Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1899

11 91 18 13 11 58 11 98 ff 1 11 86 r 1 7 11 48 ft J 14 11 61 19 89 1 88 I 75 leerlingen werd bezocht constateerde hiJ het schoolverzuim in de volgende verhouding Op 15 Januari 7 pet op 15 April 22 pet op 16 Juli 24 pet op 16 üptober 28 pet Gemiddeld ruim 20 pet 13 pet leerlingen van 11 A 12 jaar verzuimden meer dan 25 weken Bijna 7 pet leerlingen van 9 4 10 jaar waren meer dan 13 weken absent Hoofdoorzaak veld en huisarbeid Vader en moeder zijn op het land de kinderen helpen mee een ouder zusje past op de kleintjes thuis en zorgt voor den pot Zou leerplicht daarin niet een weinig verbetering kunnen brengen vraagt de onderwijzer Gemeng de Berichten Er loopen tegenwoordig oplichters in Amsterdam rond die het gemunt hebben op de beurs der kamerverhunrsters Een hunner gaat kamers zien zoogenaamd voor een vriend die van elders komt Hij vindt alles even mooi en goed ziJn vriend met wien hij later op komt dagen beaamt dat ten volle en verklaart de kamers te willen huren De juffrouw is blijde en heeft geen bezwaar om een quitantie van f 1 25 of f 1 50 te voldoen welke de eerste als belooning voor zijn moeite aanbiedt Is t geld binnen dan hoort de juffrouw van beide heeren niets meer Door de rijkspolitie te Heusden is een onderzoek ingesteld in verband met een zeker persoon te Genderen die in navolging van het Staphorster boertje daar en in den omtrek de geneeskunde in haren geheelen omvang uitoefende Per hondekar bezoekt hij ziJn patiënten en leverde o a aan een zieke over wien een bevoegd geneeskundige practiseerde geneesmiddelen en verstrekte aan gewonden zalf In verband met de bjj den patroon Horstmanshoff in de Oranjeboomstraat te Rotterdam uitgebroken werkstaking van steenhouwers heeft de steenhouwersvereeniging Eendracht maakt Macht Zondag een vergadering gehouden Daar is een commissie benoemd van drie leden der vereeniging en twee leden van het nationaal arbeidssecretariaat om met den patroon te onderhandelen De werkstaking is ontstaan omdat voor de vervaardiging van een poineut in het vervolg f 2 50 in plaats van f 3 wordt betaald Met algemeene stemmen besloot de vergadering de eischen en daarmede de staking te handhaven Men meldt uit Den Haag Verschillende groote kofflehuizen hier ter stede waar vroeger geen militairen beneden den graad van onderofficier werden toegelaten hebben thans nu de persoonlijke dienstplicht is ingevoerd hunne lokalen ook voor korporaals en soldaten opengesteld 101 Züoals men weet werden te Amsterdam Donderdïigavond een man en eene vrouw naar het Bureau Loidsche Plein gebracht omdat de vrouw een revolverschot had gelost op het terrein achter het Museum Dat deze vrouw een revolver hy zich had kwam der politie wel wat vreemd voor en voor alle zekerheid werd naar Antwerpen vanwaar zij afkomstig zeide te zyn om inlichtingen getelegrafeerd Dit het antwoord bleek dat het paar valsche namen had opgegeven en dat de justitie te Antwerpen de opsporing van den man had verzocht daar hjj verdacht wordt de hand te hebben gehad in een diefstal van 40000 francs aldaar den 27sten Januari 11 r DIrocle iSiHM rwci verbkiiiiliigeii mi GOliOA Wiulerdleosl 1898 99 AaoKevangeD 1 October TUd vao direenwicb eoDDl BOTTIBDillTia teru 4 68 6 88 S 51 12 7 81 S ll 4 68 6 6 6 18 6 19 6 11 9 14 9 98 6 10 6 40 10 80 7 60 9 34 9 48 10 18 lO Sn 11 88 Po o liaiauiall la an ia kl Kik TeiEtger moet zich IboTendian Tcorzien raa een berijs k f O 0 j 5 86 4 05 17 7 34 41 47 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 11 85 11 60 18 87 1 44 1 64 8 01 8 08 9 14 40 D dooi 9 f m 4 05 4 84 11 64 19 08 19 47 QOUD DBN