Goudsche Courant, maandag 13 maart 1899

378te Jaargang Dinsdag 14 Maart 1S99 No 783T HIEL WE wjiyymiiii ïi i Vjui 0S Aa Md TuUenr KUiweg E 73 73 GOÜUA Vetephttv Ito ai mimm cohamt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No H9 ADVERTENTIEN worden geplaatst vai 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letter worden hflrek i naar plaatiiruimt Inzending van Arivertentiën tot I uur des midd TdefMB Mo SX De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlqke Nommers VIJF CENTEN 66 98 8V 103 51 Vi 71 S8 i U 105 101 101 101 V 745 i 607 I 108 I 65 a Or Hypolbcekb pandbr 3 98 Nederlaudacbe bauk aand i 204 Ked Handelmaalaob dito 1541 N W k Pao Hjp b pandbr 8 100 lott Hypotbeakb pandbr 8 100 ütr Hypotbeekb dito 8 8 i OoaTBNU OJBt HoQg bank aand j Bu8L Hypotheekbank pandb 4 AulUKA Ëqu bypoth paudb 5 90 Maiw L i Pr Litn eert I J NlD Holl U Spoorw Mij aand Ill Uy lot Eip V SI Spv aand 111 Ned lud Spoorwegm aand i S20 Ned Zuid Afr Spm aand 8 815 dito dito dito 1891 dito 5 iTUJiSpoorwl 1887 89 A üobl 8 Zuid Ital Spnni A H obl 3 FoLicN Waraehnu Weenen aand 4 BuaL Qr Ausi Spv Mjj obl 4 £ altisobe dito aand Jutoira dito aand 5 Iwang Dombr dito aaud 5 Klink Cb Atotr Bp kap op 4 dilo dito oblig 4 Ahzbika Cent Pac Sp Mjj obl 6 Cbiorti North W pr C aand 144 dito dito Win 8t foler obl 7 140 Denrer Sc Rio Qr 8pm eert T a 91 lUiaoia Central obl in goud 4 104 LouUt fc NaibiilH Uerl rjuml 66 Mexi N Bpif M lebyp 0 6 105 Miss Kansas r 4 pGt pref aand HV N York Outaio t Weat aand i l i dito Penn Ohio obllg 6 Oregon Calif lü hyp in goud l c 9 S Q O b S Cd Jong en ö de Jong Willem onders H N van Vliet en J den Hsrtog 9 An drieK ouders i Kloot en J Reparon Petras Gerurdns Cornelis onders f T Bruflnel en P Grendel OVpKLEUES 9 Maart C Kors i j M O Hermans wed A J van Wi ikUooven 7ti j 10 A H Vossaort M m W A Kaars 88 j li l = Beurs nsterdain Vikra Slotkrs van MAAHT NlDMliSD CarL Ned W 8 dito ilito dim 3 4ito dito dito S HOIIUI Übl ffouill 1881 88 2 Itaui IaMht iuilgl86i 81 5 OoiTBVR Obl in papier 1868 6 dito in lilrerlses I PosTuoiL obl met coupon 8 dito ticket S Ei fUllD Obl Binnenl 1804 4 dito Qeeona 1880 4 dito bij fiolba 1889 4 dito bij Hop 188 aO 4 dito Id goud leen L883 A dito dito dito 1884 5 Sp HJI Ferpet icbuld 1831 4 Ttruiu Gepr Cauv leen 18II0 4 Ge luening eerie B Oec leeoing serie G Zdid A Sep y obl 18 2 a Uixioo Obl Buit 8cb 1890 6 TiNrzniu Obl 4 onbep 1881 A nt sui Obligelien 1895 3 BoTTMDill Sled leeu l 8 Nbd N Afr H nileliv aand Arendsb Tab Mij Certifietten Seli Maatuhappij dito Arn Hypolheekb paodbr 4 CuU Mjj der Voratenl aand ONDERTKOmVÜ 10 Maart A P W van der Hoeven en H J Tjjbtennan JW Uubout en W K Jiuit i en 1 Selielliiigerhout te Waddinxveen en C K van der Hoeve 87 8 98 96 101 90 8 Vl 64 Moordrecht UEBÜEEN Abraham onders G Haak en A Allemekinders Maria Johanna onders P Kalkman en A Ouwerkerk OVERLEDEN E Exalto wed W van ünin 81 j A de Hoog wed J Steinvoort 72 j 98 GEHUWD A van Krimpen te Zevenhuizen en A van Wjugaarden E Vuik en M van Ammerb te MSdrecht Haastrecht tEBOREN Tennis ouders J Oskam en 1 Oosterom Anna Margaretha onders HoogBveen en U Verklei OVERLEDEN J de Lange 71 j J de Frankrijker 10 j VlUt lOl OVERLEDEN J Schouten 20 j ADVERTENTIEN AEMEirZOEG fdeeling WERKVERSCHAFFING roor VKOUWEN en MEISJES ferioekt NAAIWERK aan buia voor een nette Naaister InlichtiQgen Terstrekt Mej BüLTSËH Gouwe G 166a v Het beste onacbadelyksts eo e 88 makkelykBte poetvmlddfll voor Heereaen vooral damas en Kindartcboenwerk Is de Appretuur van C M MUIIcr t Ct Berlin BiBth Str 14 Men lette goed UU op naam en