Goudsche Courant, maandag 13 maart 1899

Maandag 13 Maart 8 9 Ülnte lHariiHU i So 7836 WDSfiHË NieuwS en Mdvertentiehlad voor Hou da mi Omstreken Telefmo No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco ppr post 1 70 Alzonderlyke Nommers VU F CENTEN Telefoon Ho St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meerJO Centen Uroote letters worden bfrekr ndnaar plaatsruimte inzendinsr van A lvertentiëB tot I uur dea midrl i Vüür de vele bewijzen van deelneming ondervonden Ijij het overlpen van üns geliefd Zoontje betuigen w onzen hirtelijken dank A JüNKEE Kz C M JONKER MlJHMEFF Gouda 10 Maart 1899 Een JOBS POTLOOD kost bij mij 23 Centen Ik stel slechts 80O dezer Potlooden beschikbaar ep geef biJ elk Potlood grati een genummerde BON naar 118 prachtige Honingia PortrctUD Peinture Booaerts De Hoofdprijs is een levensgroot Portret van H M de Koningin Wiuielmina in prachtige vergulde lijst ter waarde van 5 Zie Etalage J VAN OIJE Kleiweg No 2 te Gouda Te Huur gevraagd tegen 1 MEI een EEmii BD7ElIEÜIS met aparten Ingang of leletn Uut den prijs van t30 Gld p j niet te boven gaande Br Jr Letter P bureau Utr Prov en Sted Dagblad te Utrecht UTEECHTSCHE Machinale Tapijtreiniging Door LUCIITDRUKKIKC Kouder kloppen OFOERICHT 1886 Tapijtreiniging is noodig yoor xlndelljkheid en tjexontlhetd ati voor het behoud van de Tapijten zelven Onze Machinale Inrichting laat naar eene vernuftige vinding zelfs de lichtste Tapijtsoorten onbeschadigd en maakt ook do xuiaartte werkelijk Ktofvrij en xuiver Nadere inlichtingen en uitvoerige Circulaires met Prijscourant verkrijgbaar aan ons Kantoor biJ de meeste Vtrechtsche Arnhemsche en s Bertogenbosehe en biJ de volgende heer n Behnngers Gooda G GRAVE8ÏEIJN en Firma B DE JONG Aan alle Kleeden wordt eene kaart gehecht met het stempel onxer Mrma en met dagteekening Utbecht Inrichting Jnthoniedijk Kantoor Bemuurde Weerd Kontstraat 1 Sche epmak ers Êtrte n ftiin vak bekwame Scla e eparscxalsor s IJzeren bouw kunnen direct werk bekomen bij üebr VAK DBB WINDT te VLAARDINGEN Nieuw oiiovetroflen Prof Dr Uebere welbekend IBHVW KRACBT IUZSa Allseo echt met r briekenurk tot voortdurende radicale en m zekere genezing van alle zelfs HBB de meest hardnekkige xenuwm BÊ lekten vooral ontstaan door BS Iatdwalingeii op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek zocht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Mssgpijn slechte spgsverteriDg Onvermogen Impotenz Poliutione fenz Uitvoerige prospectnaiien Prijs per ilescli 11 1 li fl 8i dubbele flosoli fl 6 Centraal Depêl Matth d Vegte Zaltbommel Depots M Cléban Co Amsterdam F Uappel a Gravenhage 1 Halntmans do Ji n r J Cbd KoHardam Wolff Co Oouda en bii alle drogisten iloud Druk van A BRINKMAN Zk HOLLANDSUHE AMSTEHUAIH Pr inoteiring China Congo Stofthee 45 en 50 c Grof 50 55 Lekkere 60 Souchon 76 Oeurige 90 Congo 100 Ontbijt Thee 66 Namiddag Thee 76 Alleen Terkrggbaar by P H J van Wankum Oosthaven B lé Een ware Schat TOOI de ongelnkki e slachtoffers derSfelt bevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARINt HoUandache uitgave nidt 27 aib Pr s 2 fictilüeu Ieder die aan de versehrikkel ke gerolgen rau deze ondeasd lydt moet bet lezeu de oprechte leenng di het geeft redt JaariykH duizend van een zekeren dood Te verkregen bg bet VerlagS Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegale en lu eiken boekhandel in Holland V GEEN BETER adte voor alle soorten SCBOBNWERK alshet