HA 10 89 U IC 64 15 7 84 9 14 8 46 4 49 4 65 6 7 6 18 6 88 6 87 18 6 1 8 1 19 1 88 I 3 9 17 9 9 67 10 14 11 16 6 68 a ii 4S 8 I4 9 49 4 15 5 16 Vl 9 4 6 68 1 0 86 10 44 11 45 4 88 4 89 4 68 8 04 6 18 1 36 1 41 1 66 9 08 8 17 11 86 2 7 69 94 I 8 S9R 8 64 4 97 b o U U O A i VKS T b B D A M lond 9 8 14 9 18 10 17 19 10 t ll 5 801 51 s 3 li l7 8 Ain l W 8 01 9 06 10 86 11 48 1 5 00 87 8 40 lO OJ 11 17 Am t O 8 80 9 19 10 60 1 08 1 18 6 16 8 66 10 8 11 41 vifle leru 1 80 3 17 4 88 8 87 8 46 8 08 a 66 7 10 7 18 7 8 6 10 6 87 6 46 10 17 10 84 10 41 11 13 9 07 ftfl D 9 8 10 61 84 7 51 8 14 8 48 69 8 94 4 8 34 ff S 50 8 04 10 09 10 34 10 64 50 9 10 9 07 9 88 9 8 9 49 0 10 16 10 88 11 118 18 08 1 37 1 08 8 9 8 55 1 48 6 88 8 81 S 5 7 68 10 38 ff 11 66 18 14 ff ff 3 47 4 1 86 7 13 10 4 ff ff ff 4 14 61 10 89 11 10 U U 8 40 4 87 5 80 t lO 7 89 8 16 7 05 8 10 9 06 11 16 9 58 H 46 t 4 80 1 4 9 4 7 80 8 15 9 10 11 80 8 08 4 00 6 00 38 8 00 10 0 9 09 9 19 10 0 11 61 SM 4 47 5 49 7 49 8 49 1 1 Vm tO 8 Am W Oouda 10 34 11 10 een cycloon die op de knst van Qneenaland heelt gewoed BINNENLAND Omtrent de byeenkomst van de OntwapeningB Conlerentie in de HufHtad op 18 Mei a s wordt aan het Dagblad verzekerd dat er zeer ernstig over gedacht wordt haar te honden in de zaal van de Kerste Kamer der StatenGeneraal De Minister van Buitenlandsche Zaken zal ter eere van de gedelegeerden by hun konibt een groote receptie aan zijn hotel geven eeuige diners en een schitterend soiree Baitendien zou de conferentie aanleiding zijn dat tijdens een gedeelte van haar dnnr de Vorstelijke familie in de Residentie zon vertoeven Het Handelsblad bevat een artikel over Stndentenschandalen naar aanleiding van op de institnten Noorthey en Bydorp te Voorschoten gepleegde baldadigheden Het slot van dit stuk luidt aldus Tot zoover de modedeelingen van den directeur van Noorthey WiJ declen de namen der studenten die dus zich misdroegen deze keer niet mede Doch bij een volgende misdrijf zullen we dit wel doen Publicatie vermag dan wellicht iets als tuchtmiddel Wat ons in het Studentenleven in Nederland steeds tegenstaat is dat er geen discipline bestaat voor de studenten dat de senaat zoowat nooit van zfln recht tot be strafftng gebruik maakt dat er ook geen openbare meening onder de studenten schijnt te zijn die hen veroordeelt die zich gedragen op een wijze waarover een gentleman een fatsoenlijk man zich diep behoort te schamen Hoe worden helden als deze ruwe geweldmakers bejegend als ze terugkeeren V Zeggen ze in sociëteit of na afloop van t college we hebben weer eens getoond welke flinke moedige HoUandschc kerels we zijn We hebbon een doctor in de letteren een man door ieder die hom kent geëerd en die jongens voor de universiteit opleidt grof belcedigt we hebben de dames bij hem aan huis doodelijk verschrikt of er een ziek was kon ons natuurlijk niet schelen we hebben aan Duitsche en Kngelsche meesters te Noorthey weer eens een nobelen indruk gegeven van wat HoUandsche gentlemen alzoo vermogen we hebbon in een stal ingebroken dronken over den weg waggelend hebben we geiten medegesleurd naar de rijtuigen we hebben ridders als we zjn zeer kloek en moedig de ruiten ingeworpen van een meisjeskostschool enz Of verzwijgen ze hun heldendaden Wij kunnen ons zoo moeilijk voorstellen dat studenten van goeden huize in onzen tijd nog zulke onbeschaafde liederlijke brooddronkenheid toonen Een Engelsch student die zoo gehandeld had werd weggejaagd van de hoogeschool Moeten op onze tuchtelooze hoogescholen die verfoeilpe zuipersgewoonten inzwang blijven Er is bflna geen schouwspel zoo weerzinwekkend als dat van een jongen