fabriAkimerk 100 17 160 Virkryibur by Htiren WInkBlIara In lohQênwark tlutulM A ëferyan ni si Oenwul Dipot by W Sardamans ArnhaM 671 Ttópl PUIKE OUD F f SCHIËDAMMEJi 105 10 100 GENE7EE Merk 56 NIGHTCAP l Verkrijgbaar bijt f i 88 PEUTERS Jz k a bewijs van ealithoiil i oarhet eu kurk steed yoorzi D VAD den oa m dar ïirma P HOPPE Xfli 48 l7 171 100 107 OOV 100 100 116 118 85 11 iutomatisehe vallen voor la n k fl S 4o I ü I Si voor torron kitkkertakkeii ent k 11 1 3 1 vangAH voortdarend iiiulor toüEipUt ïu O rntMii tnuiMn r luiceii le kevert In eon aacbt atallan zmh yjuizalU weder rv t n lunten niet du tninnta reuk tib Vurkdt p tegan toeiendinf vu hot liDdriig r oiidor itmtioura Veizcndluils Merkuur OommHiidli Hn tHohHPPT Melmbert Ca iMMtrrdam SZ ToortmrgWftl tfiS StoUwerck sche Borstbonbons nUrioeard na vooisohrift vu dei kon UniversiteitsProt CMun Hofrad f Dr HarlMl Bonn iiebbeD sedert 60 Jaren ah nmohtnd middel gen lidea ii l heMeUieid m anckwniiig der adeining j organen uitsteekeode diensten bewezen T Bij spoedigo fwinseling van warme Len koude lucht is t byzonder nanbevelens1 wardig een bonbon te gebmiken Verpakking Oeele p Iijea 2fi oeot Alom vsrkrtjgbaar 81 Paul Minn tl Manit obl 7 Un Pao Hoofiün ob ig 6 dito dilo Line Col Ie byp O 5 Oanida Can South Cbert r aanJ V K 0 Rallw Na lo b d e O Amiterd Omnibui Mij aand D SAMSOM Markt GOUDA ONTVANttEN Noiiveauté s in TAiLOH mi mwm en Voorjaar i Capes B n r g e r 1 tl k e B t a n d ÖEBOREN 8 Maart WjUiolmus Tozephus oudera H Engi lliard rai G M htellang 9 Johanna Maria ouders C4 J de NIEUWI lEtlW GESCHIKT VOOR I Naclitüchten Koffie en Tlieelicliten Welke 4 Aiir branden Vl en 8 uur brandende 3 cent per Btuk £ Dig Agent voor Gouda en OaiBtrêkeu Z K CATS Papiermolen iOiJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkei i k en beiert hiervoor een Olle OJSlfakniteken is noodlg CQehael onder gevaar voor brand ala ook jnder reuk frisch en fiJn van smaak Jij 1 fl A 40 ets bfl 6 fl ol meer 37 et MISSEMWIJIV iioci iijn van nmaak il 35 ct8 bij i fl ot neer 83 ets J BESSEI èWWM wiltej heerltjk bj 1 fl è 40 ets bü ti fl of meer 37 ets BESSEI SAP 1 ff mii htj 1 fl A 18 ets b j 6 fl of neer 16 ets Aanbevelend i J BfflJ¥EMA fln mL Boer GOUDA Hoogstraat A 13Z IJSSELSTIJN S ReGlame Zeepj é is een aangenaam geparfiimeei de zaÊ te I 1 voordeelige Eau de Cologne 2edp f @ varal ver trijgSaar i rijs par sluE C oantA a sf o nÜnmtal j s o 5 I S O wiü isri3 isriDEi i sniT Kort overaiobt onaer PrUeooarant y SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 flesB ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE l 76 COGNAC è f 1 75 f 2 25 f 2 75 f B 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY jl 2 25 © ö R x3Ê A xf2s e E S Per Fl Per Ank 45 Fl I n K LI8TRAC f 0 65 Nto f 27 76 J CHATEAU VALROSE 0 75 31 5 St ESTEPHE 0 85 36 H St BMILlÜN 1894 1 42 W 2 PAÜILLAC 1893 1 25 58 GRAVES Witte Bordeanj 0 80 84 o e g 8AUTERNE 1 42 O ZELTINGER Moeiel 0 0 37 60 BOURGOGNE 1 10 47 De fljll hen zgn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per ttuk teruggenomen B j elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj Oe ariua T CRCBASI Gonda Steeds veorradig eene reine k nu der SelMste seorteo Naaimachines ir ke tot MllIJke prljien worden geleïefiv MT DearerkieBend op b e ulin g per nd eta perweelc M A XKWENSTKIN GOUDA Kleiweg 49 tOoedkoopste en solle dlst adres voor Verveer van lffil o d l Koowel Ihojisd als baikn de tad etgegoten wi ds by A GRAVES TE UN Oude Gouwe 4U i loordt t g n Tnatuport tehade vemektrd TE laZTTTJaR texstorj ca a £ latex lEBM mwmmmwm Te bevragen