Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1899

Donderdag 16 Maart 1890 37ste Jaargang No 7830 PAXtXJS miwm coiMMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ne 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst vat 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen l ro te letters wordnr hfreken naar plaatHruitnt Inzending van Advertentien tol 1 uut dt s inuM Telefom De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN m irnmm Dfi TRKKKINÜ begint imaanaag 0 naart a Loten eo t cdeeltün van loten i D te bekomen ten kantore van de ijolbcteurs A 0 COSIJN Gouwe C 9 Uy de Visclimarkt W 1 L ViN DISSEL Goawe t ÜH Jonge Dame h b b h h vraagt volledig VBUHION im eenf kleine V IJK KAMEtt b ecne beschaafde E K Kam Olforten met opgave van Oiefst biliyke condities onder lett 1 Bureau dezes HOLLANDSUHE I iri nnniiii i l i AM8TBHI VM FrjjanotMriDg China Congo Stofthee éS en 60 Grot 50 55 Lekkere f9 Boucbon 75 Qeurige 90 Congo 100 Ontbijt Thee 65 Namiddag Thee 1 llMn Terkriigbur bij P H J van Wankum Ooathav n li 14 TANDAUTS CASSi ïo Gouda Turfmarkt SPBlsaKÜREN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG eo ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG n VRIJDAG n Itoti uur ZONDAGS ni L A SLEGT beveelt ioli un tot lirt leveren i n Zuiver Zseuvsoli Tarwebrood f cent de K O NIEÜWK RAVEN 28 gf Bekroond 0 i de Inteinttioiale Tmoonïtelling v n Bakkarg M ldery en Kookkunst te Ê Oravenlutge met een diplom Verguld Zilveren Medaille B j TAN mm Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Belmngselpapieieu TAPIJTEIS Gordiónstoffen Vitiagss ÏEILEN LINOLE LOOPERS eiiTarelklee4ieii ei mi i ên ware Sclial Yoor de ongelukkige Blucbtoffers ler Zeltbevlekking ünaniei en gehe nifi iitspattingen 8 i of beroemde werk Z Or Retau s ELPtóEWARIXG Hollandsche nitgave met 27 alb l rja 2 gulden Ieder die aan de kelgke gevolgen van deie ondeugd Ifldt moet het leten de oprechte leenng die het geeft redt jaarip duiiend van een Mkereu dood Te verkrijgen bj het Ver lagsMagaiin te Leipiig Neumark 3 franco tegen miending van hpt bedrag ook in iwitMgoU n in elkeu boekhandel in Holland Oond Drnk van A BRINKMAN Z ORANDS MAOAS1N9 DU Frinteips NOU VEAU TÉS WiJ vei zoeken de Dames die one geïllustreerd mode album voor het Zomeraetxoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JAlüZOT C PaH Hetzelve wordt dan omgaand grattn cii franco toegezonden Bei tellingen van af 25 francs vrij van alle kohten aan linN met B o verbooging Itéfxpwikie kaiiloor te ItniendiatNU Mleuw onovetroden rof Ir liiobera welbokeud Z1HW KB ACBT IUX2B AUeen clit met Fabrielumerlf tot voortdurende radicale en Kekere genezing van alle aelfi WWW de meest hardnekkige titnuu fiBRI Hektea vooral ontataan door ESSul afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpvjn slechte jpijsvertering Onvermogen Impotettz PoUutione enz Uitvoerige proapectnssen l rijiper tlBBcli ft 1 11 3 dubbele fle eli Oeutnud Depêl Muttli i d Veste Zaltbommel D tpot8 M Héban 8c CIo Amsterdam Y Uappol 8 GravenUage I H liiimsiia do JiingJ Czn BoUerdam WollT k Co Rouda en bii alle drogisten te 1b PUIKE OUOb GEIIEVEE Uerhi N K I ITOA V if SCHIËDAMMEU VerkrijKbaar bij PEETERS Jz CHIEDAW I A U böwys vBö eohtliont t cachet en kurk Bteodi voorïion van dan naam iler Firmi p noppF FEANSCÏÏE STOOMYERVEEIJ cheiiiLsclit Wassoherij TAN II OPl EKilEIME in KriiUli irlf Hotterdam Gabrovetn r I r Z M den Koning der Belgen Uoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS 6pecialit it voor het toornen en verven van alle Heeren en Dameigarderoben aleook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het etoora n an pluchemantels voeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de uieuwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverlo worden onschadelijk voor de