man van goeden huize die een naam heeft op te houden en die dus in hot openbaar een beest van zichzelf maakt en dat terwijl juist thans op beschaafden ernstiger dan ooit den plicht rust een voorbeeld te geven Als een jonge werkman slechts een klein deel deed van wat deze hoeren straffeloos plegen dan zon hij ziin betrekking verliezen en als hjj zich dus vergreep dan zou hij zeer zeker gestraft worden 6 86 S 48 8 49 8 5 9 C5 7 86 r as 7 89 7 4B 7 55 0 ud Moordnobt iam KieawwVffk ir Onpiille aattardun 80 16 7 86 7 M 4 45 4 66 6 04 5 11 6 17 6 59 8 08 11 19 36 K tt rdrai 0 p n SlenwOTkwk Hoordimlit ftosdl 88 7 46 8 80 8 4 8 61 9 08 9 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 tfosd ZgiaibuiunMoirkaptlla Zo t mieflfZ gwMird Voorhurg Hage aHH 5 48 7 80 Voorburg 5 S9 Zoalerniaar Z g aard i aTanhsiuii Hoarkapalle 8 17 Mud 88 7 46 8 6 7 8 7 98 6 80 6 86 6 4 3 08 Uoida hitew Woud Utrwkl 8 08 8 96 8 66 7 04 UlttohC 6 86 83 7 43 8 87 8 4 9 00 Woaidai 6 49 63 8 0 9 1 Outlaw 8 14 ff ff 8 97 9 0 9 88 Kan de openbare meening op onze Hooge Scholen zich niet doen gelden Kan de senaat niet iets doen om tucht te oefenen Zijn de hoogleeraren machtelooaf Het plan bestaat om in de maanden Augustus en September van 190Ü in Den Haag te houden eene tentoonstelling der geschiedenis van het Nederlandsch zeewezen tot 1795 Men zal pogen bijeen te brengen portretten van vlootvoogden afbeeldingen van slagen zee en ontdekkingstochten penningen scheepsraodellen journalen oude zeekaarten enz H M de Koningin heeft voor deze expositie welwillend afgestaan de gothische zaal en de balzaal in het oude paleis van Kroonprins Willem De commissie van voorbereiding bestaat uit de heeren D F Scheurleer voorzitter mr S van Gijn ouder vourzitter G P van Hekking Colenbrander Secretaris ir H J de Dompierre de Chaufepié pennmgmeester prof dr P J Blok prof mr J 6 Heeres W D H baron van Asbeck en E W Moes leden Het doel dezer tentoonstelling is een beeld te geven van Nederland s geschiedenis ter zee niet alleen uit een krijgskundig oogpunt maar ook met betrekking tot de Nedtrlandsche ontdekkingsreizen kolonisatie pooltochten overzeesche handelsondernemingen en visscherij Men schrift uit Sleen In de couranten leest men tegenwoordig nu en dan van het Staphorster boertje wiens medische wetenschap en kunst groot moeten zjjn Zijn roem overschaduwt dien van vele wonderdokters maar toch worden niet alle collega s door hem op een eenigszins ernstige wjjze in hun practijk benadeeld Zeo woont er te Sleen een man die een middel heeft tegen waterzucht en die praktijk blijft behouden Nu zijn medicijnen van gewone wonderdokters goed voor alle ziekten die van hem zijn echter alleen tegen genoemde kwaal van nut Kwam men bij hem om een middel tegen iets anders hij zou royaal belijdenis van onvermogen doen Op deze wijze wekt hiJ vertrouwen en stijgt de waarde van ziJn middel tegen waterzucht De patiënten komen gewoonlijk uit de verte want wonder medioijnen schijnen des te moer te helpen hoe verder de menseben er om moeten reizon in de verte wordt hy gewaardeerd in zijn eigen land deelt h vaak het lot van don profeet beide worden daar niet geëerd De kennis vanhet recept blijft in de familie en is naar men zegt ook daar niet eens algemeen De vrouwelyke leden zijn zoo zegt men er niet mee op de hoogte nook niet eens alle mannen De kttiist Ofia te zwijgen moet hij verstaan die waardig geoordeeld wordt om het mysterie te kennen In Oosterhesselen heeft iemand een middel tegen wat het volk noemt binnenkoortsen een ziekte waarvoor niemand een beschrijving of bepaling kan geven die naar iets lykt Tegen gewone koorts helpt het niet