Goudsche Courant, maandag 13 maart 1899

i @ 0®@@@@® ©@©®©©0©@0©@0®Oa ©®©0@®@© Ö ©©®®©®®®i©@©0©©©®€Mf©®@®®© e ©©®©t S Maandag 13 Maart 1800 L o ï se i7 l Irtiir wHiiu Heeren en Kinderkleeding Magazijn D E MATADO R Heden ZATEEDAG Opening van liet Voorjair en Zomerseisoen Bijzondere sorteering AANNEEM COSTUUMS mmm coïimt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Taletooa N St ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tclefora Ko M De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag ejijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Attonderl ke Nommers VUP GEIfTBN J II ROODE Aanbevelend ROOKT DA CAPO 2 CT SIGAAR LOUIS BISSCHOP AmstelBockbiervandeBrouwerii deAmstel Amsterdam m m Jl KEIZKRSTRAAT K 116 UEH ZIE de uitstallingen bij JAF EOND I iS KEISER Korte Tieiideweg Gouda Voortzetting der Algeheele u I T V i n H O O p wegen vertrek naar elder Gedurende deze week Ötoote Opruiming van de Nieuwste Zwarte Stoflen elien en gewerkte van ai 30 cent per el 2 el breed groote keuze in alle prjzen concurr itie onmogelijk bflzonder geschikt voor Aanneem Trouwan Rouwjaponnen Schotsche Buiten dubbel breed voor 20 cent de el Linnen voor Lakens 3 el breed van 50 voor 35 et de el Schotsche Karpetten 3 el lang 2 tel breed voor f 1 25 zoo een koopje komt nooit meer Blauw Cheviot 2 el breed van 36 cent de el Vitrage voor Gordjjnen 5 cent Verder worden alle goederen voor spotprözen opgeruimd Kamgaren en Bncksking Pakken vapaf de spotprijs 1 10 60 Jongens Pakjes in alle groeten voor i 1 25 Witte Ëojiken met breede geborduurde stroken t 1 26 Alle soorten Liermand goederen voor de minste prjjs Een groot koopje in Witte Goederen ook TafeUakens en Servetten van 15 cent Prachtige gekleurde Taielkleeden van t 6 50 voor 14 25 van i i voor i 2 75 Kapokbedden voor 10 50 Veerenbedden voor 1 28 beste qualiteit Wollendekens 2 persoon van 1 5 voor l 3 60 Moltondekens 60 cent zoolang de voorraad strekt Het HOTS is TE HUUR spoedig te aanvaarden I S KËISEa Korte Tiendeweg Gondi S I i i I I I ii iii ii i i nin i j ii II ruk van A BRINKMAN 4 Zn Korte Groenendaal I 1 H 200 VAN IJzer Koper en Nikkelwaj en GEREEDSGHAPPfill voor alle vakkon iSleharen en Meüeii HUISH0UD ARTIE5I m Grootc keuze in Gegoten en lieëoiailleerde FOKIMJIZË biibuhdTnuen Door uiterst billijke prijzen Groüte omzet 350 mTSLOIESlJ De TREKKING begint naanilag XO Maart a Loten en gedeelten van loten Itin te bekomen ten kantore van de oUoctcnrs A 0 CO JN Gouwe O 9 bij de Viscliraarkt W J L VAS DISSEL Gouwe C 217 FOTOSRAFIE STUDIO rimiMiliH Singtl Wl Goud Reprodnctio werk Vergrootingen Bnöte Opname s Interieuis Kindcropnania e enz enz Ii aU ki uk iM loaitfi iMrnd Billijke pvijxen koopt Uw SCHOENWERK in de Magazijnen IIE KOOÜE LAAHS of DE GOEDKOOPE Wir KEL ONTVANGEN de nienwete Modellen DAMES HEEREN en KINDER SCHOENWERK in alle soorten en prijzen Men verznime niet DE ROODE LAARS te bezoeken als men SCHOENWERK koopt COUCURRENÏIE ONMOGELIJiK HEEREN BOTTINES Handwerk van al 3 ft DAMES LAARZEN met Kamgaren van aJ ƒ t ro DE 60EDK00PK WINKEL Kleiweg hoek Turfmarkt 101 DE ROODE Um Lang e Tiendewegf D 71 Aanbevelend i VAN ZONINEVI GOUD A i Anü Seplische Tandpoeder V VAN E CASSÏÏTOj Tandarts Gouda van heden al ook yorkr jgbaar in Doosjes A lO Cent AGENT VOOR NEDK RLAND G IJSSELSTIJU Blauwstraat Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUOA LEVERT E07LATTE1I ASGIITBA7SN Eü LUSTEN ook volg ens op te gfeven Profiel G uda iSpoedIse aflevering Nette uitvoering ConeurreevcHMde prljcen TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA U Maart 1899 Bil de heden alhier gehouden Provinciale Stierenkeuring waren aangevoerd 12 2 jarige en 19 l jarige stieren Voor de 2 jarige werd de Provinciale Premie ad t 150 toegekend aan A Breedp te Waddingsveen De Rijks premie ad f 80 werd toegekend aau F HalUng te Qouderak Van de l jarige stieren werden de prov premién ad f 100 toegekend aan C Bree dijk te Waddingsveen N W Kastelein te Vlist en Gebr Zuidbroek te Vlist De Bijks premie van 60 werd toegekend aan G Breedijk te Gouderak Zondag 12 Maart is de reus Goliath nog voor het laatst tegen de