Noordbrabantsch Schoen en Laarzenmagaznn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend € ISMITIS Alle reparatiëa en aangemeten werk Oprui miüg van het nog voorradig wïnterwerk en ongesorteerd schoenwerk Zie de etalage A SLEGT beveelt sich aan tot het leveren van Zuiver Zeenvrsoli Tarwebrood 1 cent de KM NIEUWE HAVEN 28 M K Bekroond op de Internatioiale TenoonttelUng van Bakkerg Maalderg en Kookkunst te i Gravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille Mmu worilt jong of oöcL door OHM M Iflo nikkal Zftkepaarbfcnk welke opaigen aardige wyM de lust tot sparoD opwekt l oor dfl Binryka InriobtiDg doier ipaarbank kan men wol kwartje inwerpen dimt hat geld niet PiynSceDls £ H porto extra by en geip rd yn dtiar omcat iilL iRïi de epaarbaiik eioh autnm iiiioli vanaelvcoHCnt Naiedero ii werptng t Imt iich de spaarbank automatisch en geeit tcKelykertyd tiii üli k heting w n iieii bedrag aan tia Koiedig i te lyn i de ipaarPank wetr otiiivjudig weêi la Kluiten an vei t op inouw d 1u t tot eparen V i pn ling tog rmiil i of TOomHbti T rn Ihi i Mm kïii i onimiinili Iiiat8ch j fiftitTiiort v Am terdftin n X V o i r i f K FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cheiiilsciir Wassoherij H OPPENHElilEK 19 Kruiskade Rotterdam ö brevBtieeid door Z M den Koning der Belgen BoofddepM voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeoialiteit roor het stoomeu en veryen van alle Ueorenen Damesgarderobeo alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n vatt ptnche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden eaar de Dienwste en laatste methode gevertd Alle goederen hetijj gestoomd of geverfdworden onschfldelpk voor de gezondr eidvolgens staal bewerkt De Goliath van Nederlanl De grootste Man der Wereld 2 Meter 20 Centimeter Entree tO Cent Kinderen halt geld Den geheeleu dag te bezichtigen 9 MAART en volgende dagen in het Café Vrede Heet van don Heer F X HAEDIJZER aan de Markt UB OKUERNEIMEIIS I 1 II XE HTTTJXS texstoxid of later EEN ® t¥13iSlïS Te bevragen Hanfoor tsau latte fioederen FLUWEELEN SINGEL No 612 IEUWI HIKUfWI NIEUW GESCHIKT VOOR ITacMlicliten Koffie en Theelicliten Welke 4Vs uur branden k 2 s en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Eenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en g emakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goon Glaa ellü Alleen een lucifer aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk IjBt vooral op de Jiandteelceniiiff ECHT i metrooda iwn I letters JDberlahnstein OI UCKUR OIK VICTO itABIiON OBCKlAHIISWH o S tA Overal Maatschappij tot Easploitalie van de FietoHa Bron KafU or voor Nederland Boompje éO Rotterdam Het gmote antal zenuwkwalen van zonmboordpijn af tot de voorafgaande lie iteBkeneQvaiiBpeplexle h8r nberoerte tM troUeerBn nog Btoeda aljo middeteu door demediartia weteoBcbap aanEowend Kent aan den nieuwen tijd komt de eet toe dat EiJ door hrt gebruik maken vbb den eenvoadigiten weg nanelijk langu de hnld eene physlologiache ontdekkme gedaan Iteeft die na bouderde pioetn e mingen tbfti over de gelieele weretd verbreid la en terwijl ij n wetoLacbappelijke kringen de hoogete betangitelüng wekt tevenB oeue weldaad blijkt tp sijn voor de aan lennwkwaUn lijdende menaaliheid Dese geneeBwiJse ia uitgevonden door den gtiwczeu Offlclor van Oeaondheit Dr Boman WeiBamaan te Vllahofen en beniat op de on dervindlDR opgedaan iii eene 60 Jarige praktijk I oor waMClilu