alleen binnenkoortsen bestrijdt het met goed gevolg Er zjn natuurlek maar hoogst zelden menschen die echte binnenkoortsen hebben Sommige stumperde gelooven in deze wonderen maar verreweg de meesten die er gebruik van maken redeneeren men kan niet weten en dan wagen zo het ook verzwijgen ze liefst hun wanhoopsdaad omdat ze zich eigenlijk er voor schamen vandaar dat er van de kwakzalverij nog niet alles is bekend Het hoofd eener school zendt ons zegt de Leeuw Ot met het oog op het gewijzigd leerplichtontwerp eenige sprekende cijfers 9 64 10 11 U U 9 68 10 19 10 99 10 8 10 48 1 4 9 47 10 13 11 18 11 80 11 41 11 66 H 11 17 lO U 10 17 10 81 10 48 10 64 8 8i D dooi 9 0S 11 57 10 1 1 1 D I I B E C II 10 87 19 00 19 10 18 6811 14 ff 11 88 ff U 7 11 46 ll S 1 8 In zijn school die in 1898 door gemiddeld ten nadeele van eene weduwe gepleegd Tengevolge van deze inlichtingen werd een bevel tet aanhouding gegeven es het paar gearresteerd Zij bleken reeds dria weken op een kamer aan de Ruysdaelkade te hebben gewoond Verhoord door den commissaris zeide hij dat hy in België uit de gevangenis was ontvlucht Door de Belgische justitie is thans de uitlevering van den man die ongeveer 21 jaar oud is en den naam Danckers draagt gevraagd Het meisje is van Hollandschen afkomst haar moeder woont te ontwerpen en daarzij niet betrokken is in den diefstal zal zy onder geleide naar het ouderlijk huis worden teruggebracht Tel In de cellulaire gevangenis tê Groningenheeft een der gedetineerden door ophangingeen einde aan zyn leven gemaakt De man die het laatst in de Schoolstraat by de Overtoom te Amsterdam gewoond heeft en geboren was te Nieuwer Amstel was 28 jaar Den 27 Januari 1896 werd hy in de gevangenis opgenomen den 18 Januari 1901 zouhij ontslagen worden K G C Onlangs werd in den gevel an het huis aan de Garenmarkt te Leiden dat vele jaren lang bewoond werd door mr J R Thorbecke een heriimeringssteen aangebracht Dit brengt B en W op het denkbeeld om de nagedachtenis van den groeten staatsman ook in den naam der straat waarin dat huis is gelegen levendig te houden Zy stellen daarom den raad voor aan het gedeelte van de Garenmarkt gelegen tnsschen do Hoefstraat en de Raamsteeg den naam te geven van Thorbeckestraat Men schrijft ons uit Wolvega Door het vuurtje stoken waarmede jongens zich weer in den laatsten tyd veelvuldig vermaken geraakte een dennebosch van den heer N Sickenga gisterennamiddag in brand en werd geheel verwoest Aan blusschen was niet te denken Slechts door de omliggende slooten werd het vuur tegengehouden Tegen de daders die door den wachtmeester der marechausees opgespoord en tot bekentenis zijn gebracht is procesverbaal opgemaakt In het Centraal station te Amsterdam is men weer sedert een paar weken aan t herstellen van een verzakking onder de trap naar het tweede perron ui een der westelijke doorgangen De steenen trap is uitgegraven en nu zyn er scheuren in de wanden te zien ruim genoeg om er een arm in te steken Een en ander moet zegt de Tel een gevolg zijn van de omstandigheid dat het station op aangeplempten grond rust die eerst na langen tyd de vastheid en rust krygt om zonder verder ongerief kolossale bouwwerken te dragen De steenen trap zal naar men verneemt door een houten vervangen worden Er verzakt trouwens nog wel meer te Amsterdam In twee perceelen in de Kinkerstraat hangen twee huizen die in de verzakking zijn en wel zoodanig dat zy waarschynlyk deze week zullen moeten worden ontruimd en afgebroken Het eerste heeft aan straat een groentenwinkel het andere een spekslagerij Voor een drie jaren werden deze bechte en weldoortimmerde winkelhuizen gezet 8 89 D om 