gewone entree te bezichtigen Ieder die nog verzuimd heeft de heer Bouwman te zien kan alsnog van de gelegenheid proflteeren Een persoon van 1 75 loopt geregeld onder den arm door van genoemde heer wanneer hij dien arm uitstrekt in verticale richting Bil het heden te s Gravenhage gehouden lamen in de nuttige handwerken is geslaagd Ifei W D Teeling alhier Beeds in een der vorige nummers onzer Courant hebben wil bericht dat de heer J H V d Bosch leeraar aan het Gymnasium on de R H B 8 in eene openbare vergadering van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen zal optreden op Dinsdag a s met het onderwerp Taal en Spelling Het ia zeker niet ondienstig nogqiaals op deze lezing die bij ttitzondering tegen entree voor Niet Ieden t egukelijk is de attentie te vestigen daar reeds meermalen over vereenvoudiging in het chrijven van de Nederlandsche taal hier en daar gesproken is en reeds in toepassing wordt gebracht HAiSTKïcHT In de laatst gehouden hnishoudel ke verg i4ering van de Haastrechtsche k vereeniging deed de penningmeester rekening en verantwoording over het dienstjaar 1898 De uitgaven waren gelijk aan de inkomsten De vier bestuursleden de heeren D Reneman W Dogterora Eejer J van Dijk en P C Muller aan de beurt van aftreding werden met bijna algemeene stemmen herko Gedenksclirllteii van een Gelukzoeker OF AKNIBAL DE VONDELING aar het J ansch DOOR W NUTTERS 140 Niet het minst gevaar dat is te zeggen vóör den vervaldag niet Wat daarna gebeurt als ge onmachtig lijt te betalen kan ik niet helpen Het geld zal er op den bepaalden datum zijn Maar weet mijnheer Van der Grijp dat op den dag dat ik verneem dat ge aan iemand ter wereld u hebt uitgelaten over de vreemde handeling die ge mij hebt doen bedrijven ik hier zal komen om u neer te schieten Zie mij aan mijnheer I Kijk mij in de oogen en zeg of ik in ernst spreek of niet Ik zal mijn best doen u die moeite te besparen heer burggraaf antwoordde de woekeraar eenigrins spottend Ik hoop het Ik ben er zeker van Dan blijft me niets over dan u te groeten mijnheer Van der Grijp vHeer burggraaf ontvang de betuiging van mijn nederigen eerbied en mijn wcnsch dat het u wel moge gaan En mocht ge onverhoeds aan een kleinigheid behoefte hebben zoo zal ik het mij een eer en een genoegen rekenen het weinige dat zen Sommige leden wenschten een spreker die eens een of ander politiek punt wilde inleiden Het adres betreffende de Vredeboodschap van den Czaar werd ter tafel gebracht en door den voorzitter toegelicht die daardoor de voldoening smaakte dat het door alle aanwezige leden geteekend werd BEno AMBAOHT Beuoemd tot onderwijzeres aan de bijzondere school alhier mejnlfronw A L Altink van Nijmegen In een op Donderdag gehouden vergadering van de afdeeling Berg Ambacht en omstreken der Holl Maatschappü van Landbouw werd de rekening over het afgeloopen jaar vastgesteld en werden als afgevaardigde en diens plaatsvervanger naar de algemeene vergadering van het hoofdbestuur in de maand Juli a s te houden respectievelijk gekozen de heeron J Hoogenboezem en A Oskam Dz Reïüwijk Woensdag a s herdenkt de heer P Poldervaart onderwijzer aan de openbare school B in de afdeeling Sluipwijk den dag waarop hij v66r 26 jaren voor de tweede maal als zoodanig aan die school werd benoemd en sedert werkzaam is geweest Ook vóór dien tijd en wel van 17 Oct 1864 tot 1 Oct 1871 was hij als onderwijzer aldaar werkzaam Den geachten jubilaris wenschen wiJ toe dat hij met dezelfde dverlge plichtsbetrachting nog vele jaren zijne betrekking zal mogen waarnemen en nog vele jeugdige ingezetenen zal mogen helpen vormen voor hun later maatschappelijk be Tram Rotterdams Boskoop AHen Naar men verneemt worden binnenkort van Rotterdamsche zjde plannen ingewacht voor een tramweg op spoorbreedte van Rotterdam over Boskoop naar Alfen a d Rjn in aansluiting met den tramspoorweg AlfenAmsterdam Twee boerenzoons kregen ruzie biJ den brand aan de Wlerickerschans bij Bodegrave bij welke gelegenheid de een den ander nogal hevig moet hebben toegetakeld Om te voorkomen dat van dit geval aangifte bij de politie werd gedaan eischte de beleedigde