Uautoor titm roffe ti MMier M FLITWEELEN SIN3EL No 612 Qeuda Dmk van A BBIKKUANjï Zs Bultenlandscli Over iclit Een telegram uit Budapest houdt in dat de Kamer van afgevaardigden de voorloopige overeenkomst met Oostenrijk heeft aanganomen Dit heeft moeite gekoat maar gelijk men weet laX er ook heel wat aan vast Oostenrijk en Hongarije hoewel administratief gescheiden hebben toch zekere ministeries gemeen en wel die van buitenlandsche zaken en oorlog Ieder der twee staten levert zijn vast aandeel in de uitgaven voor die beide Departementen Toen de tweevoudige organisatie in 1867 geregeld werd verbond Oostenrijk zich om 70 en Hongarje om 30 pCt van de gemeenschappelijke uitgaven te betalen Terzelfder tp werd het tolverbond gesloten hetgeen overigens in het belang van de twee landen noodzakelijk was Hongarije verkocht zijn granen in Oostenrijk vanwaar het in ruil de producten van nijverheid kreeg die het miste n Men kwam toen ook overeen dat om de 10 jaren een commissie de bestaande verdragen zou moeten herzien De oeconomische gesteldheid van Hongarije was destijds zoo treurig dat men vreesde dat het niet de 30 pet van zijn quotenaandeel zon kunnen betalen Doch thans is de toestand geheel anders Hongarije wordt gedreven door grooteflnancieeleenindnstrieele krachten bloeit en gaat vooruit Hieruit nam de Ooatenryksche rogeering aanleiding eeile verandering Sn net cjfer van het qnotenaandeel voor te stellen teneinde dit meer in overeenstemming te brengen met de hulpmiddelen waarover Hongarge beschikt Sedert twee jaren nu bespreken de beide Tegeeringen de zaak zonder geslaagd te zyn in het vinden van eene bevredigende oplossing Oostenrijk stelt voor het aandeel van Hongarje op 34 pet te brengen en de overige 66 pet voor eigen rekenbig te nemen Maar Hongarije wil van eene dergelijke schikking niet weten en daarop heeft Oostenrijk geantwoord door te weigeren de vroegere belastingindeeling voor de beide helften van de monarchie te handhaven Onder die omstandigheden is de Keizer tn techen beide moeten komen om tenminste voorloopig het voortduren der betrekldngen tttsschen de beide landen op den grondslag van de bepalingen van 1867 te verzekeren Dooh dit provisorium kan niet lang dnren En vandaar de ijverige bemoeiingen van den nieuwen Hongaarschen premier Koloman Szell om een regeling van langen duur te treffen in afwachting van de definitieve schikking l en einde nn aan de beide regeeringen gelegenheid te laten zich te beraden stelde hij voor FEVlLLm IO Uedeokscliriften van een Gelukioeker OF AMIBAl DE VONDELING Aoor hit Fransck DOOR W NUTTERS MI Van het eenvoudige humrijtuig de onaanzienlijke fiacre tot de meeat eïegante landauer die Parijs bezat was er aanwezig De peilsnelle tilbury ontbrak er evenmin als de logge aristocratische berline Boerenwagens overvol met luidruchtige lieden uit de omliggende dorpen bespannen met zwaargebouwde werkpaarden kwamen in onafzienbare rijen langs de wegen die de vlakte van Satory begrenzen en doorsnijden Elegante ruiters op prachtige schimmels en vossen Tcrgezeld van bekoorlijke amazonen met wapperende pluimen en fladderend gewaad arriveerden in gcheele drommen van de zijde van Parijs Een ontzaglyke menigte was op de been een zee van menschen bedekte de vlakte een gierende opgewonden massa bijeengestroomd voor het grootste deel uit de achterbuurten en armelijke voorsteden van Parijs wien een uitgaansdag londer dronkenschap en vechtpartijen een mislukte uitgaansdag toeschijnt Plotseling liet een muziekkorps een vroolijke het tegenwoordig in zwang zpde provisorium te verlengen tot 1903 