vi n hat hoofd uiuabI prr liiK WMirdvu Innrloe gpaehikte Blofren door d liald onmliildellljk ajin h € ueatel inedeifcdeelil Met dere geneeBwljBt werden werkelijk sohitterende rqaoltetca vêtkltgau en zij mukte looveel opgang dat van een door den uitvinder gesettnvaii werU OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE here voorktnnlng en aeneilng liinueii koTtei Ufd reedi de Ule dmh vei schenen is Uit boekje bevat niet alleen ror het irMW ptiftliek verntaaubare verklaringen omtiout bot weeon dei niouwevo tberapie en de daarmede aelfi lil wanhopige Eovallen v rkiega uitwerking maar ook vindt men daarin wetenai hapi elijke ver lilt lid oliu an niïde menHafho binden die aan dezu guneeswijzo gewud zijn £ oomede afaobrlft van lal van getnij 8cbrifteu van liooggeplaatste Kenoebkuudigcn ondor welke P Hénlere msd dr profaB aa I dd polyttlinlok te Parij ruo Rougemoiit 10 Sleingrobor mod dr prakllaeBrend geneeiheer aan hel Itrankilnnlgen DO t oht do CfiarcntDn Sanlltitsratli Ur Cottn ta Stettin aroitmann med dr arrend arte leJohUngeii Dr P PoreitlBr eeneeihior duEiOteur van hel liOBpltaal te Agen Bihsimrath Dr SohsHni kaïleel Qutennla Bad Em Oartet mad dr ganeashBer dlftateur der galvano lliorapeutlBBho larlohllna voDr zanuwllldarB ta Parfjl rua St Honoré 334 Con ul van AschSPbaoh med dr te Corfu Or flutbaoh arroad arti de Zlrlinlli Ober itatiuzt Jeolil med dr te Weene Dr C Qangavel Ie La Farrlftre Eure lid vaa den Canidl Central d liyglini et do Santé in Franlirijk ou vele andereu bebW en ten slotte eIJ die vereobijoBelen ala zish aanH nikkeHnQBnendonlter worden voor de oogen drukkende pijn onder HtvaarllHfd aHliJn la e o rea tiat vofl e van krleaeiing In en het tiapen van handen n voeten aan kl dese drie oat gorISn van somiwliJdorH alB ook aan longa tnels Qi n dende aan bieaktuofit en kraohteiooiheid ook n geionde lelfi aan Jongs pcraonen die veel met het hoofd werk n en geeeteiijke reactie willen Tonkoman wordt dringend aangeraden zich het boren vermeldo werkje aan te schaffen hetwelk op uiiTrag kaatetooa enmneo var londea wordt door AmoterdMin door H CLEBAtl Co Heiligewag 43 BotterdMu V B van SAIVTRK KOI FF ApothekAr Korte Boofataw L Vtreeht LOHRV POItTOW Ondegraoht bij de Qaardbmg F I re sevoelen Voor beroerte daartoe redes hebben wegeni lsli aan Houdend angiljg voilee vardoDving In bet heon hoordflla nat dyliellgleid Aan allen wier KCiiDWiteHtel nifer of nalndor MOncodaon iu of oaii rogenaMmdo EcnnnacbtlKhold lijden waarvan dekenteekenen iiJn otironlsotie hoortpljn misratneisokeia lioofdpijn biaedandraflD groota prikkaibaai lieid gajaagdhe d aiapeloosheld üobamttljka onrutt en onbeliaaelijka tf and verder alle zfeken die door beroerte getroffta wei den en nog lijden aan de gevolgen durvm ZOoaU veriammlngea OawBrowgen tot iprelcen r rB tongval moalBlIlk slikken Btl rhald der apwrichten mal wiprt durende pl n plaatiaitjka twakte venwakking van oaheugen ode n eij die reeds onder geneeakondlga behandeling geweest lija maar door de bekende middelen la ontbondlngaen en koDdwatarXauTi wrijven leftrlBeeren stoomlooi of eebadenT oen genezing of iMii ing huuaet kwaal geTondfln Vtreeht LOnRI POICTOW Ondegraoht bij de Oaardbmg F n rUM Op de jovgate hrglenniBcta medioinalB tentoonsteiling in de I r WelHiUKnit acho 6 n iooT da Hediicbe JnriJ m l de Kllv k n He lRnii hfkraond Steeds voorradig eene mime keuze der Soliedste seorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverdat DejVBrkieiend op afbetaling per maand en per week A LKWEINSTKIN GOUDA Kleiweg 49 Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BuUenlandsch Overzichi Men verwacht dat het gansche Fransche Hol v n cassatie binnen ecu dag of tien bijeengeroepen zal worden om to overwegen of er nadat alle leden de gedrukte getaigenibsen door de strafkamer afgenomen gelezen hebben aanleiding bestaat om een aanvullende enquête te gelasten üok zul dan de datnm vastgesteld worden waarop de ultra geheime dossiers andermaal nu voor het geheele Hof zullen worden gebracht Immers naar hetgeen tusschen president Loew en de regeering overeengekomen is bestaat er geen enkel geschreven bewijs van de overlegging van dat geheime dossier aan de strafkamer de twee deelen van het boek met de verboeren bevatten daaromtrent niets en de overige leden van het Hof weten er dus niets van dan wat de leden der strafkamer hun mededeelen De regeering zoo wordt officieus gemeld die reeds het geval heeft voorzien dat het Hof de geheime dossiers zoowel Van hei ministerie van oorlog als van buitenlandsche zaken andermaal zou opvragen heeft besloten dat de overlegging aan hot Hof onder precies dezelfde voorwaarden zal geschieden als welke gesteld werden voor de overlegging aan de strafkamer De nieuwe leider der Engelsche liberale partij Sir Henry Campbell Bannerman heeft bfl de jaarvergadering der Engelsche liberale vereeeigingen te Huil oen grooto programredevoering gehouden In die rede werd een vaste toon aangeslagen en zii was zoo verzoenend voor de oud liberalen gesteld dat zelf sir William Harcourt en John Morley zich er mede zouden kunnen vereenigen al droeg zü ook oen imperialistisch tintje De voornaïimste punten van het program door sir Henry ontwikkeld waren Home Eule voor Ierland een imperialistischn staatkunde binnen zekere grenzen zuinigheid sociale hervormingen en wijzigingen van do bevoegdheden en de eamenstelling van het Hoogerhuis Een rijk programma dus waarvan de Westm Gazette zegt dat het meer punten van overeenstemming in de liberale partij aanwijst dan punten van verschil Vooral het flnancieele program van den leider valt in deirfeest van de Wostm Gazette Hii Gedenksehrilleii van een Geluhoelier OF AIOnBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUrrERS 139 Ja mijnheer antwoordde de reus maar hij heett het zeer druk en ik vrees dat u een oogen blikje zult moeten wachten Zet u zoo lang neder e En Camisard wees een houten bank aan welk aanbod Raphael niet zoo verleidelijk voorkwam dat hij er gebruik van maakte maar er de voorkeur aan gaf de antichambre op en neer te loopen in afwachting dat het den jood behagen zou hem te woord te staan Na een kwartier kwam Caraifiard zeggen dat hij naar binnen kon gaan Het kwam Raphael vreemd voor dat hij een rond k ïirtier had moeten wachten terwijl hem niemand voorgegaan was van uit e wachtkamer die ledig was toen hij dezelve betrad en terwijl hij ook niemand had zien vertrekken Lang hield hij zich daar evenwel niet mee bezig En daar stond Raphael weder fn hetzelfde vertrek dat wij reeds beschreven hebben Het was nu daglicht en hij kon nu beter dan den vorigen avond bij het schemerlicht der walmende lamp den chaos van goederen opnemen behandelt de flnancieele quaesties ernstig en pructisch Hij herinnert dat in 30 jaren de uitgaven gestegen zijn met een bedrag van Wfi miUioen Hij wees er op dat in onze jeugd het budget van honderd millioen