dat ziJn tegenpartij f 100 zou geven ten behoeve van de algemeene armen Hieraan is nu voldaan door deze som te storten in de Nieuwjaarscommissie Gemengde Berichten De werkstaking der Binnenschippers te ik bezit ter uwer dispositie te mngen stelleu Vergeef mij dat ik u geen uitgeleiden doe Ik heb in mijn linkerbeen eftn aanval van rheuraathiek die me het gaan zeer bemoeilijkt I Ternauwernood had Raphael het appartement verlaten en waren zijn schreden weggestorven zoodat de woekeraar er van overtuigd was dat de jongeling zijn woning verlaten had of de heer Von der Grijp prong op Hij rukte zich het turksche gewaad van de leden dat alsnu bleek een gewone kleederdracht te verbergen Daarop ginp hij voor een spiegel staan en wierp een bhk op zichrelven hetgeen een glimlach op zijn lippen bracht en beschouwde zich voort gedurende enkele seconden met de tevredenheid van een tooneelspeler die in zijn vermomming ziohzelve niet herkent Toen wierp hij de pruik van zijn hoofd en legde dezelve op een stoel Achtereenvolgens ontdeed hij zich van zijn lange knevels en zware bakkebaarden Daarop waschte hij zich het aangezicht waardoor de donkerbruine tint aanmerkelijk verbleekte Toen was er van den heer Van der Grijp niets meer maar voor den spiegel stond ds baron de Maubert J de baron de Maubert Raphaels pleegvader in eigen persoon De baron had derhalve zijn pleegxoon tot een misdaad gedwongen en hem de kans ontnomen Rotterdam is eindelijk geëindigd Schipper Tans deelde Donderdag ter vergadering o a mede dat de nieuwe Beursconditiën door alle factors en door veel graanhandelaren en cargadoors zün onderteekend Go weet zoo zeide hj dat de nieuwe Beursconditièu bijna woordelijk dezelfde zijn als onze bevrachtingsconditiën indertp hebben wil ook te kennen gegeven dat wij die Bensconditiën wilden overnemen Wj hebhen dus den waarborg van de patroons zelf die zeer stellig hun handteokening geen oneer zullen aandoen zooals de bevrachters wel hebben gedaan En daarmede was naar aller oordeel de reden tot staking dan nu vervallen Nader meldt men In al de havens en op de rivier van het Pestrak af tot aan Delftshaven overal waar binnenschippers met hun vaartuigen liggen woei gisteren de driekleur in top als bewijs vm de blpschap der schippers over het eindigen van de werkstaking En op de Beurs heerschte gisteren een in dagen niet gekende drukte door het overgroot aantal schippers dat daar aanwezig was Gisterenmiddag te twee uur toonden de schippers op de Beurs hunne blijdschap door te zamen het Wien Neerl bloed te zingen Velen hunner hadden oranje strikken op de borst T6 Groningen heeft de directie van den schouwburg en van het Concerthnis geweigerd het drama Hogerhuis door het Amsterdamsche tooneelgezelschap van den Parkschouwburg te laten opvoeren Het Hoger hniscomité zal nu trachten de Harmonie te krijgen doch ook hier staat zeer waarschjjnIp een e weigering te wachten Men meldt uit Bergen op Zoom aan de N E Ct Een milicien alhier uit Rotterdam afkomstig noemt zich volgeling van Tolstoï en erkent geen gezag Stelselmatig weigert hij alle bevelen en hü heeft de krijgsartikelen niet willen onderteekenen noch zich aan keuring willen onderwerpen chter het Rijksmuseum te Amsterdamklonk gisteravond opschrikkend uit do stilte een revolverschot Allerlei menschen achotan toe en ook politie De oorzaak was dat een Belgisch heer en juffer die samen wandelden ruzie gekregen hadden De heerwilde zich door het vuistrecht helpen dochnu schoot de juffer een revolver af Beidoonrustige lieden werden meegenomen naar het politiebureau op het Leidscheplein Std deieive te herstellen I Oogenbhkkelijk na zijn gedaanteverwisseling verliet de baron het vertrek Door den tuin spoedde hij zich naar zijn woning in rue Meslay De woning van den baron stond derhalve in gemeenschap met die van den woekeraar geldschieter Van der Grijp De man met twee aangezichten glimlachte toen hij zijn prachtig huis binnenging en mompelde vergenoegd Hooren wij thans het verhaal der ontmoetmg van onzen geliefden zoon en trachten wij hem moed in te spreken zonder evenwel te verzuimen zijn aandacht te vestigen