het jaar waarin de meeste handelsverdragen van de Monarchie ten einde loopen De Hoiigaarsche Kamer heeft dit goedgekeurd on naar gemeld wordt zal men hiermee ook in Weenon wel accoord gaan Doch dan zijn nog niet alle moeilijkheden uit den weg geruimd 1 De heer Szell tracht ook eene verlenging van het privilege der Hongaarsche Bank tot 1910 te verkrijgen Te Weenen meent men echter dat het inconsequent zou zijn om het privilege van de Bank te doen voortduren tot na den termijn voor de tol nnie gesteld die de beide regeeringen slechts tot 1903 bindt Maar de Hongaren willen niets toegeven en honden vol Het blflft dus onzeker ot de heer Szell de quaestie in haar geheel veel nader tot haar oplossing zal brengen dan zijn voorganger Op de Haagscbe conferentie ter beperking van de krijgstoernstingen zal Italië zich laten vertegenwoordigen door markies Visconti Venosta oudminister van buitenlandsche zaken In de War against War zegt Stead omtrent den aanstaanden voorzitter van de conferentie den heer Staal Men had geen betere keus kunnen doen De heer Staal heeft ten minste eens en misschien tweemaal den hoogsten post in de Rnssische diplomatieke wereld geweigerd Het verhaal gaat dat toen Alexander III op sterven lag zijn zoon de tegenwoordige Keizer hem vroeg in welken staatsman hö het meeste vertrouwen moest stellen als leider van de Russische buitenlandsche staatkunde De stervende Tsaar zou toen geantwoord hebben Eerst mijnheer Staal dan prins Lobanol dan mijnheer Nelidof In overeenstemming daarmee had Aleiander III aan den heer Staal de portelenille van buitenlandsche zaken aangeboden voordat hij prins Lobanol tot minister benoemde Maar de Eussische ambassadeur aan het hof van St James is hoogbejaard en te goed bekend met de vermoeiende werkzaamheden die het Rnssische ministerschap van buitenlandsche zaken meebrengt om den post aan te nemen en zoo word prins Lobanof minister Maar de redenen die den heer Staal bewogen om geen minister van buitenlandsche zaken te willen ziJn beletten hem niet voorzitter te zijn van het groote parlement der natiën dat van t voorjaar in Den Haag bijeen zal komen Hjj is hoffelj k opgewekt rp aan ondervinding en innemend van manieren zoodat de conferentie moeilijk een beter voorzitter kon hebben WIJS hooren Dit wab zooveel als een teeken dat men beginnen zou met de wedrennen Alte wat zich op de tribunen had neergezet kwam overeind Ieder stond op de teenen Alles rekte de ledematen en tuurde met starende blikken op een eenig punt Alles wat over de vlakte verspreid was keerde het aangezicht in e pzelfde richting Die in rijtuigen zaten stonden overeind De ruiters hieven zich op op hunne paarden om hun vergezicht te vergrooten De gamins straatjongens Van Parijs klommen als apen van een bijzonder vlug soort bij duizendtallen in de hoornen die in ünge rijen de vlakte van Satory omzoomden Gelijk wij reeds met een enkel woord zei ïenwemelde het op de vlakte van rytuigen van lülerlei soort Maar te midden dier menigte trok ene equiï algemeen de aandacht Het was een kales Deze kales stond op zeer hooge wielen gelijk te dier tijde bij de meeste rijtuigen het geval was en was bespannen met een overheerlijk vierspan allen zwart en zoo gelijk aan elkander zoowel van kleur als van groote en bouw dat men ie als m een uniform gestoken zou hebben kunnen beschouwen Twee postillons in blanke broeken en blauw vest met zilveren knoopen bestuurden dit gespan en waren ternauwernood bij machte de vurige dieren in rust te houden Het verbod van de War against War in Rusland geeft verscheiden Engelsche bladen aanleiding