beschouwd wnrd als een onmogelijk phantastisch spook der verbeelding van ularmeerende economisten Wij zijn nu reeds aan de 116 millioen en het volgend jaar zal ons aan de 120 millioen brengen En die stijging staat buiten verhouding tot de stijging van rijkdom en bevolking van het Vereenigde Koninkrijk De eisch van Ierland om zelfbestuur te verkrijgen noemde sir Henry gerechtvaardigd en noodzakelijk De liberale partij zeide hij zal aan de beloften trouw blijven die eenmaal aan het lersche volk zijn gedaan maar zij kan onmogelijk beloven dat Home Rule de eerste plaats op haar program zal innemen als zfl weer het roer van staat in handen heeft AVat de buitenlandsche staatkunde betreft veroordeelde hij een imperialisme dat de geheele wereld onder Engelsch bewind zoji willen brengen dat alles maar zou willen opslikken zonder te vragen of Engeland nut of voordeel hebben zou van het verkregen bezit Ook de Egyptische qnaestie werd door sir Henry ter sprake gebracht Hij verklaarde dat Engeland in Egypte moest blijven om de zaken te besturen zoolang het werk voor hot welzijn van iEgypte nog niet is geëindigd Maar de liberale partü kan niet de verantwoordelijkheid aanvaarden zeide hij voor de bezetting van Soedan In de kerkelijke qnaestie wil hij zoolang de Staatskerk bestaat aan het Parlement den eisch opleggen dut het waakt voor de rechten der Kroon en voor het gezag van de burgerlyke rechtbank ook over de toepassing der kerkelijke wetten Den strp der liberale partij voor de wijziging der samenstelling vooj de beperking der rechten van het Hoogerhuis zal zij niet opgeven Ueen bedreiging noch spot zal haar afhouden van hetgeen zij als haar plicht beschouwt in het belang van het land Herhaaldelp werd sir Henry hartelijk toegejuicht en zooals de Westm Gazette het uitdrukt Hij zul aan zijn arbeid terugkeeren met de overtuiging dat hij acliter zich heeft hartelijken steun van de liberale Parlementsleden zoowel als van de geheele liberale partij Verspreide Berichten nilKYFUS Mr Ballot Beaupré die tot rapporteur is Thans zag hij ook dat het beschot van zeildoek waarachter de nog door een balie afgesloten ruimte was waar Van der Grijp troonde een groene kleur had Maar een breuk een naad of wat ook dat zou hebben kunnen aangeven waar het beschot zich verdeelde wanneer de jood het wilde was niet ichtbaar In het magazijn bevond zich geen levend we en dan de groote hond Raphael het wachten moede wilde juibt op de eene of andere manier zijn aanwezigheid kenbaar maken vreezende dat men hem een weinig vergat toen het gordijn zich scheidde doch slechts een opening van drie vingers latende Raphael wierp een blik door de opening ert zag den jood schrijvende Na verloop van een minuut keek de woekeraar op en vroeg Wel mijnheer burggraaf wat is het dat ik voor u doen kan f Gij hermnert ih de verbintenis die tusschen ons bestaat Welke verbintenis als t u blieft f De zaak met den wisselbrief met het endos van den baron 0 daarvoor is het dat ge komt De vervaldag is nog niet daar c Dat weet ik voor tien duivel ook wel maar ik kom hem nu inlossen Dan hoop ik dat ge het daarop uitgedrukt bedrag Natuurlijk denkt ge dat ik op uw medelijden kom werken Bijvoorbeeld i Ge hebt het geld dan € benoemd in de Dreyfus revisie is met hij j onderzoek van het dossier begonnen Naar de Temps meldt zou over een dag of tien het geheele Hof worden bijeengerofpen om te beslissen of er aanleiding bestaat tot het instellen van