8 50 10 18 11 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 S4 10 64 11 80 9 37 9 47 9 54 10 01 10 07 7 86 8 90 7 59 84 8 16 8 89 8 84 8 89 O door 8 8S 10 10 18 10 81 10 88 10 38 5 9 98 10 06 9 34 ff 9 48 ff 9 69 ff 18 10 10 10 88 7 55 19 18 30 89 f1 50 8 18 7 4S Er zijn er trouwens nog meer zoo in de buurt Zoo heeft het huis hoek Nic Beets straat en Jaoob van Lennepstraat bewoond door een kruidenier een flinke scheur ouder de eene winkelkast terwijl de hardsteenen band langs de straat op een lengte van nog geen drie meters een derde was gezakt Ook zijn er in de Kinkerstraat huizen waar de bewoners een flinke plank aan de eene zijde onder de tafel moeten zetten Zaterdagavond zag de heer W K op de Prinsengracht by de Reguliersgracht te Amsterdam aan den walkant een jongen die schreide omdat zijn tol in t water was gevallen Toen genoemde heer op t geroep van den jongen afkwam zag hy dat ook een vrouw in het water was geraakt Hy haalde geholpen door een voorbijganger de vrouw op het droge en bracht haar in bewusteloozen toestand bij een apotheker Bijgekonien vertelde ziJ dat zjj zonder huisvesting was en reeds een nacht aan een politiebureau had geslapen Haar werd tijdelijk huisvesting verleend Onlangs heeft zich te Deventer een geval van vergiftiging voorgedaan met bijna doodelyken afloop veroorzaakt door het gebruik van asthmakmiden folia Stramonii in de daarvan door de wet toegestane hoeveelheid geleverd door een kruidenier Naar aauleidlug daarvan waarschuwt de inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht voor Overijssel en Drenthe tegen het gebruik van dergelijke middelen anders op voorschrift van den geneesheer en tegen den aankoop by een ander dan een apotheker en wijst hij tevens op het gevaar van den aankoop van kruideniersvvaren bij een leverancier die tegelijkertijd als handelaar in droger en optreedt In verband met den diefstal te Baam by de wed K in den nacht van 8 op 9 dezer heeft de politie te Amsterdam gearresteerd een persoon verdacht van diefstal Op zijn kamer zyn in beslag genomen 1 beitel 2 stalen vjjlen een ring met 5 sleutels 19 wit metalen eetlepels 11 dito vorken 2 kleinere dito 3 dito fruit of vischvorken 24 messeff en 4 kleine lepeltjes van wit metaal en zes bank van leeningbriefjes waarop beleend kleederen en gouden sieraden HiJ erkende bedoelden nacht te Baam en Hilversum te zyn geweest en beweerde de goederen in commissie te hebben van een onbekende Hy is door de rechercheurs naar den burgemeester van Baam overgebracht onder overlegging der voorwerpen Daar zyn de voorwerpen door de bestolene herkend en is de verdachte in arrest gestold U D Men meldt uit Den Haag Betreffende het geval van hondsiolheid alhier voorgekomen wordt ons nader medegedeeld dat de hond voor ongeveer een jaar uit OoBtIndië is aangevoerd De mogelijkheid bestaat dat hjj daar is besmet maar dan is het tijdperk dat de ziekte sluimerend bleef zeldzaam lang Ook is het mogelijk dat de hond door een uit België komenden hond is besmet daar in België in den laatsten tyd wel gevallen der ziekte zyn voorgekomen vooral in de provincie Antwerpen De districts veearts heeft op grond der door hem waargenomen verschijnselen de dolheid geconstateerd De sectie aan de veeartsenijschool te Utrecht verricht heeft het vermoeden van het bestaan van dolheid versterkt Intusschen zyn aldaar honden met ruggemergweefsel van den afgemaakten dollen houd ingeënt en wordt thans de uitkomst daarvan afgewacht Wanneer die uitkomst positief is en dus de ingeente honden eveneens door dolheid worden aangetast kan eerst met absolute zekerheid worden uitgemaakt dat werkelyk dolheid heeft