gezondceid volgens staal bewerkt StoUwerck sche Borstbonbons fcbrioeerd na voomohrift van den koD Üniversitaits Prot Otbrn Hofirad Or HartaN Bonn hebb o sedert 50 Jaren ak nrzachtend imddel tegen boMteo 1 beesohheid en aandoooing der ademings organen uitsleekendo diensten bewezen 1 Bü apoedigo afwisseling van warme I en koude lucht is t bijzonder aanbevelens 1 wardig een bonbon te gebroikeo Verpakking G ele pa ea 25 o Dt Alam v rkri gbaar Vrije Voorjaars Paardenmarkt TE G O II D Jl VHIJIIK 24 illAAHT 1899 gelt jjenlieid zal er door de Vfdeeling ij Maart J i ie Mnslr der Hollandsche llaalschappij ouw een Verlolingf worden gehouden van Paarden en aanverwante Artikelen goedgeke ir i bij üoiiliikiijk besluit vau 9 Namens het Bestuur J BREEBAART Lz Voorzitter A VAN VEEN SeiTetaris Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mumi mmum m lijsten ook volgens op te g even Profiel Spoedige aflevering lette uitvoering Coneurreerende prijzen NiKUW HIEUW miEUWI GESCHIKT VOOR Naclitlicliteii Koffie on Tlieeliclitoii Welke 4V3 uur branden k 2 a en e uur brandende £ 1 3 cent per atuk Eenig Agent voor Goudo en OtnBtreken IZAAK CATS Papiermolen CilHJMA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Meu behoeft hiervoor geen Olie goon GlaasyeU Alleen een luoiier aanatekon is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk XE BCTJTJIS terstona of latex EEN ItfllHlrtSe Te bevragen Hauloor van latte UoeOeren FLUWEELEN SINGEL No 612 Steeds voorradig eeac ruime keiiïe der Soliedsle soorten JVaaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd V Des verkiezend op afbetaling per maand en per week A L w L sTKlfM GOUDA Klei sveg 49 Het groote aantal zenuwkwalen n en rtootdfMn f tot a vooratoand k t rt 0v B P pl l oéfaei DÖE eed ne bldde d door demeTli olie wetej üiap n e nd ÏOTt im i l dB eer toe dat rlJ door het gobrnili maken vaa den eeBvoafllgtten weg naalêlUk langs de hnld a Dhnlota oitSekklag gtóaan beert die na honderde proabwmin en than o er de laheele wereld Sê d lï èrtirtul ïïf In wateaaohapBelUke kringen ia hoog te belangltamng wek u ne eene weldïïd blukï jo YOor e aan nnwkVll n lljdênae m n a held Oen geneeairtjle la nltgavon n or oen gewcTn ü o er van Oeaondhell nr Soman Wel n ann te VU hoIen en barnit op da ï ti i d ïï l Het a g w5a erdM W UJk Wtt r de reanltatan vartewo Jn maaJteiooveel opgang dat TUI en door den nlttrlnder geaehrairan werkje O Ëft ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hir vDerkoMl B BMiiiig 1 niiMi kortat taa reed de Hl dmfc verdrUeoen Ir Dlf hoekje bev t niet lle BTM bet fmte pöb j der niBQwere tber pi d de daarmede leUi vervan liek vurütanniMire verklaringen OMtrent het i Il wiiiilioDiee levallen vnrkregeu uitweiking mftar ook vrndt men da rm wetenichappel he hiiidiliiiiEon attde me Ii hebli fleii die aan deze geneeswijze KOwndzUn EOomede afBohrltt a 1 1 nder welke P flnièri mtt r profauor TH 1 11 Mtui pliunen van hons oplaatste geneexknudigen aa 1 1 noiïkl iileli t P n ruB ROBsemfliil 10 Steingreüïr mud dr prtlitliowenil aeneeinssf aan het r p liniaari eitloM dB Charsfiton Sanltatlralti Or Co n Ib Slettin Brosimann mad dr arrond arti teldhUnaen Dr f Foreitter ea teeth er dirgoïeur va h t hoipltsai Ie Agsn QshBlmratPi Dr Scherlni kaïleel aulenfala Bad Li 1 Darsas mod dr gBBeoïhefli dlr atflur dar Balvaao theropeullMhB iarlohtlag voor nawIIUIeri t Pwl rua St Honoré 334 Coniul von Asrhentiaah med dr te Oerrti Dr Buabaeh mad arti de Zlrkarti ner itabniirtt Jeohl mcd dr tt Weiioen Or C aongavel te La Fairlèra Eure lid VBfl dta Ceniail Central d hyglMa at do 8jnl In Franknlk en vele nndereii Aan allfH wierüenowKciilcl meer of minder iiMiK 4 ftn la ofaan Kttf nmmma pt iiuwn hliCh ld IIJ en waarvan de kenteekenemlja oJiroaiioh hooMpl a ilErahi8 iohrt iieoTdnllr bloadandra B rrots prlkkalbaarhald