een complimentair onderzoek en om den datnm vaat te stellen waarop het Hof inzage zal nemen van het geheime dossier Gelijk was overeenEckomon is in het opschrift gestelde onderzoek van de Strafkamer niets opgenomen afkomstig uit het dossier De Daily Telegraph die geregeld heeft moeten zien dat haar berichten van het Duivelseiland beslist ziJn tegengesproken gaat niettemin voort met het vertellen van bijzonderheden over het uiterlijk van Dreyfus zijn verhoor door den president van het Hof van Appèl te Jayenue enz De correspondent van het blad beweert zijn inliclitingen te hebben van den burgemeester van ayenne en an een bloedverwant van deti president Het blad Vertelt dat hot verhoor den 4den Januari plaats had Mr Darius begaf zich met den gouverncuv der strafkolonie den heer Déniel tot den veroordeelde Toen de heeren binnentraden stond Dreyfus met den rug naar de deur Meenende dat een van zijn bewakers binnenkwam keerde hij zich niet om waarop de heer Durius zjJB nuam riep De gevangene zag zijn bezoekers aan zonder een woord te spreken Klaarbl jkolük was i gezondheid niet best al kon men niet zeggen dat hjj ziek was Een stroohoed mot broeden rand overschaduwde zjjn gelaat maar de heer Darius kon opmerken dat de puntige haard grjjzo haren vertoonde De president maakte het doel van zijn komst bekend Goed antwoordde Dreyfus muur ik zal niet dan tot u alleen spreken als mijnheer wijzende op den heer Deniel zal zijn heengegaan Ik wensch dat myn woorden en daden niet een tweede maal verkeerd zullen worden uitgelegd De gouverneur ging heen waarop Dreyfus uitriep Eindelijk zal ik dan kunnen spreken Hij weigerde evenwel schriftelijk te antwoorden of eenig stuk te teekenen Hü sprak twee uur lang en gaf zeer volledige inlichtingen waarbij hij de namen noemde van officieren die nog niet in bet schandaal zjjn betrokken Toen Dreyfus geinndigd had vroeg de heer Darius hem of hij eenig verzoek had te doen Ik vraag alleen recht antwoordde de gevangene De president vroeg of de palissade om de hnt hem niet hinderde maar Dreyfus verklaarde dat zjj integendeel zeer nuttig is daar ziJ de schittering van de zon op de zee tegenhoudt De hut van den gevangene is volgens de mededeelingen van den heer Darius 5 30 me ïja zie hier t Heel wel een oogenblikje alb ge de goedheid hebben wilt Op deze woorden vervulde een behagelijk gevoel van ru t Raphaels gemoed Het was hem of een zware last van zijn hart werd gewenteld alsof een schrijnende pijn met verzachtende olie werd gelenigd Wat den jood betreft deze icheen er niet aan te denken da opening in het bebchot te vergrooten De reet waardoor Raphael ternauwernood een blik op hem kon werpen bleef even nauw twee vinger breed Eensklaps schrikte de wachtende jongeling De woekeraar had een krachtigen vloek geslaakt Doch niet de vloek zelf was het die hem deed verbleeken niet verdriet over de lichtzinnige wij e waarop de naam vaii het Opperwezen gebruikt werd Hij gevoelde als bij ingeving dat deze vloek in verband stond met zijn papieren en hij wierp een angstigen blik door de nauwe opening van het gordijn Neen maar dat is fraai flWat tocU f vfoeg Raphael Dat lijkt nu wel of de drommel er meespeelt riep Van der Grijp Wat is er dan herhaalde de jonkman meer en meer bekommerd Ik heb uw wisselbrief niet meer in mijn bezit Ge hebt hem niet meer f Neen wDat is onmogelijk Met uw welnemen heer burggraaf liegen doe k nooit t ter lang b 4 meter breed goed verlicUt en