bestaan De afgemaakte hond heeft te sGravenhage met verschillende honden ggvochten en daarom vooral is het dragen van den muilkorf noodzakelyk Het bericht van het U D omtrent het tot stand komen van een dames studentencorps te Utrecht eenige dagen geleden vermeld schijnt niet geheel juist en vereischt eenige rectificatie Het studenten weekblad Minerva zegt er thans het volgende over In bet vorige nummer zoowel van Vox als Minerva werd vermeld dat te Utrecht een corps van dames studenten was opgericht De namen van presidente en ah actis werden er bjj genoemd Het berichtje is geheel en al onjuist slechts hebben de dames studenten zooals ook in t weekverslagje der Minerva stond besloten ééns per week bij Stapelkamp een genoeglyk praatnurtje te houden Van een opgericht of eventueel op te richten corps is geen sprake In de Vox vertelt de heer G het op eigenaardigen toon hij weet er zelfs by te voegen dat er eene damesdebatingclub zal worden opgericht waar corpsleden mogen worden ge introduceerd dat de dames in onderhandeling zijn met de melkinrichting aan de Hamburgerbrug tot huur van haar lokaal en dat de beide bestuursleden na een stormachtige vergadering hebben geweigerd den naam Senatas Veteranomm te aanvaarden welke bijzonderheden de heer 6 eenvoudig uit zyn duim heeft gezogen Inhoud en toon van het stukje wijzen duidelijk op eene bespotting STADSNIEUWS GOUDA 14 Maart 1899 X 00 wS SS s e W I n 00 9 Oï ft s il ë i N = K Sfe Heden morgen werd aanbesteed het maken van een nieuw cellengebouw te Gouda onder het beheer van de Genie raming f 1500 Ingeschreven werd door J Smit en Zoon voor f 1768 C W den Hoed 1725 J J Duijm 1679 C J Koot 1663 W Bokhoven 1660 C P W Dessing 1651 H J Nederhorst 1644 Capblle a I IJsEL De heer W van Cappellen Verschoor overleden alhier heeft f 5000 aan de diaconie en f 5000 aan de Ned Herv Gemeente gelegateerd VERSCHEIDENHEID In het Maartnummer van Cornhill Magazine komt een vermakelijk opstel voor over de in de Engelsche journalistiek overbekende peuny a line 6 Talryke staaltjes worden medegedeeld van deze zeer eigenaardige soort journalisten die alles wat in de wereldstad onder hun oogen komt dadelijk in zooveel regels druk omzetten overal kopy in zien en uit niets kopy trachten te slaan Zoo vertelt de schrijver van een pennya liner die s avonds thuis komende een kerel bewusteloos op zijn stoep vond liggen en zonder zich een oogenblik te bedenken zijn vrouw riep met Vlug vlug wat breng licht d r ligt een kolom kopy op de stoep 1 Zonder het te willen zijn deze nieuwsjagers dikwijls grappig in hun stylvruchten In het opstel komen er ettelijke voorbeelden van voor Zoo schreef een De moordenaar was blijkbaar in geldverlegenheid doch gelukkigerwijs had de heer Duncan den dag te voren al zyn bezittingen in veiligheid gebracht zoodat hij niets verloor dan zjn leven Een ander schreef van een straatongcluk De ongelukkige werd in Guy s Hospitaal opgenomen waar hij nu beterende ligt hoewel hy zorgvuldig door dr Robertson verpleegd wordt en eenige andere geneesheeren van het ziekenhuis Weer een ander beschreef aldus een zeeramp De kapitein zwom naar land en slaagde er in ook ziJn vrouw te redden Zjj was bij de Noorder Marine Maatij verzekerd en was met cement geladen Te Franklin in Pensylvanië is het huwelijk voltrokken tnsschen John Clews iemand van 102 jaar en Sarah Jennings nicht van Abraham Lincoln die niet minder dan honderd lentes telt Mevrouw Sarah Jennings is sedert 1824 weduwe I Een Amerikaansch transportschip is met drie millioen dollars aan boord naar Cuba vertrokken waar dit bedrag onder de soldaten van Comez zal worden verdeeld De vroede