nejaaBdhe d Blapeloaihild laliamal kt Mr t eo Bhih B U itard Terder alle iieken die door beroert retroffen weiden nojHJden aan de gavolMo daarrw tOoalB varlaaimleBe o vwmoBen t t ipreken nare tonoval moelenjk tHkUiijttl fh ld dar lywrlohtae y wrilveu dertriMPron stoomlooi of reeb den Mn j ne ini of iMlxinc hnnnw wmI I liebl n on ten slotte id dlo vi tem cevoalcn ▼ r bera rte m Mto rtd hrt ver hijnsolon ale noh aantiotidsnd aagitla voela rJoovlap la Mt beoM fciBttall J het vvtrlioafi aaWDg ia oertn nt e durende el n plaa tl ie iwakte veriwakkln i an B li iBe t t U S £ 1 beiiandcUng aweeBt rijn maar door de bekorte mtddole U ontlij J IiI wrijveu deririi IiebDfn on ten iKRBnnDBne doeker worden voorde oogeni drukkende pijn endar i van kriehBiini In on het tlBHn vaa handen en voeten aftn al d e drU oatafonte Tmn Mmiwwj li ook aan ieage meiejei lijdende aan birektuoht en kraBhlaloeehaltf ook an ezonOa eiri an lonia artonen die el mal M hoofd werk a en ic8 BteUiko reactie willen yoarkomon wordt drlnien aangeradan loh het boven vermelde werkje aan to schaffen hetwelk op a nvrafa koatatao om rraooa var loaden wordt door Aoi t r€ a w doorM CLKBA r Hellitewe VlroAbt l OBRV rORTON üodegracht hg de öaardbraB F M ÜD de jonmto hynianniach moilicmaie fretoocHteUina ia d Hr Wei Hi aiii OM vtlW UM ftkdJHa JarU w t dl XllverdH ednille b 9lir oad verei bljnselen ale iioh aantiotidsnd aagitlo i Bultenlandsch Overzicht De beteekenib van de vergadering van den Duitschen Kijksdag van gisteren waarin in tweede lezing gestemd is over het leger wetsontwerp en zoowel de besluiten van de commissie als het regeeringsoutwerp in zyn voornaamste artikel dat de sterkte van bet leger in vredestijd vaststeld verworpen zijn is eenvondig dat bijna alle partijen met het centrum aan het hoofd zich nog een termijn voor verdere onderhandelingen over een compromis töt de derde lezing voorbehondeu en intusschen de rest van de begrooting willeir afdoen Het prestige van het kabinet Dnpny slinkt voortdnrend meer weg niet alleen in het buitenland maar ook in Frankrijk De voornaamste gematigde bladen verooideelen om het hardst de houding van den ministerpresident De Temps spreekt van zijn gewetenloosheid het Jodrnal dos Débats noemt zijn optreden belachelijk eu de Figaro verklaart dat de heer Dupuy een verbazend gebrek aan tact toont De heer Dupuy had uit zijn vroegere regecringsperiodes den naam behouden van een handig man Hij it op den weg om dien roep te verliezen De Iud Beige voorspelt zelfs dat dit wel zijn laatste ministerie wezen Ij hj heeft thans ziJn reputatie verspeeld Zeker is hot dat Dupuy zich geen enkel oogenblik op do hoogte van zijn taak heeft getoond Hij heeft voortdurend heen en weer gezeild zonder bepaald plan zich eenvoudig latende leiden door de omstandigheden En daarbij keeft hiJ voortdurend onhandigheden begaan Op de onzinnige wet om de revisiebehandeling te onttrekken aan de Strafkamer is gevalgd de dwaze vervolging van de Ligues En daar tussehen in ligt de ongestrafte beleediging van den President der Republiek en de mislukte staatsgreep van Déroulède Krachtig optreden schijnt de heer Dupuy niet meer te kunnen De officieoio anarchie wordt met den dag grjoter en de regeering ziet dat aan zonder een besïuit te durven nemen Dat blijkt thans weer uit de houding der Regeering tegenover de officieren van den generalen staf die door de zaak Dreyfus en door de zaak Esterhazy gecompromitteerd zijn Ten einde hun positie te redden vragen generaal Gonse en generaal De Pellieux een enquête En de Ëegeering zegt dat zij het openbaar maken van het onderzoek door het Hof van Cassatie wil afwachten voordat zü Deslist welke maatregelen er genomen moe FEViLLElOlM Ijedenksclirillen vtin een Gelukzoeker OF ANNIBAL DE VONDELING J aar het Fransck DOOR W NUTFERS M Waarlijk