gevontilcerd Zy ia van het uoodige voorzien Het bed is omhangen met muhkietengaas om J rey as te vrywaren vodr de steken der insecten er staat een stoel een tafel en zelfs een petroleurakacbel zegt de D ily Telegraph Vermoedel k zal niemand liet noodig vindon deze mededeelingen tegen te Bprcken maar zy blijven niettemin aan ernstige verdenking onderhevig De strafkamer van Let hof van cassatie onder voorzitterschap van Loew heeft zonder meer het verzoek van majoor Esterhazy tot wraking van den rechter Bertulns wegens wettige verdenking en vijandschap afgewezen Frankrijk De ramp te Tuulun Do vrees dat de ontploffing van het kruitmagazijn te Lagoubran bet gevolg zou zyn geweest van een anarchistischen aanslag is zeer verzwakt tengevolge van de laatste onderzoekingen waaruit moet gebleken zyn dat de ramp aan een ongelukkig toeval dient geweten te worden De dynamietpatronen die nab j de verschansingen zyn gevonden zyu vry onschuldig en zyn niets anders dan oude patronen zooals ze vroeger in de steengroeve naby fjagoubrau gebruikt werden Wat de schoten betreft die op den schildwacht van het raeliniet magaz jn te Montély gelost zijn men vermoedt dat zjj afkomstig zijn van jongelieden uit Tonlon die naby de verschansingen schietoefeningen op de revolver hielden en die op de vlucht zyn gegaan toen zy den schildwacht zyn geweer zagen laden In ieder geval wordt door de autoriteiten aan beide gebeurtenissen geen groote waarde gehecht Het onderzoek duurt echter voort Uit de puinhoopen van het kruithnis by Toulon zijn nog zes geheel verminkte lyken te voorschgn gebracht en een der gekwetsten is gestorven Zeven en vyftig slaclitotfois zyn nu herkend De correspondent der N B Ct te Parys Kchryft Fournière de sociaal democratische afgevaardigde die Zondag een telegratisclie haast had om de regeering over de onthullingen van Esterhazy te interpelleeren erkende gisteren In do Petite Répiiblique dat wy zonder eenig bezwaar het arrest van liet Hot van cassatie kunnen afwachten De incidenten welke licht z uden brengan waarop hy Maandagavond schreef te willen wachten en welke Jaurès eergisteren nog als Ma ir mijnheer riep Raphael driftig met den voet btampende er is tusschen onb toch een overeenkomst gesloten die m duidelijkheid niets te wenschen overlaat Ik vraag wat het beduidt dat ge mijn wibsel niet meer hebt We zijn overeengekomen dal ge ja ik weerspreek het volst ekt niet h n wat beteekent het dat ge thans zegt ze niet meer te hebben f Hoe het kqmt Wel dat is heel eenvoudig Er is maar een minier waarop de zaak zich kan toegedragen hebben Ik had van morgen behoefte a j contant geld en ik heb met een aantal geldswaardige papieren naar de Fransche bank gezonden Uw wissel moet er onder geraakt zijn Ik heb meer wissels van dat bedrag als de uwe en heb m vergissing hem er hij gedaan De zaak is nu dat in plaata van bij nuj de wiisel in handen der Fransche Bank is Al wat ge nii te doen hebt is om het geld dat ge daar in uw handen hebt zorgvuldig terzijde ta leggen en den vervaldag af te wachten Als ge den wissel bïj aanbieduig voldoet is alles in orde Maar zorg het geld te hebben op den bepaalden dag Laat dat eenvoudige Kandteekeningetje op den rug van uw wissel uw met bang maken het geval is treurig Maar wie u gisterenavond had gezie ïi zou niet verwacht hebben dat uw financieele toestand oo spoedig een keer zou nemen Glj verklaart mij dus dat ik volstrekt geen gevaar loopt t Wordt virv lgd Ü 4