tot spotternijen Intusschen hadden al verscheiden nummers hun weg naar Eus land gevonden en waarschijnlijk hebben een of meer van die nummers het verbod nitgelokt Naar de Birmingham Post melüt wenscht Rhodes met keizer Wilhelm niet alleen te spreken over den spoorweg van Kaapstad naar Ka iro maar ook over een plan voor een spoorweg van Duitsch Zuid West Afrika naar Rhodesia waardoor Boeloewayo in rechtstreeksche verbinding zou komen met de Walvischbaai Verspreide Berichten nilLVFlJS Hot verhoor van Déroulède en Habert door den rechter van instructie Pasques is afgeloopen Vrpag zijm de secretaris en den assistentsecretarissen van den Bond voor het Fransche Vaderland verhoord Jules Lemaltre heeft den rechter van instructie Pabre geschreven dat ook hü als voorzitter van den Bond vervolgd wenscht te worden De Matin meldt dat de prinsen Esterhazy in Hongaröe voornemens zijn een rechtsgeding in te steUcu togen m ijoor WalsiuEsterhazy om dezen te laten verbieden hun naam en hun wapen te voeren waarop hiJ geen recht schijnt te hebben In de couloirs der Kamer werd verzekerd dat generaal de Pellieux een verzoek tot den minister van oorlog gericht had om een enquête in te stellen nopens de wijze waarop hij de instructie tegen Esterhazy in December 1897 geleid heeft Als deze enquête nu maar zoo geschiedt dat er niet weer een enquête over de enquête noodig wordt Esterhazy heeft weer het een en ander losgelaten tegenover een redacteur van de Daily News In den nacht volgende op den zelfmoord van Henry ontving hij naar hü zegt bezoek van drie officieren wie blijkt niet Later zou men de geschiedenis weten van den zoogenaamden brief van keizer Wilhelm van het ontslag van Casimir Perier en den diefstal van het diplomatiek valies Overste du Paty had heel wat te vertellen als hij eens wilde spreken zou generaal de Boisdeftre verloren z jn deze en Roget wisten al lang dat het stuk van Henry valsch was Esterhazy vertelde verder dat als men Op de donkerblauwe zijwanden der kdle onder een gouden hertogkroon zag men de wapens der Latours du Pic en der Stmeusss Inderdaad dit rijtuig dat algemeen de bawondermg wekte droeg den ouden hertog en zijn gemalin Mathilda De jonge hertogin schooner en heftalliger dan immer droeg een licht rosekleurig gewaad en een hced van witte crêpe Haar rechterhand speelde achteloos met een miniatuur parasol van blauwe zijde m de linker bidd zij een ruikei van rozen en viooltjes De hertog zat naast haar en scheen bezorgd Hij waa in gedachten verzonken Van tijd tot tijd wierp hij werktuigelijk den blik over de met duizenden bezaaide vlakte of op de menigte die de reusichtige tribunes bezetten Dikwerf lichtte hij den hoed of maakte een militair saluut maar geen enkelo maal knoopte hij een gesprek aan of inibrmeerde naar den wedren of richtte hij het woord tot zijn gemalin Een wolk lag over zijn eerwaardig aangezicht Hij scheen ter prooi aan een inwendig lijden aan een marteling die hem voor al wat hem omringde blind en doof maakte Wanneer Mathilde eensdeels uit weetgrerigheid anderdeels om hem uit zijn somber gepems los te rukken hem vragen deed gaf hij vriendelijke doch uiterst korte antwoorden en viel in zijn doffe lusteloosheid terug Telkenmale wanneer het getrappel van een paard in de nabijheid van het rijtuig des hertogs vernomen werd boog Mathilda zich buiten de kales QÜi den ruiter op te nemen maar even dikwijls tfOk zij zich weer terug en een trek aU van te hem in Frankrijk had gearresteerd hij strychninc pilletjes zou hebben geslikt Wat Dreyfus betreft men zon zien dat president Loubet dozen weldra