wetgevers van Californië beijveren zich nog steeds dag in dag uit met het verkiezen van een lid van den senaat doch tot nu toe zonder eenig gunstig gevolg schrijft de heer van Onteren aan de Arnh Ct De 64e stemming heeft tot denzelfden uitslag geleid als de eerste en thans denkt men er over tot geheime stemming zyn toevlucht te nemen in de hoop dat de candidaat der j 8onthern Pacific Dan Bums dan de overwinning zal behalen Daartegen komen echter de aanhangers van Grant met kracht op wel wetende dat er verscheiden leden zijn die in geval van geheime stemming hun stem op Burns uitbrengen doch dit bij mondelinge stemming niet durven De sajider een visch die in ons land nog zoo goed als onbekend is bg het groote pu bliek is afkomstig uit het Oostelijk gedeelte van Duitschland en Westelijk Ensland In 1886 werd ze daar ze zeer smakelijk is door de Doutscher Fischerei Verein van de OostDuitschj streken naar den Rijn gehracht waar zy thans welig tieren Langzamerhand zakten zy den Ryn af en kwamen ook in ons land Verleden jaar werden er eenige in de Vecht gevangen terwijl een schipper verklaarde ze ook op de Zuiderzee te hebben aangetroffen In t zelfde jaar werden er op een dag niet minder dan dertig van gemiddeld drie A vier pond in het Voornsche kanaal gevangen In het afgeloopen jaar werd te Berlijn aan de markt voor 1 500 ÜOOmark van deze visch aangevoerd Ze hebben veel van een baars en hebben den kop van een snoek doch deze is veel kleiner Zij bezitten kleine scherpe tandjes Tydens het zalmtractaat hebben visschers wel eens beweerd dat de Sander den jongen zalm opeet Uit onderzoekingen is echter gebleken dat hier zoo goed als niets van aan is Ondanks de heldere groote oogen moet zy zeer slecht kunnen zien waardoor zalm enz gemakkelyt dezen belager kan ontwijken Bij voorkeur houdt de Sander zich dan ook in eenigszins troebel water op Als voedsel dient voornamelijk blauwe spiering en btekelbaars dus waardelooze visch zoodat de vangst van de Sander ongetwijfeld met den tyd voor onze visscherij van zeer veel belang zaf zyn Er zyn er in den poel by Monnikendam gevangen Hieruit blykt dat deze vLschsoort ook in de Zuiderzee kan leven Een telegram uit Pretoria uit Engelsche bron meldt dat generaal Joubert naar het noorden is vertrokken daar een nieuwe opstand der Magato kaffers wordt verwacht tmslei daiii Vikrs Motkrs sï i lOl i mi 847l ♦ Beurs van Va 98 13 MAAUT KISIEUNII Carl Nod VI S i ditc dito itiro 3 diio d lo dilo 8 HoNOjE OU Goud 1881 88 8 ITALIB loHohr vinif 1881 81 5 OoBTKKS Ob in papier 1888 dito io EilverlS 8 6 FOETUeAL Obl met ooupoti 3 dito tinkel 8 5 98 981 98 103Vi 61 7 Va ii U 887 106 101 8 101 101 95 746 607 108 5 98V BoiLAXD Obl Binnenl 1894 4 duo aeconi 1880 4 dito bii Eolb 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito io oad laan 1688 8 dito dito dito 1814 5 Spanji Forpot lehuld 1831 4 Tuauu aapr Coa lean 1890 4 de leeoing aeri D Oea laauinx aar e C ZuidAfr Rop f obl 18 Mliioo Obl Buit Soh ISaO 8 VlNhZüSLA Old 4 onbep 1881 Ambtbbsajc Obh atien 1896 8 BoTTaxDAil au I leeu 1894 3 NlD N Afr H nrfei nd Arendsb Tnb My OottiBcatea DeliMaataohaiipy dito Aru Hypotheekb Or Hvpolb ekb pandbr 8 O 9 901 164 100 100 Ntiderlandsrha baitk aand Ned Hitnite maatsob duo N W Pao Hyp I pandbr 8 Rolt Hy üile kli panHr i l Vu Hy otheokb d to 8 98Vi OoariNE O xt Uoug ban aanl KoaL HypotheoKbaiik paüdb 4 90 I U U 118 UI 990 100 5 5 180 83 AlMElKA Equ bypotb pan ib 5 Max L G Pr Li n er Nil HoLI U Spoor My a nd Mij t t Exp V Bt 8pw aand Ned I d 8 i iriregm and Nad Zuid Afr Spni aand lito ilo ito 1891 dilo 5 67 ITAUI Spoor 1 1 87 11 A ü obl 8 Zuid Iial 3p mij A H b 3 PoL