauze was gehouden besprak sjneker over het billyke om de hooge tiactementen te gaan verminderen een minister behoefde geen hooger ti actement dan f 6000 de gouverneur generaal van Ned Indien behoefde geen f 132000 tractement die zou met f 100000 toch geen gebrek lyden ook de hooge pensioenen uit Indie wciisclite spreker terug te brengen tot f 4000 als maximum dan zou er bespaard kunnen worden f 264000 alsmede 1 millioen op de hooge tractementen en dan konden de werklieden van staatswege worden gepensioneerd ook de braak liggi nde gronden zou spreker willen onteigenen ter wille van de gemeenschap Wy hebben altyd te strüden met de kapitalisten in de Kamei maar dit komt omdat zy het meeste belang by vele zaken hebben Wat hebben wy er aan of voor onze defensie 40 millioen is of wordt weggegooid wanneer wi toch ons land niet kunnen verdedigen en wanneei een aanvraag niet zon worden toegestaan dan dreigt een minister mot ontslag en zoodoende worden alle voorstellen er doorgehaald De Atjeh oorlog beeft reeds 800 millioen in die 26 jaren gekost wat ellende heoit men daar niet gesticht wat een bloed is daar niet ver oten alleen om onze koloniën met een stuk land te vcrgrooten Wy zeggen met welk recht durft gy dat land daar binnen te treden den Atjehor kan men niet ten onder krügen maar hem wel verdelgen De minister van oorlog vroeg een nieuw pantsersehip aan de vorige minister Jansen had een dergelyk schip aangevraagd die kon bet niet kry gen deze minister wel wat hebben wü er aan om 13 millioen voor oorlog weg te gooien met die 13 millioen konden wü aan 40000 arbeiders een pensioen geven van f 312 Vraag het den arbeider hoe het probleem moet worden opgelost waarom ben ik arm en gü ryk en hy zal het u mededeelen dat is niet moeilük is het niet den arbeider die u uw rükdom heeft doen verkiygen Wü hebben een vaan geplant met het opschrift hier wordt gestreden voor den armen tegen den ryken en aan die vaan biüven wü getrouw Voor het debat gat niemand zich op De Voorzitter dankte daarop den spreker voor zyn gehouden rede en beval eene collecte voor de kas der S D A P ten zeerste aan Geslaagd te s Gravenhage voor het examen nuttige handwerken de dames M A Qnhit van Stolwük S W M Zey en E A van der Heyden beiden van Woerden Mej J G de Mol te Amsterdam onze vroegere stadgenoote die gisteren voor dj n uttige handwerken te s Gravenhage slaa d jwas leerling van Mej Kruisheer alhier Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudscbe Waterleiding Maatschappü Datum 7 Maart 1899 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagett 2 kiemen per gram 55 vervloeiende kiemen O soorten 3 ziektekiemen gcene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VIN t HOFF SoaooNUüVBN Met ingang van 1 April a s züu benoemd tot onderwüzer by de Ryksnormaallessen albier tot bet geven van onderwüs in de gezondheidsleer de hoer dr A F P van Son apotheker 2e tot onderwyzer belast met bet geven van oiiderwys in de paedagogische bestrijding van drankmisbruik de directeur dier inrichting de heer L van Akkerhuüs J E zn AMMEKsroi Deze gemeente verleent een renteloos voorschot van f 1000 voor den aanleg der tiamlüu Scliouuhoven Gouda WIKLiERNIilDWIÜ Volgens de Fiets wordt de Amsterdamsehe baan vermoodelük in de eerste weck van April geopend Rechtzaken In zake de moord te Leur heeft het Openbaar Ministerie by het gerechtshof te sHer togenboscb gisteren bevestiging geeiscbt van het vonnis der rechtbank te Bieda zoo noodig met aanvulling der gronden en verooi deeling tot levenslange gevangenisstraf De correspondent dei N R Ct te Batavia seint onder dagteckening van gisteren Op 11 Maart marcheert Van Heutsz naar ïamscb I III III I VKESCHEIDENHEIÜ In Debreczen is dezer dagen een grafzerk geplaatst met het volgende opsehiifl Hier rusten in den Ileero Jozef Moritz sr gestorven in zyn 62e jaar Hü is doodgeschoten door zyn zoon De vrouw van Jozef Moritz sr gestorven in haai 47e jaar Zy is doodgeschoten door haar dochter Elizabeth Moritz gestorven door zelfmoord in haai 17e jaar Zü had haar moeder iloodgesi boten Jozef Moritz gestoiven iii de gevangenis in züu 27e j iar Hy bad zyn vader doodgcselioten De eeuwige Barmhartigheid ontferme zich over hunne arme zondige zielen Toen gisteren trein 22 der H S M den overweg Maredyk n iby Leiden passeerde werd door eeiiige jongens naar den trein geworjien met gevolg daf een steen door de ruiten ecuer coupé Ie kl isse diong waar een dame licht gewond werd Op do sigarenfabriek van den heer G Aagustyn op de Groenburgwal te Amstei dom is door de s igarenmakeis het wei k gestaakt De oorzaak luervan is dot ier man een loonsvermindering opgelegd is van 60 cent op 1000 sigaren Het bondsbestuur heeft nog getracht do zaak in der minne te schikken maar de beer A weigerde beiijte outv angeii Gestorven van gebrek ellende en ouderdom luidt de doodsverklaring die een politiedokter te Parys sclireef voor een zeventigjarige bedelvroaw die op den stroozak dood op haar kamertje werd gevonden In een zakje dat zy om den hals droeg vond men 80 300 frs aan geldswaardig papier MEI vvi Md Tailleur Kleiweg E 7 l 73a GOUDA Telepltotm Ito St D SAMS K I Markt GOUDA ONTVANGEN Nouveauté s in TAILOS MADE COSTUMES ftn Voorjaar Capes