zcidc de hertogin die aan het gebabbel van de markiezin met veel aandacht schonk geheel verdiept in het beschouwen van den burggraaf die in een koninklijke houding naaat zijn paard stond Ü zeker bepaald Als ik u eens voorstelde aan u de eerste keus Gaarne t Mijn echtgenoot doet ook mee maar hij heeft Kif niet de minste verwachting te zuUcn winnen Hij doet mee aan eiken wedren maar heeft het nog nooit boven den eersten nt gebracht kies hem dus maar niet f Nu d n iemand anders Wien zal de eer te beurt vallen Neen gij moogt eerst kiezen andera win ik zonder eer c lOch kies maar f Nu laat ons dan een weinig zien Wie hebben we daar f Ah Lord Archibald Sidney ja hij is t Nu ik zet vijfentwintig louis op Lord Archibald Aangenomen Och ja t ten worden Dit wordt door de Frauschc pers alleen aangezien voor ecu uitvlucht om nog een paar eken ttjds te winnen Want de ministerpresident kent nu het geheele onderzoek van de strafkamer evengoed als zgu ambtgenoot van justitie Het doisier is nog niet bekend gemaakt maar de minister van justitii die het toezicht had op het drakkender verboeren heeft een volledig exemplaar aan elk zijner ambtgenooten overhandigd evenals aan elk dor leden ven het Hof van Cassatie De ministers kennen dus de geheele toedracht der zaak voor zoover die uit de gehouden onderzoekingen bljjkt Toch heeft de Regeoring zich met een verwijzing naar die enquête afgemaakt van bet verzoek der generaals De Pellieux en Gonse Het is zegt de Ind Beige geheel in den geest der Regeering die zich van de moeilijkheden tracht af te maken zouder ze op te lossen En meer en moer begint het gevoel door te dringen dat hot kabinet Dnpuy den langsten tiJd aan het hoofd der zaken heeft gestaan Men verwacht dat Loubet als hij in de noodzakeljkheid komt een nieuw ministerie te vormen de opdracht tot kabinets formatie zal geven aan een krachtige persoonlijkheid die in staat is hot gezag der Regeering ook in de Kamer te doen eerbieden en den eerbied voor recht en wet te bevestigen Datj is de ecnige wög om aan de anarchie in Frankrijk een einde te maken a Het zon niet te verwonderen zyn als do plotselinge verandering in de politiek vaii de Oostenrijksche regeering Thijn zijn ministerieel leven kostte Het ziet er werkelijk naar uit dat de regeering eindelijk begint in te zien dat ze de Duifschers moet winnen omdat zjj ze noodig heeft Maar een regeering verandert niet ongiistruft zoo geheel van taktiek Deze heeft maandenlang de Duitschers op alle mogelijke manieren getreiterd en hun tegenstanders voorgetrokken zij heelt aanleiding gegeven tot onzinnige vonnissen tegen de fiuitsehors als dat van het rijksgcrechtshof waarbij een vergetert kabinetsorder van keizer Ferdinand gelpgesteld werd met een grondwet zij heeft do Tsjechen en Slovenen allerlei genoegens aangedaan en nu wil ze ineens den weg van toegevendheid jegens de gesmade en vervolgde Duitschers op Het is waar in Oostenrijk behoeven zulke plotselinge frontveranderingen nog niet noodwendig het aftreden van de ministers ten gevolge te hebben maar de geruchten dat Than van het tooneel verdwijnen zal beginnen toch te Maar nu gij c Mathilda aarzelde Haast u lieve Kijk ze gaan het sein al geven nep de markiezin de Villiers uit Als xe Tn beweging zijn kunt ge niet meer kiezen kom noem op c Welnu zeide de hertogin ik wed tegen uw Lord Archibald op den burggraaf Raphael met het paard miss Orphehe De oude hertog keek op Verwonderd staarde hij zijn gemaiiD aan MiS8 Orphelie f riep de markiezin ah ik ken htiar Ik geloof dat ik de markies over haar heb hoeren spreken Hij wilde het dier geloof ik koopen maar er is niets van gekomen e hebt een mooie keus gedaan Het zal te bezien staan wie van ons beiden het wint gij met uw miss Orphelitf of ik met Black Nick het dier heet oo omdat hij hcelemaal zwart is en wild als