gratie zon verleenen en dat de heele beweging in rook KOU opgaan Esterhazy ontvangt in Engeland allerlei zonderlinge aanbiedingen Barnum is ook al bij hem geweest om hem te vragen in Olympia op te treden I Ook is de concierge van het hnis in de rue de Douai waar Esterhazy met Marguerite Pays gewoond heeft geïnterviewd Van zijn praatjes lijkt ons alleen dit van oenig belang Esterhazy heeft altyd gezegd dat bij niet de maker van liet borderel was Maar Dreyfus beschuldigde hij niet integendeel Dreyfus is onschuldig zeide hy eens tot ons en ik begrijp heel goed dat de menschen zich tot taak gestold hebben de revisie van zijn proces te verkregen Alleen behoeft de verantwoordeljjklioid daarom nog niet op mij geworpen te worden De makers meervond van het borderel zj n thans trouwens aan de strafkamer bekend Een deel der Parijsche pers heeft zich nogal warm gemaakt over een waarschijnlp weinig beteekenend voorval door Picqnart s neef den heer Gast verteld Het was naar aanleiding van een gesprek met een verslaggever van de Temps over do behandeling van den gevangene dat de heer Gast vertelde dat de kolonel op zekeren dag in de gevangenis de la Santé in een eierkpek hom door zjjn restaurateur gezonden een paar glasscherven vond Het was kort na den nog steeds onopgehelderden dood van Henry en natuurlijk was de directeur der gevangenis niet weinig ontstemd over deze vondst Picqnart stelde hem echter gerost met de verzekering dal hü tegenover niemand over d zaak zou spreken en heeft inderdaad over de zaak een diep stilzwügen bewaard wel begrypeiide welk een opschudding op dat oogenblik het ruchtbaar worden van het geval zou maken Uo heer Gast vernam het gebeurde van den gevangeniswachter en besloot het ter kennis van den beer Dupuy te brengen nu Picqnart waarschünlijk naar de Santé teruggebracht zal worden Daar de heer Dupuy op zü n verzoek om een onderhoud geen antwoord zond maakte liy het ongeluk bekend De restaurateur erkende de waarheid van het voorgevallene en voerde ter verklaring aan dat waarschijnlük in het beslag een scherfje van een zontvaas was gevallen Het Journal schrijft Wg meenon zeker te weten dat generaal Pellieux den minister van oorlog schriftelük heeft gevraagd een leurstelling vertoonde zicli op haar gelaat Wat kijkt ge toch telkens Mathilda het lijkt wel of ge iemand zoekt of dat ge den een of ander verwacht 1 zeide de oude hertog eenbklaps Ik kijk hoofdzakelijk lieve vriend omdat het mij moeilijk valt als een steenen beeld op mijn bank te zitten evenaU gij doet En wie zou ik roeken of verwachten Kom laten wij eens wat praten U kunt zoo kluchtig de menschen hekelen en op de dwaasheden der mode schimpen als gij de moeite naamt om even uw blik over de tribunes te laten wijden dan zoudt ge meer dan genoeg aanleiding vinden om aan dat talent bot te vieren Ue hertog gaf geen antwoord Mathilda schudde medelijdend het hoofd De kalei van den hertog stond op een prachtig punt ten opzichte van de baan De paarden de twee voorsten stonden met de koppen over het staketsel dat de plaats van afrit der deelnemers afsloot Zij hadden de ganiche baan die over het geheel bijna een rechte lijn vormde voor zich De aanvang der ritten wachtte nog slechts op enkele laatkomers Onder degenen waarop men wachtte was ook de burggraaf Raphael Om het wachten een weinig minder onaangenaam te maken en om de menigte die than over het geheel genomen in rust was op zijn plaats te houden ging de muziek voort met spelen en bracht wat een zeer handige inval was de verschillende volksliederen der Europeesche natiën ten gehoore Wordt Vervolgd