op het ernstige gevaar dat hij loopt door de vergissing van dien duivelachen Van der Grijp HOOFDSTUK X nS WEDRENNBN De dag der wedrennen was a ingebroken Vroeg in den morgen reeds bewoog zich een dichte menichenmassa op de vlakte van Satory nieuwsgierig vol begeerte naar gemoedsbeweging naar spanning Deze soert van volksvermakelijkheid had zich sedert kort in Frankrijk genesteld een vermaak hoofdzakelijk bestaande in het aanschouwen van dieren die zich ten doode toe inroannen terwijl als toegift als onverwachte verrassmg nu en dan een berijder zijn hals armen of beenen breekt Zij waren toentertijd nog veel minder algemeen veel ontstuimigcr en verlies werd als een ware Liefdesverklaring van een krankzinnige Men meldt nit Den Haag De vreemdeling die te Rotterdam een in de Engelscho taal gesteld telegram aanbood bevattende de woorden ik bomin u en daarop een telegram liet volgen met de woorden bemint gij mij ook beide gericht aau H M de Koningin en die daarop naar de residentie vaftrok om te vragen of de telegrammen ontvangen waren is uit Costa Kica Centraal Amerika herkomstig alhier gearresteerd en aan een geneeskundig onderzoek onderworpen waarbij gebleken is dat zijn geestvermogens van dien aard zijn dat men zyn opneming in een krankzinnigengesticht noodzakelijk achtte werwaarts hy dan ook is oviTgebracht Do heer S J B De Monchy consnl van Costa Rica te Rotterdam was daartoe naar hier overgekomen VERSCHEIDENHEID Eenige dagen geleden heeft zich een Europeesch gouvernements dienaar te Semarang met een iulandsche vrouw op Mahomedaansche wijze in den echt doen verbinden Het huwelp werd volgens De Loc in de mesigit door den daartoe bevoegden panghoeloe voltrokken buiten tegenwoordigheid echter van den bruidegom wijl deze vooraf schriftelijk had te kennen gegeven niet bi de voltrekking tegenwoordig te kunnen ziJn hij bad evenwel bü die gelegenheid zijn hoed aan den panghoeloe gezoijden en deze hoed kon hem volgens inlandsch gebruik vertegenwoordigen De iulandsche schoone trouwde dus niet zooals men bjj wijze van woordspelling zon kunnen zeggen met den handschoen doch met den hoed dit voorbeeld zal zeker navolging vinden onder Europeanen die hun aanstaande levensgezellin onder de dochteren des lands zoeken De correctioneele rechtbank te Parijs hoeft Woensdag een paar persprocessen behandeld die alle gevolgen van lemiek over de Zaak ziJn Francis de Pressencé werd op een klacht van den anti semiet Julea Guériu wegens laster veroordeeld tot 500 frs boete en 3000 fr schadevergoeding en in een tweede lasterproces door Jacques Dbur van de Petite Bèpubliqn het Petit Journal aangedaan werd dit blad veroordeeld tot 1000 frs boete en 6000 frs schadevergoeding a H schande aangemerkt aU een zeer belangrijke nederlaag De lucht was dien dag buitengewoon helder de hemel glimlachte en zag vroolijk neer op het bonte gewoel van mensclien in alle kleedercwachten der wereld alle natién van den aardbodem vertegenwoordigende op de eindelooze rijen van kramen en tenten voor ververschingen en snuisterijen welker doel en bestemming in een mystiek duister waren gehuld Het was aUof de natuur bereidwillig het hare had wiflfen bijbrengen om alles ao aangenaam mogelijk te doen zijn Inimeri een frisch regenbuitje gedurende den nacht die den belangrijken dag vooraf ging belette thaHb het stof om in wolken op te stuiven en de kelen der aanwezigen dor en droog te maken terwijl het buitje tevens de atmosfeer een aangename friichheid meedeelde Op de lange banen afgezonderd voor de deelnemers aan den wedren waren allerlei hinderniisen aangebracht om de zaak ietwat moeilijker gevaarlijlcer te maken dat wil zeggen een bekoorlykheid te meer bij te zetten Kuilen waren gegraven zandhoopen opgeworpen boomen dwars over de baan gelegd doornhagen aangebracht Reusachtige tribunes amphitheater age wij e ongebouwd boden duizenden een zit of standplaats vanwaar zij de deelnemers van begin tot eind konden volgen Van deze tribune ter ünkeren ter rechterzijde der renbanen wapperden duizenden wimpels en vlaggen Een heirieger vsn rijtuigen waa achter de c tribunes verborgen Wprdt Vervolgd