M Wa oohau Wem en aand 4 105 fiUBL ör RnsB Spw Mij obl 4 Battiaohe lito aand FaatowB dito aand 5 Iwang Pombr dito aind 6 Kurak Gb Aioir Bp kap opl 4 1 02 i dito dito oblig 4 100 S6 81 i 104 10 14 l l 83 14 Alinuiu C m I ao Sp Mg oi l 68 Ohio k North W pr C r aand 144 dito dito Win 8t i eter obl 7 140 Denfer k Rio Gr pm eert T a lllinoia Central obl in goud 4 LouiiT t Na b illiüerl r aand Mexico N Spw M Ie hyp o Miaa £ in a9 r 4p0t pref aand N YorkOuta oltWaat aand dito Fenn Ohio oblig Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Minn Manit obl 7 On Pao Hoofiün obig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 5 69 171 lOO 107 00 100 100 ll l 118 85 11 V Canada Cao South Chert r aao 1 Tix C Balltr t Na Io fa d e 0 Afflsterd OmnibuB Mij aand Rotterd Tramwe Maata Hand Nbd Sud Amsterdam aand 8 f tad Soiterdan aand 3 BlLO Sted Antareipau 1887 J Biad Braaael 1888 91 HONO TheiH BoguUr O aelaoh t Ooau Staataleeuig 18 0 8 K K Gaat B Cr 1880 8 SPA Stad Madrid 8 li 8 Nn Tar Bsi Arb SpoaL eett iiEiiwi i Miisim bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73n 1U A leleiihouu 1 31 n sxMHim Markf GOUDA ONTVANGEN Nouveauté s in TAILOfi MADE COSTUMES en oorjaars T apos I aalsle Iterühlcn Er is ernstig sprake van om al de cadetten der Militaire School te Brussel gedurende een paar maanden met verlof te zenden wegens het hoerschen der influenza die bijna het geheele personeel heeft aangetast Men schrijft de uitbreiding dier ziekte voornamelijk toe aan den ongezonden toestand van het gebouw waar de cadetten gelinisvest ziju Deze z g abdij van Ter Kameren dicht bij het Bpis de la Cumbre gelegen is al lang afgekeurd Het was vroeger de verblijfplaats der opgepakte landloopers on vagebonden en als zoodanig onbewoonbaar verklaard Pk nige kleine herstellingen en verbeteringen werden aangebracht maar t schijnt steeds een bijzonder vochtig erc ongezond verblijf e zijn Eene nieuwe Militaire Akadtmie zal in het noordoosten van Brussel verrijzon dit is al lang besloten maar men sch nt maur weinig voortgang met dU werk te maken Huriterlijke Stand GEBOREN 10 Maart Andreas ouders A van Leeuwen en P Luüpen Wilhelmina ouders C Beertliuijzen en T A van DiJk 11 Karel ouders J Anders on A O Berends Elizabeth Maria ouders J Kasbergen en A C van Loon lü Johanna ouders H Knust en M Buytelaar Adrianus Marinus ouders V Vei boom en M J Nieuwveld Nicolaas ouders 0 von der Post on G Melkert OVERLEDEN 10 Maart P de Mol wed 1 J van Kersbergen 74 j 11 1 M Reuriiigs 8 ni 12 H öiaiiKc hiiisvr van V A Burghout 72 j Veemarkt te Rotterdam DiiiMlug 14 Maart 1899 Vette Usben en Koeien goeden aanvoer ie kwaliteit 30 2e kwaliteit 28 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Magere ü sen en Melkvee goed aangevoerd Vette Kalveren goeden aanvoer ie kwaliteit 30 ae kwaliteit 28 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Stieren redelijk aangevoerd 0e handel was in vet vee kalveren en melkkoeien prijblioudend Vaarkoeien bet r in prijs Stieren redelijk ADVERTENTIEN Heil wonlt Tcrzoclit o t MLUK teletrc UIT HET MaOVZUN TAN M aAVK SVVAAYZOM GORINCHEM Deze TllEKBN wordan nfgele Terd in verzegelde pakjes van t y twee m een hall e een Sed onn l met vermelding van Noiiimer eii M il voorzien van iievenstaand dH LV Ij Zich E f l volgen de Wet gedepo tot de uitvoering van ge erde orders aanbevelende J BREiaiAAin LZ gar ÜEKJN BKTKU dre voor alle oorten SCHOENWEHK alibet Noordbrabanlsch Schoen en Laarzeumagazjjp liletwi0 IS 10 tegenover de Klelwegateeu Aanbevelend € SMITS AUa repBratiëo eu aangemeteu werk Oprui miog van het nog vooiradig niaterwerk en 1 ongesorUerd fchoenwerk Z e ile etalage