eeri duivel Het is een zeer bekend dier koppig en onhandelbaar als ik weet niet wat maar loopen als hij zijn bui heeft o het dier kan zoo vreeselijk loopen Nu we zullen zien Ik ben zeer nieuwsgierig De markiezin ware ongetwijfeld nog lang doorgegaan want haar radde tong eenmaal in beweging kwam niet spoedig weer tot rust maar daar weerklonk het sein en de rijders sprongen op hunne paarden nog een sein schetterde over de vlakte de veertig pooten der tien mededingende paarden verhieven zich tegelijkertijd Een oogenbhk scheen geen enkele op zijn mededingers het minste voordeel te kannen behalenj In een rechte linie melden zij voort loepen men noemt zelfs al een opvolger voor hem von Spens Btt4en den stadhouder vun Moravië Voorloopig beschouwen de Duitschers de zaak met wantrouwen de Tsjechen met onverholen afkeuring Du Duitschers verwachten nog niet veel goeds van een taalwet die de regeering zal uitvaardigen en de Tsjechen ziJn overtuigd dat zü erop achteruit zullen gaan als de regeering den middelweg betreedt In den Boheemschen landdag zullen do Slavische afgevaardigden er het hunne over zeggen maar de Duitschers zullen daar niet Verschijnen De liberale leden van den landdag hebben eergisteren een besluit genomen in dien zin on de nationale zullen zeker hetzelfde besluiten Het plan van de regeering is om de taalwet pas uit te vaardigen na het sluiten van de landdagzitting dus omstreeks het begin van Mei De Duitsche groote grondeigenaars hebben alvast in een vergadering te Praag besloten tot een protoht tegen het regelen van het taalvraagstuk krachtens artikel veertien en tot vasthouden aan het verhond met de gematigde Duitsche partijen ♦ ♦ In de Italiaansdie Kamer legde de minister van buitenlandsche zaken Canevaro breedvoerige verklaringen af over het Chineesche incident Xan Uet slot van zjjn rede zeide hü TJo Italiaanache Regeering i besloten de ontlerhandelingeii vüoit te zetten maar behoudt zich het recht voor haar toevlucht te nemen tot geweld ZiJ zal echter daarby niet uit het oog verliezen dat een het ig optreden bevriende naties zou kunnen benadeelen Verder verklaarde de heer Canevaro nog dat Engeland en Japan hun goedkeuring hechten aan de inbezitneming van een kustgebied door ItaliO Verspreide Berichten linEYFVS öisterenochtend meldde de procureur generaal Bertrand ministei Freycinet schrifteljk dat hij in strjjd met zjjn vroeger plan om Picqnart in de militaire gevangenis te laten blijven totdat over het verzet van mr Leblois beslist zou ziJn het noodig oordeelde den kolonel aan de burgerlijke justitie over te leveren Freycinet gaf dadelijk aan Zurlinden last Picqnart naar de Santé te laten overbrengen Om een uur namen Picqnart en een kapitein der gendarmerie in een rijtuig plaats dat naar de burgerlijke gevangenis reed waar de kolonel in een gewone cel Maar na een minuut kwamen er onevenredigheden in deze hnie Sommigen wonnen anderen geraakten achter ledere seconde veranderde de onderlinge verhouding bij elke hindernis keerden de kansen Tweej de voorsten bleven gehjk Dat 13 kolossaal aardig nep de markiezin overeind staande m haar rijtuig en met een tonneelkijker den gang van den wedren volgende kijkdat is toevallig wij ztjn geïnspireerd in onzekeuze hertogin I Het zijn juist miss Orphelie enBlackNick die alles achter zich Uten De bee tenloopen om van te duizelen Welk een rezicht Enze kunnen het elkaar maar met afwmnen Kijkdan toch lieve kijk dan toch lioe ia loopen ofliever vliegen voortstormen Daar zijn ze aan de groote hindernis de aloot Ia gaan springen ze springen Bravo nog steeds gelijk nog altijd op een lijn geen halve paardekop verschil Het Is ongehoord Nooit zoo iets gezien Daar gaan ze de bocht in nu kan ik e niet verder zien Vreeselijk jammer l Mathilda blijkbaar door iets anders beziggehouden scheen aandachtig m de aangegeven richting te staren doch zag of hoorde zeer weinig De markiezin vervolgde En de arme achterblijvers hoe maken zij het Laten wij eens kijken t Met een luiden lach viel zij zichzelve eenbklaps m de rede Natuurlijk mijn echtgenoot weer de achterate Jammer dat ik niet op hem heb gewed De arme markies schijnt er over te denken om maar de plaat te poetsen neen waarachtig hij gaat de opgesloten werd HiJ is daar oudorwoipen aan de gewone regelen van hot voorarrest d w z dat hy een uur mag wandelen op de binnenplaats van de gevangenis en zijn eten van buiten mag laten komen Maandagmiddag heeft hij bezoek ontvangen van zijn zwager tiast Deze heeft aan de Temps een brief geschreven naar aanleiding der geschiedenis van de omelette liy schrytt dal de controleur der gevangenis van do Santé in een onderhoud met den directeur van die gevangenis cni met hom Jast op Zaterdag 11 Maart uit zirhzelf verklaard heeft dat het verhaal door Gast aan de Temps gedaan volkomen juist was zoowel wat betreft de twee stukjes glas als de houding van Picquart toen deze die stukjes gevonden had Het Hof van cassatie heeft besloten de rogeering mededeeling te vragen van het geheime dossier der Dreyfus zaak Na een lang pleidooi sprak het Hof van Assisen Urbain Gohier en den uitgever vun diens Ij lrmóe contre Ia Nation vrij De zitting werd eerst te U u 5 gesloten Do uitspraak werd met toejuichgen begroe t Do senator Trarieux president van do Ligue pour la defense des droits de l homme hoeft aan de voorzitters der afdeelmgen van don Boud oen schr Mk gericht in verband met de thans tegen den Hond ingestelde vervolgnig Hy zet daaiin nograauls alles uiteen wat de Bond in de zaken van Dreyfus en Picquart gedaan heeft betoogt dat de bemoeiingen van den Bond zi li tot die zaak geenszins beperken eu ook niet beperkt hebben maar dat niets de leden zal weerhouden om krachtig te blijven werken aan het thans nabijliggende doel de rehabiliatie van Dreyfus en de redding van Pieiiuan uit de handen zijmT vijanden Met een wooid van bevrediging on een opwekking tot bevrediging eindigt dit manifest Bül OlK Ook in ftrussel hcerscht de infiuenza hevig Van de 48 inspecteurs van politie liggen er 12 te bed Woensdag werden er 119 personen begraven iets wat sedert 1H9Ü niet was voorgekomen BINNEi LANPT STATEN GENHHAAL TffKKitK Nimnn Zitting vun Dinsdag U Maart 1H 9 De adressen betreffende do ongevalleiuvet sloot over laar springt hij Parblcu het p iard alleen aan de overzij Ja uch hemel de arme markies licht m de sloot daar kruipt hij er uit druipend als een liund die gezwommen heeft eu bemodderd van fop tot teen Hij neemt het nog al kalm op hij zwaait met zijn hoed inijiar dit kan ook wel zijn om hot water er uit te slaan Kijk de lui in den omtrek daar a pldudiaeeren en klappen spottenderwiji in de handen Inj lacht het publiek toe en maakt biiigingen hoe bespottelijk hoe dwaas Ik vrees dat hij van eerzucht nict j1 sterven Kijk djn ttnh eenh naar den armen marktei lieve kijk il in toch eens hij kan haait niet loopen eu liat een modderig spjor na evenaU een l ik Hij is bij elke wedren neen overal en m alles de held en de ridder van de droevige figuur U Iedereen die van een tlergelijke vermakelijkheid getuige IS gewecstt kent de koortsac htige spanning de adeinlooze emotie die de toe houwers bezielt Evenwel naarmate ze menigvuldiger voorkomen verliezen ze allengs hare opwinnende kr uht Maar te drcr tijde behoorde iets als een wedren tot de zeldzaamheden l e spanning op de vlakte van Satory was onbeschrijfelijk Sprakeloos volgden de duizenden het tooneel van den strijd Rij elke verandering der kansen Hep een dof onderdrukt gemompel door de menigt bij eiken sprong bij iedere hindernis die door de paarden werd overochredcn liep een rilling van genot door de massa W fdt vrvolgd